Skip navigationen

Referat

Mandag den 29. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Der var bemærkninger til medlemmerne af udvalget angivet i dagsorden, Martin Wood Pedersen (C) stod som medlem i stedet for Ebbe Kyrø (T), det er rettet i referatet.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget
  Sagsid.: 17/4099

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  der vælges en formand

  2.

  at

  der vælges en næstformand

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Forslag fra Morten Dreyer (O)

  At Nicolaj Bertel Riber ((A) vælges som formand for SSU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Forslag fra Nicolaj Bertel Riber (A)

  At Anne Funk (O) vælges som næstformand for SSU

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en  formand og næstformand.

  Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Dermed er det Morten Dreyer (O), der leder valget.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

 • 2
  Introduktion Enggården
  Sagsid.: 18/245

  RESUMÉ:

  Udvalget introduceres til Enggården ved dialog med Enggårdens centerleder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktionen af Enggården drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Introduktionen blev taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Introduktion af Enggården kan danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

 • 3
  Tilfredshedsundersøgelse af beboere på plejecentret Enggården og deres pårørende
  Sagsid.: 17/496

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2017, at analyseinstituttet Epinion skulle foretage tilfredshedsundersøgelse af borgerne på plejecentret Enggården og deres pårørende. Undersøgelsen er gennemført og resultatet er sammenfattet i den vedlagte rapport.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  rapporten tages til efterretning.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget vurderer, om rapporten giver anledning til politisk opfølgning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår at SSU opfordrer bruger- og pårørenderådet (BOP) og Handicaprådet på Enggården til at drøfte undersøgelsens resultater og at SSU inviterer BOP til et dialogmøde i foråret 2018 om rådets arbejde generelt og om opfølgning på undersøgelsen. SSU anbefaler at BOP særligt drøfter

  •   hvordan Enggården kan skabe bedre tilfredshed og opbakning blandt de pårørende

  •   de daglige aktiviteter og arrangementer, og hvilke tiltag der kan bidrage til en større tilfredshed hos brugerne på dette område

  •   de pårørendes mulighed for aktiviteter sammen med deres nærtstående

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2017, at analyseinstituttet Epinion skulle foretage tilfredshedsundersøgelse af borgerne på plejecentret Enggården og deres pårørende. Epinion har gennemført tilfredshedsundersøgelsen i december 2017. På baggrund af resultaterne har Epinion udarbejdet en samlet rapport, hvori der også indgår sammenligning med landsgennemsnit.

  Borgerne på plejecentret, som personalet har vurderet at være i stand til at deltage i undersøgelsen, er blevet personligt interviewet, hvilket er omtrent en tredjedel af borgerne på Enggården. Én pårørende for hver borger på Enggården er blevet kontaktet telefonisk og tilbudt at deltage i undersøgelsen ved at få tilsendt et unikt link til at besvare spørgeskemaet over internettet. Næsten to tredjedel af de kontaktede pårørende har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen.

  83 pct. af de adspurgte borgerne på Enggården er ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” med at bo på plejecentret. Borgernes tilfredshed med bolig og udendørsarealer ligger over landsgennemsnittet, mens tilfredsheden med den personlige pleje er på samme niveau med landsgennemsnittet. Generelt er borgerne tilfredse med hjælperne på plejecentret hvad angår deres venlighed, omsorg og respekt.

  47 pct. af de pårørende er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med plejecentret Enggården. Generelt er de adspurgte pårørende mindre tilfredse sammenlignet med borgerne på plejecentret.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Rapporten drøftes desuden i BOP (Bruger- og Pårørenderådet) på Enggården.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  Bilag

 • 4
  Vedtægter for ældrerådet 2018-2021
  Sagsid.: 17/4189

  RESUMÉ:

  Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde fastlægge vedtægter for rådet. Ældrerådet har udarbejdet et udkast til vedtægter for 2018-2021 med udgangspunkt i de tidligere gældende vedtægter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vedtægter for Ældrerådet 2017-2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør Kommune er valgt oktober 2017 ved brevstemmevalg. Rådet består af fem medlemmer derudover er der valgt én stedfortræder. Ældrerådet har på det konstituerende møde den 3. november 2017 valgt formand og næstformand.

  Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde fastlægge vedtægter for rådet. Med udgangspunkt i vedtægterne for 2014-2017 har ældrerådet udarbejdet det vedlagte udkast til vedtægter 2018-2021 til politisk behandling.

  Ældrerådet er selvstyrende, hvorfor rådet selv fastsætter sin forretningsorden og tilrettelægger i videst muligt omfang selv arbejdet indenfor lovens rammer og de fastsatte vedtægter.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§30-33

  Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 5
  Ansøgninger om eksterne puljemidler på sundheds- og omsorgsområdet
  Sagsid.: 18/91

  RESUMÉ:

  Sundheds- og omsorgsområdet har ofte mulighed for at søge eksterne puljemidler til konkrete indsatser og projekter. Den politiske godkendelsesproces for disse puljer er afhængig af de konkrete ansøgningsfrister, som kan være meget korte. Administrationen foreslår derfor en ny procedure for ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  den politiske godkendelsesproces for fremtidige puljeansøgning godkendes.

  2.

  at

  tilsagn på 420.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ’Udvikling af beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient.’ accepteres.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundheds- og ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen uddeler ofte puljer til politiske vedtagne indsatser indenfor sundheds- og omsorgsområdet, som kommunerne kan ansøge til konkrete indsatser. Det kan eksempelvis være afsatte satspuljemidler til demenshandleplanen eller til indsatser målrettet ældre vedtaget i de årlige finanslovsaftaler.

  Ideelt behandles de enkelte puljeopslag løbende politisk i Dragør forud for ansøgningen indsendes. Udvalget vedtager, hvorvidt Dragør Kommune skal ansøge den enkelte pulje og i så fald til hvilken konkret indsats eller projekt. Det hænder en gang i mellem, at ansøgningsfristen for en pulje ligger så tæt efter det offentliggjorte puljeopslag, at det ikke er muligt at behandle ansøgningen politisk, inden den skal indsendes.

  Det foreslås derfor at administrationen får mulighed for at søge relevante puljer, og ved tilsagn behandles den ansøgte pulje efterfølgende politisk i Dragør Kommune. Udvalget har altid mulighed for at fravælge en ansøgt pulje efter tilsagn er givet.

  Pulje modtaget december 2017

  Administrationen har i december 2017 ansøgt midler fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper” til projektet ’Udvikling af beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient.’ Puljen har til formål at udvikle og løfte kvaliteten i de kommunale sundhedsindsatser blandt andet med det formål at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Initiativerne skal samtidigt bidrage til at skabe viden om effektive kommunale indsatser. Dragør Kommune har modtaget tilsagn på 420.000 kr., som skal anvendes seneste 31. december 2018. Det har ikke været muligt at behandle dette puljeopslag politisk forud for ansøgningsfristen, hvorfor puljen først behandles nu på baggrund af tilsagnet. Modtagelsen af puljen fremlægges til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Satsreguleringsloven.

  Finanslovsaftalen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundhedsstyrelsen har bevilliget 420.000 kr. til Dragør Kommune fra puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper” til projektet ’Udvikling af beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient.’

  Budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet ved første kvartals budgetopfølgning 2018. Bevillingen er udgiftsneutral for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  Bilag

 • 6
  Mødeplan 2018
  Sagsid.: 17/3063

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Der er tilføjet et udvalg (Skoleudvalget) i forhold til den tidligere godkendte mødeplan. På den baggrund er der foreslået ændringer i mødetidspunkterne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2018 godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på mandage og kl. 17.00.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T+ Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 den politiske mødeplan for 2018. Den nye kommunalbestyrelse har efterfølgende besluttet at nedsætte et nyt stående udvalg i form af Skoleudvalget. Det har ført til nogle tilpasninger af mødeplanen, som fremgår af denne sag.

  Ændringerne i punktform:

  · Økonomiudvalgsmøder afholdes torsdage, kl. 8-10 om formiddagen.

  · By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Social og Sundhedsudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt tirsdage).

  · Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Skoleudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt onsdage).

  Ændringerne er skrevet ind i den uddybende beskrivelse nedenfor, som derudover er uændret i forhold til den tidligere besluttede mødeplan. Alle møder og arrangementer er skrevet ind i kalenderen, der er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil blive inviteret via Outlook.

  Forslag til mødeplan 2018

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2018. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 4. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 8.00-10.00.

  Møderne den 11. april og 16. maj 2018 er en onsdag.

  Mødet den 12. juni 2018 er en tirsdag.

  Mødet den 27. september 2018 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 18.30-20.30.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage kl. 16.00-18.00.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 16.00-18.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 18.30-20.30.

  Intro ny KB:

  Der er intro for ny KB torsdag den 4. og fredag den 5. januar 2018.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 11. januar og fredag den 12. januar 2018.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og Unge Topmøde torsdag den 1. februar og fredag den 2. februar 2018.

  Miniseminar:

  I 2018 er der igen indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 20. februar, tirsdag den 15. maj og tirsdag den 13. november 2018. Det samme var tilfældet i 2016 (samme måneder), mens der i 2017 kun var indlagt 2 miniseminarer pga. kommunalvalget i august. Seminarerne afholdes normalt kl. 17-20.

  Kattegat kursus ny KB

  Der er Kattegat kursus for ny KB torsdag den 1. marts, fredag den 2. marts og lørdag den 3. marts 2018.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 8. marts og fredag den 9. marts 2018.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 16. marts og mandag/tirsdag den 3.-4. september 2018.

  Infomøde om budget

  Der er i 2018 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 20. marts 2018. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Teknik og Miljø´18:

  KL afholder Teknik og Miljø´18 konference torsdag den 12. april og onsdag den 13. april 2018.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj 2018.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2018 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 21. august 2018. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 14. november 2017 til 10. januar 2018 fremgår af bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 29. januar 2018

  Intet.