Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 19 sendes tilbage til administrationen med henblik på yderligere belysning Dagsorden herefter godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Endelige driftsoverførsler fra 2013 til 2014
  Sagsid.: 14/196

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres merforbrug på 39.484 kr. fra 2013 til 2014 på SSU’s område, merforbrug på 245.656 kr. fra 2013 til 2014 på BFKU’s område samt merforbrug på 12.207 kr. fra 2013 til 2014 på BEPU’s område. Overførslerne sker i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførsler, dvs. mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget, eller merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget overføres automatisk til kommende regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der overføres et yderligere mindreforbrug på 435.242 kr. fra 2013 til 2014 på BFKU’s område samt mindreforbrug på 652.892 kr. fra 2013 til 2014 på BEPU’s område. Overførslerne sker i hht. decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, dvs. overførsel af mindreforbrug over 3% og merforbrug over 5% kan godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalg. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  3.

  at

  der overføres mindreforbrug på 538.275 kr. på inklusionspuljen fra 2013 til 2014. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  4.

  at

  der overføres mindreforbrug på 169.000 kr. på Rådhusets løn. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud for decentrale enheder er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2013 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2013.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2014 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2013. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2013 til 2014 på BEPU’s område fremgår af bilag 1, opgørelsen på BFKU’s’s område fremgår af bilag 2, opgørelsen på SSU’s område fremgår af bilag 3 og opgørelsen af mer/mindreforbrug på Rådhusets løn fremgår af bilag 4.

  Det opgjorte over/underskud vedrørende det decentrale regnskab for Musikskolen, SFO Dragør Nord/Syd, Køjevængets integrerede institution, Bygningsvedligehold og Redningsberedskab ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning. Forklaringerne på over/underskud uden for reglerne om økonomisk decentralisering fremgår af bilag 5 og 6.

  Beslutning Børne-, Fritids og Kulturudvalget

  ad 1-3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Beslutning By-, Erhverv- og Planudvalg

  Anbefales over for ØU/KB.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalg

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til

  50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 5 samt Sundhedscenter Wiedergården, Aktivitetshusets del og tandplejen

  formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  For skolerne og Rådhuset gælder det særskilt, at mindre-/merforbrug overføres automatisk og fuldt ud til kommende regnskabsår efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 19. december 2013 at overføre mindreforbrug på 105.000 kr. på SSU’s område, mindreforbrug på 422.000 kr. på BEPU’s område samt mindreforbrug på 2.708.000 kr. på BFKU’s område.

  Den endelige opgørelse viser yderligere merforbrug på i alt 39.000 kr. på SSU’s område, mindreforbrug på 189.000 kr. på BFKU’s område, mindreforbrug på 641.000 kr. på BSSU’s område samt mindreforbrug på 169.000 kr. på Rådhusets løn.

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat overførselspuljer til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 960.000 kr. 2014, som er finansieret af de i 2014 afsatte puljer.

  Konsekvensen af at overføre inklusionspuljen fra 2013 til 2014 er, at der gives en tillægsbevilling på 538.275 kr., som finansieres af overførselspuljen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014
  Sagsid.: 13/2309

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 1.523.326 kr. til 2014 ved tillægsbevilling,

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet ultimo 2013, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 1.523.326 kr.

  Det kan oplyses, at anlægsbevillingerne ikke er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en tillægsbevilling til anlæg i 2014 på 1.523.326 kr., som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Befolkningsprognose 2014-2029
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at befolkningsprognosen for 2014-2029 godkendes til brug for årets budgetlægning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens folketal er i løbet af 2013 øget med 56 personer fra 13.920 personer den 1. januar 2013 til 13.976 personer den 1. januar 2014.

  Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 20 personer. Der er således en afvigelse på den faktiske stigning og den forventede stigning på 36 personer. Forklaringen på denne afvigelse er dels, at der er sket en lille fortætning, og at nettotilflytningen er en højere end forventet.

  Til brug for den fremtidige budgetlægning er der udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2014-2029.

  Udviklingen i befolkningsparametre

  Udviklingen i folketallet er et resultat af antal fødte, antal døde samt antallet af flytninger i de historiske år, der ligger til grund for prognoseberegningen.

  I dette års prognoseberegning har Dragør i samarbejde med COWI valgt at give beregningsårene 2004 til 2013 lige stor vægt, med undtagelse af fertilitetsniveauet, som er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2010-2013. Grunden til, at der er valgt disse år for fertilitetsniveauet, er, at fødselsmønstret har ændret sig de seneste år til en faldende tendens i modsætning til årene 2004-2009, hvor tendensen var stigende.

  Fødselsoverskud

  Fødselsoverskuddet (antal fødte versus antal døde) har de sidste mange år været negativt. I 2013 var fødselsoverskuddet minus 34. I prognoseperioden forventes antallet af døde pr. år at stige, mens fødselstallet forventes stabilt. Det negative fødselsoverskud forventes dermed at stige i hele prognoseperioden.

  Nettotilflytning

  I 2013 flyttede 17 personer ind i nye boliger i Dragør. I 2014 forventes 25 personer at tilflytte nye boliger. Tilflytningen til nye boliger forventes forholdsvis stor i prognosens første 2-3 år, hvorefter tilflytningen til nye boliger forventes at falde markant. Det skyldes, at der forventes opført et antal nye parcelhuse i prognosens første år, mens der i prognosens resterende år kun er få aktuelle muligheder for nybyggeri i Dragør.

  I 2013 var nettotilflytningen til eksisterende boligmasse på 70 personer. Det vil sige, at der i gennemsnit er blevet flere beboere pr. eksisterende bolig, hvilket er modsat tendensen på landsplan.

  Samlet set var nettotilflytningen i 2013 på 87 personer, hvilket er højere end forventet i 2013 prognosen, hvor der blev forventet en nettotilflytning på 49 personer.

  Befolkningsudvikling

  Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt flytninger, at Dragørs folketal forventes at stige frem til prognosens slutår. Det forventede folketal i prognosens slutår 2029 er 14.142 personer.

  I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2015-18 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2014 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2015-2018 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

  Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2014-2018

  Aldersgruppe

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  0-2 år

  386

  390

  388

  390

  388

  3-5 år

  526

  503

  485

  480

  482

  6-16 år

  2.055

  2.070

  2.065

  2.056

  2.048

  17-24 år

  999

  951

  946

  934

  915

  25-34 år

  784

  792

  801

  810

  814

  35-49 år

  3.058

  3.029

  2.975

  2.893

  2.837

  50-66 år

  3.382

  3.345

  3.381

  3.427

  3.446

  67-79 år

  2.098

  2.193

  2.237

  2.270

  2.303

  80+ år

  688

  719

  750

  789

  825

  Hovedtotal*

  13.976

  13.992

  14.028

  14.051

  14.057

  *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

  Antallet af 0-2 årige, 3 - 5 årige, 6 – 16 årige samt 17 – 24 årige forventes at falde de kommende år. Antallet i aldersgrupperne mellem 25-34 år forventes at stige, mens antallet af 35 – 49 årige forventes at falde. Antallet af personer i aldersgruppen 50 år og frem forventes ligeledes at stige. Samlet set betyder udviklingen, at der sker en forskydning mod en ældre befolkning i kommunen.

  Elevprognose

  Elevprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI på baggrund af befolkningsprognosen for 2014 -2029 kombineret med sidste fire års data fra kommunens elevadministrationssystem.

  Den 31. december 2013 var der 2.017 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 12 elever flere end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.843 i kommunens skoler, mens 174 benyttede andet tilbud.

  Elevtalsprognosen venter en stabil udvikling i elever de kommende fem år, hvorefter der forventes et fald i elever frem mod prognosens slutår.

  Hvis man ser isoleret på den forventede udvikling i elevtal på kommunens folkeskoler, (dvs. efterskoler, privatskoler og folkeskoler i andre kommuner er sorteret fra) ventes der imidlertid en stigning i elevtal frem mod skoleåret 17/18, hvorefter der ventes et fald frem mod prognosens slutår.

  Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at der er to skoler i Dragør Kommune. Skolerne er St. Magleby Skole, der består af de tidligere St. Magleby Skole og Skolen ved Vierdiget, og Dragør Skole, der består af de tidligere Dragør Skole og Nordstrandskolen. Hver skole ligger i dag på to matrikler. Med det igangsatte byggeri på St. Magleby Skole, Kirkevej forventes det, at St Magleby Skole Vierdiget lukker i løbet af skoleåret 14/15

  I forbindelse med indførelsen af flydende skoledistrikter i Dragør Kommune fra skoleåret 2013/14 er der sket en ændring i forhold til tidligere års fordeling af elever mellem skolerne. De flydende skoledistrikter betyder, at skoledistrikterne fastsættes for ét skoleår af gangen efter klassedannelserne for de kommende 0. klasser ligger fast. Elevprognosen er fortsat beregnet på baggrund af de fire gamle skoledistrikter, idet det ikke vides, hvordan de nye flydende skoledistrikter vil påvirke søgemønstret.

  Detaljeret tabelmateriale samt beskrivelse af forudsætninger for såvel befolknings- som elevprognose findes i det vedlagte bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt befolknings og elevprognosen for 2014-2029 godkendes, anvendes den til tekniske korrektioner på demografien på daginstitutioner, skoler og ældreområdet.

  Befolkningsprognosen anvendes desuden for forudsætning i beregningen af budgettets finansiering.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt

  Forud for behandlingen af befolkningsprognosen i 2015 tages en politisk drøftelse af kriterierne for udarbejdelsen af befolkningsprognosen

  Bilag

 • 5
  Budget 2015
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at der som udgangspunkt for budget 2015-18 foretages den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler.
  2. at servicerammen på nuværende tidspunkt fastsættes til 601,790 mio. kr. Det svarer til den i budget 2015 budgetlagte ramme fremskrevet med det forventede PL-tal for 2015 (615,390 mio. kr.) reduceret med det beløb, som regnskab for 2013 vedr. servicerammen lå under budgettet for 2013 vedr. servicerammen (13,600 mio. kr.).
  3. at den samlede driftsramme for budget 2015 fastsættes på nuværende tidspunkt til netto 750,0 mio. kr. Det svarer til den fastsatte serviceramme tillagt fremskrivning af øvrige budgetterede driftsudgifter som budgetlagt i 2014 og fremskrevet med PL-tallet for 2015 og til afsættelse af en pulje på 3,812 mio. kr. til nye initiativer.
  4. at serviceramme og øvrige driftsudgifter fordeles på de forskellige sektorer efter følgende nøgle:

  Regnskabsår

  2015

  DKK

  Driftsramme

  By, Erhverv og Planudvalget

  36.380.403

  Økonomiudvalget

  182.395.426

  Social- og Sundhedsudvalget

  258.344.149

  Børne-, Fritid og Kulturudvalget

  272.880.023

  I alt

  750.000.000

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget skal ud fra de forudsætninger, som er kendte på nuværende tidspunkt, fastlægge udvalgenes fremtidige udgiftsrammer.

  Som udgangspunkt for budgetlægningen er det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2015 pris- og lønfremskrevet i overensstemmelse med KL’s anbefalinger (bilag 1).

  Såfremt KL´s skøn for pris- og lønudviklingen anvendes, vil det give en nettomerudgift på 0,44 mio. kr. for budgetåret 2015 i forhold til det allerede vedtagne budget for overslagsåret.

  Økonomiafdelingen anbefaler, at der som udgangspunkt for budget 2015-18 foretages den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler.

  KL og regeringen har endnu ikke udmeldt den serviceramme for 2015, som kommunerne under et skal overholde. Derfor kan det endnu ikke vurderes, hvilken serviceramme Dragør Kommunes forventes at skulle overholde i 2015.

  Økonomiafdelingen anbefaler, at servicerammen på nuværende tidspunkt fastsættes til 601,790 mio. kr. Det svarer til den i budget 2015 budgetlagte ramme fremskrevet med det forventede PL-tal for 2015 (615,390 mio. kr.) reduceret med det beløb, som regnskab vedr. servicerammen for 2013 lå under budgettet vedr. servicerammen for 2013 (13,600 mio. kr.).

  Økonomiafdelingen anbefaler endvidere, at den samlede driftsrammen for budget 2015 på nuværende tidspunkt fastsættes til netto 750,0 mio. kr. Det svarer til den fastsatte serviceramme (601,790 mio. kr.) tillagt fremskrivning af øvrige budgetterede driftsudgifter som budgetlagt i 2014 og fremskrevet med PL-tallet for 2015 og til afsættelse af en pulje på 3,812 mio. kr. til nye initiativer og uforudsete udgifter.

  Opmærksomheden henledes på, at regeringens lovprogram endnu ikke er offentliggjort, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL endnu ikke er indgået, at servicerammerne for kommunerne ikke er fastlagt og at udskrivningsgrundlaget for Dragør Kommune endnu ikke er beregnet. Der vil derfor blive tale om, at disse forhold på forskellig vis vil påvirke den nærmere fastlæggelse af budgettet på de enkelte sektorområder.

  Den vedtagne budgetprocedure indebærer, at fagforvaltningerne i dialog med de stående udvalg hurtigst muligt påbegynder en udmøntning af de driftsrammer, som Økonomiudvalget melder ud og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser-, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  Overvejelserne og resultaterne af de politiske drøftelser vedr. udmøntningen af budgetrammerne i de stående udvalg forelægges på budgetseminaret i juni. Forvaltningen arbejder sammen med udvalgene videre med en konkretisering og kvalificering af budgettet frem til 1. behandlingen i ØU den 11. september.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2-4

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Ad 1

  For stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte 3 (T)

  Undlod 1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  ”T-gruppen ønsker at man politisk forholder sig til pris- og lønfremskrivningen, som bør være mindre end KL’s satser. De konkrete rammer for sektorer/udvalg bliver derfor mindre end angivet i forslag 2, 3 og 4.”

  Ad 2-4

  For stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Undlod at stemme 4 (L+T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Dragør Søbad renovering
  Sagsid.: 13/1844

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.596.200 kr. til renovering af Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i gang med at renoverer Dragør Søbad.

  Renoveringen er opdelt i 4 etaper.

  Første etape blev gennemført i 2013, hvor herreafdelingen blev renoveret.

  I anden etape (2014) er det planlagt, at adgangsbroen og dameafdelingen skal renoveres.

  Årets renoveringsetape indledes med et orienteringsmøde hvor entreprenøren, rådgiver, bademester, brugere og forvaltningen deltager og tidsplanen bliver gennemgået.

  I tredje og fjerde etape (2015 og 2016) forventes det at renoverer fællesafdelingen.

  Opgaven har en karakter af at det ikke på forhånd er muligt at sige hvilke dele der skal udskiftes. Derfor skal entreprenøren, rådgiveren og Plan og Teknik løbende tage stilling til reparationsomfanget i takt med arbejdets udførelse og derfor kendes omfanget af renoveringen og etapernes faktuelle udgifter kun skønsmæssigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget for 2014.

  I budget for 2013 var der afsat 1.184.000 kr. til projektet.

  I 2014 er der afsat 1.596.200 kr.

  I 2015 og 2016 er der afsat 1.290.000 kr. i hvert af årene.

  Carl Bro A/S rapport af 2008 konkluderer at den samlede renoveringen vil beløbe sig til 7.5. mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

 • 7
  Trafikdæmpende foranstaltninger 2014
  Sagsid.: 14/175

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 191.100 til Trafikdæmpende foranstaltninger 2014, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med indførelsen af ny skolestruktur er der foretaget en sikker skolevejsscreening (bilag 1). I denne er der peget på, at der med fordel kan etableres en sikker krydsning af Stationsvej ved Hollændervej samt en tilhørende forbedring af et stistykke, som midtvejs forbinder Hollændervej Øst og Vest.

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbeløbet på kr. 191.100 til etablering af en sikker krydsning ved Hollændervej på Stationsvej for skolebørn og bløde trafikanter i øvrigt kommende til/fra Dragør Nord.

  Etableringen af den sikre krydsning ved Hollændervej vil være sidste del af anbefalingerne fra skolevejsscreeningen, idet der i 2013 er etableret krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget samt krydsning af Kirkevej ved Jægervej.

  Krydsningen kan udformes enten som en hævet flade ud for Hollændervej eller i form af et fodgængerfelt med blink lige nord for Hollændervej. Forvaltningen planlægger umiddelbart etablering af krydsning i form af et fodgængerfelt med blink. Herved undgås gener for busdriften. Forvaltningen planlægger udførelse af projektet inden skolestart august 2014.

  Af notatet Trafikdæmpende foranstaltninger i Dragør Kommune (bilag 2) fremgår endvidere en række andre lokaliteter/projekter, hvor der er peget på muligheden for at bedre trygheden/trafiksikkerheden for trafikanterne.

  I 2014 planlægges endvidere anlagt to fartdæmpere i form af pudebump på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne for at dæmpe farten på Stationsvej, jf. anlægsbudget 2014, hvor der er afsat kr. 200.000 til fartdæmpning forud for fortov på Stationsvej.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 191.100 til Trafikdæmpende foranstaltninger 2014 er afsat i anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forvaltningen anmodes om til næste BEPU møde, at undersøge muligheden for at etablere 40 km/t på Fasanvænget for at sikre god skolevej. Herunder at indhente politiets bemærkninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Fartdæmpning Stationsvej
  Sagsid.: 13/1101

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 200.000 til fartdæmpning på Stationsvej og projektudvikling af fortovsløsning, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Stationsvej er en del af Dragør Kommunes overordnede vejnet og er bl.a. gennemfartsvej for pendlerne til Kystvejen. Til trods for dette er der på en længere strækning ud for Grushullerne ikke noget fortov men alene rabatarealer på begge sider af vejen.

  I sommeren 2013 afholdt borgmesteren og forvaltningen borgermøde med beboere bosiddende på Stationsvej ud mod Grushullerne samt grundejerforeninger på Nord om trafiksikkerheden på Stationsvej jf. meddelelsessag til Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 3. september 2013 (bilag 1).

  Efterfølgende er der i anlægsbudget 2014 afsat kr. 200.000 til etablering af fartdæmpning på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne. I budget for overslagsår 2016 er der endvidere afsat kr. 3.200.000 til udførelse af et egentligt fortov samt nyt asfaltslidlag i 2016.

  Forvaltningen anbefaler, at der bliver frigivet kr. 200.000. Dels til etablering af to fartdæmpere svarende til de nuværende pudebump på Stationsvej mellem Løkkevej og Hollændervej og dels til udarbejdelse af projekt for en fortovsløsning på baggrund af drøftelserne ved borgermødet samt de indkomne forslag og bemærkninger (bilag 2).

  De to fartdæmpere i form af pudebump bliver således udformet, så de ikke er generende for busdriften på strækningen, idet busser kan skræve hen over bumpene, imens minimum personbilernes/varebilernes ene hjulsæt kører op på et bump, hvorved farten på Stationsvej dæmpes. Pudebumpene påtænkes umiddelbart placeret ud for Stationsvej nr. 31 og Stationsvej nr. 43.

  Ved seneste trafiktælling i 2013 kørte 45 % af trafikanterne hurtigere end 50 km/t, som ellers er fartgrænsen på vejen. Som bilag 3 kan ses trafikudviklingen på Stationsvej.

  I 2014 planlægges endvidere etableret en sikker krydsning på Stationsvej ved Hollændervej til bedring af børns skolevej, jf. anlægsbudget 2014, hvor der er afsat kr. 191.100 til Trafikdæmpende foranstaltninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 200.000 til anlægsprojektet Fortov på Stationsvej er afsat i anlægsbudget 2014 til etablering af fartdæmpning forud for et egentligt fortovsanlægsprojekt i 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har orienteret talsmand for beboerne på Stationsvej langs Grushullerne om forvaltningens forslag til forventet placering af to fartdæmpere i form af pudebump med tanke på eventuelle bemærkninger.

  Bemærkninger fra beboerne vil indgå i grundlaget for at udmønte anlægsbevillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Udvalget anbefaler over for ØU/ KB at projektet fremskyndes til 2015 og projektet oversendes til budgetbehandling ved A skema.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Energiforbedringer 2014 - ESCO bygninger
  Sagsid.: 14/200

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til ESCO projektet på 4.242.500 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 4.242.500 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

  Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme i 2009, og energimærkningen anvendes som grundlag for prioritering af opgaverne, som omfatter renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og installationer og udskiftning af vinduer. Endvidere opsættes solcelleanlæg i mindre omfang. Der er p.t. opsat solceller på Enggården og Dragør Rådhus, og det er planlagt et opsætte solceller på St. Magleby Skoles nybyggeri.

  Opgaverne i 2014 fordeler sig på 3 skoler, 12 daginstitutioner, Enggården, Rådhuset og Materialegården.

  Den årlige energibesparelse er beregnet til ca. 280.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Aktiviteterne i 2014 er nærmere beskrevet i bilag med oplysninger om omfang, investering og energibesparelse.

  Det samlede reviderede budget til ESCO projektet er beregnet til ca. 26 mio. kr. i perioden 2010 – 2015. Når hele ESCO projektet er gennemført i 2015 er den samlede årlige energibesparelse beregnet til 2.250.000 kr. i 2011 priser. I perioden 2010 – 2015 bliver den samlede budgetreduktion i alt 2.900.000 kr., og heraf udgør den nedlagte svømmehal ca. 400.000 kr. Den faktiske energibesparelse ligger således indtil videre ca. 250.000 kr. over den forventede energibesparelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling lånefinansieres.

  Årlig reduktion af energiudgift ca. 280.000 kr. indregnes i budget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Genopretning af veje 2014
  Sagsid.: 14/165

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.092.400 til genopretning af veje og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2014 afsat kr. 2.092.400 til genopretning af veje 2014. Endvidere har Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013 besluttet, at restfinansiering af omlægning af havnearealer på kr. 640.000 tages fra Genopretning af veje 2014.

  Forvaltningen har således planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 1.000.000 til klargøring og oplapning af vejstrækninger med henblik på anlæg af asfalt slidlag i 2014.
  2. Der afsættes ca. kr. 640.000 til omlægning af havnearealer.
  3. Der afsættes ca. kr. 300.000 til udførelse af hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  4. Der afsættes ca. kr. 152.400 til akutte opgaver, reparationer mv.

  På baggrund af Vejdirektoratets strategirapport Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2013 Dragør Kommune (bilag 1) og forvaltningens egne vurderinger, planlægger forvaltningen at klargøre, oprette og udlægge slidlag på vejstrækninger på følgende veje i 2014:

  • Jægervej (strækningen mellem Lundevej og Fasanvænget)
  • Skyttevænget
  • Stubvænget

  Andre af de mest trængende vejstrækninger er:

  • Halvejen
  • Harevænget (strækningen mellem Mågevænget og nr. 117)
  • Hvedestykket
  • Rugstykket
  • Kløverstykket

  Der kan forekomme ændringer i omfang og prioritering, idet priser udelukkende er baseret på anslåede overslagspriser. Hvis tilbuddene muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan iværksættes yderligere slidlagsarbejder, vil disse blive valgt blandt de i øvrigt mest trængende veje. Tilsvarende kan veje blive udskudt som følge af tilbuddene. Endelig kan vintervejret afstedkomme ændrede prioriteringer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 2.092.400 til genopretning af veje 2014 er afsat i anlægsbudget 2014.

  I overslagsårene er der således afsat ca. 2,1 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015, 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. I gennemsnit 2,9 mio. kr. pr. år. Da der årligt fragår ca. 0,5 mio. kr. til trafiktællinger, udbud, hovedeftersyn, programmel, akutte opgaver mv., vil det årlige gennemsnitlige beløb til genopretning af veje beløbe sig til ca. 2,4 mio. kr. Det svarer stort set til, at vejenes tilstand kan opretholdes i forhold til notat fra Vejdirektoratet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Dragør Julemarked
  Sagsid.: 14/216

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  tage rapporten om Dragør Julemarked til efterretning

  2.

  at

  give administrationen mandat til at igangsætte og koordinere arbejdet med at forberede og gennemføre Dragør Julemarked 2014 med udgangspunkt i etableringen af en projektgruppe,

  3.

  at

  diskutere holdningen til en kommunal økonomisk støtte til realiseringen af Dragør Julemarked 2014 dels med henblik på at anbefale aktiviteten til markedsføringspuljen eller lignende, og dels med henblik på at arbejde for ekstern finansiering.

  SAGSFREMSTILLING:

  I december 2013 afvikledes Dragør Julemarked 2013. Det var på mindre end 3 måneders lykkedes at stable et smukt lille julemarked på benene, takket været et godt samarbejde mellem Danmarks Radio, Dragør Kommune, erhvervsliv, kulturinstitutioner og Dragør borgerne, jf. vedhæftede rapport.

  Erfaringerne fra arbejdet med at forberede og gennemføre Dragør Julemarked 2013 skal danne grundlaget for planlægningen af Dragør Julemarked i december 2014, hvor der må forventes at komme en stor publikumstilstrømning til Dragør i forbindelse med visningen af DR´s julekalender. Markedet skal derfor – på et helt andet niveau end i 2013 – være gearet til at modtage det forventeligt store publikum, hvor hovedvægten vil være børnefamilier.

  Følgende er derfor afgørende for planlægningen af Dragør Julemarked 2014:

  Der nedsættes i marts 2014 en ny projektgruppe, bestående af repræsentanter for kommunen, erhvervslivet, kulturinstitutioner og borgere med videre, der har lyst til at bidrage til løfte opgaven, og hvor kommunen i lighed med i 2013 påtager sig en koordinerende funktion i processen og projektlederrollen

  Projektgruppen formulerer en tids- og procesplan for arbejdet med at etablere julemarkedet, herunder udformer en markedsføringsstrategi. Som fremlægges til godkendelse for politikerne i BFKU i juni 2014.

  Der etableres tidligt i planlægningen et foreløbigt budget for realiseringen af Julemarked 2014, hvor midlerne til realiseringen forventes fremskaffet i et partnerskab mellem de private aktører og kommune, evt. suppleret med eksterne fondsmidler. Forvaltningen udarbejder budget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2013 bidrog Dragør Kommune med i alt 19.400 kr. til julemarkedet. Dragør Kommune anvendte to fulde mandmåneder på julemarked 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1

  Taget til efterretning

  Ad. 2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Ad. 3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  Til efterretning

  Ad 2

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Drøftet med positiv holdning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Dragør Kommunes Frivillighedspolitik
  Sagsid.: 13/1801

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  fremsendte strategi for frivillighed og aktivt medborgerskab for Dragør Kommune drøftes med henblik på vedtagelse,

  2.

  at

  der lægges op til en høringsfrist på 4 uger,

  3.

  at

  der afholdes et borgermøde i april 2014 og udgiften på ca. 30.000 kr. afholdes inden for kommunens samlede ramme.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 17. januar 2013 besluttede SBKU, at der skulle udarbejdes en tids- og procesplan for en frivillighedspolitik for Dragør Kommune. Vedhæftet fremlægges debatoplæg, strategi for frivillighed og aktivt medborgerskab i Dragør Kommune, der første gang blev fremlagt på Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 3. september 2013, der anbefalede, at projekter blev udsat til efter 1. januar 2014. På Økonomi- og Planudvalgets møde den 12. september 2013 blev TMKU´s indstilling fulgt og sagen udskudt til 2014. Efter implementeringen af den nye udvalgsstruktur fremsendes sagen til fornyet politisk behandling i marts 2014.

  Samspillet mellem det offentlige og den frivillige verden har de seneste par år haft stor politisk opmærksomhed. Dette er blandt andet udmundet i et charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Chartret blev offentliggjort i 2001 og fornyet i 2013. Det nye charter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret afspejler en bred tilgang til frivillighed og inddrager bl.a. også folkeoplysningen, kulturen og idrætten. Chartret lægger op til et større samarbejde mellem det offentlige og den frivillige verden. Fokus er på den aktive medborger og civilsamfundet og de muligheder, der ligger i stærke fællesskaber mellem offentlige og frivillige. Det er disse tanker, der videreføres i Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab.

  Strategien har til formål at sikre større opmærksomhed, opbakning og samarbejde omkring den frivillige indsats i kommunen. Det er intentionen, at strategien sikrer gode rammer for det lokale engagement og de lokale initiativer for derigennem at sikre et godt lokalt fællesskab rigt på muligheder også i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres.

  Dragør Kommunes strategi for medborgerskab og frivillighed har fokus på fire målsætninger:

  1: Det skal være nemt at være engageret.

  2: Det skal være nemt at se mulighederne for at engagere sig.

  3: Der skal være opmærksomhed omkring frivillighed.

  4: Fokus på frivillighed og medborgerskab skal være bred.

  Det er inden for disse fire målsætninger, at strategien sætter rammerne for videreudviklingen af den frivillige indsats i kommunen.

  Sammen med strategien er der udarbejdet en projektplan for processens forløb. Projektplanen har til formål at sikre en vellykket konsolidering af strategien.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at der skal afsættes mandskabsressourcer svarende til ½ årsværk til at koordinere og drive frivillighedsområdet i fremtiden. Denne ressource findes pt. ikke i forvaltningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Frivillighedsstrategien sendes i høring i en 4 ugers periode i juni 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 20. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Ad. 3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  ad. 1-3

  Anbefales over for ØU/KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt som anbefalet, med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  Bilag

 • 13
  Fejring af Dragør Kommunes 40 års jubilæum
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Dragør Kommunes 40 års jubilæum markeres gennem følgende 4 events, anført i kronologisk rækkefølge:

  1.

  Jubilæumskoncert for Dragør Musik og Kunstskole i anledning af 40-års jubilæet, lørdag den 5. april 2014.

  2.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive  medborgerskab i Dragør Kommune”, ultimo april 2014.

  3.

  Folkefest for Dragør Kommunes borgere på havnen fredag den 13. juni og lørdag den 14. juni 2014.

  4.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, der vises i perioden 4. juli til 28. september 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  På budgettet for 2014 blev der afsat 200.000 kr. til at fejre 40 året for fusionen af Dragør og St. Maglebys Kommuner.

  Inden for disse økonomiske rammer foreslår administrationen følgende fire events afviklet:

  1.

  Afholdelse af jubilæumskoncert i anledning af Dragør Musik og Kunstskoles 40 års jubilæum, lørdag den 5. april. Kun et beskedent kommunalt tilskud er nødvendigt for realiseringen af jubilæumskoncerten.

  2.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive medborgerskab i Dragør Kommune” ultimo april 2014. Ideen er at benytte jubilæet som anledning til en offentlig drøftelse af, hvad borgerne i kommunen opfatter som væsentligt, når vi taler om frivillighed og aktivt medborgerskab og hvordan borgerne opfatte fremtidens ”gode og medskabende liv” i Dragør Kommune. Konferencen tager afsæt i det politiske vedtagne udkast til Dragør Kommunes Frivillighedspolitik og resultatet af konferencen vil anvendes som indspil til udformningen af den endelige frivillighedspolitik, der forventes politisk vedtaget i sensommeren 2014.

  3.

  Krumtappen i fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum bliver den to-dages folkefest, som planlægges afviklet fredag den 13. og lørdag den 14. juni 2014. Der rejses et telt på havnen, hvor der afvikles et alsidigt program med oplevelser for børn og voksne, f.eks. cirkus, teater, comedy, musik, optræden med BMX cykler, streetfodbold, strandhåndbold, festtaler, fødselsdagslagkage m.v. Det må forventes, at størstedelen af de afsatte midler anvendes til dette formål.

  4.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, som efter planen afvikles i Dragør Kommunes byrum sommeren 2014, gøres til en krumtap i den officielle fejring. Det er et spændende kunstprojekt, som såvel lokalt som i forhold til omgivelserne vil vække opsigt og give kommunen positiv omtale. Det er samtidigt et økonomisk ambitiøst projekt, hvor der skal skaffes betydelig økonomisk støtte fra eksterne fonde m.m., som en væsentlig kommunal medfinansiering vil gøre mere sandsynlig. Dragør Kommune har fra budget 2013 bevilliget 25.000 kr., men det ville være oplagt at øremærke et større beløb af de afsatte jubilæumsmidler til at realisere dette kunstprojekt.

  Følgegruppe og involvering af frivillige

  Forvaltningen vil etablere en følgegruppe og udvikle en strategi for at involvere frivillige i at forberede og afvikle aktivitet 1-3. Forvaltningen vil drøfte sagen på første møde i turismekoordineringsudvalget og i Folkeoplysningsudvalget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 200.000 kr. på budget 2014 til fejringen af byjubilæet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 20. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt som anbefalet, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

 • 14
  Økonomi for folkeskolereformen
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold til hvad de gør i dag

  2.

  at

  Pædagogerne foruden den understøttende undervisning skal lægge minimum 400 timer af deres årsnorm i skolen

  3.

  at

  Forældrebetalingen for SFO nedsættes til 1.100 kr. om måneden med juli som betalingsfri og der anlægges et skøn på 86 % i forhold til SFO frekvensen.

  4.

  at

  der finansieres en ½ stilling fra folkeskolereform puljen til Musik- og Kulturskolen til en række faste forløb i folkeskolen

  5.

  at

  der finansieres 1 stilling fra folkeskolereform puljen til en naturvejleder i Ungdomsskolen

  6.

  at

  der finansieres 200.000 kr. fra folkeskolereform puljen til drift og vedligeholdelse af grejbanken

  7.

  at

  de øvrige midler øremærkes til oprettelse af en række kompetencecentre, som skolerne og SFO’erne finder relevante, kompetenceløft til medarbejderne, samt flere pædagoger og lærere i skolen.

  8.

  at

  eventuelle indtægter i relation til implementeringen af folkeskolereformen bibeholdes på skoleområdet til udvikling og understøttelse af realiseringen af folkeskolereformen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med folkeskolereformen lægges der op til en helt ny skoledag for eleverne. Med længere skoledag, indførelsen af understøttende undervisning, 45 min. bevægelse mv. ligger der en række nye opgaver, som skal varetages inden for skoleområdet.

  På baggrund af KL´s regneark for simulering af udgifterne forbundet med folkeskolereformen har forvaltningen udregnet 4 forskellige scenarier for, hvor meget det vil koste at gennemføre reformen i Dragør Kommune.

  I alle 4 scenarier er der taget udgangspunkt i de nuværende afsatte personale- og ledelsesressourcer på området – det være sig i forhold til skole og SFO (dog er sekretærer og pedeller taget ud af beregningerne), i det nuværende elevtal og et timetal der svarer til minimumstimetallet i dansk, matematik og historie og de vejledende timetal i de øvrige fag.

  Forudsætningerne i alle 4 scenarier er følgende:

  • Det nuværende antal klasser fastholdes
  • Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger jf. KL’s anbefaling
  • Pædagogerne varetager 65 % af den understøttende undervisning og lærerne varetager 35 %

  Parametrene der er blevet justeret på i de 4 scenarier, er følgende:

  • Antal timer pædagogerne skal lægge i skolen ud over den understøttende undervisning. Dette tal er afhængig af forældrebetalingen, da forældrebetalingen kun må udgøre en vis andel af det decentrale budget (de timer der lægges i ren SFO-tid)
  • Forældrebetaling
  • SFO-frekvens (antal % der benytter SFO-tilbuddet)

  Scenarie

  Forudsætninger

  Udgift/indtægter

  1.

  Pædagoger lægger 280 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 96 % som i dag

  Forældrebetaling som i dag

  + 4.849.561 kr.

  2.

  Pædagoger lægger 280 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 86 % som i dag

  Forældrebetaling som i dag

  + 6.398.050 kr.

  3.

  Pædagoger lægger 400 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 96 % som i dag

  Forældrebetaling på 12.100 om året

  - 215.780 kr.

  4.

  Pædagoger lægger 400 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 86 % dvs. 10 % mindre end i dag

  Forældrebetaling på 12.100 om året

  + 2.372.494 kr.

  Som det fremgår af ovenstående scenarier, så vil scenarie 3 være forbundet med udgifter, de øvrige 3 scenarier vil være forbundet med indtægter.

  Dog skal man være opmærksom på, at i scenarie 1 og 2, stammer en stor del af indtægten fra forældrebetalingen, og det kan drøftes, hvor mange, der vil benytte et SFO-tilbud, som har en reduceret åbningstid til samme betaling.

  Ligeledes omfatter scenarier 1 og 2, at pædagogerne kun lægger 280 timer om året ind i den faglige undervisning ud over de timer de varetager i den understøttende undervisning. Det svarer til, at en pædagog lægger 7 timer om ugen på skolen.

  Dette kan give nogle udfordringer i fastholdelsen af pædagoger, da det kan være svært at opretholde fuldtidsstillinger til medarbejderne, når eleverne fremadrettet skal være længere i skolen.

  I scenarier 3 og 4 er forældrebetalingen sat ned til 1.100 kr. om måneden med juli som betalingsfri (som i dag). Ligeledes er pædagogerne sat til at have 400 timer om året i den faglige undervisning ud over de timer de varetager i den understøttende undervisning. Det svarer til, at pædagogerne i gennemsnit lægger 2 timer om dagen på skolen foruden den understøttende undervisning.

  Som det fremgår af skemaet, har det stor betydning for økonomien, hvilken SFO-frekvens vi ender med at have. Ved en frekvens som i dag koster folkeskolereformen ca. 215.000 kr., mens et fald på 10 % i frekvensen vil betyde en indtægt på knap 2,4 mio. kr. Grunden til at indtægten stiger ved et fald i frekvensen skyldes, at der så vil blive nedlagt pædagog stillinger, da udgiften til SFO vil falde. Derved vil der også være færre pædagoger, der kan lægge timer ind i skolen, hvorfor det kan overvejes, hvis det bliver aktuelt, at bruge overskuddet på at ansætte pædagoger til skolerne.

  Samarbejde med bl.a. Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen

  Af folkeskolereformen fremgår det, at skolerne skal samarbejde med Musik- og Kulturskolen i relation til, at skolen skal åbne sig op og benytte andre fagkompetencer i varetagelsen af undervisningen – det kan være både den faglige og den understøttende del af undervisningen. Ligeledes er der åbnet for den mulighed, at valgfag kan tages i ungdomsskolen og skrives på elevernes 9. klasseprøver.

  I Dragør Kommune er der tradition for, at Ungdomsskolen varetager en del af den faglige undervisning, der er relateret til friluftsaktiviteter mv. Med den nuværende ordning er alle børn og unge i kommunen sikret forløb i f.eks. havsvømning, brandslukning, klatring, kajakroning mv. Det er ikke afhængigt af, hvilke lærere de har. Det nye ønske fra Ungdomsskolens side er at etablere og facilitere skolernes muligheder for at lave udeskole, tilbyde valgfag mv.

  Lignende tiltag kan også være gældende for Musik- og Kulturskolen, hvor eleverne er sikret forskellige forløb igennem deres skolegang. Det kan f.eks. være musikforløb i 1. klasse, billedkunst forløb i 4. klasse og deltagelse i teaterforestillinger.

  Kompetencecentre

  På fremtidsværkstedet den 18. januar 2014 kom der en lang række af idéer til, hvordan undervisningen fremadrettet kan udvikles både internt i skolen og i samarbejde med andre parter. Én af arbejdsgrupperne, bestående af lærere og pædagoger, fremlagde en idé med at oprette kompetencecentre i kommunen, så eleverne var sikret en række forløb uafhængigt af hvilken skole de gik på eller hvilken lærer de havde. Gruppen forslog centre som; dramacenter, outdoorcenter, masterclass, sciencecenter, kost & motionscenter, mediecenter og kreativitetscenter og klubområdet.

  Hvis man vælger denne løsning kan både Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen tænkes ind som et af en række af kompetencecentre

  Budget 2014

  I forbindelse med budget 2014-2017 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 og frem til folkeskolereformen. Disse penge er afsat til både udgifterne forbundet med arbejdet frem til reformen; inddragelsesproces, fremtidsværksted mv. og penge til realisering af reformen.

  Afhængigt af, hvilke principper der politisk besluttes at lægge til grund for den økonomiske ramme til realiseringen af folkeskolereformen, vil der være en stor del af den afsatte pulje tilbage.

  Disse midler kan fordeles efter forskellige principper.

  Der er forskellige løsninger på, hvordan samarbejdet med Ungdomsskolen, Musik- og Kulturskolen og evt. kompetencecentre rent økonomisk kan sættes sammen. Man kan give pengene til skolerne og så er det op til den enkelte skole fra år til år at afgøre, om de vil bruge pengene til at købe ydelser hos Ungdomsskolen, Musik- og Kulturskolen og kompetencecentrene (udover dem som der er i dag i Ungdomsskolen) eller man kan vælge at lægge nogle af de afsatte midler over i Ungdomsskolen, Musik- og Billedskolen samt til kompetencecentre, hvorved skolerne er sikret et antal faste forløb, som de ikke skal afsætte ekstra ressourcer til.

  Derved bliver tilbuddene til eleverne ikke afhængig af, hvilke lærer de har eller hvilken skole de går på.

  Brugen af folkeskolereformpuljen kan f.eks. bruges til en ½ stilling i musik- og kultur til varetagelse af en række forløb, 1 stilling i Ungdomsskolen til f.eks. en naturvejleder, som skolerne kan benytte i undervisningssammenhæng og til klargøring af grej til skolernes egne udeskole-aktiviteter, samt 200.000 kr. om året til drift og fornyelse af grej i udeskolen.

  De øvrige midler tilfalder skolerne og SFO øremærket til frikøb af medarbejdere til en række kompetencecentre som skolerne og SFO’erne finder relevante at oprette, kompetenceløft til medarbejderne samt et øget antal pædagoger og lærere i skolen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afhængig af hvilke beslutninger der træffes i relation til folkeskolereformen vil det have betydning for, hvor mange ressourcer der er til rådighed til arbejdet med og implementeringen af folkeskolereformen.

  Af nedenstående fremgår de forskellige scenariers betydning for de økonomiske midler.

  Skoleår 14/15

  Skoleår 15/16

  Skoleår 16/17

  Skolereformpulje

  + 3.200.000 kr.

  + 3.500.000 kr.

  + 3.500.000 kr.

  Naturvejleder i Ungdomsskolen

  - 500.000 kr.

  - 500.000 kr.

  - 500.000 kr.

  ½ stilling i Musik- og Kulturskolen

  - 250.000 kr.

  - 250.000 kr.

  - 250.000 kr.

  Vedligeholdelse af grej

  - 200.000 kr.

  - 200.000 kr.

  - 200.000 kr.

  Tilbage

  + 2.250.000 kr.

  + 2.555.000 kr.

  + 2.555.000 kr.

  I alt til kompetencecentre, kompetenceløft og øget antal medarbejdere i skolen

  Scenarie 1

  + 7.099.561 kr.

  + 7.404.561 kr.

  + 7.404.561 kr.

  Scenarie 2

  + 8.648.050 kr.

  + 8.953.050 kr.

  + 8.953.050 kr.

  Scenarie 3

  + 2.034.220 kr.

  + 2.339.220 kr.

  + 2.339.220 kr.

  Scenarie 4

  + 4.622.494 kr.

  + 4.927.494 kr.

  + 4.927.494 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  ad 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 4.

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, til yderligere belysning.

  ad 5.

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, til yderligere belysning.

  ad 6.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 7.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 8.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 3-8

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  T-gruppen ønsker en nærmere analyse af pædagogernes arbejdstid i folkeskolen. Hvad er argumentationen og konsekvensen af, at en SFO-pædagog "foruden den understøttende undervisning skal lægge minimum 400 timer af deres årsnorm i skolen"? - og hvad er status for den samlede økonomi af skolereformpuljen?

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte             3 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Ad 3-8

  Godkendt.

  Ad 2

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  T-gruppen ønsker en nærmere analyse af pædagogernes arbejdstid i folkeskolen. Hvad er argumentationen og konsekvensen af, at en SFO-pædagog "foruden den understøttende undervisning skal lægge minimum 400 timer af deres årsnorm i skolen"? - og hvad er status for den samlede økonomi af skolereformpuljen?

  Bilag

 • 15
  Udvælgelse af lokale indsatsområder i det kommende skoleår
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at nedenstående lokale indsatsområder godkendes for det kommende skoleår til understøttelsen af realiseringen af intentionerne i folkeskolereformen:

  1. En stærk ledelse med fokus på pædagogisk ledelse af skolens kerneydelser: undervisning.
  1. Elevinvolvering med fokus på elevernes selvevaluering og en dynamisk feedbackkultur.
  1. Samarbejde mellem forskellige faggrupper på skolen med fokus på lærere og pædagogers understøttelse af elevernes læring både fagligt og socialt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med folkeskolereformen er der på nationalt plan vedtaget tre overordnede mål for fremtidens skoler

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

  De overordnede mål skal være styrende for det fremadrettede arbejde med folkeskolereformen. Det betyder, at de indsatsområder (trædesten) som vælges i Dragør Kommune skal understøtte disse mål, for at sikre at der sker den ønskede udvikling i kommunens skoler, som folkeskolereformen lægger op til.

  I forbindelse med reformen har man udpeget 3 overordnede indsatsområder.

  1. En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.

  2. Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere.

  3. Få klare mål og regelforenkling.

  De overordnede indsatsområder tydeliggør, at intensionen med reformen er en anderledes skoledag end den vi kender i dag. Man ønsker ikke at den længere skoledag skal være en fortsættelse af det der er i dag, bare lidt flere timer. Ligesom de lokale indsatsområder skal understøtte de overordnede mål skal de også kvalificeres i forhold til de tre nationale indsatsområder.

  Lokale indsatsområder

  Med den valgte proces for arbejdet med folkeskolereformen har kommunalbestyrelsen sikret sig en lang række af forslag til, hvilke indsatsområder, der kan være i Dragør Kommune til at understøtte og sikre at kommunen for realiseret folkeskolereformen ud fra de intentioner der ligge bag. Indsatsområderne er også blevet kaldt trædesten og kan sammenstilles med de tidligere skolepolitiske mål. Forslagene er kommet fra en bred vifte af interessenter, der har givet deres mening til kende i arbejdsgrupper, på fremtidsværkstedet den 18. januar 2014, ved ledermøder mv. de indkomne indsatsområder kan grupperes i 5 overordnede indsatsområder:

  • Ledelse
  • Sammenhængskraft og fællesskab
  • Samarbejde om den åbne skole
  • Ny faglighed og nye læringsformer
  • Kompetencecentre.

  I bilaget findes en udfoldelse af de 5 identificerede indsatsområder.

  På baggrund af de fremkomne bud anbefaler forvaltningen, at der udvælges 3 lokale indsatsområder, som der efterfølgende udarbejdes måltal for, så dette er muligt at følge resultaterne af indsatsen. De tre indsatsområder er:

  En stærk ledelse med fokus på pædagogisk ledelse af skolens kerneydelser:

  Undervisning.

  · Den mest effektive skoleledelse er pædagogisk ledelse med fokus på skolens kerneydelse: undervisning.

  · Den gode skoledere har således høje forventninger og standarder, identificerer klare indsatsområder og giver feedback på læreren undervisning

  • En stærk leder går forrest når de grundlæggende kulturskabende værdier skabes og vedligeholdes og står sammen med medarbejderen vagt om den gode, anerkendende, udskillende og resultatskabende arbejdsplads

  Elevinvolvering med fokus på elevernes selvevaluering og en dynamisk feedbackkultur.

  · Det er bevist, at elevinddragelse øger både fagligheden og trivslen. Mere elevindragelse kan derfor blive en af nøglerne til fermtidens skole.

  · Eleverne skal opleve, at de er medbestemmende og medansvarlige i den undervisning og læring de får

  · Elever der bliver inddraget, får en større bevidsthed om samfundet og demokratiets betydning.

  Samarbejde mellem de forskellige faggrupper på skolen med fokus på lærere og pædagogers understøttelse af elevernes læring både fagligt og socialt

  • Der skal skabes en skole og en spændende arbejdsplads, som består af professionelle faggrupper som står sammen i et fællesskab.
  • En skole hvor samarbejdet mellem faggrupperne skaber de bedste læringsmiljøer for børnene og de unge.
  • Et samarbejde hvor gensidig respekt for hinandens kompetencer er en naturlig forudsætning for et fagligt og trivselsmæssigt løft for alle børnene og de unge.

  Måltal

  I forbindelse med folkeskolereformen, er der kommet større fokus på, at resultaterne af de igangsatte indsatser skal kunne måles og evalueres. På nationalt er der opsat 4 områder, der skal opstilles måltal for. I forhold til de 3 første kan dette direkte måles i resultaterne af de nationale tests og karaktererne. Hvad angår det sidste måltal i relation til elevernes trivsel, så skal der udvikles og opstilles måleparametre.

  Måltal der skal opgøres på kommune- og skoleniveau

  Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regner de nationale test

  Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

  Andelen af elever med dørlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

  Elevernes trivsel skal øges

  Foruden de ovenstående måltal skal der også udarbejdes styringsredskaber i forhold til de lokale indsatsområder (trædesten), som vælges i Dragør kommune. I den forbindelse anbefales det, at der også udarbejdes måltal for disse, så Kommunalbestyrelsen hele tiden har mulighed for at følge udviklingen og resultaterne af de indsatsområder som de har udpeget, og dermed også undervejs har mulighed for at justere på dem, hvis dette viser sig hensigtsmæssigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014  

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  A,C,O,V foreslår yderligere 2 indsatsområder (4 og 5).

  4. Børn/unge, forældre, personale inddrages fremadrettet i udviklingen af Dragørs skoler i de kommende skoleår. Det ønskes, at den inddragelsesproces der er startet og gennemført fortsætter, og forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan organiseres.

  5. Der udarbejdes en strategi for, hvordan det sikres, at børnene i en længere skoledag ikke kun bliver set/målt i forhold til deres faglighed, men som hele mennesker. Der henvises til forældregruppens oplæg på temamødet den 24. februar 2014.

  Hvilket Ebbe Kyrø (T) tilsluttede sig.

  Anbefales over for KB, dog således, at der tilføjes yderligere 2 punkter (4 og 5).

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  For stemte               6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Understøttende undervisning
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  pauser og frikvarterer, som vi kender dem i dag, afskaffes, således at der kun regnes med en spisepause på 30 min. Øvrig tid tilrettelægges som understøttende undervisning,

  2.

  at

  varetagelsen af den understøttende undervisning sker ved en fordeling af 35 % lærere og 65 % pædagoger eller andre medarbejdergrupper med relevant baggrund.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med folkeskolereformen er der indført et nyt element i skoledagen. Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen og give eleverne lejlighed til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal blandt andet ske gennem en højere grad af kobling mellem teori og praksis i undervisningen, som tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, der af eleverne opleves som relevante og interessante.

  Den understøttende undervisning skal have form af forskellige forløb og læringsaktiviteter mv. der ligger ud over undervisningen i fag og obligatoriske emner, men som skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens mål og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner.

  Undervisningstid og omfang af understøttende undervisning

  I forbindelse med folkeskolereformen er der fastsat nye undervisningstider pr. skoleår i relation til de forskellige klassetrin. Begrebet undervisningstid dækker over fagundervisning (dansk, matematik, hjemkundskab mv.), den understøttende undervisning og pauser. Undervisningstiden er følgende:

  Klassetrin

  Undervisningstid

  0.-3. klasse

  Minimum 1200 klokketimer, svarende til 30 klokketimer pr uge ved 40 undervisningsuger om året

  4.-6. klasse

  Minimum 1320 klokketimer, svarende til 33 klokketimer pr uge ved 40 undervisningsuger om året

  7.-9, klasse

  1400 klokketimer, svarende til 35 klokketimer pr uge ved 40 undervisningsuger om året

  Kommunalbestyrelsen kan vælge at lægge flere timer ind fra 0.-6. klasse, den samlede undervisningstid må dog ikke som udgangspunkt overstige 1400 klokketimer om året

  For fagundervisningen har Undervisningsministeriet udarbejdet vejledende timetal for alle fag. Hvis der tages udgangspunkt i disse, så er omfanget af den understøttende undervisning afhængig af, hvor meget tid der afsættes til pauser.

  Af bemærkningerne til loven fremgår følgende:

  ”Opgaver så som opsyn med eleverne i pauser og beskæftigelse af eleverne umiddelbart før og efter skoletid samt i fri og mellemtimer og frikvarterer kan fortsat ikke karakteriseres som undervisning – hverken i forbindelse med undervisning i fagene eller i tiden til den understøttende undervisning”

  Der skal derfor tages stilling til, hvor meget understøttende undervisning og pauser man ønsker i den nye skoledag. Hvis det nuværende pausemønster i skolerne fastholdes vil der være meget lidt tid tilbage til den understøttende undervisning. Se bilag for grafisk fremstilling af, hvilken betydning det nuværende pausemønster har for den understøttende undervisning.

  I dag udgør frikvarterer og spisepauser på kommunens skoler mellem 5,8 og 6.6 klokketimer om ugen i de ældste klasser, hvilket svarer til mellem 1 time og 10 min. og 1 time og 20 min. pr. dag. I dag varer frikvartererne mellem 5 – 20 min., mens det kombinerede spisefrikvarter med efterfølgende frikvarter varer 40 – 45 min. Frikvartererne er kendetegnet ved, at der er tale om opsyn med børnene. Umiddelbart tilrettelægges der ikke aktivitetsmuligheder for børnene og de unge i disse tidsrum.

  Forvaltningens anbefaling er, at der fremadrettet kun arbejdes med én pause, hvor pause defineres som ovenstående fra bemærkningerne. Pausen skal bruges til frokost, og hvor spisefrikvarteret i dag er på mellem 15 – 20 min., så anbefales det, at dette ændres til 30 min, så der er tid til en rolig spisesituation. Det anbefales, at det nuværende frikvarterbegreb falder væk, og at der i stedet arbejdes med en omorganisering af skoledagen, således at der skabes en vekselvirkning mellem fagundervisning og understøttende undervisning. Hvordan selve udmøntningen skal ske, er op til den enkelte skole. På fremtidsværkstedet var der et par grupper som bl.a. havde arbejdet med en anden organisering af skoledagen, hvor der netop var fokus på at skabe en spændende og vekslende skoledag for børnene. Det samme arbejdede lærerne med på den pædagogiske dag, hvor de alle var samlet og drøftede folkeskolereformen. Medarbejderne er med andre ord godt i gang med at retænke den nye skoledag.

  Varetagelse af den understøttende undervisning

  Af bemærkningerne til loven fremgår det at:

  ”Undervisningen i fagene og de obligatoriske emner varetages som hidtil af lærere og for så vidt angår 1.-3. klassetrin i begrænset omfang af pædagoger. Understøttende undervisning kan varetages af såvel lærere som pædagoger eller andre medarbejdergrupper i kommunens skolevæsen med en relevant baggrund”.

  Med udgangspunkt i de vejledende timetal fra undervisningsministeriet, er fordelingen af understøttende undervisning, pauser og frivillig lektiehjælp:

  Understøttende undervisning

  Spisefrikvarter/pauser

  Lektiecafé

  Med nuværende pausemønster

  27,06 %

  52,33 %

  20,58 %

  Med 30 min. spisepause

  57,02 %

  22,36 %

  20,58 %

  På baggrund af forvaltningens anbefaling om 30 min. spisepause som eneste ”pausetid” anbefales det at varetagelsen af den understøttende undervisning sker ved 35 % lærere og 65 % pædagoger eller andre medarbejdergrupper med relevant baggrund.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014  

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  Anbefales overfor KB

  Ad 2

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  T-gruppen ønsker en nærmere analyse og argumentation for, at lærernes del af den understøttende undervisning maksimalt må udgøre 35 %.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra A:

  ”Skolelederen sikrer en sammenhæng mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning. Varetagelsen af den understøttende undervisning sker ved en gennemsnitlig fordeling af 35 % lærere og 65 % pædagoger eller andre medarbejdergrupper med relevant baggrund.”

  For stemte 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte   3 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  ”T-gruppen ønsker en nærmere analyse og argumentation for, at lærernes del af den understøttende undervisning maksimalt må udgøre 35 %.”

  Bilag

 • 17
  Timetal for fagundervisningen i folkeskolen efter folkeskolereformen
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  man i Dragør Kommune anvender timetalsfordelingen som udarbejdet af Undervisningsministeriet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Inden folkeskolereformen udarbejdede Undervisningsministeriet en oversigt over henholdsvis minimumstimer og vejledende timer for de enkelte fag i folkeskolen. Dette er blevet ændret i forbindelse med reformen.

  Fremadrettet er der kun fastsat minimumstimetal for henholdsvis dansk, matematik og historie. For dansk og matematik ligger de nye minimumstimetal højere end de nuværende vejledende timetal for fagene, mens minimumstimetallet for historie ligger på det nuværende vejledende timetal. Der ikke angivet et vejledende timetal for disse tre fag.

  For de øvrige fag er der kun angivet vejledende timetal. Der er ikke noget minimums timetal for disse fag.

  Forvaltningen anbefaler, at man følger timetals fordelingen som udarbejdet af Undervisningsministeriet. Timetallene fremgår af bilaget.

  Hvis det vælges at øge antallet af timer i et eller flere fag, vil denne forøgelse betydet færre timer til understøttende undervisning.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Godkendelse af rammeaftale for lærernes arbejdstid i skoleåret 2014/15
  Sagsid.: 14/163

  ANBEFALING:

  Det indstilles at udvalget godkender den vedlagte rammeaftale for lærernes arbejdstid i skoleåret 2014/15.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2013 at indgå en kommunal arbejdstidsaftale, som skulle fastsætte lærernes ugentlige tilstedeværelse på skolerne. Der skulle i aftalen endvidere skabes plads til, at hver enkelt lærer får tildelt sin egen rådighedspulje.

  Der har været forhandlet mellem Dragør Kommune, repræsenteret ved forvaltning og skoleledere, og DLF kreds 13 samt de lokale tillidsrepræsentanter. Der er nu indgået en aftale, som begge parter har tilsluttet sig.  Forhandlingerne er foregået i en positiv stemning og det er et enigt forhandlingsudvalg, som anbefaler aftalen til godkendelse.

  Parterne er enige om, at aftalen skal medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser med høj kvalitet i ledelses- og lærerarbejdet, samt at give alle parter mulighed for at udføre deres opgaver kompetent og professionelt med det mål at sikre høj kvalitet i elevernes skolegang.

  Aftalen skal efter kommunalbestyrelsens godkendelse præciseres i de lokale MED-udvalg, for at styrke den lokale dialog og lærernes indflydelse påeget arbejde.

  Hovedelementerne i aftalen er:

  • At lærerne som udgangspunkt er til stede på skolen i 35 timer om ugen, i de 40 skoleuger
  • At der afsættes årligt 50 timer til fælles kompetenceudvikling, eksempelvis inklusion, som placeres på hele dage.
  • Der afsættes en individuel pulje pr. fuldtidsansat på 230 timer pr. år. Puljen vil i skoleåret 2014/15 være ens for alle lærere.

  De tre elementer giver sammenlagt en årsnorm på 1680 timer. Det er aftalt at det bør tilstræbes at den enkelte lærers antal undervisningstimer ikke overstiger 800 timer.

  Timerne i den individuelle pulje skal anvendes til det daglige forældresamarbejde, tid til forberedelse der supplerer den individuelle og fælles forberedelse i tilstedeværelsestiden og møder og kontakter med eksterne parter, som ikke kan placeres inden for almindelig arbejdstid.

  Det er aftalt at den 6. ferieuge kan afvikles eller indgå i årsnormen.

  Der er desuden indgået aftaler om opgaveoversigt og mødeplan samt vilkår for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

  Aftalen er indgået for skoleåret 2014/15 og udløber automatisk. Parterne har aftalt at evaluere aftalen og vilkårene i løbet af det kommende skoleår, med henblik på at fastlægge rammerne for skoleårene 2015/16 og frem.

  LOVE/REGLER:

  Rammeaftalen om lærernes arbejdstid er tilrettelagt med udgangspunkt i Lov 409, som trådte i stedet for en overenskomst ved regeringsindgrebet i foråret 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er forudsat fra regeringens side, at øget fleksibilitet og flere under-visningstimer pr. lærer, kan medvirke til at finansiere det øgede antal undervisningstimer for eleverne i folkeskolen som helhed. Den fremlagte aftale understøtter dette.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  For stemte 14 (A+C+L+O+T+V)

  Imod stemte 1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Drøftelse af ansøgning om ændring af forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 13/1065

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at kommunalbestyrelsen beslutter om ansøgningen om ændring af det forpligtende samarbejde skal opretholdes, på baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i maj 2013 indsendt ansøgning om ændring af det forpligtende kommunale samarbejde til Økonomi- og Indenrigsministeriet, med hhv. hjemtagelse og overdragelse af områder til Københavns Kommune.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i februar 2014 orienteret om de vurderinger, som er udarbejdet af fagministerierne og som forventes at ligge til grund for ØIM’s endelige vurdering, samt om ØIM’s egne overvejelser om vilkår for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

  Forventet varetagelse af faglige områder

  Tabel 1: Områder i det forpligtende samarbejde

  Område

  Ansøgning fra DK

  Foreløbig vurdering fra ØIM

  Hjælpemidler

  Hjemtages

  Forventes godkendt

  Genoptræning

  Hjemtages

  Forventes afvist

  Specialundervisning og PPR

  Hjemtages

  Forventes delvist godkendt, dog undtaget voksenspecialundervisning.

  Det sociale børneområde

  Hjemtages

  Forventes godkendt

  Socialområdet, voksne med særlige behov

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Beskæftigelse og jobcenter

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Natur og Miljø

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Det forventede afslag på hjemtagning af genoptræning vanskeliggør snitfladen mellem den rehabiliterende daglige indsats og egentlig genoptræning. Et afslag vil medføre, at der skal optages forhandlinger med Københavns Kommune om også at varetage denne del af opgaven. Herunder skal overvejes transporttid og –omkostninger for svage borgere, som skal til et de otte specialiserede genoptræningscentre i Københavns Kommune.

  Vilkår for overdragelse af medarbejdere

  Administrationen og ministeriet har drøftet vilkår for overdragelse af medarbejdere i forbindelse med en ændring af aftalen. Det er administrationens vurdering, at ministeriet i sin endelige fastsættelse af vilkår, vil lægge vægt på at medarbejderne ikke er stillet dårligere end ved den oprindelige overførsel af opgaver til Tårnby.

  Det kan betyde, at Dragør Kommune skal overtage flere medarbejdere fra Tårnby Kommune, til opgaver som skal løses i Københavns Kommune med færre årsværk. Københavns Kommune har gjort det klart, at kommunens tilbud er betinget af at der ikke følger yderligere forpligtelser ift. personale med.

  Medarbejdere som er hjemtaget fra Tårnby vil være omfattet af en udvidet beskyttelse som følge af virksomhedsoverdragelsesloven, og en personaletilpasnng vil være både langvarig og potentielt yderst bekostelig.

  I Dragør Kommunes estimerede budget for ændring af det forpligtende samarbejde er der afsat 1,5 mio. kr. til personaleudgifter. Det er administrationens vurdering at der på det foreløbige grundlag må forventes væsentligt højere udgifter.

  Tidsplan

  Ministeriet oplyser, at den endelige afgørelse fra ministeriet først kan forventes efter et udkast har været i høring i de berørte kommuner, samt til efterfølgende kommentering i fagministerierne.

  Det er administrationens vurdering, at det derfor ikke er realistisk at en hjemtagelse/overdragelse til København kan træde i kraft den 1. januar 2015. Der er dels behov for 6 måneders varsling af medarbejdere, dels ligger der et betydeligt arbejde i beskrivelse af snitflader og udvikling af arbejdsgangsbeskrivelser for de områder som skal overgå til København.

  Hvis overgangen skal ske til et budgetår, vil samarbejdet kunne træde i kraft 1. januar 2016.

  Sammenfattende vurdering

  Et af de områder som var udslagsgivende for Dragør Kommunes ønske om at flytte samarbejdet til København, er jobcenteret. I de senere år er Tårnbys jobcenter gået fra en placering nederst på skalaen, til at være et af de bedst performende centre.

  Med baggrund i de nye oplysninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderes de tidligere økonomiske beregninger for den samlede aftale ikke at holde, primært pga. usikkerheden om overdragelse af medarbejdere og en genforhandling med København om faglige områder.

  Selve samarbejdet i en driftsfase forventes ikke at blive mere effektivt i København end i en aftale med Tårnby, når følgeomkostninger såsom it-licenser, kørsel og ny administrationspraksis inddrages.

  Samlet set er det derfor direktionens vurdering, at en flytning af samarbejdet fra Tårnby til København vil være meget omkostningstungt i overgangsfasen, både hvad angår budget og personaletimer. Samt at den efterfølgende driftssituation ikke vil udgøre hverken en tilstrækkelig forbedring for borgerne eller en mere effektiv administration for Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en række afledte konsekvenser af beslutningen om enten at opretholde eller fortsætte ansøgningen om et forpligtende samarbejde.

  Såfremt samarbejdet fastholdes med Tårnby skal budgettet korrigeres for en forventet besparelse på 1 mio. kr. årligt. Det bør under alle omstændigheder ske i budgettet for 2015, som følge af den forlængede tidsplan for en beslutning fra ministeriet.

  Såfremt ansøgningen fastholdes og et samarbejde skal effektueres med København, er det forventningen, at det i overgangsperioden vil medføre stærkt øgede udgifter til udvikling af en ny aftale med København (eks. it-licenser) og i forhold til overflytning af personale, som følge af ministeriets nye vurdering af de personalemæssige forpligtelser i forbindelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  En enig kommunalbestyrelse godkendte at videreføre det eksisterende forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

 • 20
  Henvendelse om leje af areal på havnen ved Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 14/203

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at der tages stilling til, om arealet ud for Dragør Sejlklub kan lejes ud til forpagteren af sejlklubbens restauration til salg af is/drikkevarer m.v. i sommerperioden.
  1. at administrationen – såfremt arealet besluttes udlejet – bemyndiges til at gennemføre og indgå kontrakt om udlejning på følgende vilkår:

  A. Markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  B. Lejen betales årligt forud.

  C. Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  D. Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  E. Lejemålet indgås tidsubegrænset, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en henvendelse om udlejning af et areal ved Dragør Sejlklub på Dragør Havn. Arealet er markeret på bilag 1.

  Arealet ønskes lejet til brug for udeservering af is, drikkevarer m.v. som led i ansøgers forpagtning af sejlklubbens restaurant.

  Fra ansøgningen skal fremhæves følgende oplysninger om den påtænkte brug:

  Området vil blive brugt i sommerperioden, primært til salg af is og udskænkning af drikkevarer. Vi har allerede lavet en aftale med en af Danmarks mest anderkendte leverandører af kvalitetsis.

  Trekantsområdet vil derfor i sommerperioden have en direkte forbindelse med sejlklubbens terrasse. Vi forestiller os, at vi vil have små cafeborde, stole og parasoller, samt en mobil is-disk - evt. med salg af take away kaffe og isvand i plastflasker med sejlklubbens logo samt en bagside etikette med historien om Nordre mole og sejlklubben.

  Arealet er på ca. 97 m2.

  Dragør Havn er – i forhold til havnens drift - hørt om den påtænkte udlejning af arealet.

  Havnen er ikke umiddelbart interesseret i, at arealet udlejes, hvilket begrundes med følgende udtalelse:

  Den omtalte trekant der ønskes lejet til Dragør Sejlklubs evt. nye restaurant, udgør netop det areal hvor havnen til sommer har planlagt at opsætte et par bænkeborde sæt, samt en grill. Det er den eneste lokalitet på nordre mole vi har til rådighed for havnens besøgende. Hertil kommer at der allerede i dag er opsat bænke der er meget besøgte op til sejlklubbens terrasse.

  Hvis arealet besluttes udlejet til ansøger, skal dette ske til markedspris.

  Markedsprisen kan – i henhold til gældende praksis – findes enten gennem et udbud eller en sagkyndig valuarvurdering.

  I denne sag – hvor der kun er tale om én relevant lejer – giver et offentligt udbud ikke mening.

  Administrationen anbefaler derfor, at markedsprisen findes gennem en sagkyndig valuarvurdering som lejer i givet fald skal betale.

  Vurderingen iværksættes ikke før denne accept foreligger fra lejers side, da Dragør Kommune i modsat fald risikerer, at have afholdt udgiften forgæves, hvis den fastsatte markedsleje efterfølgende bevirker, at arealet alligevel ikke ønskes lejet fordi lejen findes for høj.

  Administrationen anbefaler endvidere at anbefalingens punkt 2. B- E indgår som grundvilkår i en eventuel lejeaftale, idet disse vilkår afspejler de forhold som er nødvendige at regulere, baseret på erfaringen med tidligere udlejning af areal på havnen til lignende formål som det ansøgte.

  Såfremt arealet besluttes udlejet anbefaler administrationen at blive bemyndiget til at gennemføre sagen og udlejningen på de besluttede vilkår uden fornyet politisk behandling af sagen.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne ifølge hvilke en kommune bl.a. ikke må agere konkurrenceforvridende og er forpligtet til at opkræve markedspris ved udlejning af bl.a. arealer.

  Markedsprisen defineres som enten fastsat gennem en sagkyndig valuarvurdering eller som højeste opnåelige pris i markedet, baseret på et offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt arealet udlejes vil der blive tale om en lejeindtægt, som dog ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, da den afhænger af valuarvurderingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen er hørt i denne sag for så vidt angår havnens drift. Høringssvaret fremgår af sagsfremstillingen.

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn er høringsberettiget ved udlejning af arealer/lokaler på havnen til formål som ikke tidligere har været repræsenteret på havnen.

  Da brugerbestyrelsen tidligere har godkendt issalg fra et andet areal på havnen, er der ikke foretaget høring af brugerbestyrelsen i denne sag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Økonomiudvalget ønsker ikke at udleje arealet

  Bilag

 • 21
  Stillingtagen til udlejning af et areal på Dragør Havn til issalg
  Sagsid.: 14/140

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  arealet mellem det gamle Beghus og turistinformationen på Dragør Havn ikke udlejes.

  2.

  at

  processen - såfremt det måtte blive besluttet, at udleje et areal til issalg på Dragør Havn – er følgende:

  a) Administrationen udarbejder udkast til udbudsmateriale med henblik på offentligt udbud af arealet/lejeforholdet.

  b) Administrationen foreslår alternative placeringsmuligheder.

  c) Udbudsmateriale m.v. fremsendes til politisk godkendelse forinden offentliggørelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har tidligere haft udlejet et areal på 60 m2 på Dragør Havn mellem det gamle Beghus og Turistinformationen.

  Arealet blev udlejet til salg af is og drikkevarer, og der var tilladelse til opsætning af borde og stole på arealet.

  Lejer har opsagt lejeaftalen, som nu er ophørt i starten af 2014.

  Administrationen har efterfølgende modtaget en henvendelse vedrørende arealet.

  Det er tidligere lejers forhenværende bestyrer, der ønsker at få lejemålet på de samme vilkår og med samme placering som hidtil.

  Ad administrationens anbefaling 1:

  Administrationen anbefaler grundlæggende, at arealet mellem det gamle Beghus og Turistinformationen ikke udlejes.

  Baggrunden er, at erfaringerne fra det tidligere lejeforhold har vist, at en placering dér af en vogn/to åbne barer til issalg samt opsætning af borde og stole har været meget uhensigtsmæssig.

  Placeringen har været uhensigtsmæssig i forhold til gennemførslen af havnens egen, daglige drift og øvrige aktiviteter på havnepladsen.

  Arealet benyttes – uden for sæsonen for issalg – til bådeoplæg og der har været konflikter mellem påbegyndt issalg/servering og oplagte både.

  Havnens egen drift har jævnligt været berørt af materiel som skulle have været fjernet fra det lejede areal ved lukketid, men ikke altid blev det, hvilket besværliggjorde/umuliggjorde havnens færdsel på/hen over arealet.

  Salget af is er senest sket fra en vogn/trailer, som blev stillet på arealet mellem Beghuset og det tidligere havnekontor (nu turistkontor), der begge er fredede.

  Plan og Teknik udtaler i den forbindelse:

  ”Den opstillede vogn/trailer samt den tilknyttede udeservering med stole, borde, blomsterkummer etc findes væsentligt at forringe oplevelsen af den historiske bebyggelse. Beghuset og havnekontoret udgør sammen med museumsbygningen en af havnens bygningskulturelle turistattraktioner.”

  Ad administrationens anbefaling 2:

  Såfremt det besluttes at ville udbyde et areal til salg af is/drikkevarer på Dragør Havn, anbefaler administrationen at arealet udbydes til leje gennem offentligt udbud.

  Baggrunden for denne anbefaling er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse fra august 2012 om netop udlejningen af og lejeniveauet for det omhandlede areal.

  Tidligere lejer betalte havnens takst for ”øvrigt erhverv” – dengang kr. 125,00 pr. m2 pr. år.

  En erhvervsdrivende i nærområdet, som også sælger is, klagede til styrelsen over lejeniveauet.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtalte i sagen, at når lejemålet næste gang skulle forlænges eller genudbydes, så skal markedslejen findes enten via en valuarvurdering eller gennem offentligt udbud.

  Administrationen anbefaler offentligt udbud, som også har været gennemført ved udlejning af erhvervslokaler på havnen, da et offentligt udbud ikke fordrer at kommunen afholder udgifter til en valuarvurdering.

  På baggrund af de uhensigtsmæssigheder der har været forbundet med den hidtidige lokalitet, anbefaler administrationen, at et udbud vedrører en anden placering end den hidtidige. Administrationen vil i forbindelse med godkendelsen af udbudsmaterialet anvise alternative placeringsmuligheder.

  Udbudsmaterialet og dermed kontraktgrundlaget bør udarbejdes med afsæt i de erfaringer der er gjort i forhold til det tidligere lejeforhold.

  Såfremt det besluttes at udbyde et areal, sker udbud først efter politisk godkendelse af udbudsmaterialet.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. foreskriver at kommuner ikke må agere konkurrenceforvridende og i øvrigt er forpligtede til at opkræve markedspris i forbindelse med salg/udlejning.

  Som markedspris/markedsleje defineres enten en sagkyndig vurdering foretaget af en autoriseret valuar, eller den pris som er højest opnåelig i markedet på baggrund af et offentligt udbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn er høringsberettiget i forhold til udlejning til formål som ikke tidligere har været repræsenteret på havnen. Brugerbestyrelsen er hørt i forbindelse med den tidligere udlejning af arealet til samme formål, og høres derfor ikke i denne sag.

  Havneadministrationen er hørt i forhold til havnens drift under den tidligere udlejning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt

  Bilag

 • 22
  Status på digitalisering 1. kvartal 2014
  Sagsid.: 13/4

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager status til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den samlede økonomi for digitalisering af Dragør Kommune 2013 til 2015 kendes endnu ikke i detaljer, da de fleste af de 32 initiativer i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi endnu ikke er beskrevet i business cases fra KL eller KOMBIT. Der findes således ingen beregningsmetode, som ikke vil behæfte sig med meget stor usikkerhed, som kan anvendes til at beregne den samlede udgift, og effektiviseringsgevinst.

  Men der er ingen tvivl om, at Dragør Kommune står overfor en udfordring, i forhold til at realisere den fulde økonomiske effekt af digitaliseringen. Den begrænsede økonomiske effekt skyldes bl.a. Dragør Kommunes størrelse, og de deraf begrænsede muligheder for tilpasning af medarbejderstaben. Det betyder at fokus i it-projekterne vil være at levere en bedre kvalitet til samme pris, samt færre fejl i håndtering af f.eks. ansøgninger fra borgere. Samtidig skal kommunen overholde Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og hermed lovgivningen, samt realisere den mulige effektiviseringsgevinst.

  Dele af den beregnede effektiviseringsgevinst indhøstes årligt af staten, i forbindelse med fastsættelsen af bloktilskuddet.

  Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 – 2015

  Dragør Kommune følger Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, hvori der er defineret en handleplan for digitaliseringen af det offentlige fra 2011-2015. Dette sker i bølger frem mod 2015, i form af en såkaldt

  bølgeplan. Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er udmøntet i en handlingsplan med 32 konkrete projekter, der skal føre strategiens initiativer ud i livet. Handlingsplanen er rammen om digitalisering i Dragør Kommune til og med 2015. Målet med handlingsplanen er at give borgere bedre og mere fleksibel service, og samtidig effektivisere kommunernes administration.

  Forvaltningen har i 2013 arbejdet med bølge 2 i bølgeplanen, som også er aftalt i økonomiaftalen for 2013. Status er, at kommunen har anskaffet alle løsninger. Dragør er klarmeldt som grøn kommune af KL og KOMBIT, foran kommuner som fx København, Frederiksberg og Tårnby (bilag 1)

  Forvaltningen vil i 2014 arbejde med bølge 3 som omhandler 11 punkter. Pt. er forvaltningen startet på behovsanalyser, for at definere hvordan kommunens krav til de nye systemer bør være. I løbet af maj vil de første systemer være til rådighed fra leverandørerne, og kommunen vil begynde at afsøge markedet for løsninger. Der udarbejdes business cases til hvert indkøb af løsninger.

  Digitalisering - udsatte børn og unge (DUBU)

  Udviklingen på området for udsatte børn og unge, har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. Det er sket samtidig med, at kommunalreformen har givet kommunerne et større ansvar.

  DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der skal fremme effektivitet og kvalitet på området for udsatte børn og unge. Brug af løsningen reducerer sagsbehandlernes tidsforbrug til administration, frigør mere tid til konkret behandling, sikrer overblik over sagsbehandling og forbedre den økonomiske styring.

  DUBU projektet er opstartet i november 2013, og de relevante medarbejdere har været på kursus i den socialfaglige metode bag.

  Anskaffelse af systemet er obligatorisk, med deadline ultimo 2014.

  Digital post

  Digital post betyder, at virksomheder skal kommunikere digitalt med det offentlige gældende fra 1. november 2013, og borgerne fra ultimo 2014. Alle virksomheder og borgere får fra centralt hold oprettet en digital postkasse, hvis dette ikke gøres manuelt af borgeren selv, inden deadline. E-mail er ikke digital post.

  Borgere og virksomheder får mulighed for at kommunikere sikkert og digitalt med Dragør Kommune via borger.dk og via virk.dk. Derudover vil borgere og virksomheder også kunne sende post digitalt.

  At indføre digital post i kommunen kræver indførsel af en fjernprintsløsning. En fjernprintløsning digitaliserer forsendelse af breve, der normalt printes på kommunens almindelige printere. Fjernprintløsningen vælger på basis af borgerens tilmelding, om et brev skal sendes som digital post eller til udskrift, kuvertering og postforsendelse i et fjernprintsbureau. Der er gjort klar til at indføre programmet Doc2mail fra KMD, så snart at kommunens skabeloner lever op til standarderne fra KMD.

  KOMBIT monopolbrud

  KOMBITs monopolbrud skal frigøre kommunerne fra KMD"s monopol på it-løsninger og sikre ejerskab til egne data. Dragør Kommune har tilsluttet sig de kommende udbud på monopolområdet:

  1. Kommunernes Ydelsessystem (KY)

  2. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

  3. Sygedagpengeprojektet

  4. Støttesystemerne i den fælleskommunale rammearkitektur.

  Forvaltningen følger nøje udviklingen på området, og deltager i udviklingen af de nye monopolbrudsprogrammer.

  KOMHEN tælleuger

  De årlige tælleuger bliver brugt til at måle på, hvor mange borgere der fortsat møder op hos kommunerne.

  Efterårets måling vil blive brugt til at måle effekten af ’Obligatorisk selvbetjening’. Den 1. december 2012 blev det ved lov bl.a. obligatorisk for borgerne bl.a. at bestille gule og blå sygesikringskort.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen umiddelbare konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Til efterretning

  Status på digitalisering og kommunens IT-strategi fremlægges for ØU inden sommerferien

  Bilag

 • 23
  Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund
  Sagsid.: 14/257

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at udvalget godkender

  • afrapportering for 2013
  • at målsætningen for 2014 er at fastholde den nuværende andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal som følge af trepartsaftalen 2007 opstille måltal for hvor stor andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal.

  Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. Måltallene besluttes politisk i en politik eller i et møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere drøfte opfyldelsen af måltallene én gang årligt.

  Sammenligning af medarbejderandel fra tidligere år:

  • I 2011 lå medarbejderandelen på 6,39 %
  • I 2012 lå medarbejderandelen på 6,50 %
  • I 2013 lå medarbejderandelen på 6,11 %

  Oversigt over fordeling af medarbejdere, med ikke-vestlig baggrund på forskellige fagområder i Dragør Kommune for 2013:

  • Administration 1 %
  • Børn & Unge 4 %
  • Teknisk 18 %
  • Undervisning 1 %
  • Ældre, sundhed 8 %

  Befolkningsandelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Dragør Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden:

  • Befolkningsandelen i Dragør Kommune udgør 2,60 %
  • Befolkningsandelen i Region Hovedstaden udgør 9,68 %

  Tallene viser at medarbejderandelen ligger betydeligt højere end befolkningsandelen i Dragør Kommune.

  Målsætning for 2014:

  Det kan konkluderes, at kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund ligger på et acceptabelt niveau i forhold til befolkningsandelen i Dragør. På den baggrund anbefales det som målsætning for 2014 at fastholde det nuværende niveau.

  LOVE/REGLER:

  Trepartsaftalen 2007

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 24
  Ændring af sammensætningen af Brugerbestyrelsen for Dragør Havn og godkendelse af ændrede retningslinier
  Sagsid.: 13/2302

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn udvides med to pladser, således at Dragør Motorbådsklub tildeles én plads og Museum Amager tildeles én plads.

  2.

  at

  de ændrede retningslinjer for Brugerbestyrelsen på Dragør Havn godkendes uden forudgående høring af klubberne/foreningerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 14. januar 2014 besluttede Teknik-, Miljø- og Kulturudvalget:

  1. at administrationen indhenter dokumenterede oplysninger om medlemstallet hos de klubber/foreninger der i dag foretager udpegning til Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH), samt oplister eventuelle andre brugergrupper der ikke foretager udpegning og
  2. at administrationen herefter udarbejder forslag til nye retningslinjer for klubbernes/foreningernes udpegning til BBH og dermed også BBHs sammensætning.
  3. at administrationens forslag til ændringer behandles politisk og derefter sendes i høring hos de klubber/foreninger der i dag har sæde i BBH forinden endelig vedtagelse.

  Administrationen har nu modtaget oplysninger om medlemstal fra de foreninger/klubber der i dag foretager udpegning til BBH.

  Medlemstallene fremgår af bilag 1.

  Ud over de foreninger/klubber der i dag er repræsenteret i BBH er der også Dragør Motorbådsklub og Museum Amager, der har ytret ønske om at få sæde i BBH.

  Dragør Motorbådsklub har 203 medlemmer og Museum Amager ejer en del bygninger på Havnen.

  Derfor finder administrationen det velbegrundet, hvis Dragør Motorbådsklub og Museum Amager får hver én plads i BBH, der således udvides fra 7 til 9 medlemmer.

  Øvrige klubbers/foreningers udpegningsret til BBH berøres ikke.

  Administrationen har gennemgået de gældende retningslinjer for BBH og udarbejdet udkast til nye retningslinjer.

  Ændringerne består dels i en konsekvensændring i forhold til medlemstallet, ændret udvalgsstruktur i kommunen og dels i en modernisering af retningslinjerne, som i gældende form er utidssvarende både hvad angår sprog og indhold.

  Udkast til ændrede retningslinjer fremlægges som bilag 2.

  Retningslinjerne er ”skåret til” så de alene afspejler BBHs kompetencer, og ikke længere indeholder afsnit som vedrører havneadministrationens relation til og samarbejde med den øvrige kommunale forvaltning, hvilket synes irrelevant i forhold til BBH.

  Administrationen har indføjet ny regel om, at havneadministrationen – hvis der opstår uenighed om udpegning af ét medlem blandt flere foreninger – kan løse konflikten ved lodtrækning og efterfølgende rotation.

  Brugerbestyrelsens kompetencer er ikke berørt af de foreslåede ændringer.

  Det er tidligere anbefalet og besluttet, at udkast til ændret sammensætning og ændrede retningslinjer skulle sendes i høring før endelig vedtagelse.

  Fordi ingen af de klubber/foreninger der i dag er repræsenteret i BBH berøres negativt af de foreslåede ændringer, og fordi BBHs kompetencer i øvrigt er uændrede, vurderer administrationen, at ændringerne kan foretages uden forudgående høring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T ønsker, at retningslinjer om ”Havneadministrationens ansvarsområde” tages med fra de gældende sæt retningslinjer af den 22/11 1990 til de nye retningslinjer.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1 + 2

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Forslag fra Ebbe Kyrø (T):

  Følgende tekstafsnit fra de gamle retningslinjer tilføjes de nye retningslinjer: ”Havneadministrationens ansvarsområde defineres som

  • Gl. færgehavn, tidligere færgehavn, lystbådehavn og forthavn med tilhørende landarealer, bygninger og indsejlingsrender.
  • Naborelationer til Gl. Fort.”

  Godkendt.

  Afstemning om anbefaling:

  Godkendt.

  Bilag

 • 25
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i december 2013. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver juni 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 26
  Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014
  Sagsid.: 14/105

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at valgbestyrelsen med stedfortrædere (som nedsat af kommunalbestyrelsen ved konstitueringen) fungerer som valgbestyrelse og stedfortrædere både til Europa-Parlaments­valget og til folkeafstemningen om patentdomstolen
  2. at kommunalbestyrelsen beslutter, at der ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen kun er ét afstemningssted, og det er i Hollænderhallen
  3. at kommunalbestyrelsen blandt sine egne medlemmer vælger ni valgstyrere til at stå for afstemningen, og at valgstyrerne fungerer som valgstyrere både til Europa-Parlamentsvalget og til folkeafstemningen om patentdomstolen
  4. at øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager som tilforordnede primært ved valgbordene
  5. at kommunalbestyrelsen blandt valgstyrerne vælger en formand for disse
  6. at fastsættelse af antal tilforordnede vælgere tages til efterretning, og at de valgte personer er tilforordnede vælgere både til Europa-Parlamentsvalget og til folkeafstemningen om patentdomstolen
  7. at kommunalbestyrelsen udpeger én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem
  8. at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege én stemmemodtager blandt personalet i valgsekretariatet til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem
  9. at kommunalbestyrelsen vælger to af de udpegede valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer sammen med valgsekretariatet lørdag den 24. maj 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Samme dag skal der også afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

  Det er ikke sammenfaldende grupper, der har valgret til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol. Det følger derfor af lovgivningen, at der skal udarbejdes særskilte valglister og udsendes særskilte valgkort for Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om fælles patentdomstol.

  Da afstemningen på valgdagen skal gennemføres i forhold til to forskellige valglister som følge af de forskellige vælgergrupper, vil det endvidere være nødvendigt at gennemføre afstemningen som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser.

  Der skal vælges særskilte valgbestyrelser og vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om fælles patentdomstol. Der er intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget i de enkelte opstillingskredse, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om en fælles patentdomstol. Tilsvarende gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

  Reglerne for Europa- Parlamentsvalg og folkeafstemninger beskriver en række opgaver som kommunalbestyrelsen skal tage sig af, herunder:

  • Nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere
  • Udpegning af valgstyrere
  • Udpegning af formand for valgstyrerne
  • Fastsættelse af antal tilforordnede vælgere
  • Valg af tilforordnet og stedfortræder som stemmemodtager på plejehjem og i vælgerens hjem
  • Udpegning af to valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer

  Nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere

  I henhold til Folketingsvalgloven skal valget i hver kommune forberedes og ledes af en valgbestyrelse. I opstillingskredse, der består af to kommuner, skal hver kommunalbestyrelse vælge fire medlemmer.

  Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt otte medlemmer. Tårnby Kommune er kredskommune, hvilket bevirker, at borgmesteren i Tårnby Kommune er født formand for valgbestyrelsen og at valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus.

  I henhold til loven skal der for hver af de valgte til valgbestyrelsen vælges en stedfortræder.

  Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved konstitueringen nedsatte en valgbestyrelse til Folketingsvalg, EU-valg og Folkeafstemninger med følgende sammensætning:

  Nr. 1 Eik Dahl Bidstrup (V), stedfortræder Helle Barth (V)

  Nr. 2 Morten Dreyer (O), stedfortræder Birger Larsen (O)

  Nr. 3 Allan Holst (A), stedfortræder Ole K. Svendsen (A)

  Nr. 4 Peter Læssøe (T), stedfortræder Ebbe Kyrø (T)

  Det anbefales, at ovenstående personer er valgbestyrelse og stedfortrædere både til Europa-Parlaments­valget og til folkeafstemningen om patentdomstolen.

  Udpegning af valgstyrere:

  Dragør Kommune har normalt tre afstemningssteder, men set i lyset af, at der vil være et øget behov for valgstyrere/tilforordnede vælgere, og at de to valghandlinger afvikles elektronisk, foreslås det, at der den 25. maj 2014 kun er ét afstemningssted, som er i Hollænderhallen.

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

  Hidtil har der været fem valgstyrere på hvert af de tre valgsteder, men såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der kun skal være ét afstemningssted, foreslås det, at kommunalbestyrelsen blandt sine egne medlemmer vælger ni valgstyrere til at stå for afstemningen. Øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen med undtagelse af borgmesteren vil deltage som tilforordnede primært ved valgbordene.

  Kommunalbestyrelsens valg af valgstyrere foretages ved forholdstalsvalg, hvilket betyder, at valggruppe 1 (A+C+O+V) udpeger seks valgstyrere, og valggruppe 2 (L+T+Asger Larsen) udpeger tre valgstyrere.

  Det anbefales, at de valgte personer er valgstyrere både til Europa-Parlaments­valget og til folkeafstemningen om patentdomstolen.

  Udpegning af formand for valgstyrerne:

  Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for disse og formanden vælges ved flertalsvalg.

  Den valgte person er formand for valgstyrerne både til Europa-Parlaments­valget og til folkeafstemningen om patentdomstolen.

  Fastsættelse af antal tilforordnede vælgere:

  Valg af antal tilforordnede vælgere foretages af kommunalbestyrelsen.

  Der har tidligere i kommunalbestyrelsen været tradition for, at samtlige partier/løsgængere i kommunalbestyrelsen hver kan udpege tre tilforordnede, hvilket vil sige 21 i alt. Da behovet udgør 40 tilforordnede, vil administrationen supplere antallet efter forholdstalsvalgmetoden til de partier og løsgængere, der er i kommunalbestyrelsen.

  Fast antal tilforordnede

  Tilforordnede af de 19

  Tilforordnede i alt

  A

  3

  4

  7

  C

  3

  3

  6

  L

  3

  1

  4

  O

  3

  2

  5

  T

  3

  4

  7

  V

  3

  4

  7

  Asger Larsen

  3

  1

  4

  Antallet af tilforordnede vælgere til hvert parti/løsgænger i kommunalbestyrelsen kan dog blive reduceret, hvis partier, som har opnået repræsentation i Folketinget, ønsker tilforordnede vælgere ved valget. Dette gælder også opstillingsberettigede partier.

  Disse partier kan maksimalt hver udpege tre tilforordnede vælgere.

  Det anbefales, at de valgte personer er tilforordnede vælgere både til Europa-Parlaments­valget og til folkeafstemningen om patentdomstolen.

  Udpegning af tilforordnet og stedfortræder som stemmemodtager på plejehjem og i vælgerens eget hjem

  Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Den stemmemodtager, der udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning, behøver ikke selv bo i kommunen.

  Kandidater til valget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager eller som stedfortræder ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger samt i vælgerens hjem. Ligeledes kan en ægtefælle eller samlever til en kandidat til valget ikke som stemmemodtager yde hjælp til stemmeafgivningen.

  Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen udpeger én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem, og at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet i valgsekretariatet.

  Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem.

  Udpegning af to valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer

  Valgstyrerne skal gennemgå de modtagne brevstemmer på valgdagen inden afstemningens begyndelse. Gennemgangen skal om nødvendigt foretages dagen før valgdagen. Der skal medvirke mindst to valgstyrere for hvert afstemningsområde ved gennemgangen, undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning.

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger to valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer sammen med valgsekretariatet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget.

  Diætsatsen for hverv, der beslaglægger mere end fire timer, udgør 800 kr. pr. dag.

  Ved at samle alle tre afstemningssteder i Hollænderhallen den 25. maj 2014 opnår kommunen en besparelse i forhold til brug af færre administrative medarbejdere og et mindre antal tilforordnede vælgere, som kan finansiere merudgiften ved afholdelse af valgene elektronisk (indkøb af it-udstyr, licenser og uddannelse af medarbejdere). I beregningerne er det forudsat, at næste folketingsvalg også afholdes elektronisk.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 3-9

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra Asger Larsen;

  Der oprettes 2 valgsteder, hhv. på Dragør Skole og i Hollænderhallen.

  For stemte 7 (T+L+Marianne Grip-Hansen (O)+Jens Passarge (V)+Asger Larsen (løsgænger).

  Imod stemte 8 (A+C+Morten Dreyer (O)+V minus Jens Passarge)

  Faldet

  Afstemning om anbefaling:

  For stemte 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte 5 (L+T+Asger Larsen, løsgænger)

  Godkendt.

  Ad 3-9

  Godkendt.

  Navne på udpegede meldes ind efterfølgende.

 • 27
  Indkøb af KMD Valg og frigivelse af midler fra digitaliseringspuljen
  Sagsid.: 13/1420

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariat, HR og Udvikling anbefaler,

  1. At der gives en anlægsbevilling fra digitaliseringspuljen på i alt kr. 82.000, til anskaffelse af KMD Valg, samt at beløbet frigives.

  2. At digitaliseringspuljen på i alt kr. 1.132.900 frigives til kommende digitaliseringsprojekter i 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  KMD Valg

  Formålet med KMD Valg (herefter systemet), er at forbedre valgoplevelsen for borgerne ved de kommende EU valg i 2014, folkeafstemning om en fælles patentdomstol i 2014, samt fremtidige valg. Ventetiden for borgeren nedbringes, og der opstår mindre kø i spidsbelastningsperioden. Måden dette opnås på, er ved at effektivisere valghandlingen via KMD Valg. Systemet består af to moduler, som gør følgende:

  KMD Valg – Digital Valgliste

  - Indlæser valgkort og dermed registrerer vælgerne digitalt på valgstedet

  - Udskriver erstatningsvalgkort på stedet.

  - Danner statistik i løbet af valgdagen

  KMD Valg – BrevStemmeProtokol

  - Indlæser brevstemmer og dermed registrerer vælgerne digitalt

  - Automatisk ajourfører brevstemmeprotokollen

  - Masseindlæser brevstemmer fra samme sted

  - Giver overblik gennem et brevstemmeregister

  - Danner lister efter behov

  - Sorterer brevstemmerne efter afstemningsområde til optælling

  - Automatisk ajourfører Digital Valgliste med en brevstemmemarkering ud for vælgeren

  Systemet fjerner en stor del af den manuelle håndtering på valgdagen. Og det har flere markante fordele:

  - Hurtig registrering. I stedet for at sætte et kryds på valglisten skal den valgtilforordnede blot indlæse valgkortet med stregkodelæser og kontrollere oplysningerne – og vælgeren kan gå i stemmeboksen med det samme.

  - Erstatningsvalgkort. Hvis vælgeren har glemt sit valgkort, kan der udskrives et erstatningsvalgkort med stregkode på stedet.

  - Den digitale håndtering betyder også, at kommunen kan hente udtræk over valgdeltagelsen løbende gennem dagen – og man har tal på den endelige valgdeltagelse, så snart valgstederne lukker.

  Anlægsbevilling

  KMD Valg anvendes ved EU valg 2014, folkeafstemning om en fælles patentdomstol 2014, samt fremtidige valg. Ved at samle alle tre afstemningssteder i Hollænderhallen den 25. maj 2014 opnår kommunen en besparelse i forhold til brug af færre administrative medarbejdere og et mindre antal tilforordnede vælgere, som kan finansiere merudgiften ved afholdelse af valgene elektronisk. Det er forudsat, at næste folketingsvalg også afholdes elektronisk. Der er ikke taget stilling til en ændring af antallet af valgsteder.

  Borgmestersekretariat, HR og Udvikling anbefaler, at der gives en anlægsbevilling fra digitaliseringspuljen på i alt kr. 82.000, til anskaffelse af KMD Valg, samt at beløbet frigives.

  Frigivelse af digitaliseringspuljen

  I Dragør Kommune arbejdes der med digitalisering ud fra to hovedspor; Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (selvbetjeningsløsninger i bølgeplan 1-4), og lovbestemte digitaliseringstiltag (DUBU – Digitalisering af Udsatte Børn og Unge, samt digital post). I alt drejer det sig om 43 projekter frem mod år 2016, hvoraf de 21 projekter er påbegyndt eller påbegyndes i 2014.

  Borgmestersekretariatet, HR og Udvikling anbefaler at rådighedsbeløbet i digitaliseringspuljen på i alt kr. 1.132.900 frigives, med henblik på at forvaltningen kan foretage løbende indkøb af de relevante IT-systemer, og dermed effektivisere implementeringen af de 21 projekter i 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med beløb overført fra tidligere år, er restbeløbet i digitaliseringspuljen pt. kr. 1.132.900.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

 • 28
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/265

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Birgitte Brix Bendtsen har på vegne af C-gruppen i mail af 1. marts 2014 anmodet om, at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 18. marts 2014:

  ”C gruppen foreslår, at administrationen til budgetseminaret i juni måned fremkommer med belysning af, hvorvidt der i Dragør kommune er et effektiviseringspotentiale og i givet fald på hvilke område.

  Effektiviseringspotentialet kan både have et sigte på rene besparelser, men også på omfordeling af ressourcer inden for de enkelte rammer eller på tværs af organisationen.

  Motivation:

  Det vil være hensigtsmæssigt med en særlig belysning af disse områder, da der er behov for en politisk vurdering af, hvordan vi ønsker fordeling og organisering. Samtidig har Dragør kommune driftssikre organisationer i det decentrale område og centralt, og vi har en tilstrækkelig stærk organisation til at arbejde med og implementere udviklingstiltag, uden at der trækkes veksler på driften. Med de udfordringer kommunen står over for i de kommende år, anses det for hensigtsmæssigt at vi indtænker dette i den fremtidige planlægning.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt

 • 29
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/193

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har på vegne af C-gruppen i mail af 16. februar 2014 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:

  ”C-gruppen stiller forslag om, at kommunalbestyrelsens træffer principiel beslutning om, at man at ønsker at møder sendes digitalt på kommunens hjemmeside så borgerne kan følge den politiske debat online. Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan implementeres og prisen på dette.

  Motivation:

  Borgerne i Dragør har et stort engagement i udviklingen af Dragør

  kommune. Mange følger med i den politiske debat og vi ønsker at gøre de politiske drøftelser i kommunalbestyrelsen mere synlige over for borgerne. Ved at sende kommunalbestyrelsens møder på kommunens hjemmeside vil de politiske drøftelser blive mere synlige for borgerne og skabe en bedre gennemsigtighed i de politiske beslutninger og drøftelser.

  Samtidig er beslutningen helt på linje med kommunens egen digitaliseringsstrategi.

  Flere kommuner er gået denne vej og som inspiration kan vi henvise

  til Høje Taastrup kommune.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Asger Larsen (løsgænger) foreslår sagen sendt til behandling i Økonomiudvalget.

  For           5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger))

  Undlader 10 (A, C, O, V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt

 • 30
  Forslag fra L
  Sagsid.: 14/296

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (L) har i mail af den 9. marts 2014 anmodet om, at følgende sag drøftes på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. marts 2014:

  ”Amagerlisten foreslår, at Dragør Kommunes budget fremover suppleres med en oversigt over udviklingen i den strukturelle balance.

  Motivation

  Udviklingen i den "strukturelle balance" viser hvorledes kommunens økonomi overordnet set hænger sammen i de kommende år.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt

 • 31
  Valg af udbudsrådgiver til OPP-projekt (lukket)
  Sagsid.: 13/682
 • 32
  Eventuelt
  Sagsid.: