Skip navigationen

Referat

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Jens Passarge (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).
 • 1
  Forslag fra T - Dragør Kommunes behandling af sårbare familier (lukket)
  Sagsid.: 17/1372
 • 2
  Forslag fra C - Lån af kommunens busser
  Sagsid.: 17/3060

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Forslag godkendt med den bemærkning, at den forsikringsmæssige del undersøges.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i en mail den 20. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår at udvalget beder forvaltningen om at fremlægge muligheder for at rejseklubben på Wiedergården kan låne kommunens busser til brug for udflugter med ældre hjemmeboende borgere der ikke er mobile.

  Baggrunden for forslaget er, at rejseklubben har forespurgt om de kan låne fx bussen på Wiedergården til brug for tur med ældre, der ikke af egen drift kan deltage i andre ture. Da bussen er en gave der alene er til brug på Enggården kan det ikke lade sig gøre. Derfor ønskes en redegørelse om forskellige muligheder så vi kan sikre en bedre ressourceudnyttelse til gavn for ældre der ikke kan deltage i ordinære arrangementer i byen, men som frivillige, fx rejseklubben vil bidrage til.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

 • 3
  Forslag fra Liste T - Regnskab for klippekort 2016.
  Sagsid.: 17/3154

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Forvaltningen fremsender forventet dato for behandling efter mødet.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i en mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T ønsker at forvaltningen fremlægger regnskab 2016 for klippekort”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

 • 4
  Forslag fra Liste T - Hjemmeplejen - status på sygefravær/vikarforbrug.
  Sagsid.: 17/3156

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Sagen oversendes til KB postkassen og svaret sendes til hele Kommunalbestyrelsen.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i en mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T ønsker at forvaltningen fremlægger status på sygefravær/vikarforbrug – 3 år tilbage”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

 • 5
  Forslag fra Liste T - Enggården - status på sygefravær/vikarforbrug.
  Sagsid.: 17/3155

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Sagen oversendes til KB postkassen og svaret sendes til hele Kommunalbestyrelsen.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i en mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T ønsker at forvaltningen fremlægger status på sygefravær/vikarforbrug – 3 år tilbage”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

 • 6
  Meddelelse - Status på ankestyrelsens afgørelser på ældreområdet i 2016
  Sagsid.: 17/2751

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører afgørelser truffet i 2016 indenfor ældreområdet, herunder hjemmehjælp, rehabilitering, pasning af nærtstående, magtanvendelse samt det almene boligområde.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Udvalget tog sagen til efterretning med undtagelse af I og T.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen.

  Afgørelser på klagesager i 2016

  Oversigten over afgjorte sager indeholder de sager, der er blevet afgjort i 2016. En sag kan være startet tidligere år og først være afgjort i 2016. En genbehandling (grundet hjemvisning) af sagen i Dragør Kommune på baggrund af en klage over afgørelsen omhandler oftest ikke selve afgørelsens indhold, men proceduremæssige forhold i afgørelsen.

  Verserende sager, der endnu ikke er truffet afgørelse om, fremgår ikke af Ankestyrelsens opgørelser.

  I 2016 er der truffet afgørelse af Ankestyrelsen i 4 sager, se tabel nedenfor, som alle er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen.

  Tabel 1. Oversigt over afgjorte sager indenfor Sundhed og Omsorg i Ankestyrelsen i 2016

  Årsstatistik 2016

  Afgjorte sager i alt

  Stadfæstelse

  1.1.12 Voksne - hjemmehjælp, § 83

  1

  1

  1.1.18 Voksne - rehabilitering § 83 a

  0

  0

  1.1.26 Pasning af nærtstående (handicappede eller døende m.v.), §§ 118 - 122

  0

  0

  1.1.28 Magtanvendelse voksne, alarmsystemer, § 125

  0

  0

  1.1.29 Magtanvendelse voksne, fastholdelse m.v., § 126

  0

  0

  1.1.30 Magtanvendelse voksne, tilbageholdelse i boligen, § 127

  0

  0

  1.1.31 Magtanvendelse voksne, beskyttelsesmidler, § 128

  0

  0

  2.1.1 Almene boliger

  3

  3

  I alt 2016

  4

  4

  Kilde: Uddrag fra "Tal fra Ankestyrelsen"

  Klagesager på hjælpemiddelområdet

  Hjælpemiddelområdet varetages i det forpligtende samarbejde af Tårnby Kommune.

  Tårnby Kommune har oplyst, at der i 2016 har været 7 klagesager heraf 2 bilsager, der er blevet afgjort og sendt retur i 2016/2017 fra Ankestyrelsen. Heraf har Ankestyrelsen stadfæstet 4 sager, 1 sag er trukket tilbage af borger, 1 sag er afvist grundet, at borgeren havde overskredet klagefrist, og i den sidste sag har borgeren fået medhold.

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klagevejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får

  fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist medhold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger. I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan:

  • give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse
  • give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre
  • hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst
  • afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager, oktober
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Til efterretning.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Bor-gerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 31. juli til 14. september fremgår af bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 8
  Meddelelse - Ny status for forventede antal flygtninge 2017
  Sagsid.: 17/3140

  RESUMÉ:

  Udlændingestyrelsen har den 19. september 2017 meddelt justering af antallet af flygtninge for 2017. Udvalget præsenteres hermed for en forholdsmæssig reduktion af antallet af flygtninge for 2017. 

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Til efterretning.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændingestyrelsen har den 19. september 2017 meddelt, at styrelsen har ændret deres vurdering over det antal flygtninge, der forventes at blive visiteret til kommunerne i 2017. Styrelsen skønner, at der i løbet af 2017 vil blive boligplaceret cirka 2.200 flygtninge i kommunerne.

  Dragør Kommune skal jf. den nye udmelding modtage 9 personer frem-for 16 personer jf. den tidligere udmelding fra april 2017. Oversigt over de nye forventede tal for 2017 vedlægges som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Til efterretning.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Ole Svendsen (A) spurgte til brugerundersøgelsen på Enggården.

  Peter Læssøe (T) og Asger Larsen (I) Spurgte til lejekontrakten på Wiedergården.

  Peter Læssøe (T) spurgte til forsikringsforholdene for de frivillige.

  Peter Læssøe (T) spurgte til parkeringsforholdene på Wiedergården.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).