Skip navigationen

Referat

Torsdag den 30. november 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Svend Mathiasen (T) foreslog, at mødet udsættes indtil videre.
For: 5 (A+C+T)
Imod: 2 (I+O)
Godkendt
 • 1
  Dragør Kommunes akutfunktion
  Sagsid.: 17/15

  RESUMÉ:

  Udvalget blev på mødet den 4. maj 2017 orienteret om Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner. På mødet besluttede udvalget, at administrationen skulle fremlægge et løsningsforslag til Dragør Kommunes kommende akutfunktion.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at akutfunktionen etableres i Dragør Kommune med tværkommunalt samarbejde om kompetenceudvikling, erfa-grupper og faglige retningslinjer.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner indeholder krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser i kommunerne. Disse krav og anbefalinger blev præsenteret for udvalget den 4. maj 2017, hvor det blev besluttet, at administrationen skulle forelægge et løsningsforslag til Dragør Kommunes kommende akutfunktion.

  Tværkommunalt samarbejde

  I Klynge Syd, som består af en række vestegnskommuner samt Tårnby og Dragør har direktørkredsen drøftet mulighederne for samarbejde om akutfunktionen.  

  Der arbejdes videre med to modeller for tværkommunale samarbejder:

  1. I model A indgår kommunen et tværkommunalt samarbejde om varetagelsen af opgaver i en fælles kommunal akutfunktion.
  2. I model B etablerer kommunen egen kommunal akutfunktion - med samarbejde med de øvrige kommuner om kompetenceudvikling, erfa-grupper og faglige retningslinjer.

  Fire kommuner på vestegnen forventer at samarbejde med etablering af akutfunktionen i henhold til model A, mens de øvrige kommuner forventer at etablere akutfunktion i henhold til model B. Alle kommuner i Klynge Syd er indstillet på et fælles samarbejde om kompetenceudvikling, erfa-grupper og faglige retningslinjer.

  Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med model B, hvor Dragør etablerer egen kommunal akutfunktion i sammenhæng med kommunens øvrige sygeplejefaglige tilbud men med tværkommunal kompetenceudvikling, erfagrupper og faglige retningslinjer.

  Anbefalingen beror på, at mange af opgaverne allerede løses i Hjemmesygeplejen og på Enggården, ligesom sundhedsstyrelsens krav til udstyr allerede efterleves i kommunens sygeplejefaglige tilbud. Endvidere vil placeringen af akutfunktionen i Dragør Kommune styrke nærheden til borgerne og til de øvrige kommunale medarbejdere, som skal samarbejde med akutfunktionens medarbejdere.

  Tværkommunal kompetenceudvikling, erfagrupper og faglige retningslinjer kan samtidig understøtte og styrke fagligheden for Dragør Kommunes sygeplejerske i forhold til at varetage de særlige sygeplejeydelser, som Sundhedsstyrelsen kræver.

  Tillige er det administrationens vurdering at en fælles funkton med kommuner på vestegnen vil være omkostningstungt ift udkørende personale, som vil skulle bruge meget tid på transport rundt i samarbejdskommunerne.  

  Administrationen er i dialog med Tårnby Kommune om mulighed for samarbejde omkring de mest specialiserede dele af akutfunktionen, men der afsøges også andre muligheder for samarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 138-139

  Bekendtgørelser og vejledninger om Hjemmesygeplejen

  Finanslovsaftalen 2016: National handleplan for Den Ældre Medicinske Patient

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Regeringen har prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan, herunder midler til den kommunale akutfunktion.

  Dragør Kommune har i 2017 afsat 295.000 kr. til den kommunale akutfunktion.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Bilag

 • 2
  Kommunalt tilsyn med Enggården
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 7. september 2017 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn på omsorgscentret Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 7. september 2017 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn på omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2017

  Tilsynets overordnede konklusion:

  BDO vurderer, at forholdene på Omsorgscenter Enggården kan karakteriseres som: Gode og tilfredsstillende.’

  Konklusionen er positiv som følge af nedenstående observationer og vurderinger:

  • Tilsynet vurderer, at Omsorgscenter Enggården har fulgt op på anbefalingerne fra tilsynet i 2016, og at der er sket en positiv udvikling.
  • Det er tilsynets vurdering, at beboerne på Omsorgscenter Enggården generelt oplever en tryg hverdag.
  • Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med plejen, og at denne er tilstrækkelig, ligesom medarbejderne kan redegøre fagligt for en rehabiliterende og individuel pleje.
  • Generelt er beboerne tilfredse med den praktiske hjælp og støtte, og det er tilsynets vurdering, at både fællesarealer og boliger fremstår rene. Tilsynet vurderer, at der er en rehabiliterende tilgang i den praktiske hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med madens kvalitet. Måltiderne afvikles med varierende kvalitet, både under det enkelte måltid og fra afdeling til afdeling.
  • Beboernes pleje er generelt veldokumenteret. Døgnrytmeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet i forhold til hjælpen til personlig pleje, dog ses enkelte fejl og mangler.
  • Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes målrettet med kerneopgaven, og at medarbejderne kender områdecentrets værdigrundlag.
  • På omsorgscentret anvendes og afprøves velfærdsteknologiske hjælpemidler, og det er tilsynets vurdering, at der er fokus på, hvordan hjælpemidlerne kan forbedre beboernes hverdag og understøtte medarbejdernes opgaveudførsel og arbejdsmiljø.
  • Tilsynet vurderer, at der er træningsmuligheder for beboerne på omsorgscentret.
  • Tilsynet vurderer, at beboerne tiltales på en respektfuld og venlig måde. Tilsynet vurderer, at der er fokus på omgangstone og sprogbrug blandt medarbejderne.
  • Det er tilsynet vurdering, at der er relevante aktiviteter på Omsorgscenter Enggården. Det er dog samtidig svært at få et overblik over, hvilket tilbud der er den enkelte dag for beboere, der fx ikke deltager i daghjemmets aktiviteter.
  • Tilsynet vurderer, at der arbejdes med organisationsændringer, der skal styrke omsorgscentrets arbejde, og at der er fokus på at sikre den rette bemanding og de rette kompetencer på omsorgscentret
  • Det er tilsynets vurdering, at der er et velfungerende tværfagligt samarbejde på omsorgscentret, såvel internt som eksternt.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Der er ikke hos alle medarbejdere forståelse for, hvilke elementer der indgår i det gode måltid, ligesom der på nogle afdelinger mangler en klar rollefordeling og rolleforståelse hos medarbejderne. Der ses begrænset rehabiliterende tilgang under måltiderne.
  • Der ses to tilfælde, hvor hjælpemidler ikke er tilstrækkeligt rengjort.
  • Tilsynet observerer ét tilfælde, hvor der anvendes en mindre værdig tiltaleform over for en beboer. Yderligere observeres et tilfælde, hvor en medarbejder ikke helt udviser respektfuld adfærd ved indgang i beboers bolig.
  • Beboerne giver udtryk for, at de ikke er bekendte med klippekortsordningen.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret fortsætter det målrettede fokus på at sikre kvaliteten i dokumentationen, hvad angår døgnrytmeplaner, helhedsbeskrivelser og fokusområder. Herunder at der som led i udvikling af kvaliteten i døgnrytmeplaner rettes særligt fokus på beskrivelse af hjælpen til praktisk støtte samt fokus på beskrivelse af, hvilke opgaver beboeren selv magter efterfulgt af en beskrivelse af, hvad beboeren skal have støtte til.
  2. Tilsynet anbefaler, at det italesættes, at medarbejdere ved indgang i beboernes bolig altid skal banke på og tilkendegive deres ærinde, herunder anbefaler tilsynet endvidere, at det italesættes, hvordan beboerne tiltales værdigt i forhold til en konkret observation under tilsynet.
  3. Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, der sikrer, at tilbud om aktiviteter tydeliggøres for den enkelte beboer, herunder at beboernes kendskab til tilbud om klippekortsordning sikres.
  4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes de nødvendige indsatser, der sikrer kvaliteten i afviklingen af måltiderne.

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 3
  Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 15. september 2017 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. september 2017 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2017

  Tilsynets overordnede konklusion:

  BDO vurderer, ’at forholdene hos Den Kommunale Hjemmepleje kan karakteriseres som: Gode og tilfredsstillende.’

  Konklusionen er positiv som følge af nedenstående observationer og vurderinger:

  • Tilsynet bemærker positivt, at der siden sidste tilsyn er arbejdet målrettet og konstruktivt på at følge op på tilsynets anbefalinger fra 2016, og at udviklende processer er igangsat i forhold til kvalitetsarbejdet.
  • Det bemærkes, at der specielt er iværksat kvalitetsforbedringer på dokumentationsområdet og i forhold til at sikre en mere kontinuerlig og kvalificeret pleje. Nye metoder i forhold til læring og forståelse for dokumentationsarbejdet er foranstaltet. Ligeledes er der igangsat løbende kvalitetskontroller, udarbejdelse af relevante instrukser og en målrettet ansvarsfordeling i forhold til udførelsen af de komplekse borgerforløb.
  • Der observeres generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og den leverede hjælp.
  • Tilsynet observerer ingen risici, der ikke bliver taget hånd om i den daglige omsorg for borgerne.
  • Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til behovet. Borgerne udtrykker generel tilfredshed med kvaliteten af hjælpen og plejen samt medarbejderne. Det påpeges af flere borgere, at der ønskes mere kontinuitet i leveringen.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation hos de udvalgte borgere fortsat har mangler på flere parametre, og at der fortsat er behov for en målrettet indsats for at kunne sikre, at dokumentationen lever op til retningslinjer og krav på området.
  • Plejeplanerne giver fortsat ikke et samlet handlevejledende overblik over indsatserne i hjemmet ved de forskellige besøg og signalerer ikke, hvilke særlige aftaler / behov borgeren har. Desuden indeholder plejeplanerne ikke konsekvent oplysninger om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og der ses meget få beskrivelser i borgernes plejeplaner i forhold til, hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i plejen.
  • Helbredsoplysningerne er generelt udarbejdet, men bærer præg af mindre mangler. Der er generelt oprettet relevante fokusområder i journalerne, som beskriver problematikker og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der ses dog udfordringer i forhold til at få samtlige fokusområder evalueret.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre udarbejdelse og kvalitet i plejeplanerne.
  2. Tilsynet anbefaler, at borgernes behov for praktisk støtte og mindre komplekse plejesituationer også beskrives i plejeplaner. Det er tilsynets vurdering, at det er relevant at beskrive de særlige opmærksomheder/omstændigheder, der er i forhold til levering af disse ydelser, for at kunne tilbyde borgerne en kontinuerlig og målrettet indsats.
  3. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes systematiske arbejdsgange, herunder at fokusområder løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere. Desuden, at der i højere grad arbejdes med at få skabt sammenhæng og overensstemmelse mellem dokumenterne i journalen, således at disse tilsammen giver et helhedsbillede af borgerens situation.
  4. Tilsynet anbefaler, at der i alle tilfælde sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og leverede ydelser.
  5. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet med at træne medarbejdernes kompetencer i forhold til basale plejeopgaver. Ligeså udvikle medarbejdernes viden i motivationsarbejdet med borgeren, så den rehabiliterende tilgang styrkes yderligere.
  6. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at skabe yderligere kontinuitet i leveringen af hjælpen til borgerne.
  7. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en målrettet indsats/redskab, således at der er øget opmærksomhed på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

  Handleplan for opfølgning

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens ho-vedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 4
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg (privat leverandør)
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 5. september 2017 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Dragør Pleje Omsorg, privat leverandør af hjemmehjælp. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Dragør Pleje Omsorgs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 5. september 2017 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Dragør Pleje Omsorg, privat hjemmehjælpsleverandør, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmehjælp samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2017

  Tilsynets overordnede konklusion:

  BDO vurderer, ’at forholdene hos Dragør Pleje Omsorg kan karakteriseres som: Gode og tilfredsstillende.’

  Konklusionen er positiv som følge af nedenstående observationer og vurderinger:

  • Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt tilstrækkelig med enkelte mangler, der vurderes at kunne afhjælpes ved en mindre indsats.
  • Borgerne får pleje, omsorg og praktisk hjælp, der er i overensstemmelse med ønsker, vaner og behov.
  • Borgerne er tilfredse med kvaliteten af personlig pleje og praktisk hjælp.
  • Der observeres sammenhæng mellem den hjælp, som borgerne modtager, og borgernes behov for hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at medarbejderne er kompetente og har stor indsigt i borgernes behov for pleje og praktisk hjælp. Det er samtidig tilsynets oplevelse, at medarbejderne har viden om borgernes helhedssituation og helbredstilstand.
  • Rengøringsstandarden hos borgerne vurderes at være tilfredsstillende og i overensstemmelse med borgernes levevis.
  • Medarbejderne har relevante overvejelser i forhold til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  • Det er tilsynets oplevelse, at medarbejderne har opmærksomhed på anvendelse af den rehabiliterende tilgang i pleje og praktisk hjælp, herunder borgernes individuelle ressourcer og medinddragelse af disse i hverdagens praksis.
  • Kommunikation og omgangsform mellem borgere og medarbejderne opleves af borgerne som respektfuld, humoristisk og anerkendende.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med kvaliteten af dokumentationen i forhold til at sikre, at plejeplaner fremstår med individuelle og handlingsvejledende beskrivelser af borgernes hjælpebehov. Ligeså at der arbejdes med henvisninger til relevante fokusområder.
  2. Tilsynet anbefaler, at der i højere grad rettes fokus på den rehabiliterende tilgang i dokumentationen. De handlevejledende beskrivelser kan med fordel indledes med beskrivelser af, hvad borger selv kan, efterfulgt af en beskrivelse af den hjælp, borger herefter har behov for at modtage fra medarbejderne.
  3. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, der skal sikre, at plejeplanerne i højere grad indeholder beskrivelser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

  Handleplan for opfølgning

  Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens ho-vedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 5
  Styrelsen for patientsikkerheds tilsyn med Hjemmesygeplejen
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere benævnt Embedslægetilsyn) har den 20. juni 2017 gennemført tilsyn hos Hjemmesygeplejen. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Hjemmesygeplejens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere benævnt Embedslægetilsyn) gennemførte den 20. juni 2017 et varslet planlagt tilsyn med Dragør Kommunale Hjemmesygepleje, som var udvalgt ved tilfældig stikprøve. Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

  Tilsynets overordnede konklusion:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at Hjemmesygeplejen indplaceres i kategorien ”Problemer af betydning for patientsikkerheden.”
  • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det er nødvendigt at give Dragør Kommunale Hjemmesygepleje et påbud.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på følgende:

  • At en væsentlig del af målepunkterne ikke var opfyldt. Der blev fundet fejl og mangler i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering, der udgjorde en risiko for patientsikkerheden.
  • Der fandtes uopfyldte målepunkter indenfor områderne journalføring, medicinhåndtering og patientrettigheder.
  • Mangelfuld journalføring samt manglende systematik, entydighed og overskuelighed i journalføringen rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden.
  • Fravær af væsentlige helbredsoplysninger betyder, at det er vanskeligt at kunne få et hurtigt overblik over patienternes aktuelle helbredssituation, behov for pleje og behandling, samt iværksat pleje og behandling. Det er ligeledes vanskeligt at kunne sikre tilstrækkelig kontinuitet i pleje og behandling, samt at kunne håndtere en eventuel akut opstået situation hurtigt og relevant.
  • At fejl og mangler i forbindelse med medicinhåndtering rummer en alvorlig fare for patientsikkerheden. Styrelsen fandt det usædvanligt, at der var opbevaret medicin i større mængder uden patient ordinationslabel.

  Styrelsens krav til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje:

  • at der udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser ved indflytningen, og den revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand (målepunkt 4)
  • at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme (målepunkt 4)
  • at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5)
  • at lægens tilkendegivelser efter lægekontakt er dokumenteret, og at der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige læge (målepunkt 5)
  • at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation, ligesom patientens og eventuelt de pårørende/værges tilkendegivelser på baggrund af den givne information fremgår af dokumentationen (målepunkt 6)
  • at den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig og systematisk og føres i én journal (målepunkt 7)
  • at ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for medicinhåndtering, og at personalet følger denne (målepunkt 8)
  • at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin (målepunkt 14)
  • at præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten (målepunkt 15)
  • at medicinlisten føres systematisk og entydigt (målepunkt 18)
  • at aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin (målepunkt 26)
  • at det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til pleje og behandling, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende/værge (målepunkt 36)

  Styrelsen påtænker at planlægge et reaktivt tilsyn 3 måneder efter endelig rapport er fremsendt.

  Påbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsyn givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1, til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje, om:

  1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra dags dato.

  2) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

  Påbuddet ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

  Handleplan

  Dragør Kommune har iværksat en foreløbig handleplan umiddelbart efter besøget, på baggrund af den umiddelbare tilbagemelding fra styrelsen. På baggrund af den endelige rapport, fremlægges nu handleplan til politisk godkendelse.

  Opfølgningen på påbuddene har højeste prioritet i tilrettelæggelsen af handlinger og de løbende prioriteringer i forhold til daglig drift. Der er nedsat en arbejdsgruppe af ledere og nøglemedarbejdere der skal sikre fremdrift og opfølgning på processen.

  Der følges op på resultater og evalueres hvert kvartal i 2018 og indtil påbuddet er ophævet. Derefter to gange i løbet af det efterfølgende år, for at sikre opfølgningen.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse af anlægsbudget - Tandklinik Dragør skole
  Sagsid.: 17/460

  RESUMÉ:

  Ved budgetforlig 2014-2017 blev der afsat anlægsbudget på 600.000 kr. projekt Tandklinik Dragør Skole, som søges frigivet til at indkøbe udstyr til den kommunale tandklinik.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2017 på 600.000 kr. til projekt Tandklinik Dragør Skole og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune har aktuelt behov for at opdatere sit udstyr, dels for at efterleve lovkrav på området blandt andet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, dels grundet at det nuværende udstyr er nedslidt. Indkøb af udstyr er medtænkt i det videre forløb med etablering af en samlet tandklinik, således at det nyindkøbte udstyr kan benyttes i den nye klinik, når denne er etableret.

  Der er ved budgetforliget 2014-2017 afsat 600.000 kr. til den kommunale tandklinik, som vil blive anvendt til indkøb af udstyr herunder digitalt røntgenudstyr og udstyr til tandlæge bor.

  Opdateringen af udstyr har afventet analysen af Tandplejens fremtidige organisering, som blev besluttet i kommunalbestyrelsen i juni 2017. Her var konklusionen at aktiviteten skulle samles på en kommunal klinik og der er afsat midler til denne samling sidst i budgetperioden 2018-2021.

  Det er dog ikke muligt at afvente sammenlægningen inden der indkøbes eks. digital røntgen, således at Dragør Kommune kan leve op til lov om digital post.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgetforliget 2014-2017 afsat 600.000 kr. til den kommunale tandklinik, som søges frigivet i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

 • 7
  Lejemål Wiedergården (lukket)
  Sagsid.: 15/2670
 • 8
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat
  Sagsid.: 17/2637

  RESUMÉ:

  Udvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal uddele ca. 38.000 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke af de 5 ansøgninger der skal imødekommes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 31. oktober 2017. Der er indkommet 8 ansøgninger, hvoraf de 5, helt eller delvist, er imødekommet af Blomsterhandler P Bøge Andersen og hustru Ingers Fond (se bilag). Der er 38.000 kr. til uddeling i 2017 og der er indkommet ansøgninger for 60.870 kr.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte fond og ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune”.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond” den 13. november 2017, fremgår af bilag med listen over indkomne ansøgninger.

  1. Aktivitetshuset, Arrangementsgruppen

  Søger om tilskud til køb af en markise til terrassen ud for Det kreative Rum. Markisen skal yde ly for både sol og regn i forbindelse med arrangementer og dermed øge opholdsarealet.

  Antal brugere: ca. 200

  Ansøgt beløb: 16.000 kr.

  2. Aktivitetshuset, malerholdet

  Søger om tilskud til nyt akvarelblokke og stålrammer. Rammerne skal bruges til ophængning af billederne på Wiedergården og eventuelt også på Enggården, hvis det har interesse.

  Antal brugere: 20

  Ansøgt beløb: 5.070 kr.

  3. Ældresagen Dragør

  Søger om tilskud til leje af bus til udflugt for Dragørs pensionister til Dragørs venskabsby Vellinge den 14. juni 2018

  Antal brugere: ca. 60

  Ansøgt beløb: 9.900 kr.

  4. Enggårdens venner v/ Svend Aage Jespersen

  Enggårdens venner drives af frivillige og hviler alene på donationer. Har fokus på beboerne trivsel og opmuntring. Der søges om støtte til anlæg til levende musik i Dragør Stuen på Enggården, såsom højttalere, keyboard mv.

  Antal brugere: beboere og pårørende på Enggården

  Ansøgt beløb: 20.000 kr.

  Bevilling fra Bøge Andersen: 5.000, rest beløb: 15.000 kr.

  5. Aktivitetshuset, Arrangementsgruppen

  Der søges om støtte til arrangementer i sæsonen 2018. Ved arrangementerne serveres kaffe og kage til en pris á 50 kr., heraf går ca. 15 kr. til betaling for kunstnere. Der søges derfor om støtte til betaling for kunstnere. Der planlægges 4 arrangementer i 2018 til en pris á 3.500-6.000 kr. pr arrangement.

  Antal brugere: 40-75 deltagere pr arrangement

  Ansøgt beløb: 20.500 kr.

  Bevilling fra Bøge Andersen: 5.600, rest beløb: 14.900 kr.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2017

  Bilag

 • 9
  3. Budgetopfølgning 2017, SSU
  Sagsid.: 17/3674

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets område blevet gennemgået, og det forventes at budgettet overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er Social- og Sundhedsudvalgets område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt en samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt et baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 30. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Status på udrulning af velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg pr. november 2017
  Sagsid.: 17/3678

  RESUMÉ:

  På møde i Social- og sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016 besluttede udvalget at iværksætte fem velfærdsteknologiske initiativer samt en række principper, der gælder for indførelse af velfærdsteknologier i Dragør Kommune. Senest fik Social- og sundhedsudvalget en status på udrulningen af velfærdsteknologi efter 1. halvår 2017. Dette er årets sidste status på udrulningen pr. november 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og sundhedsudvalget besluttede at iværksætte 5 velfærdsteknologiske initiativer Dette er årets sidste status på udrulningen af initiativerne pr. november 2017.

  De fem velfærdsteknologiske initiativer er:

    1. Støttestrømpe af- og påtager
    2. Intelligente bleer
    3. GPS
    4. Planlægningsskærme
    5. Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  Ad 1) Strømpe af- og påtagere

  Indførelsen af strømpe af- og påtagere i Hjemmeplejen er nu gennemført.

  I den oprindelige indstilling fra Social og Sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016, hvor udvalget besluttede at indføre strømpe af- og påtagere i Dragør Kommune, indgik en forventning om at ca. 8 borgere ville kunne blive helt selvhjulpne med hjælpemidlet. Forventningen var baseret på resultater fra Odense Kommune. Det har imidlertid vist sig at være op imod 15 borgere, der i Dragør Kommune har taget i mod tilbuddet om at bruge strømpe af- og påtagere og som samtidig ikke modtager andre former for hjemmehjælp. For disse borgere har indførelsen medført, at de nu ikke længere modtager hjemmehjælp, hvilket betyder en større fleksibilitet for borgeren og en tidsbesparelse i Hjemmeplejen.

  Med vedtagelsen af budgettet for 2018 er Hjemmeplejens budget blevet reduceret med 125 t. kr. i 2018 og frem, som følge af denne tidsbesparelse.

  Ad 2) Intelligente bleer

  Plejecentret Enggården iværksætter et pilotforsøg med intelligente bleer i et samarbejde med bleleverandøren Tena, som Dragør Kommune har indkøbsaftale med.

  Enggården vil ibrugtage bleer til elektronisk inkontinensvurdering af mærket ”TENA Identifi”. Ibrugtagningen vil ske i januar 2018 og pilotprojektet løber over 2 mdr. i plejecentrets demensenhed (afdeling D). Hvis pilotforsøget viser sig at være en succes vil brugen blive udbredt til hele Enggården. Det er forventningen, at en målrettet afdækning af borgerens vandladningsmønster vil medføre færre bleskift, anvendelse af rigtig bletype, samt en forbedret nattesøvn for beboerne. Det vil samlet forventes at kunne forbedre beboernes livskvalitet samt medføre en økonomisk gevinst.

  Forud for en fuld udrulning på hele Enggården, vil der blive udarbejdet en businesscase, der belyser omfanget af besparelser på indsatsen.

  AD 3) GPS

  Omsorgscenteret Enggården har nu ansat en faglig koordinator med særlig kompetence indenfor demensområdet. Det betyder, at Enggården nu kan arbejde videre med at anvende GPS-teknologien til målgruppen af demente borgere for hvem, det kan være relevant.

  Enggården vil, som et pilotforsøg, indkøbe 5 stk. GPS til brug i plejen, jf. gældende lovgivning. Det vurderes, at der i øjeblikket er 3 beboere, der er i målgruppen og samtidig falder inden for lovgivningens rammer.

  Demente borgere, der kan bringe sig selv i fare ved at forlade huset eller de tilhørende udearealer, er til tider en udfordring på Enggården. Der anvendes allerede i dag trykfølsomme måtter, koder på dør (benyttes på Enggårdens afd. D) og kugledyner, som dæmper uro hos demente.

  Indenfor de seneste år er der sket en betydelig videreudvikling af teknologier, der kan medvirke til at afhjælpe problemet med borgere der forlader deres hjem. Som en del af pilotprojektet, vil personalet på Enggården undersøge hvorvidt der er andre teknologier der skal pilotafprøves, sådan at huset bedst muligt kan indrettes og nye teknologier tages i brug til gavn for målgruppen. Som en del af pilotprojektet vil Enggården undersøge om der eks. kan indrettes ”geofelter”, som kan alarmere når demente beboere passerer hoveddøre og havedøre, eller når husets grund forlades. Nye teknologier, så som faldalarmer o.l., som kombinerer nogle af førnævnte løsninger, kan også overvejes.

  Ad 4) Planlægningsskærme

  Der er nu gennemført udrulning af 33 planlægningsskærme fra firmaet Sekoia på afdeling B på Enggården. Afdeling B er pilotafdeling og skærmene er sat op i 28 boliger samt i kontorer og fællesrum. Skærmene blev taget i brug d. 1. november og den kommende tid vil gå med at medarbejderne vender sig til at bruge skærmene i det daglige arbejde. De første tilbagemeldinger fra medarbejderne har dog været rigtig positive og der har generelt været stor lyst og engagement i forhold til at tage det nye værktøj i brug. Skærmene anvendes i første omgang primært af medarbejderne med henblik på at lette og forbedre arbejdet med at udføre opgaver for borgerne. Borgerne kan dog også anvende skærmene til at se billeder, vejrudsigt samt høre radio. Når medarbejderne er blevet fortrolige med brugen af skærmene, vil Enggården tage yderligere funktionalitet i brug, der bl.a. gør det muligt for pårørende at skrive beskeder, bruge kontaktbog og kalender samt lægge billeder ind på skærmen mv. Borgere og pårørende vil, jf. de vedtagne principper for ibrugtagning af velfærdsteknologi i Dragør Kommune, blive inddraget og informeret forud for dette.

  Erfaringerne med brugen af planlægningsskærmene fra afdeling B., vil blive samlet op og evalueret ultimo året og forelagt udvalget i det nye år.

  Ad 5) Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  En forudsætning for implementering af denne type teknologi er, at der findes en gennemprøvet og veldokumenteret løsning der er sikker og som Dragør kommune kan gøre brug af. Det har endnu ikke været tilfældet. Sundhed og Omsorg følger løbende med i udviklingen og følger erfaringer og evalueringer fra Odense jf. Dragør Kommunes principper.

  LOVE/REGLER:

  Ikke relevant.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke relevant.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og sundhedsudvalget den 30. november 2017.

 • 11
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelsesområdet fordelt efter ydelser
  • Oversigt over grundtilskud

  Statistikken, i forhold til beskæftigelsesområdet, trækkes på baggrund af indkomstforhold. Derfor fremgår der, hvem der er på integrationsydelse eller i selvforsørgelse, det vil sige uden supplerende ydelser fra kommunen, og ikke hvorvidt der er iværksat praktikforløb, mentorforløb m.m.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Klippekort regnskab 2016
  Sagsid.: 15/146

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 5. februar 2015 præsenteret for klippekortordningen 2015-2016. Regnskab for anvendelse af klippekort i 2016 foreligger nu.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med Finansloven 2015 gav regeringen og de øvrige finanslovspartier bedre livskvalitet til landets svageste ældre. Det er sket gennem en klippekortsordning, hvor de svageste ældre har haft en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som de har haft mulighed for at anvende efter eget ønske.

  Det revisorgodkendte regnskab på klippekort 2016 foreligger. Dragør modtog tilskud fra ministeriet på 464.166 kr., hvor der er anvendt 425.173 kr., hvorfor der er et ubrugt beløb på 38.993 kr., som tilbagebetales til ministeriet. Klippekortsordningen er blevet anvendt af 50 hjemmehjælpsmodtagere, der i alt har anvendt 1.030 timer. Timerne er fordelt således:

  • 8 modtagere i alderen 18-66 år, har samlet brugt 190 timer i 2016.
  • 10 modtagere i alderen 67-79 år, har samlet brugt 186 timer i 2016.
  • 32 modtagere i alderen 80+ år, har samlet brugt 654 timer i 2016.

  Klippekortsmidlerne er blevet anvendt til at hjælpe de svageste og mest isolerede ældre til en hverdag med mindre ensomhed og mere livskvalitet. Klippekortet blev benyttet til både praktiske og sociale formål. Puljens målgruppe var de svageste hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen.

  Pengene er blevet brugt til social- og sundhedshjælpere (vikarer), koordination samt revision.

  Der har været situationer, hvor borgeren ikke har ønsket eller har kunnet deltage i den planlagte aktivitet, hvorfor der er et mindre restbeløb tilbage fra klippekortsordningen 2016. Det kan f.eks. være sygdom, hospitalsindlæggelse eller bortgang, som har forhindret borgeren i at deltage i en planlagt aktivitet.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilskud 2016: 464.166 kr.

  Regnskab 2016: 425.173 kr.

  Restbeløb 2016: 38.993 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 12. oktober til 13. november 2017 fremgår af bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.