Skip navigationen

Referat

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Katrine Tholstrup (C)
Afbud fra: Anne Funk (O), Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt, med tilføjelse af punktet Eventuelt.
Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Muligheder for etablering af lægehus i Dragør
  Sagsid.: 18/3973

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 28. maj 2018 at bede administrationen fremlægge muligheder for, at der kan etableres et lægehus i Dragør. Udvalget forelægges her status for sagen og skal på den baggrund tage beslutning om den videre proces.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal arbejde videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Godkendt, udvalget ønsker at kommunes og regionens rolle undersøges. Udvalget ønsker en status inden årets udgang.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 28. maj 2018 dels at bede administrationen fremlægge muligheder for etablering af et lægehus i Dragør og dels at invitere lægerne på Stationsvej til dialogmøde i Social- og Sundhedsvalget i september 2018. Lægerne havde ikke mulighed for at deltage på udvalgsmødet i september 2018 og efterspurgte nogle konkrete forslag for et lægehus i Dragør inden de eventuelt blev inviteret ind til en drøftelse med udvalget herom. Administrationen fremlægger her en række muligheder for etablering af et lægehus i Dragør. 

  Muligheder for etablering af lægehus i Dragør

  Ifølge sundhedsloven har regionerne ansvaret for at tilvejebringe og sikre tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. Det betyder, at det er regionens ansvar at sikre lægedækningen. Region Hovedstaden fastsætter lægedækningen en gang årligt for at sikre, at antallet af læger er tilstrækkeligt til, at alle regionens gruppe 1-sikrede borgere kan tilmeldes en alment praktiserende læge.

  Ifølge rapport om lægedækningen i hele Danmark fra regeringens lægedækningsudvalg (2017) kan der være indikationer på kapacitetsmæssige udfordringer i blandt andet Dragør og også Tårnby. Lægerne fra Stationsvej har rettet henvendelse til kommunalbestyrelsen om mulighederne for at etablere et lægehus i Dragør set i lyset af de udfordringer, der kan være med at få praktiserende læger til at etablere sig i Dragør fremadrettet og dermed sikre en tilstrækkelig lægedækning i kommunen.

  Administrationen har vurderet, at der pt. er to muligheder for etablering af et lægehus i Dragør på sigt. Den ene mulighed omfatter etablering af et lægehus på Wiedergården, såfremt der kan findes de nødvendige 4-500 m2 og 100 m2 til en kiropraktor, som lægerne på Stationsvej har efterspurgt. Den anden mulighed vil være, at kommunen i forbindelse med opførelsen af kommende nybyggeri via lokalplaner stiller krav om plads til liberalt erhverv i underetagen.

  På finansloven for 2018 blev der afsat 800 mio. kr. over fire år til en pulje for læge- og sundhedshuse. Såfremt udvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør, kan en fælles ansøgning til puljen i 2019 eller 2020 med evt. Region Hovedstaden være en mulighed.

  Administrationen har været i kontakt med lægerne på Stationsvej i forbindelse med sagsfremstillingen. Lægerne har meddelt administrationen, at de på eget initiativ er ved at finde andre mulige lokaler i Dragør til deres praksis. Lægerne er fortsat åbne for et samarbejde med kommunen, såfremt tidshorisonten for etablering af et lægehus ikke er længere end ét år. Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at efterkomme lægernes ønske om etablering af et lægehus inden for et år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

 • 2
  Ny lov om maksimal ventetid på genoptræning og frit valg af leverandør - opfølgning
  Sagsid.: 18/3375

  RESUMÉ:

  På udvalgsmødet den 13. august 2018 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om Loven om Frit valg til genoptræning, der trådte i kraft pr. 1.7.2018. Tårnby Kommune varetager opgaven for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Udvalget forelægges her forslag til finansiering og status for sagen efter Tårnby Kommune har truffet beslutning om den fremadrettede praksis på baggrund af loven.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget anbefaler at bloktilskuddet på ca. 150.000 kr. årligt afsættes i 2019 og overslagsårene som en pulje til finansiering af de borgere, der vælger anden leverandør indenfor fritvalgsordningen.

  2.

  at

  tilpasning af budgetterne sker senest i 1. budgetopfølgning 2019

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Loven om Frit valg til genoptræning er trådt i kraft pr. 1.7.2018. Formålet med loven er at sikre adgang til hurtig og effektiv genoptræning, så borgerne sikres de bedste forudsætninger for at genvinde funktionsevne og vende tilbage til et normalt hverdagsliv.

  Loven fastslår, at borgere, der udskrives fra hospital med en genoptræningsplan, kan vælge at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke inden for syv dage efter udskrivning kan tilbyde opstart af genoptræning.

  Tårnby Kommune varetager genoptræningsområdet for Dragør Kommune, som led i det forpligtende samarbejde. Den gennemsnitlige ventetid på opstart af genoptræning var i 2017 på 10,8 dage og i 2016 var den 13,3 dage.

  Økonomiudvalget i Tårnby Kommune har på møde den 5. september 2018 besluttet, at det nuværende serviceniveau opretholdes med en gennemsnitlig ventetid på 10,8 dage. Udvalget besluttede i forlængelse heraf, at anvende Tårnby Kommunes bloktilskudskompensation for de nye fritvalgsregler til at finansiere de borgere, der vælger privat leverandør indenfor fritvalgsordningen. 

  Det vil betyde, at hvis Tårnby Kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen indenfor syv dage og borger vælger at benytte sig af frit valg, vil det have en økonomisk konsekvens i form af udgift til private leverandører. Udgiften til private leverandører er på nuværende tidspunkt ikke er fuldt afklaret.

  KL skal indgå aftaler med leverandørerne, for at sikre, at der findes et tilstrækkeligt antal private leverandører, som borgerne kan gøre brug af under fritvalgsordningen og samtidig sikre at disse leverandører er i stand til at levere genoptræningsydelser af en tilstrækkelig kvalitet ud fra ensartede kriterier. Borgeres rettigheder er ikke afgrænset til bopælskommunen og borgerne skal have adgang til at vælge mellem alle de leverandører, der er indgået aftale med.

  KL har endnu ikke indgået nogen aftaler på området og kommunerne afventer samtidig en udmelding om en model for afregning af genoptræningsforløb.

  Administrationen anbefaler, at Dragør Kommune også fastholder midlerne fra bloktilskuddet til betaling for evt. borgere, som vælger privat leverandør.

  Administrationen vil følge fritvalgsordningen tæt og i forbindelse med budgetopfølgningerne. Udvalget forelægges en status i efteråret 2019. Tårnby Kommune evaluerer også på ventetid og fritvalgsordningen i efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens § 140.  

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som bloktilskudskompensation for de nye fritvalgsregler modtager kommunerne 71 mio. kr. i 2018 og 71,4 mio. kr. i 2019 og frem. Dragør Kommunes andel vil således være på ca. 150.000 kr. årligt. Administrationen foreslår, at de ca. 150.000 kr. årligt afsættes i 2019 og overslagsårene som en pulje til finansiering af de borgere, der vælger private leverandører indenfor fritvalgsordningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

 • 3
  Mødeplan 2019
  Sagsid.: 18/3666

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2019 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Godkendt, med undtagelse af at fastelavnsmandag den 4. marts 2019 friholdes for møde.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødeplan 2019

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2019. Indholdet er beskrevet nedenfor. Alle møder vedr. budgetproces 2020 er lagt ind som udkast, men afventer beslutning herom.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 30. januar er en onsdag.

  Mødet den 3. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Møderne den 14. maj 2019 og den 11. juni 2019 er en tirsdag.

  Mødet den 19. september 2019 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. maj er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2019 er der indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 26. februar, tirsdag den 21. maj og tirsdag den 12. november 2019.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 15. marts og mandag/tirsdag den 2.-3. september 2019.

  Infomøde om budget

  Der er i 2019 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 19. marts 2019. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2019 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 20. august 2019. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Kommunaløkonomisk Forum (KØF):

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 10. januar og fredag den 11. januar 2019.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn og Unge Topmøde torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar 2019.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 21. marts og fredag den 22. marts 2019.

  Teknik og Miljø´19:

  KL afholder Teknik og Miljø´19 konference torsdag den 25. april og fredag den 26. april 2019.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 9. maj og fredag den 10. maj 2019.

  Kultur- og Fritidskonference 2019

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2019

  Folkemøde på Bornholm

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

  Skoleudvalget den 11. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 4
  Lejemål Wiedergården (lukket)
  Sagsid.: 15/2670
 • 5
  Forslag fra A - hjemmepleje
  Sagsid.: 18/4075

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Udvalget ønsker, at få afdækket årsagerne til valg af den private hjemmepleje. Oplysninger om antal borgere der vælger privat hjemmepleje og økonomien i hhv. privat og offentligt tilbud, samt en kvartalsvis oversigt over antal klager over den private hjemmepleje

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 23. september 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forvaltningen bedes undersøge mulighederne for, at få borgere til at bruge den kommunale hjemmepleje, i stedet for den private.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

 • 6
  Forslag fra A - opfølgning på det specialiserede socialområde
  Sagsid.: 18/4056

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Godkendt, med opfølgning hver anden måned. Udvalget ønsker desuden at forvaltningen undersøger væksten i § 85 (bostøtte).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 20. september 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Socialdemokratiet foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget får en månedlig opfølgning på det specialiserede socialområde.

  Opfølgningen skal give udvalget overblik over udgifter fordelt på paragraffer, samt evt. forskydning i antallet af borgere.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

 • 7
  Meddelelse - Ældretopmøde 2018
  Sagsid.: 18/2182

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres om dato samt program for Ældretopmødet i 2018.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på møde den 28. maj 2018, at der skal afholdes et ældretopmøde i Dragør Kommune.

  Temaet for topmødet er ”Fremtidens ældreliv”.

  Topmødet afholdes den 28. november 2018 i Aktivitetshuset Wiedergården.

  Det foreløbige program for topmødet vedlægges.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - september 2018
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Bor-gerhenvendelser og klager modtaget i september 2018 fremgår af bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 8. oktober 2018

  Forvaltningen orienterede om:

  Sygemelding i forvaltningen.

  Drøftelser med Ældrerådet om ny høringsprocedure og høringsperiode, forvaltningen udarbejder meddelelsessag om ny procedure.

  Hjemmesygepleje og assistenter tilknyttes lederen af Hjemmeplejen.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).