Skip navigationen

Referat

Mandag den 11. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 18/5187

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 22. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 22. januar 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2018 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med fire medarbejdere (en social- og sundhedshjælper, to social- og sundhedsassistenter og en ergoterapeut).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården - 2018

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Omsorgscentret Enggården er, at der er tale om en leverandør med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene på Enggården generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Beboerne roser generelt medarbejderne og kvaliteten i plejen på Enggården. Tilsynet vurderer, at beboerne er velsoignerede og at der er en værdig og anerkendende omgangsform på Enggården. Tilsynet vurderer også, at der er en tilfredsstillende rengøringsstandard i boligerne og på fællesarealerne. Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt er tilfredse med tilbuddet af aktiviteter på Enggården. Tilsynet vurderer dog, at det er vanskeligt at få et overblik over de forskellige aktivitetstilbud i huset. 

  Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang til opgaveløsningen i plejen. Tilsynet bemærker dog, at der kan være behov for at få reflekteret over den rehabiliterende praksis på fællesarealerne. I forhold til måltiderne vurderer tilsynet, at de er tilrettelagt med fokus på en rehabiliterende tilgang og selvbestemmelse for beboere. Tilsynet bemærker en række udviklingspunkter ved måltiderne. Beboerne oplyser, at de generelt er tilfredse med maden og måltiderne og de oplever, at der tages hensyn til deres behov og ønsker. 

  Tilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre medarbejdernes kompetencer.  Der er fokus på at inddrage de nødvendige kompetencer på tværfaglige møder og medarbejderne oplever at have et godt overblik over, hvilke kompetencer, der er til stede på Enggården. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje og omsorg ydes i forhold til målgruppens forskellige og særlige behov. Tilsynet konstaterer, at der for tiden er en vis udskiftning i medarbejderstaben og at sygefraværet er let stigende. Beboerne er generelt tilfredse med medarbejdernes kommunikation og tilgang til dem.

  Tilsynet vurderer, at kvaliteten i besøgsplanerne er varierende. Det er tilsynets vurdering, at der generelt mangler beskrivelse af praktisk hjælp og der er mangler i forhold til forflytningsplaner og handleanvisninger, særligt omkring iltbehandling og medicinadministration. Den delegerede sundhedslovsindsats fremgår heller ikke konsekvent i besøgsplanerne. Tilsynet vurderer, at der i en konkret situation på tilsynsdagen er sket fejl i en beboers iltbehandling, ligesom der i en beboer journal ikke findes tydelig beskrivelse af delegering i forhold til behandlingen.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan 

  Tilsynet giver anledning til fem anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret fortsætter det målrettede fokus på at sikre kvaliteten i dokumentationen, hvad angår udfyldelse af alle besøgsplanens punkter for beboers ressourcer, mestring, motivation og vaner, samt at der er beskrivelser af hele døgnet i besøgsbeskrivelsen. Der skal sættes særligt fokus på hjælpen til praktisk støtte, forflytningsplaner og handleanvisninger, særligt omkring iltbehandling og medicinadministration.
  1. Tilsynet anbefaler, at der i dokumentationen sikres, at delegerede sundhedslovsindsatser fremgår i besøgsplanerne, ligesom handlingsanvisningerne dokumenteres i forhold til de beskrevne retningslinjer på området.
  1. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes tiltag, der sikrer, at delegerede sundhedslovsindsatser udføres korrekt, herunder særligt med opmærksomhed på iltbehandling.
  1. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes struktureret træning af medarbejderne i afvikling og støtte til beboer omkring måltiderne med fokus på medarbejdernes roller, korrekt hjælp til at spise, at undgå forstyrrelser, afvikling af måltidet, brug af handsker og rammer for det pædagogiske måltid.
  1. Tilsynet anbefaler, at det gøres lettere at orientere sig på omsorgscentret.

  Tilsynet vurderer, at ledelsen på Enggården har iværksat tiltag i forhold til tilsynets anbefalinger. Tilsynet bemærker, at flere af tilsynets anbefalinger i 2018 peger på samme forhold som tilsynets anbefalinger fra det seneste tilsyn i 2017.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 2
  Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018 ved Styrelsen for Patientsikkerhed
  Sagsid.: 19/820

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 24. september 2018 gennemført et risikobaseret, planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport for Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2, Endelig tilsynsrapport vedr. Enggården_september 2018, tilføjet efter behandling i SSU den 11. marts 2019.

  Den 24. september 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed et risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården. Rapport er modtaget til partshøring den 30. januar 2019.

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar.

  Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg i 2018 er medicinhåndtering og overgange i patientforløb. Derudover vurderes generelle forhold som journalføring og hygiejne. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og sikre læring hos sundhedspersonalet.

  Enggården er blevet udvalgt ved stikprøve og tilsynet omfatter gennemgang af dokumentation og medicin for tre patienter i plejeboligerne.

  Den samlede tilsynsrapport for Enggården er vedlagt som bilag. Bemærk, at der er tale om et høringsudkast, da den endelige tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed afventer. 

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården – 2018

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsynsbesøget den 24. september 2018 vurderet, at Enggården har mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende Enggårdens instrukser blev vurderet at være opfyldt. De mangler, der blev fundet i relation til medicinhåndteringen var få og spredte, og styrelsens generelle indtryk er, at Enggården lever op til lovgivningens krav.

  De få mangler i medicinhåndteringen, som tilsynet påpeger drejer sig om ophældt medicin, der ikke var mærket korrekt i et enkelt tilfælde, ligesom der ikke var overensstemmelse mellem lægens ordination på label og medicinlisten i et enkelt tilfælde.

  Styrelsen vurderer, at manglerne let kan udbedres og forudsætter at Enggården fremadrettet opfylder følgende henstillinger:

  • At der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin.
  • At dispenseret pn. Medicin er doseret i ordinerede doser og mærker med patienternes navn, personnummer, præparatets navn, styrke, dosis, udløbsdato og dato for dispensering.

  Enggården har fulgt op på tilsynsbesøget og opfylder styrelsens henstillinger.

  LOVE/REGLER:

  Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. risikobaseret tilsyn med behandlingssteder samt lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 3
  Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
  Sagsid.: 18/5187

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 10. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. januar 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2018 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med ti borgere og otte social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje - 2018

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Den Kommunale Hjemmepleje er, at der er tale om en leverandør med meget tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene i Hjemmeplejen kan karakteriseres som gode og tilstrækkelige. Tilsynet har kun konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.

  Borgerne giver generelt udtryk for, at de betragter leveringen af hjælpen som stabil og at der er sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren har behov for, og den hjælp, som de bliver tilbudt. Borgerne nævner, at der i perioder kan forekomme et mindre flow af forskellige medarbejdere. Borgerne nævner, at specielt eksterne vikarer ikke kender til de visiterede opgaver og hvordan de skal leveres. Borgerne udtrykker, at der altid kommunikeres i en venlig, imødekommende og respektfuld tone. Borgerne oplever, at medarbejderne motivere til hjælp til selvhjælp og i forhold til ydelser omkring medicin føler borgerne sig trygge.

  Af tilsynet fremgår det, at medarbejderne virker engagerede og ansvarsfulde og med faglig overbevisning generelt kan redegøre for, hvordan instrukser og retningslinjer anvendes i hverdagen. Medarbejderne henviser til, at de kontakter sygeplejersken ved tvivlsspørgsmål.

  BDO vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre dokumentationen i besøgsplanerne. Beskrivelserne i besøgsplanerne bør i højere grad være individuelle og indeholde beskrivelser af borgernes særlige ønsker og behov. Tilsynet vurderer også, at dokumentationen på de delegerede Sundhedslovsindsatser kan kvalificeres yderligere.

  I forhold til medicinadministration og medicinhåndtering finder tilsynet, at borgernes medicin er givet korrekt under tilsynet.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan 

  Tilsynet giver anledning til tre anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, således at det sikres, at besøgsplanerne er handlevejledende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet.

  Endvidere anbefaler tilsynet et målrettet fokus på, at beskrivelserne i besøgsplanen i højere grad er individuelle og indeholder beskrivelser af borgernes særlige behov og ønsker.

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen iværksætter indsatser, således at handlingsanvisninger på delegerede Sundhedslovsindsatser kvalificeres, så disse kan anvendes som et brugbart arbejdsredskab i hverdagen for medarbejderne.
  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen fortsat arbejder med at styrke kontinuiteten i leveringen af hjælpen samt har fokus på, at borgerne tilbydes mere håndgribelige leveringstidspunkter.

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Opfølgning på anbefalinger fra tilsyn i 2017   

  På baggrund af det sidste tilsyn med af Den Kommunale Hjemmepleje i 2017 fik Hjemmeplejen anbefalinger i forhold til at udvikle den sundhedsfaglige dokumentation. Hjemmeplejen arbejder i dag målrettet med at få implementeret det nye omsorgssystem CURA, der er blevet indført siden sidste tilsyn. Implementeringen af CURA har været præget af forskellige udfordringer og ledelsen er derfor opmærksom på, at der er behov for en fortsat målrettet indsats på området.  

  Hjemmeplejen fik i 2017 også en anbefaling i forhold til at få skabt mere kontinuitet i leveringen af hjælpen. Hjemmeplejen har fortsat fokus på denne del og bestræber sig på, at arbejde i mindre teams omkring borgerne, således at der altid er en medarbejder i hjemmet, der kender borgeren.

  Endelig konstaterede BDO ved tilsynet i 2017, at der ikke i alle tilfælde var sammenhæng mellem de visiterede og leverede timer. Der er fokus på denne problematik og der arbejdes på at få afstemt niveauet og visiteret rette indsatser.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 4
  Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje - Dragør Pleje Omsorg
  Sagsid.: 18/5187

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 8. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Forvaltningen følger op på tilsynet med den private leverandør.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 8. januar 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2018 - hos den private leverandør for hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med fem borgere og fire social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Dragør Pleje Omsorg - 2018

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk Dragør Pleje Omsorg er, at der er tale om en leverandør med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Borgerne er generelt tilfredse med hjælpen til den personlige pleje og kvaliteten af rengøringen. Borgerne oplever, som udgangspunkt også, at der er kontinuitet i leveringen af hjælpen og at der er sammenhæng mellem den hjælp, som de har behov for og den hjælp, de får tilbudt. Borgerne er af den opfattelse, at de selv gør det, der er muligt.

  Af tilsynet fremgår det, at medarbejderne på faglig vis kan redegøre for den daglige plejeindsats, den bevilgede hjælp og arbejdsgange for at sikre korrekt medicinhåndtering. Ved tvivlsspørgsmål henvender medarbejderne sig til sygeplejersken.

  BDO vurderer, at Dragør Pleje og Omsorg har udviklingspunkter i forhold til at udarbejde den sundhedsfaglige dokumentation. Pt. anvender Dragør Pleje Omsorg kun Cura i forbindelse med samarbejdet med kommunen. Dragør Pleje Omsorg har eget system, som medarbejderne anvender. Der foreligger borgerbeskrivelser i forhold til alle de besøgte borgere, men det er tilsynets vurdering, at der fortsat er udviklingspotentiale i forhold til udarbejdelsen af beskrivelserne og i forhold til at sikre sammenhæng mellem borgerbeskrivelserne, de visiterede indsatser og borgernes tilstand. Tilsynet vurderer samtidig, at der er risiko for mindre tidstro dokumentation, når notater manuelt skal overføres fra Dragør Pleje Omsorgs system til Cura. Det samme gælder i forhold til overførelse af medicinoplysninger fra Cura til leverandørens eget system, hvor tilsynet vurderer, at det kan medføre risiko for utilsigtede hændelser. Tilsynet erfarer i et tilfælde, at Dragør Pleje Omsorg ikke overholder retningslinjerne for at udøve sundhedslovsydelser. Det er herunder tilsynets vurdering, at der mangler vejledninger og instrukser inden for delegerede sundhedslovsydelser.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan 

  Tilsynet giver anledning til seks anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg arbejder målrettet i forhold til at få implementeret Cura/FSIII, som et brugbart arbejdsredskab i hverdagen.

  2. Tilsynet anbefaler, at der rettes særligt fokus på den sundhedsfaglige dokumentation, herunder at der sikres: - at besøgsplanerne oprettes i Cura, samt at de er aktuelle, detaljerede og handleanvisende beskrevet. - at besøgsplanen er fyldestgørende beskrevet i forhold til borgers ressourcer, den rehabiliterende tilgang samt indeholder beskrivelser af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. - at der udfyldes tidstro observationer i Cura.

  3. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg retter fokus på at udarbejde instrukser, således at materialet matcher opgaveløsningen. Ligeledes, at der foreligger vejledninger i forhold til kravene på området.

  4. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg til enhver tid sikrer, at der er overensstemmelse mellem den visiterede ydelse og den hjælp, der faktisk leveres.

  5. Tilsynet anbefaler, at gældende retningslinjer for udførelse af Sundhedslovsydelser altid følges.

  6. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg implementerer nye arbejdsgange i forhold til at sikre korrekt medicinhåndtering, således at risikoen for utilsigtede hændelser mindskes. Ligeledes, at leverandøren sikrer, at medarbejderne har fyldestgørende viden i forhold til retningslinjer for medicinadministration.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 5
  Indledende drøftelse af budget 2020-23
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har besluttet budgetprocessen for budget 2020-23. Som en del af forberedelsen til budget 2020-23 drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget grundlag for budget med henblik på opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, analyser og udfordrede områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalget drøfter opmærksomhedspunkter, udfordrede områder og forslag til analyser vedr. budget 2020-23.

  2.

  at

  fagudvalget giver en tilbagemelding vedr. ovenstående til Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 15. marts 2019.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 13. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra den nyvalgte Kommunalbestyrelses første år med budgetudarbejdelse har Økonomiudvalget på sit møde den 24. januar 2019 besluttet, at fagudvalgene drøfter grundlaget for budget 2020-2023 tidligt i budgetprocessen.

  Drøftelsen skal tage udgangspunkt i opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, udfordrede områder og forslag til analyser.

  Der er på det ordinære fagudvalgsmøde afsat 1 time til drøftelsen. Her vil administrationen give en kort overordnet status for kommunens økonomi, derefter vil der præsenteres de økonomiske og faglige tendenser på fagområdet, hvorefter udvalget vil overgå til en fælles drøftelse.

  Konklusionen på udvalgenes drøftelser vil efterfølgende indgå på budgetseminaret den 15. marts, hvor der, sættes tid af til en tilbagemelding fra fagudvalgene i forhold til de opmærksomhedspunkter, spørgsmål og analyser, der skal arbejdes videre med.

  De valgte analyser og størrelsen af det økonomiske råderum vil blive forelagt ØU til endelig godkendelse på møde den 11. april.

  Der vil på fagudvalgsmødet i maj desuden være en politisk drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Form og indhold afklares på et senere tidspunkt, men der forventes ikke et større administrativt indspil.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der afholdes digital borgerdialog den 19. marts 2019. Det samlede budgetmateriale kommer i høring fra den 15. august til den 29. august 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 6
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  De enkelte udvalg skal behandle den opdaterede delegationsplan for hvert udvalgsområde efter at Økonomiudvalget har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019 og har drøftet de overordnede principper for delegation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget inden for eget område drøfter niveau og principper for delegation

  2.

  at

  udvalget på baggrund af drøftelserne godkender udkast til delegationsplan 2019 med relevante ændringer.  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i SSAU (SSU).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i Skoleudvalget.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BFKU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BEPU.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har i januar 2019 haft en indledende drøftelse om de overordnede principper for delegation og har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019.

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, som også tager højde for ny og ændret lovgivning samt en forventet ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet.

  Administrationen har derfor opdateret delegationsplanen svarende til kommunens styrelsesvedtægt. Desuden afspejler delegationsplanen den forventede beslutning om ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet og navneændringen af Social- og Sundhedsudvalget.

  Herudover er delegationsplanen opdateret i forhold til ny og ændret lovgivning.

  Administrationens udkast til en opdateret delegationsplan behandles en eller flere gange efter behov i udvalgene inden der træffes samlet beslutning om ny delegationsplan i kommunalbestyrelsen.

  For at gøre udvalgenes behandling af delegationsplanen mere overskuelig, udsendes der to udgaver af delegationsplanen, en med samtlige synlige rettelser og en udgave uden synlige rettelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 7
  Kvalitetsstandard - Borgerstyret personlig assistance (SEL § 95)
  Sagsid.: 19/248

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres om tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96 fra 2011.

  Administrationen fremlægger ny kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 til drøftelse og efterfølgende høring før endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95, sendes i høring i Handicaprådet og genbehandles af Social- og Sundhedsudvalget den 6. maj 2019.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  En tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96 blev politisk behandlet i 2010/11. Med ændret retspraksis er denne ikke længere lovmedholdelig.

  Administrationen har udarbejdet udkast til ny kvalitetsstandard for SEL § 95, som fremlægges til drøftelse, med henblik på høring i Handicaprådet og endelig behandling 6. maj 2019.

  Administrationen udarbejder efterfølgende en tilsvarende kvalitetsstandard for SEL § 96.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §§ 95-96.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handicaprådet i perioden 12. marts til 12. april 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Bilag

 • 8
  Ældrerådets årsberetning
  Sagsid.: 19/728

  RESUMÉ:

  I henhold til Ældrerådets vedtægter, § 2, stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2018 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2018.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på Dragør Kommunes hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 9
  Handicaprådets årsberetning 2018
  Sagsid.: 18/5375

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, afgiver Handicaprådet en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til

  Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Handicaprådets årsberetning for 2018 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  DH-Dragør har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en Handicaprådets årsberetning for 2018.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven.

  Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 10
  SSU - driftsoverførsler fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSUs områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  SSU tager til efterretning, at der på SSUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres merforbrug på  3.295.904 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område ud over de +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 2.410.889 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På SSUs område anbefales overførsler på i alt 885.015 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel af merforbrug på 3.295.904 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres mindreforbrug på 2.410.889 kr. udover de +/- 3 pct,

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører:

  Hjemmeplejen:

  Hjemmeplejen har et merforbrug på 1.581.903 kr. udover de +/- 3 pct som følge af implementering af CURA og øget vikarforbrug. Af hensyn til hjemmeplejens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der  overføres 50 pct. svarende til 790.951 kr. Merforbruget forventes nedbragt ved optimering af rekruttering og nedbringelse af sygefravær samt fokus på vagtplanlægning.

  Kommunal sundhedstjeneste:

  Mindreforbrug på -12.949 kan henføres til udskudte aktiviteter og søges overført til aktiviteter og løn i 2019.

  Enggården:

  Enggården har et merforbrug på 543.764 kr. udover de +/- 3 pct. som følge implementering af CURA og øget vikarforbrug. Af hensyn til Enggårdens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 271.882 kr. Merforbruget forventes nedbragt ved optimering af rekruttering og nedbringelse af sygefravær.

  Værdighedsmilliarden, (eksternt finansierede puljemidler):

  Værdighedsmilliarden, mindreforbrug på -1.138.508 kr. Midlerne ønskes anvendt til ekstra rengøring og bad til ældre borgere i hjemmeplejen

  Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere mindreforbrug på -795.598 kr. Aktiviteterne er afsluttet pr. 31.12.2018, og de uforbrugte puljemidler skal tilbagebetales til Staten i 2019.

  Nedbringe ventetid til genoptræning, udgifter (eksterne puljemidler):

  Mindreforbrug på -260.503 kr. Søges overført til anvendelse til puljens beskrevne formål. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt af uforbrugte midler overføres til 2019.

  Bedre bemanding i ældreplejen, udgifter (eksterne puljemidler):

  Mindreforbrug på -1.266.164 kr. Mindreforbrug som følge af generel tilbageholdenhed og politisk behandling i august. Søges overført til anvendes til puljens beskrevne formål. 

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSUs område er, at der samlet overføres merforbrug på 885.015kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019

  Bilag

 • 11
  Forslag fra O - oplæg til en hjemsendelsespolitik
  Sagsid.: 19/1025

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ændringsforslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningen laver en plan for en ekstra integrationsindsats af de flygtninge, som er bosat i Dragør.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra O:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anne Funk (O) har i mail den 12. februar 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Dansk Folkeparti foreslår at forvaltningen laver et oplæg til en hjemsendelsespolitik – da vi ønsker at sættes fokus på en skærpet indsats.

  Motivation:

  Det står som bekendt i vores konstitueringsaftale, at vi skal arbejde med at få flygtninge til at rejse hjem. Vi har det ligeledes med i budgettet.

  Som den første kommune i landet har Greve Kommune arbejdet med dette og lavet en hjemsendelsespolitik. Derfor gerne med inspiration i det arbejde man har lavet i Greve.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

 • 12
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - februar 2019
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager fra Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 18. januar måned til 14. februar 2019 fremgår af bilag (lukket).

  Borgerhenvendelser og klager fra Borger og Social modtaget i perioden 17. januar 2019 til 14. februar 2019 fremgår af bilag (lukket.)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 13
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - halvårlig status
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed halvårlig status på klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget modtager en halvårlig status på borgerhenvendelser og klager.  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social samt Sundhed og Omsorg fra 31. august 2018 til og med 14. februar 2019 fremgår af bilagene (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 14
  Meddelelse - Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområdet
  Sagsid.: 18/5381

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområdet til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Punktet overføres til næste SSAU møde.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for den støtte, der ydes til borgere.  

  Som en del af det forpligtende samarbejde jf. Lov om forpligtende kommunale samarbejder samt delaftale 2, 4 og 5 på det specialiserede voksenområde, følger Dragør Kommune Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder på området.  

  Tårnby Kommune (Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen) reviderer kvalitetstandarderne på det sociale område årligt. I 2019 blev de revideret og godkendt på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 21. januar 2019.

  Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder definerer, hvilket serviceniveau borgere i Tårnby og Dragør Kommune kan forvente, hvis de søger hjælp fra kommunen på de områder, hvor Tårnby varetager myndighedsudøvelsen. 

  Kvalitetsstandarder på de myndighedsområder Tårnby Kommune varetager omhandler følgende paragraffer i serviceloven:

  • § 85: Socialpædagogisk støtte
  • § 85: Botilbudslignende tilbud (socialpædagogisk støtte)
  • § 97: Ledsagerordning
  • § 98: Kontaktperson til døvblinde
  • § 100: Dækning af nødvendige merudgifter
  • § 101: Social behandling af stofmisbrug 
  • § 101a: Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling
  • § 103: Beskyttet beskæftigelse
  • § 104: Aktivitets- og samværstilbud
  • § 107: Midlertidige ophold i boformer
  • § 108: Længerevarende botilbud
  • § 110: Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater

  Dragør Kommune:

  Nedenstående tabel er en oversigt over antal borgere på de forskellige ydelser i 2018.

  Paragraf

  Antal pr. 31.12.2018

  § 85: Socialpædagogisk støtte

  10

  § 85: Botilbudslignende tilbud

  (socialpædagogisk støtte)

  13

  § 97: Ledsagerordning

  24

  § 98: Kontaktperson til døvblinde

  1

  § 100: Dækning af nødvendige merudgifter

  2

  § 101: Social behandling af stofmisbrug 

  35 over 18 år

  5 under 18 år

  § 101a: Anonym ambulant stofmisbrugs behandling

  0

  § 103: Beskyttet beskæftigelse

  11

  § 104: Aktivitets- og samværstilbud

  30

  § 107: Midlertidigt ophold i boform

  21

  § 108: Længerevarende botilbud

  12

  § 110: Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater

  3

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Regeringens udspil til sundhedsreform
  Sagsid.: 19/230

  RESUMÉ:

  Regeringen har den 15. januar 2019 fremlagt dens udspil til en kommende sundhedsreform ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder". Social- og Sundhedsudvalget orienteres om regeringens udspil.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringens sundhedsreform ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" indeholder 22 initiativer fordelt under fire indsatsområder: Nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærke patientrettigheder. Som bilag vedlægges Regeringens udspil.

  Initiativerne består bl.a. i, at der skal oprettes 21 sundhedsfællesskaber, der skal udvikle et sammenhængende nært sundhedsvæsen. Der skal laves en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Regionerne nedlægges, og omdannes til 5 sundhedsforvaltninger med samme beliggenhed i hhv. Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød.

  Målet er frem mod 2025 500.000 færre ambulante besøg på sygehuset og 40.000 færre indlæggelser - for især ældre medicinske patienter. Patienter med eksempelvis KOL og diabetes skal spares turen til sygehuset, når det gælder ukomplicerede kontroller o.lign, hvor almen praksis skal styrkes, så de kan håndtere flere opgaver. Der lægges op til at kommunernes sundhedstilbud tæt på borgerne skal udvikles.

  Der vil med udspillet etableres en Nærhedsfond på 6 milliarder kroner, som blandt andet vil betyde flere moderne læge- og sundhedshuse. Finansieringen heraf vil blandt andet ske gennem besparelser på administration frem til 2025.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Decisionsskrivelse for regnskab 2017
  Sagsid.: 19/441

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 13. februar 2019 modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2017 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  STAR fastholder, at revisor ikke har forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  STAR vurderer det dog kritisabelt, at flere områder fortsat viser væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgningen på sagerne.

  STAR pointerer, at der i forbindelse med en tilbagemelding fra Tårnby Kommunes revisor er oplyst, at Jobcenter Tårnby er opmærksom på forholdet og har iværksat tiltag, der kan rette op på dette.

  STAR pointerer også, at den manglende rettidighed er et generelt problem på landsplan.

  Tårnby Kommune har på baggrund af revisionsrapporten, som decisionsskrivelsen bygger på, iværksat et skærpet ledelsestilsyn og iværksat en række initiativer med henblik på kompetenceudvikling af medarbejdere og opdatering af forretningsgange. Dette har i 2018 medført en generel positiv udvikling i forhold til rettidig opfølgning i sagerne. Der er dog fortsat udfordringer i forhold til rettidighed omkring:

  • Forsikrede ledige
  • Ressourceforløb
  • Sygedagpenge
  • Ledighedsydelse

  Udviklingen har dermed været størst omkring:

  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Revalidering
  • Jobafklaring

  Hvor der i forlængelse af det skærpede ledelsestilsyn ikke længere er revisionsbemærkninger.

  STAR vurderer tillige, at det er utilfredsstillende, at der fortsat er væsentlige fejl vedrørende dokumentationsværktøjet Min Plan.

  Tårnby har hertil oplyst, at der i efteråret 2017 er gennemført undervisning i Min Plan for alle sagsbehandlere. Yderligere har sagsbehandlerne opdateret Min Plan alle sager pr. 1. november 2017, så disse er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Der er herefter set en generel forbedring i forhold til kvaliteten i Min Plan. Der er dog fortsat udfordringer i forhold til Min Plan omkring:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Integration

  Udviklingen har dog overvejende været positiv i perioden med det skærpede ledelsestilsyn også på de nævnte områder.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik. 

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget d. 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 28. marts 2019.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 11. marts 2019

  Formanden orienterede om at der til maj mødet vil komme en præsentation af det nye SSAU.

  Udvalget ønsker en sag om CURA på kommende møde.

  Administrationen orienterede om brandsikring på Enggården, Wiedergårdens målgruppe og brugen af Sekoia skærmene.

  Morten Dreyer (O) spurgte til TDC mast.