Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. april 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 16: Borgmesteren orienterede om to konkrete ændringer i årsrapporterne for HOFOR.

Dagsorden blev herefter godkendt

Allan Holst (A) var fraværende til og med punkt 11.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren orienterede om forståelsen af ændringen af styrelsesvedtægten angående stedfortræderindkaldelse i udvalgene.

  Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende på mail den 11. april 2014.

  Allan Holst (A) var ikke til stede

 • 2
  Meddelelse: Referat fra afholdt styringsdialogmøde med Boligselskabet Strandparken
  Sagsid.: 13/2243

  SAGSFREMSTILLING:

  Under dette meddelelsespunkt medvirker gæster fra Strandparken:

  Forretningsfører Torben Eriksen, Boligselskabet Danmark

  Formand for Strandparken Søren Keldorff.

  Administrationen i Dragør Kommune har afholdt det lovpligtige styringsdialogmøde med Strandparken, på baggrund af dagsorden, godkendt af det daværende Økonomi- og Planudvalg og Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  Referatet fra mødet fremlægges med denne sag til orientering.

  I forbindelse med sagens behandling i december 2013 blev det bl.a. besluttet at, ”drøftelsen med Strandparken finder sted i forbindelse med aflæggelsen af referat fra styringsdialogmøde, hvor forretningsfører og evt. repræsentanter fra bestyrelsen inviteres til møde med ØPU som opfølgning på styringsdialogmødet”.

  Sagsfremstilling med beslutningsreferat fra sagens behandling i december 2013 vedlægges denne sag som baggrundsmateriale og til orientering for medlemmer af Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som bl.a. foreskriver at der skal holdes et årligt styringsdialogmøde med de almene boligselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Til efterretning

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  Bilag

 • 3
  Meddelelse: Referat fra styringsdialogmøde med Engparken
  Sagsid.: 13/2279

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2011 blev det besluttet at referater fra styringsdialogmøder for 2012 forelægges ØPU til orientering som meddelelsespunkt.

  På denne baggrund fremlægges referat fra styringsdialogmødet med Engparken.

  Som baggrundsmateriale vedlægges kopi af beslutningsreferat fra sagens behandling i december 2013, hvor åreregnskabet blev godkendt sammen med dagsordenen for styringsdialogmødet.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som bl.a. foreskriver at der skal holdes et årligt styringsdialogmøde med de almene boligselskaber i kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Til efterretning

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo marts 2014
  Sagsid.: 14/519

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo marts 2014 var på 122,0 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 134,8 mio. kr. ultimo marts 2014.

  Budget 2014 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil er følgende ændringer:

  2014 / 1.000 kr.

  Indflydelse på serviceudgiftsrammen

  (X): Påvirker servicerammen

  Budgetlagt forøgelse af likvide aktiver

  133

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Anlæg

  KB 19.12.2013: Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014

  KB 19.12.2013: Deponering ESCO

  KB 27.3.2014: Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014

  I alt tillægsbevilling anlæg

  -7.430

  -6.000

  -1.523

  -14.953

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Drift

  KB 19.12.2013: Decentraliseringsoverførelser

  I alt tillægsbevilling drift

  -250

  -250

  X

  X

  Tillægsbevillinger i alt

  -15.203

  I alt KB godkendt

  -15.070

  + = forøgelse

  - = forbrug

  Der er tillægsbevillinger for samlet set 15,203 mio. kr. i 2014.

  Den udmeldte serviceramme fra KL for Dragør Kommunes budget 2014 er 587,4 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 599,3 mio. kr. ultimo marts 2014.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Til efterretning

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  Bilag

 • 5
  Budget 2015 - ØU-møde i april
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at fagforvaltningerne i dialog med ØU påbegynder:

  1. en udmøntning af den driftsramme, som Økonomiudvalget har meldt ud og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorenes budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser-, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  2. drøftelser om eventuelle nye anlægsarbejder.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 18. marts 2014 har ØU indstillet til KB, at:

  1. der som udgangspunkt for Dragør Kommunes budget 2015-18 foretages den pris- og lønfremskrivning (PL), som KL anbefaler.

  2. servicerammen på nuværende tidspunkt fastsættes til 601,790 mio. kr. Det svarer til den i budget 2015 budgetlagte ramme fremskrevet med det forventede PL-tal for 2015 (615,390 mio. kr.), reduceret med det beløb, som regnskab for 2013 vedr. servicerammen lå under budgettet for 2013 vedr. servicerammen (13,600 mio. kr.).

  3. den samlede driftsramme for budget 2015 på nuværende tidspunkt fastsættes til netto 750,0 mio. kr. Det svarer til den fastsatte serviceramme tillagt fremskrivning af øvrige budgetterede driftsudgifter som budgetlagt i 2014 og fremskrevet med PL-tallet for 2015 og med afsættelse af en pulje på 3,812 mio. kr. til nye initiativer.

  4. serviceramme og øvrige driftsudgifter fordeles på de forskellige udvalg efter følgende nøgle:

  Regnskabsår

  2015

  DKK

  Driftsramme

  By, Erhverv og Planudvalget

  36.380.403

  Økonomiudvalget

  182.395.426

  Social- og Sundhedsudvalget

  258.344.149

  Børne-, Fritid og Kulturudvalget

  272.880.023

  I alt

  750.000.000

  Driftsrammen for ØU i 2015 er således sat til 182.395.426 mio. kr.

  Den vedtagne budgetprocedure indebærer, at fagforvaltningerne i dialog med ØU påbegynder en udmøntning af denne driftsramme og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser-, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc. og at der indledes en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  Som grundlag for ØUs dialog med fagforvaltningerne om drøftelse af en prioritering af indholdet i budgettet har fagforvaltningerne udarbejdet en regnskabsanalyse for hver sektor samt en benchmarkanalyse – dvs. sektor 9 samt sektor 6, hvor Integration og Beskæftigelsesområdet hører under ØU (bilag).

  Overvejelserne og resultaterne af de politiske drøftelser vedr. udmøntningen af budgetrammerne i de stående udvalg forelægges på budgetseminaret i juni. Forvaltningen arbejder sammen med udvalgene videre med en konkretisering og kvalificering af budgettet frem til 1. behandlingen i ØU den 11. september.

  Opmærksomheden henledes på, at regeringens lovprogram endnu ikke er offentliggjort, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL endnu ikke er indgået, at servicerammerne for kommunerne ikke er fastlagt og at udskrivningsgrundlaget for Dragør Kommune endnu ikke er beregnet. Der vil derfor blive tale om, at disse forhold på forskellig vis vil påvirke den nærmere fastlæggelse af budgettet på de enkelte sektorområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Økonomiudvalget følger samme budgetmodel som BFKU og SSU:

  Maj-mødet

  At udvalget drøfter den foreløbige budgetprioritering.

  Juni-mødet

  Drøftelse af fremtidige mulige budgetprioriteringer fra udvalget og forberedelse af budgetseminaret i juni.

  August-mødet

  Foretages opsamling fra budgetseminaret i juni og endelig prioritering til brug for budgetseminar i august/september.

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  Bilag

 • 6
  Anlægsregnskab genopretning af skolerne 2006
  Sagsid.: 14/371

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for genopretning af skolerne 2006 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skolerne 2006:

  Anlægsbevilling:

  2.100.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  1.690.385,37 kr.

  Mindreudgift:

  409.614,63 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.690.385,37 kr., hvilket er 409.614,63 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Anlægsregnskab genopretning af skolerne 2009
  Sagsid.: 14/370

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for genopretning af skolerne 2009 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skolerne 2009:

  Anlægsbevilling:

  3.000.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  2.942.852,82 kr.

  Mindreudgift:

  57.147,18 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.942.852,82 kr., hvilket er 57.147,18 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Anlægsregnskab Millionpulje 2009
  Sagsid.: 14/274

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Millionpulje 2009 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Millionpulje 2009:

  Anlægsbevilling:

  1.345.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  1.349.765,56 kr.

  Merudgift:

  4.765,56 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.349.765,56 kr., hvilket er 4.765,56 kr. mere end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Millionpulje 2014
  Sagsid.: 14/397

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til millionpuljen på 624.600 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1.050.000 kr. Projekterne vurderes ud fra følgende prioritering:

  1. Lovliggørelse og akutte opgaver
  2. Sikkerhedskrav
  3. Risiko for følgeskader
  4. Større opgaver som ikke kan rummes i alm. Drift
  5. Brugerønsker

  Der er planlagt 8 opgaver til udførelse i 2014. Udgiften fordeler sig således.

  Lovliggørelse og sikkerhedskrav, kr. 209.000

  Risiko for følgeskader, kr. 250.000 kr.

  Brugerønsker, 59.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Genopretning af dagsinstitutioner 2014
  Sagsid.: 14/396

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 624.600 kr. til genopretning af daginstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens 19 daginstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til alm. vedligehold. Genopretning er således en nødvendig aktivitet parallel med alm. bygningsvedligeholdelse.

  Der er i 2014 prioriteret aktiviteter på Elisenborg klub, Sølyst klub, Høgevængets børneinstitution og Sølyst børnehave. Herudover afsættes ca. 25. 000 kr. til uforudselige udgifter og mindre akutte opgaver. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for 2014 til 2017 viser en samlet udgift på ca. 2.000.000 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Genopretning af skoler 2014
  Sagsid.: 14/398

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på 2.204.800 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 2.204.800 kr. til genopretning af Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af driftsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov på skolerne over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 20 mio. kr.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for perioden 2014 – 2016 viser en samlet udgift på ca. 9 mio. kr.

  Udgifterne i 2014 fordeler sig på Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej med henholdsvis 600.000 kr., 800.000 kr. og 550.000. Herudover afsættes 255.000 kr. til uforudsete udgifter og mindre nye akutte opgaver på skolerne, som normalt opstår i løbet af året.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Genbehandling - reklamefinansieret byudstyr
  Sagsid.: 10/1211

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger en af følgende tre løsninger:

  1.

  at

  der indgås en ny 15-årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt leje af et toilet med finansiering af anlæg og første års drift ved overskud fra renovering af Kongevejen

  ELLER

  2.

  at

  der indgås en ny 15-årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt et sign on fee på kr. 300.000

  ELLER

  3.

  at

  der indgås en ny 15-årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt 5 ekstra buslæskærme

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. marts 2014 at udsætte sag med nyt oplæg til reklamefinansieret byudstyr, idet forvaltningen blev anmodet om at genforhandle udkastet til ny aftale.

  Forvaltningens efterfølgende forhandling med kommunens aftalepartner har ikke medført ændret tilbud. Aftalepartnerens skriftlige tilbagemelding kan ses af bilag 1, hvoraf blandt andet fremgår fastholdelse af en 15 årig kontraktperiode. Det kan i øvrigt oplyses, at det er kommunens aftalepartner, der betaler for buslæskærmenes strømforbrug.

  Dragør Kommune indgik for 15 år siden en aftale om opsætning af reklamefinansieret byudstyr bestående af buslæskærme. Buslæskærmene blev opsat af kommunens aftalepartner og vedligeholdes og renholdes i kontraktperioden af denne. Herved har kommunen kunne spare ressourcer til renhold og vedligehold af en del af kommunens buslæskærme, ligesom kommunen har kunnet spare opsætning af egne læskærme.

  Kontrakten er udløbet, og i forbindelse med forudgående offentliggørelse blandt andet på www.udbud.dk af hensigt om at indgå en ny aftale har alene nuværende aftalepart meldt sin interesse.

  I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af ny aftale om reklamefinansieret byudstyr besluttede udvalget den 21. november 2013 at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser, herunder en eventuelt forkortet kontraktperiode.

  Forvaltningen har kontaktet nuværende aftalepart, som har fremsendt nyt oplæg til en ny 15årig aftale, hvor Dragør Kommune kan vælge mellem 3 nedennævnte mulige optioner:

  Option 1) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med et stk. automatisk søjletoilet. Forudsætning herfor er, at Dragør Kommune selv finansierer fremføring og tilslutning af el, telefon, vand, kloak og retablering af gadebelægning samt tilhørende tilslutningsafgifter. Hertil kommer kommunal betaling af forbrug af el, vand og vandafledning. Endelig skal kommunen betale en årlig leje på kr. 50.000 indeksreguleret. I lejen er inkluderet rengøring og dagligt tilsyn.

  Kommunens aftalepart gør opmærksom på, at det omtalte søjletoilet tilbydes med forbehold for, at der er et til rådighed, da det kun findes i begrænset antal.

  Option 2) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der modtages et sign-on fee ved kontraktunderskrift på kr. 300.000.

  Option 3) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med 5 stk. nye læskærme i en lidt mindre model end de nuværende. Nye lokaliteter kan være følgende:

  - Østsiden af A.P. Møllers Alle overfor Gate Gourmet

  - Sydsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  - Nordsiden af Søndre Strandvej ved Idrætsstien

  - Nordsiden af Krudttårnsvej o.f. Søndre Røsevej ved Solvænget

  - Nordsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  Kommunens aftalepart rengør og vedligeholder successivt byudstyret uden udgift for kommunen, herunder typisk dagligt tilsyn af eventuelt automatisk søjle toilet (hvor der dog oppebæres årlig leje).

  Med det nye oplæg har kommunens aftalepart i forhold til sit oprindelige oplæg fjernet de fritstående reklamestandere, som har været fravalgt af en tidligere kommunalbestyrelse. Reklamesøjlerne er i øvrigt i modstrid med kommunens nuværende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen medfører ingen personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  Afhængig af optionsvalg kan sagen medføre økonomiske konsekvenser. Enten uændret, ændret i form af et sign-on fee på kr. 300.000 ved kontraktunderskrift eller ændret i form af årlig leje på kr. 50.000 samt kommunale udgifter til anlæg af ledningsfremføring og årlige udgifter til el, vand og vandafledning. Anlægsomkostningerne og driftsudgifterne til nyt toilet indgår ikke i kommunens drift- og anlægsbudget p.t.

  Der forventes et anlægsoverskud på ”Renovering af Kongevejen” i størrelsesordenen kr. 300.000. Overskuddet kan bruges til at finansiere opsætning af toilet samt første års drift.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  3 (A,O)

  Imod stemte:

  3 (C,T,V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger mulighederne for opsætning af toilet, i en ny sag til BEPU.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Bestilling af busdrift 2015
  Sagsid.: 13/1556

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal fremsendes bestilling på ændret busdrift for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fristen for at afgive bestilling for busdrift 2015 til Movia er inden den 1. maj 2014.

  Dragør Kommunes nedsatte § 17 stk. 4 udvalg om Kollektiv trafik har påbegyndt deres toårige udvalgsarbejde med at afdække mulighederne for en bedre busdrift i Dragør. Nuværende busdrift fremgår af bilag 1. For at kunne nå at fremkomme med input til busbestilling 2015 har udvalget holdt et særligt og ekstra møde for at forberede nærværende forslag. Udvalget har besluttet at anbefale følgende med henblik på busbestilling for 2015 til kommunens politiske udvalg jf. referatet bilag 2:

  • Forlængelse af linje 350S til Lufthavnen med en frekvens svarende til nuværende linje 35 til Lufthavnen,
  • Samtidig afkortning af linje 35 til Dragør Stationsplads og
  • Flytning af stoppestedet for linje 350S fra Dragør Stationsplads til Nordre Væl
  • Alternativt opfordres til indsættelse af længere busser på linje 35 i myldretiderne
  • Forlængelse af natbussen til Lufthavnen.

  Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede ændring om forlængelse af buslinje 350S ad Kystvejen i Tårnby til Lufthavnen og samtidig afkortning af linje 35 til Dragør Stationsplads må forventes at medføre økonomiske konsekvenser, også for andre kommuner. Ændringen forudsætter sandsynligvis forhandling kommunerne imellem. Det fordrer enighed blandt direkte involverede om interesse for ændringen før Movia kan iværksætte konsekvensvurdering.

  Det kan oplyses, at bestilling af ændringer til lokal busdrift indenfor egen kommune ikke forudsætter forhandling med andre kommuner. Derimod forudsætter ændringer til busdrift, som krydser kommunegrænser forhandling de berørte kommuner imellem, som følge af gældende finansieringsmodel.

  Sidste år besluttede Kommunalbestyrelsen følgende i forbindelse med bestilling af busdrift 2014:

  - Anbefaling af scenarium C (kort se bilag 3) fra Borgerinddragelsesproces i dialog med Tårnby Kommune og Movia indeholdende:

  - Ny ringlinje mellem Dragør Stationsplads og Nøragersminde

  - Fortsættende i rute til Ørestaden, Tårnby Torv, Kastrup St. og Lufthavnen

  - Ny linje 32 til Søvang også aften og weekend

  - Linje 35 via Hartkornsvej syd

  - Fortsættelse af dialog med Movia med henblik på at opstille relevante alternativer til opfyldelse af den primære målsætning vedrørende kollektiv trafik i Dragør Kommune: ”Bus til/fra Lufthavnen på alle tider af døgnet”

  - Afsendelse af brev til Transportministeren om at den regionale transportopgave burde forankres i regionen.

  Scenarium C var udgiftsneutralt for Dragør Kommune til trods for en del flere buskøretimer. For Tårnby Kommune lå der en besparelse på 200.000 kr. og for lidt flere buskøretimer. Til gengæld gav det København en merudgift på ca. 2. mio. kr., hvilket var usikkert om København ville acceptere.

  Tårnby Kommune tilkendegav, at de på det tidspunkt ikke ønskede ændringer i busbetjeningen. Herved er busdriften forblevet uændret.

  Slutteligt kan oplyses, at der foreligger forslag til ændring af Lov om trafikselskaber blandt andet indeholdende en ny finansieringsmodel, og indeholdende forslag om at S- og N-busser overgår til regionerne. Der pågår p.t. forhandlinger herom.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Trafikudvalgets indstilling anbefales over for ØU/KB, dog ønsker BEPU, at der i stedet for ”Flytning af stoppestedet for linje 350S”, ønskes etableret stoppested for linje 350S ved Nordre Væl.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  For 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod 3 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  ”T-gruppen ønsker en mere markant forbedring af busdriften i 2015 – med flere forbindelser til metroen og en bedre dækning af Søvang. Det er vores vurdering, at dette kan opnås indenfor samme økonomiske ramme som i dag.”

  Bilag

 • 14
  Parkeringsbekendtgørelse
  Sagsid.: 14/282

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at lokal parkeringsbekendtgørelse (bilag 1) godkendes og oversendes til godkendelse hos politiet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ændringer i Færdselsloven er der pr. 1. marts 2014 indført nye ens landsdækkende regler for parkering.

  I konsekvens af de nye færdselsregler for parkering er hidtidigt gældende lokale parkeringsbekendtgørelser blevet ophævet. Såfremt den enkelte kommune fortsat ønsker en lokal parkeringsbekendtgørelse, kan dette fortsat besluttes med samtykke fra politiet, hvad angår regler for tunge køretøjer, påhængskøretøjer og særligt indrettede køretøjer.

  Herudover betyder de nye regler, at det blandt andet som udgangspunkt er forbudt i alle landets kommuner at parkere delvist oppe på fortovet, på rabatareal og på cykelsti i tættere bebygget område. Endvidere er bøden for at parkere på en handikapplads fordoblet fra 510 kr. til 1.020 kr. Det samme er tilfældet ved parkering foran en overkørsel (indkørsel/udkørsel). Desuden er der indført et loft, så man højest kan få tre p-bøder for én ulovlig parkering.

  Dragør Kommune har hidtil haft en lokal parkeringsbekendtgørelse omhandlende regler for tunge køretøjer og påhængskøretøjer. Forvaltningen anbefaler, at disse regler vedtages på ny, herunder at langtidsparkering med tunge køretøjer fortsat skal ske på parkeringspladsen ved Kongelundshallen (§ 3 i forslaget til bekendtgørelse).

  Med hensyn til forbud mod delvis parkering på fortov, rabatareal og cykelsti har Københavns Politi oplyst, at de som færdselsmyndighed ikke dispenserer for reglerne i færdselsloven. Derimod kan den enkelte kommune, under forudsætning af politiets samtykke, vedtage at etablere parkeringsbaner/parkeringspladser delvist på fortov/rabatareal. Politiets vurdering er, at denne parkeringsmulighed i så fald skal være både afmærket og skiltet tydeligt, fx som der tidligere har været afstribet og skiltet med delvis parkering på fortovet på Kongevejen. Det vil være et bekosteligt og omfattende arbejde, hvis Kommunen generelt skal til at etablere og vedligeholde parkeringsbaner på offentlige veje i Dragør Kommune.

  Forvaltningen har fra Tårnby Kommune fået oplyst, at Tårnby Kommune påtænker at indføre ny lokal parkeringsbekendtgørelse indeholdende tilladelse til delvis parkering på fortov. Tårnby Kommunes vurdering er, at dette er muligt, hvis bare man oplyser herom tydeligt på kommunens hjemmeside. Tårnby Kommune vil anmode om politiets samtykke hertil.

  Forvaltningen har modtaget henvendelser fra beboere på flere veje i Dragør Kommune med anmodning om dispensation for den nye gældende færdselslov med hensyn til parkering. Dette på grund af frygt for manglende gennemkørselsmulighed for fx renovationsvogne eller alternativt for mange mistede p-pladser, hvis alle biler skal holde helt på kørebaneareal. Forvaltningens anbefaling er i lighed med Tårnby Kommune at afprøve, om politiet kan give samtykke til delvis parkering på fortove og rabatarealer under hensyntagen til fodgængerne fremkommelighed og under forudsætning om tydelig oplysning herom på kommunens hjemmeside (§ 2 i forslaget til bekendtgørelse).

  Endelig har forvaltningen observeret, at private er begyndt at parkere deres køretøjer på vejareal alene med tanke på reklame - senest trailer på Englandsvej, Kirkevej. Det foreslås at indføje forbud herom svarende til et forbud Københavns Kommune har vedtaget om samme (§ 4 i forslaget til bekendtgørelse).

  LOVE/REGLER:

  Færdselslovens § 92, stk.1, nr.1

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune i den udstrækning, politiets samtykke kan opnås til vedlagte parkeringsbekendtgørelse.

  Hvis der skal etableres p-pladser og opsættes skilte, forudsætter det både en anlægs- og driftsbevilling. Udgifterne er ikke vurderet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er et vilkår for vedtagelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse, at denne til enhver tid fremgår tydeligt af kommunens hjemmeside.

  Endvidere vil denne skulle fremgå af centralt styret hjemmeside efter justitsministeriets udpegning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 0
  Sagsid.:

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 21. juni 2002 besluttede samtlige Folketingspartier, at det kommunale redningsberedskab fremover bør tilrettelægges med udgang i lokale risikovurdering frem for statsligt fastlagte og mindre tidssvarende regler for dimensionering. I korte træk går det ud på, at indrette sit beredskab, ud for de risikomomenter der er i ens kommune og skelne lidt til nabokommunen ved evt. assistance.

  Dragør kommunes plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er godkendt af beredskabskommissionen og har været til høring i beredskabsstyrelsen. Planen lever overordnet op til de gældende krav der stilles til bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Der henvises til udtalelse i brev af 18. december 2013 for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v. Se bilag. Planen skal revideres hver fjerde år og Beredskabsstyrelsens anbefaling vil blive indarbejdet ved revisionen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  Bilag

 • 16
  Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR
  Sagsid.: 14/507

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at

  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S:
   1. Leo Larsen som bestyrelsens formand
   2. Steen Christiansen
   3. Ib Terp
   4. Allan Holst
   5. Thomas Gyldal Petersen
   6. Finn Gerdes
   7. Steen Skriver Rasmussen
   8. Henrik Rasmussen
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Spildevand Holding A/S:
   1. Leo Larsen som bestyrelsens formand
   2. Steen Christiansen
   3. Allan Holst
   4. Thomas Gyldal Petersen
   5. Finn Gerdes
   6. Steen Skriver Rasmussen
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) som revisor.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Dragør Kommune har endvidere siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i nævnte kommuner, dog med undtagelse af Brøndby og Vallensbæk kommuner.

  Ejerkommunerne har hver én repræsentant i de to holdingselskabers bestyrelser. Fra Dragør Kommune er Allan Holst bestyrelsesmedlem i selskaberne i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan sendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Generalforsamlingerne er derfor berammet til den 21. maj 2014.

  Dragør Kommune har som ejer af HOFOR Vand Holding A/S 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,78 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Dragør Kommunes stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling i de to holdingselskaber.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne som skriftlige generalforsamlinger uden fremmøde. Det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Efterfølgende udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkt 1, 2 og 3 henvises til bilag 1 og bilag 2, årsrapporter 2013 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. I årsrapporterne står blandt andet ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2013 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 16.264.000 kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 48.923.000 kr., som foreslås overført til egenkapitalen.

  Indstillingens punkt 4 og 5 er baseret på oplysninger fra de enkelte ejerkommuner (på baggrund af kommunalvalget) om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 6 foreslås selskabernes nuværende revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med udkastene til protokollater i bilag 3 og bilag 4.

  Nøgletal for HOFOR Vand og Spildevand Dragør A/S

  Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S og årsberetningerne for 2012, at der skulle udarbejdes nøgletal for HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ drift og økonomi.

  De første nøgletal for de to selskaber præsenteres på side 26-29 i bilag 5, ’RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013’. Forvaltningen vil i samarbejde med HOFOR videreudvikle nøgletallene samt tidsserier over nøgletal.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Ad 1-6

  For stemte 6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Ad 1-6

  For stemte 13 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme    2  (L+Asger Larsen, løsgænger)

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Kongelundsfortets udviklingsplan
  Sagsid.: 14/454

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter den udarbejdede udviklingsrapport ”Kongelundsfortet som lokalt og regionalt aktivitetscenter” med henblik på en godkendelse af rapporten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kongelundsfortet har i det seneste år udviklet sig til et lokalt aktivitetscenter for friluftslivet i Dragør Kommune, hvor Ungdomsskolen i eget regi og som forvalter af friluftsskolen i forhold til kommunens skoler har tilbudt et varieret udbud af friluftsaktiviteter og oprettet Danmarks første kommunale grejbank.

  Samtidigt har Kongelundsfortet takket været en millionbevilling fra projektet Københavns Befæstning fra 2012 til 2014 gennemført en række byggetiltag, der har forbedret Kongelundsfortets forudsætninger for at kunne fungere som et lokalt og regionalt aktivitetscenter.

  Senest er Kongelundsfortet blevet udpeget som én af portene til den nye Naturpark Amager, hvilket tilfører yderligere funktioner og publikumsaktiviteter til Kongelundsfortet og dets omgivelser.

  På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en udviklingsplan for Kongelundsfortet som lokalt og regionalt aktivitetscenter, som skal danne grundlaget for en politisk drøftelse af Kongelundsfortets udviklingsperspektiver med henblik på, at der gives et politisk mandat til det videre arbejde med at udvikle Kongelundsfortet i de kommende år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udviklingsplanen sætter de overordnede rammer for udviklingen af Kongelundsfortet, men for at realisere de enkelte ideer og tanker i rapporten, forudsættes for de flestes vedkommende, at der tilføres nye økonomiske midler til Kongelundsfortet. Disse må for en stor dels vedkommende forventes at skulle skaffes eksternt via fonde og sponsorater.     

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Punktet blev drøftet og anbefales over for ØU/KB og sag om økonomi oversendes til budgetseminaret.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Drøftelse af ansøgning om ændring af forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 13/1065

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at kommunalbestyrelsen beslutter om ansøgningen om ændring af det forpligtende samarbejde skal opretholdes, på baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i maj 2013 indsendt ansøgning om ændring af det forpligtende kommunale samarbejde til Økonomi- og Indenrigsministeriet, med hhv. hjemtagelse og overdragelse af områder til Københavns Kommune.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i februar 2014 orienteret om de vurderinger, som er udarbejdet af fagministerierne og som forventes at ligge til grund for ØIM’s endelige vurdering, samt om ØIM’s egne overvejelser om vilkår for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

  Forventet varetagelse af faglige områder

  Tabel 1: Områder i det forpligtende samarbejde

  Område

  Ansøgning fra DK

  Foreløbig vurdering fra ØIM

  Hjælpemidler

  Hjemtages

  Forventes godkendt

  Genoptræning

  Hjemtages

  Forventes afvist

  Specialundervisning og PPR

  Hjemtages

  Forventes delvist godkendt, dog undtaget voksenspecialundervisning.

  Det sociale børneområde

  Hjemtages

  Forventes godkendt

  Socialområdet, voksne med særlige behov

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Beskæftigelse og jobcenter

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Natur og Miljø

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Det forventede afslag på hjemtagning af genoptræning vanskeliggør snitfladen mellem den rehabiliterende daglige indsats og egentlig genoptræning. Et afslag vil medføre, at der skal optages forhandlinger med Københavns Kommune om også at varetage denne del af opgaven. Herunder skal overvejes transporttid og –omkostninger for svage borgere, som skal til et de otte specialiserede genoptræningscentre i Københavns Kommune.

  Vilkår for overdragelse af medarbejdere

  Administrationen og ministeriet har drøftet vilkår for overdragelse af medarbejdere i forbindelse med en ændring af aftalen. Det er administrationens vurdering, at ministeriet i sin endelige fastsættelse af vilkår, vil lægge vægt på at medarbejderne ikke er stillet dårligere end ved den oprindelige overførsel af opgaver til Tårnby.

  Det kan betyde, at Dragør Kommune skal overtage flere medarbejdere fra Tårnby Kommune, til opgaver som skal løses i Københavns Kommune med færre årsværk. Københavns Kommune har gjort det klart, at kommunens tilbud er betinget af at der ikke følger yderligere forpligtelser ift. personale med.

  Medarbejdere som er hjemtaget fra Tårnby vil være omfattet af en udvidet beskyttelse som følge af virksomhedsoverdragelsesloven, og en personaletilpasnng vil være både langvarig og potentielt yderst bekostelig.

  I Dragør Kommunes estimerede budget for ændring af det forpligtende samarbejde er der afsat 1,5 mio. kr. til personaleudgifter. Det er administrationens vurdering at der på det foreløbige grundlag må forventes væsentligt højere udgifter.

  Tidsplan

  Ministeriet oplyser, at den endelige afgørelse fra ministeriet først kan forventes efter et udkast har været i høring i de berørte kommuner, samt til efterfølgende kommentering i fagministerierne.

  Det er administrationens vurdering, at det derfor ikke er realistisk at en hjemtagelse/overdragelse til København kan træde i kraft den 1. januar 2015. Der er dels behov for 6 måneders varsling af medarbejdere, dels ligger der et betydeligt arbejde i beskrivelse af snitflader og udvikling af arbejdsgangsbeskrivelser for de områder som skal overgå til København.

  Hvis overgangen skal ske til et budgetår, vil samarbejdet kunne træde i kraft 1. januar 2016.

  Sammenfattende vurdering

  Et af de områder som var udslagsgivende for Dragør Kommunes ønske om at flytte samarbejdet til København, er jobcenteret. I de senere år er Tårnbys jobcenter gået fra en placering nederst på skalaen, til at være et af de bedst performende centre.

  Med baggrund i de nye oplysninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderes de tidligere økonomiske beregninger for den samlede aftale ikke at holde, primært pga. usikkerheden om overdragelse af medarbejdere og en genforhandling med København om faglige områder.

  Selve samarbejdet i en driftsfase forventes ikke at blive mere effektivt i København end i en aftale med Tårnby, når følgeomkostninger såsom it-licenser, kørsel og ny administrationspraksis inddrages.

  Samlet set er det derfor direktionens vurdering, at en flytning af samarbejdet fra Tårnby til København vil være meget omkostningstungt i overgangsfasen, både hvad angår budget og personaletimer. Samt at den efterfølgende driftssituation ikke vil udgøre hverken en tilstrækkelig forbedring for borgerne eller en mere effektiv administration for Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en række afledte konsekvenser af beslutningen om enten at opretholde eller fortsætte ansøgningen om et forpligtende samarbejde.

  Såfremt samarbejdet fastholdes med Tårnby skal budgettet korrigeres for en forventet besparelse på 1 mio. kr. årligt. Det bør under alle omstændigheder ske i budgettet for 2015, som følge af den forlængede tidsplan for en beslutning fra ministeriet.

  Såfremt ansøgningen fastholdes og et samarbejde skal effektueres med København, er det forventningen, at det i overgangsperioden vil medføre stærkt øgede udgifter til udvikling af en ny aftale med København (eks. it-licenser) og i forhold til overflytning af personale, som følge af ministeriets nye vurdering af de personalemæssige forpligtelser i forbindelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Sagen drøftet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  En enig kommunalbestyrelse godkendte at videreføre det eksisterende forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) spurgte til Maritimt Hus på havnen