Skip navigationen

Referat

Torsdag den 21. august 2014 kl. 17:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 18 og 20 udgår.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelse
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelsessag- Orientering om økonomistyringsprojekt
  Sagsid.: 14/1041

  SAGSFREMSTILLING:

  Lasse Skydstofte fra ConMotio orienterer udvalget om status på økonomistyringsprojektet.

  Økonomiudvalget godkendte den 11. juni 2014, at der blev indgået aftale med Consult ConMotio om, over de næste 6 måneder, at medvirke til udarbejdelse af en styringsmodel for økonomistyringen i Dragør, samt en kompetenceudvikling af ledere og centrale nøglepersoner i brugen af OPUS og kvalitetssikring af input- og outputdata.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

 • 3
  Meddelelse - Moviasvar busdrift i Dragør fra 2015
  Sagsid.: 13/1556

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har ved brev af 23. juni 2014 svaret på Dragør Kommunes busbestilling for 2015.

  Movia oplyser, at forlængelse af natbus 81N og linje 350S til Lufthavnen samt forkortelse af linje 35 til Dragør Stationsplads alle er større ændringer, som fordrer enighed blandt involverede kommuner. Da Tårnby Kommune har oplyst, at de ikke ønsker ændret busbetjening, kan Movia ikke implementere disse af Dragørs ønskede ændringer.

  Derimod arbejder Movia på at oprette det ønskede afsætningsstoppested for linje 350S på Stationsvej ved Nordre Væl. Dette forventes implementeret 31. august 2014. Endvidere arbejder Movia på at forbedre korrespondancen mellem linje 350S og linje 35 på Dragør Stationsplads.  Dette forventes implementeret ved køreplanskiftet i oktober 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen giver ingen ændrede økonomiske eller personalemæssige forhold.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Orientering om indgåede aftaler med OPP-rådgivere efter forhandling, samt oplysning om projektets aktuelle stadie.
  Sagsid.: 13/682

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 advokatfirmaet Bech-Bruun, Bascon og revisionsfirmaet PWC som udbudsrådgivere til at forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen.

  Samtidigt blev administrationen bemyndiget til at gennem en forhandling med Bech-Bruun, Bascon og PWC om rådgiverhonoraret, og til at ”indgå aftale uden yderligere politisk behandling, hvis honorarforhandlingerne forløber tilfredsstillende”.

  Forhandlingerne er gennemført og på den baggrund skal administrationen redegøre for, at aftalen omfatter:

  • Udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale.

  • Præsentation af udbudsmaterialet.

  • Gennemførelsen af tilbudsfasen (under forudsætning af, at der træffes politisk beslutning om at gennemføre udbuddet).

  • Den indledende vurdering af de indkomne tilbud.

  Ovennævnte punkter svarer til fase 1-4 i Bech-Bruun og PWC´s processkrivelse fra januar 2014, og finansieres inden for rammerne af det afsatte beløb til udbudsrådgivning jfr. beslutning af 27. marts 2014.

  Aftalen indebærer, at Dragør Kommune – såfremt det besluttes at gennemføre et udbud - ved afslutningen af fase 4 har overblik over:

  • hvem der har budt ind på opgaven,

  • om disse tilbud er konditionsmæssige, og

  • tilbudsgivers/tilbuddets økonomiske soliditet.

  Hvis Kommunalbestyrelsen herefter beslutter at gå videre med udbuddet, inviteres én eller flere af tilbudsgiverne til at deltage i dialog- og forhandlingsfasen.

  Denne fase har til formål at optimere de modtagne løsningsforslag (tilbud) i forhold til Dragør Kommunes ønsker og krav.

  Afslutningsvis gennemføres evaluering og kontraheringsfasen, hvor de indkomne tilbud evalueres i forhold til de opstillede tildelingskriterier og hvor der i kontraheringsfasen sikres mulighed for at tilpasse det valgte løsningsforslag forud for en endelig kontraktunderskrift.

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning.

  Det kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, hvor stort beløb der forventes at medgå til disse poster. Baggrunden for det er, at det i høj grad afhænger af antallet af tilbud, der er indkommet, og disses indhold, i hvilket omfang, der er behov for at gennemføre disse to faser.

  På nuværende tidspunkt er udbudsmaterialet under udarbejdelse, og dette forventes præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 28. august.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning. Beløbets størrelse kan ikke på nuværende tidspunkt fastlægges, men afhænger bl.a. af antallet af tilbudsgivere og kompleksiteten af de efterfølgende forhandlinger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

 • 5
  Meddelelse - om sag i Hjemmeplejen
  Sagsid.: 14/1753

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune blev i starten af juli gjort opmærksom på, at der var mistanke om, at en medarbejder var involveret i en bedragerisag mod borgere i flere kommuner. Medarbejderen var nyansat i Hjemmeplejen og blev bortvist med det samme.

  Københavns Politi har oplyst, at manden er sigtet foreløbig for 38 forhold af bedrageri mod ældre borgere i København og Nordsjælland.

  Medarbejderen har før sin ansættelse i Dragør Kommune været tilknyttet det vikarbureau, som Hjemmeplejen anvender. Det er under dette ansættelsesforhold, at manden er sigtet for at have udført svindlen.

  HR-afdelingen har som opfølgning på sagen besluttet, at der fremover indhentes straffeattester for nye medarbejdere, som ansættes i stillinger, hvor der er adgang til borgeres hjem, eller hvor der er kontakt med svage grupper af borgere. Det vil sige hele ældre og plejeområdet og det specialiserede socialområde, samt evt. børne- og skoleområdet.

  Anvendelsen af straffeattester skal ske på en måde, så irrelevante sager ikke bremser ansættelsen af ellers kvalificerede medarbejdere. HR vil derfor gå nærmere i dialog med lederne om, hvordan straffeattester bør bruges.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indhentning af straffeattester medfører ikke yderligere omkostninger for kommunen.  

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommune har hidtil ikke indhentet straffeattester.

  Der indhentes børneattester på alle ansættelser med kontakt til børn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

 • 6
  Budget 2015 - tekniske korrektioner - ØUs møde i august
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at 2. runde tekniske korrektioner til driften indarbejdes i driftsbudgettet.

  SAGSFREMSTILLING:

  De tekniske korrektioner til driftsbudget 2015-18 består i 2. runde af kategorierne:

  • Ændrede forudsætninger
  • Lovændringer
  • Lønkorrektioner

  De samlede tekniske korrektioner til driftsbudgettet fremgår af tabellen nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2014 i forbindelse realisering af folkeskolereformen, at der fremadrettet indarbejdes en helårseffekt på 5,2 mio. kr. som en teknisk ændring i hvert af årene 2015-2018 til finansiering af det ændrede pausemønster. Den af ØU i marts måned udmeldte budgetramme for BFKU i 2015 på ca. 272,8 mio. kr. hæves tilsvarende med 5,2 mio. kr., således at den nu er på ca. 278,1 mio. kr.

  Tekniske korrektioner til budget 2015

  I 1.000 kr.

  Budget-forslag 2015

  Tekniske korrektioner

  Foreløbigt teknisk budget (netto)

  Ramme udmeldt af ØU

  Manglende råderums-tilpasning

  By, Erhverv og
  Planudvalget

  37.776

  -1.172

  36.604

  36.710

  -106

  01 Forsyning

  -76

  76

  0

  02 Teknik og Miljø

  37.522

  -1.247

  36.275

  09 Erhverv og Turisme

  330

  -1

  329

  Social og Sundhedsudvalget

  264.980

  -5.349

  259.631

  258.344

  1.287

  06 Borger og Social (Sepc. voksenområde og pension)

  74.998

  -2.621

  72.377

  07 + 08 Sundhed og Ældre

  189.982

  -2.728

  187.254

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  282.657

  -2.114

  280.543

  278.080

  2.463

  03 Folkeskole

  156.664

  2.091

  158.755

  04 Kultur og Fritid

  22.638

  -416

  22.222

  05 Børn og Pædagogik

  87.242

  -3.083

  84.159

  06 Borger og Social (Børneteam)

  16.113

  -706

  15.407

  Økonomiudvalget

  182.066

  1.646

  183.712

  182.066

  1.646

  06 Borger og Social (Beskæftigelsesområdet)

  75.301

  -5.753

  69.548

  06 Borger og Social (Integration)

  3.386

  2.653

  6.039

  09 Forvaltning

  103.379

  4.746

  108.125

  Driftsbudget total

  767.479

  -6.989

  760.490

  755.200

  5.290

  Som det fremgår af kolonnen længst til højre, mangler udvalgene endnu at finde et restende råderum på tilsammen ca. 5,3 mio. kr.

  På budgetseminaret vil der foreligge en hovedoversigt.

  For alle sektorer er der sket en generel tilpasning af el-, vand- og varmeudgifterne og af lønudgifterne, som er reguleret med i alt kr. 2.005.641. På de områder, hvor der er forældrebetaling, er der endvidere foretaget en generel tilpasning i forhold til de udgifter, der lå i budgettet.

  Sektor 1

  De tekniske korrektioner udgør en nettomerudgift på 75.807 kr. Sektor 1 er brugerfinansieret. Ændringen sker på baggrund af, at området har opbygget et overskud. Der er nu budgetteret, således at der ikke opbygges yderligere overskud.

  Sektor 2

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på 1.247.135 kr., som hovedsageligt skyldes, at tilskud til trafikselskaber (busdrift) er blevet nedskrevet samt regulering af diverse udgiftskonti og indtægter.

  Sektor 3

  De tekniske korrektioner udgør netto en merudgift på 2.090.837 kr., som hovedsageligt skyldes regulering af forældrebetaling på SFO’er, tilpasning af udgifter til befordring af elever og tilpasning af betaling til Staten for elever i frie grundskoler / private gymnasieskoler.

  Sektor 4

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på 415.424 kr., som hovedsageligt skyldes, at betalinger til/fra kommuner vedrørende folkeoplysning og deltagerbetaling for pensionister vedrørende folkeoplysning er justeret i overensstemmelse med de faktiske udgifter i 2013.

  Sektor 5

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på 3.083.416 kr., som hovedsageligt skyldes justering af udgifter til betalinger til andre kommuner for daginstitutioner og særlige klubtilbud, samt korrektioner vedrørende fripladser, søskenderabat m.v.

  Sektor 6

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på 6.426.426 kr., som hovedsageligt skyldes justering af driftsudgifter på tilbud til ældre og handicappede, rådgivning samt tilbud til voksne med særlige behov.

  Sektor 7 og 8

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på 2.727.998 kr., som hovedsageligt skyldes mindreudgifter til hjælpemidler mv.

  Sektor 9

  De tekniske korrektioner udgør netto en merudgift på 4.745.705 kr., som hovedsageligt skyldes korrektioner på udgifter i forhold til tjenestemandspensioner og fjernelse af en forventet besparelse på det forpligtigende samarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af 2. runde tekniske korrektioner til driften indebærer en nedskrivning af budget 2015 med ca. 7,0 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Godkendt

  Bilag

 • 7
  Kvartalsrapport - juli 2014
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser, at Dragør Kommune har en passende sammensætning mellem fast og variabel finansiering.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 199.296.349 kr. ultimo juli 2014.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,24 pct. Gælden fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, at efter 5 år med nulvækst er aktiviteten igen stigende i dansk økonomi. De ledende indikatorer peger på, at den spirende fremgang vil få yderligere rodfæste over de kommende kvartaler, således at det ind i 2014 vil få karakter af et selvnærende økonomisk opsving. I lyset af denne udvikling venter vi en vækst i år på 1,3 pct., stigende til 1,7 pct. I 2015

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 8
  Barselspulje 2. kvt 2014
  Sagsid.: 14/710

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at kr. 803.189 omplaceres fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

  Barselsfonden har en bevilling i 2014 på 1.944.700 kr. Der søges for perioden april 2014 til juni 2014 i alt 803.189 kr. omplaceret fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til bilag 1. I første kvartal blev der omplaceret kr. 292.728 Der resterer herefter et budget på 848.783 kr. i puljen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Godkendt

  Bilag

 • 9
  Model til beregning af ressourcetilpasning af hjemmeplejen på ældreområdet
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at SSU, ØU og KB godkender:

  1.

  at

  løn- og vikarbudgettet for de demografiafhængige løn- og vikar-udgifter på ældreområdet fremover som led i budgetlægningen beregnes ved at gange antallet af ældre i hver af 3 aldersgrupper (jf. seneste befolkningsprognose) med et enhedsbeløb for hver aldersgruppe.

  2.

  at

  enhedsbeløbenes størrelse fastsættes til:

  Aldersgrupper

  Enhedsbeløb

  DKK, PL 2015

  65-74 år

  4.246

  75-84 år

  18.000

  85+ år

  49.550

  SAGSFREMSTILLING:

  Demografiske udfordringer

  I de kommende år forventes den relative andel af ældre i kommunen at stige. Som følge af demografiudviklingen vil der opstå et tilsvarende og voksende pres på de økonomiske ressourcer, som er nødvendige for at løfte ældreområdets opgaver. Der er derfor behov for en økonomisk model, som på en klar, gennemskuelig og styrbar måde giver politikerne mulighed for at budgetlægge på ældreområdet i årene frem og for at vurdere de økonomiske konsekvenser af beslutninger.

  Forvaltningen har set på, hvordan en række andre kommuner budgetlægger på området, og foreslår nedenfor en model, som er inspireret af Randers Kommune (som bilag 1 er vedlagt en oversigt udarbejdet af Viborg Kommune over andre kommuners måder at demografiregulere ældreområdet på).

  Forvaltningen har i et tidligere papir beskrevet den hidtidige praksis for ressourcetilpasning på ældreområdet i Dragør Kommune (bilag 2).

  Forslag til ny model

  I forbindelse med budgetlægningen og demografireguleringen opdeles de ældre i 3 aldersgrupper – nemlig 65-74 årige, 75-84 årige og 85 årige og derover.

  Til hver af disse målgrupper knyttes et ”enhedsbeløb”. Enhedsbeløbet er udtryk for, hvad en gennemsnitlig ældre i den pågældende aldersgruppe koster at passe og pleje i eget hjem i form af demografiafhængige løn- og vikarudgifter efter fagforvaltningens vurdering. Enhedsbeløbene er endvidere sammensat således, at hvis de var blevet anvendt ved budgetlægningen for 2014, ville budgettet for 2014 have omtrent samme størrelse, som det har nu.

  Budgettet for det efterfølgende års demografiafhængige lønudgifter og vikarydelser findes så ved at gange antallet af personer i hver aldersgruppe (jf. befolkningsprognosen) med det tilhørende PL-regulerede enhedsbeløb.

  Aldersgrupper/ DKK, PL 2015

  Enhedsbeløb

  2015

  2016

  2017

  2018

  65-74 år

  4.246

  8.379.313

  8.466.970

  8.541.923

  8.415.207

  75-84 år

  18.000

  17.608.698

  18.478.457

  18.981.533

  20.305.189

  85+ år

  49.550

  17.521.974

  17.955.141

  18.520.826

  19.257.381

  Demografi afhængigt løn- og vikarbudget

  43.509.985

  44.900.568

  46.044.281

  47.977.777

  Den resterende del af budgettet på ældreområdet er kun i mindre grad påvirkeligt af antallet af ældre og vil derfor kun i mindre grad være påvirkeligt af demografiudviklingen i kommunen.

  Det foreliggende basisbudget for ældreområdet for 2015 og BO 2016 inkl. demografiregulering er jf. nedenstående tabel på hhv. ca. 111,5 og 113,5 mio. kr. Hvis man i stedet for anvender de foreslåede enhedsbeløb til demografireguleringen vil budgettet for 2015 og BO 2016 blive på hhv. ca. 111,5 og 113,8 mio. kr. – dvs. uden ændring i forhold til basisbudgettet for 2015 men ca. 0,3 mio. kr. højere end basisbudgettet i 2016.

  Mio. kr. PL 2015

  2015

  2016

  Basisbudget 2015 – 16*

  111,5

  113,5

  Budget 2015 - 16, ny model*

  111,5

  113,8

  Ændring i forhold til basisbudget

  0,0

  0,3

  *Hertil kommer ændringer som følge af tekniske korrektioner, drifts- og råderumsønsker, politiske ønsker mv.

  Enhedsbeløbene kan naturligvis efter politisk ønske ændres over tid - f.eks. hvis de yngre aldersgrupper indenfor ældreområdet som forventet bliver mere og mere selvhjulpne.

  Budgetlægning med udgangspunkt i enhedsbeløb vil bevirke, at det vil være meget enkelt at beregne de budgetmæssige konsekvenser af politiske omprioriteringer på ældreområdet eller ændringer i demografiudviklingen langt ud i fremtiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den foreslåede metode til beregning af ressourcetilpasning på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling vil have betydning for budgetlægningen på ældreområdet herunder lønbudgettets størrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Ad 1. + 2.

  For stemte:

  3 (A, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C, L, T, Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB med den tilføjelse, at udvalget ønsker en evaluering om et år fra forvaltningen.

  Forvaltningen udarbejder sammenlignende materialer til den videre behandling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 4 (C+L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Sagen blev sendt tilbage til udvalgsbehandling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Svend Mathiasen (L) foreslog, at ordningen evalueres efter 2 år, hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, L, O, V,

  Imod stemte:

  1 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Analyse af sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn
  Sagsid.: 13/1114

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune deltager i analysearbejdet om et sammen-hængende letbanenet.

  2.

  at

  Dragør Kommune bidrager til analysearbejdet med kr. 15.000

  SAGSFREMSTILLING:

  Transportministeren har udsendt brev til Region Hovedstaden og kommunerne indenfor Ring 3 med orientering om, at folketinget i forlængelse af Trængselskommissionens rapport har besluttet at gennemføre en analyse af et sammenhængende letbanenet / BRT-net i Storkøbenhavn.

  Transportministeren anmoder om eventuel forslag til analysens indhold og analyserede linjeføringer. Endvidere anmoder han om tilkendegivelse af, hvorvidt det ønskes at bidrage økonomisk til analysen med henblik på at indgå i organiseringen omkring arbejdet.

  Kommunaldirektør i Gladsaxe, formand for KKR Hovedstaden har efterfølgende forespurgt de involverede kommuner, om der er interesse for at mødes med henblik på en fælles tilbagemelding til Transportministeriet.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune meddeler ønske om deltagelse i analysearbejdet. Dette med afsæt i, at en mulig letbaneforbindelse til Dragør omtales i Trængselskommissionens rapport. Endvidere i at Dragørs borgere også har interesse i mulighed for rejsemål længere væk i regionen.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune meddeler interesse i økonomisk medfinansiering af analysearbejdet i størrelsesordenen kr. 15.000.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune medfinansierer analysearbejdet i størrelsesordenen kr. 15.000 til rådgivning finansieret fra forvaltningens driftsbudget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Genopretning af Hollænderhallen 2014
  Sagsid.: 14/1525

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til genopretning af Hollænderhallen på 1.270.243 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 1.595.243 kr. til genopretning af Hollænderhallens omklædnings- og baderum.

  Der er tidligere i år frigivet 325.000 kr. til udskiftning af hovedvandledninger, og restbeløbet udgør således 1.270.243 kr. Den samlede udgift til renovering af alle 6 baderum er tidligere vurderet til ca. 2 mio. kr.

  Opgaven omfatter udskiftning af eksisterende udsugningsanlæg med balancerede ventilationsanlæg i omklædnings- og baderum samt maleristandsættelse af rummene.

  El-forsyningen til Hollænderhallen skal udskiftes, idet et af 2 kabler er brændt over. El-installatør anbefaler at begge kabler udskiftes, da begge kabler er af ældre dato. Arbejdet beløber sig til ca. 400.000 kr,.og arbejdet er igangsat for at undgå yderligere nedbrud. Da kablet er brændt over under gravearbejdet i forbindelse med udvidelse af St. Magleby skole, er en del af arbejdet omfattet af byggeriets forsikring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 12
  Høring om ny linjefordeling af busdrift fra 2016
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at meddele Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har fremsendt høringsbrev (bilag 1) og høringsnotat (bilag 2) om ny linjefordeling af busdriften i hovedstadsområdet. Dette som følge af, at Folketinget har vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet betyder,

  -

  at kommunerne skal afgive ansvaret for buslinjer med regional betydning til regionerne

  -

  at der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel

  -

  at kommunerne skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter

  Den nye finansieringsmodel medfører en økonomisk omfordeling mellem kommunerne indenfor den enkelte region, men ikke mellem regioner og kommuner.

  I bemærkningerne til loven er endvidere lagt op til, at regionerne overtager trafikbestilleransvaret for S-, R- og N-busser. Trafikselskabet skal dog efter loven efter forhandling med kommuner og regioner beslutte hvilke buslinjer, der udgør det regionale busnet, som fra 2016 skal bebestilles og betales af regionerne. For Dragør Kommune lægges op til at afgive linje 350 S og natbussen N81.

  Dragør Kommune anmodes om bemærkninger til:

  -

  Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet.

  -

  Forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjeføring indfases over tre år fra 2016

  LOVE/REGLER:

  Ændret Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis finansieringsmodellen og linjefordelingen gennemføres i henhold til det fremsendte høringsforslag medfører det, at Dragør Kommune årligt får en driftsbesparelse på 5 mio. kr. Der lægges op til en indfasning over tre år fra 2016 af hensyn til de kommuner, som får øgede driftsudgifter som følge af den nye finansieringsmodel og linjefordeling.

  Forvaltningen har ikke indregnet besparelsen i budget 2015 og frem.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Renovering af Kommandørboligen
  Sagsid.: 14/1639

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 300.000 kr. til udskiftning af taget mod gården på ejendommen Kongevejen 11 (”Kommandørboligen”), og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014-2017 vedtaget at der afsættes 300.000 kr. om året, i fire år, til genopretning af Kommandørboligen.

  I anlægsbudget 2014 er der således afsat 300.000 kr. til renovering af Kommandørboligen.

  Ved en bygningsgennemgang er de forskellige bygningsdele og installationer blevet vurderet, og en udskiftning af taget står som højeste prioritet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 14
  Omstilling til elbiler
  Sagsid.: 14/1508

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et A-skema til Budgetseminar 2015 til indkøb/leasing af op til 9 elbiler i 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal udskifte 9 biler de kommende år. I 2015 er der mulighed for at indkøbe/lease billigere elbiler, fordi der kan opnås tilskud fra Energistyrelsen.

  Der er umiddelbart tre finansieringsmodeller:

  1. Elbilerne finansieres fuldt ud centralt med 1,8 mio. kr.

  2. Enhederne medfinansierer elbilerne gennem deres budgetter, fx med 0,9 mio. kr.

  3. Elbilerne leases.

  Elbiler har en bedre energiudnyttelse og lavere partikel- og CO2-udledning end konventionelle biler. Og CO2-udledningen fra elbiler vil reduceres yderligere de kommende år i takt med, at Danmark overgår til vedvarende energiforsyning. I 2025 skal elforbruget dækkes af VE.

  Elbiler har typisk en rækkevidde på 100-150 km på en opladning og kan med fordel, både i forhold til økonomi, miljø og klima bruges til den kommunale kørsel i Dragør Kommune med mange korte ture og stop.

  Erfaringer fra andre kommuner viser desuden, at elbiler har en gavnlig effekt på arbejdsmiljøet, fordi der er mindre støj i kabinen og elbilerne er lettere at betjene (automatgear).

  Implementering af elbiler i Dragør Kommunes bilpark kan give en årlig reduktion i CO2-udledningen på 30-50 ton, afhængig af antallet af konventionelle biler, der udskiftes med elbiler. Dragør kommunes bilpark er pt. på 32 biler, hvoraf 21 biler vurderes teknisk at kunne udskiftes med elbiler.

  Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har vedtaget en fælles klimastrategi i 2012 på baggrund af Folketingets klimastrategi. Målsætningen er blandt andet, at der i 2015 er 12.000 elbiler i regionen, og mindst 25 pct. af den offentlige bilpark er elbiler eller andre fossilfri biltyper.

  Samlet er der en række fordele ved implementering af elbiler i Dragør Kommune:

  • Der er et effektiviseringspotentiale på 170-210.000 kr. pr. år samt muligheder for et tilskud på 10-20.000 kr. pr. elbil og en rabat på 15-25 pct. i 2015.
  • Brugen af elbiler har en gavnlig effekt på både arbejdsmiljø og miljø og klima.
  • En omstilling til elbiler kan reducere Dragør kommunes CO2-udledning med 30-50 ton pr. år.
  • En central optimering af anvendelsen af kommunens biler kan eventuelt reducere udgifterne til godtgørelse for medarbejderkørsel i egen bil samt taxikørsel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Region Hovedstadens Elbilsekretariats rejsehold (COWI) har i en foreløbig handlingsplan/rapport for omstilling til elbiler i Dragør kommune analyseret, at der kan være en årlig besparelse på mellem 170.000 kr. og 210.000 kr. over en 10-årig periode ved indkøb af elbiler i stedet for tilsvarende nye konventionelle biler, på grund af lavere driftsudgifter med elbiler. Det omfatter mellem 12 og 21 biler i kommunens bilpark.

  Ved at erstatte 9 af kommunens nuværende biler med elbiler i 2015 vil det betyde en anlægsinvestering på 1,8 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 10 år.

  6 af kommunens biler står til udskiftning i 2015 og 3 andre biler har en alder, hvor det driftsøkonomisk og i forhold til klima og miljø kan være hensigtsmæssigt at skifte til elbiler.

  Næste år er et skelsættende år, fordi der i 2015 er mulighed for at opnå tilskud på 10-20.000 kr. pr. elbil fra Energistyrelsen som led i Folketingets klimastrategi.

  Desuden kan Dragør kommune sammen med hovedstadsregionens øvrige kommuner indgå i et indkøbssamarbejde, hvor Københavns kommune står for udbudsforretningen. Det forventes, at der kan opnås rabatter på 15-25 pct. på baggrund af indkøbsvolumen.

  Gennem en analyse af anvendelse af kommunens biler og behovet for antallet af biler til arbejdskørsel vil der endvidere være mulighed for at optimere anvendelsen af kommunens biler samt eventuelt reducere udgifterne til godtgørelse for medarbejderkørsel i egen bil samt taxikørsel. Disse udgifter udgjorde samlet godt 800.000 kr. i 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker i A-skemaet en yderligere uddybning i forhold til:

  • Økonomi.
  • Oplysning om hvilke biler som ønskes udskiftet.
  • Fordele og ulemper mellem almindelige biler og elbiler.
  • Mulighed for effektivisering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Godkendt, sagen stopper i ØU.

 • 15
  Afholdelse af borgermøde om aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 13/1801

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at

  1. det reviderede udkast til politik for aktivt medborgerskab drøftes med henblik, at det godkendes som grundlag for det planlagte borgermøde om aktivt medborgerskab

  2. at borgermødet om aktivt medborgerskab afholdes torsdag den 25. september 2014, kl. 19-21

  SAGSFREMSTILLING:

  Hen over sommeren 2014 har en tværfaglig arbejdsgruppe arbejdet med en revision af det eksisterende udkast til Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed. Målet har været at skærpe politikkens fokus på det aktive medborgerskab som et gensidigt forpligtende samarbejde i Dragør Kommune.

  Det udarbejdede udkast skal tjene som grundlag for afholdelse af et borgermøde om aktivt medborgerskab, som planlægges gennemført den 25. september 2014, kl. 19-21.

  Målene med borgermødet er:

  1. At gøre Dragør Kommunes tanker om aktivt medborgerskab og frivillighed kendt blandt kommunens borgere.

  2. At få borgerne til at være aktive medspillere i at udforme Dragør Kommunes politik for aktivt medborgerskab og være medskabere af nye måder at være aktiv medborger i Dragør Kommune.

  De forhåbentligt mange ideer om aktivt medborgerskab, som er opstået under mødet, vil efterfølgende af forvaltningen blive samlet i et idékatalog og indgå som baggrundsmateriale for udformningen af den endelige politik for aktivt medborgerskab og frivillighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til afholdelse af borgermødet hentes inden for budgettet til markering af Dragør Kommunes 40 års jubilæum

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Ad 1.

  Anbefales overfor KB med præcisering af, at det er et udkast til videre drøftelse.

  Ad 2.

  Kenneth Gøtterup (C) foreslog, at datoen for borgermødet flyttes til den 29. september 2014.

  Godkendt.

  Udgifter til afholdelse af borgermødet afholdes inden for budgettet til markering af Dragør Kommunes 40 års jubilæum.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Opstilling af granithavfruer på havnen
  Sagsid.: 14/1749

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslaget om at opstille to granithavfruer på havnen i Dragør drøftes med henblik på at træffe en beslutning, om man vil takke ja til tilbuddet.

  Alternativt kan udvalget bede forvaltningen om at indhente en uvildig, kunstkritisk vurdering af skulpturerne, før der træffes en politisk beslutning i sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af de to granitskulpturer, Peter Bech, har i et brev af 2. juli 2014 henvendt sig til Dragør Kommune med et forslag om, at de to skulpturer opstilles ”et i øjenfaldende sted i den gamle havn” i Dragør By. Skulpturerne har aldrig været offentligt udstillet før. Peter Bech foreslår, at havfruerne i første omgang i f.eks. et år udlånes til opstilling et sted på havnen efter nærmere aftale mellem ejer og kommune, ”så man kan få lejlighed til at registrere publikums reaktion”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen oplyst.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  (A)foreslår, at der nedsættes en gruppe med en repræsentant for hvert parti og en repræsentant fra henholdsvis Erhvervs- og Turistråd for at drøfte placeringsmuligheder.

  For stemte:

  4 A – C – V

  Imod stemte:

  3 O – T

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Birgitte Brix Bendtsen (C) stillede forslag om at kommunen takker nej tak til tilbuddet:

  For stemte 3 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C))

  Imod stemte 4 (A+O+V+Kenneth Gøtterup (C))

  Faldet

  Forslag fra L:

  At sagen oversendes til Kunstindkøbsgruppen

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Birgitte Brix Bendtsen (C) stillede forslag om at kommunen takker nej tak til tilbuddet:

  For stemte 7 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C) +
  Birger Larsen (O)+ Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 8 (A+V+Kenneth Gøtterup (C)+Morten Drejer(O))

  Faldet

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår at der udarbejdes en uvildig kunstkritisk vurdering af skulpturerne, før der træffes politisk beslutning i sagen.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet

  Forslag fra L:

  At sagen oversendes til Kunstindkøbsgruppen, der indhenter de nødvendige ekspertvurderinger.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V+ Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte 8 (A+V+Kenneth Gøtterup (C)+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte 6 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C)+
                                   Asger Larsen (løsgænger))   

  Undlader………………….1 (Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Styrket indsats på kontanthjælpsområdet
  Sagsid.: 14/1933

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at imødekomme Tårnbys anmodning om opnormering på kontanthjælpsområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør har gennem det sidste 1½ år haft et samarbejde med Falck i Tårnby kommune, på vores sygedagpengeområde.

  Det har betydet en reduktion på sygedagpengeydelsesområdet på ca. 30%.

  Falcks store succes skyldes primært en rigtig god normering som har kunnet muliggøre tæt opfølgning på samtlige sager.

  Jobcenter Tårnby har udarbejdet en benchmarkanalyse på sammenlignelige kommuners normering i jobcentrene. Resultatet af undersøgelsen har som vist (se bilag 1) at Tårnbys normering er under sammenlignelige kommuner.

  Tårnby ønsker gennem styrket indsats at kunne lave en ”Falck model”, hvor tæt opfølgning kan muligøre færre på overførselsindkomst.

  Set i lyset af den nye lov på statsrefusion samt Falcks ikke ubetydelige succes på sygedagpengeområdet, anbefales det at imødekomme denne anmodning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil drage fordel af at opnormering på sektor 9 vil betyde den sammen reducering på sektor 5, og med tiden forhåbentlig mere. Det vil sige opnormeringen vil blive udgiftsneutral.

  Den bevillingsmæssige omplacering mellem sektor 9 og sektor 5 vil blive medtaget på næste budgetopfølgning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Opnormering i virksomhedsservice
  Sagsid.: 14/1926

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at Dragør Kommune samtykker til Tårnbys anmodning jf. delaftale fra 22. august 2010,
  1. at der gives en tillægsbevilling på 450.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundet vakant direktørstilling er vi beklageligvis blevet opmærksomme på at denne sag ikke er blevet forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Tårnby kommunes økonomiudvalg har den 22. juni 2011 godkendt større organisationstilpasning for arbejdsmarkedsenheden. Dette omhandler konkret for Dragør Kommune, at de har nedsat en Aktørenhed, som efterfølgende har ændret navn til Virksomhedsservice. Konkret betyder det for Dragør Kommune at Tårnby Kommune har lavet en opnormering som de ikke har orienteret os om og derfor ikke stillet krav om 25 % medfinansiering med tilbagevirkende kraft.

  Godkendelsen af den 22. juni omhandler aktørenheden/ virksomhedsservice jf. bilag 3.

  I henhold til delaftale om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 10. marts 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25. pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering vil Dragør Kommune skulle supplere med 25 pct. svarende til 9,25 timer.

  Tårnby Kommunes økonomiudvalg har igen den 18. december 2013 godkendt endnu en opnormering i Virksomhedsservice for at kunne imødekomme den stigende mængde af borgere med særlige behov. I denne forbindelse blev de opmærksomme på at Dragør Kommune ikke er blevet anmodet om medfinansiering fra tidligere opnormering.

  Se vedlagte bilag 1 og 2

  Økonomiudvalg besluttede den 18. december 2013 at godkende, at der bevilges midler til at ansætte to uddannelsesmentorer og en integrationskonsulent i Jobcentret med virkning fra 1. januar 2014 jf. bilag 2.

  Til de to uddannelsesmentorer er der afsat 900.000,- kr. til dækning af lønomkostninger mv., og til stillingen som integrationskonsulent er der afsat 500.000,- kr. Samlet har Tårnby Kommunes økonomiudvalg således godkendt, at der i alt afsættes 1.400.000,- kr. til de tre nævnte fuldtidsstillinger.

  Stillingen som integrationskonsulent er besat pr. 1. januar 2014, mens de to mentorstillinger er besat fra 1. februar 2014.

  I henhold til delaftale om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 10. marts 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25 pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering, vil Dragør Kommune skulle supplere med 25 pct. svarende til 27,75 timer.

  Opnormeringerne vurderes til at kunne opfylde de øgede krav om at tilbyde og fastholde unge i en uddannelse og det er nødvendig med en øget mentorindsats i forhold til at kunne vejlede, støtte og fastholde de unge i et ordinært uddannelsesforløb.

  Samlet set af de to opnormeringer foretaget henholdsvis den 22 juni 2011 og 18. december 2013anmoder Tårnby Kommune om, at Dragør Kommune bidrager med en fuldtidsstilling på 37 timer pr. 1. juni 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være tale om en lønsum svarende til 450.000 kr. inkl. pensionsudgift m.m.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Punktet udgår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  For stemte:

  12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 19
  Ansættelse af kontrolmedarbejder til indsats mod socialt bedrageri
  Sagsid.: 14/1482

  ANBEFALING:

  Social og Sundhedsudvalget anbefaler,

  1.

  at

  der forbliver en 37 timers kontrolmedarbejder med henblik på at styrke indsatsen mod socialt bedrageri.

  2.

  at

  udgifterne afholdes af beløb indkommet fra den styrkede indsats mod socialt bedrageri.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. december 2011 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle ansætte en kontrolmedarbejder i Dragør Kommune til styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri. Kommunen havde forventninger om en besparelse på de sociale ydelser på 500.000 kroner årligt.

  Kontrolmedarbejder blev den 1. juni 2012 ansat i kommunen.

  Ved sidste halvdel af året 2012 havde kontrolmedarbejder 35 aktive sager, hvoraf der faldt dom om tilbagebetaling på 10 af sagerne svarende til 478.835 kr. hvoraf de 182.313 kr.er statsandel og fratrækkes dermed 296.522 kr. i alt.

  Fremtidige besparelser udgør 376.762 kr.

  2012 Inddrevet svarende til 673.284 kr. i alt.

  Året 2013 er et helt år modsat 2012.

  Kontrolmedarbejder havde 39 sager. 8 sager faldt der dom om tilbagebetaling på 497.221 kr. Statsandel svarende til 171.698 i alt 325.523 kr.

  Derudover var der 2 sager, som udbetales af UDK (Udbetaling Danmark) hvor der var krav om tilbagebetaling svarende til 456.443 kr. statsandel på 206.499 kr. i alt 249.944 kr.

  Fremtidige besparelser beregnes til 730.062 kr.

  2013 inddrevet svarende til 977.542 kr. i alt.

  Indeværende år er på nuværende 711.474 alt inkl. heraf er ikke fratrukket statsandel, da tallet stadig er ukendt. Det vurderes at lande indenfor samme ramme som 2013.

  Alle tal kan ses i vedlagte bilag

  Ovenstående er opnået gennem en optimering af kommunens indsats mod socialt bedrageri på følgende fokus områder:

  • Optimering af information på hjemmeside og oplysning af nye forhold i pressen. Klar politisk holdning meldt ud til borgerne om at socialt bedrageri ikke accepteres og følges op af kontrolmedarbejderen.
  • Alle undersøgelser, interne som eksterne, koordineres af kontrolmedarbejderen.
  • Der er blevet foretages virksomhedsbesøg både i Dragør Kommune og i andre kommuner.
  • Der er styrket samarbejde med Udbetaling Danmark.
  • Kontrolmedarbejderen sikre endvidere borgernes retssikkerhed overholdes, og at Dragør Kommunes praksis på området, følger afgørelser truffet af Ankestyrelsen eller ved domstolene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har fordel af at nuværende kontrolmedarbejder har et vist forhåndskendskab til området. Lønudgiften udgør 516.000 kr. årligt inkl. pension.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Anbefales overfor ØU og KB.

  Asger Larsen (løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Garanti for Aktivitetshusets adgang til træningskøkken
  Sagsid.: 14/872

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Dragør Kommune giver Aktivitetshuset en garanti for de næste 10 år at have adgang til et træningskøkken svarende til det, som Velux Fonden nu vil finansiere etableringen af på Wiedergården.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014 og oversendt til Økonomiudvalget til behandling den 12. juni 2014, hvor punktet udgik på grund af ønske om yderligere belysning.

  Om sagen

  Dragør Aktivitetshus har søgt Velux Fonden om økonomisk bistand til at indrette et tilgængeligt træningskøkken på 1. sal på Wiedergården (det tidligere anretterkøkken for aflastningsafdelingen, da den lå på Wiedergården).

  Velux Fonden gav i første omgang tilsagn om at støtte projektet med 400.000 kr. under forudsætning af følgende:

  1. Dragør Kommune giver en garanti for at Aktivitetshuset kan benytte lokalet de næste 10 år samt
  2. Dragør Kommune vederlagsfrit giver de relevante personer de lovpligtige uddannelser (Hygiejnebevis)

  Dialog med Velux Fonden

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget blev forvaltningen bedt om at undersøge, om kommunen i stedet kunne garantere forholdsmæssig tilbagebetaling, hvis Aktivitetshuset fraflytter Wiedergården indenfor 10 år.

  Forvaltningen har været i dialog med Velux Fonden om dette. Velux Fonden vil gerne være med til at ændre garantien. Dog ikke til en garanti om forholdsmæssig tilbagebetaling. Fonden foretrækker, at kommunen garanterer, at Aktivitetshusets brugere får adgang til et tilsvarende køkken, hvis Aktivitetshuset fraflytter Wiedergården, inden de 10 år er gået. Velux Fondens fokus er, at Aktivitetshuset og brugerne ikke stilles ringere i perioden på de 10 år, det vil sige mister adgangen til et træningskøkken.

  Køkkenets formål og anvendelse

  Formålet med etablering af et nyt træningskøkken er at give både brugere og frivillige i Aktivitetshuset samt kommunens medarbejdere og deres brugere bedre rammer for madlavning. Madlavningen bruges både som aktivitet i forbindelse med almindeligt samvær (af brugere og frivillige), som social støtte (af kommunens medarbejdere og frivillige), og ved kostvejledning og undervisning (af kommunens medarbejdere).

  I dag er køkkenet reelt ikke egnet til, at de eksisterende grupper på 8-10 personer laver mad. De eksisterende grupper er en gruppe, der laver diabetesmad samt 2 herregrupper. Desuden benyttes køkkenet af en kommunal støtte-kontaktperson til madlavning sammen med psykisk syge og sårbare.

  Efter eventuel etablering af det nye køkken har de frivillige grupper planer om, at udvide deres aktiviteter og fremover invitere månedens gæst til at deltage i madlavning og det sociale samvær. Det kan være en gæst, der er alene og har behov for et godt måltid mad og samvær.

  Kommunens medarbejdere får også tiltagende brug for et decideret træningskøkken. Som led i rehabiliteringsforløbene for borgere med kronisk sygdom skal borgerne tilbydes kostvejledning, hvori indgår praktisk madlavning som pædagogisk redskab. Rehabiliteringsforløbene udvides i 2014 til også at omfatte tilbud til borgere med hjerte-karsygdomme og kræft, hvor kostvejledning er en vigtig del af forløbet.

  Vedrørende Velux Fondens betingelser i punkt 2 om, at Dragør Kommune vederlagsfrit skal tilbyde personer, som håndterer fødevarer et hygiejnebevis: Der er ikke et krav om hygiejnebevis, når frivillige laver mad til hinanden, hvorfor kravet kun gør sig gældende over for kommunale medarbejdere. De vil få de nødvendige kurser finansieret inden for det driftsbudget, de er ansat under.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ombygningen af køkkenet forventes at være udgiftsneutral for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 26. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Punktet udgår

 • 21
  Dragør Ungdomsskole - beslutning om stemmeret til elevrepræsentanterne
  Sagsid.: 14/1523

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives de to elevrepræsentanter i Dragør Ungdomsskolebestyrelse stemmeret; dog ikke i sager som angår personforhold såsom afskedigelse og ansættelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Ungdomsskolebestyrelse deltager 2 unge fra ungerådet som elevrepræsentanter jfr. ungdomsskolelovens § 7, stk. 1 nr. 3.

  Disse 2 elevrepræsentanter har i dag ikke stemmeret ved ungdomsskolebestyrelsesmøderne.

  Hvis elevrepræsentanterne skal have stemmeret, skal dette besluttes af Kommunalbestyrelsen jfr. ungdomsskoleloven § 7, stk.3.

  Ungdomsskolebestyrelsen ønsker nu, at elevrepræsentanterne får stemmeret, således at elevrepræsentanterne får reel indflydelse på ungdomsskolens arbejde.

  Ungdomsskolebestyrelsen har på et møde den 10. juni 2014 besluttet, at anmode kommunalbestyrelsen om, at tildele de 2 elevrepræsentanter stemmeret i ungdomsskolebestyrelsen; dog ikke i sager som vedrører personforhold; herunder afskedigelse/ansættelse.

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at elevrepræsentanterne tildeles stemmeret som ansøgt af ungdomsskolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ungdomsskoleloven § 7, stk. 3 ifølge hvilken kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Et enigt udvalg anbefaler overfor KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 22
  Behandling af klager over skolebestyrelsesvalget ved St. Magleby Skole
  Sagsid.: 14/1398

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes

  at

  meddele klagerne, at skolebestyrelsesvalget er gennemført i overensstemmelse med gældende regler i folkeskoleloven og bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser m.v. og at valget derfor ikke kendes ugyldigt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg ved Dragør Kommunes to skoler, er der efter valgets gennemførelse modtaget i alt 4 henvendelser, der alle udgør klager over valget ved St. Magleby Skole.

  Klager over skolebestyrelsesvalg skal behandles af kommunalbestyrelsen i henhold til § 11 i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter (skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

  Klagerne vedlægges i deres helhed denne sag som bilagene 1-4.

  Hovedessensen i klagerne er, at valget angiveligt ikke skulle opfylde gældende regler; herunder styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Dragør, fordi ingen af de forældrerepræsentanter, der er valgt til skolebestyrelsen, har børn på St, Magleby Skole afd. Vierdiget pr. 1. august 2014.

  Fakta og baggrund:

  Folkeskoleloven foreskriver i § 42, stk. 1, litra 1a, at hvis en skole har undervisning på flere afdelinger, så skal der vælges mindst én repræsentant for hver afdeling.

  I forbindelse med ændringen af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Dragør Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre det antal som i loven er angivet som ”mindst en” til, at fordelingsnøglen skulle være 3 / 4.

  Op til valget er administrationen blevet mødt med spørgsmål om bl.a. hvilket tidspunkt der var afgørende for opstillings- og stemmeberettigelsen.

  Baggrunden for dette spørgsmål er blandt andet, at ombygningen af St. Magleby Skole afd. Kirkevej har medført, at nogle elever derfra midlertidigt har været placeret på afdeling Vierdiget, ligesom nogle børn pr. 1. august 2014 flyttes tilbage til afd. Kirkevej.

  På valgtidspunktet var forholdet det, at alle opstillede forældre havde børn på en eller begge skolens afdelinger.

  Disse forhold har været administrationen fuldt ud bekendt i forbindelse med afgivelse af svar, som har været, at valgtidspunktet måtte anses for afgørende for opstillings- og stemmeberettigelsen.

  Baggrunden for administrationens besvarelse er, at det i henhold til skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 3-5 kun er i tilfælde af egentlige skolelukninger eller overflytning til en anden skole med ældre klassetrin – eller undervisning på en specialskole -, forældrene skal opstille og afgive stemme ved den skole, børnene flyttes til i stedet for at opstille og afgive stemme ved skole, børnene går på, på valgtidspunktet.

  I forbindelse med modtagelsen af klagerne over skolebestyrelsesvalget har administrationen forespurgt Undervisningsministeriet.

  Undervisningsministeriets svar, der fremlægges som bilag 5, er:

  Det følger af folkeskolelovens § 42, stk. 1, nr. 1, litra a, at hvis en skole har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

  Folkeskoleloven stiller ikke krav om, at forældrene har børn, på den afdeling, som de repræsenterer.

  Forældre kan således godt vælges som repræsentant for en afdeling, selvom de på valgtidspunktet ikke har børn, der undervises på afdelingen.

  Der er heller ikke noget til hinder for, at forældre vælges som repræsentant for en afdeling, som deres barn flyttes fra i løbet af valgperioden. I så fald repræsenterer de afdelingen i resten af deres funktionsperiode. Hvis undervisningen på afdelingen ophører i funktionsperioden, indgår de blot i skolebestyrelsen som ”almindeligt” medlem.

  Konsekvensen af Undervisningsministeriets svar er, administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at kende valget ulovligt på baggrund af de fremsatte klagepunkter, da lovgrundlaget er tilgodeset og overholdt i forbindelse med gennemførelse af valget til skolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolelovens § 42, stk. 1 litra 1a, der har følgende ordlyd:

  Herunder gælder følgende:

  a)Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

  Skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 5, der har følgende ordlyd:

  Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.

  Stk.2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.

  Stk.3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.

  Stk.4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

  Stk.5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids, - og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  For stemte:

  5 A – C – O – V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokol: Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Liste T viderefører protokoltilføjelse fra BFKU:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod:

  3 (T)

  1 (L)

  Godkendt.

  Liste T viderefører protokoltilføjelse fra ØU:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  Bilag

 • 23
  Udbud af bortforpagtning af landbrugsareal samt stillingtagen til tilladelse til metaldetektering på arealet
  Sagsid.: 14/1573

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1 at landbrugsarealet ved Fælledvej/Bachersmindevej udbydes til   bortforpagtning pr. 1. oktober 2014 på følgende vilkår:

  a)Arealet bortforpagtes til højestbydende, med afsæt i en vejledende mindste-forpagtningsafgift på kr. 3.190,00 pr.ha. pr. år.

  b)Forpagter har pligt til at foretage pesticidfri drift af arealet.

  c)Der må alene dyrkes landbrugsafgrøder på arealet.

  d)Der fastsættes et opsigelsesvarsel på 12 måneder til den 1. oktober.

  2 at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med højest- bydende på baggrund af konditionsmæssigt tilbud uden yderligere politisk godkendelse.

  3 at der gives tilladelse til, at Ask Lantrup i en periode på 2 måneder fra den 1. oktober 2014 må afsøge arealet med metaldetektor.

  SAGSFREMSTILLING:

  Landbrugsarealet, del af matr. nr. 38b og 38 i, beliggende Fælledvej/Bachersmindevej (se bilag 1) har siden 2004 været bortforpagtet.

  Forpagter har nu opsagt aftalen til ophør pr. 30, september 2014, og administrationen anbefaler at arealet genudbydes gennem offentligt udbud til bortforpagtning pr. 1. oktober 2014.

  De vilkår som administrationen foreslår udbuddet gennemført på, er identiske med indholdet af den hidtil gældende forpagtningsaftale.

  Arealet er 5.197 ha., og den vejledende mindste-forpagtningsafgift som anbefales indeholdt i udbudsmaterialet, er identisk med den forpagtningsafgift som betales i dag pr. ha. pr. år.

  Administrationen foreslår, at blive bemyndiget til at forestå udbuddet og til at indgå kontrakt med højestbydende uden fornyet politisk forelæggelse af sagen, således at en bortforpagtning kan ske pr. 1. oktober 2014.

  I forhold til anbefaling nr. 3 i administrationens indstilling er der tale om, at Dragør Kommune har fået en henvendelse fra en borger, der foretager metaldetektering i sin fritid.

  Borgeren har generelt forespurgt om kommunens tilladelse som grundejer til, at foretage metaldetektering på kommunalt ejede arealer; herunder arealer som er bortforpagtede. Der henvises til bilag 2.

  Under forudsætning af kommunens samtykke, ville borgeren herefter spørge kommunens forpagtere om tilladelse.

  Administrationen er imidlertid af den opfattelse, at eksisterende forpagtningsforhold ikke bør berøres af en eventuel tilladelse til metaldetektering.

  Da forpagtningsaftalen om landbrugsarealet ved Fælledvej / Bachers-

  mindevej er opsagt, kunne en tilladelse til metaldetektering i f.eks. 2 måneder gives for dette areal.

  Hvis der gives tilladelse, vil dette blive oplyst i udbudsmaterialet således at tilbudsgiverne gøres opmærksomme på, at der i en periode på 2 måneder sker afsøgning af-  samt opgravning på - arealet i mindre omfang på arealet.

  Ansøger har redegjort for, at der sker retablering efter opgravning af fund, og har oplyst at fundene afleveres til Kroppedal museum.

  Administrationen anbefaler, at der gives en tilladelse til metaldetektering i 2 måneder fra og med den 1. oktober 2014.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne ifølge hvilke en kommune er forpligtet til at oppebære markedspris for udleje og bortforpagtning af arealer.

  Markedsprisen defineres som enten en valuarfastsat pris, eller den højeste, opnåelige pris i markedet gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Arealet er som oplyst 5.197 ha.

  Hvis Dragør Kommune får tilbud i overensstemmelse med den foreslåede, vejledende mindste-forpagtningsafgift, vil dette indebære en årlig indtægt på kr. 16.578,43.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Ad 1-3

  Godkendt

  Bilag

 • 24
  Inddragelse af det lokale erhvervsliv
  Sagsid.: 14/1029

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der indføres en passus i kommunens indkøbspolitik, hvorefter der altid indhentes mindst ét tilbud lokalt vedrørende bygge- og anlægsopgaver op til 3 mio. kr. i det omfang, at opgaven ikke er omfattet af anden kontraktmæssig forpligtelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2014, at forvaltningen fremlægger en vurdering af, hvorledes kommunen i fremtidige udbud i størst muligt omfang kan inddrage lokale erhvervsvirksomheder.

  Generelt er det sådan, at kommunen er underlagt udbudsdirektiverne, tilbudslovgivningen og annonceringspligten i forbindelse med udbud af opgaver. Reglerne fastlægger en række krav og principper som skal opfyldes når der indhentes tilbud, herunder forbud mod diskrimination, at sikre ligebehandling af tilbudsgivere og skabe størst mulig gennemsigtighed ved tildeling af kontrakter.

  Der er imidlertid nogle muligheder for at inddrage lokale erhvervsvirksomheder når visse tærskelværdier ikke overskrides.

  Tilbudsloven (bygge- og anlægskontrakter)

  Indledningsvis skal det bemærkes, at kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013 besluttede, at tildele kontrakten om drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner (Offentlig Privat Partnerring) til Skou Gruppen A/S. Kontrakten løber i fire år.

  Groft sagt omhandler kontrakten med Skou Gruppen A/S ikke indvendig drift og vedligehold hvorfor sådanne opgaver i princippet kan være relevante for lokale erhvervsvirksomheder.

  Der gælder forskellige tærskelværdier for bygge- og anlægskontrakter, som afgør hvilken udbudsform der skal vælges. Tilbudsloven bestemmer, at for bygge- og anlægskontrakter med en værdi op til og med 300.000 kr. kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver. Hvis kontraktværdien ligger mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra mindst to tilbudsgivere, som ikke kan være fra samme tilbudskreds hver gang. Kontrakter som har en værdi mellem 3 mio. kr. og den gældende tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder i udbudsdirektivet, skal i licitation.

  Det er forudsat i reglerne om underhåndsbud i tilbudsloven, at det er muligt at indhente tilbud fra lokale virksomheder i de ovenfor beskrevne situationer. Administrationen skal derfor foreslå, at der indføres en passus i kommunens indkøbspolitik, hvorefter der altid indhentes mindst et tilbud lokalt vedrørende bygge- og anlægsopgaver op til 3 mio. kr. i det omfang, at opgaven ikke er omfattet af anden kontraktmæssig forpligtelse. Hermed menes der alene, at en lokal erhvervsvirksomhed får mulig for at byde på opgaven og ikke at kommunen er forpligtet til at rykke for tilbud hvis tilbud ikke afgives inden for en eventuel fastsat tidsfrist.

  Det overlades til den ansvarlige indkøber eventuelt i samarbejde med Plan & Teknik, at vurdere hvor mange tilbud der udover det lokale skal indhentes (lokalt som udenbys) for at skabe tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle udbud.

  Tilbudsloven (varer og tjenesteydelser)

  Ordregivende myndigheder skal ved tildeling af kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi over 500.000 kr., men er under udbudsdirektivets tærskelværdier, udbyde kontrakten i overensstemmelse med de nationale udbudsregler i tilbudsloven (annonceringspligten).

  Af tilbudsloven følger både et ligebehandlings-, gennemsigtigheds, og proportionalitetsprincip. Uanset hvordan proceduren tilrettelægges, skal ordregiver derfor sørge for, at proceduren er gennemsigtig, at alle potentielle tilbudsgivere behandles fair og lige, og at alle har adgang til de samme oplysninger om den udbudte kontrakt og tildelingsprocessen. Dette giver virksomhederne de samme vilkår for at udarbejde deres tilbud og konkurrere om kontrakten.

  Heraf følger altså, at lokale erhvervsvirksomheder har samme mulighed som andre erhvervsvirksomheder for at byde ind på annoncerede udbud af varer og tjenesteydelser over 500.000 kr.

  For kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en kontraktværdi på under 500.000 kr., gælder reglerne i tilbudsloven derimod ikke.

  For disse kontrakters vedkommende skal kommunen vurdere, hvorvidt kontrakten har en grænseoverskridende interesse. Er dette tilfældet, finder traktatens grundlæggende principper og normer anvendelse. Er det i modsat fald ikke tilfældet vil alene forvaltningsretlige principper finde anvendelse. Det indebærer blandt andet et krav om forsvarlig økonomisk forvaltning.

  Det fremgår af kommunens indkøbspolitik, at ”Alle indkøbsområder i Dragør Kommune skal som udgangspunkt være omfattet af indkøbsaftaler. Indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler for en given periode (typisk 1-4 år) med én eller flere leverandører på et givet produktområde.”

  Kommunen er tilmeldt en række SKI-aftaler, både de forpligtende aftaler og de ”frivillige” aftaler. Administrationen vurderer løbende om nye SKI-aftaler er relevante for kommunen. SKI-aftalerne er som udgangspunkt attraktive for kommunen idet udbudspligten er afløftet og kommunen på den måde undgår en lang og ressourcetung udbudsproces.

  Herudover har kommunen indgået en række frivillige samhandelsaftaler med private virksomheder. Samhandelsaftalerne indgås på områder hvor forbruget er under tærskelværdierne for udbud, men hvor der stadig er et vist forbrug.

  For at indgå en samhandelsaftale skal virksomheden udfylde en standardskabelon med en række oplysninger, så kommunen kan vurdere behovet og priserne. Skabelonen ligger på kommunes hjemmeside og kan benyttes af både lokale og eksterne erhvervsvirksomheder. De udfyldte skabeloner er placeret på kommunens intranet hvor alle indkøbere kan danne sig et overblik over de enkelte samhandelsaftaler.

  Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for yderligere tiltag i forhold til indkøb under 500.000 kr. da de lokale erhvervsvirksomheder allerede har mulighed for at komme i betragtning til samhandel. Det er endvidere administrationens vurdering, at kommunen i forvejen køber ind lokalt når det er muligt efter gældende lovgivning og kommunens indkøbspolitik i øvrigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Umiddelbart ingen betydning

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 25
  Sag fra Liste L
  Sagsid.: 14/1996

  SAGSFREMSTILLING:

  Amagerlisten har i mail den 7. august 2014 anmodet om, at følgende sag blev sat på dagsordenen til Økonmiudvalgets møde den 21. august:

  ”På ØU-mødet den 13/5 2014 fremsatte Amagerlisten forslag om (dagsorden pkt. 18), at det via kommunens hjemmeside gøres gennemsigtigt, specificeret og let tilgængeligt at læse, hvilke vederlag og honorar m.v. hvert enkelt KB-medlem modtager. Udvalget vedtog enstemmigt, at administrationen vender tilbage med et oplæg desangående. Jeg skal på vegne af Amagerlisten anmode om at få oplyst, hvad status er i denne sag - evt. som et punkt på førstkommende ØU-møde den 21/8.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Sagen drøftet

 • 26
  Alkoholbevilling - Cafe Dragør Sejlklub (lukket)
  Sagsid.: 14/1368
 • 27
  Rekruttering af ny kommunaldirektør (lukket)
  Sagsid.: 14/1769
 • 28
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (L) spurgte til ansættelse af en midlertidig kommunaldirektør