Skip navigationen

Referat

Torsdag den 02. oktober 2014 kl. 18:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Afdelingschef for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Keld Grinder Hansen har opsagt sin stilling.

  Museumsleder ved Museum Amager Ingeborg Philipsen har opsagt sin stilling.

  Thyra Pallesen er ansat som Sundheds- og Omsorgschef og tiltræder den 1. november 2014.

 • 2
  2. behandling af budget 2015-18
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at Økonomiudvalget oversender budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.
  2. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
  3. at kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,60
  4. at grundskyldspromillen reduceres til 25,55 i 2015
  5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,78 promille
  6. at taksterne godkendes, jf. bilag 2
  7. at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til budgetforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budgetforslaget

  I budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget (se nedenfor), er indarbejdet tekniske korrektioner.

  I det administrativt udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag, vil der være et kasseforbrug på 18,6 mio.kr. i 2015.

  Område og sektor. 1.000 kr.

  Teknisk budgetforslag 2015

  Teknisk budgetoverslag 2016

  Tekniske budgetoverslag 2017

  Teknisk budgetoverslag 2018

  01 Forsyningsvirksomheder

  0

  0

  0

  0

  Driftsudgifter

  02 Teknik og Anlæg

  36.275

  36.049

  36.027

  36.006

  03 Folkeskole

  158.754

  157.698

  157.010

  157.010

  04 Kultur og Fritid

  22.222

  27.214

  26.910

  26.910

  05 Børnepasning

  84.159

  84.146

  84.109

  84.085

  06 Social og Service

  163.372

  163.381

  163.380

  163.380

  07 og 08 Sundhed og Ældre

  187.254

  188.493

  188.299

  189.142

  09 Forvaltning

  108.453

  106.775

  107.162

  107.162

  Tekniske ændringer

  -409

  -458

  -458

  -458

  Driftsudgifter i alt

  760.080

  763.296

  762.438

  763.236

  12 Anlægsudgifter

  30.028

  23.585

  13.947

  10.485

  Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg

  9.893

  19.641

  29.597

  Renter og finansiering

  10 Renter

  822

  2.016

  2.693

  3.771

  11 Finansiering excl. Kasseforbrug

  -772.357

  -776.646

  -794.068

  -807.651

  Renter og finansiering i alt

  -771.535

  -774.630

  -791.375

  -803.880

  Balance før kasse

  18.572

  22.145

  4.651

  -562

  Kasseeffekt af ovenstående:

  Forbrug af kasse

  18.572

  22.145

  4.651

  -562

  Samlet finansieringsbehov pr år

  Forbrug af kasse

  18.572

  22.145

  4.651

  -562

  p+ angiver en udgift

  p- angiver en indtægt

  Budgetoversigten er opgjort i hele 1.000 kr. hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen. Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften.

  Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg"

  Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud

  Serviceudgifter i budgetforslag 2015

  I basisbudget 2015 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 615,4 mio. kr.

  Korrigeret for de tekniske ændringer, der er foretaget i basisbudgettet kan serviceudgifterne opgøres til 608,086 mio. kr. Det betyder, at Dragør Kommunes serviceudgifter er 4,7 mio. kr. lavere end servicerammen.

  I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

  Finansiering

  I budgetforslaget for 2015–2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:

  · Grundskyldspromillen reduceres til 2015: 25,55 promille, 2016: 25,53 promille 2017: 25,52 promille og som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

  · Dækningsafgift forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

  Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:

  • udskrivningsprocenten er 24,8
  • grundskyldspromillen er 25,55
  • dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille
  • dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,78 promille
  • dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille

  I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning jf. bilag 1.

  Kirkeskat

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at sænke kirkeskatten fra 0,61 % i 2014 til 0,60 % i 2015.

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -14.386.536

  Fællesfonden

  121.000

  Landskirkeskat

  3.664.000

  Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag

  10.691.000

  Underskud overført til status

  89.464

  Ved udgangen af 2014 har kirken et tilgodehavende på kr. 2.107. Det betyder, at den ved udgangen af 2015 har en gæld til kommunen på kr. 87.357.

  LOVE/REGLER:

  Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt til de høringsberettigede parter. Forvaltningen har modtaget 2 høringssvar jf. bilag 3 og 4. Indholdet af høringssvarene er opsummeret i bilag 5.

  Eventuelt yderligere høringssvar medtages til mødet.

  Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 2. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-10-2014

  Ad 1

  Budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ad 4

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 5

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ad 6

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 7

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 09-10-2014

  Ad 1.

  L fremsatte det tekniske budget som budgetforslag

  For stemte: 1 (L)

  Imod stemte: 14 (A+C+O+T+V)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T

  Budgetforslag fra Liste T:

  For stemte: 3 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV

  ACOV fremsatte det indgåede budgetforlig som ændringsforslag til forvaltningens tekniske budgetforslag.

  For stemte: 11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Ad 2-3

  Godkendt.

  Ad 4

  Godkendt, dog sådan at grundskyldpromillen ændres til 25,02 som følge af budgetforliget.

  Godkendt.

  Ad 5-7

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.: