Skip navigationen

Referat

Mandag den 7. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tema - Dialog med Beboer- og pårørenderådet fra Enggården
  Sagsid.: 18/1905

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Beboer- og pårørenderådet i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beboer- og pårørenderådet (BOP) har til opgave at beskæftige sig med det daglige liv i og omkring Enggården, dog udelukkende emner af generel karakter.

  Beboer- og pårørenderådet har arbejdet med brugertilfredshedsundersøgelsen, som blev foretaget i 2017 på Enggården. SSU besluttede den 29. januar 2018 at ”opfordre til at BOP særligt drøfter

  •   hvordan Enggården kan skabe bedre tilfredshed og opbakning blandt de pårørende

  •   de daglige aktiviteter og arrangementer, og hvilke tiltag der kan bidrage til en større tilfredshed hos brugerne på dette område

  •   de pårørendes mulighed for aktiviteter sammen med deres nærtstående”

  Følgende deltager fra rådet:

  • Arne Kindler
  • Bente Baeré
  • Helle Barth
  • Inger Lynge

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

 • 2
  Det forpligtende samarbejde bestilling 2019 delaftaler på SSUs område
  Sagsid.: 18/1907

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet og for genoptræning jf. delaftalerne 1A og 1B samt voksensocialområdet jf. delaftalerne 4 og 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på hjælpemid-delområdet - delaftale 1A.

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen af genoptræning – delaftale 1B.

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen omhandlende voksensocialområdet – delaftale 4 og 5.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 1A Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet. Tårnby Kommune har haft mindre udsving i antal af medarbejder-timer, som er anvendt til myndighedsopgaven for Dragør i forhold til den oprindelige bestilling. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil, da disse mindre udsving i medarbejdertimer ikke er af afgørende karakter.

  Delaftale 1B Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven. Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af genoptræning, siden bestilling og budget blev tilpasset med virkning fra 2017. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil.

  Delaftale 4 og 5 det sociale område (voksne)

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsbeslutninger i det specialiserede område for voksne i henhold til Serviceloven. Der er tale om mindre ændring i om-fanget af støtte i den sociale indsats. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af vejledning om opskrivning til husvildeboliger
  Sagsid.: 18/620

  RESUMÉ:

  Administrationen giver et overblik over Dragør Kommunes boligmuligheder i forhold til lovgivningen. Udkast til kommunens reviderede vejledning om opskrivning til husvildeboliger præsenteres med henblik på godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den reviderede vejledning om opskrivning til og tildeling af husvildeboliger godkendes. 

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt, med fjernelse af sætningen i parentes i 3 dot i bilag 1.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indledningsvis præsenteres de forskellige muligheder for anvisning af boliger i Dragør Kommune.

  Baggrund

  Med afsæt i Statsforvaltningens afgørelse fra den 12. december 2016, har administrationen revideret Dragør Kommunes kriterier for opskrivning til husvildeboliger.

  Dragør Kommunes reviderede vejledning om opskrivning til husvildeboliger er hermed tilpasset almenboliglovens anvisningsregler samt almenboliglovens betegnelser og sprogbrug.

  I nedenstående gennemgås administrationens ændringer. 

  Administrationens revideringer er følgende:

  1. Jf. tilsynet i en afgørelse fra Statsforvaltningen den 12. december 2016 må kommuner ikke længere stille krav om, at borgere skal have boet i kommunen x antal måneder.

   På baggrund af dette er det ikke længere et kriterie for opskrivning, at man har boet i Dragør Kommune i mindst 24 måneder.
    
  2. Serviceloven benytter ikke betegnelsen behovsboliger. Lovgivningens betegnelser er husvildeboliger.

  På baggrund af dette bruger administrationen ikke længere betegnelsen ”behovsboliger”, da det ikke er en betegnelse, der fremgår i lovgivningen. I stedet benyttes begreberne husvildebolig og det heraf afledte husvildeliste.

  Der er ikke tale om ændringer i boligtypen, men udelukkende ændring i betegnelsen jf. loven. Behovsboliger er en ”selvopfunden” betegnelse, som har givet anledning til forvirring hos borgerne. Ændringen er derfor foretaget af hensyn til borgerne med henblik på at skabe gennemsigthed og overskuelighed.

  Udkast til vejledning om opskrivning til husvildeboliger er vedhæftet som bilag.

  Derudover vedlægges afgørelse fra Statsforvaltningen samt tidligere retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Almenboligloven.

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

  Bilag

 • 4
  Ældrepolitikken 2018 - procesplan
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Udvalget besluttede den 5. marts 2018, at administrationen udarbejder forslag til proces for udarbejdelse af nye politikker. Udvalget præsenteres her for forslaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til procesplanen godkendes.

  2.

  at

  opdatering og godkendelse af værdighedspolitikken behandles på et kommende møde i udvalget.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Ad 1+2

  Godkendt, med tilføjelse af potentielt Ældrepolitisk topmøde eller temamøde i Dragør under november 2018 i procesplanen.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede den 5. marts 2018, at administrationen udarbejder forslag til proces for udarbejdelse af nye politikker. Udvalget præsenteres her for forslaget til en procesplan for ældrepolitikken – se bilag.

  Administrationen foreslår, at samme format anvendes som procesplan for samtlige politikker på Social- og sundhedsudvalgets område.

  Der foreslås følgende rækkefølge for udarbejdelse af politikkerne:

  • Maj 2018-marts 2019 Ældrepolitikken
  • 2019 Handicap- og psykiatripolitikken
  • 2020 Sundhedspolitikken
  • 2021 Socialpolitik

  I perioden udarbejdes også en pårørendepolitik, som beskriver Dragør Kommunes samspil med borgere. Denne politik trækker på elementer fra de øvrige fagpolitikker og har en relation til politik for aktivt medborgerskab, som er vedtaget i forrige peirode.

  Alle kommunalbestyrelser skal inden for det første år i valgperioden vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Derfor anbefaler administrationen, at opdatering og godkendelse af værdighedspolitikken behandles separat af udvalget på et kommende møde.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der skal afholdes ældretopmøde eller temamøde vil der være udgifter forbundet hermed.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

  Bilag

 • 5
  Sundhedsprofilen 2017
  Sagsid.: 18/1908

  RESUMÉ:

  Sundhedsprofilen for 2017 præsenteres hermed med en opsummering af væsentlige opmærksomhedspunkter og tendenser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sundhedsprofilen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Rapporten blev drøftet.

  Forslag fra C:

  C gruppen foreslår, at forvaltningen kommer med en nærmere analyse af tallene, og udvalget får et oplæg på hvilke konkrete tiltag vi som kommune kan iværksætte for at der arbejdes mere forbyggende med rådgivning af unge, så brug af euforisende stoffer mindskes.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 har 180.000 danskere svaret på en række spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel til Sundhedsprofilen 2017. Svarene giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed, og resultaterne og er nu samlet i Den Nationale Sundhedsprofil. Dragør Kommunes resultatet ligger overordnet set tæt på resultaterne og tendenserne i hovedstadsregionen samlet set. Væsentlige opmærksomhedspunkter og tendenser præsenteres nedenfor.

  Der er mindre andel af borgerne i kommunen, som ryger dagligt set i forhold til andelen af borgere i regionen, som ryger dagligt. I kommunen har der været en faldende tendens i antallet af daglige rygere siden 2010, hvor det var 17 pct. i undersøgelsen, som røg daglig, mens der i undersøgelsen fra 2017 kun er 12 pct.

  Andelen af borgere i Dragør med et storforbrug af alkohol er 9 pct. i undersøgelsen, mens regionsgennemsnittet er 8 pct. Der er dog sket et markant fald i forhold til undersøgelsen i 2010, hvor der i Dragør Kommune var 15 pct. med et storforbrug af alkohol.

  Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit er flere moderat overvægtige borgere i Dragør Kommune, men færre svært overvægtige i forhold til gennemsnittet i hovedstadsregionen. Antallet er overvægtige borgere i undersøgelsen for Dragør Kommune er steget lidt i forhold til tidligere års undersøgelser.

  Andelen af unge i Dragør Kommune, som har prøvet at ryge hash er større end andelen i hele regionen, ligesom der er flere unge i kommunen, som har prøvet andre euforiserende stoffer. Tendensen i forhold til undersøgelserne fra tidligere år har været markant stigende på begge områder.

  Der er en mindre andel af borgere i Dragør Kommune, som vurderer deres helbred som mindre godt eller dårligt i forhold til andelen af borgere i regionen; ligesom der er færre borgere i procent med dårligt mentalt helbred og højt stressniveau i kommunen end i regionen. Undersøgelsens resultater for den mentale sundhed i kommunen ligger på samme niveau som tidligere år, dog med en lille stigning i antallet af borgere med højt stressniveau.

  Sammenfatninger af de to rapporter for Region Hovedstaden er vedhæftet, samt faktaark for Dragør Kommune. Administrationen har desuden opsummeret enkelte tal i en grafisk fremstilling.

  Alle rapporter kan hentes på Region Hovedstadens hjemmeside:

  https://www.regionh.dk/fcfs/sundhedsfremme-og-forebyggelse/Sider/Sundhedsprofil-for-Region-Hovedstaden-og-kommuner-2017-–Sundhedsadfærd-og-kommuner.aspx

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sundhedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj. 2018.

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2018 på SSUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse søges der om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra statslige puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra statslige puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU/KB, at merforbruget på 4.700.000 kr. vurderes ved næste budgetopfølgning.

  Samtidig bedes direktionen meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På SSU’s område forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået, og på baggrund af de budgetansvarliges indmeldinger forventes et samlet merforbrug på 4.700.000 kr. Det er sammensat af flg.:

  Det forventede merforbrug er på det specialiserede voksenområde og er sammensat af et forventet merforbrug indenfor servicerammen på 8.300.000 kr. og et forventet mindreforbrug udenfor servicerammen på 3.600.000 kr. Merforbruget indenfor servicerammen skyldes merudgifter til ophold på længevarende botilbud efter Servicelovens § 108, mens mindreforbruget skyldes, at man har modtaget flere indtægter fra den centrale refusionsordning.

  Det er en styringsmæssig udfordring på det sociale område, at man har udgifter inden for servicerammen, der til dels dækkes af indtægter fra den centrale refusionsordning, som ligger uden for servicerammen. Således belastes servicerammen af et brutto-merforbrug.

  Derudover har Sundhed og Omsorg fået tilsagn om nogle udgiftsneutrale statslige puljemidler, der søges indarbejdet i budget 2018.

  Statslige puljemidler:

  Derudover søges der om budgetneutral tillægsbevilling til 4 eksternt finansierede projekter: Værdighedsmilliarden, Klippekort til plejehjemsbeboere, pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning og ”Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient”. De 4 eksternt finansierede projekter indebærer en samlet bevilling til indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. samt nettoudgifter på 0 kr.

  Budgetneutrale tillægsbevillinger vedr. statslige puljemidler gives med budgetvirkning i budget 2018.

  Tillægsbevillinger:

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Indtægter fra Værdighedsmilliarden.

  Udgifter iht. Vedtagen Værdighedspolitik.

  7

  SSU

  -3.180.000

  3.180.000

  Indtægter fra pulje til klippekort til plejehjemsbeboere.

  Udgifter til klippekort til plejehjemsbeboere.

  7

  SSU

  -970.614

  970.614

  Indtægter fra pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning.

  Udgifter til pulje nedbringelse af ventetid til genoptræning.

  7

  SSU

  -268.560

  268.560

  Indtægter fra statslig pulje til projektet ”Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient”.

  Udgifter til projektet ”Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient”.

  7

  SSU

  -420.000

  420.000

  I alt

  0

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. til at modtage indtægter fra statslige puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra formanden - understøttende initiativer
  Sagsid.: 18/2021

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Forslaget blev godkendt.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 20. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagorden.

  ”At forvaltningen undersøger hvilke muligheder kommunen har, for at lave eller understøtte initiativer der støtter syge og/eller ældre borgeres pårørende. Herunder forslag til pårørendevejledning og pårørendegrupper.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

 • 8
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i marts og april 2018 fremgår af bilag (lukket). Borger og Social har ikke modtaget borgerhenvendelser og klager i marts 2018, hvorfor der ikke er vedlagt bilag for dette område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 7. maj 2018

  Dialogmødet med BOP blev drøftet.

  Forvaltningen orienterede om at Dragør Kommune vil være til stede på KLs Social og Sundhedspolitiske Topmøde 17-18. maj med et inspirationsoplæg om projektet Knoglestærk, som kører i regi af Wiedergården.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.