Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. februar 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelse - Introduktion til Økonomiudvalgets opgaver
  Sagsid.: 13/2413

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet gives en introduktion til Økonomiudvalgets opgaveområder og kompetencer, fra kommunaldirektøren og sekretariatschefen.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale styrelseslov

  Dragør Kommunes styrelsesvedtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Til efterretning

 • 3
  Meddelelse - Sagsbehandling i Borgercenteret af ansøgning om fritagelse af fysiske personer for tilslutning til Offentlig Digital Post.
  Sagsid.: 14/110

  ANBEFALING:

  Anbefales over for KB, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra den 1. november 2014 skal fysiske personer have tilsluttet sig Offentlig Digital Post (digital post).

  Fra og med den 1. marts 2014 kan fysiske personer imidlertid ansøge om fritagelse for at tilslutte sig digital post.

  Fritagelsesårsagerne reguleres udtømmende af Bekendtgørelse nr. 1553 af 20. december 2013.

  Bekendtgørelsen fastsætter også en række formkrav som skal opfyldes i ansøgningsproceduren.

  Sagsbehandlingen af ansøgningerne om fritagelse vil blive forestået af Borger og Social, Borgercentret, der også vil kunne forestå udleveringen af ansøgningsblanketter og vejlede om reglerne i bekendtgørelsen.

  Administrationen vil desuden foranledige at bl.a. Omsorgscenter Enggården og Sundhedscenter Wiedergården får udleveret relevant materiale med henblik på at kunne vejlede og i fornødent omfang bistå borgere, der måtte ønske det, med at ansøge om fritagelse for tilslutning fra digital post.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Udsættelse af frist for indfrielse af lån
  Sagsid.: 12/367

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Indenrigsministeriet gav i juni 2012 Dragør Kommune tilladelse til kortvarig lånedispensation på 60 mio. kr. til udgifterne til skolebyggeriet under forudsætning af, at det midlertidige lån indfries inden udgangen af 2014.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at anmode Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilladelse til, at det midlertidige lån til skolerenovering senest indfries inden udgangen af 2015.

  Baggrunden herfor var, at det ikke er realistisk at forstille sig, at St. Magleby Skole Vierdiget er solgt og provenuet er modtaget inden udgangen af 2014, idet byggeriet på St. Magleby Skole Kirkevej først vurderes at være klar til indflytning april 2015.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2014 meddelt Dragør Kommune, at:

  ”I medfør af lånebekendtgørelsens § 16, stk. 2, kan økonomi- og indenrigsministeren i særlige tilfælde meddele dispensation til optagelse af kortvarige lån. Efter ministeriets praksis ved lånedispensation til kortvarig låntagning – og kortvarige lejemål – anses låntagning udover 3 år som udgangspunkt ikke for kortvarig.

  Under henvisning til den omstændighed, at byggeriet ikke forventes at være færdigt inden udgangen af 2014, at provenuet til indfrielse af lånet dermed ikke kan forventes på det tidligere forudsatte tidspunkt, og at baggrunden herfor skyldes forhold, der ikke har været påregnelige for kommunen, skal ministeriet hermed imødekomme Dragør Kommunes ansøgning.

  Fristen for indfrielse af lånet meddelt ved brev af 13. juni 2012 forlænges således til senest udgangen af 2015.

  Endelig skal Økonomi- og Indenrigsministeriet understrege, at Dragør Kommune ikke skal forvente yderligere udsættelse, medmindre der foreligger helt særlige uforudsigelige omstændigheder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Til efterretning.

 • 5
  Meddelelse - Ansættelse af ny afdelingschef i Borger og Social
  Sagsid.: 14/170

  SAGSFREMSTILLING:

  Sara Birch Claces er tiltrådt som ny afdelingschef i Borger og Social den 1. februar 2014.

  Sara er 37 år og har arbejdet som leder i Ballerup Kommune gennem de sidste 6 år, særligt indenfor det sociale børneområde. Tidligere har Sara blandt andet arbejdet i Rambøll Management og i Københavns Kommune. Sara er uddannet socialrådgiver og cand. scient. adm.

  Afdelingen rummer de sociale børne- og voksenområder, ydelses- og pensionsområdet, borgerservice samt flere delaftaler under det forplig-tende samarbejde, bl.a. beskæftigelse.

  Stillingen som afdelingschef blev ledig, da Pia Eriksen fra 1. december 2013 tiltrådte en stilling i det nyoprettede Socialtilsyn Hovedstaden, hjemmehørende i Frederiksberg Kommune.

  Der var 17 ansøgere til stillingen som afdelingschef.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har delegeret ansættelseskompetence under direktionsniveau til administrationen, med krav om at Økonomiudvalget orienteres på førstkommende møde.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Til efterretning

 • 6
  Mødeplan 2014
  Sagsid.: 13/1708

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller at mødeplanen for 2014 for eget udvalg godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2013 en mødeplan for 2014. Mødeplanen var baseret på de daværende udvalg og med de samme mødedage.

  Med den nye kommunalbestyrelses tiltræden og oprettelsen af nye fagudvalg, har der været et ønske om at ændre mødeplanen.

  Principperne for mødeafvikling efter den nye mødeplan er følgende:

  Den 1. torsdag i måneden:

  kl. 12-14, By, Erhverv og Planudvalget

  kl. 14-16, Børn, Fritid og Kulturudvalget

  kl. 16-18, Social og Sundhedsudvalget

  Den 3. torsdag i måneden:

  kl. 17-19, Økonomiudvalget

  Den 4. torsdag i måneden:

  Kl. 19, Kommunalbestyrelsen

  Evt. temamøder eller lukkede møder afvikles før kommunalbestyrelsens møde.

  Den samlede plan for afviklingen af møder i fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i 2014 vedlægges i bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014.

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16. januar 2014.

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  TMKU anbefaler, at BEPU’s møder bliver 1. tirsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16-01-2014

  Kenneth Gøtterup ( C) foreslår første torsdag i måneden kl. 15.00 for Social- og Sundhedsudvalgets møder.

  Alternativt foreslås mødetidspunktet kl. 16.00.

  Asger Larsen (Løsgænger) foreslår første torsdag i måneden kl. 17.00.

  Kenneth Gøtterups (C) forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  3 (A, C, O)

  Imod stemte

  4 (Asger Larsen (Løsgænger), L, T, V)

  Faldet

  Kenneth Gøtterups ( C) alternative forslag sat under afstemning:

  For stemte

  3 (A, C ,O)

  Imod stemte

  3 (Asger Larsen (Løsgænger), T, V)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Faldet p.g.a. stemmelighed.

  Endelig blev Asger Larsens (Løsgænger) forslag om mødedag første torsdag i måneden kl. 17.00 sat under afstemning:

  For stemte

  5 (Asger Larsen (Løsgænger) L, T, O, V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (A, C)

  Udvalget anbefaler mødeplanen 2014 overfor KB f.s.v. angår Social- og Sundhedsudvalgets møder den 1. torsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Anbefales over for KB, så vidt angår ØUs møder.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-01-2014

  A, C, og V foreslår 1. onsdag i måneden kl. 16.00-18.30.

  Annette Nyvang (T) foreslår, at møderne begynder kl. 17.00.

  ACV’s forslag blev sat under afstemning først:

  For stemte

  4 (A,C,V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (T)

  Godkendt.

  Som konsekvens af afstemningen bortfalder T´s forslag.

  P.g.a. anden mødevirksomhed begynder det første møde onsdag den 5. februar 2014 kl. 15.30.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Mødeplanen blev godkendt f.s.v.a egne møder.

  Vejsyn afholdes ifb. med udvalgsmøde den 12. august 2014.

  Dialogmøde med Havn, Vej- og Gartnerafdelingen, Brand og Rengøring fastsættes på næste udvalgsmøde.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Godkendt med de faldne bemærkninger, for så vidt angår Økonomiudvalgets møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2014
  Sagsid.: 14/142

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender vand- og spildevandstaksterne for 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for vand og spildevand, som HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætter i forhold til prisloftet, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. vandsektorloven.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol og -godkendelse, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

  Vandregningen, som omfatter udgiften til både vand og spildevand, forventes i 2014 at stige med 3,59 %. Det svarer til en årlig stigning på cirka 205 kr. for en familie i lejlighed med et forbrug på 100 m3 og cirka 348 kr. for en familie i parcelhus med et forbrug på 170 m3.

  Boligtype/vandforbrug pr. år

  Udgift i 2013

  Udgift i 2014

  Lejlighed med årligt forbrug på 100 m3

  5.717 kr.

  5.922 kr.

  Parcelhus med årligt forbrug på 170 m3

  10.036 kr.

  10.384 kr.

  Årsagerne til prisstigningen er, at betalingen i de foregående år har været lidt for lav. Og da vandselskaber efter loven skal drives efter det såkaldte ”hvile-i-sig-selv-princip”, hvor indtægter og udgifter skal balancere, hæves taksten på vand i 2014 for at genskabe balancen. Hertil kommer, at investeringsniveauet bliver lidt højere i 2014 end i de foregående år, blandt andet fordi der skal renoveres mange gamle ledninger. Endvidere har HOFOR fået nye serviceopgaver, heriblandt lækageundersøgelser af vandnettet. Formålet er at finde og reparere utætheder, så vandspild undgås – og omkostningerne reduceres.

  Takster for 2014 - HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S

  2012

  2013

  2014

  13-14

  Takst

  kr.

  Takst

  kr.

  Takst

  Kr.

  Ændring i %

  Vandafledningsbidrag

  30,00

  30,64

  28,08

  -8,36

  Vandpris

  8,21

  8,38

  12,58

  50,12

  Vandafgift til staten

  5,23

  5,46

  5,46

  0,00

  Statslig ressourceafgift

  0,67

  0,67

  0,67

  0,00

  Forbrugsafhængige takster inkl. afgift ekskl. moms

  44,11

  45,15

  46,79

  3,63

  Abonnement

  352,92

  352,92

  352,92

  0,00

  Den lavere takst på vandafledningsbidraget i 2014 i forhold til tidligere år følger en afgørelse fra Forsyningssekretariatet i oktober 2013, der fastslog, at der var blevet opkrævet for mange penge tidligere (2012), som skulle betales tilbage. Afgørelsen er nu ændret, så det er muligt at opkræve en højere takst. Men for at undgå en for stor samlet takststigning for vand og spildevand opkræves der ikke et større vandafledningsbidrag, selvom der er mulighed for det. Det lavere vandafledningsbidrag skyldes, at nye anlæg i højere grad lånefinansieres, hvor udgifterne fordeles over en årrække.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/2013)

  Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010)

  Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LOV nr. 902 af 04/07/2013).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2014 har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Udgifterne til vandforsyningen er brugerfinansieret.

  Takstfastsættelsen for 2014 tager udgangspunkt i de udmeldte indtægtsrammer/prislofter fra Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammer og beregningen af forbrugertakster er vist nedenunder.

  Overholdelse af indtægtsrammer/prislofter

  HOFOR Vand

  Dragør A/S

  HOFOR Spildevand Dragør A/S

  Indtægtsramme/prisloft

  13.614.296 kr.

  25.109.920 kr.

  Andre indtægter, målerleje og vejafvandingsbidrag

  1.649.580 kr.

  291.240 kr.

  Afgifter

  3.975.000 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms

  12,58 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms trin 1 jf. trappemodellen

  28,08 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms trin 2 jf. trappemodellen

  26,92 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms trin 3 jf. trappemodellen

  24,67 kr.

  Mængde m3

  626.066 kr.

  610.819 kr.

  Totalindtægt via takster

  7.875.910 kr.

  17.151.798 kr.

  Totale indtægter i 2014

  13.500.490 kr.

  17.445.038 kr.

  De øvrige takster fremgår af takstbilaget. Disse er fastholdt på 2013 niveau. Dog er tilslutningsbidraget for spildevand pristalsreguleret.

  Takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over- og underskud.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Afstemning om indstilling:

  For   10 (A, C, O, V)

  Imod  5 (L, T, Asger Larsen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokol fra L, T og Asger Larsen (løsgænger):

  ”Asger Larsen, T-gruppen og Amagerlisten mener, at de udmeldte takster fra HOFOR underbygger Asger Larsen og T-gruppen’s tidligere argumenter for, at Dragør Kommune ikke skulle fusionere Dragør Vand og Dragør Spildevand ind i HOFOR. Dragør Kommune burde i stedet have valgt en status som observatør. Det ville have skabt et langt bedre udgangspunkt for Dragør Kommunes borgere.”

  Forslag fra L, T og Asger Larsen (løsgænger):

  Asger Larsen, T-gruppen og Amagerlisten foreslår, at forvaltningen forpligtes til at redegøre for hvad der ligger til grund for at vandprisen tidligere har været for lav og hvorfor man i sagsbehandlingen åbner for at vandafledningsafgiften vil stige i de kommende år.

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse ESCO vejbelysning
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der udarbejdes et ESCO projekt for Dragør Kommunes vejbelysning inklusiv udbudsproces.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 350.000 til udarbejdelse af ESCO projekt med udbudsproces for vejbelysningen fra anlægsbudget 2014 og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2013-2015 er der afsat i alt 16 mio. kr., som lånefinansieres til ESCO vejbelysning. Der er tale om et projekt for Dragør Kommunes vejbelysning, hvor indkøb af nye lyskilder med mindre energiforbrug end eksisterende samt i mulig udstrækning tilhørende armaturer og master finansieres ved at optage lån, som tilbagebetales af den opnåede besparelse på energiforbruget. Tilsvarende model som anvendes til energirenovering af kommunens bygninger.

  Der anmodes om en bevilling på kr. 350.000 til udarbejdelse af et ESCO projekt samt udbud af anlægsarbejde.

  Projektet omhandler:

  -

  Tilstandsvurdering og prioriteringsforslag

  -

  Designkatalog for lyskilder, armaturer og master til forskellige vej- og stityper samt pladser og havnearealer. Heri indgår vurdering af energieffektivitet, æstetik, drift og vedligehold samt lystekniske egenskaber.

  -

  Design og valg af styringsmuligheder for vejbelysning

  -

  Business-case for projektet

  -

  Udbud af anlægsarbejdet

  Projektet påtænkes startet ultimo februar 2014 efter politisk beslutning. Anlægsanalyse, økonomisk analyse og notat om styringsmuligheder foreligger ca. 1. juni 2014. Den efterfølgende udbudsproces med forventet udbud af etapevis renovering foreligger forventeligt medio august 2014.

  Endelig valg af nye armaturer vil blive forelagt udvalget til endelig godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 4.000.000 til ESCO vejbelysning. Heraf anmodes nu om frigivelse af kr. 350.000 til projekt og udbudsproces.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Et ESCO projekt for vejbelysningen er i overensstemmelse med Dragør Kommunes energipolitik, hvor samme model de seneste år har været anvendt til energirenovering af kommunens bygninger. Ved udskiftning af nuværende lyskilder til fx LED lys, vil kommunens CO2 udslip nedbringes med ca. 300 tons, svarende til 30 % af det samlede CO2 mål i 2020 i henhold til kommunens klimaaftale indgået oktober 2010 med Danmarks Naturfredningsforening.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB, med ønske om et estimat over økonomien på besparelsen for vejbelysningen, som et tillæg til sagen for videre behandling i ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Vedtagelse af forslag til tillæg til lokalplan 31
  Sagsid.: 13/2235

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg til lokalplan 31 fremlægges til offentlig debat i 2 måneder, i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 12. september 2013, at der skulle udarbejdes et tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golfklub, der præciserer beliggenheden af eventuelle fremtidige bebyggelser ved golfbanen, og udpeger arealer der skal holdes ubebygget.

  Baggrunden for udvalgets beslutning var at der ved godkendelsen af en bag-lade ved golfklubben, viste sig et behov for at præcisere lokalplan 31, for så vidt angik omfang og beliggenhed af nye bebyggelser, der ud over klubhuset, ikke var gjort til genstand for en særskilt regulering i lokalplan 31.

  Forvaltningen udarbejdede på denne baggrund et udkast til 2 nye byggefelter ved Dragør Golfbane (bilag 1), der har været fremsendt til udtalelse hos de berørte parter: Dragør Golfklub samt ejerne af gårdbebyggelserne ”Somafryd” og ”Skovgård”.

  Kommentarer til byggefelt 1 (bilag 2)

  Dragør Golfklub anfører i sine kommentarer, at de intet har at indvende mod at friholde det angivne areal fra bebyggelse men at de ønsker at fastholde muligheden for parkering på græsarealet i givne situationer, som bestemt i lokalplan 31, pkt. 4.2.

  Klubben finder ingen interesse i det beskrevne byggefelt bl.a. fordi der i en stor del af arealet er nedgravet tekniske anlæg, samt at en udbygning her vurderes at undergrave den samlede arkitektur i området.

  Klubben peger i stedet på en udbygningsmulighed af det eksisterende klubhus samt mulighed for at opføre en let overdækning på ”drive-rangen” ved Kalvebodvej, så golftræningen kan foregå uafhængig af vejrliget.

  Ejerne af ”Somafryd” anfører til det foreliggende udkast, at de fastholder klagen mod den oprindelige udvidelse af bag-laden, og at der som alternativ placering af denne, peges på det angivne byggefelt i udkastet.

  Det påskønnes at der udlægges et ubebyggeligt areal øst for deres ejendom, men der ønskes en yderligere præcisering af begreberne ”bebyggelse og anlæg”.

  Endelig ønskes også en præcisering af den overordnede intention om at samle bygningsanlæggene ved de eksisterende gårdbebyggelser i området.

  Kommentarer til byggefelt 2 (bilag 3)

  Ejerne af ”Skovgård” udtrykker primært bekymring over at bygninger på det angivne byggefelt 2, vil lukke for udsynet over det åbne land.

  Golfklubben kan tilslutte sig muligheden for at opføre bygninger og anlæg på byggefeltet, til brug for golfbanens drift og vedligeholdelse.

  Sammenfatning

  Forvaltningen har i det vedlagte forslag til tillæg til lokalplan 31 (bilag 4) søgt at imødekomme bemærkningerne.

  Ved byggefelt 1 , udpeges nye byggefelter som ønsket af golfklubben, og teksten præciseres på tillæggets side 5, som ønsket af ejerne af ”Somafryd”.

  Kommentarerne fra ejerne af ”Skovgård” er søgt imødekommet ved at reducere byggefeltet i den vestlige del, så udsynet fra den vestlige bolig og de private havearealer ikke påvirkes. Udsynet fra den sydlige bolig, mod nordøst, er i forvejen stærkt svækket af de 2 dominerende driftsbygninger på ejendommen, med højder på ca. 8 m.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4.februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Kommissorium for aftale om arbejdstid i folkeskolen fra 1. august 2014
  Sagsid.: 14/163

  ANBEFALING:

  Det indstilles,

  1.

  at

  udvalget godkender kommissorium, som beskrevet i sagen

  2.

  at

  udvalget drøfter den politiske deltagelse i arbejdsgruppen

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2013 godkendt en række overordnede principper, med det formål fortsat at udvikle skolen i fællesskab, at bevare det gode samarbejde samt at sikre lærernes arbejdsliv og arbejdsmiljø.

  Principperne var følgende:

  1. at kommunen på baggrund af KL´s samt Danmarks Lærerforenings

  fortolkning fastlægger sin egen fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2014.

  2. at der på baggrund af denne fortolkning indgås en kommunal arbejdstidsaftale, som fastsætter lærernes ugentlige tilstedeværelse på skolerne, og at der i aftalen endvidere skabes plads til, at hver enkelt lærer får tildelt sin egen rådighedspulje.

  3. at kontakten mellem forældre og skole som hovedregel sker inden

  for normal arbejdstid, men efter aftale også kan foregå på andre tidspunkter.

  4. at den understøttende undervisning varetages af lærere, pædagoger

  eller andre personer med relevante kompetencer og i samarbejde

  med f.eks. det frivillige foreningsliv.

  5. at forberedelse og gennemførelse af ændringer i Dragør Kommunes

  skolevæsen som følge af landspolitiske initiativer finder alene sted på baggrund af fremsatte lovforslag, som støttes af et folketingsflertal.

  6. at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning, repræsentanter fra de politiske partier, skoleledelser, tillidsrepræsentanter samt formanden for DLF kreds 13 til at udarbejde et oplæg til konkretisering af ovenstående, forud for endelig politisk beslutning.

  Kommissoriet til den arbejdsgruppe, som er nævnt i pkt. 6 fremlægges her til godkendelse.

  Kommissorium

  Der nedsættes en arbejdsgruppe, som afgiver anbefaling til Økonomiudvalget.

  Gruppen skal udarbejde et oplæg til konkretisering af en fælles forståelse om Dragør Kommunes fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne fra 1. august 2014.

  Den fælles forståelse af de nye arbejdstidsregler skal bl.a. indeholde anbefalinger vedr. lærernes tilstedeværelse på skolerne og en rådighedspulje for den enkelte lærer.

  Gruppen er hurtigtarbejdende og sigter på at gruppens anbefaling kan drøftes i Økonomiudvalget i marts, af hensyn til planlægningen af det kommende skoleår.

  I punkt 4 i beslutningen fremgår det, at den nedsatte arbejdsgruppe også skal beskæftige sig med understøttende undervisning og hvilke faggrupper der kan varetage den. Administrationen anbefaler at dette spørgsmål drøftes i Børne- Kultur og Fritidsudvalget, i lighed med de øvrige indholdsmæssige dele af folkeskolereformen.

  Deltagere

  Det fremgår af kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2013, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning, repræsentanter fra de politiske partier, skoleledelser, tillidsrepræsentanter samt formanden for Danmarks Lærerforening (DLF) kreds 13.

  Administrationen foreslår følgende deltagere:

  Fra forvaltningen: HR-chef Mette Jeppesen, skolechef Keld Hansen.

  Fra skolerne: skoleleder Carsten Maas, skoleleder Mogens Brink, tillidsrepræsentanter fra hhv. Dragør Skole og St. Magleby Skole

  Formand for DLF Kreds 13, Ulla Erlandsen

  De politiske deltagere skal drøftes.

  Tidsplan

  Der er aftalt møder med DLF i perioden 24. februar – 14. marts. Forslag til aftale forventes klar til behandling i Økonomiudvalget den 25. marts og i Kommunalbestyrelsen den 27. marts.

  På Økonomiudvalgets møde fremlægges eksempler på aftaler indgået i andre kommuner, samt forslag til indhold i en aftale i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lærernes arbejdstid tilrettelægges med udgangspunkt i Lov 409, som trådte i stedet for en overenskomst ved regeringsindgrebet i foråret 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er forudsat fra regeringens side, at øget fleksibilitet og flere undervisningstimer pr. lærer, kan medvirke til at finansiere det øgede antal undervisningstimer for eleverne i folkeskolen som helhed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Ad 1)

  Anbefales over for KB

  Ad 2)

  Forslag fra A+C+O+V:

  Der stilles forslag om, at der ikke udpeges særskilte politiske repræsentanter til arbejdsgrupperne. Forhandlingen tager udgangspunkt i det kommissorium som er fremlagt for Økonomiudvalget. Hvis det undervejs i forhandlingerne vurderes at der er behov for politisk deltagelse, sker det ved deltagelse af borgmesteren.

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Afstemning om anbefalingens ad 1)

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  T- gruppen foreslår, at der er politisk deltagelse som observatører i arbejdsgruppen. Konkret foreslås det, at valggruppe 1 og 2 deltager med en politiker hver.

  For stemte  4 (L, T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V, Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet.

  Afstemning om anbefalingens ad 2)

  Økonomiudvalgets anbefaling: Der stilles forslag om, at der ikke udpeges særskilte politiske repræsentanter til arbejdsgrupperne. Forhandlingen tager udgangspunkt i det kommissorium som er fremlagt for Økonomiudvalget. Hvis det undervejs i forhandlingerne vurderes at der er behov for politisk deltagelse, sker det ved deltagelse af borgmesteren.

  For stemte 11 (A+C+O+V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte    3 (T)

  Undlod at stemme    1 (L)

  Godkendt.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.: