Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 13. maj 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelse
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ingen meddelelser.

 • 2
  Meddelelse - opfølgning på delegation
  Sagsid.: 12/1921

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013 blev det besluttet, at delegere beslutningskompetencen fra Økonomi- og Planudvalget til administrationen på en række områder.

  Følgende områder var omfattet; alkoholbevillinger, status til andet end helårsbeboelse, fællesudbud i KOMBIT-regi og ansættelse af chefer og ledere.

  For så vidt angår alkoholbevillinger og fællesudbud i KOMBIT-regi skal administrationen afrapportere én gang årligt.

  Alkoholbevillinger:

  Alkoholbevilling til Tina Lundquist, Marketenderiet, Halvejen 5, 2791 Dragør.

  Alkoholbevilling til ”Badehotellet i Dragør”, Drogdensvej 43, 2791 Dragør. Lars Strange Thye godkendes som bestyrer. Nattilladelse til selskabslokalerne til kl. 02.00 imødekommes.

  Fællesudbud i KOMBIT-regi:

  Administrationen har tilmeldt kommunen til at deltage i følgende fællesudbud i KOMBIT-regi:

  DUBU: Digitalisering – udsatte børn og unge

  KSD: Kommunernes Sygedagpengesystem

  KY: Kommunernes Ydelsessystem

  SAPA: Sagsanalyse/Partskontrakt

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke relevant

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. maj

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Til efterretning

 • 3
  Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning i Region Hovedstaden 1. kvartal 2014
  Sagsid.: 11/272

  SAGSFREMSTILLING:

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i december 2010 udsendt regler for standardiseret økonomiopfølgning i regionerne.

  Det fremgår af reglerne, at der hvert kvartal - fire uger efter kvartalets udløb - udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale udgiftsområder. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest fire uger efter opgørelsen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Til efterretning

  Bilag

 • 4
  1. kvartals forbrugs- og budgetopfølgning
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at de tekniske omplaceringer godkendes i henhold til bilag 3 - 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Direktionen forventer med udgangspunkt i den samlede opfølgning på kommunens budgetter pr. marts måned, at årsbudgettet overholdes. Der er dog nogle tekniske omplaceringer mellem udvalg som søges bevilliget.

  Kvartalsopfølgningen er dannet på grundlag af forbrugsrapporter, som er trukket i kommunes økonomisystem pr. ultimo marts måned 2014 og forbrugsprocenterne er sammenholdt med forbrugsprocenterne på samme tid sidste år. Månedsopfølgningen er vedlagt i bilag 1. Afvigelsesrapporteringen fremgår af bilag 2.

  Vurderingen af årsbudgettet overholdelse er foretaget af de respektive afdelingschefer, som har inddraget budgetbemærkninger fra de decentrale ledere. Det forventede regnskab for 2014 er udarbejdet ud fra den kendte viden om økonomien på nuværende tidspunkt.

  Af bilag 3 fremgår den tekniske omplaceringer af den varige virkning af fordelingen af lokallønsmidlerne i 2013.

  Der søges omplaceret for perioden januar 2014 til og med marts 2014 i alt 292.728 kr. fra barselsfonden til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre i henhold til bilag 4.

  Der søges endvidere om en omplacering af 203.743 kr. fra overenskomstpuljen til sektor 3 Folkeskolen og sektor 7-8 Sundhed og Ældre i henhold til bilag 5.

  Beslutning: By- Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik 2011 – 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Regnskab 2013 - oversendes til revisionen
  Sagsid.: 14/760

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet for 2013 oversendes til revisionen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2013 med 105,4 mio. kr.

  Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2013, det korrigerede budget 2013 samt regnskabet for 2013.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et underskud på 29,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et underskud på 14,1 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og det oprindelige budget er 15,7 mio. kr. Disse dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

  • De samlede indtægter fra skatter og tilskud og udligning blev 3,1 mio. kr. højere. Det skyldes, at vi har modtaget momsrefusion for årene 2009 - 2012 på baggrund af en kritisk gennemgang af regnskabstallene for årene.
  • De skattefinansierede driftsudgifter udviser en mindre udgift på 26,8 mio. kr., der er stort set mindre udgifter på alle sektorområder.
  • Renteudgifterne er 4,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært lavere rente for borgernes indbetaling af indefrosne ejendomsskatter og generelt lavere renteniveau.
  • Anlægsudgifterne er 49,7 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes byggeudgifter til plejehjemmet Enggården. Disse udgifter er låneberettigede. Dette beløb på 46,5 mio. kr. er optaget som lån.

  Der har i 2013 været en likviditetsforøgelse på 10,8 mio. kr. Likviditeten er fremkommet ved følgende delposter:

  • regnskabsresultatet med 29,8 mio. kr.
  • lånoptagelse på -67,6 mio.kr.
  • øvrige finansforskydninger 12,0 mio.kr.
  • Afdrag på lån 15,0 mio. kr.

  Ved udgangen af 2013 var den regnskabsmæssige beholdning 105,4 mio. kr.

  Vedrørende byggeriet af plejehjem Enggården blev kassekreditten indfriet med 46,5 mio. kr. via en lånoptagelse.

  Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 345,6 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en forøgelse af gælden med 52,7 mio. kr. i forhold til starten af året. Dette skyldes, at vi har optaget lån svarende til den budgetterede lånoptagelse. Derudover har vi lånoptaget til opførelse af Enggården etape 2 med 46,5 mio. kr.

  Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 3,5 mio. kr.

  Regnskabet for 2013 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag, som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 6
  Låneporteføljen - april 2014
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales af kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser, at Dragør Kommune har en passende sammensætning mellem fast og variabel finansiering og en høj varighed. Afhængig af forventningen om fremtidig låneoptagelse, kan det overvejes at indgå en swap med fremtidig start.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 201.788.484 kr. ultimo marts 2014.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,20 pct. Gælden fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, de længere danske renter har siden årets start været inde i en generel nedadgående trend. Rådgiver vurderer, at de danske swaprenter på de nuværende niveauer er tæt på bunden og forventer at navnlig de lange renter igen vil begynde at trække højere.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 7
  Budgetlægningen 2015 - 18 ØU møde i maj
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at:

  - udvalget allerede i maj mødet drøfter emner til budgetseminaret i juni

  og at udvalget beslutter, at der arbejdes videre med

  - Tekniske korrektioner,

  - Ønsker og råderumsforslag

  - Takstændringer

  Til forelæggelse på ØU mødet i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 2. april følgende omkring budgetlægningen:

  ”Maj-mødet,

  At udvalget drøfter den foreløbige budgetprioritering.

  Juni-mødet,

  Drøftelse af fremtidige mulige budgetprioriteringer fra udvalget og forberedelse af budgetseminaret i juni.

  August-mødet

  Foretages opsamling fra budgetseminaret i juni og endelig prioritering til brug for budgetseminar i august/september.”

  Økonomiudvalget har på sit møde den 18. marts 2014 besluttet, hvilke driftsrammer de enkelte udvalg skal have på nuværende tidspunkt. Ud fra det foreløbige regnskab 2013’s resultat har Økonomiudvalget reduceret driftsrammen for 2015 med 13,6 mio. kr. og herudover reduceret driftsrammen med 3,812 mio. kr. til afsættelse som pulje til nye initiativer. Samlet er driftsrammen for 2015 reduceret med 17,412 mio. kr.

  Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af tabellen nedenfor, og har en driftsramme på 182.395.426 kr., hvilket svarer til det oprindelige pris- og lønfremskrevet budgetoplæg 2015.

  Hvis rammen fordeles i overensstemmelse med det oprindelig budgetoplæg for 2015 indebærer det nedenstående driftsrammer for 2015 for de respektive sektorer

  I 1.000 kr.

  Oprindeligt budgetoplæg 2015

  Ny driftsramme 2015

  Sektor 09 Administration

  103.709

  103.709

  Sektor 6 Beskæftigelsesområde

  75.301

  75.301

  Sektor 6 Integration

  3.386

  3.386

  I alt

  182.395

  182.395

  *Sektor 6’s regnskab for 2013 er fordelt forholdsvis på BFKU, SSU og ØU i forhold til størrelsen af det oprindelige budgetoplæg 2015.

  Den vedtagne budgetprocedure/-proces indebærer, at forvaltningerne i dialog med udvalgene påbegynder udmøntningen af den fastsatte driftsramme og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser -, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  Herudover kan der indledes en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  Det kan oplyses, at forvaltningerne er i fuld gang med at foretage

  de tekniske korrektioner ved at gennemgå de enkelte sektorers konti, og at der til BØU mødet i juni vil foreligge et foreløbigt overblik ud fra de forudsætninger, der kendes pt.

  Herudover arbejder forvaltningerne med

  - Ønsker til den kommende budgetlægning (A og D skemaer),

  - Effektiviseringer indenfor områderne(de såkaldte råderumsskemaer)

  - Gennemgang af takstbilaget med henblik på som minimum at justere taksterne med pris- og lønfremskrivningernes niveau. Takster på inst.-/SFO området følger dog på et senere tidspunkt.

  Også her vil der kunne fremlægges et foreløbigt overblik på mødet i juni måned.

  Med ovennævnte overblik til mødet i juni kan Udvalget foretage en begyndende prioritering indenfor den af Økonomiudvalget besluttede driftsramme med henblik på fremlæggelse af resultaterne på budgetseminaret den 20. juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Godkendt

 • 8
  Allokering af ressourcer til erhvervs- og turismeområderne i 2015
  Sagsid.: 14/686

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget diskuterer allokeringen af ressourcer til Turisme- og Erhvervsområderne på budget 2015 og i overslagsårene vurderet i forhold til arbejdsopgaver og de politisk fastsatte mål på områderne, med henblik på at forberede et evt. indspil til budgetseminaret 20. juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved en organisationsforandring i foråret 2013 blev turisme og erhverv bragt sammen med kultur- og fritidsområderne i en ny afdeling under afdelingschefen for kultur, fritid, erhverv og turisme.

  Denne forandring skete på baggrund af et politisk ønske om at styrke erhvervs- og turismeområderne. Et ønske som genfindes i konstitueringsaftalen mellem A, C, O, V fra december 2013, hvor styrkelsen af turisme- og erhvervsområdet i Dragør Kommune skal ske gennem en ”ansættelsen af en turisme- og erhvervschef”.

  Turisme- og Erhvervsområdernes økonomi

  Ved oprettelsen af den nye afdeling for kultur, fritid, erhverv og turisme blev der ikke tilført specifikke midler til turisme- og erhvervsområdet, og heller ikke på budget 2015 blev der øremærket drift og/eller lønmidler til områderne.

  Der er ikke oprettet driftskonti under erhvervs- og turismeområderne.

  Ud over afdelingschefens egen arbejdskraft anvendes skiftende personer i jobtræning til arbejdet med turisme- og erhvervsområdet

  Opgaveporteføljen inden turisme- og erhvervsområderne

  Nedenfor er en række af de centrale arbejdsopgaver inden for turisme og erhverv opregnet, som skal medvirke til at styrke disse områder i Dragør Kommune. Disse arbejdsopgaver er for en dels vedkommende allerede i proces:

  Turisme

  Vedtagelse af en turismehandleplan.  Ved to politikværksteder september 2013 og februar 2014 er der på baggrund af Dragør Kommunes turismepolitik udarbejdet et udkast til turismehandleplan, der sammen med den gældende turismepolitik underkastes en ekstern evaluering maj 2014, med henblik på en politisk vedtagelse af turismehandleplanen i sommeren 2014 til turismehandle-plan.

  Gennemføre turismeanalyse blandt turister i Dragør Kommune i sommeren 2014 med henblik på at opnå større viden om turismesegmentets sammensætning og formål med besøget i Dragør.

  Varetagelsen af den løbende kontakt med de eksisterende turismerelaterede institutioner, virksomheder og foreninger og i samarbejde med Dragør Turistråd, koordinere turismeindsatsen i Dragør Kommune, herunder påtage sig sekretariatsfunktionen i forhold til det nedsatte turismekoordinations-udvalg.

  Sikre at en fælles aktivitetskalender for Dragør Kommune under Dragør Turistråds nye Visit Denmark-hjemmeside bliver anvendt til alle arrangementer i kommunen.

  Koordinere tværgående projekter – som fx afholdelse af julemarked – i samarbejde med relevante institutioner, foreninger, erhvervsvirksomheder og øvrige relevante interessenter.

  Indgå i tværkommunale, regionale, nationale og internationale turismesamarbejder

  Erhverv

  Udarbejdelse af Dragør Kommunes Erhvervspolitik. På baggrund af en politisk behandling af notat, som forvaltningen udarbejdede i januar 2014, der indeholder baselinen for Dragør Erhvervs samt resultaterne af den erhvervsundersøgelse som forvaltningen gennemførte blandt kommunens virksomheder i nov.-dec. 2013, udarbejder forvaltningen i samarbejde med Dragør Erhverv et udkast til en erhvervspolitik, der danner udgangspunktet for  afholdelse af et politikværksted i forsommeren 2014. På baggrund af input fra dette møde udarbejder forvaltningen et udkast til en erhvervspolitik, der skal politisk behandles og endelig godkendes i efteråret 2014.

  Etablere én indgang på Dragør Kommunes hjemmeside til alle er-hvervsrelatede områder, så det bliver nemt og overskuelig for er-hvervslivet at få kontakt til de relevante personer og kommunale myndighedspersoner. Dette arbejde forventes gennemført inden sommerferien 2014.

  Opdaterer Dragør Kommunes erhvervsportal løbende.

  Arrangere kommunale virksomhedsdage i samarbejde med Dragør Erhverv.

  Varetage den løbende kontakt med Dragør Erhverv, virksomheder og lokale erhvervsforeninger.

  Indgå i erhvervssamarbejder uden for kommune, med fx Væksthuset i Region Hovedstaden, DI København

  Udarbejde informationsmaterialer til virksomheder, der flytter til Dragør Kommune

  Gennemføre løbende opdateringer af udviklingen i erhvervsstrukturen i Dragør Kommune

  Tilførsel af økonomiske ressourcer til erhvervs- og turismeområderne:

  Evt. indspil til budget seminaret den 20. juni 2014.

  For at de ovenfor beskrevne arbejdsopgaver kan løftes på professionel vis, så de politiske mål på områderne kan opfyldes, er det forvaltningens vurdering, at der må allokeres økonomiske ressourcer til turisme- og erhvervsindsatsen i 2015 og følgende år.

  For at få det optimale ud af ressourcetilførselen til de to områder er det forvaltningens indstilling, at midlerne benyttes til at ansætte en udviklingskonsulent (37/37), der skal varetage drifts-, koordinations- og innovationsopgaver inden for erhvervs- og turismeområderne. Anslået udgift ca. 400.000 kr.

  Herudover skal der etableres driftskonti til turisme og erhvervsområderne, i lighed med hvad der er gældende for alle andre fagområder i den kommunale forvaltning (100.000 kr. i alt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der udarbejdes D-skemaer til Budget 2015

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Udvalget anbefaler over for ØU/KB, at forvaltningen fremlægger et D-skema til budgetseminaret.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 9
  Fordeling af midler til fejring af kommunejubilæet
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de resterende bevilgede kommunale midler til fejringen af Dragør Kommunes 40-års jubilæum fordeles på følgende måde mellem de 4 vedtagne events:

  1.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune”, ultimo maj eller 22. august 2014. Der afsættes 20.000 kr. og det drøftes om arrangementet skal ske i maj eller august.

  2.

  Folkefest for Dragør Kommunes borgere på havnen fredag den 22.

  august og lørdag den 23. august 2014. Der afsættes 115.000 kr.

  3.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, der vises i perioden 4. juli til 28. september 2014. Der afsættes 50.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgettet for 2014 blev der afsat 200.000 kr. til at fejre 40 året for

  sammenlægningen af Dragør og St. Magleby Kommuner.

  Det blev på kommunalbestyrelsesmøde den 27. marts 2014 besluttet, at følgende 4 events skulle indgå i fejringen af Dragør Kommunes jubilæum:

  1. Afholdelse af jubilæumskoncert i anledning af Dragør Musik- og

  Kulturskoles 40 års jubilæum, lørdag den 5. april.

  2. Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune” ultimo maj(?) 2014.

  3. Krumtappen i fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum bliver

  den to-dages folkefest, som planlægges afviklet fredag den 22. og lørdag 23. august.

  4. Kunstudstillingen ”Reflex”, som afvikles hen over sommeren 2014.

  Jubilæumskoncerten er afholdt 5. april 2014 og der er anvendt 15.000 kr. til dette formål.

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde et program for den 2-dages fejring af Dragør Kommunes Jubilæum den 22. og 23. august 2014, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse og godkendelse i juni 2014. Det er forvaltningens vurdering, at der kan tilvejebringes et varieret og kvalitetsfyldt program inden for de forslåede økonomiske rammer på 115.000 kr.

  Workshoppen om ”aktivt medborgerskab” kan afholdes 22. august og derved tilrettelægges som et element i folkefesten.

  Fordelingen af de afsatte puljemidler er nødvendig at foretage på nuværende tidspunkt, da arrangørerne af kunstudstillingen Reflex har behov for at kende den samlede kommunale støtte til udstillingen. Dette for at kunne indgå de endelige aftaler med kunstnerne om realiseringerne af de enkelte værker. Samtidigt har størrelsen af den kommunale medfinansiering en vigtig signalværdi om den kommunale opbakning til projektet, der skal understøtte de fondsansøgninger, som arrangørerne har afsendt og som forhåbentligt vil resultere i en betydelig ekstern projektstøtte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 200.000 kr. på budget 2014 til fejringen af byjubilæet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Forslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  Jeg fremsætter hermed forslag om at delvist finansiere julemarkedet med 50.000 kr. fra jubilæumsmidlerne. Motivationen er at føre en ansvarlig økonomisk politik hvor jeg ønsker at nedbringe den tillægsbevilling der er afsat til julemarkedet således at kommunens økonomi ikke belastes unødvendigt.

  For stemte 2 (L+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Imod stemte 5 (A+O+T+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Faldet

  Anbefaling fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 10
  Frigivelse af midler til Havnens genopretning
  Sagsid.: 14/646

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 315.000,00 til etablering af servicekaj, renovering og udskiftning af bolværk og friholdere i Gamle Havn og etablering af et vaskeri i Lystbådehavnen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2014 afsat et beløb i genopretningspuljen på kr. 315.000,00 til renoveringer af havneværker m.m.

  Etableringen af servicekajen forventes gennemført her i foråret. Arbejderne med bolværk og hammer vil fortsætte hen over sommeren.

  Konkret er etableringen af servicekajen en konsekvens af, at miljøtilsy-net i Tårnby Kommune har forlangt havnens dieseltank flyttet og over-dækket.

  Vi forventer at skulle udskifte 75 meter friholdere på Damp-skibsbroens sydside og ca. 12 meter på nokken af Lodsbroen.

  Endelig forventer vi at etablere et vaskeri i Lystbådehavnen for at kunne trække endnu flere gæstesejlere til Dragør havn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte Anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 11
  Genopretning af Hollænderhallen
  Sagsid.: 14/639

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til genopretning af Hollænderhallen på 325.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 1.595.243 kr. til genopretning / modernisering af Hollænderhallens omklædnings- og baderum herunder udskiftning af hovedvandledninger.

  Hovedvandledningerne, som forsyner hallens omklædningsrum, er i meget dårlig stand, og det giver problemer med manglende tryk til bruserne. Udgift til udskiftning af hovedvandledninger er overslagsmæssigt beregnet til ca. 325.000 kr. ekskl. moms.

  Den resterende genopretning / modernisering af omklædnings- og baderum er udsat, indtil endelig afklaring af igangværende OPP projekt Dragør Multicenter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 12
  Jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  I december 2014 vises DR’s julekalender Tidsrejsen, der er optaget i Dragør. Dragør har hermed fået en enestående mulighed, med en potentiel stor publikumstilstrømning i juleperioden. Det er vigtigt at besøgende i juleperioden får gode oplevelser, således at man både i år 2014, men også fremadrettet vil kunne drage nytte af at være julekalender-location. Jf. afsnit 5 nedenfor er der udgifter forbundet med afvikling af julemarkedet. Der skal derfor ske en drøftelse og træffes en beslutning om et budget på op til 308.000 kr. Forvaltningen anbefaler følgende:

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Det anbefales:

  1.

  at

  der etableres et julemarked på Badstuevælen i 4 weekender (29.-30. nov., 6.-7. dec., 13.-14. dec. og 20.-21. dec. 2014).

  2.

  at

  man følger åbningstiderne fra julemarkedet 2013, kl. 11-16 hver julemarkedsdag.

  3.

  at

  Der er en længere opsætningsperiode, for at bodlejerne har bedre muligheder for at få pyntet boderne op, indrette sig og gøre sig klar. Opsætning af julemarkedsboderne foreslås den 24. november og nedtagning den 22.-23. december.

  4.

  at

  forvaltningen varetager tildelingen af julemarkedsboderne, dog vil lejeafgifter selv blive indkrævet af ejeren af boderne – boderne er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

  5.

  at

  etablere faciliteter såsom borde, bænke mv., der skal skabe en god julestemning på Badstuevælen.

  6.

  at

  der indkøbes pynt, lys mm. til julemarkedet, for at sikre et flot og homogent julemarked i tråd med det julemarked, der indgår i DR’s julekalender. Derudover vil dette også økonomisk kunne betale sig, da en årlig leje hurtig vil kunne tjenes ind ved anskaffelse af disse remedier.

  7.

  at

  der undersøges muligheder for opgradering af strømudtag ved Badstuevælen, da en forbedring af mulighederne for strømudtag er elementær for afviklingen af et julemarked (jf. evalueringsrapport af sidste års julemarked, hvor manglende strømudtag var et stort problem).

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  For at Jul i Dragør 2014 bliver en succes er det nødvendigt at supplere julemarkedet med et varieret udbud af specielt børnerettede aktiviteter. Der forventes stor opbakning fra forskellige aktører til, at lave aktiviteter som guidede ture, værksteder, udstillinger, teater, børneopgaver, byvandring med "Levende Låger" mm.

  Derudover foreslås det at der afholdes koncerter, workshops mm. som gjort i 2013 på julemarkedspladsen, men at man i år rykker dette til Nordre Væl. Her vil juletræssalg, koncerter og andre aktiviteter kunne skabe en god stemning, og vil samtidig kunne fungere som et godt og flot indgangselement til den gamle bydel.

  Forvaltningen har derudover også indledt et samarbejde med DR om yderligere aktiviteter

  Det anbefales:

  1.

  at

  forvaltningen koordinerer etableringen af et alsidigt aktivitets- program i samråd med aktivitetsudvalget og lokale aktører.

  2.

  at

  der etableres en ensartet og genkendelig skiltning i byen som en service til de besøgende. Forvaltningen arbejder på at lave et logo der skal bruges til Jul i Dragør.

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Der forventes en del redaktionel omtale af, at Dragør er location for julekalenderen 2014, men at omtalen af Jul i Dragør 2014 primært må ske via annoncering.

  Det anbefales:

  1.

  at

  man markedsfører i julerelaterede medier, fx Søndagsavisens juletema og internetbaserede tjenester som aok.dk (alt om København), udover lokale medier som Dragør Nyt og Amager Bladet.

  Markedsføringsstrategien skal have fokus på annonceringssteder, der henvender sig til børnefamilier, fx bornibyen.dk, der udsender nyheds-breve til ca. 31.000 forældre i Storkøbenhavn. Derudover anbefales det også at bruge digitale platforme som facebook, kommunens hjemmeside, instagram, markedskalender.dk osv.

  2.

  at

  der laves en samlet aktivitetskalender, i tråd med kalenderen for 2013, således at man som besøgende kan få et indblik i, at der vil være juleaktiviteter i Dragør Kommune gennem hele december understøttet af andet fysisk materiale som flyers, plakater mm.

  3.

  at

  der etableres et samarbejde med DR om deres markedsføring, fx i forbindelse med DR’s officielle pressemøde om julekalenderen der forventes afholdt på Restaurant Beghuset.

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Med en forventning om et stort antal besøgende i Dragør Kommune i juleperioden skal der indtænkes en række logistiske tiltag.

  Det forventes at den første julemarkedsweekend ikke vil være lige så besøgt som de efterfølgende tre, da DR’s julekalender endnu ikke er begyndt. Forvaltningen anbefaler derfor, at den logistiske indsats nedprioriteres i første julemarkedsweekend.

  Der forventes stadig pæne besøgstal til første julemarkedsweekend, hvor bl.a. juletræet på Neels torv tændes.

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  Parkering på fast belægning på grund af årstiden, med en etablering af fem parkeringsarealer, hvilket samlet vil give ca. 1150 parkeringspladser der følger det forventede behov for parkeringspladser, jf. bilag 1 og bilag 2.

  2.

  at

  der etableres et anvisningssystem for parkering, så trafikpropper undgås. Forvaltningen arbejder på, at finde mulige samarbejdspartnere hertil.

  3.

  at

  der planlægges intern busservice, så besøgende kan blive transporteret rundt mellem forskellige lokaliteter, parkeringspladser mm., jf. bilag 1 og bilag 2.

  4.

  at

  der opkræves en busafgift på 20,- DKK pr. person eller 50,- DKK pr. familie (to voksne, to børn), der delvis vil finansiere udgifterne til en sådan intern busservice.

  5.

  at

  der foretages afstribning, skiltning til parkeringspladser mm., hvilket foreslås opsat i dagene op til den første julemarkeds-weekend og tages ned igen 22.-23. december.

  6.

  at

  den offentlige tilgængelighed til Dragør øges ved at indsætte ekstra busser på linje 350S med start fra Christianshavns Torv til Dragør Stationsplads. Det anbefales, at der indsættes en ekstra bus i timen, hvilket vil sikre 5 afgange i timen hver julemarkedslørdag og 4 afgange i timen hver julemarkedssøndag, dog kun gældende de sidste tre julemarkedsweekender.

  7.

  at

  der etableres to toiletvogne med opsætning den 27. november og nedtagning den 22.-23. december. Det anbefales at toilet-vognene etableres med tilslutning til kloak da dette vil sikre bedre mod overfyldte og tilstoppede toiletvogne, der ellers vil kunne have gener for både besøgende og boende i nærheden af toiletvognene.

  8.

  Placeringen af toiletvognene foreslår forvaltningen som vist i bilag 3, da man ved en anden placering af toiletvognene, fx ved Nordre Væl, er ude i et dyrere alternativ. Her vil der forventes flere udgifter, da der vil være brug for septiktanke, ekstra rengøring og man eventuelt også vil få ringere toiletfaciliteter med eventuelle lugtgener til følge. Derudover vil placeringen af en toiletvogn her optage plads, hvor der kan foregå andre juleaktiviteter. Det vil ydermere kunne forringe den hyggelige julestemning at have juletræssalg, koncerter og andre aktiviteter klods op af en toiletvogn.

  Ad 5 – Økonomi

  Det anbefales:

  1.

  at

  det fremlagte budget drøftes og at der bevilges op til 308.600,- DKK til gennemførelsen af Jul i Dragør 2014, jf. bilag 4.

  2.

  at

  den værdiskabende effekt for Dragør Kommune, dets borgere og erhvervsliv tages til efterretning. En værdi, der også frem-adrettet vil kunne genere stor økonomisk værdi samt et image for Dragør, jf. bilag 5.

  Ad 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  I tråd med afviklingen af julemarkedet 2013 er der blevet etableret en koordineringsgruppe for gennemførelsen af Jul i Dragør 2014, bestående af repræsentanter for kommunens kulturinstitutioner, erhvervslivet, private aktører og forvaltningen, som fungerer som sekretariat for gruppen.

  Herudover er der nedsat en aktivitetsgruppe, der primært fokuserer på de aktiviteter der vil foregå sideløbende med julemarkedet. Aktivitetsgruppen er i lighed med koordineringsgruppen sammensat af repræsentanter for kommunens kulturinstitutioner, erhvervslivet, private aktører og forvaltningen, jf. bilag 6.

  Det anbefales, at den fremlagte tidsplan godkendes, jf. bilag 6.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den fremlagte rapport om Jul i Dragør 2014 (jf. bilag 1, 2, 3) indeholder en beskrivelse af, hvad der kan forventes til jul og hvilke elementer, det forventede store antal besøgende vil kræve, for at sikre et vellykket arrangement. Denne inkluderer bl.a. en forklaring af julemarked- og juleaktivitetsforløbet, samt hvilke logistiske forhold, der skal tages hensyn til ved et sådan set-up. Rapporten indeholder også en beskrivelse af markedsføringsstrategien, der er af stor betydning, således at kendskabet til Jul i Dragør 2014 når flest mulige potentielle besøgende.

  Derudover er der også fremlagt et budget for realiseringen af Jul i Dragør 2014, jf. bilag 4.

  At værdisætte effekten af Jul i Dragør 2014 er umulig, men det fremgår at et sådan projekt vil skabe økonomiske muligheder for kommunen.

  Dragør vil, med et gennemført projekt af Jul i Dragør 2014, kunne drage nytte af den eksponering der vil følge af DR’s julekalender. Der er her mulighed for at skabe et arrangement, der vil være trækplaster for besøgende mange år frem, og eventuelt også i andre perioder end juleperioder. Det vil have en stor værdiskabende effekt for kulturinstitutioner, erhvervslivet og Dragør kommune generelt – både af økonomisk karakter, men også i at skabe et godt image for Dragør Kommune.

  Slutteligt er en liste over deltagerne i de to projektgrupper, samt en tidsplan for projektet Jul i Dragør 2014 fremlagt, jf. 6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Jul i Dragør 2014 har et budget på 308.600,- DKK. Der er ikke budgetteret med beløbet i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelse den 22. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Ad. 1

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, dog med bemærkning om at stadeholder selv bør bestemme en evt. længere åbningstid.

  Ad. 2+3+4+5+6+7

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 5 – Økonomi

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

  C foreslår at forvaltningen undersøger muligheden for delvis finansiering gennem stadeleje

  For stemte:

  2 C og Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad. 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Udvalget ønsker en løbende opfølgning af projektet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales videre over for ØU og KB med BEPU’s indstilling:

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU og KB, dog med bemærkning om at stadeholder selv bør bestemme en evt. længere åbningstid.

  Ad. 2+3+4+5+6+7

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 5 – Økonomi

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

  C foreslår at forvaltningen undersøger muligheden for delvis finansiering gennem stadeleje

  For stemte:

  2 C og Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad. 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  Udvalget ønsker en løbende opfølgning af projektet.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  På næste møde i BEPU den 27. maj 2014 fremlægger forvaltningen en redegørelse vedrørende anvendelse af ”Bestemmelser for brug af vej- og parkareal”, stadeleje, herunder forventede indtægter og en vurdering af lovligheden af, at kommunen kun ønsker at udleje til forretninger/virksomheder i kommunen.

  ØU får tilbagemelding på planlægningen inden sommerferien.

  Bilag

 • 13
  Maritimt hus på Dragør havn
  Sagsid.: 14/638

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  det maritime hus placeres midlertidigt på lystbådehavnens båd-oplægsareal ved Prins Knuds Dæmning, direkte ud til Dragør Forts voldgrav, og at placeringen godkendes i forhold til Byplanvedtægt 10 og Kommuneplan 2009,

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling og at rådighedsbeløbet på kr. 400.000 frigives,

  3.

  at

  forslag til lejekontrakt vedrørende benyttelse af del af Dragør Forts voldgrav samt mindre landareal, godkendes, og at lejeudgiften afholdes inden for driftsbudgettet for skoler,

  4.

  at

  der udarbejdes forslag til anlægsprojekt (A-skema til Budget 2015) vedrørende oprensning af tangaflejring syd for sandtangen og gennemgravning af sandtangen, i overensstemmelse med kommuneplanens havneplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 1. april 2014 behandledes sagen om ”Udvikling af Dragør havn, projektforslag – 2. behandling”.

  Vedrørende Ungdomsskolens forslag om etablering af et ”maritimt hus” på sandtangen mellem lystbådehavnen og den tidligere færgehavn blev det vedtaget, ”at sagen om det maritime hus afventer nærmere oplysninger om tid og pris for klargøring af bundforhold syd for sandtangen, og at en evt. midlertidig løsning undersøges mhp. etablering i indeværende år.”

  Ved sagens 1. behandling den 4. marts 2014 blev godkendt en placering på sandtangens østlige del, med adgang til vandet mod syd. Efterfølgende viste det sig, at bundforholdene syd for sandtangen ikke umiddelbart kan forenes med børneaktiviteter på grund af en omfattende aflejring af tang og dynd med ”sprød skorpe”.

  Havneadministrationen har efterfølgende undersøgt mulighederne for at fjerne tangaflejringen. En foreløbig vurdering af omkostningerne ved at fjerne det aflejrede tang ligger i størrelsesordenen 1 – 1½ mio. kr., ud fra en antagelse om, at der skal fjernes ca. 45.000 m3 tang og dynd. Forskellige tekniske løsninger er under udredning.

  Alternativ placering:

  Dette arbejdes omfang og pris har medført, at projektgruppen har undersøgt en alternativ, midlertidig placering på bådoplægsarealet ved Prins Knuds Dæmning ud til voldgraven for Dragør Fort.

  Placering af grejcontainere og disponering af vandarealet og kajkanterne fremgår af indtegning på luftfotos (Bilag).

  Vandforholdene er ikke så optimale som de kan blive ved sandtangen, men på den anden side så er placeringen tæt ved ”mormorstranden” og badebroen på ydersiden af fortet hensigtsmæssig.

  Det forudsættes, at der etableres en pontonbro i voldgraven med trappeadgang.

  Med hensyn til toiletforhold så kan havnens toiletter i området benyttes.

  En placering ved fortets voldgrav forudsætter dog, at der indgås lejeaftale med ejeren af Dragør Fort med hensyn til benyttelse af vandarealet og kajkant til diverse aktiviteter.

  Projektgruppen har haft en god dialog med ejeren af Dragør Fort, der i henhold til gældende aftaler har adkomsten til voldgraven og ejer kajkanterne. Vandarealet benyttes i dag bl.a. til bådpladser.

  Kontakterne til fortets ejer har resulteret i et forslag til ”Kontrakt om benyttelse af areal ved Dragør Fort – dele af voldgraven samt mindre landareal ved fortet” (Bilag).

  Dragørfortets ejer har givet positivt tilsagn vedrørende tiltrædelse af kontrakten.

  Plangrundlag:

  Lystbådehavnens arealer er omfattet af Byplanvedtægt nr. 10.

  Byplanvedtægten udlægger et byggefelt omkring den nuværende bebyggelse (toiletter, masteskure mv.) ved Prins Knuds Dæmning, men indeholde ikke specifikke bestemmelser om havnerelaterede indretninger som den aktuelle. En tilhørende deklaration indeholder bl.a. bestemmelser og materialevalg, herunder træ, stål/metal som overflade.

  I rammebestemmelserne til Kommuneplan 2009 udlægges et enkeltområde 1.09.06, der omfatter hele arealet langs Prins Knuds Dæmning fra den nuværende havnebebyggelse til voldgraven, og dermed omfatter den foreslåede midlertidige placering af det maritime hus. Dette område udlægges til ”byggefelt for havneadministration og servicefaciliteter (kontor, toiletter, masteskure, bukkeplads, grejskure, miljøstation mv.) med mulighed for supplerende bebyggelse”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 400.000 kr. og i budget 2015 yderligere 100.000 kr. til etablering af et maritimt hus på havnen.

  Økonomisk overslag:

  Rydning af grund

  20.000,- kr.

  Etablering af belægning

  60.000,- kr.

  Etablering af container

  100.000,- kr.

  Etablering af el og vand til container

  50.000,- kr.

  Etablering af flydebroer

  80.000,- kr.

  Etablering af rampe/trappe

  80.000,- kr.

  Skiltning m.m.

  10.000,- kr.

  I alt

  400.000,- kr.

  Den årlige lejeudgift for benyttelse af vandarealet og kajkant er i henhold til kontaktforslaget kr. 75.000.

  Denne udgift afholdes inden for driftsbudgettet for skoler i relation til implementering af den nye skolereform.

  Det vurderes, at containere og flydebro mv. kan genanvendes ved eventuel flytning af det maritime hus til sandtangen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra T.

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen

  For stemte:

  3 (T, C, Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  5 (A, O, V, C)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB, dog at formuleringens i ad 2 præciseres at der frigives en anlægsbevilling.

  Protokol fra Asger Larsen (løsgænger).

  Mindretalsudtalelse: Projektet bør gennemføres i samarbejde med de etablerede ”vandklubber” omkring og på havnen. Og ikke som et isoleret kommunalt ungdomsprojekt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ændringsforslag fra T.

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen:

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme     1 (L)

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (løsgænger):

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen.

  For stemte

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 4 (L+T)

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  13 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (løsgænger):

  Projektet bør gennemføres i samarbejde med de etablerede ”vandklubber” omkring og på havnen. Og ikke som et isoleret kommunalt ungdomsprojekt.

  Bilag

 • 14
  Forøgelse af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der fremadrettet ikke gennemføres yderligere sporreduktion end dem, der blev gennemført fra august 2013, og at forslaget til strukturændring sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og fælles skoleråd

  2.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 1 eller

  3.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 2

  4.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. som frigives til udbud af rådgivning, udarbejdelse af byggeprogram og udbud af anlægsprojekt

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 2. april 2014 blev det besluttet, ”at der fremadrettet ikke gennemføres yderligere sporreduktion end dem, der blev gennemført fra august 2013, og at forslaget til strukturændringen sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og Fælles Skoleråd.”

  Der er indkommet udtalelser fra de to skolebestyrelser. Udtalelserne er vedlagt som bilag. Begge skolebestyrelser bakker op om beslutningen om ikke at foretage yderligere sporreduktioner.

  Nedenfor sagen fra sidste gang:

  ”På Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014 blev det besluttet

  • at der med baggrund i konstitueringsaftalen, ikke sker sporreduktion for skoleåret 2014/2015

  • at Forvaltningen skal fremlægge en analyse af, hvordan lokalekapaciteten på kort sigt løses bedst muligt set ud fra børnenes behov og personalets vilkår

  • at Forvaltningen fremlægger en vurdering af, hvordan der sikres tilstrækkelige undervisningslokaler på længere sigt, herunder vurdering af mulighed for etablering af lokaler på Dragør Skole Nord samt eventuelt alternative løsninger

  Ændring af beslutning om sporreduktion

  En beslutning om ændring af skolestrukturen i kommunen kan kun ske efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne, og den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen jf. folkeskoleloven § 40.

  Udgangspunkt for vurderingerne

  I relation til de tidligere beslutninger om skolestrukturen i Dragør Kommune, har forudsætningen for den igangværende byggeproces på skolerne i Dragør Kommune været, at byggerierne skulle sikre en kapacitet til 7,5 spor i det samlede skolevæsen. Udgangspunktet var en max. klassekvotient på 28 jf. folkeskoleloven. Fordelingen af kapaciteten er ved dette byggeprogram:

  - 30 hjemklasser på St. Magleby Skole, Kirkevej

  - 25 hjemklasser på Dragør Skole Nord

  - 20 hjemklasser på Dragør Skole Syd

  Kapacitetsbehov ved ændret beslutning om sporreduktion

  Hvis det besluttes, at der ikke skal ske yderligere sporreduktioner, så vil der være behov for at øge den planlagte kapacitet, hvis princippet om hjemklasser fastholdes.

  Behovet for ekstra hjemklasser er

  - 3 hjemklasser i skoleåret 14/15

  - 1 hjemklasse i skoleåret 16/17

  - 1 hjemklasse i skoleåret 17/18

  Samlet betyder det en udbygning af kapaciteten i Dragør Skolevæsen svarende til 5 klasser.

  3 scenarier for kapacitetsforøgelse

  Forvaltningen har i samarbejde med ledelsen på de to skoler undersøgt muligheden for at udbygge skolevæsenet til en kapacitet på 8 spor på alle årgange, samt forslag til at imødekomme det aktuelle behov for 3 lokaler fra august 2014.

  De 3 scenarier er:

  1) Tilbygning på Dragør Skole Nord

  2) Øget lokalefællesskab med SFO Dragør Skole Nord

  3) Tilbygning og øget lokalefællesskab med SFO St. Magleby Skole, Kirkevej

  Af bilagene fremgår en nærmere beskrivelse af de enkelte scenarier samt fordele og ulemper som skolelederne ser det.

  I forhold til scenarierne er de samlede vurderinger at

  1) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Etableringsperioden er lang og kræver en overgangsperiode i små 2 år. Løsningen koster inklusiv overgangsordning i størrelsesordenen 18,6 mio. kr. Skolen foretrækker denne løsning

  2) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Løsningen kræver ikke en overgangsordning. Løsningen koster i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  3) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på St. Magleby Skole. Løsningen kræver ikke en overgangsperiode. Løsningen koster i størrelsesordenen 6,1 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  Det vurderes at ulemperne ved scenarie 3 langt overstiger fordele, hvorfor det ikke anbefales, at der arbejdes videre med denne model.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske omkostninger ved en udbygning af den eksisterende kapacitet på 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen omfatter dels udgifter til dels udarbejdelse af byggeprogram mv. dels udgifter relateret til det valgte byggeri.

  Udgifterne til det indledende arbejde vurderes at koste 500.000 kr.

  Udgifterne til de enkelte scenarier fremgår af nedenstående skema. Der er tale om vurderinger, og ikke eksakte priser.

  Scenarie

  Byggeomkostninger

  1)

  18,6 mio. kr.

  2)

  2,7 mio. kr.

  3)

  6,1 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 2. april 2014.

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  ad 1-2.

  Godkendt.

  På baggrund af udvalgets godkendelse

  bortfalder ad 3.

  ad 4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Ansøgning fra Dragør Tennis om ændring af brugsret til areal
  Sagsid.: 14/450

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  By-, Erhvervs- og Planudvalget dispenserer fra lokalplan 49, pkt. 3.2 således at det areal der nu ønskes stillet til rådighed kan anvendes til anlæg af tennisbane.

  2.

  at

  Økonomiudvalget, såfremt dispensation gives, imødekommer ansøgningen fra Dragør Tennis på betingelse af, at Dragør Tennis fraskriver sig retten til det areal der hidtil har stået til disposition til opførelsen af en tennishal.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har i dag en aftale, som løber til 1. juli 2028, med Dragør Kommune om retten til at benytte matr. 334hz, Dragør By, Dragør ”Dragør Idrætspark”.

  I aftalen indgår, at der er et areal som i dag er uudnyttet, men hvor Dragør Tennis har ret til at opføre en tennishal.

  Dragør Tennis ønsker ikke at opføre en hal, men har i stedet ansøgt om, at få brugsretten ændret til et andet areal, tættere på klubhuset, hvor der ønskes anlagt tennisbaner.

  Den ønskede ændring fremgår af bilag 3.

  Dragør Tennis er indstillet på, at fraskrive sig retten til det areal som klubben i dag har brugsret til.

  Plan og Teknik har vurderet det ansøgte og oplyser, at en ændring ikke vil være til hinder for den videre realisering af projekter/arealer i skolesagen.

  Det kan oplyses, at en del af den samlede matrikel 334hz, men ikke det omhandlede delareal i denne sag, har været inddraget i overvejelser om salg med henblik på evt. salg.

  Plan og Teknik oplyser også, at ændringen respekterer principperne i lokalplanen, men at der dog formelt bør gives en dispensation i medfør af planloven § 19 som forudsætning for ombytningen af arealerne.

  Dispensationen vurderes af Plan og Teknik at være nødvendig fordi lokalplan 49, pkt. 3.2 udlægger det ønskede delområde til byggeri, medens Dragør Tennis påtænkte benyttelse af arealet begrænser sig til anlæg af tennisbaner, men ikke opførelsen af en hal.

  Administrationen anbefaler, at der gives dispensation fra lokalplanen og at ansøgningen fra Dragør Tennis imødekommes, således at arealerne ombyttes.

  Såfremt ansøgningen imødekommes vil der blive udarbejdet et tillæg til den eksisterende aftale med klubben.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad. 1 + 2

  For stemte:

  5 (A, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ad 1-2

  For stemte 5 (A+L+O+T+V)

  Imod stemte 2 (C)

  Godkendt

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad 1+2:

  For stemte 11 (A+L+Morten Dreyer (O)+T+V)

  Imod stemte 3 (C+ Asger Larsen, løsgænger)

  Undlader: 1 (Birger Larsen, O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af ejendom - Harevænget 8, Dragør
  Sagsid.: 14/577

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der gives den nuværende ejer af ejendommen tilladelse til en ændret anvendelse af ejendommen Harevænget 8 i form af udlejning af enkeltværelser til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til, fremtidigt at afgøre lignende sager om ændret anvendelse, hvor der ikke er hjemmel til at give afslag på det ansøgte i henhold til boligreguleringsloven og hvor tilladelsen bortfalder ved ejerskifte.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejendommen Harevænget 8 skiftede ejer pr. 1. april 2014, og Dragør Kommune har indgået lejeaftale med ny ejer.

  Lejeaftalen er indgået for at Dragør Kommune kan opfylde sin lovbestemte pligt til at boligplacere de flygtninge kommunen modtager fra bl.a. Center Kongelunden.

  I ejendomme som denne – og i lighed med ejendommene Harevænget 97 og Aghtsvej 10, som Dragør Kommune også lejer – sker boligplaceringen midlertidigt på enkeltværelser, fordi Dragør Kommune kun sjældent modtager familier.

  Ejendommen Harevænget 8 er en ejendom som hidtil har været anvendt til én samlet helårsbeboelse.

  I og med at kommunen som lejer, foretager ”fremleje” af enkeltværelser for at opfylde sin pligt til midlertidig boligplacering, vurderer administrationen, at det er mest korrekt, at ejer søger om tilladelse til, at der udlejes/fremlejes enkeltværelser.

  I boligreguleringsloven § 47, stk. 2 anføres det, at en bolig, der hidtil har været udlejet som beboelseslejlighed, må ikke udlejes som enkeltværelser uden kommunalbestyrelsens samtykke.

  I boligreguleringsloven § 50 er det anført, at en bolig som hidtil har været anvendt til helårsbeboelse, ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke må tages i brug til anden midlertidig benyttelse, herunder for eksempel udlejning af enkeltværelser.

  I boligreguleringsloven § 51, stk. 2 er det udtrykkeligt anført, at kommunalbestyrelsen kun kan give afslag på en ansøgning som i denne sag, hvis boligen enten ikke er ledig eller hensynet til øvrige boligsøgende i kommunen taler imod (at der er boligmangel i kommunen på denne type ejendomme).

  Boligen er ledig i boligreguleringslovens forstand i og med ejer ikke skal bebo ejendommen og fordi lejeaftalen er indgået med kommunen.

  Administrationen er ikke bekendt med, at der skulle være mangel på denne type boliger i kommunen og vurderer derfor, at kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at afslå ansøgningen som derfor bør imødekommes.

  Ansøgningen og tilladelsen gælder nuværende ejers anvendelse, og det betyder at ejendommen i forbindelse med et eventuelt fremtidigt ejerskifte fortsat vil have status af helårsbeboelse og ikke vil kunne sælges som en udlejningsejendom med enkeltværelser.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere foretaget delegation til administrationen af sager under boligreguleringsloven om ejendommes status, hvor der ikke var hjemmel til at give afslag, eller hvor de planretlige forhold ikke talte imod en statusændring.

  Administrationen anbefaler, at der også sker delegation til administrationen i denne sagstype om tilladelse til en ændret anvendelse af ejendommen. Delegationen anbefales at vedrøre de sager hvor der ikke efter loven er hjemmel til at give afslag og hvor tilladelsen gælder indtil ejendommen ejerskiftes. Øvrige sager forelægges til politisk afgørelse.

  Begrundelsen for denne anbefaling er, at kommunalbestyrelsen med en delegation af disse sager, ikke får forelagt sager til behandling, hvor der ikke er et reelt valg at træffe.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven kapitel VII som regulerer boligers anvendelse.

  Der er redegjort for de regler som er centrale for denne sag i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En tilladelse til ændret anvendelse af ejendommen har ikke i sig selv direkte økonomisk konsekvens for Dragør Kommune.

  Som lejer har Dragør Kommune en månedlig lejeudgift på kr. 22.000 som delvist forventes dækket af det beløb kommunen maksimalt kan opkræve hos hver enkelt midlertidigt boligplacerede i henhold reglerne herom – kr. 2091,00 pr. person pr. måned. Dragør Kommune vil kunne boligplacere op til 5 personer i ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  Boligreguleringsloven indeholder ingen bestemmelser om, at der skal ske høring af andre end ansøger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A, C, Birger Larsen (O), T, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 Morten Dreyer (O)

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  Bortfalder, idet BEPU anbefaler en tema drøftelse i KB om Dragør Kommunes forvaltning af flygtninge.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ad 1

  For stemte              5 (A+C+L+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Undlod at stemme     1 (O)

  Godkendt

 • 17
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/630

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har den 13. april anmodet om, at følgende forslag drøftes på Økonomiudvalgets møde den 13. maj:

  ”C gruppen foreslår, at forvaltningen til budgetseminaret i juni måned fremlægger en beskrivelse af, hvilke udfordringer Dragør kommune har ved rekruttering på henholdsvis medarbejderniveau, specialistniveau og ledelses/chef niveau.

  Samtidig fremlægges redegørelse om, hvordan Dragør kommune lønniveau er, sammenlignet med andre kommuner i hovedstadsområdet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Godkendt

 • 18
  Forslag fra L
  Sagsid.: 14/750

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Amagerlisten har i mail fra Svend Mathiasen (L) den 1. maj 2014, anmodet om at følgende sag drøftes på Økonomiudvalgets møde den 13. maj:

  Dragør Kommunens officielle hjemmeside suppleres med én eller flere sider, der klart og fyldestgørende anfører, hvilke poster hvert enkelt medlem besidder i kraft af sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem i Dragør samt hvilket honorar og vederlag m.v. det pågældende medlem modtager for hver enkelt af disse poster, inklusiv grundvederlaget for borgmester, viceborgmester, menige KB-medlemmer, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer m.v. Oplysningerne placeres på en fremtrædende, synlig og for borgerne let tilgængelig plads på sitet. De nævnte oplysninger anføres i oversigten i samme takt som de er tilgængelige for administrationen, jf. i øvrigt lovgivningen herom.  

  Begrundelse:

  Det er Amagerlistens klare opfattelse, at det er i såvel borgernes som kommunalbestyrelsesmedlemmernes interesse, at der skabes størst mulig gennemsigtighed omkring medlemmernes skatteyderbetalte honorar og vederlag m.v.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Forvaltningen kommer med et forslag til præsentation på kommunens hjemmeside

 • 19
  TV-transmission fra møder i kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 14/761

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter om der, med udgangspunkt i de fremlagte oplysninger, skal arbejdes videre med at etablere tv-transmission fra møder i kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2014 et forslag om at forvaltningen skulle fremlægge overslag på etablering og drift af tv-transmission fra kommunalbestyrelsens møder.

  Forvaltningen har indhentet overslag fra Kommune-TV, som er den største leverandør på markedet. Løsningen involverer etablering (hardware, kameraer, installation), samt en komplet driftsløsning (hosting, overvågning af teknik under møderne, redigering og indeksering efterfølgende). Løsningen omfatter to kameraer og kan ses på alle platforme (pc, smartphone, tablet).

  Møder transmitteres live. Senest dagen efter et møde er en ny version tilgængelig, med indeksering for hvert punkt, så borgeren kan gå direkte til de relevante sager. Efter hvert møde er det muligt at få statistik på antal seere.

  Løsningen kræver at mikrofonsystemet udskiftes til et nyere. Denne udgift er medregnet i etableringsomkostningerne.

  Etablering i alt 210.000

  Opsætning kr. 100.000

  Udskiftning af mikrofonanlæg, kr. 110.000

  Drift 7.500 kr. pr. måned, i alt pr år kr. 90.000

  Dragør Kommune anvender i dag ca. 140.000 kr. om året på drift af hjemmeside og intranet. Driftsudgifterne på 90.000 kr. pr. år kan dermed ikke dækkes inden for det eksisterende budget til hjemmeside og kommunikation.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til etablering og drift af systemet kan ikke indeholdes inden for rammen. Der forudsættes givet en tillægsbevilling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Der udarbejdes A-skema og D-skema til budgetseminaret i juni 2014.

 • 20
  Proces for ansættelse af ny direktør (lukket)
  Sagsid.: 14/733
 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Intet til referat.