Skip navigationen

Referat

Onsdag den 11. juni 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 8, 13 og 14 udgår. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punterne 7, 9 og 11.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Model til beregning af ressourcetilpasning af hjemmeplejen på ældreområdet
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at SSU, ØU og KB godkender:

  1.

  at

  løn- og vikarbudgettet for de demografiafhængige løn- og vikar-udgifter på ældreområdet fremover som led i budgetlægningen beregnes ved at gange antallet af ældre i hver af 3 aldersgrupper (jf. seneste befolkningsprognose) med et enhedsbeløb for hver aldersgruppe.

  2.

  at

  enhedsbeløbenes størrelse fastsættes til:

  Aldersgrupper

  Enhedsbeløb

  DKK, PL 2015

  65-74 år

  4.246

  75-84 år

  18.000

  85+ år

  49.550

  SAGSFREMSTILLING:

  Demografiske udfordringer

  I de kommende år forventes den relative andel af ældre i kommunen at stige. Som følge af demografiudviklingen vil der opstå et tilsvarende og voksende pres på de økonomiske ressourcer, som er nødvendige for at løfte ældreområdets opgaver. Der er derfor behov for en økonomisk model, som på en klar, gennemskuelig og styrbar måde giver politikerne mulighed for at budgetlægge på ældreområdet i årene frem og for at vurdere de økonomiske konsekvenser af beslutninger.

  Forvaltningen har set på, hvordan en række andre kommuner budgetlægger på området, og foreslår nedenfor en model, som er inspireret af Randers Kommune (som bilag 1 er vedlagt en oversigt udarbejdet af Viborg Kommune over andre kommuners måder at demografiregulere ældreområdet på).

  Forvaltningen har i et tidligere papir beskrevet den hidtidige praksis for ressourcetilpasning på ældreområdet i Dragør Kommune (bilag 2).

  Forslag til ny model

  I forbindelse med budgetlægningen og demografireguleringen opdeles de ældre i 3 aldersgrupper – nemlig 65-74 årige, 75-84 årige og 85 årige og derover.

  Til hver af disse målgrupper knyttes et ”enhedsbeløb”. Enhedsbeløbet er udtryk for, hvad en gennemsnitlig ældre i den pågældende aldersgruppe koster at passe og pleje i eget hjem i form af demografiafhængige løn- og vikarudgifter efter fagforvaltningens vurdering. Enhedsbeløbene er endvidere sammensat således, at hvis de var blevet anvendt ved budgetlægningen for 2014, ville budgettet for 2014 have omtrent samme størrelse, som det har nu.

  Budgettet for det efterfølgende års demografiafhængige lønudgifter og vikarydelser findes så ved at gange antallet af personer i hver aldersgruppe (jf. befolkningsprognosen) med det tilhørende PL-regulerede enhedsbeløb.

  Aldersgrupper/ DKK, PL 2015

  Enhedsbeløb

  2015

  2016

  2017

  2018

  65-74 år

  4.246

  8.379.313

  8.466.970

  8.541.923

  8.415.207

  75-84 år

  18.000

  17.608.698

  18.478.457

  18.981.533

  20.305.189

  85+ år

  49.550

  17.521.974

  17.955.141

  18.520.826

  19.257.381

  Demografi afhængigt løn- og vikarbudget

  43.509.985

  44.900.568

  46.044.281

  47.977.777

  Den resterende del af budgettet på ældreområdet er kun i mindre grad påvirkeligt af antallet af ældre og vil derfor kun i mindre grad være påvirkeligt af demografiudviklingen i kommunen.

  Det foreliggende basisbudget for ældreområdet for 2015 og BO 2016 inkl. demografiregulering er jf. nedenstående tabel på hhv. ca. 111,5 og 113,5 mio. kr. Hvis man i stedet for anvender de foreslåede enhedsbeløb til demografireguleringen vil budgettet for 2015 og BO 2016 blive på hhv. ca. 111,5 og 113,8 mio. kr. – dvs. uden ændring i forhold til basisbudgettet for 2015 men ca. 0,3 mio. kr. højere end basisbudgettet i 2016.

  Mio. kr. PL 2015

  2015

  2016

  Basisbudget 2015 – 16*

  111,5

  113,5

  Budget 2015 - 16, ny model*

  111,5

  113,8

  Ændring i forhold til basisbudget

  0,0

  0,3

  *Hertil kommer ændringer som følge af tekniske korrektioner, drifts- og råderumsønsker, politiske ønsker mv.

  Enhedsbeløbene kan naturligvis efter politisk ønske ændres over tid - f.eks. hvis de yngre aldersgrupper indenfor ældreområdet som forventet bliver mere og mere selvhjulpne.

  Budgetlægning med udgangspunkt i enhedsbeløb vil bevirke, at det vil være meget enkelt at beregne de budgetmæssige konsekvenser af politiske omprioriteringer på ældreområdet eller ændringer i demografiudviklingen langt ud i fremtiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den foreslåede metode til beregning af ressourcetilpasning på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling vil have betydning for budgetlægningen på ældreområdet herunder lønbudgettets størrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Ad 1. + 2.

  For stemte:

  3 (A, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C, L, T, Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB med den tilføjelse, at udvalget ønsker en evaluering om et år fra forvaltningen.

  Forvaltningen udarbejder sammenlignende materialer til den videre behandling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 4 (C+L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Sagen blev sendt tilbage til udvalgsbehandling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Svend Mathiasen (L) foreslog, at ordningen evalueres efter 2 år, hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, L, O, V,

  Imod stemte:

  1 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Orientering om økonomiaftalen
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  • at orienteringen tages til efterretning.
  • at forvaltningen får mandat til at ansøge om lån og særtilskud til de forskellige ordninger, som Økonomi- og Indenrigsministeriet måtte udmelde med ansøgningsfrist inden ØUs møde i august.

  SAGSFREMSTILLING:

  KL og regeringen har den 3. juni 2014 indgået aftale om de overordnede rammer for kommunernes økonomi og udvikling i 2015.

  KL fremhæver følgende elementer:

  • Anlægsudgifterne i kommunerne sænkes til 17,5 mia. kroner, mod godt 18 mia. kroner i år.
  • Det er aftalt at der skal ses på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven, som en række kommuner oplever som noget, der udgør en barriere for at skabe vækst.
  • Der gennemføres en kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark
  • Skatten skal under ét holdes i ro i kommunerne. Staten giver et tilskud på op til 150 mio. kroner til skattenedsættelser.
  • Fem mindre opgaver flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark: Internationale opgaver, fleksydelse, begravelseshjælp, delpension og efterlevelseshjælp.
  • Fem andre og væsentligt større opgaver, som er blevet analyseret - herunder kontanthjælp og sygedagpenge – fastholdes på kommunale hænder.
  • Regeringen forpligter sig til at gennemføre ændringer i tilskuds- og udligningssystemet, hvis der i forbindelse med en beskæftigelsesreform vedtages ændringer i den statslige refusion.
  • De nuværende 87 kommunale enheder på beredskabsområdet skal pr. 1. januar 2016 samles i højest 20 nye kommunale beredskabsenheder.

  Direktionen giver en kort orientering om Økonomiaftalen 2015.

  På kommunalbestyrelsens budgetseminar den 20. juni vil der være en nærmere gennemgang af aftalen.

  I forlængelse af Økonomiaftalen for 2015 vil Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelde frister for ansøgninger om lån og særtilskud til forskellige ordninger.

  Nogle ordninger forventes at have ansøgningsfrister i begyndelsen af august inden ØU’s augustmøde. Forvaltningen kan fremsende ansøgning til de forskellige ordninger.

  Ansøgninger fremlægges for ØU på mødet i august.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiaftalens konkrete konsekvenser for Dragør Kommune er ikke beregnet endnu.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Godkendt

  Bilag

 • 4
  Optagelse af lån til budget 2014
  Sagsid.: 12/645

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler at det godkendes at optage lånetilbuddet på kr. 10.836.000 som model A-lån med variabel rente.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens porteføljerådgiver anbefaler at lånet optages med variabel 3-måneders rente. Økonomiafdelingen har indhentet tilbud fra Kommunekredit som vedlægges sagen.

  I budget 2014 er vedtaget en lånoptagelse på 20,3 mio. kr. Låneoptagelsen er efterfølgende reguleret med baggrund i regnskab 2013. Der lånoptages derfor i alt kr. 10,836 mio. kr.

  Fordelingen af lånoptagelse er:

  Budget 2014

  Indefrysning af ejendomsskatter

  12.000.000

  Lån til energibesparende foranst. (ESCO)

  4.300.000

  Lån til vejbelysning (ESCO)

  4.000.000

  Sum lånoptagelse i budget 2014

  20.300.000

  Følgende modregnes lånoptagelsen, da udgiften ikke her foretaget i regnskab 2013

  Lån til indefrysning af ejendomskatter

  Lån til energibesparende foranstalt.

  3.964.000

  5.500.000

  Sum lånoptagelse i 2014

  10.836.000

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte                        6 (A+C+O+V+T)

  Undlod at stemme              1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte 14 (A,C,O,V,T, Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Budget 2015, ØU-møde i juni
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget på mødet drøfter eventuelt yderligere emner til budget-workshoppen 20. juni

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der arbejdes videre med

  - Tekniske korrektioner,

  - Råderumsforslag samt A- og D-skemaer

  - Takstændringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 13. maj godkendte Økonomiudvalget at drøfte forslag til emner til budget workshoppen den 20. juni.

  Udvalget besluttede desuden, at arbejde videre med:

  - Tekniske korrektioner,

  - Ønsker og råderumsforslag

  - Takstændringer

  Det fremskrevne budget for Økonomiudvalget for 2015 er på i alt ca. 182,395 mio. kr.

  De tekniske korrektioner til budget 2015 er de respektive afdelingschefers foreløbige vurderinger af op- eller nedskrivning af budgetposter som følge af kategorierne:

  · Politiske beslutninger/ændrede forudsætninger

  · Demografiske ændringer (fx børnetal)

  · Berigtigelser

  · Lovændringer

  · Tekniske korrektioner til lønbudgettet

  Budgettet vedr. Turisme og Erhverv er placeret på sektor 9, Administration, under Økonomiudvalget, men hører rettelig under By- Erhverv- og Planudvalget. Som led i de tekniske korrektioner flyttes budgettet, som i det fremskrevne budget for 2015 og overslagsårene er på kr. 329.683 (jf. tabel nedenfor), derfor til By- Erhverv- og Planudvalget.

  2015

  2016

  2017

  2018

  TURISME OG ERHVERV I ALT

  329.683

  329.683

  329.683

  329.683

  Dragør turistråd

  110.778

  110.778

  110.778

  110.778

  Erhvervsråd

  52.173

  52.173

  52.173

  52.173

  Væksthuse

  53.500

  53.500

  53.500

  53.500

  Markedsføringsgruppen

  113.232

  113.232

  113.232

  113.232

  Det fremskrevne budget for sektor 9, Administration, under Økonomiudvalget reduceres derfor med kr. 329.683, og er herefter på kr. 103.379.144. Dermed bliver det samlede fremskrevne budget for Økonomiudvalgets område på 182.065.743.

  Den udmeldte ramme for By- Erhverv- og Planudvalget forøges tilsvarende.

  Med de foreløbige tekniske korrektioner er der jf. bilag 1 udgifter på ca. 0,8 mio. kr. udover driftsrammen for 2015. Samlet er udfordringen derfor at finde råderum på i alt ca. 0,8 kr. mio. kr.

  Det skal bemærkes, at der foreligger driftsudvidelsesforslag (D-skemaer) på ca. 4,09 mio. kr. (bilag). Endvidere foreligger et A-skema vedr. Tv-transmission fra KB-møder med en anlægsudgift på kr. 290.000 (bilag).

  Forvaltningens forslag til takstblad for 2015 er vedlagt som bilag. Takster for dagsinstitutionsområdet beregnes først i august.

  Forvaltningen arbejder videre med disse emner frem mod budgetseminaret i august.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Ad 1

  Organisering på beredskabsområdet

  Ad 2

  Godkendt

  Bilag

 • 6
  Dragør Skole Syd, frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/673

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  anlægsbevillingen på 1 mio. kr. på anlægsbudget 2014 til etablering af boldbur på Dragør Skole Syd omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014 afsat 1 mio. kr. til etablering af et boldbur på taget af bygningen, som rummer omklædningen til gymnastiksalen på Dragør Skole Syd (bygning E).

  I forbindelse med skolereformen lokalt er der gennemført følgende opgaver på Dragør Skole Syd:

  Nyt Science-center, opdatering af klasserum i tagetage til 9. kl. og 8. kl. har fået større klasserum.

  Der resterer følgende opgaver på ønskelisten omhandlende:

  Udvidelse af musiklokalet, etablering af grupperum i tagetage i indskolingen (den lille røde bygning), og større klasserum for 7. kl.

  Skoleledelsen anbefaler, at anlægsbudgettet for boldbur omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet er afsat i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for BEPU, ØU og KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 7
  Genbehandling: Risikobaseret dimensionering, brand
  Sagsid.: 14/419

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2014 blev det besluttet, at sende den Risikobaserede Dimensionering tilbage til udvalgsbehandling. Kommunalbestyrelsen ønskede 5 supplerende spørgsmål besvaret. Forvaltningen har i bilag 3, besvaret de 5 spørgsmål som blev rejst af Kommunalbestyrelsen. Planen for Risikobaseret Dimensionering genfremsendes hermed til endelig godkendelse.

  Fra sagens tidligere behandling den 6. maj 2014.

  Den 21. juni 2002 besluttede samtlige Folketingspartier, at det kommunale redningsberedskab fremover bør tilrettelægges med udgang i lokale risikovurdering frem for statsligt fastlagte og mindre tidssvarende regler for dimensionering. I korte træk går det ud på, at indrette sit beredskab, ud for de risikomomenter der er i ens kommune og skelne lidt til nabokommunen ved evt. assistance.

  Dragør kommunes plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er godkendt af beredskabskommissionen og har været til høring i beredskabsstyrelsen. Planen lever overordnet op til de gældende krav der stilles til bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Der henvises til udtalelse i brev af 18. december 2013 for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v. Se bilag. Planen skal revideres hver fjerde år og Beredskabsstyrelsens anbefaling vil blive indarbejdet ved revisionen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-04-2014

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 4 (Birgitte Brix Bendtsen(C)+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte:

  12 (A, C, L, O, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T mener, at den risikobaserede dimensionering stadig er utilstrækkelig, og at fire år er for lang tid at vente på de tilføjelser, Beredskabsstyrelsen mener bør indarbejdes straks.

  Bilag

 • 8
  Juleboder
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der til eventuel produktion af 12 stk. juleboder til julemarkedet 2014:

  1.

  at

  der bruges timer til produktion af boderne, der skal aflønnes svarende til 63.000 kr.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling til indkøb af materialer på 62.000 kr.

  Arbejdet udføres med overskudskapacitet af Vej og Gartnerafdelingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I sagen ”Jul i Dragør 2014” (14/268) ansøges der om en bevilling på kr. 308.600 til gennemførelse af projektet.

  I det beløb er ikke indregnet udgift til boder til julemarkedet, da Dragør Kommune hidtil har haft lovning på, at en privat aktør – i lighed med julemarkedet sidste år – ville stille boderne til rådighed for julemarkedet ved at udleje dem til de erhvervsdrivende som fik plads på julemarkedet.

  Denne forudsætning er nu ændret, da den private aktør den 21. maj 2014 har meddelt, at boderne sættes til salg og derfor ikke med sikkerhed er til rådighed i perioden.

  Den 23. maj har den private aktør telefonisk meddelt direktør Søren S. Kjær, at den private aktør nu har til hensigt at overdrage boderne vederlagsfrit til Gadelauget.

  Det er ikke med sikkerhed afklaret om dette realiseres og om boderne er til rådighed for Dragør Kommune til jul.

  Julemarkedet vurderes af forvaltningen at være det centrale omdrejningspunkt i projektet, da det vil udgøre trækplasteret i lighed med 2013.

  Juleboderne er yderst vigtige, da de vises på DR’s julekalender som er optaget i Dragør.

  Derfor er det forvaltningens vurdering, at juleboderne skal være i tråd med disse juleboder, således at julemarkedet 2014 i videst muligt omfang ligner det julemarked man ser på tv.

  Administrationen vurderer, at det er en vis usikkerhed forbundet med ovenstående, og at ingen involverede i ”Jul i Dragør 2014” – kommune såvel som erhvervsdrivende – er tjent med eller med rette kan forventes at skulle medvirke under så usikre forudsætninger.

  Administrationen agter at agere efter at boderne overdrages, men har også brug for at kunne disponere, hvis overdragelsen alligevel ikke realiseres.

  Administrationen ansøger derfor om, at der bevilliges kr. 125.000 som kan være til rådighed, såfremt det viser sig nødvendigt for Dragør Kommune selv at producere 12 lignende boder. Boderne vil i så fald blive bygget af Vej og Gartnerafdelingen.

  Efter julemarkedet vil det efter omstændighederne være muligt at udleje boderne til markedspris til offentlige arrangementer.

  Ansøgningen om bevilling fremsættes nu da det er vigtigt for administrationen at have sikkerhed for, at det økonomiske grundlag for en realisering af ”Jul i Dragør 2014” er til stede, således at administrationen kan iværksætte det videre projekt.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. slår fast, at en kommune ikke må købe aktiver med det direkte formål at udleje dem. Dette forhindrer kommunen i at købe de boder som nu er til salg.

  I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune ikke uden lovhjemmel yde direkte eller indirekte økonomisk tilskud til virksomheder eller enkeltpersoner. Dette forhindrer Dragør Kommune i at købe boderne og stille dem gratis til rådighed for de erhvervsdrivende ved julemarkedet.

  I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune dog gerne udnytte/udleje overskudskapacitet så længe det sker på markedsvilkår.

  Dette afstedkommer administrationens forslag om, at det for at sikre bodernes tilstedeværelse, er nødvendigt at producere dem selv.

  Til det konkrete julemarked bør en udlejningspris fra kommunens side være identisk med den pris den private erhvervsdrivende ville have taget, hvis boderne havde været til rådighed, da dette må anses for markedsprisen.

  Prisen for udlejningen af boderne vil være 500 kr./julemarkedsdag, altså samlet 4.000 kr. pr. bod for julemarkedsperioden. En lavere pris end det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, da kommunen ikke må agere konkurrenceforvridende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Produktionen af 12 stk. boder vil beløbe sig til kr. 125.000.

  I sagen ”Jul i Dragør 2014” (14/268) er ansøgt om bevilling af kr. 308.600.

  Under forudsætning af, at begge bevillingsansøgninger imødekommes, vil den samlede bevilling udgøre kr. 433.600.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014

  Kommunalbestyrelse den 19. juni 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Sagen udsættes til BEPU møde den 17. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Punktet bortfalder, idet der er givet brugsret til juleboderne for julen 2014 af ejeren jf. mail af 17. juni 2014.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 9
  Kommuneplanrevision 2013 og Klimatilpasningsplan 2013
  Sagsid.: 14/423

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Kommuneplanrevision 2013 og forslag til Klimatilpasningsplan 2013 vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, og at stillingtagen til indsigelser og bemærkninger, der er modtaget under høringsperioden, følger forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar, som de fremgår af Planlægningsnotat nr. 01.14.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der henvises generelt til Planlægningsnotat nr. 01.14 (Bilag 1).

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 19.12.2013 blev forslag til Klimatilpasningsplan 2013 vedtaget i henhold til planlovens § 24, med henblik på offentlig høring, og den 30.1.2014 blev tilsvarende forslag til Kommuneplanrevision 2013 vedtaget med henblik på offentlig høring.

  Disse planforslag udgør den samlede revision af kommuneplanen, hvor klimatilpasningsplanen er et tillæg til kommuneplanen.

  Der er modtaget i alt 18 skriftlige høringssvar (breve eller e-mails), heraf 9 høringssvar til Kommuneplanrevision 2013, 4 høringssvar til Klimatilpasningsplan 2013 og 5 høringssvar, der er rettet mod begge planforslag.

  Høringssvarene fordeler sig med 5 fra offentlige myndigheder og 13 fra organisationer, politiske partier, foreninger og enkeltpersoner.

  Planlægningsnotat nr. 01.14 indeholder en sammenfatning af de enkelte høringssvar samt forvaltningens kommentarer og vurderinger samt indstillinger til høringssvarene.

  Alle høringssvar er samlet i Bilag 2.

  De offentliggjorte forslag til Kommuneplanrevision og Klimatilpasningsplan kan ses her på kommunens hjemmeside:

  http://www.dragoer.dk/page6125.aspx

  Eksemplarer af planforslagene i trykt udgave kan rekvireres i Plan og Teknik.

  Det videre kommuneplanarbejde:

  I henhold til planloven skal kommunalbestyrelsen i første halvdel af valgperioden tage stilling til behovet for revision af kommuneplanen. Dette sker i forbindelse med vedtagelse af en strategi for kommuneplanlægningen (Planstrategi), der udtrykker kommunalbestyrelsens vurdering af og mål for kommunens udvikling.

  Dette arbejde forventes iværksat i 2. halvdel af 2014.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af kommuneplaner.

  Godkendelse af klimatilpasningsplanen skal også ske i henhold til planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planerne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 4 (Birgitte Brix Bendtsen(C)+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte:

  14 (A, C, L, O, T, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  T-gruppen finder at store dele af kommuneplanrevisionen er i orden,

  men kan ikke støtte planens ønske om et perspektivområde ved Kirkevej. Ligeledes er kommuneplanrevisionens afsnit om ’Institutioner’ og

  ’Skoler og SFO’ baseret på en befolkningsprognose, der bl.a. ikke inddrager boligbebyggelse på Vierdiget-grunden. Det medfører en række tvivlsomme konklusioner. Sluttelig bør Kommuneplan 2009s inddragelse

  af areal syd for Hvidtjørnens gårdhuse’ til boligbebyggelse udgå. T-gruppen ønsker at fastholde dette grønne areal til fritidsformål.

  Bilag

 • 10
  Renovering af de to sidste stitunneller under Hartkornsvej
  Sagsid.: 14/91

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  anlægsbevilling til ”Renovering af tunneller under Hartkornsvej-projektet” frigives og at rådighedsbeløbet på kr. 610.900 i 2014 frigives.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 39.100 og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 610.900 til renovering af den tredje af fire stitunneller under Hartkornsvej. I anlægsbudget 2015 er der ligeledes afsat kr. 610.900 til renovering af den sidste tunnel. I alt en bevilling på kr. 1.221.800.

  Der er nu afholdt samlet licitation for renovering af de to sidste tunneller. Det vindende bud er på kr. 1.351.914 med en samlet difference for begge tunneller i forhold til anlægsbevillingen på kr. 130.114.

  Det styrende budget for renovering af tunnelen ved Banestien er på kr. 650.000. Projektet finansieres ved anlægsbevillingen i 2014 på 610.900. Hertil kommer et restbeløb på kr. 39.100. Dette foreslås finansieret fra den anlægspulje på kr. 409.614,63, som Kommunalbestyrelsen på møde den 24. april 2014 afsatte til den kommende budgetrevision, jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2014, punkt 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 610.900 til renovering af den 3. ud af i alt 4 tunneller under Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2014.

  På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2014 blev det besluttet, at mindre-udgift på kr. 409.614,63 på anlægsregnskabet for Genopretning af skolerne 2006 medtages i budgetrevisionen. Det anbefales, at restfinansieringen på kr. 39.100 til 3. tunnelrenovering tages fra denne pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 11
  Vedtagelse af tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golf
  Sagsid.: 13/2235

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det foreliggende tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golfklub, vedtages endeligt uden ændringer, i henhold til planlovens § 27.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2014 at fremlægge forslag til Tillæg til lokalplan 31, til offentlig debat i perioden 4. marts til den 5. maj 2014. (bilag 1)

  Forslaget, der præciserer mulighederne for at opføre supplerende tilbygninger til Dragør Golfklub, havde forinden den politiske behandling, været til forudgående høring hos de berørte parter, hvilket afstedkom mindre tilretninger af det endelige forslag.

  I den offentlige høring af lokalplantillægget, modtog forvaltningen 3 formelle høringsvar fra parterne, der udgøres af Dragør Golfklub samt ejerne af gårdbebyggelserne Somafryd og Skovgård. (bilag 2)

  3 Høringssvar

  Dragør Golfklub foreslår i sit høringssvar, at de maksimale rummeligheder i byggefelterne 1 og 2, angives i absolutte tal i tillæggets bestemmelsesdel, pkt. 4.

  Forvaltningen finder at angivelsen af den fysiske udstrækning af byggefelterne, sammenholdt med en angivelse af den maksimale højde for bygninger i byggefelterne i Tillæggets pkt. 4, udgør en entydig og eksakt beskrivelse af rummeligheden.

  Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der er 2 forskellige beskrivelser af det samme indhold i pkt. 4.

  Somafryd angiver i sit høringssvar, at det bør præciseres at parkeringsmuligheden øst for ejendommen, ikke må gøres permanent.

  Den nævnte parkeringsmulighed er bestemt i lokalplan 31, pkt. 4.2 og er ikke ændret i Tillægget. Forvaltningen finder, at denne bestemmelse, sammenholdt med beskrivelsen i Tillæggets redegørelse side 5, indebærer, at der ikke kan etableres permanent parkering på arealet.

  Skovgård påskønner at det oprindelige byggefelt er reduceret, men fastholder i deres høringsskrivelse, bilagt luftfoto, at det udlagte byggefelt 2 vil lukke for udsyn over det åbne land.

  Forvaltningen finder at dette udsyn i dag er blokeret af de 2 driftsbygninger, som illustreret på foto, bilag 3.

  Vurdering

  Det er forvaltningens sammenfattende vurdering, at det endelige tillæg til lokalplan 31, har imødekommet de væsentligste ønsker fra de 3 parter, og at Tillæggets indhold er udtryk for en balanceret afvejning af de forskellige interesser i området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Oplæg til videre undersøgelse af Aktivitetshusets muligheder for at drives som selvejende institution
  Sagsid.: 14/896

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at forvaltningen yderligere undersøger perspektiverne i at omdanne Dragør Aktivitetshus til en selvejende institution.

  SAGSFREMSTILLING:

  Aktivitetshuset ønsker at undersøge mulighederne for at blive en selvejende institution med driftsoverenskomst med Dragør Kommune.

  I forbindelse med samarbejde med aktivitetshuse i hele Danmark er aktivitetshuset blevet bekendt med, at flere af husene med succes drives som selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

  Fordelen ved at være en selvejende institution er, at Aktivitetshuset får større mulighed for at søge fonde og legater. Der er en række fonde og legater, som ikke donerer midler til offentlige institutioner. Disse fonde og legater kan Aktivitetshuset søge med status af selvejende institution, hvilket vil styrke Aktivitetshusets økonomiske råderum. Alle indtægter går direkte til Aktivitetshuset, hvilket vil give en større forståelse for f.eks. brugerbetalingen.

  De frivillige vil få et større råderum i dagligdagen, men Kommunen har fortsat den overordnede styring af Aktivitetshuset gennem driftsoverenskomsten.

  Hvis Aktivitetshuset bliver en selvejende institution, skal der nedsættes en bestyrelse, som er ansvarlig for Aktivitetshusets drift i overensstemmelse med vedtægter og driftsoverenskomst indgået med Kommunen.

  I bestyrelsen kan der sidde en repræsentant for Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Aktivitetshuset drives efter § 79 i Serviceloven om iværksættelse af eller tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der er intet lovmæssigt til hinder for, at Aktivitetshuset bliver selvejende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien afhænger af, hvor mange funktioner Aktivitetshuset skal tilkøbe udefra. F.eks kan bogholderi, regnskab, revision, HR m.m. enten købes udefra eller fortsat varetages af Dragør Kommune. Hvis kommunen varetager disse funktioner, forventes overgangen til selvejende institution at være udgiftsneutral.

  Lederen kan ansættes af Bestyrelsen, der også har indflydelse på hvilken type og hvor mange medarbejdere, der ansættes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Aktivitetshusets brugerråd har drøftet en eventuel omlægning til selvejende institution og er positiv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  For stemte:

  6 (A, C, L, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen, (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Godkendt

 • 13
  Garanti for Aktivitetshusets adgang til nyt træningskøkken de næste 10 år
  Sagsid.: 14/872

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om Dragør Kommune skal arbejde hen imod en lejekontrakt med Boligselskabet Strandparken med 10 års uopsigelighed med det formål, at Aktivitetshuset gives en garanti for at kunne benytte et nyt træningskøkken på Wiedergården de næste 10 år.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Aktivitetshus har søgt Velux Fonden om økonomisk bistand til at indrette et tilgængeligt træningskøkken på 1. sal på Wiedergården (det tidligere anretterkøkken for aflastningsafdelingen, da den lå på Wiedergården).

  Velux Fonden har givet tilsagn til at støtte projektet med 400.000 kr. under forudsætning af følgende:

  1. Dragør Kommune giver en garanti for at Aktivitetshuset kan benytte lokalet de næste 10 år samt
  2. Dragør Kommune vederlagsfrit giver de relevante personer de lovpligtige uddannelser (Hygiejnebevis)

  Formål og anvendelse

  Formålet med etablering af et nyt træningskøkken er at give både brugere og frivillige i Aktivitetshuset samt kommunens medarbejdere og deres brugere bedre rammer for madlavning. Madlavningen bruges både som aktivitet i forbindelse med almindeligt samvær (af brugere og frivillige), som social støtte (af kommunens medarbejdere og frivillige), og ved kostvejledning og undervisning (af kommunens medarbejdere).

  I dag er køkkenet reelt ikke egnet til, at de eksisterende grupper på 8-10 personer laver mad. De eksisterende grupper er en gruppe, der laver diabetesmad samt 2 herregrupper. Desuden benyttes køkkenet af en kommunal støtte-kontaktperson til madlavning sammen med psykisk syge og sårbare.

  Efter evt. etablering af det nye køkken har de frivillige grupper planer om, at udvide deres aktiviteter og fremover invitere månedens gæst til at deltage i madlavning og det sociale samvær. Det kan være en gæst, der er alene og har behov for et godt måltid mad og samvær.

  Kommunens medarbejdere får også tiltagende brug for et decideret træningskøkken. Som led i rehabiliteringsforløbene for borgere med kronisk sygdom skal borgerne tilbydes kostvejledning, hvori indgår praktisk madlavning som pædagogisk redskab. Rehabiliteringsforløbene udvides i 2014 til også at omfatte tilbud til borgere med hjerte-karsygdomme og kræft, hvor kostvejledning er en vigtig del af forløbet.

  Vedrørende Velux Fondens betingelser

  Velux Fonden vil finansiere ombygningen af det tidligere køkken til et nyt træningskøkken. De opstiller imidlertid de to ovennævnte betingelser for at ville imødekomme projektansøgningen.

  Ad. 1

  Hvis Dragør Kommune skal garantere aktivitetshuset adgang til træningskøkkenet de næste 10 år, skal kommunen have en lejekontrakt med lokalernes ejer, Boligselskabet Strandparken, som sikrer uopsigelighed de næste 10 år. Kommunen kan forhøre sig, om det er muligt med en ordning, hvor den er sikret uopsigelighed.

  Ad. 2

  Dragør Kommune skal vederlagsfrit tilbyde personer, som håndterer fødevarer et hygiejnebevis. Der er imidlertid ikke et krav om hygiejnebevis, når frivillige laver mad til hinanden, hvorfor kravet kun gør sig gældende over for kommunale medarbejdere. De får de nødvendige kurser finansieret inden for det driftsbudget, de er ansat under.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ombygningen forventes at være udgiftsneutral for Dragør Kommune.

  Hvis Dragør Kommune binder sig i en lejekontrakt med 10 års uopsigelighed kan det på sigt få økonomiske konsekvenser, hvis kommunen inden for den periode skulle få behov for at udtræde af lejemålet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Ændringsforslag:

  Forslag fra Peter Læssøe (T):

  Udvalget ønsker sagen oversendt til ØU for yderligere belysning.

  For stemte:

  5 (A, C, O, T, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (L, V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

 • 14
  Fornyet henvendelse om leje af et areal på Dragør Havn ved Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 14/203

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der tages stilling til, om arealet ud for Dragør Sejlklub kan lejes ud til forpagteren af sejlklubbens restauration til salg af is/drikkevarer m.v. i sommerperioden.

  2.

  at

  administrationen – såfremt arealet besluttes udlejet – bemyndiges til at gennemføre og indgå kontrakt om udlejning på følgende vilkår:

  A.

  Markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  B.

  Lejen betales årligt forud.

  C.

  Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  D.

  Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  E.

  Lejemålet indgås tidsubegrænset, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget besluttede den 6. maj 2014 at denne sag skulle udsættes, afventende en analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  Analysen er udarbejdet og fremlægges i denne sag som bilag 4 med underbilag.

  Desuden har Kajakklubben Pilen, Dragør Kajakklub og Dragør Roklub den 20. maj 2014 fremsendt brev som svar på tidligere korrespondance fra Dragør Sejlklub. Brevet af 20. maj 2014 vedlægges denne sag som bilag 5.

  Fra sagens tidligere behandling den 6. maj 2014:

  Økonomiudvalget traf den 18. marts 2014 afgørelse om, ikke at ville udleje det trekantede areal ud for Dragør Sejlklub til brug for udeservering i forbindelse med sejlklubbens bortforpagtning af klubbens restaurant.

  Beslutningsreferat med bilag fra sagens tidligere behandling vedlægges denne sag til orientering.

  Efter at ansøger modtog afslaget, har Dragør Sejlklub rettet henvendelse til Dragør Havn, der ønskede at sætte borde-bænkesæt og en grill op på arealet til serviceringen af gæstesejlere på Nordre Mole.

  Dragør Sejklub var bekymret for om os/røg fra grillen kunne genere gæster på sejlklubbens terrasse, og sejlklubben har derfor foreslået Dragør Havn følgende konstruktion:

  ”Dragør Havn har et stærkt ønske om, at kunne tilbyde vores gæstesejlere og øvrige gæster toiletfaciliteter i dette område. Dragør Sejlklub vil gerne stille toiletforhold i Tolderhuset til rådighed, således at gæstesejlere med nøglekort kan benytte disse. Det er bl.a. på den baggrund at Havnen fravælger grillpladsen ud fra den pragmatiske betragtning, at havnens gæster ved denne beslutning får adgang til toiletforhold på Nordre mole.

  Man blev ligeledes enige om, at etablere nogle spisepladser med bænke på arealet foran Tolderhuset mod nord, da dette areal ikke rigtigt bliver brugt til noget. På den måde kan de fem klubber, der ligger i det nordlige område anvende disse i fællesskab, og havnens gæster har dermed også et sted at spise deres medbragte mad på et fantastisk attraktivt område.”

  Havneadministrationen er positiv over for dette forslag, og opretholder på den baggrund ikke længere arealet som dér hvor der skal opstilles borde-bænkesæt og en grill.

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn afholder møde den 2. maj 2014, og udtalelsen vil foreligge på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde.

  Efter sejlklubbens drøftelse med havnen, har sejlklubben fremsendt fornyet ansøgning om leje af arealet, og derfor fremsendes denne sag på ny.

  Ved sagens tidligere behandling blev den alene fremsendt til Økonomiudvalget, da der alene var tale om ét bestemt areal, men sagen fremsendes nu også til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget da sejlklubbens forslag indebærer en mulig disponering mellem flere arealer.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne ifølge hvilke en kommune bl.a. ikke må agere konkurrenceforvridende og er forpligtet til at opkræve markedspris ved udlejning af bl.a. arealer.

  Markedsprisen defineres som enten fastsat gennem en sagkyndig valuarvurdering eller som højeste opnåelige pris i markedet, baseret på et offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt arealet udlejes vil der blive tale om en lejeindtægt, som dog ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, da den afhænger af valuarvurderingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A).

  Ny sag med analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Godkendt.

  Sagen udsættes da den afventer resultatet af analyse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendsen (C)

  Sagen udsættes til BEPU mødet den 17. juni 2014, og udvalget tager på tur ned og ser havneområdet inden den 17. juni 2014.

  Forvaltningen skal undersøge hvad der er problemet for klubberne.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Ændringsforslag fra A, C, T, V

  Sagen udsættes til efteråret 2014, indtil behovet for at udvide serveringsarealet er dokumenteret gennem besøgstal.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt at sagen udsættes.

  Protokoltilføjelse fra Birger Larsen (O):

  O støtter sejlklubbens ansøgning om leje af 3 m og at hjørnet mod syd/øst afskæres jf. kajakklubbens forslag i mail af 16. juni 2014.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 15
  Stiillingtagen til omfanget af udbudsmateriale - OPP-projekt.
  Sagsid.: 14/916

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at det besluttes, alene at lade udbudsmaterialet i OPP-projektet omfatte en ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellnesscenter jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.
  1. at en drøftelse af og stillingtagen til, om der skal ske separat udbud af de to hidtidige optioner (1b Renovering af multihal og bibliotek jf. scenarie 1B i analyserapport fra PWC og 2a Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2A i analyserapport fra PWC) afventer den endelige afklaring af, om der indkommer konditionsmæssige tilbud under OPP-udbuddet, og om der indgås kontrakt med en tilbudsgiver.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen traf den 31. oktober 2013 beslutning om, at der skulle ske udbud af et kommercielt OPP-projekt således:

  ”Det besluttes at der udarbejdes materiale til et funktionelt

  udbud vedrørende et kommercielt OPP-projekt for

  etablering og drift af:

  1a Ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellnesscenter på min. 1.500m2 jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.

  Som yderligere optioner hertil udarbejdes et funktionelt

  udbud til:

  1b Renovering af multihal og bibliotek jf. scenarie 1B i

  analyserapport fra PWC.

  2a Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2A i analyserapport

  fra PWC.”

  Dragør Kommunes eksterne juridiske rådgiver har den 12. maj 2014 fremsendt en e-mail til administrationen.

  I e-mailen fraråder advokaten, at de to optioner 1b og 2a indgår i udbudsmaterialet.

  Begrundelsen for at fraråde at optionerne medtages er dels, at optionerne savner den fornødne udbudsretlige sammenhæng med projektering og opførelse af en svømmehal, og dels at optionerne – hvis de alligevel medtages – skal indgå i evalueringen af det samlede, indkomne tilbudsmateriale hvis man efterfølgende skal kunne benytte sig af optionerne uden selvstændigt udbud.

  Det er også advokatens vurdering, at de to optioner – om de medtages i udbuddet – vil kunne forrykke og forringe ikke blot klarheden i udbudsmaterialet men også de økonomiske forudsætninger.

  Advokaten anbefaler også, at Dragør Kommune ikke stiller minimumskrav til størrelsen af den kommercielle aktivitet – wellnesfaciliteten – da Dragør Kommune ikke har saglig interesse i at forlange fast dimensionering af denne del, som Dragør Kommune i tilfælde af et hæveopgør, ikke vil kunne fortsætte driften af.

  Advokaten anbefaler derfor at formuleringen ”..og et wellnescenter på min. 1500m2” erstattes af formuleringen ”et wellnesscenter”.

  Dragør Kommune kan herefter i stedet gennem udbudsmaterialet sikre, at der opnås en markedskonform pris – enten gennem fastsættelsen af en mindstepris pr. etagemeter muligt byggeri eller pr. udnyttet byggeret; således at Dragør Kommune i øvrigt stiller minimum 1500m2 areal til rådighed for wellnessfaciliteten i udbudsmaterialet.     

  På baggrund af den modtagne rådgivning anbefaler administrationen, at de to optioner udgår, således at udbudsmaterialet alene udarbejdes for så vidt angår en ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellnesscenter  jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.

  Administrationen anbefaler herefter også, at en endelig drøftelse af og stillingtagen til, om der skal ske separat udbud af en af de to optioner afventer udfaldet af udbuddet i OPP-sagen; herunder om udbuddet fører til kontraktindgåelse med en tilbudsgiver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagens økonomiske forudsætninger er tidligere beskrevet i rapport af 27. september 2013 fra PWC.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  T-gruppen foreslår, at man – inden gennemførelse af et OPP-udbud - undersøger realismen i,

  - at en ny svømmehal skal tiltrække 150.000 betalende gæster til en gennemsnitlig billetpris på 35 kr.

  - at et wellness-center skal kunne tiltrække 20.000 betalende gæster til en gennemsnitlig billetpris på 175 kr.

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 2 (C)

  Faldet

  Ad 1

  For stemte 3 (A+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Undlod at stemme 2 (C)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 6 (A+C+L+O+V)

  Faldet

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Ændringsforslag fra L:

  Med henvisning til bl.a. Skrivelse af 12. Maj 2014 fra Dragør Kommunes eksterne advokat og udbudsrådgiver, er det sammenfattende kommunalbestyrelsens vurdering, at OPP projektet ikke skønnes realisabelt, samlet eller sektionsopdelt, hvorfor OPP-projektets videre forløb bringes til ophør og erstattes af en af forvaltningen gennemført undersøgelse, der har til formål, at belyse mulighederne for opførelsen af en tidssvarende, ny svømmehal med de fornødne faciliteter, i kommunalt regi.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme   3 (C+Asger Larsen, løsgænger)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte 5 (L+T+Asger Larsen, løsgænger)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte 1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte   4 (T+L)

  Undlod at stemme   10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder det meget uhensigtsmæssigt, at flertallet ikke har sikret, at udbudsmaterialet kan anvendes i en situation, hvor kommunen er totalentreprenør og selv anlægger og driver en ny svømmehal.

 • 16
  Samtykke til opsigelse af lovpligtig revision og miniudbud på rammeaftale fra SKI
  Sagsid.: 14/991

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at der søges om samtykke hos Statsforvaltningen til at opsige aftalen med revisionsfirmaet BDO
  1. at revisionsaftalen opsiges med et rimeligt varsel, eksempelvis med udløb til den 31. december 2014
  1. at det overlades til administrationen, at iværksætte miniudbud uden yderligere politisk behandling
  1. at valg af revisionsfirma forelægges til politisk beslutning

  SAGSFREMSTILLING:

  Det følger af styrelseslovens § 42, at:

  ”Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af statsforvaltningen. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver samtykke fra statsforvaltningen.”

  Dragør Kommune indgik i 1992 en aftale med revisionsfirmaet BDO om at varetage kommunens lovpligtige revision. Aftalens priser blev opdateret i 2007 og blev anslået til årligt at udgøre 200.000 kr. pr. år i 2007-priser.

  I 2014 betales der årligt over 500.000 kr. pr. år, hvilket betyder, at opgaven i princippet skal udbydes i EU-udbud.

  Før den nuværende aftale med BDO opsiges, skal der indhentes samtykke fra Statsforvaltningen.

  Da aftalen med BDO ikke indeholder et opsigelsesvarsel, skal administrationen foreslå, at Dragør Kommune – når der foreligger samtykke fra Statsforvaltningen - opsiger aftalen med et rimeligt varsel, eksempelvis til udløb pr. 31. december 2014.

  SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) har tildelt syv revisionsfirmaer en rammeaftale på revisionsydelser. Med aftalen kan det offentlige – uanset om man er en stor eller mindre offentlig organisation - nemt og hurtigt konkurrenceudsætte sit indkøb af lovpligtig revision og andre ydelser, som enten ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision eller, hvor revisoren kan tilbyde særlige kompetencer.

  Er købet af revisionsydelser på 500.000 kr. eller derover pr. aftale, skal man tildele sin ordre ved hjælp af et miniudbud. Det betyder, at man laver en fornyet konkurrence blandt leverandørerne på aftalen, hvor man vurderer tilbudsgiverne på pris, organisation og bemanding samt løsningsbeskrivelse. For at gøre det nemt at foretage sin tildeling, har SKI lavet et værktøj til evaluering af de indkomne tilbud samt skabeloner og vejledninger til gennemførsel af miniudbuddet.

  Ved at anvende rammeaftalen fra SKI, har kommunen overholdt

  EU’s udbudsregler.

  Administrationen skal i den forbindelse foreslå, at kommunen benytter rammeaftalen for revisionsydelser, og at det overlades til administrationen, at iværksætte miniudbud uden yderligere politisk behandling så snart der foreligger samtykke fra Statsforvaltningen til at opsige nuværende revisionsaftale.

  Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere afgørelsen om at antage revisionen til et udvalg eller til den kommunale administration, hvorfor valg af revisionsfirma forelægges til politisk beslutning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En prisanalyse fra SKI viser et besparelsespotentiale på 18 % i forhold til SKI’s tidligere aftale på området.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 17
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i marts 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver august 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 18
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/1029

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har på vegne af C-gruppen i mail af 2. juni 2014 anmodet om, at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 11. juni 2014:

  ”C gruppen foreslår, at forvaltningen til ØU i august måned fremlægger en sag om, hvordan kommunen i fremtidige udbud/indhentelse af tilbud kan sikre, at der altid er en erhvervsdrivende/lokal leverandør i Dragør Kommune der har mulighed for at byde på opgaven.

  Motivation

  Når Dragør Kommune iværksætter håndværksopgaver, serviceydelser med videre indhenter Dragør Kommune tilbud fra et antal leverandører. Konservative ønsker, at det sikres, at der fremadrettet altid indhentes tilbud fra en lokal leverandør. Da udbudsregler og regler om indhentelse af tilbud er komplekse, er det hensigtsmæssigt at forvaltningen fremlægger en sag om, hvordan kommunen fremadrettet i disse sager kan sikre, at en eller flere lokale leverandører får mulighed for at byde på opgaven.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Ændringsforslag fra C-gruppen:

  C-gruppen foreslår, at forvaltningen til ØU fremlægger en vurdering af, hvorledes kommunen i fremtidige udbud i størst muligt omfang kan inddrage lokale erhvervsvirksomheder

  Godkendt

 • 19
  Meddelelse - ansættelse af skolechef (lukket)
  Sagsid.: 14/1040
 • 20
  Styrkelse af økonomistyringen i Dragør (lukket)
  Sagsid.: 14/1041
 • 21
  Ledelsesstruktur på skolerne (lukket)
  Sagsid.: 14/968
 • 22
  Eventuelt
  Sagsid.: