Skip navigationen

Referat

Mandag den 5. november 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Forslag fra Peter Læssøe (T) at punkt 6 og 7 ændres til behandlingspunkter.
Der var ikke enstemmighed om punkt 6.
Udvalget besluttede at punkt 7 blev hævet til behandlingspunkt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  Ældrepolitikken - indledende drøftelse
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  I Dragør Kommune er det besluttet, at der skal vedtages en ny ældrepolitik. Denne skal til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget medio 2019. I denne sag fremlægges essensen af 3 forskellige ældrepolitikker med henblik på en godkendelse af formen for ældrepolitikken i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ældrepolitikken i Dragør Kommune er gældende for en fire årig periode.

  2.

  at

  der fastsættes mål- og resultatmål i ældrepolitikken.

  3.

  at

  der i fremstillingen af politikken arbejdes med personfortællinger til illustration af ældrelivet i Dragør Kommune ligesom politikken tager udgangspunkt i mindre analyser af ældreområdet i Dragør Kommune (nøgletal), herunder den forventede demografiske udvikling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at udformning af en ny Ældrepolitik skal baseres på en faktuel viden om:

  •     Hvordan fungerer vores ældrepleje?

  •     Hvordan fungerer vores plejehjem?

  •     Hvilke ønsker har de ældre i Aktivitetshuset?

  •     Hvordan går det med at understøtte den generelle sundhed og skabe rammer for at forebygge helbredsproblemer?

  •     Er vores aktivitetstilbud i overensstemmelse med den enkeltes personlighed og livssituation?

  •     Understøtter rammerne, at ældre borgeres sociale, fysiske og mentale færdigheder og ressourcer vedligeholdes?

  •     Er ældre borgere, der modtager kommunens omsorgs- og plejeydelser tilfredse med kvaliteten?

  •     Har kommunen etableret et attraktivt nærmiljø for vores ældre borgere?

  •     At de ældre oplever en velkoordineret indsats i plejen

  Alt sammen elementer, der indgik i den eksisterende Ældrepolitik

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra O:

  O foreslår at forvaltningen besvarer følgende spørgsmål ud fra den faktuelle viden man har.

  • Hvordan fungerer vores ældrepleje?
  • Hvordan fungerer vores plejehjem?
  • Hvilke ønsker har de ældre i Aktivitetshuset?
  • Hvordan går det med at understøtte den generelle sundhed og skabe rammer for at forebygge helbredsproblemer?
  • Er vores aktivitetstilbud i overensstemmelse med den enkeltes personlighed og livssituation?
  • Understøtter rammerne, at ældre borgeres sociale, fysiske og mentale færdigheder og ressourcer vedligeholdes?
  • Er ældre borgere, der modtager kommunens omsorgs- og plejeydelser tilfredse med kvaliteten?
  • Har kommunen etableret et attraktivt nærmiljø for vores ældre borgere?
  • At de ældre oplever en velkoordineret indsats i plejen

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra A:

  at: der gives en årlig status på ældrepolitikken

  at: Ældrepolitikken revideres hvert 4. år og evalueres hvert 2. år

  at: Ældrepolitikken tager udgangspunkt i relevante temaer, med dertil hørende delmål

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra (T)

  At målgruppen er borgere og medarbejdere.

  Godkendt

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018 blev procesplanen for udarbejdelse af Dragør Kommunes nye ældrepolitik besluttet.

  I sommeren 2019 skal den endelige udgave af Dragør Kommunes ældrepolitik være færdig.

  Som led i det forestående arbejde har Administrationen indhentet 3 eksempler fra andre kommuner som inspiration til arbejdet med at udarbejde en ny ældrepolitik i Dragør Kommune.

  Inspirationen vedrører alene formen, idet indholdet selvfølgelig skal tage udgangspunkt i det liv og de rammer, som er at finde i Dragør Kommune. Og ikke mindst i de visioner, som er for ældreområdet hér.

  Input til formulering af ældrepolitikken skal ligeledes findes i det forestående ældretopmøde ligesom dialogmøde med Ældrerådet og ledelsen af Enggården, Wiedergården og hjemmeplejen skal være rammesættende for ældrepolitikken og medvirkende til at fylde denne ud.

  Topmødet – hvor den primære målgruppe er ældre borgere i Dragør Kommune – afholdes på Wiedergården den 28. november 2018.

  Kort om eksempler på ældrepolitikken fra:

  ”Ældrepolitik, Vejle Kommune 2018-2025”

  Det karakteristiske ved denne ældrepolitik er, at tidsperspektivet er konkret og relativt langt ligesom de udpegede fokusområder understøttes af handleplaner. De følges op på arbejdet med seniorpolitikken én gang årligt.

  Fokusområder i ældrepolitikken er: Bolig, teknologi, livet med demens, det aktive valg, relationer & netværk og endelig sammen om sundhed.

  Disse temaer vil blive omdannet til handleplaner.

  ”Livskraft hele livet – en værdig seniorpolitik” (Høje Tåstrup Kommune):

  Det karakteristiske ved denne seniorpolitik er, at den i høj grad er faktabaseret og tager udgangspunkt i den demografiske udvikling, sundhedsprofilen samt i hvilket omfang at de ældre borgere modtager støtte.

  I ældrepolitikken er der formuleret en række strategiske mål og i enkelte tilfælde resultatkrav.

  Fokusområder i ældrepolitikken er: Livskraft hele livet, Boliger til det gode seniorliv, seniorer med anden etnisk oprindelse end dansk og endelig et tema med overskriften ”hvis der kommer en dag, hvor jeg får brug for hjælp”.

  ”Ældre- og værdighedspolitik” (Næstved Kommune):

  Det karakteristiske ved denne ældrepolitik er at det dels er en ældrepolitik, dels en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken indgår, således at den understøtter ældrepolitikken for den gruppe, der har brug for pleje og omsorg.

  De tre eksempler på ældrepolitikken giver inspiration og anledning til overvejelser om blandt andet tidsperspektivet for ældrepolitikken: skal politikken være kort- eller langsigtet? Skal der fastsættes mål- og resultatmål? Eller skal politikken alene være retningsgivende?

  Inspiration og overvejelser om formen handler i høj grad om ældrepolitikken skal være retningsanvisende eller handlingsanvisende.

  Derudover kan der arbejdes med formidlingen af ældrepolitikken, hvor der eksempelvis kan indgå personfortællinger, der illustrerer det gode ældreliv eller nogle af de dilemmaer, der kan være inden for et fokusområde for politikken.

  Administrationen anbefaler, at;

  - ældrepolitikken i Dragør Kommune er gældende for en fire årig periode.

  - der fastsættes mål- og resultatmål i ældrepolitikken.

  - der i fremstillingen af politikken arbejdes med personfortællinger til illustration af ældrelivet i Dragør Kommune ligesom der tages udgangspunkt i mindre analyser af ældreområdet i Dragør Kommune (nøgletal), herunder den forventede demografiske udvikling.

  Anbefalingen skal ses i lyset af, at det synes hensigtsmæssigt, at en politik formuleres af det udvalg, som er ansvarlig for den pågældende politik. Derudover skal der være en vis tidshorisont, der giver mulighed for at skabe de bedst mulige rammer for det gode ældreliv. Fastsættes mål og resultatmål vil det være muligt at navigere efter besluttede pejlemærker.

  Derudover anbefaler administrationen, at politikken tager afsæt i mindre analyser og nøgletal på ældreområdet i Dragør Kommune.

  Den videre proces:

  I henhold til procesplanen for ældrepolitikken 2018-2019 vil der blive arrangeret et dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderådet, ledere fra Enggården, Wiedergården og aktivitetshuset. Dette forventes afholdt i december 2018. På mødet vil der være en dialog om de indholdsmæssige aspekter af ældrepolitikken.

  Ældretopmødet på Wiedergården afholdes den 28. november 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes ældrepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Bilag

 • 2
  Vedtægter for Dragørs Aktivitetshus
  Sagsid.: 18/4432

  RESUMÉ:

  Brugerrådet for Dragørs Aktivitetshus har foretaget enkelte ændringer i vedtægterne for aktivitetshuset. De opdaterede vedtægter forelægges nu til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedtægter for Dragørs Aktivitetshus (bilag).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen forslår at sætningen “dog kun en fra hver hustand” i § 5 udgår.

  Administrationens indstilling med C’s ændringsforslag anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Brugerrådet for Dragørs Aktivitetshus godkendte den 11. oktober 2018 enkelte ændringer i vedtægterne for aktivitetshuset.

  De opdaterede vedtægter forelægges derfor til politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

  Vedtægterne for Dragørs Aktivitetshus er blevet opdateret sprogligt og strukturmæssigt.

  På indholdsdelen er der foretaget følgende ændringer:

  · Under § 4 er målgruppen for Dragørs Aktivitetshus blevet præciseret til at omfatte +63-årige borgere samt førtidspensionister med fast bopæl i Dragør Kommune.

  · Tidligere var målgruppen beskrevet som førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister. Brugerrådet har valgt at præcisere, at aktivitetshuset målgruppe er +63-årige borgere, da det svarer til efterlønsalderen og til førtidspensionister.

  · Under § 5 er det blevet præciseret, at valgbare til Brugerrådet er aktive brugere fra målgruppen, med interesse for huset, dog kun en fra hver husstand.

  · Tidligere stod der angivet, at valgbare til Brugerrådet skulle være borgere fra målgruppen.

  · Under § 6 om Brugerrådet er der tilføjet et nyt punkt om, at der ikke påhviler medlemmer af Brugerrådet nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Dragørs Aktivitetshus.

  Vedtægterne for Dragørs Aktivitetshus er senest godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014 (bilag). 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 3
  Opskrivning på husvildelisten for Dragørborgere, der midlertidigt bor i andre kommuner
  Sagsid.: 18/620

  RESUMÉ:

  Borgere med tilknytning til Dragør Kommune, der er visiteret til tilbud efter serviceloven i andre kommuner, kan gives mulighed for at søge bolig beliggende i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den reviderede vejledning om opskrivning til og tildeling af husvildeboliger godkendes. 

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af budgetforliget for 2019 – 2022 er det besluttet, at borgere, der er visiteret til tilbud efter servicelovens bestemmelser i paragrafferne 85, 107 og 108, gives mulighed for at søge optagelse på husvildelisten.

  De omfattede borgere er alle visiteret til tilbud, der ligger udenfor Dragør Kommune. Tilbuddene ligger spredt i landet, alt efter hvilket tilbud, der var det rigtige på tidspunktet for visitationen.

  Ved ansøgning fra borgeren til husvildebolig vil Dragør Kommune i samarbejde med Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune tage stilling til, om borgerens behov kan varetages i egen bolig beliggende i Dragør Kommune med støtte bevilget fra Handicap og Psykiatri. Borgeren optages på husvildelisten, hvis det er borgerens eget ønske, og det er foreneligt med varetagelsen af borgerens specielle behov, samt at borgeren opfylder de opstillede kriterier for betaling m.m.

  Aktuelt er der følgende antal borgere udenfor Dragør Kommune:

  • 16 borgere, der er visiteret efter servicelovens paragraf 85 
  • 18 borgere, der er visiteret efter servicelovens paragraf 107
  • 13 borgere, der er visiteret efter servicelovens paragraf 108

  Der er formentlig tale om få borgere, der vil søge om at flytte til Dragør Kommune. Et eksakt tal kan ikke angives.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 80.

  Almenboligloven § 59.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen umiddelbare ændringer. De økonomiske konsekvenser af eventuelle flytninger vil blive afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Bilag

 • 4
  Mødeplan 2019 - SSU
  Sagsid.: 18/3666

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget skal fastsætte en mødedato for marts måned 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i stedet for fastelavsmandag afholdes møde i Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. marts 2019.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 8. oktober 2018 at godkende mødekalender 2019 med undtagelse af, at fastelavnsmandag den 4. marts 2019 friholdes for møde.

  Administrationen forslår at mødet flyttes til mandag den 11. marts 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - oktober 2018
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Sundhed og Omsorg og Borger og Social i september/oktober 2018 fremgår af bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 6
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - ledelsesinformation
  Sagsid.: 18/3757

  RESUMÉ:

  Kommunerne har siden 2007 medfinansieret sundhedsvæsnet. Ledelsesinformation på området giver indblik i aktivitet og udgifter, som kan styrke styringen på området.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Punktet blev hævet til behandlingspunkt under godkendelse af dagsorden.

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger hermed ledelsesinformation over kommunens medfinansiering af aktiviteter i sundhedsvæsnet.

  Af bekendtgørelse nr. 1781 af 27/12-2016 fremgår det hvilke aktiviteter, som er omfattet af medfinansiering.

  § 2. Medfinansieringen efter § 1 omfatter al somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en region ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sundhedslovens afsnit VI.

  Stk. 2. Medfinansieringen omfatter desuden alle ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner efter sundhedslovens §§ 60-69 og 71. Ydelser, leveret efter sundhedslovens §§ 60-63, er dog kun omfattet af medfinansiering ved grundydelser i henhold til overenskomst om almen praksis.

  Der anvendes de senest tilgængelige data for udviklingen i aktiviteterne i Dragør Kommune.

  Størstedelen af den kommunale medfinansiering er at finde inden for det somatiske område, hvorfor data og konklusioner er herfra.

  Data er dels fra Sundhedsdatastyrelsens database E-sundhed, dels fra Region Hovedstadens ledelsesinformationsrapport der viser data fra 2017 med betydning for sundhedsaftalen.

  Konklusionerne er:

  • Der er begrænset ledelsesinformation og data fra 2018, hvorfor det for nuværende er vanskeligt at drage konklusioner der relaterer sig til et højere eller lavere aktivitetsniveau – generelt – i 2017 sammenlignet med 2018.
  • Sammenlignes 2017 med 2018 ift. antal ambulante besøg og ydelser samt sygehusudskrivninger er niveauet i de 5 første måneder stort set ens.
  • Antallet af 0-dages indlæggelser pr. 1000 indbyggere i Dragør Kommune var i 2017 det laveste i Region Hovedstaden.
  • Antallet af genindlæggelser pr. 1000 indbyggere i Dragør Kommune er lidt under regionsgennemsnittet i 2017.
  • Andelen af genindlæggelser er steget med 0,6 %-points fra 2016 til 2017. Andelen af genindlæggelser var dog i 2017 lavere end regionsgennemsnittet.
  • Antallet af gennemsnitlige antal ventedage pr. patient hvor der betales for færdigbehandling var i 2017 over regionsgennemsnittet. Antallet af dage hvor der betales for færdigbehandling af patienter pr. 1.000 indbyggere er dog lavere i Dragør kommune sammenholdt med regionsgennemsnittet. Det bemærkes dog, at der er små tal i Dragør Kommune, hvilket kan betyde relativt store udsving i antallet af ventedage pr. patient.

  Som nævnt er det vanskeligt at drage konklusioner, idet det er begrænset hvad der foreligger af data fra 2018 ligesom der er forskelle i opgørelsesmetoderne i 2017 og 2018.

  Der er derudover ændringer, som trådte i kraft pr. 1. januar 2017 hvor der ikke længere blev registreret og afregnet for sygehusudskrivninger når en borger flyttes fra et hospital til et andet under samme forløb. Der kan derfor have været et særligt lavt niveau i 2017 og 2018 som følge af efterregistreringer. Derudover kan der ifbm. implementeringen af sundhedsplatformen være registreret et lavere niveau, hvilket vanskeliggør sammenligninger.

  I 2018 er der endvidere en ændring i den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvilket bl.a. betyder at der forventes at medføre merudgifter i 2018 sammenlignet med 2017. Budgettet i 2018 er dermed højere end i 2017. Dette skyldes, at taksten stiger væsentligt for borgere over 64 år. Denne gruppe udgør en væsentlig del af Dragørs medfinansierede patienter på hospitalerne.

  Som konklusionerne viste ligger Dragør Kommune generelt placeret godt ift. regionsgennemsnittet på 0-dages indlæggelser og genindlæggelser. Umiddelbart synes der dog behov for opmærksomhed på antallet af ventedage pr patient, hvor der betales for færdigbehandling, idet denne er over niveauet for regionsgennemsnittet. Det bemærkes, at antallet af ventedage per patient kan være et usikkert mål som følge af små tal. Antallet af ventedage per tusinde indbyggere og antallet af patienter hvor der betales for færdigbehandling per tusinde indbyggere i Dragør Kommune ligger under regionsgennemsnittet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om regionernes finansiering §§13-15.

  Sundhedsloven § 238.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Klippekort til beboere på plejecentre - regnskab 2017
  Sagsid.: 17/510

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 9. marts 2017 præsenteret for klippekortsordningen for beboere på plejecentre 2017-2018. Regnskab for anvendelse af klippekort i 2017 foreligger nu.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med Finansloven 2017 afsatte regeringen og de øvrige finanslovspartier 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen.

  Klippekortet er borgerens tid. Beboerne har derfor selv kunne bestemme, hvad den ekstra hjælp skulle bruges på.

  I lighed med klippekortsordningen til de svageste ældre 2015-2016, har plejehjemsbeboerne haft mulighed for at spare en halv times ekstra hjælp om ugen op i en periode på 12 uger, dvs. op til seks timer. Er hjælp ikke blevet anvendt indenfor 12 uger er den erhvervede tid blevet bortfaldet, og en ny opsparingsperiode begyndt. Denne begrænsning er blevet sat af hensyn til planlægning af personaleressourcerne.

  Midlerne for klippekortet er målrettet beboere i almene plejeboliger fortrinsvis for ældre. Midlerne er ikke aldersbetingede. Kriteriet for tildeling af klippekort er, at borgeren bor på plejehjem.

  Det revisorgodkendte regnskab på klippekort 2017 foreligger. Dragør Kommune modtog tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 945.000 kr., hvor der er anvendt 254.582 kr. Der er således et ubrugt beløb på 690.418 kr., som ansøges overført til 2018.

  Klippekortsordningen er blevet anvendt af 54 plejehjemsbeboere, der i alt har anvendt timer. Timerne fordeler sig med:

  • 46 plejehjemsbeboere har brugt mellem 0,5-10 timer af klippekortsordningen. Det svarer i alt til 240,5 timer.
  • 6 plejehjemsbeboere har brugt mellem 11-20 timer af klippekortsordningen. Det svarer i alt til 102 timer.
  • 2 plejehjemsbeboere har brugt 21 timer eller derover af klippekortsordningen. Det svarer i alt til 59,5 timer.

  Klippekortet er blevet benyttet til både praktiske og sociale formål.

  Pengene er blevet brugt til social- og sundhedshjælpere (vikarer), koordination og revision.

  Der har været situationer, hvor borgeren ikke har ønsket eller har kunnet deltage i den planlagte aktivitet, hvis borgeren fx er blevet syg, indlagt eller gået bort. Der er derfor midler, som ikke er blevet anvendt i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune modtog tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 945.000 kr., hvor der er anvendt 254.582 kr. Der er således et ubrugt beløb på 690.418 kr., som ansøges overført til 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 5. november 2018

  Administrationen oplyste, at Socialstyrelsen har meddelt afslag på ansøgning om puljemidler til det nære netværk.

  Peter Læssøe (T) ønsker at budforliget præsenteres i udvalget.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).