Skip navigationen

Referat

Mandag den 10. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Understøttende initiativer til pårørende
  Sagsid.: 18/3551

  RESUMÉ:

  Udvalget besluttede på møde den 7. maj 2018, at administrationen skal fremlægge forslag til understøttende initiativer for pårørende. Udvalget præsenteres her for en status på kommunens nuværende pårørendetilbud og forslag til nye understøttende initiativer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager status på kommunens nuværende tilbud til pårørende til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender, at administrationen undersøger mulighederne for at udbrede et koncept for pårørendegrupper i kommunen.

  3.

  at

  udvalget godkender, at administrationen udarbejder informationsmateriale om kommunens nuværende tilbud til pårørende, herunder med information om relevante patientforeninger.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Ad. 1+2+3.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det kan være en stor psykisk belastning, når fx ens ægtefælle eller forælder bliver alvorligt syge. Tal fra Komitéen for Sundhedsoplysning viser, at op mod halvdelen af de pårørende selv udvikler symptomer på fx stress og mistrivsel.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018 blev det besluttet at:

  ”Forvaltningen undersøger hvilke muligheder kommunen har, for at lave eller understøtte initiativer der støtter syge og/eller ældre borgeres pårørende. Herunder forslag til pårørendevejledning og pårørendegrupper.”

  Status på nuværende tilbud til pårørende i Dragør Kommune

  Dragør Kommune har i dag allerede stor fokus på at støtte pårørende til alvorligt syge og/eller ældre borgere gennem en række tilbud. Tilbuddene er primært målrettet ældre pårørende.

  Som led i det lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år, har kommunen særlig fokus på at støtte den gruppe af ældre borgere, der er pårørende til alvorligt syge. Pårørende kan blandt andet få tilbudt besøg af frivillige besøgsvenner. De har også mulighed for at deltage i samtalegrupper for pårørende, som mødes i Dragørs Aktivitetshus og støtter hinanden.

  På demensområdet er der gennem kommunens demenskoordinatorer pårørendegrupper for de borgere, hvis nære er ramt af demens.

  På hjemmesiden aktivtaeldreliv.dk, som benyttes af en lang række kommuner, herunder Dragør Kommune, kan borgere og pårørende også hurtigt danne sig et overblik over aktiviteter og tilbud i deres lokalområde.

  Dragør Kommune har i dag ikke konkrete tilbud til yngre pårørende og pårørende til fx mere diagnosespecifikke grupper. Det skyldes bl.a., at der ikke er nok pårørende til at oprette eksempelvis pårørendegrupper inden for en bestemt diagnose. Disse pårørende kan gøre brug af tilbud, der udbydes af relevante patientforeninger. 

  I forbindelse med fornyelsen af politikkerne på social- og sundhedsområdet vil der blive udarbejdet en pårørendepolitik, som beskriver Dragør Kommunes samspil med borgere. Pårørendepolitikken vil trække på elementer fra Ældrepolitikken og Sundhedspolitikken og den vil også have en relation til politikken for aktivt medborgerskab.

  Forslag til nye understøttende initiativer til pårørende

  Administrationen har undersøgt, hvilke muligheder kommunen har for at lave flere understøttende initiativer, der støtter pårørende til syge og/eller ældre borgere.

  Pårørendegrupper

  Kommunen har i dag allerede tilbud om samtalegrupper for pårørende. Pårørendegrupper kan fx udbredes og målrettes bestemte grupper af borgere, som fx børn og unge, hvis forælder rammes af alvorlig sygdom. Administrationen vurderer, at det vil kunne ske inden for eksisterende rammer.

  Derudover foreslås det, at administrationen udarbejder nærmere informationsmateriale om kommunens nuværende tilbud til pårørende, herunder information om borgernes mulighed for at kontakte og gøre brug relevante patientforeninger. Administrationen vurderer, at det vil kunne ske inden for eksisterende rammer.

  ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’

  Gennem ældresatspuljen kan kommuner få tilskud til kurset ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’. Kurset er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Bevillingen omfatter perioden 2018-2021.

  Kurset består af syv mødegange a 2,5 time pr. gang med et fastsat program. Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme deltagerne har inde på livet. Undersøgelser viser, at deltagere efter kurset oplever større livskvalitet og mindre træthed. Bevillingen, som kommunen kan søge, er primært øremærket til kursusdrift, herunder uddannelse af lokale frivillige instruktører mv. samt tilskud på 70.000 kr. i alt i bevillingsperioden til lønmidler til koordinatorfunktion. Administrationen vurderer, at kommunens andel til en koordinatorfunktion vil overstige en halv fuldtidsstilling, estimeret 250.000 kr., det første år og 100.000 kr. de efterfølgende år. Dette kan ikke afholdes inden for områdets budgetramme. Såfremt udvalget ønsker det, kan det indgå i en kommende budgetproces.

  Pårørendevejleder

  Flere kommuner har valgt at ansætte en pårørendevejleder, der står for at varetage en række af den pågældende kommunes tilbud til pårørende. Eventuel ansættelse af en pårørendevejleder skal drøftes i budgetsammenhæng. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt Dragør Kommune ansøger om bevilling til kurset ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’ er der en egenfinansiering svarende til estimeret 250.000 kr. det første år (lønmidler), heri indgår det samlede tilskud på 70.000 kr. I de efterfølgende år vil der være en egenfinansiering svarende til estimeret 100.000 kr. (lønmidler) de efterfølgende år. Dette kan ikke afholdes inden for områdets budgetramme. Såfremt udvalget ønsker det, kan det indgå i en kommende budgetproces.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for Aktivt Medborgerskab.

  Ældrepolitikken.

  Sundhedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

 • 2
  Unge og sundhed - med fokus på anvendelsen af euforiserende stoffer
  Sagsid.: 18/1908

  RESUMÉ:

  Sundhedsprofilen for 2017 blev præsenteret på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018. Som opfølgning herpå har administrationen foretaget en nærmere analyse af unge og anvendelsen af euforiserende stoffer. Der fremlægges forslag til tiltag som Dragør Kommune kan iværksætte for at arbejde mere forebyggende med rådgivning af unge, så brug af euforiserende stoffer mindskes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender forslag om et skærpet fokus på at forebygge unges anvendelse af euforiserende stoffer inden for de eksisterende tilbud.

  2.

  at

  udvalget godkender, at Dragør Kommunes SSP konsulent inviteres til et kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på formidling af viden om unge, euforiserende stoffer og den forebyggende indsats.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Ændringsforslag fra O:

  I ad. 1 ændres formuleringen fra anvendelse til misbrug.

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  5 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1.+2.

  Godkendt.

  Et enigt udvalg ønsker, at SSP konsulenten inviteres til dialogmøde i udvalget og herunder fortæller om samarbejdet med Natteravnene.

  Medlemmer af skoleudvalget inviteres til drøftelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018 var der et punkt på dagsordenen, hvor de væsentligste opmærksomhedspunkter og tendenser fra Sundhedsprofilen 2017 blev præsenteret.

  Det blev besluttet, at:

  Forvaltningen kommer med en nærmere analyse af tallene, og udvalget får et oplæg på hvilke konkrete tiltag vi som kommune kan iværksætte for at der arbejdes mere forebyggende med rådgivning af unge, så brug af euforiserende stoffer mindskes”.

  Som der blev peget på i sagsfremstillingen fra den 7. maj 2018 ligger Dragør Kommune overordnet set tæt på resultaterne og tendenserne i hovedstadsregionen.

  Et af de områder, som der blev nævnt som værende et væsentligt opmærksomhedspunkt var unge og anvendelsen af euforiserende stoffer.

  Konklusionerne fra Sundhedsprofil 2017 i Dragør Kommune ift. unge og euforiserende stoffer er, at:

  • Andelen af unge i alderen 16-34 år, der nogensinde har prøvet hash eller andre stoffer, er steget fra 2013 til 2017.
  • 56 % af de unge har nogensinde prøvet hash, mens 19 % har nogensinde prøvet andre stoffer. Det er en lidt højere andel sammenlignet med andelene i Region Hovedstaden, hvor gennemsnittet er henholdsvis 53 % og 17 %.
  • 21 % af de unge har brugt hash eller andre stoffer inden for det seneste år, mens 5,4 % har haft et højt forbrug (10 + gange). Det er en lidt lavere andel sammenlignet med Region Hovedstaden, hvor gennemsnittet er henholdsvis 23 % og 6,6 %.

  I Sundhedsprofilanalysen henvises der til undersøgelser, hvori det fremgår, at den eksperimentelle brug af euforiserende stoffer topper i 16-19 års alderen. Hovedparten af de unge, der eksperimenterer med euforiserende stoffer, fortsætter ikke brugen. Men jo yngre borgeren er, når der prøves stoffer for første gang, jo højere er risikoen for et egentlig forbrug eller afhængighed senere i livet. Endelig er det kun meget få, der prøver stoffer første gang efter 20 års alderen i Danmark.

  I Dragør Kommune har der i 2018 været 25 unge under 34 år, som er eller har været i misbrugsbehandling (optalt den 16. august 2018). Heraf er fem unge under 18 år.

  Pr. 1. januar 2018 var der 1.989 borgere i aldersgruppen 16-34 år i Dragør Kommune.

  Nuværende indsats for forebyggende rådgivning af unge

  Den forebyggende rådgivning af unge sker på flere niveauer og gennem flere kanaler. Det sker blandt andet gennem den kommunale sundhedspleje, hvor Dragør Kommune gennemfører individuelle samtaler med alle unge i 7. og 9. klasse. I disse samtaler indgår temaer som rygning, alkohol og euforiserende stoffer. I 8. klasse afvikles der også et såkaldt sundhedseksperimentarium, hvor der bl.a. indgår en række øvelser, der fokuserer bredt på sundhed og trivsel.  Ligeledes inviterer Sundhedsplejen til et oplæg af Chris MacDonald hvor han snakker om den sunde og stærke krop, herunder at de unge selv er med til at tage de rigtige valg. Det er med hensyn til kost, motion, søvn, rygning, alkohol og stoffer.

  Derudover er der en åben anonym rådgivning for børn, unge og familier, ligesom der i skoleregi er undervisning indenfor sundheds- og seksualområdet samt familiekundskab.

  SSP konsulenten varetager ligeledes forebyggelsesinitiativer på misbrugsområdet.

  Det bemærkes samtidig, at undersøgelser peger på, at fastholdelse i uddannelse og job kan være med til at forebygge, at unge påbegynder et stofbrug [Kilde: Sundhedsstyrelsen: Forebyggelsespakke Stoffer, versionsdato: 13. april 2018]. Ift. at øge andelen af unge med uddannelse er der dels Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Kommune dels Jobcenter Tårnby, der har en ungeindsats, hvis formål er at flere unge påbegynder og fastholdes i uddannelse eller job gennem eksempelvis anvendelse af brobygningsforløb.

  Som indsatsområder foreslås det at skærpe fokus på anvendelsen af euforiserende stoffer i sundhedsplejens dialog med de unge.

  Derudover at øge opmærksomheden på anvendelsen af euforiserende stoffer i den forebyggende indsats i rådgivningen af og dialogen med familier, idet det vurderes at forældrerådgivning, familiestøtte og forældresamarbejde kan være medvirkende til at forebygge stofbrug.

  Endelig foreslås det, at den kommunale SSP-konsulent (SSP: Skole, Socialforvaltning og Politi) inviteres til deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på formidling af viden om unge, euforiserende stoffer og den forebyggende indsats. På samme møde kunne der være en præsentation af data fra seneste ungeprofilanalyse blandt kommunens 7.-9. klasser - i det omfang data er tilgængelige.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes sundhedspolitik.

  Dragør Kommunes børne- og ungepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

 • 3
  Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020
  Sagsid.: 18/3654

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2019-2020 forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2019-2020, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale, godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Udvalget anbefaler, at der optages en drøftelse i KKR om de stigende udgifter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund og proces

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftale 2019-2020 fremlægges hermed til godkendelse.

  KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober.

  Rammeaftale 2019-2020

  Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

  Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

  Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  Rammeaftale 2019-2020 er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Økonomiudvalget den 20. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

  Bilag

 • 4
  Tilbud om psykologhjælp til unge- fortsat
  Sagsid.: 18/2130

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. maj, at administrationen udarbejder et overordnet projektforslag for samarbejde med Psykiatrifonden, headspace eller privatpraktiserende psykolog. Forslag til projekt fremlægges hermed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvilken model, der eventuelt skal arbejdes videre med.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Et enigt udvalg besluttede, at invitere den privatpraktiserende psykolog og Psykiatrifonden til et dialogmøde i henholdsvis december 2018 og januar 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018 blev der besluttet: 

  ”Et enigt udvalgt besluttede at forvaltningen fremlægger overordnede projektforslag for samarbede med henholdsvis Psykiatrifonden, headspace samt privatpraktiserende psykolog til nærmere drøftelse i udvalget.”

  Udvalget præsenteres hermed for projektforslag for samarbejde med henholdsvis Psykiatrifonden, headspace og privatpraktiserende psykolog. En mere udbygget gennemgang af muligheder fremgår af bilag. 

  Baggrund

  Stadig flere danskere oplever psykiske vanskeligheder og søger hjælp og støtte. KL’s seneste opgørelse viser at 10 % af alle borgere oplever tegn på psykisk mistrivsel eller psykiske vanskeligheder. KL ser et stort behov for her og nu at løfte og styrke de kommunale indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder.

  På baggrund af beslutningen i Social og Sundhedsudvalget og KL’s anbefalinger fremlægges forslag til en eventuelt videre proces i Dragør Kommune.

  Forslag til projekt med Psykiatrifonden

  Administrationen har været i dialog med Psykiatrifonden omkring etablering af en psykologordning en gang om ugen.

  Psykiatrifonden vil gerne indgå i arbejdet med de 15 til 25-årige og udvikle et sådan tilbud. Psykiatrifonden fremhævede dog, at de er nødt til at tage et lille forbehold for, om de kan stille med de rigtige kompetencer hos deres psykologer til den tid, hvor indsatsen evt. skal igangsættes.

  Psykiatrifondens projekter og bemanding til næste år er ikke endeligt afklaret. Først efter sommeren vurderes det, hvordan de dækker behovet for psykologfaglige kompetencer i hele organisationen. Dette kan få betydning for, hvor præcist, de kan dække de behov, der er i den indsats, der er brug for i Dragør.

  Psykiatrifonden indgår gerne i en mere detaljeret vurdering af, om Psykiatrifonden kan matche målgruppen og dens behov, inden de evt. deltager i et oplæg til november.

  Forslag til projekt med headspace

  Administrationen har været i dialog med headspace om etablering af en eventuel satellit i Dragør med base i København. Satellitten kan have åben en til to gange om ugen. 

  headspace har som mission at etablere åbne anonyme rådgivningstilbud til unge, som er nemme at finde frem til, hvor der altid tages udgangspunkt i de unges præmisser og behov, og hvor ingen afvises - uanset type eller grad af udfordringer.

  headspace har en vision om, at ingen børn og unge skal slås med problemer alene, samt at alle børn og unge skal have nem adgang til tidlig hjælp og støtte, når de oplever sociale og personlige udfordringer i deres liv.

  headspace har som målgruppe de 12 til 25-årige.

  headspace indgår gerne i dialog om, hvordan et eventuelt tilbud kan etableres i en kommune af Dragørs størrelse. Det vil være muligt at udarbejde forslag til en justeret model.

  Forslag til projekt med privatpraktiserende psykolog

  Administrationen har været i dialog med Psykologforeningen og praktiserende psykolog i Dragør Kommune omkring etablering af en psykologordning en gang om ugen.

  Psykologforeningen kender ikke til ordninger, hvor det er privatpraktiserende psykologer, der varetager en åben anonym rådgivning. Psykologforeningen pointerer, at psykologer – qua deres autorisationsordning – ofte fordeler sig efter forskellige specialer.

  Psykologforeningen henviser til deres tidligere arbejde med landets PPR psykologer og med Danske regioner. I begge samarbejder har Psykologforeningen forslag til ordninger, hvor kommuner påtager sig opgaven. I begge forslag er ordningen lagt direkte i eller i samarbejde med PPR.

  Den praktiserende psykolog i Dragør Kommune finder muligheden meget spændende, især et samarbejde omkring de 18 til 25-årige. Dette skal dog passes ind i arbejdskalenderen. Psykologen har arbejdet et enkelt år i PPR. Klienter under 18 år er der ikke så megen erfaring med.

  Der er ingen eksisterende beregningsmodel for, hvordan vilkårene for betaling og dokumentation skal håndteres. Dette skal udvikles, såfremt der vælges en ordning med privatpraktiserende psykolog. 

  Psykologforeningen og den praktiserende psykolog indgår gerne i et eventuelt fortsat arbejde med at udvikle en model for et åbent anonymt rådgivningstilbud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Alt efter hvilken model der vælges, vil der være en umiddelbar merudgift.

  Forslag til projekt med Psykiatrifonden

  Det vil være muligt, at Dragør Kommune selv kan sætte en ramme, og tilpasse aktiviteten derefter. Der vil være tale om en forhandling om, hvilket niveau Psykiatrifonden skal deltage på. Eventuelle forhandlinger med Psykiatrifonden kunne tage udgangspunkt i et maksimalt beløb.

  Forslag til projekt med headspace

  Der er to grundmodeller, som headspace arbejder efter. Dels en satellitmodel dels en centermodel.

  Med et indbyggertal som Dragørs bør en satellitmodel være den prioriterede.

  Eventuelle forhandlinger med headspace kunne tage udgangspunkt i et maksimalt beløb.

  Forslag til projekt med privatpraktiserende psykolog

  Det vil være muligt, at Dragør Kommune selv kan sætte en ramme, og tilpasse aktiviteten derefter. En model med to timers åbningstid pr. uge i 46 uger kan rummes indenfor 150.000 kr. pr. år inkl. lokaler, kommunikation osv.

  Fire timers åbningstid vil med samme model være ca. 250.000 - 300.000 kr. afhængigt af eventuelle lokaleudgifter.

  Eventuelle forhandlinger med Psykologforeningen kunne tage udgangspunkt i et maksimalt beløb.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Bilag

 • 5
  Forslag fra A - handicapvenlige badeanlæg
  Sagsid.: 18/3636

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Ændringsforslag fra A:

  I lyset af at sagen også er igangsat i BEPU, foreslår A at sagen behandles i BEPU, men at SSU holdes orienteret.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 18. august 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Socialdemokratiet forslår, at der udarbejdes et forslag til hvordan Dragør Kommunes to badeanlæg (Dragør Søbad/mormorstranden og Pontonerne) kan gøres handicapvenlige. Der tænkes her særligt på tilgængelig ifht adgang til selve stranden, parkeringsforhold, toiletforhold og adgang til vandet. Forslaget bør herudover iagttage og tage stilling til økonomi, procesudkast og vejledning fra Dansk Handicapforbund/han-dicaprådet, samt hvordan andre kommuner har arbejdet med tilgængelighed på strande.

  Motivation: Begge vores offentlige badeanlæg (Dragør Søbad/mormor-stranden og Pontonerne, besøges hver sommer af tusindvis af mennesker. Fælles for de to anlæg er, at de ikke er tilgængelige for handicappede. Derfor ønskes der en analyse af de to anlæg, der svare på, hvordan anlæggende kan gøres handicapvenlige. Handicaprådet bør med fordel inddrages i processen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

 • 6
  Forslag fra C - kommunens boligliste
  Sagsid.: 18/3638

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Udvalget ønsker årlig orientering i SSU om antal borgere optaget på boliglisten.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 22. august 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår, at Dragør kommune sikrer, at det over for politikerne kan oplyses, hvor mange borgere der pr. år bliver optaget på kommunens boligliste.

  Motivation:

  C gr. har stillet en række spørgsmål til bl.a. boliganvisningen. Herunder hvor mange borgere der i alt pr. år optages på listen. Vi har fået af vide, at denne opgørelse ikke findes. Kriterier for optagelse er politisk besluttet og derfor er det absolut relevant, at politikerne også kan få oplyst, hvor mange borgere der optages, hvilket jo giver et billede af, hvor mange der står i en akut bolignød som de ikke kan løse ved egen hjælp.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

 • 7
  Meddelelse - Status på igangværende sager og nye initiativer i Handicaprådet
  Sagsid.: 17/4029

  RESUMÉ:

  Der gives en kort status på arbejdet i Handicaprådet første halvår af 2018.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Udvalget ønsker en årlig status fra Ældrerådet og Handicaprådet.

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

  Rådet består af fem medlemmer, hvoraf tre medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen, og to medlemmer repræsenterer kommunen.

  I første halvår af 2018 har Handicaprådet arbejdet med:

  • Tilgængelighed i Dragør
   Her under:
   • Adgang til biblioteker
   • Ved nyanlæg
   • Ved opsætning af skilte
   • Langs ledelinje for svagtseende på Kongevejen
   • Til toiletter på havnen og i Hollænderhallen
   • Blindeskrift i elevatorer på Wiedergården og i Hollænderhallen
   • Vibrationssignaler på Jægervej

  o Adgang til badeanlæg for borgere med handicap

  På Badeanstalten, fra pontoner, ved Mormorstranden og i svømmehallen

  o Løsøre i svømmehallen ved dennes åbning

  Det der er planlagt i anlægsbudgettet og det, der skal anskaffes efter åbningen

  o Besøgsrunde med fokus på tilgængelighed

  Handicaprådet var rundt forskellige steder, der opleves problematiske

  o Parkeringsforhold ved Netto på Maglebytorv og Møllegade

  Ved henvendelse til butikker og til Salling Group

  o Forslag om psykologhjælp for handicappede borgere

  Som pendant til forslaget om psykologhjælp til unge

  o Deltagelse i skovture fra Wiedergården

  Mulighed for opskrivning på deltagerliste og for deltagelse for borgere med handicap

  o Brug af teleslynge ved diverse arrangementer

  På biblioteket, Wiedergården og rådhuset

  o Ønske om borgerrådgiver

  Ønskes af Handicaprådet eventuelt i et samarbejde med Tårnby Kommune

  o Ønske om etablering af en handicappris

  o Økonomi for Handicaprådets drift

  Der er budgetmæssige udfordringer i størrelsesorden 15.000 – 30.000 kr.

  o Økonomi vedr. anlæg

  Der er afsat en pulje til anlægsmæssige forbedringer, som Handicaprådet prioriterer

  o Deltaget i hørring om:

  o Indkøbsaftale om stomi- og urologiprodukter

  o Budget 2019 - 2022

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Handicaprådet har i indeværende år et skønnet merforbrug på 24.000,- kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Meddelelsen følger Handicap- og Psykiatripolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

 • 8
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - månedlig status
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social samt Sundhed og Omsorg i august 2018 fremgår af bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 9
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - halvårlig status
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed halvårlig status på klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget modtager en halvårlig status på borgerhenvendelser og klager.  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social samt Sundhed og Omsorg fra januar 2018 til og med august 2018 fremgår af bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 10
  Meddelelse - Status på Ankestyrelsens afgørelser på ældreområdet i 2017
  Sagsid.: 18/3608

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører afgørelser truffet i 2017 indenfor ældreområdet samt det specialiserede voksenområde.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen.

  Afgørelser på klagesager på ældreområdet og det specialiserede voksenområde

  Af bilag (Sundhed og Omsorg og Borger og Social) fremgår opgørelse over de afgjorte sager i 2017, herunder også opgørelse over afgjorte sager fra 2016.

  Klagesager på hjælpemiddelområdet

  Hjælpemiddelområdet varetages i det forpligtende samarbejde af Tårnby Kommune.

  Tårnby Kommune har oplyst, at der i 2017 har været 11 klagesager, der er blevet afgjort fra Ankestyrelsen. Heraf har Ankestyrelsen stadfæstet otte sager, to sager er hjemvist til fornyet behandling og en sag er omgjort.

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klagevejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får

  fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist medhold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger. I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan:

  • give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse
  • give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre
  • hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst
  • afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Administrationen informerede:

  KKR har inviteret til dialogmøde om det specialiserede område den 15. november 2018, invitationen er udsendt.

  Ældreminister Thyra Frank kommer på besøg den 20. september 2018 i Aktivitetshuset.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har varslet tilsyn den 24. september 2018 på Enggården.

  Der er ansat 2 nye teamledere i Hjemmeplejen, så ledelsen i Hjemmeplejen pr 1. oktober er fuldtallig.