Skip navigationen

Referat

Torsdag den 2. november 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).
 • 1
  Tema - dialog med centerleder af Enggården
  Sagsid.: 16/3212

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Enggårdens centerleder Ole Andersen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2017

  Dialogen blev taget til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dialogen med Enggårdens centerleder kan danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af aktiviteter på Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2017.

 • 2
  Rygestopindsats på ungeområdet fra 2018 til 2020
  Sagsid.: 17/3354

  RESUMÉ:

  Der fremlægges forslag til en rygestopindsats på ungeområdet, ”Bliv en vinder uden tobak”, for perioden 2018 – 2020. Projektet foregår i et samarbejde mellem kommuner på Vestegnen/Amager og sammen med eksterne samarbejdsparter som Hjerteforeningen og Danmarks Idræts Forbund.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  rygestopindsatsen på ungeområdet, ”Bliv en vinder uden tobak”, med visionen En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030 igangsættes for perioden 2018 – 2020.

  2.

  at

  der arbejdes der med tre delindsatser:

  1) Tobaksfri folkeskole

  2) Tobaksfrie erhvervsskoler

  3) Tobaksfri fritid.

  3.

  at

  projektet foregår i et samarbejde med kommuner på Vestegnen/Sydamager og med eksterne samarbejdsparter.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2017

  Ad. 1+2+3.

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  9 kommuner på Vestegnen/Sydamager; Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, samarbejder om indsatser mod rygning. Hidtil har fokus været storrygere, som primært er voksne, men kommunerne er derfor gået sammen om en særlig indsats om unge og rygning.

  Det er kun omkring 5 procent af de 15 årige, der er dagligrygere. Denne andel har været faldende de sidste 10 år. Problemet opstår efter grundskolen, hvor andelen af dagligrygere blandt de 16 – 25 årige ligger på hele 15 procent. Der er desuden markant flere rygere på erhvervsskolerne end i gymnasierne. Der ses desuden en sammenhæng mellem at være ryger og at have prøvet at ryge hash.

  Projekt ”Bliv en vinder uden tobak”

  Projektet løber fra 2018 og foreløbigt til og med 2020. Dele af projektet startes op allerede i 2017.

  Visionen for projektet er En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030. Regeringen har den samme vision i Kræftplan IV, som indgår i aftale om finansloven for 2017.

  I ”Bliv en vinder uden tobak” arbejdes der med tre delindsatser:

  1.       Tobaksfri folkeskole

  2.       Tobaksfrie erhvervsskoler

  3.       Tobaksfri fritid

  Med hensyn til tobaksfri folkeskoler satses der på et delmål med 15 – 20 skoler med tobaksfri skoletid ved opstart af skoleåret 2018/2019 fordelt på minimum 2/3 del af de deltagende kommuner. Målet er at 90 procent af alle skoler i 2030 har tobaksfri skoletid. Flere kommuner på Vestegnen/Sydamager har allerede igangsat tobaksforebyggende indsatser og/eller indført røgfri skoletid. Samarbejdet med skolerne skal ske på frivillig basis så indsatsen tilpasses skolernes ønsker om evt. deltagelse i andre røgfri-projekter.

  Da dagligrygerandelen på erhvervsskoler er særlig høj arbejdes der med en særlig indsats på dette område. Der arbejdes henimod tobaksfri erhvervsskoler i et samarbejde med Hjerteforeningen. Foreningen har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til en forundersøgelse på erhvervsskoler, for at finde frem til en målrettet og effektiv rygestopindsats på dette område. Forundersøgelsen skal danne grundlag for et længerevarende projekt med flere kommuner fra 2018.

  Da brug af snus og tyggetobak ser ud til at være stigende i idræts- og ungdomsmiljøer, skal problemets omfang afdækkes. Produkterne er meget nikotinholdige og kan være starten på en misbrugeradfærd. Projektet vil i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund søge Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje for at afdække omfang og forbrugsmønster i foreningslivet. Der skal herefter i samarbejde med foreningerne laves en indsats for at nedbringe brugen af tobaksprodukter, og der skal skabes positive rollemodeller.

  Det foreslås desuden, at kommunerne i projektet på Vestegnen/Amager tilslutter sig som partnere i det samarbejde Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har under overskriften ”Røgfri Fremtid”. Det er et initiativ, som arbejder for en røgfri fremtid for børn og unge, som kommuner, interesseorganisationer, undervisningsinstitutioner og andre kan tilslutte sig. Der er ingen økonomiske forpligtelser i dette samarbejde, men det er et samarbejdsforum med udveksling af erfaringer og ny viden på området.

  Skolerne i Dragør Kommune arbejder med røgfri arbejdsdage for medarbejderne og skal indgå i projektet X:IT, der er en rygeforebyggende indsat for udskolingselever udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse. X:IT består af tre indsatser: røgfri skoletid, undervisningsmateriale og forældreinddragelse.

  Projekterne på Dragørs skoler understøtter delindsatsen Tobaksfri folkeskole i Projekt ”Bliv en vinder uden tobak”, hvor der også er fokus på røgfrie skoler for elever og medarbejdere samt forældreinddragelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der ansættes en fælles projektleder på fuld tid. Udgiften hertil svarende til 40.000 kr. årligt i tre år afholdes indenfor Sundhed og Omsorgs samlede budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Sundhedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2017.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Antal forventede flygtninge i 2018
  Sagsid.: 17/3306

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om antal flygtninge, der forventes modtaget i Dragør Kommune i 2018.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2017

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændingestyrelsen har den 28. september 2017 meddelt det antal flygtninge, der i 2018 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

  I 2018 kan Dragør Kommune forvente at modtage 15 flygtninge.

  Fordelingen af flygtninge på landsplan i 2018 vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2017

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 15. september til 11. oktober 2017 fremgår af bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 5
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2017

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Bilag

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 2. november 2017

  Peter Læssøe (T) spurgte til parkering på Wiedergården.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).