Skip navigationen

Referat

Mandag den 4. februar 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.
 • 1
  TEMA: Dialogmøde med Beboer- og Pårørenderådet fra Enggården
  Sagsid.: 19/102

  RESUMÉ:

  Der afholdes temamøde med deltagelse af repræsentanter fra Beboer- og Pårørenderådet fra Omsorgscentret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beboer- og Pårørenderådet på Omsorgscentret Enggården deltager i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019 med henblik på dialog og gensidig orientering.

  Beboer- og pårørenderådet (BOP) har til opgave at beskæftige sig med det daglige liv i og omkring Enggården, dog udelukkende emner af generel karakter.

  BOP har i brev af 18. november 2018 foretaget henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende planlægningsskærmene Sekoia.

  Formandsskabet for BOP har efterfølgende mødtes med direktøren for Sundhed og Omsorg samt Udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget.

  På mødet deltager:

  Formand Bente Baeré

  Næstformand Leif Ingersholm

  Arne Kindler

  Annette Jørgensen

  Helle Barth (udpeget af KB)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

 • 2
  Forslag til revideret procesplan for ældrepolitikken
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et revideret forslag til procesplan for udarbejdelse af ældrepolitikken i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til procesplanen godkendes, herunder at der afvikles endnu et dialogmøde samt et ekstraordinært temamøde i Social- og Sundhedsudvalget.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Godkendt. Udvalget godkendte samtidig forvaltningens forslag om, at det ekstraordinære møde blev afholdt mandag den 17. juni 2019.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018 en procesplan for udarbejdelse af ældrepolitikken.

  Der har været et ønske om, at der afholdes endnu et dialogmøde vedrørende udarbejdelse af ældrepolitikken samt et ekstraordinært temamøde i Social- og Sundhedsudvalget.

  Det foreslås, at dialogmødet afholdes i maj 2019 samt at det ekstraordinære temamøde i Social- og Sundhedsudvalget afholdes i juni 2019. Der vedlægges et forslag til revideret procesplan til beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Bilag

 • 3
  Høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden
  Sagsid.: 19/217

  RESUMÉ:

  Regionsrådet har sendt udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden i høring frem til den 11. marts 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til den nye hospitalsplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden.  

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Forslag fra C:

  C-gruppen foreslår, at der i høringssvar fra Dragør Kommune tilføjes følgende.

  Dragør Kommune er glade for, at vores lokale akutklinik på Amager Hospital bevares. Dette er med til at sikre nærhed og tryghed for de mange borgere der hvert år har brug for klinikken. I 2017 havde 2.800 borgere fra Dragør Kommune kontakt med Amager akutklinik. ”

  Dragør Kommune mener, at det svækker den politiske kontrol, at flytning af specialer og afdelinger mellem hospitalerne fremover vil kunne vedtages af embedsværket uden involvering af Regioner og Kommuner. Til trods for, at Dragør Kommune ligger 15 km fra Rådhuspladsen er den offentlige transport en stadig større udfordring for borgerne generelt, men særligt for patienter og pårørende. Det er derfor ikke lige meget, om en borger fra Dragør Kommune skal til Herlev Hospital eller Amager Hospital. Besluttes det, at embedsværket uopfordret kan træffe disse beslutninger fremover, er det Dragør Kommunes frygt, at vi mister muligheden for at give det lokale perspektiv med på fremtidens indretning af sundhedsvæsenet.”

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 5 Høringssvar fra ældrerådet, er tilføjet efter behandling i SSU den 4. februar 2019.

  Regionsrådet har igangsat arbejdet med Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden. Målet for den nye hospitalsplan er at lægge en langsigtet ramme for udviklingen af hospitalsvæsenet. Forslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 sendes i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 11. marts 2019.

  Af bilag fremgår udkast til Hospitalsplan 2025 samt øvrigt høringsmateriale. Derudover er Dragør Kommunes høringssvar vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkastet til Hospitalsplan 2025. 

  Udkast til Hospitalsplan 2025 – indhold

  Med Hospitalsplan 2025 er der lagt op til at bibeholde den nuværende hospitalsstruktur og fastholde den overordnede opgavefordeling mellem hospitalerne.

  Med den nye hospitalsplan foreslås der også en række mindre tilpasninger i opgavefordelingen mellem hospitalerne. Amager og Hvidovre Hospital har blandt andet Dragør som optageområde. Der er ingen af de nævnte tilpasninger, der vedrører Amager og Hvidovre Hospital.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 4
  Høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis
  Sagsid.: 19/137

  RESUMÉ:

  Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2013 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis i høring frem til den 28. februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 5 Høringssvar fra ældrerådet, er tilføjet efter behandling i SSU den 4. februar 2019.

  Inden den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til sundhedsaftale 2019-2023 i høring fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019.

  Af bilag fremgår aftaleudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 samt øvrigt høringsmateriale. Derudover er Dragør Kommunes høringssvar vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til aftaleudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023.

  Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 – indhold

  Udkastet til Sundhedsaftalen tager afsæt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De otte nationale mål sætter en klar retning for, hvordan kommunerne, regionen og praksissektoren sammen med borgere og pårørende skal samarbejde for et bedre sundhedsvæsen - i forhold til bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. 

  I aftaleudkastet understreges det, at Sundhedsaftalen skal være en stærk katalysator for et samarbejdende sundhedsvæsen med en fælles vision om mere sammenhæng i borgerens forløb, mere lighed i sundhed, mere samspil med borgere og mere sundhed for pengene.

  I Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket været at lave en enkel, fokuseret og dynamisk sundhedsaftale med fokus på tre prioriterede fokusområder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget lægger dermed op til, at der undervejs i perioden fx kan udpeges nye fokusområder. Dermed kan indsatsen gennem hele aftaleperioden koncentreres om de områder, hvor parterne ser de største behov for at videreudvikle samarbejdet om kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Samtidig skabes der plads til at arbejde med de nationale tiltag indenfor det tværsektorielle område, som løbende gives til regioner og kommuner.

  I aftaleudkastet er de tre prioriterede fokusområder:

  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom – med mål om at:

  - Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.

  - Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

  • Sammen om borgere med psykisk sygdom – med mål om at:

  - Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

  • Sammen om børn og unges sundhed – med mål om at:

  - Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.

  - Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

  Når de tre fokusområder skal udfoldes og konkretiseres, har Sundhedskoordinationsudvalget udviklet en række principper for, hvordan region, kommuner og almen praksis vil arbejde sammen omkring de dele af borgernes liv, som sektorerne er fælles om. Principperne vedrører blandt andet borgerne med fra start, effektiv ressourceudnyttelse, fælles kompetenceudvikling og klar opgave- og ansvarsfordeling.

  I aftaleudkastet lægges der op til, at de prioriterede fokusområder hurtigt skal udfoldes og konkretiseres, så implementeringsarbejdet kan komme i gang. Udgangspunktet for dette er et fleksibelt set-up med rum både til den lokale udvikling og fælles udvikling på de områder, hvor der er brug for nye løsninger, som går på tværs af kommunegrænser og hospitalernes optageområder. Konkret vil implementeringsarbejdet med Sundhedsaftalens fokusområder og mål foregå i dels Sundhedskoordinationsudvalget, de enkelte samordningsudvalg og eventuelt nedsatte temagrupper. Borgere vil inviteres med i arbejdet. 

  Sundhedsaftalen 2019-2023 - videre proces

  I marts 2019 tilrettes udkastet til Sundhedsaftale 2019 - 2023 med afsæt i de indkomne høringssvar. Den 23. april 2019 forventes Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslaget til sundhedsaftalen. Herefter skal sundhedsaftalen godkendes i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Dette skal ske inden 1. juli 2019, hvor aftalen skal indsendes til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens §§ 203-205, vejledning nr. 9406 af 4. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler samt i bekendtgørelse nr. 680 af 8. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. På sigt kan sundhedsaftalen få økonomiske konsekvenser i form af nye og bindende opgaver, som kommunen skal løse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  Sagsid.: 17/2757

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af at udvalget ønsker dialog med Tårnby med henblik på kortere ventetid end de maksimalt 4 uger til visitation og opstart af træning, samt at Ældrerådets bemærkninger indgår i revision i 2019/2020.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (bilag).

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice
  Sagsid.: 17/2760

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83aa godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af at Ældrerådets bemærkninger indgår i revision i 2019/2020.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 83a.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 og § 83a (bilag).

  Det årlige gennemsyn af kvalitetsstandarderne har ikke givet anledning til ændringsforslag til serviceniveauet.

  Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 7
  Opfølgning på det specialiserede socialområde
  Sagsid.: 18/4487

  RESUMÉ:

  Opfølgning på det specialiserede socialområde forelægges til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning

  Tillægsforslag fra udvalget:

  Udvalget foreslår at opfølgningen på det specialiserede socialområde flyttes, så vi får det en gang i kvartalet, hvor økonomien på området samtidig belyses i budgetopfølgningen, således at vi får det samlede billede både på antal og økonomi.

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 8. oktober 2018, at udvalget skal have en opfølgning på det specialiserede socialområde med henblik på at få overblik over udgifter fordelt på paragraffer, evt. forskydning i antallet af borgere samt væksten vedr. § 85 (bostøtte).

  Opfølgningen skal forelægges hver anden måned.

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Bilag

 • 8
  Status på implementering af velfærdsteknologi, februar 2019
  Sagsid.: 19/102

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget gives hvert år en status på anvendelsen og implementering af velfærdsteknologi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager status på implementering af velfærdsteknologiske initiativer til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på implementering

  Senest fik Social- og Sundhedsudvalget en status på implementering af velfærdsteknologi den 13. august 2018.

  Der gives status på nedenstående initiativer i forlængelse af tidligere status samt velfærdsteknologiske initiativer iøvirgt, der måtte være i Dragør Kommune.

  1. Støttestrømpe af- og påtager

  2. Intelligente bleer

  3. GPS

  4. Planlægningsskærme

  5. Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  6. Andet

  Ad 1) Strømpe af- og påtagere

  Indførelsen af strømpe af- og påtagere i Dragør Kommunes hjemmepleje er gennemført og i drift. Der afrapporteres ikke fremadrettet herpå.

  Ad 2) Intelligente bleer

  Omsorgscentret Enggården har gennemført et mindre pilotprojekt ift. anvendelse af intelligente bleer i samarbejde med bleleverandøren Tena, som Dragør Kommune har indkøbsaftale med. Pilotprojektet blev igangsat i uge 32 2018.

  Erfaringen fra afprøvningen viste, at teknologien virker efter hensigten.

  Teknologien hjælper plejepersonalet til at udarbejde individuelle handleplaner til kontinenspleje, hvis formål er at øge værdigheden og muliggøre individuelle produktvalg. Der gives indsigt i borgernes behov for toiletbesøg, produktvalg og hvornår skift af ble skal foretages.

  Anvendelsen af intelligente bleer vil idriftsættes på afdeling A i 1. kvt. 2019. Herefter vil idriftsættelsen udbredes til resten af Enggården og fuld idriftsættelse ventes i juni 2019. Der er udpeget projektleder samt ressourceperson i projektet.

  AD 3) GPS

  På omsorgscenteret Enggården er ansat en demenskonsulent ligesom der i Dragør Kommune er en demenskoordinator.

  For nuværende anvendes der GPS til 7 borgere på Enggården. Der lejes GPS gennem leverandøren Stella Care. Der er endvidere indkøbt 4 GPS mobiltelefoner med apps til tracking af GPS’ere. GPS teknologien er godt i brug på Enggården. Der er oprettet socialpædagogiske handleplaner til de borgere, der har GPS. Brugen af GPS giver beboere mulighed for at bibeholde evnen til udendørsfærden samtidig med at beboeren kan føle sikkerhed ved at de kan findes og hjælpes hjem, hvis dette bliver nødvendigt.

  Indenfor de seneste år er der sket en betydelig videreudvikling af teknologier, der kan medvirke til at afhjælpe problemet med borgere, der forlader deres hjem. Som en del af demensindsatsen vil personalet på Enggården undersøge, hvorvidt der er andre teknologier der skal pilotafprøves, sådan at huset / parkområdet bedst muligt modsvarer behov for målgruppen. En mulig løsning kunne være såkaldte geofences.

  Ad 4) Planlægningsskærme

  Der er for nuværende opsat Sekoia skærme i alle boliger på Enggården. Anvendelsen af Sekoia skærmene modsvarer ikke de oprindelige intentioner, da funktioner er flyttet til Cura. Der arbejdes derfor med hvordan Sekoia skærmene med det nuværende udgangspunkt bedst mulig kan udnyttes til gavn for beboere, pårørende og personale.

  Der har været gennemført et pilotprojekt på afdeling B på Enggården. Skærmene blev taget i brug i november 2017, hvor skærmene bl.a. skulle anvendes af personalet som værktøj i det daglige arbejde. Sekoia er et digitalt værktøj til plejesektoren og består af touch skærme med apps, som installeres hos den enkelte borger. Ved hjælp af skærmene var det intentionen at få overblik over opgaver, dele viden, foretage bestillinger og rapportere hændelser.

  Parallelt med implementeringen af Sekoia skærmene er der indført nyt elektronisk omsorgssystem i Dragør Kommune (CURA). Det har betydet et væsentligt overlap mellem de sundhedsfaglige funktioner.

  Sekoia skærmene kan anvendes til dels en sundhedsfaglig dels en pårørende del. Qua implementeringen af det nye elektroniske omsorgssystem, CURA, er behovet for Sekoia skærmenes sundhedsfaglige del begrænset. Fremadrettet vil den sundhedsfaglige dokumentation udelukkende ske i CURA.

  Pårørende-delen har ligeledes været gennemført som pilotprojekt, hvor skærmene kan anvendes til deling af billeder, meddelelser, kalender.

  Anvendelsen af skærmene, som der arbejdes henimod er at skærmene anvendes til deling af information mellem Enggården, beboere og pårørende og en primær funktion som dermed fungerer som en form for elektronisk nyhedsbrev.

  Ad 5) Medicinindtag, fx videoopkald til borger

  En forudsætning for implementering af denne type teknologi er, at der findes en gennemprøvet og veldokumenteret løsning der er sikker og som Dragør kommune kan gøre brug af. Sundhed og Omsorg følger løbende med i udviklingen og har til hensigt at følge erfaringer og evalueringer fra andre kommuner, herunder Odense.

  Andre velfærdsteknologiske initiativer, der er implementeret:

  Derudover er der ligeledes implementeret mobile devices som tablets i  omsorgscentret og smartphones i hjemmeplejen. Fordelen ved de mobile devices er, at dokumentationen sker tæt på borgerne og samtidig med de aktuelle hændelser, hvilket mindsker fejl.  Dette er sket som led i implementeringen af det elektroniske omsorgssystem CURA. Hjemmeplejens smartphones anvendes ligeledes som e-låse.

  Ift. at forbedring af det fysiske arbejdsmiljø er der implementeret loftlifte i omsorgscentret med henblik at reducere det plejekrævende arbejde.

  Endelig er der implementeret ”vendletter”, som er et elektrisk vendelagen, hvis formål er at kognitivt velfungerende borgere selvstændigt kan vende sig om natten. Derved kan borgerne vende sig, når de har behov, og samtidig få en oplevelse af selvstændighed. Vendletten mindsker risikoen for tryksår.

  Derudover peges på Raizer som værende positiv ved fald. En raizer er en mekanisk mobil løftestol, der kan hjælpe en liggende person op til stående stilling. Dermed forhindres uhensigtsmæssige tunge løft af borgerne og dermed bedre arbejdsmiljø.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

 • 9
  Tilbud om psykologhjælp v. privatpraktiserende psykolog til unge mellem 15-25 år
  Sagsid.: 18/2130

  RESUMÉ:

  Efter dialogmødet med to privatpraktiserende psykologer d. 14. januar 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at administrationen fremlægger et projektforslag til samarbejde med privatpraktiserende psykologer med ydernummer beliggende i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der etableres et åbent, anonymt rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år.

  2.

  at

  rådgivningstilbuddet er omkostningsfrit for brugere.

  3.

  at

  den åbne, anonyme rådgivning består af:

  - telefonisk screening og rådgivning

  - mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning

  - mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler

  - støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

  4.

  at

  der indgås samarbejdsaftale med én psykolog med ydernummer i kommunen.

  5.

  at

  der gennemføres en bred kommunikativ indsats for at orientere om den nye mulighed.

  6.

  at

  ordningen evalueres efter tre, ni og 18 måneder.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Ændringsforslag fra C:

  Til trods for det meget sympatiske i forslaget, foreslår C gruppen, at de henholdsvis 90.000 kr. i 2019 og de 150.000 kr. i 2020 forbliver på udvalgets område til anvendelse for akutte indsatser i f.eks. Ældreplejen.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 1-6

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede. 

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet d. 10. september 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at invitere privatpraktiserende psykologer til dialogmøde i januar 2019 med henblik på at afklare muligheder for, at etablere et gratis, åbent og anonymt tilbud om psykologhjælp til unge mellem 15-25 år i samarbejde med privatpraktiserende psykologer i Dragør Kommune.

  På dialogmødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 14. januar 2019 deltog to privatpraktiserende psykologer - Anne Ekkert og Niels Erik Nielsen.

  Efter dialogen med psykologerne ønskede udvalget, at dialogen følges op af en beslutningssag på næstkommende møde, hvor administrationen fremlægger et projektforslag til samarbejde med privatpraktiserende psykologer med ydernummer beliggende i Dragør Kommune.

  Administrationen har udarbejdet en opdateret projektbeskrivelse for implementeringen af psykologhjælp til unge mellem 15-25 år. Denne er vedlagt som bilag.

  Målgruppen i den åbne anonyme rådgivning er unge, som ikke har andre regionale eller kommunale tilbud. I perioden 1. juli 2018 til 31. december 2021 er det aftalt – som forsøgsordning via satspuljemidlerne – at fjerne egenbetaling på 40 procent til psykologbehandling af let til moderat depression eller angst for 18-20-årige.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens regler om psykologbehandling.

  Forvaltningslovens regler om bred rådgivning.

  Servicelovens regler om underretninger.

  Forældreansvarslovens om forældres ansvar.

  Autorisationslovens regler om psykologers virke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. fra 2020 og årene frem.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres en bred kommunikativ indsats målrettet unge i målgruppen samt medarbejdere i kommune, som arbejder med denne målgruppe i forvejen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.

  Medborgerpolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra A - adgang til Wiedergården og dets aktiviteter.
  Sagsid.: 19/280

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Forslaget blev godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 9. januar 2019 bedt om af få følgende forslag på dagsorden.

  ”Socialdemokratiet foreslår, at forvaltningen går i dialog med Aktivitetshusets brugerbestyrelse, med henblik på at give borgere med flexjob og seniorførtidspension adgang til huset og dets aktiviteter.

  Motivation: Mennesker har brug for fællesskaber. Socialdemokratiet mener, at det vil skabe stor glæde og menneskelig værdi at give de to ovenstående grupper adgang til de fællesskaber der er på Wiedergården.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

 • 11
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - januar 2019
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager fra Sundhed og Omsorg modtaget i januar måned 2019 frem til og med den 17. januar 2019 fremgår af bilag (lukket).

  Borgerhenvendelser og klager fra Borger og Social modtaget i perioden 19. december 2018 til 16. januar 2019 fremgår af bilag (lukket.)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 12
  Meddelelse - Ny aftale om serviceydelser relateret til genbrugshjælpemidler
  Sagsid.: 19/190

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal i 2019 indgå ny aftale om varetagelse af depotdrift og udlevering af genbrugshjælpemidler for kommunen. Social- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet om den forestående proces herfor.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaven for Dragør Kommune på hjælpemiddelområdet, og træffer afgørelse på ansøgninger. Zealand Care varetager depotdriften og udleveringen af genbrugshjælpemidler for Dragør Kommune. I 2019 skal Dragør Kommune, i medfør til udbudsloven, indgå ny aftale om depotdrift og udlevering af genbrugshjælpemidler.

  Administrationen er i gang med at indgå en ny fire årig kontrakt med mulighed for et års forlængelse om serviceydelser relateret til genbrugshjælpemidler (depotdrift og udlevering af hjælpemidler) med Zealand Care.

  Administrationen varsler i januar 2019, at kommunen har til hensigt at foretage direkte tildeling af opgaven til Zealand Care i medfør til udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, da firmaet vurderes at være den eneste mulige leverandør. 

  Udvalget orienteres nærmere om processen for den nye aftale på området for genbrugshjælpemidler mundtligt på mødet. 

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

 • 13
  Meddelelse - Løbende status på flytningsområdet 2018-2019
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Regeringens udspil til sundhedsreform
  Sagsid.: 19/230

  RESUMÉ:

  Regeringen har den 15. januar 2019 fremlagt dens udspil til en kommende sundhedsreform ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder". Social- og Sundhedsudvalget orienteres om regeringens udspil.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Punktet blev udskudt.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringens sundhedsreform ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" indeholder 22 initiativer fordelt under fire indsatsområder: Nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærke patientrettigheder. Som bilag vedlægges Regeringens udspil.

  Initiativerne består bl.a. i, at der skal oprettes 21 sundhedsfællesskaber, der skal udvikle et sammenhængende nært sundhedsvæsen. Der skal laves en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Regionerne nedlægges, og omdannes til 5 sundhedsforvaltninger med samme beliggenhed i hhv. Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød.

  Målet er frem mod 2025 500.000 færre ambulante besøg på sygehuset og 40.000 færre indlæggelser - for især ældre medicinske patienter. Patienter med eksempelvis KOL og diabetes skal spares turen til sygehuset, når det gælder ukomplicerede kontroller o.lign, hvor almen praksis skal styrkes, så de kan håndtere flere opgaver. Der lægges op til at kommunernes sundhedstilbud tæt på borgerne skal udvikles.

  Der vil med udspillet etableres en Nærhedsfond på 6 milliarder kroner, som blandt andet vil betyde flere moderne læge- og sundhedshuse. Finansieringen heraf vil blandt andet ske gennem besparelser på administration frem til 2025.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Svar fra Børne- og Socialministeriet ang. danmarkskortet over omgørelsesprocenter
  Sagsid.: 18/4976

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om svar fra Børne- og Socialministeriet angående danmarkskortet over omgørelsesprocenter på servicelovområdet.  

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelse i klagesager jf. serviceloven.

  Danmarkskortene for afgørelser truffet i 2017 blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget d. 3. december 2018 og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 5. december 2018.

  Grundet det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på børnehandicapområdet og det sociale voksenområde opgøres samtlige afgørelser, der er afgjort af og sendt fra Tårnby Kommune, under Tårnby Kommune i danmarkskortet om omgørelsesprocenter. Dette medfører, at opgørelsen af antallet af afgørelser, og dermed omgørelsesprocenterne, for borgere fra Dragør Kommune bliver misvisende.

  Derfor blev administrationen anmodet om at rette henvendelse til Børne- og Socialministeriet med henblik på fremskaffelse af mere brugbare data.

  Henvendelse til Børne- og Socialministeriet d. 10. december 2018.

  Jesper Tangbæk anmodede d. 10. december 2018 Børne- og Social ministeriet om at forholde sig til, hvorvidt danmarkskortet fremover kan opgøres ud fra borgernes bopælskommune fremfor som nu, ud fra myndighedens administrative placering.

  Svar fra Børne- og Socialministeriet d. 19. december 2018.

  I svaret henviser Ministeriet til bemærkningerne til Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område..

  Heraf fremgår det, at forslaget bygger på en forventning om, at kommunalbestyrelsen gennem arbejdet med danmarkskortet får større opmærksomhed på sagsbehandlingen på socialområdet og derfor vil træffe foranstaltninger til at forbedre denne. Derfor er det også den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for sagsbehandlingen og de afgjorte sager, der skal behandle omgørelserne. Danmarkskortet indeholder således sager for den kommune, der har truffet afgørelserne og ikke for borgernes bopælskommune.

  Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre dette. Der kan, hvis Dragør Kommune ønsker det, indsættes en bemærkning ved næste opdatering, om at Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaven på de pågældende områder.

  Vedlagt som bilag:

  Henvendelse til Børne- og Socialministeriet

  Børne- og Socialministeriets svar på henvendelse fra Jesper Tangbæk

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 4. februar 2019

  Udvalget drøftede dialogmøder og den afsatte tid til deltagerne. Formand og forvaltning vurderer fremover om der skal sættes ekstra tid af, fx ½ time før mødestart.

  Katrine Tholstrup (C) oplyste, at hun har anmeldt fravær fra SSU året ud. Martin Wood Pedersen (C) deltager i enkelte møder. Mere information sendes til forvaltningen.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.