Skip navigationen

Referat

Mandag den 13. august 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Plejebolig kapacitetsanalyse
  Sagsid.: 17/2471

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører opfølgning på tidligere analyse af behov og kapaciteten for plejeboliger frem til 2027, samt muligheder for udbygning på Enggården. Der forventes et begrænset behov for nye boliger, som forventes at kunne håndteres inden for de nuværende rammer på Enggården. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der pt. ikke iværksættes arbejde med at skabe flere plejeboliger

  2.

  at

  administrationen ved behov kan anvende op til 5 midlertidige boliger til permanente plejeboliger

  3.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget får en ny status på sagen op mod budgetforhandlingerne 2020-2023. 

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår, at udvalget får status på pladskapacitet hver 6 måned.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 17. august 2017 blev udvalget præsenteret for en analyse af Dragør Kommunes fremtidige plejeboligbehov. Analysen tager højde for sund aldring og stigende middellevealder i befolkningen, og er baseret på metode og resultater fra KL og Silkeborg Kommune. Analysen viser et forventet behov på 3-5 boliger mere i de næste 10 år.

  Udvalget besluttede 1) at der skulle udarbejdes en grundigere analyse af det fremtidige behov for plejeboliger i lyset af det nære sundhedsvæsen, herunder betydningen af udbygning af akutfunktion og 2) at administrationen analyserer mulighederne for at øge antal pladser på Enggården, ved beskedne om- eller tilbygninger.

  Opfølgning på analyse af behov og kapacitet

  Analysen fra 2017 var udarbejdet på baggrund af KLs prognoseværktøj, som tager højde for sund aldring og stigende middellevealder i befolkningen. Analysen er baseret på metode og resultater fra Silkeborg Kommune. Analysen viser et let stigende behov for plejeboliger i Dragør Kommune i perioden 2017-2027. Se bilag 1.

  Analysen viser at det er væsentligt at inddrage både den stigende middellevealder og sund aldring, ud over den rent demografiske fremskrivning. Det sænker det forventede behov markant, fra + 50 pladser, til et behov for ca. 4 pladser.

  Beregningsmetode*

  2017

  2027

  %

  Demografisk fremskrivning

  99

  157

  58,2

  Stigende middellevealder

  99

  127

  28,2

  Sund aldring og stigende middellevealder

  99

  103

  3,7

  Administrationen har i april 2018 deltaget et fællesseminar med vestegnskommunerne og KL. Administrationen samarbejder med og følger Vestegnens samlede plejeboligkapacitet, da dette kan påvirke plejeboligøkonomien i Dragør Kommune, fordi overskudskapacitet typisk sælges til bl.a. vestegnskommunerne.

  Der er kommuner som gennem flere år har anvendt det prognoseværktøj, som også Dragør Kommunes prognose for 2017 er baseret på. Det er erfaringen at prognosen viser et behov i overkanten af det faktiske for de ældre, men at der for nogle kommuner har været en større tilgang af yngre borgere. Samtidig er det KLs anbefaling at kommunerne er forsigtige med udbygning af kapaciteten, bl.a. fordi der sker en udvikling i behandling af både demens og Alzheimers i disse år.

  Akutfunktionen i Dragør er etableret som akutfunktion og ikke akutpladser. Det er vurderingen at akutfunktionen for borgerne bedst varetages udkørende i eget hjem eller i relation til de allerede eksisterende midlertidige boliger på Enggården. Det forventes derfor ikke at akutfunktionen på kort sigt vil medføre yderligere behov for pladser.

  Status i august 2018 er at der er ledig kapacitet på Enggården. Der er pt ingen borgere på venteliste, og kommunen opfylder plejeboliggaranten på 2 måneder.

  Muligheder for at øge antal pladser på Enggården

  Kortvarigt kan der, når behovet opstår, etableres i alt 6-7 boliger. 3-4 bufferpladser ved inddragelse af midlertidige døgnopholdspladser og 2-3 lederkontorer kan retableres til boliger, dette forudsætter dog renovering af badeværelser.

  Ift en permanent opnormering af antal pladser er der begrænsede muligheder. Arealet omkring Enggården er fuldt udbygget og fredet, og nyt byggeri skal derfor ske som erstatningsbyggeri. Erstatningsbyggeri betyder at eksisterende m2 nedrives og opbygges i flere etager eller med en anden udnyttelse. Eller at eksisterende byggeri ombygges indvendigt, med en anden udnyttelse af m2. Begge løsninger bør ses i sammenhæng med kommende renoveringer af de ældste boliger på Enggården. 

  Det er ikke muligt med de nuværende bygninger at bygge en etage oven på de ældste dele af Enggården, da fundamentet ikke vil kunne bære.

  Der vil muligvis kunne bygges en 3. etage på den seneste udvidelse. Disse afdelinger er opført som almene boliger og det kræver derfor en aftale med boligselskabet.

  Hvis der skal opføres nye boliger er det hensigtsmæssigt at bygge 10-12 boliger i en sammenhæng, for at opnå et miljø der ligner resten af Enggården. Hvis boligerne ønskes opført som almene boliger, kan det blive vanskeligt at få økonomi i en udbygning med få boliger.

  Anbefaling

  Administrationen anbefaler at der ikke iværksættes byggeri nu, men at udviklingen følges tæt, og at kommende større renoveringer af Enggården vurderes i sammenhæng med spørgsmålet om kapacitetsudvidelse.  Det vurderes at det på længere sigt kan blive nødvendigt at øge kapaciteten.

  LOVE/REGLER:

  Kommunen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plejebolig, en bolig senest 2 måneder efter, at den ældres behov for en plejebolig er blevet konstateret af kommunen.

  Hvis den ældre er visiteret til en plejebolig i en anden kommune end bopælskommunen skal tilflytningskommunen ligeledes tilbyde en bolig senest 2 måneder visitationen.

  Plejeboliggarantien indebærer, at kommunen skal tilbyde en indflytningsklar plejebolig senest to uger efter at plejeboliggarantien er udløbet. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Bilag

 • 2
  Orientering om puljeansøgning til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed
  Sagsid.: 18/2616

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om puljeansøgning til Socialstyrelsen til modning af forebyggende metoder til introverte unge og unge med diagnoser i alderen 14 – 23 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 ”Budget – Modning af forebyggende metoder” er tilføjet efter behandling i SSU og BFKU den 13. og 15. august 2018.

  Socialstyrelsen udmeldte en ansøgningspulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge i alderen 16 – 30 år.

  Administrationen har ansøgt i samarbejde med Psykiatrifonden og Social Digital den 29. juni 2018, som var ansøgningsfristen. Puljemidlerne uddeles til to til fire kommuner i september 2018.

  Puljen ansøges med henblik på modning af Det Nære Netværk, som blev etableret som et pilotprojekt i forbindelse med direktionens strategi 2017. Det Nære Netværk er et forebyggende projekt, der sikrer, at udsatte unge får den hjælp, de har brug for.

  Det Nære Netværk er et gratis tilbud til introverte unge og unge med diagnoser i alderen 14 – 23. De unge er kendetegnet ved et begrænset netværk, og at de ikke er involverede i de allerede eksisterende tilbud i kommunen som f.eks. Ungdomsskolen og Ungdomsklubben, sportsklubber eller andre aktiviteter. Tilbuddet er etableret som et tilbud uden visitation og uden oprettelse af en socialfaglig sag.

  Projektet har vist sit værd, men metoden er ny og skal modnes over tid. Dragør Kommune ønsker derfor at forbedre nuværende praksis. De faglige pædagoger er dygtige til at møde de unge, men der mangler at indgå andre unge i projektet, som de sårbare unge kan identificere sig selv med.

  Såfremt puljen modtages, skal det nuværende projekt suppleres med en digital platform til de unge og fagprofessionelle fra Social Digital samt peer-to-peer støtte med professionel støtte fra Psykiatrifonden.

  I ansøgningen er anvendelsen af midlerne udspecificeret i forhold til formål, planlagte aktiviteter og målgruppe.

  Helt kort indeholder ansøgningen følgende:

  Projekt ”Det Nære Netværk”

  Projektets formål:

  Formålet med projekt Det Nære Netværk er, at unge med psykisk sårbarhed bliver bedre til livsmestring samt accepterer sig selv som de er, så de kan komme tættere på at indgå i det almene tilbud til unge i kommunen og i uddannelsessystemet. Målet er, at de unge bliver klar til en uddannelse samt et selvstændigt voksenliv. Ved at udsatte unge får en tidlig og relevant støtte, vil mere indgribende indsatser kunne undgås – til fordel for de unge og til fordel for samfundet.

  Med nærværende projekt ønsker Dragør Kommune at modne tre elementer i forbindelse med. Det Nære Netværk:

  1.

  Sparring og støtte til de unge, der er mere fleksibel og i ”øjenhøjde” – i nærværende projekt baseret på peer-to-peer støtte

  2.

  Attraktive rum hvor de unge motiveres til at træne egen livsmestring – i nærværende projekt baseret på brug af særligt værdifulde digitale redskaber

  3.

  Kompetencerne blandt de fagpersoner og frivillige, der er tæt på de unge – i nærværende projekt netværksdannelse og kompetenceudviklingmed fokus på opsporing/identificering af psykisk sårbare unge samt viden om forebyggelses- og håndteringsmuligheder i Dragør Kommune.

  Projektets målgruppe:

  Målgruppen for nærværende projekt er alle unge i Dragør Kommune med psykisk sårbarhed i alderen 16 til 30 år. Målgruppen er præget af et bredt spektrum af problematikker bl.a. introvert personlighed, ensomhed, angst, depression eller selvskadende adfærd. Det er kendetegnende for målgruppen, at de unge, der er for raske til at modtage psykiatrisk behandling, mistrives i en grad, hvor de belastes og begrænses i deres livsudfoldelse, og de har brug for hjælp. Det er ydermere kendetegnende for målgruppen, at de ikke i forvejen indgår i kommunale tilbud efter serviceloven eller regionale psykiatriske tilbud.

  Målgruppen er således de unge, der har et – måske uerkendt – behov.

  Ansøgning er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede ansøgningssum er på 2.819.537,- kr.

  Puljen er underlagt ministeriets generelle puljeregler. Det vil sige, at der skal aflægges regnskab med ekstern revisorpåtegning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ligger indenfor de udstukne mål og rammer i Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Bilag

 • 3
  Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
  Sagsid.: 18/2129

  RESUMÉ:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilskud på 1.524.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og ældreministeriet godkendes.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.524.000 kr. og udgifter på 1.524.000 kr. til puljen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at såfremt Dragør tager imod puljen, skal denne indlægges i det tekniske budget når året udløber, således at igangsatte tiltag kan fortsætte.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede sag om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger den 28. maj 2018. Udvalget besluttede, at sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages efter høring i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Enggården er vedlagt som bilag. BOP oplyser at de ”har gennemgået materialet og kan anbefale at administrationens indstilling følges. I redegørelsen til ministeriet er der ikke en egentlig plan for anvendelsen af midlerne, hvorfor rådet ønsker at blive inddraget når en sådan plan skal udarbejdes.

  Vi skal dog her pege på, at det vil styrke udnyttelsen af Klippekort-ordningen, hvis der i forbindelse med planlægningen konkret afsættes medarbejderressourcer til denne ordning.

  Herudover har BOP på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.”

  Sagsfremstilling den 28. maj 2018

  I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt på landsplan til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

  Dragør Kommunes andel af midlerne er ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2021, mens beløbet vil falde, når midlerne overgår til bloktilskuddet i 2022.

  Administrationen har udarbejdet redegørelse for anvendelse af midlerne, som er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 30. april 2018. Redegørelsen indeholder nedenstående temaer.

  Bedre bemanding hjemmehjælp

  Bedre bemanding på hjemmehjælpsområdet vil give mere kvalitet til borgere, som modtager hjemmehjælp fra den kommunale eller en privat leverandør. Puljemidlerne anvendes til at sætte fokus på kvaliteten i den personlige pleje, samt at medarbejderne får bedre mulighed for at udvise mere nærvær over for borgere, som modtager hjemmehjælp. Konkret forslås det, at der gives mere tid til nærvær for borgere, som modtager personlig pleje.

  Bedre bemanding på Enggården

  Bedre bemanding på Enggården skal styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser, for at borgere kan føle sig mere tryg og opleve en mere sammenhængende ind- og udflytning. Konkret forslås det, at der gives tid til koordinering – herunder til ind- og udflytningssamtaler – for borgere på midlertidigt ophold.

  Bedre bemanding i ældreplejen i Dragør Kommune generelt skal sikre, at det er muligt for leverandører af hjemmehjælp og Enggården at ansætte nye medarbejdere samt tilbyde deltidsansatte flere timer finansieret af puljemidlerne.

  Budget 2018 til bedre bemanding i ældreplejen:

  • Hjemmehjælp 725.000 kr.
  • Enggården 725.000 kr.
  • Administration og revision af puljen 74.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Finanslovsaftalen for 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

  Godkender udvalget tilskuddet til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, skal der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på (+/-) 1.524.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Udvalget har ønsket at høre Beboer- og pårørenderådet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 4
  Indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården
  Sagsid.: 18/2188

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vask for beboere på Enggården, da den nuværende aftale udløber.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården godkendes til indgåelse af kontrakt i 2018.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at foretage en tilbudsindhentning på baggrund af principperne samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse.

  3.

  at

  administrationen fremadrettet bemyndiges til at opdatere principper for tilbudsindhentning, indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget besluttede at, BOP inviteres med til bedømmelse og point-givning.

  Ad 3

  Forslag fra A:

  At ad 3 bortfalder.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 28. maj 2018, hvor det blev besluttet, at sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages til august efter høring af Beboer- Og Pårørenderådet på Enggården; samt at høringssvar fra Ældrerådet vedlægges sagen.

  Sagen har været sendt til høring i Beboer- Og Pårørenderådet, som ikke har bemærkninger. Høringssvar er vedlagt som bilag.

  Høringsvar fra Ældrerådet, som i en tidligere sag blot var refereret, er vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling den 28. maj 2018

  Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården, da den nuværende udløber.

  I henhold til udbudsloven kan indkøbsaftale på vaskeriordning indgås på baggrund af en tilbudsindhentning fra udvalgte leverandører på området. Til grund for en tilbudsindhentning ligger tilbudsindhentningsmaterialet, der beskriver processen for indhentning og tildeling af kontrakt. Administrationen anbefaler på den baggrund at principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården, der er beskrevet nedenfor, godkendes.

  I udarbejdelsen af principperne for tilbudsindhentning samt tilhørende materiale har der været inddragelsesproces af medarbejdere på Enggården og Ældrerådet i Dragør. De udvalgte leverandører, som opfordres til at afgive tilbud, er: Den nuværende leverandør De Forenede Dampvaskerier og leverandøren Berendsen.

  Administrationen anbefaler endvidere, at den bemyndiges til at vurdere de indkomne tilbud samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse ud fra de godkendte principper for tilbudsindhentning. Anbefalingen beror på, at der tildeles kontrakt til den leverandør, hvis tilbud samlet set efter en objektiv vurdering opnår flest point og dermed udgør det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Dragør Kommune. Det anbefales, at der fremlægges en meddelelsessag, når kontrakten er indgået.

  Principper for tilbudsindhentning 2018:

  • Kontrakten omhandler vask af privat tøj og linned for beboere på Enggården.

  • Indkøbsaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i op til to år.

  • Krav til hygiejnisk, allergi- og miljøvenlig vask.

  • Kontrakten tildeles leverandøren, der har afgivet det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. I denne vurdering indgår følgende kriterier: Pris vægter 50 procent, kvalitet i opgaveløsningen vægter 50 procent. Kvalitet i opgaveløsning om-handler blandt andet leverandørens løbende dialog med beboere og pårørende samt personale på Enggården.

  Den nye indkøbsaftale ændrer ikke på det nuværende serviceniveau for beboerne på Enggården.

  Administrationen anbefaler også, at den fremadrettet bemyndiges til at indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling. Denne anbefaling beror på, at tilbudsindhentninger er præget af faglige vurderinger, som beskrevet ovenfor. Materialet som ligger til grund for vurderingen er altid udarbejdet i henhold til den gældende praksis og serviceniveau på området.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 83.

  Udbudsloven § 193.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt betales der 0,8 mio. kr. årligt til leverandøren for vaskeriordningen på Enggården; en del af dette beløb er finansieret ved beboernes egenbetaling. Den nye indkøbsaftale kan give anledning til at ændre borgernes egenbetaling. Kommunalbestyrelsen beslutter som led i budgetprocessen, hvorvidt takster for egenbetaling skal reguleres som følge af den nye aftale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Materialet har været i høring hos Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Ældrerådet har i deres høringssvar på tilbudsindhentningsmaterialet haft bemærkninger til krav til leverandørens registrering af vasketøj. Dette har medført en mindre tilretning af kravet. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

  Beboer- og Pårørenderådet (BOP) på Enggården. Høringssvar er vedhæftet som bilag, hvoraf der fremgår følgende: ”BOP har desuden gjort sig bekendt med det af Ældrerådet tidligere fremsendte høringssvar, og vi tilslutter os dette, idet vi har bemærket, at det allerede har medført ændringer i kravspecifikationen. Herudover har BOP ingen kommentarer til udbudsmaterialet.”

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 5
  Status på udrulning af velfærdsteknologi
  Sagsid.: 18/1699

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 9. april og den 25. maj 2018 status på udrulning på de 5 konkrete velfærdsteknologiinitiativer. Den 25. maj besluttede udvalget, at der implementeres en projektplan på velfærdsteknologiske projekter, der indeholder milepæle / handlinger samt estimerede tidsrammer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter og godkender de gældende principper for indførelse af velfærdsteknologi i Dragør Kommune,

  2.

  at

  udvalget tager status på udrulning af 5 konkrete velfærdsteknologiske initiativer til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Udvalget ønsker at besøge Enggården og Wiedergården med henblik på orientering om ny teknologi.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget behandlede på mødet den 28. maj nedenstående sag med status på velfærdsteknologi, hvor det blev besluttet, at der implementeres en projektplan på velfærdsteknologiske projekter, der indeholder milepæle / handlinger samt estimerede tidsrammer.  Der er pt ikke nye velfærdsteknologiske projekter på vej, hvor der kan udarbejdes projektplan. Status på de igangværede projekter samt eksempler på projektplaner er opdateret nedenfor.

  Notatet Principper for velfærdsteknologi er tilpasset jf. beslutningen på udvalgets møde den 9. april 2018. Rettelsen er markeret med rødt på side 1.

  Uddybet status og projektplan for de enkelte projekter

  Sekoia-skærme på Enggården

  Sekoia-skærme mangler kun den sidste udrulning til pårørende, hvorefter implementeringsprojektet er afsluttet. Der er planlagt følgende aktiviteter:

  • 15. august: Workshop om ønsker til og muligheder for anvendelse, med repræsentanter fra BOP, medarbejdere og ledelse på Enggården (flyttes muligvis til anden dato for at opnå bedre deltagelse fra BOP)  
  • 21. august: Informationsmøde for pårørende, med deltagelse af Sekoia. Er annonceret.
  • 22. august – primo september: oprettelse, udlevering af login og password til pårørende.
  • Primo september: Åbning af modul for pårørende i systemet.

  Der afholdes herefter introduktion for nye pårørende efter behov, forventet ca. hver 2. måned.

  Projektplaner/-beskrivelser er vedlagt som bilag for følgende:

  • Planlægningsskærme på Enggården – projektplan for pilotprojekt i 2017 på afdeling B og oprindelig implementeringsplan 2017

  GPS og strømpepåtager

  Implementering af GPS og Strømpe-af-/påtagere er ukomplicerede velfærdsteknologiske projekter, hvorfor der ikke findes projektbeskrivelser for implementering. GPS og Strømpe-af-/påtagere tildeles til få borgere, som har et individuelt konkret behov herfor.

  For strømpe-af-/påtagere er processen: 1. de relevante borgere vurderes individuelt og konkret, 2. forskellige strømpe-af-/påtagere er afprøvet hos hver af disse borgere, 3. strømpe-af-/påtageren er taget i brug af borgeren.

  Projektplaner/-beskrivelser er vedlagt som bilag for følgende:

  • Status, instruks og kvalitetsstandard vedrørende GPS

  Intelligente bleer

  For alle 99 stationære plejehjemsbeboere er processen: 1. Alle relevante borgere vurderes individuelt fra 1. august 2018 med overvågning med intelligente bleer over én uge, 2.  Individuel pleje-handleplan tilpasses, hvorefter daglig pleje og revurdering gennemføres.

  Medicinindtag

  Projekt vedrørende medicinindtag er endnu ikke igangsat, da der mangler erfaring og evaluering af teknologi fra Odense. Hvorfor der ikke forefindes en projektplan på nuværende tidspunkt for indføring i Dragør Kommune.

  Sagsfremstilling den 28. maj 2018

  Udvalget blev præsenteret for status på velfærdsteknologi på møde den 9. april 2018, hvor det blev besluttet, ”at der implementeres en projektplan på velfærdsteknologiske projekter der indeholder milepæle / handlinger samt estimerede tidsrammer.” Den overordnede projektplan er vedlagt som bilag.

  Velfærdsteknologi på området for ældre, sundhed og omsorg, er et felt i rivende udvikling, der er præget af mange leverandører som tilbyder mange innovative produkter og løsninger, der potentielt kan medvirke til at øge kvaliteten og effektivisere arbejdsgangene i ældreplejen. Den Velfærdsteknologi der indføres skal gavne borgerne og forbedre kommunens muligheder for at imødekomme et øget opgavepres fra en stigende ældrebefolkning de kommende år. Velfærdsteknologien skal finde sin plads i krydsfeltet mellem hjælpemidler, hverdagsrehabilitering, træning, personlig pleje og hjælp. Dette skal ske med respekt for borgerens behov, ønsker og ret til privatliv.

  Der er tre væsentlige udfordringer i fremtiden, som velfærdsteknologien forventes at kunne bidrage til at løse:

  • Efterspørgslen efter social- og sundhedsydelser forventes at stige, da der bliver flere ældre
  • Efterspørgslen efter individuelt tilpassede ydelser og højere kvalitet i ydelserne forventes at stige
  • Arbejdsstyrken reduceres i antal og det bliver endnu sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

  Velfærdsteknologi rejser en række spørgsmål

  Der er et stort potentiale for udvikling af teknologierne, men der er samtidig en række etiske og politiske spørgsmål der skal tages stilling til, før man kaster sig ud i brugen af teknologierne. Yderligere er der mange leverandører og løsninger på de samme typer af problemer og det er ikke alle løsningerne der er af samme kvalitet eller for den sags skyld holder hvad de lover. Indførelse af velfærdsteknologi rejser bl.a. spørgsmål som:

  · Borgere er forskellige og skal borgerne have mulighed for at vælge mellem personlig hjælp og velfærdsteknologi?

  · Løsninger kan forudsætte, at der gennem døgnets 24-timer indhentes information om borgeren, f.eks. GPS til demente. Vil løsninger, der forudsætter daglig overvågning blive oplevet som en ekstra sikkerhed og omsorg eller krænkelse og kontrol? Og hvem har ansvaret for at reagere på den indkomne information?

  · Hvem skal betale for hvilke typer velfærdsteknologi – borger eller kommune?

  Endelig er det ikke alle velfærdsteknologier, der anvendes i andre kommuner, der også kan anvendes i Dragør Kommune. Det kan bunde i forskellige organisering omkring opgavevaretagelsen, organisationens størrelse og volumen eller noget helt tredje.

  Principper for indførelse af velfærdsteknologi

  I forlængelse af ovenstående, har der derfor været behov for at arbejde for nogle principper og kriterier for indførelse af velfærdsteknologi på Sundhed- og Omsorgsområdet i Dragør kommune.

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg arbejde derfor med et tema om velfærdsteknologi i efteråret 2016. Udvalget var på studiebesøg i Odense Kommune, der er en af foregangskommunerne på velfærdsteknologiområdet og på et møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016, besluttede udvalget en række principper for indførelse af velfærdsteknologi. Principperne fremgår af bilag 1. Derudover besluttede udvalget, på samme møde, at igangsætte 5 konkrete velfærdsteknologiprojekter i overensstemmelse med de vedtagne principper. Status på de 5 initiativer fremgår nedenfor.

  Administrationen anbefaler, at de overordnede principper for indførelse af velfærdsteknologi i Dragør Kommune fastholdes. I forbindelse med udvælgelsen af velfærdsteknologier har Dragør i praksis lagt sig meget tæt op ad Odense kommune, der længe har været førende på velfærdsteknologiområdet og stadig har en stærk position blandt kommunerne. Sundhed og Omsorg vil fremadrettet også skele til andre kommuner, der ligeledes gennemfører systematisk afprøvning, evaluering og dokumentation af specifikke velfærdsteknologier, med henblik på kun at indføre velfærdsteknologi, der opfylder principperne og derved skaber værdi for medarbejdere og borgerne.

  Status på udrulning

  Senest fik Social- og sundhedsudvalget en status på udrulningen af velfærdsteknologi efter 2. halvår 2017. Dette er årets førte status.

  De fem velfærdsteknologiske initiativer er:

  1. Støttestrømpe af- og påtager

  2. Intelligente bleer

  3. GPS

  4. Planlægningsskærme

  5. Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  Ad 1) Strømpe af- og påtagere

  Indførelsen af strømpe af- og påtagere i Hjemmeplejen er nu gennemført og afsluttet.

  I den oprindelige indstilling fra Social og Sundhedsudvalget d. 31. oktober 2016, hvor udvalget besluttede at indføre strømpe af- og påtagere i Dragør Kommune, indgik en forventning om at ca. 8 borgere ville kunne blive helt selvhjulpne med hjælpemidlet. Forventningen var baseret på resultater fra Odense Kommune. Det har imidlertid vist sig at være op imod 15 borgere, der i Dragør Kommune har taget i mod tilbuddet om at bruge strømpe af- og påtagere og som samtidig ikke modtager andre former for hjemmehjælp. For disse borgere har indførelsen medført, at de nu ikke længere modtager hjemmehjælp, hvilket betyder en større fleksibilitet for borgeren og en tidsbesparelse i Hjemmeplejen.

  Med vedtagelsen af budgettet for 2018 er Hjemmeplejens budget blevet reduceret med 125 t. kr. i 2018 og frem, som følge af denne tidsbesparelse.

  Ad 2) Intelligente bleer

  Plejecentret Enggården planlægger at iværksætte et pilotforsøg med intelligente bleer i et samarbejde med bleleverandøren Tena, som Dragør Kommune har indkøbsaftale med. Pilotforsøget er forsinket, men forventes igangsat i juni.

  Enggården bruger i pilotprojektet bleer til elektronisk inkontinensvurdering af mærket ”TENA Identifi”. Når pilotprojektet er afsluttet kan der gennemføres en evaluering. Hvis pilotforsøget viser sig at være en succes vil brugen blive udbredt til hele Enggården. Det er forventningen, at en målrettet afdækning af borgerens vandladningsmønster vil medføre færre bleskift, anvendelse af rigtig bletype, samt en forbedret nattesøvn for beboerne. Det vil samlet forventes at kunne forbedre beboernes livskvalitet samt medføre en økonomisk gevinst.

  Forud for en fuld udrulning på hele Enggården, vil der blive foretaget en evaluering af pilotprojektet.

  AD 3) GPS

  Omsorgscenteret Enggården har nu ansat en faglig koordinator med særlig kompetence indenfor demensområdet. Det betyder, at Enggården nu kan arbejde videre med at anvende GPS-teknologien til målgruppen af demente borgere for hvem, det kan være relevant.

  Enggården er i kontakt med flere leverandører med henblik på at, indkøbe 5 stk. GPS til brug i plejen, jf. gældende lovgivning. Det vurderes, at der i øjeblikket er 3 beboere, der er i målgruppen og samtidig falder inden for lovgivningens rammer. Samtidig påtænkes det at kombinere GPS-teknologien med positionssendere internt i huset, og i det omkringliggende parkområde, i pilotforsøget og der er indgået et konkret samarbejde med leverandørerne Tunstall og Stella care.

  Demente borgere, der kan bringe sig selv i fare ved at forlade huset eller de tilhørende udearealer, er til tider en udfordring på Enggården. Der anvendes allerede i dag trykfølsomme måtter, koder på dør (benyttes på Enggårdens afd. D) og kugledyner, som dæmper uro hos demente.

  Indenfor de seneste år er der sket en betydelig videreudvikling af teknologier, der kan medvirke til at afhjælpe problemet med borgere der forlader deres hjem. Som en del af pilotprojektet, vil personalet på Enggården undersøge hvorvidt der er andre teknologier der skal pilotafprøves, sådan at huset bedst muligt kan indrettes og nye teknologier tages i brug til gavn for målgruppen. Som en del af pilotprojektet er Enggården, i samarbejde med de valgte leverandører, ved at undersøge, om der eks. kan indrettes ”geofelter”, som kan alarmere når demente beboere passerer hoveddøre og havedøre, eller når husets grund forlades. Nye teknologier, så som faldalarmer o.l., som kombinerer nogle af førnævnte løsninger, overvejes også.

  Ad 4) Planlægningsskærme

  Der er nu gennemført udrulning af 33 planlægningsskærme fra firmaet Sekoia på afdeling B på Enggården. Afdeling B er pilotafdeling og skærmene er sat op i 28 boliger samt i kontorer og fællesrum. Skærmene blev taget i brug d. 1. november og skærmene indgår her som et godt værktøj i det daglige arbejde. Skærmene anvendes i første omgang primært af medarbejderne med henblik på at lette og forbedre arbejdet med at udføre opgaver for borgerne. Borgerne kan dog også anvende skærmene til at se billeder, vejrudsigt samt høre radio. Medarbejdernes tilbagemeldinger har generelt været positive og der har været stor lyst og engagement i forhold til at tage det nye værktøj i brug. På baggrund af en positiv evaluering af pilotudrulningen er det besluttet at gennemføre den fulde udrulning på hele Enggården af yderligere 103 skærme. De nye skærme er taget i brug den 11. april. Pårørendedelen bliver først implementeret i august måned.

  Når medarbejderne er blevet fortrolige med brugen af skærmene, vil Enggården tage yderligere funktionalitet i brug, der bl.a. gør det muligt for pårørende at skrive beskeder, bruge kontaktbog og kalender samt lægge billeder ind på skærmen mv. Der er d. 19. og 22. marts afholdt informationsmøder for borgere og pårørende, jf. de vedtagne principper for ibrugtagning af velfærdsteknologi i Dragør Kommune, hvor det har været muligt at blive inddraget i og informeret om mulighederne i de nye skærme.

  Ad 5) Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  En forudsætning for implementering af denne type teknologi er, at der findes en gennemprøvet og veldokumenteret løsning der er sikker og som Dragør kommune kan gøre brug af. Det har endnu ikke været tilfældet. Sundhed og Omsorg følger løbende med i udviklingen og følger erfaringer og evalueringer fra Odense jf. Dragør Kommunes principper

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Bilag

 • 6
  Udvidelse af samarbejdet omkring danskuddannelse
  Sagsid.: 18/2557

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om udvidelse af samarbejdet omkring danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) med henblik på politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Dragør Kommune følger den fælleskommunale indstilling som foreslået af Brøndby Kommune:

  1.

  at

  udvidelse af samarbejdet med Herlev, Ballerup, Rødovre samt evt. Hvidovre Kommune godkendes

  2.

  at

  nuværende samarbejdsaftale fortsætter frem til 31.december 2019 under forudsætning af samarbejdskommunernes tilslutning hertil, og

  3.

  at

  Ballerup/Herlev samt evt. Rødovre og Hvidovre tilbydes en midlertidig samarbejdsaftale fra 1. januar 2019 til 31. december 2020.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har sammen med Tårnby, Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune en samarbejdsaftale om danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK).

  Brøndby Kommune er driftskommune, og Brøndby ansøger hermed om tilladelse til at optage Ballerup, Herlev, Rødovre i samarbejdet, samt eventuelt Hvidovre Kommune, såfremt Hvidovre ønsker dette. Hvidovre Kommune er på nuværende tidspunkt løst tilkoblet VSK, men indgår ikke i samarbejdsaftalen.

  Aktuelt indgår Ballerup, Herlev og Rødovre i et samarbejde med den selvejende institution ”Ballerup Sprogcenter”. Denne samarbejdsaftale udløber den 31. december 2018.

  Rødovre, Herlev og Ballerup ønsker derfor at indgå aftale med VSK fra 2019. Derudover ønsker Ballerup og Herlev etablering af en satellit i Ballerup Kommune, samt at medarbejderne fra det nuværende Ballerup Sprogcenter virksomhedsoverdrages VSK.

  En udvidelse af VSK’s samarbejdskreds vurderes at kunne give stordriftsfordele i forhold til administration, udgifter til IT, pædagogisk tilsyn, øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen m.m.

  Ifølge ny lov om danskuddannelse jf. § 13. stk. 2 og 4, skal der pr. 1. januar 2020 opkræves takst for danskuddannelse med 30 % ved modulets start og 70 % ved modulets afslutning. Såfremt der ændres i aftalegrundlaget inden 1. januar 2020, gælder samme bestemmelser. Den eksisterende samarbejdsaftale er på 50/50 % og vil blive ændret til 30/70 % såfremt samarbejdsaftalen med VSK udvides.

  Denne forskel gør, at de nye samarbejdspartnere Ballerup/Herlev opnår mere fordelagtige vilkår frem til 31.12.2019, og Brøndby Kommune foreslår derfor, at der gives tilsagn om en eller anden form for kompensation til fællesskabet, f.eks. gennem overførsel af aktiver fra nuværende Ballerup Sprogcenter.

  Processen kører aktuelt i to spor. Det første handler om indhentning af godkendelse til udvidelse af samarbejdsaftalen fra eksisterende samarbejdskommuner, herunder Dragør. Det andet handler om, at Brøndby Kommune sikrer fordelagtige vilkår for virksomhedsoverdragelse og lokaleleje i Ballerup.

  Brøndby Kommunes sagsfremstilling vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. kapitel 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen betydende ændringer i 2018 og 2019. Betalingen vil – som følge af ny lovgivning – blive opdelt i henholdsvis 70 og 30 % i stedet for 50 og 50 %.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Bilag

 • 7
  Tilsagn om midler til "Etablering af boligpavilloner"
  Sagsid.: 17/342

  RESUMÉ:

  Der er februar 2017 ansøgt om midler til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af boligpavilloner til flygtninge, der er visiteret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har 16. juli 2017 givet tilsagn om udbetaling af 765.390,- kr.

  Tilsagnet er tilgået Dragør Kommune 1. august 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilsagnet tages til efterretning og Styrelsen for International Rekruttering og Integration anmodes om udbetaling

  2.

  at

  midlerne benyttes til:

  · udgifter ved etablering af fem pavilloner ved Halvejen september 2017

  · bestilling og afbestilling af produktion af fællespavillon august 2017

  · etablering af vaskeri ved Rødtjørnen oktober 2018

  · etablering af vaskeri ved Halvejen oktober 2018

  · etablering af ti pavilloner ved Halvejen november 2018

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at der opføres en fællespavillon i forbindelse med flygtningeboligerne ved Halvejen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A+C)

  Faldet.  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har februar 2017 ansøgt om midler til etablering af fællespavillon med fællesvaskeri. Det ansøgte beløb er på 600.700,- kr.

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration har 16. juli 2017 sendt tilsagnsskrivelse, der imødekommer ansøgningen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har imødekommet ansøgningen med et beløb på 765.390,- kr.

  Tilsagnet giver mulighed for at få dækket udgifter i 2017 og 2018. Midlerne kan benyttes til flygtningeboliger, fællespavillon og vaskeri i forbindelse med opførsel af midlertidige boliger til flygtninge.

  Det er muligt at søge midler til allerede etablerede boliger og kommende boliger.
  Der søges udbetalt midler til dækning af udgifter ved etableringen af fem boliger på første sal ved Halvejen september 2017. Derudover søges der udbetalt midler til dækning af udgifter til yderligere ti pavilloner ultimo 2018.

  Det er politisk besluttet den 23. februar 2017, at der ikke ønskes opført fællespavillon ved Halvejen.
  Der søges midler til dækning af udgifter i forbindelse med udtrædelse af aftalen om en fællespavillon, som på dette tidspunkt var bestilt og sat i produktion, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. oktober 2016.

  Der er ikke opstillet et egentligt vaskeri ved de midlertidige boliger. Dette skal foretages for at leve op til reglerne om almene boliger.
  Der søges midler til indkøb og montering af professionelt vaskeri, der kan klare presset fra de mange brugere. 

  LOVE/REGLER:

  Lov om integration af flygtninge (Integrationsloven) Kapitel 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilskuddet vil tilgå kassebeholdningen og vil således forbedre kommunens likviditet og regnskab 2018 med 765.390,- kr. Den konkrete effekt på hhv. anlæg og drift (serviceramme) vil indgå i 3. budgetopfølgning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.
  Økonomiudvalget den 23. august 2018.
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 8
  Årshjul for Social- og Sundhedsudvalget
  Sagsid.: 18/2122

  RESUMÉ:

  Udvalget blev den 28. maj 2018 præsenteres for et årshjul for kendte politiske sager i 2018/2019, hvor det blev besluttet at sagen kommer på igen til august med uddybning af tidsplanen (månedsvis).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager årshjulet til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og sundhedsudvalget blev den 28. maj præsenteres for et årshjul for kendte politiske sager i 2018/2019, hvor det blev besluttet at sagen kommer på igen til august med uddybning af tidsplanen (månedsvis).

  Den månedsvise tidsplan er vedlagt som bilag. Tidplanen indeholder anslåede tidspunkter for sagerne, den enkelte sag kan dog blive flyttet grundet andre aktuelle sager.

  Sagsfremstilling den 28. maj 2018

  Social- og Sundhedsudvalget har efterspurgt et årshjul, der beskriver de sager, som skal politisk behandles det kommende år.

  Administrationen har udarbejdet et årshjul for 2018/2019 over de sager, som skal fremlægges politisk med en fast kadence. Herudover vil der altid komme aktuelle sager ind løbende, som er foranlediget af politisk fokus, lovgivning eller andre aktuelle temaer indenfor social- og sundhedsområdet Årshjulet er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Bilag

 • 9
  2. budgetopfølgning 2018 på SSUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået, og i den forbindelse er der fundet behov for at øge budgettet til det specialiserede voksenområde under sektor 6, med 7.269.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for hvorfor stigningerne er fremkommet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”. meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for SSU

  På SSU´s område forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  • Merforbrug på ældre og omsorg                         2.980.000    
  • Merforbrug på det spec. voksenområde              7.269.000              

  På ældre og omsorg (sektor 7)  forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes implementering af ny IT, samt merudgifter til borgernes valg af privat hjemmepleje, som er dyrere for kommunen end den kommunale hjemmepleje.

  På voksenområdet forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr. Der er især tale om dyre sager på pgf. 107 og 108 anbringelser og øgede priser på eksisterende sager.

  I forhold til SSU’s område indstilles på baggrund af ovenstående en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  Merforbruget på ældre og omsorg forventes således dækket af området selv.

  Tillægsbevillinger:

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Det specialiserede voksenområde under sektor 6 tilføres budget. Beløbet er beregnet ud fra en fordelingsnøgle set ift. sektorens samlede udfordring.

  7.269.000

  I alt

  7.269.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Beløbet tages fra kassen og placeres på Det specialiserede voksenområde pgf. 107 og 108 døgntilbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for andet kvartal 2018 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social samt Sundhed og Omsorg i juni og juli 2018 fremgår af bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 12
  Meddelelse - Ankestyrelsens afgørelse på det forrige ældreråds henvendelse vedrørende høring
  Sagsid.: 18/2839

  RESUMÉ:

  Tidligere ældrerådsformand har den 8. maj og 16. juni 2016 rettet henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende Dragør Kommunes høring af kommunens ældreråd. Ankestyrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tidligere ældrerådsformand har den 8. maj og 16. juni 2016 rettet henvendelse til Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningens område) vedrørende Dragør Kommunes høring af kommunens ældreråd. Ankestyrelsen mener ikke, Dragør Kommune aktuelt har en ulovlig praksis og vil ikke rejse en tilsynssag overfor Dragør Kommune.

  Ankestyrelsens overordnede konklusion

  ”Ankestyrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag.

  Efter en gennemgang af de foreliggende oplysninger i sagen er det Ankestyrelsens vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at Dragør Kommune aktuelt har en ulovlig praksis eller en forkert forståelse

  af offentligretlig lovgivning, som Ankestyrelsen er forpligtet til at gribe ind overfor.

  Vi foretager os derfor ikke mere i anledning af henvendelserne af 8. maj og 16. juni 2016.”

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelseslovens § 47, Stk. 1.

  Bekendtgørelse af lov nr. 188 af 8. marts 2018 om retssikkerhed og administration på det sociale område - § 30, stk. 3.

  Børne- og socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011

  om ældreråd – punkt 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Ny lov om maksimal ventetid til genoptræning og frit valg af leverandør
  Sagsid.: 18/3375

  RESUMÉ:

  Loven om Frit valg til genoptræning er trådt i kraft pr. 1.7.2018. Loven fastslår, at borgere, der udskrives fra hospital med en genoptræningsplan, kan vælge at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke inden for syv dage efter udskrivning kan tilbyde opstart af genoptræning.

  Tårnby Kommune varetager opgaven for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde.

  Såfremt Tårnby Kommune skal reducere ventetiden til syv dage i gennemsnit, kræver det en opnormering eller reduktion i serviceniveauet. Sagen fremlægges til orientering og følges op efter Tårnby Kommune har truffet beslutning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Loven om Frit valg til genoptræning er trådt i kraft pr. 1.7.2018. Formålet med loven er at sikre borgerne adgang til hurtig og effektiv genoptræning efter udskrivning fra hospital.

  Loven fastslår, at borgere, der udskrives fra hospital med en genoptræningsplan, kan vælge at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke inden for syv dage efter udskrivning kan tilbyde opstart af genoptræning.

  Tårnby Kommune varetager genoptræningsområdet for Dragør Kommune, som led i det forpligtende samarbejde. Den gennemsnitlige ventetid på opstart af genoptræning var i 2017 på 10,8 dage og i 2016 var den 13,3 dage.

  Såfremt Tårnby Kommune skal reducere ventetiden fra 10,8 dage til syv dage i gennemsnit, kræver det en opnormering eller reduktion i serviceniveauet. Tårnby Kommunes politiske udvalg behandler sagen i løbet af august, og beslutningen her påvirker også tilbuddet til Dragør Kommunes borgere samt Dragør Kommunes budget.

  Formålet med lovgivningen er at sikre adgang til hurtig og effektiv genoptræning, så borgerne sikres de bedste forudsætninger for at genvinde funktionsevne og vende tilbage til et normalt hverdagsliv.

  Den kortere ventetid i 2017 skyldes primært et usædvanligt fald i antallet af genoptræningsplaner, som sandsynligvis er et resultat af mindre aktivitet på sygehusene grundet implementering af Sundhedsplatformen.

  For at leve op til det nye krav om en maksimal ventetid på syv dage, skal SundhedsCenter Tårnby reducere ventetiden.

  Et tilbud i kommunalt regi indenfor 7 dage vil sikre et ens kvalitetsniveau i genoptræningsforløbene, understøtte samarbejdet på tværs i kommunen med f.eks. hjemmeplejen, jobcentret, døgnrehabiliteringen og Handicap & Psykiatri samt danne grundlag for løbende udvikling af et højt fagligt miljø, der sikrer at borgerne til enhver tid modtager genoptræning efter nyeste og bedst tilgængelige evidens. Desuden vil en større samlet volumen af de enkelte diagnosegrupper fortsat give mulighed for at udnytte fordelene ved at kunne tilbyde genoptræning på hold.

  Den nye lov fordrer ikke blot hurtig opstart af genoptræning, men også information om muligheden for frit valg og indkaldelse inden for blot 4 dage efter udskrivning. Dette kræver et større administrativt beredskab og ændrede arbejdsgange bl.a. i forhold til indhentning af supplerende oplysninger til en ikke altid veludfyldt genoptræningsplan (fra Hospitalet) og indkaldelse pr. telefon til de borgere, der ikke modtager digital post. Ved at allokere nogle administrative opgaver i forbindelse med genoptræningsforløbet til en administrativ medarbejder frigøres terapeutfaglige ressourcer.

  KL skal indgå aftaler med leverandørerne, for at sikre, at der findes et tilstrækkeligt antal private leverandører, som borgerne kan gøre brug af under fritvalgsordningen og samtidig sikre at disse leverandører er i stand til at levere genoptræningsydelser af en tilstrækkelig kvalitet ud fra ensartede kriterier. Borgeres rettigheder er ikke afgrænset til bopælskommunen og borgerne skal have adgang til at vælge mellem alle de leverandører, der er indgået aftale med.

  Hvis Tårnby Kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen indenfor syv dage og borger vælger at benytte sig af frit valg, vil det have en økonomisk konsekvens, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt afklaret.

  KL har endnu ikke indgået nogen aftaler på området og der afventes en model for afregning af genoptræningsforløb. Tager man udgangspunkt i ordningen med vederlagsfri fysioterapi vil et gennemsnitligt genoptræningsforløb koste ca. 8000,- kr. Hertil kommer udgift til kørsel eller eventuelt tillæg for behandling i eget hjem. Tårnby Kommune skønner at ca. 400 borgere vil benytte sig af frit valg, hvis ikke de kan opstarte genoptræning i kommunalt regi indenfor syv dage. Heraf vil ca. 100 borgere komme fra Dragør Kommune, svarende til ca. 0,8 mio.kr.

  Tårnby vurderer at en opnormering på tre fysioterapeuter og én administrativ assistent kan imødekomme det nye lovkrav om en maksimal ventetid på syv dage.

  Opnormeringen vil give merudgifter på i alt 1.950 mio. kr fra 2019 og frem. Det må forventes at Dragør Kommunes andel af udgifterne vil udgøre ca. 25%, svarende til ca 0,5 mio kr. Udgifterne vil belaste servicerammen.

  Når Tårnby Kommune har truffet beslutning i sagen, fremlægges den for SSU og ØU i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opgaven er delvist finansieret via bloktilskud. Som kompensation for de nye fritvalgsregler modtager kommunerne 71 mio. kr. i 2018 og 71,4 mio. kr. i 2019 og frem. Dragør Kommunes andel vil således være på ca. 150.000 kr. årligt.

  Hvis Tårnby Kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen indenfor syv dage og borger vælger at benytte sig af frit valg, vil det have en økonomisk konsekvens, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt afklaret. Tårnby Kommune anslår en udgift svarende til ca 0,8 mio kr. for Dragør Kommune.

  Hvis Tårnby Kommune iværksætter en øget bemanding, vil Dragør Kommunes udgift udgøre ca 0,5 mio. kr. pr år fra 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der orienteres om ordningen på hjemmeside mm., når rammerne er på plads.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 13. august 2018

  Formanden orienterede om møde afholdt i konkret borgersag.

  Formanden orienterede om henvendelse fra Falck, som inviteres til en drøftelse med udvalget.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte om visitation til hjemmepleje.