Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. februar 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag fra valggruppe 1
  Sagsid.: 14/180

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Valggruppe 1 (A+C+O+V) stiller forslag om, at der i kommunens styrelsesvedtægt optages bestemmelse om, ”at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned”.

  En kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning i styrelsesvedtægten om, at borgmesteren indkalder en stedfortræder til kommunalbestyrelsen ved ethvert lovligt forfald, vil således kunne træffe beslutning i styrelsesvedtægten om, at en valggruppe kan foretage indkaldelse af en stedfortræder for et udvalgsmedlem, valggruppen har indvalgt, ved ethvert lovligt forfald uanset dets forventede varighed.

  En ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter den foreslåede bestemmelse kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt i løbet af valgperioden ændre beslutningen om stedfortræderordningen, blot den nævnte fremgangsmåde for ændring af styrelsesvedtægten følges.

  LOVE/REGLER:

  Lov om kommunernes styrelse § 28 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vederlagsbekendtgørelsen § 8:

  Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der midlertidigt indtræder i et udvalg, jf. § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen, at der i kommunens styrelsesvedtægt optages bestemmelse om, ”at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned”.

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.: