Skip navigationen

Referat

Mandag den 9. april 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tema - Dialog med Ældrerådet
  Sagsid.: 18/1648

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Ældrerådet i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør konstituerede sig den 3. november 2017.

  Ældrerådets formål er, at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

  Følgende deltager fra ældrerådet:

  • Leif Ingersholm (formand)
  • Ole Morten Landsmann (næstformand)
  • Nadia Langhoff
  • Knud Berggreen

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

 • 2
  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2016
  Sagsid.: 18/1504

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 16. januar 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2016.

  Børne- og Socialministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der fortsat ikke er etableret kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

  Ministeriet henstiller, at Dragør Kommune følger revisors anbefaling og laver en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne.

  Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2017.

  Ministeret påpeger derudover, at revisionen ikke har konstateret væsentlige fejl eller mangler i kommunens administration af de omfattede ordninger på det sociale område og anser punkterne som afsluttede.

  Der er i 2017 indgået aftale med Tårnby Kommune om, at deres ledelsestilsyn på §§ 41 og 42 skærpes. Der er i samarbejde med BDO etableret ledelsestilsyn på området i Dragør Kommune fra efteråret 2017.

  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. april 2018.

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 3
  Decisionsskrivelse for regnskab 2016 - Integrationsområde
  Sagsid.: 17/4260

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelse for regnskab 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 19. december 2017 modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor har afgivet revisionsbemærkninger i forbindelse med den løbende revision på integrationsområdet.

  Revisionen fandt ved gennemgang af sager for 2016, at der ikke har været foretaget rettidig opfølgning i sager i integrationsprogrammet. Fejlen vurderedes på det tidspunkt at være af generel karakter.

  Ministeriet konstaterer en forbedring i løbet af 2016, samt at revisionen vil følge op i forbindelse med revisionen for 2017.

  Administrationen anser, at der er foretaget rettidig opfølgning i sagerne i 2017, som Ministeriet har lagt op til.

  Den ene fejl, revisionen har fundet i 2017, omhandler indhold i samtaler, som ikke har betydning for statsrefusion.

  Den anden sag, revisionen har gennemgået, er der ikke fundet fejl i.

  Det vil sige, at der ikke er fundet fejl på området af generel karakter, og området administreres i overensstemmelse med gældende regler.

  Decisionsskrivelsen fra Udlændingestyrelsen- og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 17/2760

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2017 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83aa godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB, med enkelte redaktionelle rettelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Kvalitetsstandarden er ikke ændret, siden den blev politisk behandlet den 7. september 2017, hvor følgende politiske beslutning af den 17. august blev indarbejdet: At skift af sengetøj (praktisk hjælp – tøjvask) foretages hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Merudgifter som følge af denne ændring finansieres af Værdighedsmilliarden.

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a.

  Ældrerådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 15. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2018.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  Sagsid.: 17/2757

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2017 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Handicaprådets høringssvar på kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 drøftes.

  2.

  at

  kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 fremlægges til drøftelse af høringssvar og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Kvalitetsstandarden er ikke ændret siden den blev politisk behandlet den 7. september 2017, hvor to mindre ændringer var tilføjet, som kan ses i den vedhæftede kvalitetsstandard.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Handicaprådet har i deres høringssvar til kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 kommenteret borgerens forpligtelse til selv at sørge for transport; Handicaprådet skriver: ”anke over (kvalitetsstandard § 86) stk.10 om egenbetaling af befordring til genoptræning.” Administration har ikke beregnet den økonomiske konsekvent af at fjerne eller reducere egenbetaling af befordring, konsekvensen vil skulle indgå i budgetprocessen.

  Ældrerådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 6
  Principper for uanmeldt kommunalt tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og Omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 18/1635

  RESUMÉ:

  Der skal vælges model for kommunalt tilsyn med Hjemmeplejen og Enggården. De overordnede principper for uanmeldt kommunalt tilsyn, som er blevet anvendt i 2015 til 2017, evalueres med henblik på godkendelse af principper fremad.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilsynet foretages af et eksternt rådgivningsfirma og at principperne for uanmeldt kommunalt tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og Omsorgscentret Enggården godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget godkendte den 4. juni 2015, at tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje varetages af eksternt rådgivningsfirma fra 2015, og at tilsynet med Omsorgscenter Enggården er en kombination af to tilsynskoncepter.

  I 2015, 2016 og 2017 har det eksterne rådgivningsfirma BDO udført tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og Omsorgscentret Enggården ud fra fastlagte principper. Tilsynene har været med til at sætte fokus på dokumentation, mad og måltid, kommunikation mellem borgere og medarbejdere samt hjælpen og plejen generelt i Dragør. Anvendelsen af eksternt rådgivningsfirma med udgangspunkt i de øvrige vedtagne principper har således styrket værdien af det uanmeldte tilsyn for kommunen.

  Administrationen indstiller, at de overordnede principper for tilsyn fra 2015 fortsættes i 2018 og frem:

  - Tilsynet foretages det af et eksternt rådgivningsfirma.

  - Tilsynet følger gældende lovgivning og øvrige bestemmelser, retningslinjer og anbefalinger for tilsyn på området.

  - Tilsynet foretages ud fra observationer, faglig dokumentation, interviews med borgere og medarbejdere.

  - Tilsynet på Omsorgscentret Enggården foretages dels på borgerniveau, dels på helheden med hensyn til hverdagslivet for borgerne på omsorgscentret.

  På baggrund af tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport for Omsorgscentret Enggården, Hjemmeplejen samt private leverandører. Rapporten vil blive fremlagt for udvalget sammen med en handleplan udarbejdet af den respektive leder/ leverandør.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §§ 148a og 151, stk. 1-2 Retssikkerhedslovens § 15.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til tilsyn foretaget af eksternt rådgivningsfirma ud fra de fremlagte principper i 2018 forventes at ligge på samme niveau som i 2017, hvilket modsvarer det afsatte budget i 2018 på 98.351 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

 • 7
  Status på udrulning af velfærdsteknologi
  Sagsid.: 18/1699

  RESUMÉ:

  Sagen introducerer kort til muligheder, udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til anvendelse af velfærdsteknologi på ældreområdet samt til de gældende og politisk besluttede principper for indførelse af velfærdsteknologi i Dragør Kommune. Derudover gives en opdateret status på udrulning på de 5 konkrete velfærdsteknologiinitiativer, som Social- og Sundhedsudvalget tidligere har besluttet at implementere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at,

  1.

  at

  udvalget drøfter og godkender de gældende principper for indførelse af velfærdsteknologi i Dragør Kommune,

  2.

  at

  udvalget tager status på udrulning af 5 konkrete velfærdsteknologiske initiativer til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Ændringsforslag fra O:

  At forvaltningen fremlægger nyt forslag på kommende møde på baggrund af de faldende bemærkninger.

  Godkendt.

  Supplerende forslag fra C:

  C forslår at der implementeres en projektplan på velfærdsteknologiske projekter der indeholder milepæle /handlinger samt estimerede tidsrammer.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Velfærdsteknologi på området for ældre, sundhed og omsorg, er et felt i rivende udvikling, der er præget af mange leverandører som tilbyder mange innovative produkter og løsninger, der potentielt kan medvirke til at øge kvaliteten og effektivisere arbejdsgangene i ældreplejen. Den Velfærdsteknologi der indføres skal gavne borgerne og forbedre kommunens muligheder for at imødekomme et øget opgavepres fra en stigende ældrebefolkning de kommende år. Velfærdsteknologien skal finde sin plads i krydsfeltet mellem hjælpemidler, hverdagsrehabilitering, træning, personlig pleje og hjælp. Dette skal ske med respekt for borgerens behov, ønsker og ret til privatliv.

  Der er tre væsentlige udfordringer i fremtiden, som velfærdsteknologien forventes at kunne bidrage til at løse:

  · Efterspørgslen efter social- og sundhedsydelser forventes at stige, da der bliver flere ældre

  · Efterspørgslen efter individuelt tilpassede ydelser og højere kvalitet i ydelserne forventes at stige

  · Arbejdsstyrken reduceres i antal og det bliver endnu sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

  Velfærdsteknologi rejser en række spørgsmål

  Der er et stort potentiale for udvikling af teknologierne, men der er samtidig en række etiske og politiske spørgsmål der skal tages stilling til, før man kaster sig ud i brugen af teknologierne. Yderligere er der mange leverandører og løsninger på de samme typer af problemer og det er ikke alle løsningerne der er af samme kvalitet eller for den sags skyld holder hvad de lover. Indførelse af velfærdsteknologi rejser bl.a. spørgsmål som:

  · Borgere er forskellige og skal borgerne have mulighed for at vælge mellem personlig hjælp og velfærdsteknologi?

  · Løsninger kan forudsætte, at der gennem døgnets 24-timer indhentes information om borgeren, f.eks. GPS til demente. Vil løsninger, der forudsætter daglig overvågning blive oplevet som en ekstra sikkerhed og omsorg eller krænkelse og kontrol? Og hvem har ansvaret for at reagere på den indkomne information?

  · Hvem skal betale for hvilke typer velfærdsteknologi – borger eller kommune?

  Endelig er det ikke alle velfærdsteknologier, der anvendes i andre kommuner, der også kan anvendes i Dragør Kommune. Det kan bunde i forskellige organisering omkring opgavevaretagelsen, organisationens størrelse og volumen eller noget helt tredje.

  Principper for indførelse af velfærdsteknologi

  I forlængelse af ovenstående, har der derfor været behov for at arbejde for nogle principper og kriterier for indførelse af velfærdsteknologi på Sundhed- og Omsorgsområdet i Dragør kommune.

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg arbejde derfor med et tema om velfærdsteknologi i efteråret 2016. Udvalget var på studiebesøg i Odense Kommune, der er en af foregangskommunerne på velfærdsteknologiområdet og på et møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016, besluttede udvalget en række principper for indførelse af velfærdsteknologi. Principperne fremgår af bilag 1. Derudover besluttede udvalget, på samme møde, at igangsætte 5 konkrete velfærdsteknologiprojekter i overensstemmelse med de vedtagne principper. Status på de 5 initiativer fremgår nedenfor.

  Administrationen anbefaler, at de overordnede principper for indførelse af velfærdsteknologi i Dragør Kommune fastholdes. I forbindelse med udvælgelsen af velfærdsteknologier har Dragør i praksis lagt sig meget tæt op ad Odense kommune, der længe har været førende på velfærdsteknologiområdet og stadig har en stærk position blandt kommunerne. Sundhed og Omsorg vil fremadrettet også skele til andre kommuner, der ligeledes gennemfører systematisk afprøvning, evaluering og dokumentation af specifikke velfærdsteknologier, med henblik på kun at indføre velfærdsteknologi, der opfylder principperne og derved skaber værdi for medarbejdere og borgerne.

  Status på udrulning

  Senest fik Social- og sundhedsudvalget en status på udrulningen af velfærdsteknologi efter 2. halvår 2017. Dette er årets førte status.

  De fem velfærdsteknologiske initiativer er:

  1. Støttestrømpe af- og påtager

  2. Intelligente bleer

  3. GPS

  4. Planlægningsskærme

  5. Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  Ad 1) Strømpe af- og påtagere

  Indførelsen af strømpe af- og påtagere i Hjemmeplejen er nu gennemført og afsluttet.

  I den oprindelige indstilling fra Social og Sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016, hvor udvalget besluttede at indføre strømpe af- og påtagere i Dragør Kommune, indgik en forventning om at ca. 8 borgere ville kunne blive helt selvhjulpne med hjælpemidlet. Forventningen var baseret på resultater fra Odense Kommune. Det har imidlertid vist sig at være op imod 15 borgere, der i Dragør Kommune har taget i mod tilbuddet om at bruge strømpe af- og påtagere og som samtidig ikke modtager andre former for hjemmehjælp. For disse borgere har indførelsen medført, at de nu ikke længere modtager hjemmehjælp, hvilket betyder en større fleksibilitet for borgeren og en tidsbesparelse i Hjemmeplejen.

  Med vedtagelsen af budgettet for 2018 er Hjemmeplejens budget blevet reduceret med 125 t. kr. i 2018 og frem, som følge af denne tidsbesparelse.

  Ad 2) Intelligente bleer

  Plejecentret Enggården planlægger at iværksætte et pilotforsøg med intelligente bleer i et samarbejde med bleleverandøren Tena, som Dragør Kommune har indkøbsaftale med. Pilotforsøget er forsinket, men forventes igangsat i april, når udrulningen af Sekoia-skærme på hele Enggården er afsluttet.

  Enggården bruger i pilotprojektet bleer til elektronisk inkontinensvurdering af mærket ”TENA Identifi”. Når pilotprojektet er afsluttet kan der gennemføres en evaluering. Hvis pilotforsøget viser sig at være en succes vil brugen blive udbredt til hele Enggården. Det er forventningen, at en målrettet afdækning af borgerens vandladningsmønster vil medføre færre bleskift, anvendelse af rigtig bletype, samt en forbedret nattesøvn for beboerne. Det vil samlet forventes at kunne forbedre beboernes livskvalitet samt medføre en økonomisk gevinst.

  Forud for en fuld udrulning på hele Enggården, vil der blive udarbejdet en businesscase, der belyser omfanget af besparelser på indsatsen.

  AD 3) GPS

  Omsorgscenteret Enggården har nu ansat en faglig koordinator med særlig kompetence indenfor demensområdet. Det betyder, at Enggården nu kan arbejde videre med at anvende GPS-teknologien til målgruppen af demente borgere for hvem, det kan være relevant.

  Enggården er i kontakt med flere leverandører med henblik på at, indkøbe 5 stk. GPS til brug i plejen, jf. gældende lovgivning. Det vurderes, at der i øjeblikket er 3 beboere, der er i målgruppen og samtidig falder inden for lovgivningens rammer. Samtidig påtænkes det at kombinere GPS-teknologien med positionssendere internt i huset, og i det omkringliggende parkområde, i pilotforsøget og der er indgået et konkret samarbejde med leverandørerne Tunstall og Stella care.

  Demente borgere, der kan bringe sig selv i fare ved at forlade huset eller de tilhørende udearealer, er til tider en udfordring på Enggården. Der anvendes allerede i dag trykfølsomme måtter, koder på dør (benyttes på Enggårdens afd. D) og kugledyner, som dæmper uro hos demente.

  Indenfor de seneste år er der sket en betydelig videreudvikling af teknologier, der kan medvirke til at afhjælpe problemet med borgere der forlader deres hjem. Som en del af pilotprojektet, vil personalet på Enggården undersøge hvorvidt der er andre teknologier der skal pilotafprøves, sådan at huset bedst muligt kan indrettes og nye teknologier tages i brug til gavn for målgruppen. Som en del af pilotprojektet er Enggården, i samarbejde med de valgte leverandører, ved at undersøge, om der eks. kan indrettes ”geofelter”, som kan alarmere når demente beboere passerer hoveddøre og havedøre, eller når husets grund forlades. Nye teknologier, så som faldalarmer o.l., som kombinerer nogle af førnævnte løsninger, overvejes også.

  Ad 4) Planlægningsskærme

  Der er nu gennemført udrulning af 33 planlægningsskærme fra firmaet Sekoia på afdeling B på Enggården. Afdeling B er pilotafdeling og skærmene er sat op i 28 boliger samt i kontorer og fællesrum. Skærmene blev taget i brug d. 1. november og skærmene indgår her som et godt værktøj i det daglige arbejde. Skærmene anvendes i første omgang primært af medarbejderne med henblik på at lette og forbedre arbejdet med at udføre opgaver for borgerne. Borgerne kan dog også anvende skærmene til at se billeder, vejrudsigt samt høre radio. Medarbejdernes tilbagemeldinger har generelt været positive og der har været stor lyst og engagement i forhold til at tage det nye værktøj i brug. På baggrund af en positiv evaluering af pilotudrulningen er det besluttet at gennemføre den fulde udrulning på hele Enggården af yderligere 103 skærme. Undervisning og opsætning er i gang og den nye skærme tages i brug på hele plejecentret d. 11. april.

  Når medarbejderne er blevet fortrolige med brugen af skærmene, vil Enggården tage yderligere funktionalitet i brug, der bl.a. gør det muligt for pårørende at skrive beskeder, bruge kontaktbog og kalender samt lægge billeder ind på skærmen mv. Der er d. 19. og 22. marts afholdt informationsmøder for borgere og pårørende, jf. de vedtagne principper for ibrugtagning af velfærdsteknologi i Dragør Kommune, hvor det har været muligt at blive inddraget i og informeret om mulighederne i de nye skærme.

  Ad 5) Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  En forudsætning for implementering af denne type teknologi er, at der findes en gennemprøvet og veldokumenteret løsning der er sikker og som Dragør kommune kan gøre brug af. Det har endnu ikke været tilfældet. Sundhed og Omsorg følger løbende med i udviklingen og følger erfaringer og evalueringer fra Odense jf. Dragør Kommunes principper

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra formanden - Gratis psykologhjælp
  Sagsid.: 18/1661

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Forslaget blev godkendt med ændringer:

  At forvaltningen undersøger Dragør Kommunes muligheder for, at give unge mellem 15-25 et tilbud om psykologhjælp, med inspiration fra Psykiatrifonden om “gratis, åben og anonym” tilbud.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 14. marts 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Gratis psykologhjælp – (jf. konstitueringsaftalen)

  At 1. AOV foreslår at forvaltningen undersøger Dragør Kommunes muligheder for, at give unge mellem 15-25 et tilbud om psykologhjælp, i overensstemmelse med de forudsætninger som Psykiatrifonden stiller om “gratis, åben og anonym” tilbud.

  Baggrund:

  http://www.psykiatrifonden.dk/om/projekter-aktiviteter-og-samarbejder/kv-17/hvorfor-gratis-psykologhjaelp.aspx)

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

 • 9
  Forslag fra formanden - Ældretopmøde
  Sagsid.: 18/1662

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Forslaget blev godkendt med ændringer:

  At forvaltningen udarbejder et koncept til et ældretopmøde samt d-skema til budgetprocessen. Konceptudkastet skal godkendes af udvalget.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har imail den 14. marts 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Ældretopmøde,

  At 1. AOV foreslår, at der årligt afholdes et ældretopmøde.

  At 2. AOV foreslår, at forvaltningen udarbejder et konceptudkast, samt d-skema til budgetprocessen. Konceptudkastet skal godkendes af udvalget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

 • 10
  Meddelelse - Samarbejde mellem psykiatrisk Gadeplansteam og Dragør Kommune
  Sagsid.: 18/1552

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om samarbejdsaftalen, der er indgået mellem psykiatrisk Gadeplansteam og Dragør Kommune om hjemløse med psykisk sygdom.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har indgået aftale med Psykiatrisk Center Amager, Gadeplansteam, med henblik på gensidigt samarbejde om fælles borgere/patienter, der er hjemløse med psykisk sygdom.

  Aftalen skal understøtte en sammenhængende og koordineret indsats til hjemløse borgere med psykisk sygdom.

  Gadeplansteam er ansvarlige for at opspore, udrede og starte behandling af hjemløse med psykisk sygdom. Dragør Kommune har ansvaret for at udrede og tilbyde kommunale indsatser til hjemløse. 

  Gadeplansteamet er et specialiseret tværfagligt psykiatrisk team med særlig viden om hjemløse.

  Som del af behandlingen, vil der tilbydes samtaler med sygeplejersker, læger og hjælp til en helhedsorienteret indsats.

  Gadeplansteamet vil også arbejde på opsporing af personer, der endnu ikke er identificeret som psykisk syge, men opholder sig på gaden eller herberg.

  Samarbejdsaftalen vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser, da aftalen er en opprioritering i det regionale budget.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i februar og marts 2018 fremgår af bilagne (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 9. april 2018

  Administrationen orienterede om at centerleder i Hjemmeplejen, Bettina Berg, har fået nyt job og fratræder med udgangen af april. Stilingen slås op snarest muligt.

  Administrationen orienterede om tema-dialog på de kommende møder: Bruger- og pårørenderådet og Venligboerne.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til § 80 i Serviceloven.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til visitation til aflastning ift ældre i eget hjem.