Skip navigationen

Referat

Mandag den 5. marts 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Social og Sundhed - politikker 2018
  Sagsid.: 18/543

  RESUMÉ:

  Politikkerne på Social- og Sundhedsudvalgets område sætter den overordnede ramme for kommunens indsats og strategi i forhold til blandt andet borgere med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne, ældre og sundhed. Med punktet lægges op til en indledende drøftelse af hvordan udvalget ønsker at arbejde med politiker i denne valgperiode.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget drøfter fornyelse af politikker på Social- og Sundhedsområdet, herunder metodevalg.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Forslag fra A:

  At forvaltningen udarbejder forslag til proces for udarbejdelse af nye politikker, herunder en socialpolitik, i løbet af valgperioden. Processen skal tage højde for inddragelse af brugere og eksterne råd undervejs. Det forudsættes at værdighedspolitikken revideres, men at de øvrige politikker udarbejdes forfra.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Politikerne på Social- og Sundhedsudvalgets område sætter den overordnede ramme for kommunens indsats og strategi i forhold til blandt andet borgere med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne, ældre og sundhed. Fornyelse af politikkerne bør ske jævnligt så de tilpasses kommunens ønsker for og muligheder på området. Værdighedspolitikken skal opdateres det første år i den kommunale valgperiode.

  Social- og Sundhedsudvalget kan beslutte hvilke og hvor mange politikker, som skal udarbejdes i forhold til at skabe retning og udvikling på udvalgets område. Der skal som minimum vedtages en værdighedspolitik i starten af hver valgperiode.

  Der er mange metoder og veje at vælge i politikudvikling. Det kan overvejes om politikkerne skal være

  • specifikke (målgrupper fx ældrepolitik, emner fx demenspolitik, sundhedspolitik) eller
  • tværgående (fx Politik for et aktivt medborgerskab, sundhedspolitik).

  Om politikkerne skal være

  • detaljerede eller
  • retningsgivende

  Om politikudvikling skal være et

  • lukket forløb (fx brainstorm i udvalget eller oplæg fra forvaltning)
  • åbent forløb (fx gennem borgermøde)
  • med inspiration fra mange kilder (fx andre kommuner, civilsamfund, græsrødder og NGO)

  Om politikudviklingen skal tage afsæt i og biddrage til Dragør Kommunes planstrategi eller vision, med afsæt i overvejelser om

  • nye perspektiver (fx landspolitisk, nye generationer)
  • nye forståelser af perspektiver og muligheder
  • nye ideer
  • bedre kobling af fremtid og nutid (praktisk hverdag)

  Hvis udvalget vælger at udvikle politikker i relation til Planstrategien og  en vision for Dragør Kommune kan det oplyses, at Kommunalbestyrelsen i første halvdel af valgperioden skal godkende planstrategien. Seneste Planstrategi 2015 ”Fremtid med forankring” blev bygget op omkring et oplæg til vision for Dragør Kommune.

  Politikerne på social- og sundhedsområdet består aktuelt af:

  • Handicap- og psykiatripolitik
  • Sundhedspolitik
  • Værdighedspolitik
  • Ældrepolitik

  Handicap- og psykiatripolitik

  Dragør Kommunes nuværende Handicap- og psykiatripolitik er udgivet i november 2009.

  Handicap- og psykiatripolitikken indeholder Dragør Kommunes vision om ”Lige muligheder for alle” og definerer indsatsområderne som fysisk tilgængelighed, kommunikation, adgang til kultur-, fritids- og idrætstilbud, uddannelse og arbejdsliv.

  Dragør Kommunes Handicaprådet har ønsket at blive inddraget i processen omkring revideringen af politikken.

  Sundhedspolitik

  Dragørs nuværende sundhedspolitik er udgivet i december 2007.

  Sundhedspolitikken indeholder Dragør Kommunes vision om ”Sundhed og trivsel for alle borgere” og definerer 11 indsatsområder indenfor sundhed.

  Værdighedspolitik

  Alle kommunalbestyrelser skal inden for det første år i valgperioden vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal som minimum indeholde følgende fokusområder i forhold til den enkelte ældre: Livskvalitet; Selvbestemmelse; Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen; Mad og ernæring; En værdig død samt Pårørende. Ældrerådet skal inddrages i forbindelse med revisionen af værdighedspolitikken.

  Dragørs nuværende værdighedspolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  Ældrepolitik

  Dragørs nuværende ældrepolitik er udgivet i juni 2009.

  Ældrepolitikken indeholder Dragør Kommunes vision om ”Et godt og aktivt ældreliv” og definerer indsatsområderne: ”Sundhed og forebyggelse”, ”Aktivitet, netværk og frivillige”, ”Pleje, omsorg og praktisk bistand” samt ”Bolig og nærmiljø.”

  Servicestandarder

  Kommunalbestyrelsen godkender hvert år de lovpligtige servicestandarder for dele af den kommunale service til ældre, eks. madudbringning og hjemmepleje.

  Servicestandarderne er konkret retningsvisende for den hjælp som kan visiteres, eks, hvor ofte der tilbydes rengøring.

  Tværgående politikker

  Foruden de politikker, som udelukkende sætter rammen som Social- og Sundhedsudvalgets område, har Dragør Kommune ligeledes en politik for et aktivt medborgerskab, som dækker på tværs af udvalgsområderne også for Social og Sundhedsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen yderligere bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Bilag

 • 2
  Analyse af det specialiserede socialområde 2018
  Sagsid.: 18/583

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes revisionsfirma BDO har udarbejdet en analyse af det specialiserede socialområde for voksne. Udvalget præsenteres for BDO’s analyse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at BDO’s analyse tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Forslag fra O:

  Det foreslås, at administrationen beder forvaltningen følge op på §95.3 ordningen og sikre, at man foretager de nødvendige tiltag, for at bedre forretningsgangen/samarbejdet imellem de 2 kommuner på området.

  Anbefales over for ØU.

  Administrationens indstilling blev taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Dragør Kommunes revisionsfirma BDO har i januar 2018 færdiggjort analysen af det specialiserede socialområde for voksne.

  Analysen er foretaget i november og december 2017, hvor BDO har lavet en benchmarking samt foretaget gennemgang af sager med en vis tyngde, på det specialiserede voksenområde.

  Baggrunden for analysen er, at Dragør Kommune oplever en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde, hvor der blandt andet er dyre enkeltsager, der udgør en forholdsvis stor del af budgettet for området.

  Dragør Kommune har ønsket en analyse, som kan give viden om fremadrettede tendenser vedr. indsatsniveauer og som kan understøtte den faglige styring af området. 

  Analysen bevarer tre konkrete spørgsmål:

  • Hvordan ligger Dragør Kommunes niveau på det specialiserede socialområde på udvalgte parametre i sammenligning med udvalgte andre kommuner?
  • Om den faglige styring af udvalgte sager sikrer så hensigtsmæssig faglig og økonomisk sammenhæng som mulig mellem borgerens behov for støtte og det tilbud, der aktuelt er i gang.
  • Om den samlede styring af det specialiserede område kan styrkes med henblik på så hensigtsmæssig ressourceanvendelse som muligt – og herunder opsamling på eventuelle læringspunkter fra sagsgennemgangen og dialogen med rådgiverne.

  Hovedkonklusion

  BDO vurderer på baggrund af benchmarkingen og sagsgennemgangen og dialogen med afdelingen, at området for det specialiserede socialområde for voksne drives hensigtsmæssigt. BDO kan ikke komme med anbefalinger, der kan medvirke til at nedbringe udgiftsniveauet for området væsentligt. Der kan muligvis ske enkelte eller mindre takstjusteringer i ganske få sager, men omvendt er der aktuelt et par sager, der løses relativt omkostningslet.

  Udvalget præsenteres for BDO’s analyse med et oplæg fra administrationen.

  Rapport vedr. analyse af det specialiserede socialområde for voksne er vedlagt som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Bilag

 • 3
  Årlig fællesudflugt for pensionister til Vellinge
  Sagsid.: 18/573

  RESUMÉ:

  Ældre Sagen i Dragør har de seneste år arrangeret en årlig fællesudflugt til Vellinge for pensionister. Ældre Sagen ønsker fra 2019 et fast årligt beløb til at arrangere denne udflugt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til den årlig pensionist tur til Vellinge skal fortsætte under de angivne vilkår.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Forslag fra A:

  1. At udvalget tilkendegiver positiv støtte til Ældre Sagens skovtur i 2018, og at forvaltningen bemyndiges til at finde op til 8.000 kr. inden for områdets ramme.

  2. Udvalget opfordrer Ældre Sagen til at søge puljemidler på lige fod med øvrige interesseorganisationer.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældre Sagen har de seneste år arrangeret den årlige tur for pensionister til Dragør Kommunes venskabskommune Vellinge i Sverige.

  Ældre Sagen påtager sig i forbindelse planlægningen af turene en økonomisk risiko, da turene skal planlægges, førend Ældre Sagen får et eventuelt økonomisk tilskud fra kommunen til denne tur via servicelovens § 18-midler.

  Ældre Sagen har henvendt sig skriftligt med ønske om et årligt økonomisk tilskud på 8-10.000 kr., som udmeldes senest i starten af året, til at arrangere den årlige skovtur til Vellinge for pensionister i fremover. Ældre Sagen vil gerne fortsætte med at arrangere den årlige tur, men det skal være udgiftsneutralt og risikofrit for dem. Ældre Sagen mødes gerne til dialog om det fortsatte samarbejde.

  Dragør Kommune, Sundhed og Omsorg har en fast budgetramme til fire årlige skovtur for samme målgruppe, som arrangeres af aktivitetshuset. Der er inden for Sundhed og Omsorgs budgetramme ikke midler, som kan anvendes til finansiering af en yderligere tur for pensionister. For at imødekomme Ældre Sagens henvendelse, skal der tilføres en ekstra budgetbevilling årligt på 8-10.000 kr. til området.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt Ældre Sagen fremover skal arrangere den årlige tur til Vellinge for pensionister, skal der tilføjes et budget på 10.000 kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældreråd.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Bilag

 • 4
  SSU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSUs områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  SSU tager til efterretning, at der på SSUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 777.119 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område ud over de +/- 3 pct. overføres 285.843 kr., som vedrører den lovpligtige akutfunktion. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område udover de +/- 3 pct. overføres 1.887.296 kr., som vedrører statslige puljemidler. Beløbet finansieres med 526.834 kr. af den i 2018 afsatte pulje til overførelser og 1.357.609 kr. af kassen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På SSUs område anbefales overførsler på i alt 2.950.258 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 777.119 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 2.173.139 kr. udover de +/- 3 pct, hvoraf de 1.887.296 kr. vedrører eksternt finansierede puljemidler.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører:

  Værdighedsmilliarden (eksternt finansierede puljemidler):

  Værdighedsmilliarden 1.647.951 kr. Midlerne ønskes anvendt til ekstra rengøring og bad til ældre borgere i hjemmeplejen samt velfærdsteknologi på hele ældreområdet.

  Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, indtægter (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere, indtægter -444.150 kr. Overførslen ønskes brugt til at afholde en indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 2017, som først udbetales i 2018.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, udgifter (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere, udgifter 683.495 kr. Mindreforbruget ønskes anvendt til Klippekortsaktiviteter på Plejecentret Enggården. Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Styrkede kommunale akutfunktioner (interne puljemidler):

  Styrkede kommunale akutfunktioner 285.843 kr. Overførslen ønskes brugt til at etablere en lovpligtig akutfunktion.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har i den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSUs område er, at der samlet overføres 2.950.258kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres med 1.592.649 kr. af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Den resterende del af overførslerne på 1.357.609 kr. finansieres af kassen og vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 1. januar til 10. februar 2018 fremgår af bilagne (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 6
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Danmarks Statistik
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning for 2017
  Sagsid.: 18/1234

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, afgiver Handicaprådet en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til

  Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2017.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 5. marts 2018

  Administrationen orienterede:

  Hvis der er interesse for besøg i flygtninge boligerne, kan det arrangeres før næste SSU møde kl. 16.00. Forslaget blev godkendt.

  Tilmelding til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 17. og 18. maj 2018 skal ske snarest – så der kan tilmeldes samlet.

  Der er udmeldt opfølgende tilsynsbesøg i Hjemmesygeplejen den 15. marts 2018. Udvalget orienteres på mail efter besøget.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.