Skip navigationen

Referat

Mandag den 28. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tema - Dialog med Handicaprådet
  Sagsid.: 18/2150

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Handicaprådet i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet i Dragør konstituerede sig for en fireårig periode den 1. januar 2018.

  Handicaprådets formål er, at sikre de bedst mulige forhold for kommunens handicappede borgere samt formidle synspunkter mellem borgere og Kommunalbestyrelsen.  

  Rådet består af fem medlemmer, hvoraf tre medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen, og to medlemmer repræsenterer kommunen.

  Fra Handicaprådet deltager formanden Jeanet Barth.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

 • 2
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde §18
  Sagsid.: 18/122

  RESUMÉ:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har modtaget 11 ansøgninger om støtte i 2018. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2018.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Schleroseforeningen ansøgt beløb 5.000 kr.

  Godkendt.

  Dansk Handicap Dragør ansøgt beløb 9.850 kr.

  Godkendt

  Foreningen danske døvblinde ansøgt beløb 6.100 kr.

  For stemte:

  4 (A+O+C)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T+V)

  Godkendt.

  DGF Dragør Qigong ansøgt beløb 8.600 kr.

  Ændringsforslag fra A: 0,00 kr.

  Godkendt.

  Røde Kors – Turtjeneste ansøgt beløb 48.750 kr.

  Ændringsforslag fra A: 10.000 kr.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Godkendt.

  Bedre Psykiatri Amager ansøgt beløb 6.000 kr.

  Ændringsforslag fra A: 7.500 kr.

  For stemte:

  2 (A+C)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (T+V)

  Faldet

  Ændringsforslag fra O: 5.000 kr.

  Godkendt.

  Invandrenetværket ansøgt beløb 13.500 kr.

  Ændringsforslag fra A: 8.000 kr.

  For stemte:

  5 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Børns Vilkår børnetelefonen ansøgt beløb 16.100 kr.

  Ændringsforslag fra A: 8.000 kr.

  Godkendt.

  Venligboerne i Dragør ansøgt beløb 42.436 kr.

  Ændringsforslag fra A: 22.000 kr.

  For stemte:

  5 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Besøgstjenesten ansøgt beløb 7.000 kr.

  Godkendt.

  Parkinson Klub Amagerland ansøgt beløb 10.000 kr.

  Godkendt.

  Følgende foreninger er dermed tildelt beløb:

  Schleroseforeningen                                                             5.000 kr.

  DH Dragør                                                                 9.850 kr.

  Foreningen Danske Døvblinde for Erfagrupper og klub   6.100 kr.

  Røde Kors – Turtjenesten                                         10.000 kr.

  Bedre Psykiatri Amager – Pårørende cafe                     5.000 kr.

  Indvandrernetværket                                                            8.000 kr.

  Børn Vilkår – Børnetelefonen                                       8.000 kr.

  Venligboerne i Dragør                                                22.000 kr.

  Besøgstjenesten v. Dragørs Aktivitetshus                     7.000 kr.

  Parkinson Klub Amagerland                                       10.000 kr.

  Sum                                                                         90.950 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2018 afsat 100.809 kr. til uddeling til foreninger og frivillige.

  Kommunen har modtaget 11 ansøgninger, hvor de ansøgte midler summer til i alt 227.336 kr. Samtlige ansøgninger fremgår af vedlagte bilag.

  Der kan ydes støtte til det frivillige sociale arbejde i Dragør Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det er en forudsætning for støtte, at arbejdet helt overvejende sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

  Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen.

  For eksempel lokaler, telefon, administration, supervision, indslusning af nye frivillige, sikre økonomiske midler og så videre.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til er:

  • rådgivning

  • besøgstjeneste

  • kulturelle aktiviteter

  • selvhjælpsgrupper

  • pårørende netværk

  Det er Dragør Kommunes ønske at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer, så indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et ansvar, der ikke alene påhviler kommunen.

  Ansøgere:

  Schleroseforeningen                                                             5.000 kr.

  DH Dragør                                                                 9.850 kr.

  Foreningen Danske Døvblinde for Erfagrupper og klub   6.100 kr.

  Dragør Qigong Forening                                              8.600 kr.

  Røde Kors – Turtjenesten                                           48.750 kr.

  Bedre Psykiatri Amager – Pårørende cafe                     60.000 kr.

  Indvandrernetværket                                                            13.500 kr.

  Børn Vilkår – Børnetelefonen                                       16.100 kr.

  Venligboerne i Dragør                                                 42.436 kr.

  Besøgstjenesten v. Dragørs Aktivitetshus                     7.000 kr.

  Parkinson Klub Amagerland                                        10.000 kr.

  Sum                                                                         227.336 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midlerne til uddeling er afsat i budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Bilag

 • 3
  Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården
  Sagsid.: 18/2124

  RESUMÉ:

  Beboer- og pårørenderådet har med udgangspunkt i de gældende vedtægter udarbejdet forslag til nye vedtægter for rådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd på Enggården godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beboer- og pårørenderådet har med udgangspunkt i de gældende vedtægter udarbejdet forslag til nye vedtægter for rådet, som hermed fremlægges til politisk behandling.

  Ændringsforslag, som fremgår af vedlagte bilag, omfatter disse overordnede emner:

  • Henvisning til lovgrundlag for rådet
  • Emner, som rådet skal informeres om
  • Omfanget af repræsentanter i rådet
  • Valgret, valgbarhed, selve valget og konstituering
  • Principper i mødeafholdelse

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 16 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018. 

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 4
  Indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården
  Sagsid.: 18/2188

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vask for beboere på Enggården, da den nuværende aftale udløber.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården godkendes til indgåelse af kontrakt i 2018.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at foretage en tilbudsindhentning på baggrund af principperne samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse.

  3.

  at

  administrationen fremadrettet bemyndiges til at opdatere principper for tilbudsindhentning, indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Ændringsforslag fra T:

  At sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages til august efter høring af Bruger- og Pårørenderådet (BOP) på Enggården.

  Høringssvar fra Ældrerådet vedlægges sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården, da den nuværende udløber.

  I henhold til udbudsloven kan indkøbsaftale på vaskeriordning indgås på baggrund af en tilbudsindhentning fra udvalgte leverandører på området. Til grund for en tilbudsindhentning ligger tilbudsindhentningsmaterialet, der beskriver processen for indhentning og tildeling af kontrakt. Administrationen anbefaler på den baggrund at principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården, der er beskrevet nedenfor, godkendes.

  I udarbejdelsen af principperne for tilbudsindhentning samt tilhørende materiale har der været inddragelsesproces af medarbejdere på Enggården og Ældrerådet i Dragør. De udvalgte leverandører, som opfordres til at afgive tilbud, er: Den nuværende leverandør De Forenede Dampvaskerier og leverandøren Berendsen.

  Administrationen anbefaler endvidere, at den bemyndiges til at vurdere de indkomne tilbud samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse ud fra de godkendte principper for tilbudsindhentning. Anbefalingen beror på, at der tildeles kontrakt til den leverandør, hvis tilbud samlet set efter en objektiv vurdering opnår flest point og dermed udgør det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Dragør Kommune. Det anbefales, at der fremlægges en meddelelsessag, når kontrakten er indgået.

  Principper for tilbudsindhentning 2018:

  • Kontrakten omhandler vask af privat tøj og linned for beboere på Enggården.

  • Indkøbsaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i op til to år.

  • Krav til hygiejnisk, allergi- og miljøvenlig vask.

  • Kontrakten tildeles leverandøren, der har afgivet det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. I denne vurdering indgår følgende kriterier: Pris vægter 50 procent, kvalitet i opgaveløsningen vægter 50 procent. Kvalitet i opgaveløsning om-handler blandt andet leverandørens løbende dialog med beboere og pårørende samt personale på Enggården.

  Den nye indkøbsaftale ændrer ikke på det nuværende serviceniveau for beboerne på Enggården.

  Administrationen anbefaler også, at den fremadrettet bemyndiges til at indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling. Denne anbefaling beror på, at tilbudsindhentninger er præget af faglige vurderinger, som beskrevet ovenfor. Materialet som ligger til grund for vurderingen er altid udarbejdet i henhold til den gældende praksis og serviceniveau på området.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 83.

  Udbudsloven § 193.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt betales der 0,8 mio. kr. årligt til leverandøren for vaskeriordningen på Enggården; en del af dette beløb er finansieret ved beboernes egenbetaling. Den nye indkøbsaftale kan give anledning til at ændre borgernes egenbetaling. Kommunalbestyrelsen beslutter som led i budgetprocessen, hvorvidt takster for egenbetaling skal reguleres som følge af den nye aftale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Materialet har været i høring hos Ældrerådet.

  Ældrerådet har i deres høringssvar på tilbudsindhentningsmaterialet haft bemærkninger til krav til leverandørens registrering af vasketøj. Dette har medført en mindre tilretning af kravet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

 • 5
  Frigivelse af anlægsbudget - Kommunal tandklinik i Dragør
  Sagsid.: 17/460

  RESUMÉ:

  Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune kan ikke under de nuværende forhold anvende digital røntgen i stilstrækkelig omfang eller efterleve de hygiejnekrav, som tandplejen er underlagt. Derfor anbefales der frigivelse af anlægsmidler fra projekt Kommunal tandklinik i Dragør til renovering og udvidelse af klinikken på Nordstrandskolen i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tandklinikken på Nordstrandskolen renoveres og fremtidssikres i 2018.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling i 2018 på 3.700.000 kr. vedrørende projekt Kommunal tandklinik i Dragør og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune er fysisk placeret på henholdsvis St. Magleby skole og Nordstrandskolen. Klinikkerne er utidssvarende, hvor røntgen fortsat foregår manuelt og hygiejnekrav efterleves ikke. Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2017 besluttet at fremtidssikre tandplejen ved at samle Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik i Dragør, hvorfor der ved budgetforligt 2018-2021 blev afsat et samlet anlægsbudget på 4,4 mio. kr. til denne sammenlægning i 2020-2021.

  Administrationen anbefaler, at der allerede i 2018 foretages renovering af den kommunale tandpleje på baggrund af følgende to kritiske omstændigheder:

  • Der ultimo 2017 indkøbt digitalt røntgentudstyr til klinikkerne, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017. De nuværende klinikkers tilstand gør det dog ikke muligt at anvende det digitale røntgenudstyr, som forventet, da der mangler tilstrækkelig blyindfattede vægge omkring tandlægestolene.
  • Klinikkerne kan under de nuværende forhold ikke efterleve de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker samt Styrelsen for patientsikkerheds krav især vedrørende sterilisation af instrumenter. Styrelsen vil hvert år føre planlagt tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være eller reaktivt tilsyn, hvis styrelsen får direkte kendskab til omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden.

  Af økonomiske og praktiske hensyn foreslås en samlet gennemgående renovering i 2018 af klinikken på Nordstrandskolen, som står i stedet for det planlagte anlægsprojekt i 2020-2021 og i stedet for at renovere begge klinikker i mindre omfang på nuværende tidspunkt for at kunne håndtere de to ovenfor nævnte kritiske omstændigheder.

  Dragør Kommune har sammen med ekstern konsulentvirksomhed New Clinic, der blandt andet har stået for Tårnby Kommunes tandklinik, undersøgt mulighederne for sammenlægning af Dragørs kommunale tandpleje på henholdsvis St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. Tandplejens nuværende lokaler samt tilstødende rum på Nordstrandskolen kan med renovering og nyt udstyr anvendes af hele den kommunale tandpleje, hvor lokalerne på St. Magleby Skole skal inddrage etagen under den nuværende klinik, her skal der installeres elevator og foretages større it-installation. En renovering af tandklinikken på Nordstrandskolen vil koste 3,7 mio. kr., hvor en samlet klinik på St. Magleby Skole vil koste 4,4 mio. kr.

  Renoveringen af tandklinikken på Nordstrandskolen vil kunne gøres væsentlig hurtigere en ombygning af klinikken på St. Magleby Skolen, og processen kan opdeles i etaper, hvor klinikken på St. Magleby Skole vil kunne anvendes til akutte behandlinger i en stor del af processen. Renoveringsprocessen vil således have en meget lille betydning for tandplejen af børn og unge i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgetforliget 2018-2021 afsat 4,4 mio. kr. til den kommunale tandklinik i 2020-2021, 3,7 mio. kr. søges frigivet i 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018. 

 • 6
  Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
  Sagsid.: 18/2129

  RESUMÉ:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilskud på 1.524.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og ældreministeriet godkendes.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.524.000 kr. og udgifter på 1.524.000 kr. til puljen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages efter høring i BOP (Bruger- og Pårørenderådet) på Enggården.

  SAGSFREMSTILLING:

  I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt på landsplan til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

  Dragør Kommunes andel af midlerne er ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2021, mens beløbet vil falde, når midlerne overgår til bloktilskuddet i 2022.

  Administrationen har udarbejdet redegørelse for anvendelse af midlerne, som er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 30. april 2018. Redegørelsen indeholder nedenstående temaer.

  Bedre bemanding hjemmehjælp

  Bedre bemanding på hjemmehjælpsområdet vil give mere kvalitet til borgere, som modtager hjemmehjælp fra den kommunale eller en privat leverandør. Puljemidlerne anvendes til at sætte fokus på kvaliteten i den personlige pleje, samt at medarbejderne får bedre mulighed for at udvise mere nærvær over for borgere, som modtager hjemmehjælp. Konkret forslås det, at der gives mere tid til nærvær for borgere, som modtager personlig pleje.

  Bedre bemanding på Enggården

  Bedre bemanding på Enggården skal styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser, for at borgere kan føle sig mere tryg og opleve en mere sammenhængende ind- og udflytning. Konkret forslås det, at der gives tid til koordinering – herunder til ind- og udflytningssamtaler – for borgere på midlertidigt ophold.

  Bedre bemanding i ældreplejen i Dragør Kommune generelt skal sikre, at det er muligt for leverandører af hjemmehjælp og Enggården at ansætte nye medarbejdere samt tilbyde deltidsansatte flere timer finansieret af puljemidlerne.

  Budget 2018 til bedre bemanding i ældreplejen:

  • Hjemmehjælp 725.000 kr.
  • Enggården 725.000 kr.
  • Administration og revision af puljen 74.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Finanslovsaftalen for 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

  Godkender udvalget tilskuddet til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, skal der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på (+/-) 1.524.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

 • 7
  Status på udrulning af velfærdsteknologi
  Sagsid.: 18/1699

  RESUMÉ:

  Sagen introducerer kort til muligheder, udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til anvendelse af velfærdsteknologi på ældreområdet samt til de gældende og politisk besluttede principper for indførelse af velfærds-teknologi i Dragør Kommune. Derudover gives en opdateret status på udrulning på de 5 konkrete velfærdsteknologiinitiativer, som Social- og Sundhedsudvalget tidligere har besluttet at implementere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at,

  1.

  at

  udvalget drøfter og godkender de gældende principper for indførelse af velfærdsteknologi i Dragør Kommune,

  2.

  at

  udvalget tager status på udrulning af 5 konkrete velfærdsteknologiske initiativer til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C forslår at der implementeres en projektplan på velfærdsteknologiske projekter der indeholder milepæle /handlinger samt estimerede tidsrammer.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget blev præsenteret for status på velfærdsteknologi på møde den 9. april 2018, hvor det blev besluttet, ”at der implementeres en projektplan på velfærdsteknologiske projekter der indeholder milepæle /handlinger samt estimerede tidsrammer.” Den overordnede projektplan er vedlagt som bilag.

  Velfærdsteknologi på området for ældre, sundhed og omsorg, er et felt i rivende udvikling, der er præget af mange leverandører som tilbyder mange innovative produkter og løsninger, der potentielt kan medvirke til at øge kvaliteten og effektivisere arbejdsgangene i ældreplejen. Den Velfærdsteknologi der indføres skal gavne borgerne og forbedre kommunens muligheder for at imødekomme et øget opgavepres fra en stigende ældrebefolkning de kommende år. Velfærdsteknologien skal finde sin plads i krydsfeltet mellem hjælpemidler, hverdagsrehabilitering, træning, personlig pleje og hjælp. Dette skal ske med respekt for borgerens behov, ønsker og ret til privatliv.

  Der er tre væsentlige udfordringer i fremtiden, som velfærdsteknologien forventes at kunne bidrage til at løse:

  · Efterspørgslen efter social- og sundhedsydelser forventes at stige, da der bliver flere ældre

  · Efterspørgslen efter individuelt tilpassede ydelser og højere kvalitet i ydelserne forventes at stige

  · Arbejdsstyrken reduceres i antal og det bliver endnu sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

  Velfærdsteknologi rejser en række spørgsmål

  Der er et stort potentiale for udvikling af teknologierne, men der er samtidig en række etiske og politiske spørgsmål der skal tages stilling til, før man kaster sig ud i brugen af teknologierne. Yderligere er der mange leverandører og løsninger på de samme typer af problemer og det er ikke alle løsningerne der er af samme kvalitet eller for den sags skyld holder hvad de lover. Indførelse af velfærdsteknologi rejser bl.a. spørgsmål som:

  · Borgere er forskellige og skal borgerne have mulighed for at vælge mellem personlig hjælp og velfærdsteknologi?

  · Løsninger kan forudsætte, at der gennem døgnets 24-timer indhentes information om borgeren, f.eks. GPS til demente. Vil løsninger, der forudsætter daglig overvågning blive oplevet som en ekstra sikkerhed og omsorg eller krænkelse og kontrol? Og hvem har ansvaret for at reagere på den indkomne information?

  · Hvem skal betale for hvilke typer velfærdsteknologi – borger eller kommune?

  Endelig er det ikke alle velfærdsteknologier, der anvendes i andre kommuner, der også kan anvendes i Dragør Kommune. Det kan bunde i forskellige organisering omkring opgavevaretagelsen, organisationens størrelse og volumen eller noget helt tredje.

  Principper for indførelse af velfærdsteknologi

  I forlængelse af ovenstående, har der derfor været behov for at arbejde for nogle principper og kriterier for indførelse af velfærdsteknologi på Sundhed- og Omsorgsområdet i Dragør kommune.

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg arbejde derfor med et tema om velfærdsteknologi i efteråret 2016. Udvalget var på studiebesøg i Odense Kommune, der er en af foregangskommunerne på velfærdsteknologiområdet og på et møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016, besluttede udvalget en række principper for indførelse af velfærdsteknologi. Principperne fremgår af bilag 1. Derudover besluttede udvalget, på samme møde, at igangsætte 5 konkrete velfærdsteknologiprojekter i overensstemmelse med de vedtagne principper. Status på de 5 initiativer fremgår nedenfor.

  Administrationen anbefaler, at de overordnede principper for indførelse af velfærdsteknologi i Dragør Kommune fastholdes. I forbindelse med udvælgelsen af velfærdsteknologier har Dragør i praksis lagt sig meget tæt op ad Odense kommune, der længe har været førende på velfærdsteknologiområdet og stadig har en stærk position blandt kommunerne. Sundhed og Omsorg vil fremadrettet også skele til andre kommuner, der ligeledes gennemfører systematisk afprøvning, evaluering og dokumentation af specifikke velfærdsteknologier, med henblik på kun at indføre velfærdsteknologi, der opfylder principperne og derved skaber værdi for medarbejdere og borgerne.

  Status på udrulning

  Senest fik Social- og sundhedsudvalget en status på udrulningen af velfærdsteknologi efter 2. halvår 2017. Dette er årets førte status.

  De fem velfærdsteknologiske initiativer er:

  1. Støttestrømpe af- og påtager

  2. Intelligente bleer

  3. GPS

  4. Planlægningsskærme

  5. Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  Ad 1) Strømpe af- og påtagere

  Indførelsen af strømpe af- og påtagere i Hjemmeplejen er nu gennemført og afsluttet.

  I den oprindelige indstilling fra Social og Sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016, hvor udvalget besluttede at indføre strømpe af- og påtagere i Dragør Kommune, indgik en forventning om at ca. 8 borgere ville kunne blive helt selvhjulpne med hjælpemidlet. Forventningen var baseret på resultater fra Odense Kommune. Det har imidlertid vist sig at være op imod 15 borgere, der i Dragør Kommune har taget i mod tilbuddet om at bruge strømpe af- og påtagere og som samtidig ikke modtager andre former for hjemmehjælp. For disse borgere har indførelsen medført, at de nu ikke længere modtager hjemmehjælp, hvilket betyder en større fleksibilitet for borgeren og en tidsbesparelse i Hjemmeplejen.

  Med vedtagelsen af budgettet for 2018 er Hjemmeplejens budget blevet reduceret med 125 t. kr. i 2018 og frem, som følge af denne tidsbesparelse.

  Ad 2) Intelligente bleer

  Plejecentret Enggården planlægger at iværksætte et pilotforsøg med intelligente bleer i et samarbejde med bleleverandøren Tena, som Dragør Kommune har indkøbsaftale med. Pilotforsøget er forsinket, men forventes igangsat i juni.

  Enggården bruger i pilotprojektet bleer til elektronisk inkontinensvurdering af mærket ”TENA Identifi”. Når pilotprojektet er afsluttet kan der gennemføres en evaluering. Hvis pilotforsøget viser sig at være en succes vil brugen blive udbredt til hele Enggården. Det er forventningen, at en målrettet afdækning af borgerens vandladningsmønster vil medføre færre bleskift, anvendelse af rigtig bletype, samt en forbedret nattesøvn for beboerne. Det vil samlet forventes at kunne forbedre beboernes livskvalitet samt medføre en økonomisk gevinst.

  Forud for en fuld udrulning på hele Enggården, vil der blive foretaget en evaluering af pilotprojektet.

  AD 3) GPS

  Omsorgscenteret Enggården har nu ansat en faglig koordinator med særlig kompetence indenfor demensområdet. Det betyder, at Enggården nu kan arbejde videre med at anvende GPS-teknologien til målgruppen af demente borgere for hvem, det kan være relevant.

  Enggården er i kontakt med flere leverandører med henblik på at, indkøbe 5 stk. GPS til brug i plejen, jf. gældende lovgivning. Det vurderes, at der i øjeblikket er 3 beboere, der er i målgruppen og samtidig falder inden for lovgivningens rammer. Samtidig påtænkes det at kombinere GPS-teknologien med positionssendere internt i huset, og i det omkringliggende parkområde, i pilotforsøget og der er indgået et konkret samarbejde med leverandørerne Tunstall og Stella care.

  Demente borgere, der kan bringe sig selv i fare ved at forlade huset eller de tilhørende udearealer, er til tider en udfordring på Enggården. Der anvendes allerede i dag trykfølsomme måtter, koder på dør (benyttes på Enggårdens afd. D) og kugledyner, som dæmper uro hos demente.

  Indenfor de seneste år er der sket en betydelig videreudvikling af teknologier, der kan medvirke til at afhjælpe problemet med borgere der forlader deres hjem. Som en del af pilotprojektet, vil personalet på Enggården undersøge hvorvidt der er andre teknologier der skal pilotafprøves, sådan at huset bedst muligt kan indrettes og nye teknologier tages i brug til gavn for målgruppen. Som en del af pilotprojektet er Enggården, i samarbejde med de valgte leverandører, ved at undersøge, om der eks. kan indrettes ”geofelter”, som kan alarmere når demente beboere passerer hoveddøre og havedøre, eller når husets grund forlades. Nye teknologier, så som faldalarmer o.l., som kombinerer nogle af førnævnte løsninger, overvejes også.

  Ad 4) Planlægningsskærme

  Der er nu gennemført udrulning af 33 planlægningsskærme fra firmaet Sekoia på afdeling B på Enggården. Afdeling B er pilotafdeling og skærmene er sat op i 28 boliger samt i kontorer og fællesrum. Skærmene blev taget i brug d. 1. november og skærmene indgår her som et godt værktøj i det daglige arbejde. Skærmene anvendes i første omgang primært af medarbejderne med henblik på at lette og forbedre arbejdet med at udføre opgaver for borgerne. Borgerne kan dog også anvende skærmene til at se billeder, vejrudsigt samt høre radio. Medarbejdernes tilbagemeldinger har generelt været positive og der har været stor lyst og engagement i forhold til at tage det nye værktøj i brug. På baggrund af en positiv evaluering af pilotudrulningen er det besluttet at gennemføre den fulde udrulning på hele Enggården af yderligere 103 skærme. De nye skærme er taget i brug den 11. april. Pårørendedelen bliver først implementeret i august måned.

  Når medarbejderne er blevet fortrolige med brugen af skærmene, vil Enggården tage yderligere funktionalitet i brug, der bl.a. gør det muligt for pårørende at skrive beskeder, bruge kontaktbog og kalender samt lægge billeder ind på skærmen mv. Der er d. 19. og 22. marts afholdt informationsmøder for borgere og pårørende, jf. de vedtagne principper for ibrugtagning af velfærdsteknologi i Dragør Kommune, hvor det har været muligt at blive inddraget i og informeret om mulighederne i de nye skærme.

  Ad 5) Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  En forudsætning for implementering af denne type teknologi er, at der findes en gennemprøvet og veldokumenteret løsning der er sikker og som Dragør kommune kan gøre brug af. Det har endnu ikke været tilfældet. Sundhed og Omsorg følger løbende med i udviklingen og følger erfaringer og evalueringer fra Odense jf. Dragør Kommunes principper

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Bilag

 • 8
  Tilbud om psykologhjælp til unge mellem 15 - 25 år
  Sagsid.: 18/2130

  RESUMÉ:

  Administrationen skal belyse muligheder for at give unge mellem 15 – 25 år et tilbud om gratis psykologhjælp.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning, om der skal arbejdes videre med et eller flere af de beskrevne tilbud. 

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Et enigt udvalgt besluttede at forvaltningen fremlægger overordnede projektforslag for samarbede med henholdsvis Psykiatrifonden, headspace samt privatpraktiserende psykolog til nærmere drøftelse i udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018 blev det besluttet at:

  ”At forvaltningen undersøger Dragør Kommunes muligheder for, at give unge mellem 15-25 et tilbud om psykologhjælp, med inspiration fra Psykiatrifonden om “gratis, åben og anonym” tilbud.”

  Administrationen har gennemgået otte tilbud for unge, som er beskrevet i det vedhæftede bilag.

  Administrationen belyser følgende tilbud i bilaget: 

  - Psykiatrifonden

  - headspace

  - Ventilen

  - INSP!

  - Fryshuset Danmark

  - TUBA

  - Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Derudover belyser administrationen Dragør Kommunes aktuelle tilbud for unge i bilaget:

  - Rådgivning og Forebyggelse (R&F)

  - Åben anonym rådgivning jf. § 11, stk. 2

  - Det nære netværk

  - Fælles om fritiden

  Administrationen anbefaler, at såfremt der skal arbejdes med et eller flere af de beskrevne tilbud, at repræsentanter inviteres til møde i udvalget med henblik på et uddybende oplæg om deres konkrete tilbud.

  Ifølge den kommunale kompetenceplan er det Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, der træffer beslutning om indsatser for børn og unge under 18 år og unge i efterværn.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Bilag

 • 9
  Ældretopmøde
  Sagsid.: 18/2182

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 9. april, at forvaltningen udarbejder et koncept til et ældretopmøde samt d-skema til budgetprocessen. Forslag til koncept for ældretopmødet i 2018 fremlægges hermed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til koncept for ældretopmøde i 2018 godkendes og hertil søges tillægsbevilling på 60.000 kr. til finansiering i 2018.

  2.

  at

  der afholdes ældretopmøde hvert år fremover og hertil søges 100.000 kr. til finansiering i budgetprocessen for budget 2019.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Ad 1

  Godkendes med tilføjelse af at finansieringen henlægges til 2. budgetbehandling.

  Ad 2

  Godkendes med ændring af beløbet til 60.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 9. april, at forvaltningen udarbejder et koncept til et ældretopmøde samt d-skema til budgetprocessen. Forslag til koncept for ældretopmøde fremlægges hermed.

  Forslag til koncept for ældretopmøde i 2018

  Målgruppe: Ældretopmøde vil primært henvende sig til Dragør borgere på 65 år og derover, men også andre interesserede borgere og medarbejdere er velkomne.

  Tid og sted: Topmødet afholdes i november 2018 og placeres om muligt på Wiedergården, hvor en stor del af målgruppen har deres daglige gang i aktivitetshuset.

  Forplejning: Der serveres let anretning fra fx Enggårdens køkken til alle deltagere og cafeen i aktivitetshuset vil have ansvar for drikkevarer.

  Betaling: Ældretopmødet er gratis for borgere og medarbejdere i Dragør Kommune.

  Program: Ældretopmødet følger den programskabelon, som er anvendt ved Børne- og Ungetopmødet i 2018, dog med ændring i start- og sluttidspunkt af hensyn til den ældste del af målgruppen. Ældretopmødet starter kl. 16:00 og sluttes senest kl. 19:00.

  Mødet indledes af borgmester eller udvalgsformand og med fællessang fra Musikskolen. Der er derefter oplæg fra ekstern oplægsholder, efterfulgt af markedsplads. Markedspladsen er et tidsrum, hvor deltagerne kan besøge stande, som berør temaet/temaerne for ældretopmødet eller som vedrører ældres liv generelt og specifikke tiltag i Dragør.

  Der er i 2018 lagt op til et program med én eksterm oplægsholder, men at der fremover kan holdes to eksterme oplæg, hvorfor rammen for udgiften er højere fra 2019 og frem.  Der vil fortsat være markedsplads, hvor deltagerne besøger stande.

  Forslag til tema for ældretopmøde i 2018

  ”Fremtidens ældreliv”

  Oplægsholder kan være fra Mature-projekt (et projekt under VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som udvikler scenarier om fremtidens velfærdsløsninger).

  Standere på markedspladsen kan eksempelvis vedrøre fremtidsforskning, velfærdsteknologi og eksempler på boformer for flere generationer. Andre stande kan være eksempler på det aktive ældreliv, eks. ”Knoglestærk” og ”mindbooster” fra aktivitetshuset.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ældretopmødet forventes at koste 60.000 kr i 2018 og ca 100.000 kr. årligt fra 2019 og frem. I 2018 skal der ansøges en tillægsbevilling hertil, mens der i budgetprocessen for 2019 skal ansøges om fast årlig budgetbevilling på 100.000 kr. til Dragør Kommunes ældretopmøde.

  Det estimerede forbrug består af følgende elementer: Direkte udgifter til eksterne foredragsholder, mad og udstyr (direkte udgifter til Børne- og Ungetopmødet i 2018 var 81.000 kr.) samt udgifter til personalets deltagelse og 10 % til uforudsete udgifter. Såfremt der vælges en løsning uden eksterne foredragsholdere, kan budgettet reduceres med 60.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

 • 10
  Årshjul for Social- og Sundhedsudvalget
  Sagsid.: 18/2122

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et årshjul for kendte politiske sager i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager årshjulet til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Udvalget besluttede at sagen kommer på igen til august med uddybning af tidsplanen (månedsvis).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har efterspurgt et årshjul, der beskriver de sager, som skal politisk behandles det kommende år.

  Administrationen har udarbejdet et årshjul for 2018/2019 over de sager, som skal fremlægges politisk med en fast kadence. Herudover vil der altid komme aktuelle sager ind løbende, som er foranlediget af politisk fokus, lovgivning eller andre aktuelle temaer indenfor social- og sundhedsområdet Årshjulet er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Bilag

 • 11
  Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med hjemmesygeplejen
  Sagsid.: 18/2282

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. marts gennemtilført tilsyn hos Hjemmesygeplejen med henblik på at vurdere, om påbuddet a den 13. november 2017 var efterlevet. Styrelsen har sendt udkast til tilsynsrapporten i partshøring, som hermed fremlægges til efterretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i det risikobaserede tilsyn med stikprøvekontrol af udvalgte behandlingssteder foretog Styrelsen for Patientsikkerhed den 20. juni 2017 et tilsyn i Dragør Kommunes hjemmepleje, hvor styrelsen fandt, at der var problemer i forhold til patientsikkerheden. Der fandtes uopfyldte målepunkter indenfor journalføring, medicinhåndtering og patientrettigheder. Den 13. november 2017 gav Styrelsen for Patientsikkerhed hjemmesygeplejen et påbud om at rette op på ovennævnte. Tilsynsbesøg den 15. marts 2018 blev foretaget med henblik på at vurdere om påbuddet var efterlevet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. november 2018 givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1, til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje, om:

  1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra dags dato.

  2) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

  Tilsynets vurdering efter tilsynsbesøget 15. marts 2018:

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at Hjemmesygeplejen indplaceres i kategorien: ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at hjemmesygeplejen i Dragør fremstod veldrevet med gode stabile arbejdsgange. Der blev dog fundet enkelte fejl og mangler i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering. Fejlene var af mindre betydning for patientsikkerheden.

  • Vedrørende medicinhåndtering manglede der sikkert og entydigt korrekt handelsnavn på medicinlisten, idet der fremgik flere handelsnavne under hinanden, og det ikke var tydeligt hvilket præparat, der var det aktuelle. I en stikprøve fandtes en fejldoseret pille i ugeæsken. Denne fejl blev rettet umiddelbart ved tilsynet.
  • Under patientforløb og journalføring et målepunkt ikke fuldt opfyldt, idet der manglede beskrivelse af mål, handlinger og evaluering af en smerteproblematik hos en patient. Derudover var journalføring grundig og fyldestgørende i journalen og i de to andre journaler var alt opfyldt.

  Tilsynets henstillinger:

  Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

  • at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme.
  • at præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten.

  Opfølgning

  Hjemmesygeplejen har siden tilsynet i 2017 arbejdet med at indføre re relevante rutiner og arbejdsgange, og de seneste bemærkninger fra styrelsen vil indgå i det videre arbejde.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra C - etablering af et lægehus i Dragør
  Sagsid.: 18/2127

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Forslaget blev godkendt.

  Tillægsforslag fra T:

  At lægerne på Stationsvej inviteres til udvalgsmødet i september.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 23. april 2018, bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget beder forvaltningen om at fremlægge muligheder for, at der kan etableres et lægehus i Dragør, hvor lægerne kan etablere sig.

  Motivation:

  Der er fra lægerne på Stationsvej modtaget en henvendelse om, at det kan være en god ide, at der i Dragør etableres et lægehus. Dette set i lyset af de udfordringer der kan være med at få praktiserende læger til at etablere sig. De udfordringer der har været med at skaffe praktiserende læger til byen, samt andre kommuners erfaringer på området lægges til grund for, at udvalget og kommunalbestyrelsen foretager en drøftelse af de muligheder vi har for at sikre praktiserende lægers arbejde i Dragør i fremtiden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

 • 13
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  •        Status/antal flygtninge og familiesammenførte

  •        Oversigt over nationalitet

  •        Oversigt over midlertidig boligplacering

  •        Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats

  •        Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i april og maj 2018 fremgår af bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 28. maj 2018

  Kim Dupont (V) spurgte til ventetiderne på sagsbehandling, som oplyses på hjemmesiden.