Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 10 udgår

Dagsorden herefter godkendt

Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo september 2014
  Sagsid.: 14/519

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 139,2 mio. kr. ultimo september 2014. Det er med antagelse om anlægsoverførsel fra 2014 til 2015 på 20 mio. kr., samt mindre driftsudgifter på 14 mio. kr. for regnskab 2014.

  Budget 2014 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil er følgende ændringer:

  2014 / 1.000 kr.

  Indflydelse på serviceudgiftsrammen

  (X): Påvirker servicerammen

  Budgetlagt forøgelse af likvide aktiver

  133

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Anlæg

  KB 19.12.2013: Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014

  KB 19.12.2013: Deponering ESCO

  KB 27.3.2014: Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014

  I alt tillægsbevilling anlæg

  -7.430

  -6.000

  -1.523

  -14.953

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Drift

  KB 19.12.2013: Decentraliseringsoverførelser

  KB 13.5.2014: Annonce-rekruttering

  I alt tillægsbevilling drift

  -250

  -100

  -350

  X

  X

  Tillægsbevillinger i alt

  -15.303

  I alt KB godkendt

  -15.170

  + = forøgelse, - = forbrug

  Der er tillægsbevillinger for samlet set 15,303 mio. kr. i 2014.

  Den udmeldte serviceramme fra KL for Dragør Kommunes budget 2014 er 587,4 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 595,2 mio. kr. ultimo september 2014.

  Beslutningen om anlægsudgifter på skoleområdet for ca. 18 mio. kr. har konsekvenser for likviditeten i 2015.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Overgang til obligatorisk digital post
  Sagsid.: 13/378

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 vedtog Folketinget i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at borgere og virksomheder skal have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige.

  Borgere og virksomheder bliver obligatorisk tilsluttet til Digital Post. Denne del af loven er sat i kraft for virksomheder 1. november 2013 og bliver det for borgere den 1. november 2014.

  Loven giver Dragør Kommune ret til at sende meddelelser, dokumenter, m.v. digitalt til borgere og virksomheder.

  Loven fastslår, at digitale meddelelser fremsendt gennem løsningen har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter mv., der sendes som traditionel papirpost. Denne del af loven trådte i kraft 1. juli 2012.

  Loven omfatter alle borgere over 15 år og alle virksomheder. Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. Dragør Kommune yder hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt.

  Fritagelse

  De borgere, der efter hjælp og vejledning ikke kan tilgå posten digitalt, kan blive fritaget for at modtage posten digitalt, hvis der foreligger en fritagelsesgrund. Anmodning om fritagelse skal ske til borgercentret. En fritagelse er som udgangspunkt gældende i to år, men kan gøres tidsubegrænset.

  Fritagelsesgrundene udgøres af følgende særlige forhold:

  - Manglende adgang til computer i eget hjem

  - Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt

  - Udrejse eller ophør af fast ophold i Danmark

  - Sproglige barrierer

  - Praktiske vanskeligheder med at anskaffe NemID.

  Status på obligatorisk digital post

  Status på digital post cirka en måned til, at borgerne har deadline for at blive tilmeldt, er at 61 pct. af borgerne i Dragør Kommune er tilmeldt, og 7 pct. har fået bevilget en fritagelse eller en midlertidig fritagelse for ordningen.

  Dermed mangler 32 pct. af borgerne at tilmelde sig frivilligt eller at blive fritaget, hvilket giver Dragør Kommune en placering i den bedre halvdel af kommunerne i forhold til landsgennemsnittet, og i top 10 i hovedstadsregionen. Det er forvaltningens skøn at antallet af tilmeldinger og fritagelser vil stige yderligere i løbet af oktober måned, da kommunen her optrapper sin informationskampagne, for at få de sidste borgere med.

  Den fællesoffentlige kampagne har kørt på bl.a. Facebook, tv og i aviser de seneste måneder. Formålet med kampagnen er at informere borgerne om tilmeldingen til Digital Post inden den 1. november 2014, og at de skal huske at tjekke deres digitale post, samt om muligheden for fritagelse fra Digital Post.

  Dragør Kommune informerer borgerne igennem Dragør Nyt, kommunens og bibliotekets hjemmeside, samt igennem personalet i Borgercentret og ældrepleje, som yder vejledning i takt med at flere og flere borgere henvender sig.

  Biblioteket har udbudt kurser i løbet af efteråret 2014 hvor borgerne har kunnet lære hvordan de anvender en digital postkasse, og hvordan borgeren kan opsætte den.

  Borgercentret har i samarbejde med Biblioteket været ude og besøge alle skolerne, hvor eleverne er blevet undervist i brugen af Digital Post, og fået oprettet Nemid, som skal anvendes til Digital Post. I alt er cirka 225 elever blevet undervist.

  Samtidig har forvaltningen koncentreret sig om at fritage de borgere som skal fritages bl.a. på plejehjemmene, og igennem hjemmeplejen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Til efterretning.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 4
  2. budgetopfølgning 2014 på SSU's område
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -1.462.991 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Dog vil sektor 8 først blive gennemgået ved 3. budgetopfølgning. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2014 samlet set vil have et mindre forbrug på -1.462.991 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Mindreforbruget skyldes justeringer på misbrugsområdet. Dette skyldes et skøn på mindreforbrug af voksne i dagbehandling.

  -218.000

  Sektor 7

  Ældre og handicappede

  Mindreforbruget skyldes en række justeringer. På indtægtssiden skyldes det forventet øget indtægt på servicepakken samt mellemkommunale betalinger.

  På udgiftssiden forventes der merudgifter på plejervederlag samt støtte-kontaktpersoner.

  -1.244.991

  Afvigelse i alt

  -1.462.991

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.462.991 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalg den. 4. september 2014

  Økonomi- og Planudvalg den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.10.24

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2014

  Udvalget anbefaler over for ØU og KB, at beløbet forbliver i forvaltningen, og kan i givet fald indgå i efterårets budgetopfølgning.

  For stemte:

  6 (A, C, L, O, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Borgmesteren stillede forslag om, at forvaltningens anbefaling følges:

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  For stemte:

  11 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder, at kommunens budgetopfølgning er utilstrækkelig og ikke konsekvent nok. Det belyses eksempelvis ved, at de tekniske korrektioner under budget 2015 er relativt meget større end de samlede konsekvenser af budgetopfølgningen.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning 2014 BEPU, BFKU og ØU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 1.074.000kr., som tages fra kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er kommunens budget gennemgået. Det forventes på nuværende grundlag, at kommunen i 2. budgetopfølgning på de omhandlede udvalgsområder vil have et merforbrug på 1.074.000 kr., som tages fra kassen.

  Budgetafvigelserne fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3.

  Folkeskole

  Det forventede netto merforbrug skyldes en række modsatrettede justeringer.

  På udgiftssiden forventes der blandt andet et større forbrug grundet den nye skolereform samt flere elever anbragt på skoler uden for kommunen. Derudover er der færre elever der bor i andre kommuner, men går i skole i Dragør.

  På indtægtssiden forventes der færre indtægter for SFO’erne i forbindelse med den nye reform, hvor eleverne skal tilbringe mere tid i skolen.

  971.000

  Sektor 6.

  Borger og Social

  Det forventede netto merforbrug skyldes en række modsatrettede justeringer.

  På udgiftssiden forventes der blandt et større forbrug på anbragte børn på opholdssteder. Derudover forventes der færre anbringelser på efterskoler samt færre anbringelser på døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer. På indtægtssiden er der færre indtægter på den centrale refusionsordning.

  På beskæftigelsesområdet forventes der et mindreforbrug. Dette skyldes, at der ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste forventes færre udbetalinger.

  353.000

  -250.000

  Budgetafvigelse i alt

  1.074.000

  Tillægsbevillingen er fordelt på 2 udvalg. 1.324.000 kr. fra BFKU’s område, og -250.000 kr. på ØU’s område. BEPU’s område har ingen justeringer til 2. budgetopfølgning.

  Beslutning BEPU den 2. september 2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Beslutning BFKU den 3. september 2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der gives en tillægsbevilling på 1.324.000 kr. på BFKU’s område, samt en tillægsbevilling på -250.000 kr. på ØU’s område.

  Det vil sige, at kassen nedskrives med i alt 1.074.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder, at kommunens budgetopfølgning er utilstrækkelig og ikke konsekvent nok. Det belyses eksempelvis ved, at de tekniske korrektioner under budget 2015 er relativt meget større end de samlede konsekvenser af budgetopfølgningen.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 6
  Kvartalsrapport oktober 2014
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser, at Dragør Kommune har en passende fordeling af låneporteføljen og er godt positioneret mod et stigende renteniveau.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 206.198.954 kr. ultimo september 2014.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,22 pct. Gælden fordeler sig med 58 pct. i fast rente og 42 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Det er rådgivers vurdering, at det danske obligationsmarked står på en bund af kviksand. Siden starten af året har en kombination af skuffede vækstforventninger, lave inflationstal, aggressiv retorik fra den europæiske centralbank og en stigende geopolitisk uro trukket de danske renter længere og længere ned. På helt kort sigt kan det ikke udelukkes, at navnlig de længere danske markedsrenter vil falde endnu mere.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 7
  Årsberetning for magtanvendelse 2013
  Sagsid.: 14/2308

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at årsberetningen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen fremlægger årsberetning for 2013 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

  Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaven i forhold til magtanvendelse som en del af det forpligtende samarbejde. Det betyder, at alle former for magtanvendelse i Dragør Kommune indberettes til Tårnby Kommune, og at det er Tårnby Kommune, der skal sikre, at medarbejderne i Dragør Kommune overholder lovgivningen. Eksempelvis når der er behov for at benytte sig af fastholdelse i forbindelse med udførelse af personlig hygiejne, fastspænding med stofsele eller personlig alarm.

  Der har i 2013 ikke været indberettet tilfælde af magtanvendelse til Tårnby Kommune. Både i 2011 og 2012 var der 7 indberettede tilfælde om magtanvendelse (Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013 og 25. oktober 2012). Tilfældene var alle relateret til demente beboere på Omsorgscenter Enggården.

  Både i Tårnby og i Dragør Kommune er vurderingen, at faldet i antallet af indberetninger skal ses i sammenhæng med Omsorgscenter Enggårdens indsats på demensområdet. For det første er den skærmede enhed blevet udvidet, så flere demente borgere får et botilbud, som passer til deres sygdom. I den skærmede enhed er der flere kompetencer blandt medarbejderne og flere ressourcer til at arbejde med demente, så magtanvendelse undgås. Fx er der bedre muligheder for at motivere dørsøgende demente til at blive i enheden, ligesom de fysiske rammer i sig selv motiverer til at blive i enheden.

  For det andet er der som led i implementeringen af forløbsprogram for demens blevet ansat en demenskoordinator i kommunen. En del af demenskoordinatorens arbejde på Enggården er blandt andet at supervisere medarbejderne og udvikle deres kompetencer og viden om demente. Dette betyder, at alle afdelinger har fået en ressource, som de kan bruge i arbejdet med demente og dermed nedbringe antallet af indberetninger om magtanvendelse.

  For det tredje er der udarbejdet socialpædagogiske handleplaner for alle demente beboere både i den skærmede enhed og i de andre afdelinger. I den socialpædagogiske handleplan er beboerens problemer og udfordringer beskrevet. Der er også beskrevet en plan for, på hvilke måder og med hvilke metoder medarbejderne skal arbejde med beboeren, så konfliktsituationer undgås, og beboeren imødekommes på sine behov.

  Afslutningsvis skal det understreges, at magtanvendelse i nogle tilfælde vil være nødvendigt, når alle andre løsningsmuligheder er udtømte. Det centrale er, at andre muligheder og metoder er afprøvet først.

  LOVE/REGLER:

  I ”Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven” fremgår det af § 14, at ”kommunalbestyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for, jf. §§ 9 og 9b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.”

  Det fremgår af § 14 stk. 2, at beretningen årligt skal forelægges kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Taget til efterretning.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede. I stedet deltog Ole Svendsen (A) og Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 8
  Ældrerådet - ansøgning om diæter for deltagelse i eksterne møder.
  Sagsid.: 14/2386

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  At

  der tages stilling til, om Ældrerådets ansøgning om diætbetaling for deltagelse i eksterne møde skal imødekommes.

  2.

  At

  diæterne -såfremt ansøgningen imødekommes – alene bevilges til op til maksimalt 10 årlige møder som skal være temamøder med undervisning, formands- og næstformandsmøder samt 2 årlige formandsmøder.

  3.

  At

  udgiften til diæter og kørselsgodtgørelse, såfremt ansøgningen imødekommes, lægges ind i budgettet for 2015-2018 med kr. 44.000,00.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014 og derefter i Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Økonomiudvalget traf den 23. oktober 2014 følgende beslutning:

  ”Sagen sendes tilbage i udvalget med henblik på yderligere uddybning af udvalgets beslutning.”

  På ovenstående baggrund fremsendes sagen på ny til behandling i Social- og Sundhedsudvalget med anmodning om en stillingtagen til indstillingens pkt. 1-3 og sammenhængen med udvalgets beslutning af 30. september 2014.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Ældrerådet i Dragør Kommune har fremsendt ansøgning om, at kommunalbestyrelsen beslutter, at Ældrerådets medlemmer kan få diætbetaling for deltagelse i eksterne kurser.

  Kommunalbestyrelsen har i henhold til retssikkerhedsloven pligt til at betale Ældrerådets medlemmer diæter for rådets egne møder jfr. retssikkerhedsloven og reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere, på et møde den 31. marts 2011, besluttet, alene at yde diæter for Ældrerådets egne møder og antallet er fastsat til maksimalt 12 årlige egne møder.

  Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder, men kan vælge at gøre det jfr. kommunestyrelsesloven.

  Det er dog en udtrykkelig betingelse for at kunne bevilge diæter til eksterne møder, at disse møder kan rummes inden for kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  Der skal være tale om deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet i ældrerådet. I lovbemærkningerne er udtrykkeligt anført, at det er en betingelse, at der er tale om, at kurserne m.v. skal have undervisning som hovedindhold.

  Ældrerådet har fremsendt en opgørelse over rådets eksterne mødeaktiviteter i 2014. Opgørelsen er indeholdt i ansøgningen.

  Indtil nu har ældrerådet deltaget i 18 møder i 2014, og der er planlagt deltagelse i yderligere 2 møder inden årets udgang.

  Administrationen vurderer, at ikke alle 20 møder opfylder lovens krav om, at der skal være tale om kurser med undervisning som hovedformål.

  Administrationen vurderer konkret, at der er undervisningsindhold i de 4 årlige temamøder, de 4 årlige formands- og næstformandsmøder samt de 2 årlige formandsmøder.

  Administrationen kan oplyse, at Danske Ældreråd har oplyst, at der er højest forskellig praksis i alle landets kommuner, og der ikke som sådan kan peges på en tendens i forhold til om der ydes diæter eller ikke.

  Derfor anbefaler administrationen, at en eventuel bevilling af diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder begrænses til maksimalt 10 årligt og begrænses til at være netop de 10 nævnte kurser, da de indeholder undervisning, således at udgiften har hjemmel i kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven § 31, stk. 3: ” Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer”.

  Bestemmelsen i retssikkerhedsloven indebærer, at der er pligt til at yde diæter til Ældrerådets egne møder.

  Kommunestyrelsesloven § 16a, stk. 1: ” Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv.”

  Indholdet af kommunestyrelsesloven § 16a indebærer, at det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om der skal ydes diæter til andre møder/kurser end Ældrerådets egne.

  Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1, litra c: ” Deltagelse i kurser mv. der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv”.

  Denne bestemmelse, som er den udgiften til diæter i givet fald skal hjemles indenfor, angiver, at der skal være tale om kurser m.v. som af kommunalbestyrelsen (eller økonomiudvalget, såfremt der er sket delegation) anses for at have betydning for hvervet som ældrerådsmedlem.

  I bemærkninger til bestemmelsen har lovgiver anført:

  ” Ved kurser, jf. litra c, forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Bestemmelsen omfatter imidlertid - i overensstemmelse med ældre praksis vedrørende kursusbegrebet i tidligere bestemmelser - tillige kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder.”

  Det er med afsæt i bemærkningerne til bestemmelsen, administrationen har vurderet, at de 10 kurser, som konkret opregnes i indstillingen og sagsfremstillingen, opfylder formålet, og at det derfor er til disse møder udgiften lovligt vil kunne afholdes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt diæterne til 10 eksterne møder bevilges som ansøgt med 2 deltagere på møderne, skønnes udgiften at ville udgøre ca. kr. 36.000 på årsbasis.

  For 2015 og fremover skal dette beløb lægges ind i budgettet, medens eventuelle udgifter i 2014 for deltagelse i fremtidige møder afholdes inden for rammen.

  Der vil også blive tale om kørselsgodtgørelse i fald diæterne bevilges. Denne udgift skønnes at udgøre maksimalt kr. 6. - 8.000,00 årligt, idet der forudsættes at ske samkørsel.

  Det kan oplyses, at der i 2014 og fremover er afsat en driftsramme til Ældrerådet på 18.200 kr. og en mødediætkonto på 30.300 kr. til egne 12 årlige møder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Forvaltningen oplyste, at udgiften til 10 årlige eksterne møder af 2 deltagere vil være 24.000 kr. incl. befordringsgodtgørelse på 8.000 kr. og ikke 44.000 kr., som oplyst i anbefalingen.

  Ad 1 - 3.

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU og KB, at der afsættes en pulje på 24.000 kr. til styrkelse af ældrearbejdet med virkning fra 2015 og fremover.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede. I stedet deltog Ole Svendsen (A) og Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen sendes tilbage i udvalget med henblik på yderligere uddybning af udvalgets beslutning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg besluttede at afsætte en pulje på 24.000 kr. fra 2015 og fremover til styrkelse af ældrearbejdet, herunder blandt andet til højst 10 eksterne møder med undervisningsindhold, jf. sagsfremstillingen, brochure og Vestegnstræf efter en prioritering.

  SSU vedtog herudover, at udgiften afholdes inden for egne rammer i 2015, hvorfor sagen kan stoppe i SSU.

  Godkendt.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 9
  Opnormering i virksomhedsservice
  Sagsid.: 14/1926

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at Dragør Kommune samtykker til Tårnbys anmodning jf. delaftale fra 22. august 2010,
  1. at der gives en tillægsbevilling på 450.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundet vakant direktørstilling er vi beklageligvis blevet opmærksomme på at denne sag ikke er blevet forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Tårnby kommunes økonomiudvalg har den 22. juni 2011 godkendt større organisationstilpasning for arbejdsmarkedsenheden. Dette omhandler konkret for Dragør Kommune, at de har nedsat en Aktørenhed, som efterfølgende har ændret navn til Virksomhedsservice. Konkret betyder det for Dragør Kommune at Tårnby Kommune har lavet en opnormering som de ikke har orienteret os om og derfor ikke stillet krav om 25 % medfinansiering med tilbagevirkende kraft.

  Godkendelsen af den 22. juni omhandler aktørenheden/ virksomhedsservice jf. bilag 3.

  I henhold til delaftale om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 10. marts 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25. pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering vil Dragør Kommune skulle supplere med 25 pct. svarende til 9,25 timer.

  Tårnby Kommunes økonomiudvalg har igen den 18. december 2013 godkendt endnu en opnormering i Virksomhedsservice for at kunne imødekomme den stigende mængde af borgere med særlige behov. I denne forbindelse blev de opmærksomme på at Dragør Kommune ikke er blevet anmodet om medfinansiering fra tidligere opnormering.

  Se vedlagte bilag 1 og 2

  Økonomiudvalg besluttede den 18. december 2013 at godkende, at der bevilges midler til at ansætte to uddannelsesmentorer og en integrationskonsulent i Jobcentret med virkning fra 1. januar 2014 jf. bilag 2.

  Til de to uddannelsesmentorer er der afsat 900.000,- kr. til dækning af lønomkostninger mv., og til stillingen som integrationskonsulent er der afsat 500.000,- kr. Samlet har Tårnby Kommunes økonomiudvalg således godkendt, at der i alt afsættes 1.400.000,- kr. til de tre nævnte fuldtidsstillinger.

  Stillingen som integrationskonsulent er besat pr. 1. januar 2014, mens de to mentorstillinger er besat fra 1. februar 2014.

  I henhold til delaftale om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 10. marts 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25 pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering, vil Dragør Kommune skulle supplere med 25 pct. svarende til 27,75 timer.

  Opnormeringerne vurderes til at kunne opfylde de øgede krav om at tilbyde og fastholde unge i en uddannelse og det er nødvendig med en øget mentorindsats i forhold til at kunne vejlede, støtte og fastholde de unge i et ordinært uddannelsesforløb.

  Samlet set af de to opnormeringer foretaget henholdsvis den 22 juni 2011 og 18. december 2013anmoder Tårnby Kommune om, at Dragør Kommune bidrager med en fuldtidsstilling på 37 timer pr. 1. juni 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være tale om en lønsum svarende til 450.000 kr. inkl. pensionsudgift m.m.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Punktet udgår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  For stemte:

  12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 10
  Styrelsesvedtægt folkeskole og SFO
  Sagsid.: 14/2086

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler:

  1.

  at

  udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne, SFO forældreråd, Pædagogisk råd, Fælles elevråd, Fælles skoleråd og MED.

  2.

  at

  høringsperioden fastsættes til 2 måneder.

  3.

  at

  sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeskolereformen, der trådte i kraft 1. august 2014, har medført lovændringer, som gør en ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen og SFO i Dragør Kommune påkrævet på visse punkter, for at styrelsesvedtægten afspejler gældende lovgivning.

  Samtidig indebærer folkeskolereformen og de lovændringer, der er sket i konsekvens af reformen, at kommunalbestyrelsen på en række områder kan tage aktivt stilling til flere forhold; herunder tage beslutninger om organiseringen af fora omkring skolevæsenet.

  På den baggrund har skoleafdelingen udarbejdet et udkast til en ændret styrelsesvedtægt med bilag til drøftelse og behandling i kommunalbestyrelsen.

  Skoleafdelingens udkast med forslag til ændringer er udarbejdet ud fra en ambition om, at den nye styrelsesvedtægt skal styrke skolebestyrelserne yderligere gennem en reform af den organisation, der jf. gældende styrelsesvedtægt er omkring skolerne og SFO i Dragør kommune.

  Bilag 1 er første udkast til en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet og SFO i Dragør Kommune.

  Gældende styrelsesvedtægt med bilag fremlægges som bilag 2 til orientering og som sammenligningsgrundlag.

  Skoleafdelingens forslag til ændringer er følgende:

  SFO-forældreråd, Pædagogisk Råd, Fælles elevråd og Fælles Skoleråd foreslås nedlagt.

  Lovgivningsmæssigt hører SFO ind under folkeskoleområdet, og skolens ledelse.

  SFO- Forældrerådet foreslås nedlagt i sin nuværende form, således at det tydeliggøres, at de forældre, der er valgt ind i skolebestyrelsen også repræsenterer de forældre, der har børn i SFO.

  Dog reserveres muligheden for at der ved hver SFO kan etableres et forældreråd på 3- 5 medlemmer, som støtter skolebestyrelsen i sager vedrørende SFO.

  I forlængelse af den nye reform er det blevet gjort frivilligt at danne pædagogisk råd. Det pædagogiske råd forslås nedlagt, da det efter skoleafdelingens opfattelse kan være hensigtsmæssigt at samle kræfterne i en samlet skolebestyrelse.

  Ved en nedlæggelse af pædagogisk råd vil det være op til den enkelte skoleleder, at sikre den pædagogiske drift og medarbejdernes inddragelse i relevante fora.

  Fælles Skoleråd foreslås også nedlagt i den hensigt at skolebestyrelsen bliver det organ, der samler de engagerede forældrekræfter, der er til stede i lokalsamfundet. Derudover er det for skolebestyrelserne også blevet muligt at tilbyde to pladser til eksterne repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, hvorfor det fremadrettet er muligt at sikre indflydelse fra det omgivende samfund ad den vej.

  Fælles elevråd

  Det fælles elevråd forslås nedlagt.

  Det er oplyst, at det er svært at engagere eleverne til at deltage i et fælles elevråd på tværs af skoler. Samtidig vurderer skoleafdelingen, at det er vigtigt at styrke elevrådene, der hvor de er, således at demokratiet bliver nærværende for eleverne og styrker deres engagement i forhold til medbestemmelse.

  Skolebestyrelsen sammensætning, repræsentation af afdelinger og repræsentanter udefra:

  Skoleafdelingen foreslår, at SFO-lederen deltager på skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret; altså på lige vilkår som skolelederen.

  Dette forslås med henblik på at styrke sammenhængskraften mellem skole og SFO, da skoleledelsen fremadrettet også bør omfatte SFO lederen.

  I folkeskoleloven er anført, at hvis en skole har undervisning på mere end en afdeling, skal der vælges mindst én forældrerepræsentant fra hver afdeling. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2014, at denne fordeling skulle være 3/4.

  I forbindelse med afholdelse af valg til skolebestyrelserne er Dragør Kommune af Undervisningsministeriet blevet gjort opmærksom på, at der ikke i loven er en forudsætning om, at repræsentanterne for afdelingerne skal have børn på den afdeling, de repræsenterer.

  Når loven ikke indeholder en forudsætning om dette, vil der ikke i styrelsesvedtægten kunne indlægges en forudsætning om det, og derfor foreslår skoleafdelingen, at beslutningen om 3 /4-repræsentation ændres og der faldes tilbage på lovens regel om, at der vælges mindst én repræsentant for hver afdeling.

  En yderligere ændring af folkeskoleloven indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at to pladser i de respektive skolebestyrelser skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

  Skoleafdelingen foreslår, at kommunalbestyrelsen delegerer beslutningen om ekstern deltagelse i skolebestyrelsen til de respektive skolebestyrelser. Dermed kan skolebestyrelserne selv beslutte at tilbyde to pladser i skolebestyrelsen til eksterne repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, såfremt skolebestyrelsen ønsker dette.

  Valg til elevråd:

  Skoleafdelingen foreslår, at der ved hver skole udskrives og afholdes valg til elevrådet én gang årligt med henblik på at motivere og styrke elevernes demokratiske forståelse for vigtigheden af medindflydelse på deres skolegang. Valget foreslås udskrevet til afholdelse første tirsdag i september.

  Fastlæggelse af sommerferie:

  Grundet lovændringerne skal kommunalbestyrelsen nu træffe beslutning om sommerferiens længde, hvilket skal indskrives i en ny styrelsesvedtægt. Der er ikke tale om et forslag, men en konsekvensændring med henblik på, at styrelsesvedtægten opfylder folkeskoleloven § 14a, stk.2.

  Skolepolitiske mål:

  Den nugældende styrelsesvedtægt indledes med de af kommunalbestyrelsen trufne skolepolitiske mål. Disse foreslås udtaget af styrelsesvedtægten, og anbefales fremtidigt alene at være indeholdt i Dragør Kommunes skolepolitik, der skal udarbejdes i løbet af skoleåret 2014/ 2015.

  Foruden ovenstående forslag til ændringer, vil der i bilaget til styrelsesvedtægten ske ændringer for så vidt angår:

  Skoledistrikter:

  Der er foreslået indført faste skoledistrikter i Dragør Kommune fremadrettet. Dette forslag behandles på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014, og styrelsesvedtægtens bilag vil blive tilrettet i overensstemmelse med den beslutning som træffes i denne sag.

  Der er i styrelsesvedtægtens bilag yderligere tilføjet nogle kriterier, som skolerne kan navigere efter i forhold til de elever, der måtte ønske at blive optaget på skoler som ikke er barnets distriktsskole.

  Specialundervisning og specialpædagogisk bistand:

  I henhold til folkeskolelovens § 3a skal børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5 stk. 5.

  I henhold til § 4 tilbyder folkeskolen speciel pædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og der kan tilbydes elever hvis udvikling kræver særlig vidtgående hensynstagen eller støtte undervisning i 12 år.

  Valgfag:

  Folkeskolereformen indebærer også at kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag end de der er beskrevet i folkeskoleloven.

  Skoleafdelingen anbefaler, at kommunalbestyrelsen delegerer denne beslutningskompetence til skolebestyrelserne ved den enkelte skole, således at eventuelle valgfag kan tilpasses netop den enkelte skoles behov.

  Tosprogundervisning:

  I henhold til folkeskoleloven § 5 stk. 6 og 7 gives der i fornødent omfang undervisning i dansk som andet sprog til tosprogede børn i grundskolen.

  Skoleafdelingen anbefaler, at der ved tosprogede elever forstås elever, der kommer fra ikke vestlige lande. Timeressourcer er afsat til særlig tilrettelagt danskundervisning samt supplerende faglig støtte til kommunens tosprogede elever.

  Undervisning i Fritiden:

  Punktet anbefales at udgå og erstattes af gældende lovgivning; herunder folkeskoleloven § 14 b:

  Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af

  1. mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin,
  2. mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
  3. 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

  Stk.2. Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige 1.400 timer i et skoleår. Undervisningstiden kan dog overstige 1.400 timer for elever, der vælger mere end et valgfag, jf. § 9, stk. 7.

  Stk.3. Undervisningstimerne i stk. 1 og 2 opgøres i klokketimer.

  Pauser indgår i den samlede undervisningstid.

  Stk.4. For bestemte skoler kan undervisningsministeren på baggrund af en pædagogisk begrundet ansøgning godkende, at undervisningstiden overstiger 1.400 timer.

  Skoleafdelingen anbefaler ovenstående forslag til ændringer, og at der herefter i overensstemmelse med lovgivningen, indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Høringsperioden foreslås at være 2 måneder, således at skolebestyrelserne gives tid til en grundlæggende drøftelse af de foreslåede ændringer.

  Når høringssvarene er modtaget, vil skoleafdelingen fremlægge disse i forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af ændringerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkastet til styrelsesvedtægten skal sendes i høring i skolebestyrelserne, SFO forældreråd, Pædagogisk råd, MED-udvalget, Fælles elevråd og Det fælles skoleråd.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i januar 2015

  Økonomiudvalget i januar 2015

  Kommunalbestyrelsen i januar 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Ad 1.+2.+ 3.

  Godkendt.

  Herudover blev det vedtaget, at hvert parti kan vedlægge et bilag med politiske opmærksomhedspunkter til vedtægterne. Frist for indsendelse af bilag til forvaltningen er mandag den 27. oktober 2014 kl. 8:00.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Punktet udgår

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 11
  Forslag til nye skoledistrikter i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/2911

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget beslutter at vedtage en ny skoledistriktsgrænse, der giver en mere ligelig fordeling af de kommende årgange på Dragørs skoler.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsesmødet 18. september 2014 blev det besluttet at indføre faste skoledistrikter i Dragør Kommune med henblik på at opnå optimal funktionalitet ved anvendelsen af KMD elev til digital skoleindskrivning samt at leve op til den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Sagen havde forinden været i både Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

  Imidlertid giver de nuværende distrikter en skæv kapacitetsfordeling.

  KMDs udtrækslister viser, at 108 elever fra årgang 2009 med skolestart i 2015 hører til St. Magleby skoledistrikt, og 78 elever hører til Dragør skoles skoledistrikt. De 108 elever kan ikke rummes i de 3 spor St. Magleby skole har kapacitet til. Derimod har Dragør Skole med sine i alt 5 spor kapacitet til at rumme flere end de 78 børn, der tilhører skoledistriktet. Derfor har skoleafdelingen udarbejdet et forslag til nye skoledistrikter, der tager højde for dette.

  På Dragør skole (Nord og Syd sammenlagt) er der i indeværende skoleår 116 elever i 0. klasse fordelt på 5 spor med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,2 elever. På St. Magleby skole er der 79 elever i 0. klasse fordelt på 3 spor med en gennemsnitlig klassekvotient på 26,3 elever. Ca. halvdelen af årgang 0 (skoleåret 2014/15) i Dragør skoledistrikt har bopæl i det nuværende St. Magleby Skoledistrikt.

  Skoleafdelingen har via KMD-elev trukket indskrivningslister for den kommende årgang 0. Systemet trækker børn pr. årgang via den daginstitution, de på nuværende tidspunkt er indskrevet i.

  De børn, der starter skole i 2015 må forventes overvejende at være født i 2009 og har derfor haft særlig fokus. Men skoleafdelingen har også trukket lister for årgang 2010, 2011 og 2012 for at vurdere om den forslåede distriktsgrænse også er meningsfuld på sigt.

  Følgende kriterier ligger til grund for den foreslåede distriktsgrænse:

  • Afstand til skolen.
  • Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i begge distrikter.

  Nedenstående tabel viser antal børn i 0. klasse født mellem 2009 og 2012. For at kunne sammenligne de to distrikters gennemsnitlige klassekvotient antages det, at der i alle årene oprettes de maksimale 5 og 3 spor på henholdsvis Dragør- og St. Magleby skole.

  Antal børn fordelt på årgange og skoler, gennemsnitlig klassekvotient i parentes.

  Årgang/distrikt

  Nuværende Dragør

  Distrikt

  Nuværende St. Magleby

  Distrikt

  I alt

  Foreslåede Dragør distrikt

  Foreslåede St. Magleby distrikt

  2009

  78 (15,6)

  108 (36)

  186 (190)[1]

  111 (22,2)

  75 (25)

  2010

  74 (14,8)

  89 (29,7)

  163

  104 (20,8)

  59 (19,7)

  2011

  66 (13,2)

  82 (27,3)

  148

  95 (19)

  53 (17,7)

  2012

  63 (12,6)

  82 (27,3)

  145

  90 (18)

  55 (18,3)

  Kilde: KMD elev

  De foreslåede distrikter giver en jævn fordeling af børn i de to distrikter om end med uundgåelige variationer over årene, da koncentrationen af skolestartere ikke er identisk fra år til år.

  Der tages forbehold for til- og fraflytninger samt elever fra andre kommuner, der vælger en af Dragørs skoler. Det vurderes dog ikke at ændre væsentligt på det samlede billede.

  Der er faldende børnetal de kommende år og ingen af distrikterne vil derfor – med den nuværende kapacitet – opleve kapacitetsproblemer.

  Det kan oplyses at følgende bilag vil blive uddelt på BFKU mødet:

  Kort over nuværende skoledistrikter.

  Kort over foreslåede skoledistrikter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede. I stedet for deltog Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Forslag fra Liste T:

  Udkast til skoledistrikter sendes i høring.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet.

  Afstemning om administrationens anbefaling:

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 12
  Lønsumsstyring på SFO området
  Sagsid.: 14/2904

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget indfører lønsumsstyring på SFO området i lighed med skoleområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør kommune har godkendt indførelse af SFO pr.1. august 2011.

  Der blev oprettet 2 skoledistrikter:

  Dragør skole Nord SFO og St. Magleby SFO.

  Fordelingen pr. 1. januar 2015:

  Dragør skole Nord SFO er sammensat af Nordstrandens SFO, Hartkorn SFO, Blushøj SFO, Jægervejens SFO og Strandengens SFO.

  St. Magleby SFO er sammensat af Kirkevejens SFO, Sølyst SFO og Rødtjørnens SFO.

  Der er ansat en fællesleder for hvert distrikt, som har reference til skolelederen på henholdsvis Dragør skole og St. Magleby Skole.

  På SFO-området har der været personbudgetteret (normeringsstyret) gennem årene. Området er decentraliseret og der er overførselsadgang fra budgetår til budgetår. Mindre forbrug op til 50.000 kr. eller op til 3% af det korrigerede budget overføres automatisk og fuldt ud efter Kommunalbestyrelsens godkendelse og merforbrug op til 5% af det korrigerede budget overføres automatisk og fuldt ud efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Det anbefales, at der pr. 1. januar 2015 indføres lønsumsstyring for SFO’erne. Derved opnås samme retningslinjer som på de 2 skoler og der opnås en enklere budgetmetode. Over- og underskud kan overføres med 100% til næste budgetår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids og Kulturudvalget 8. oktober 2014.

  Økonomiudvalget 23.oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede. I stedet for deltog Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 13
  Udvikling af bådeværftsgrunden, Dragør Havn
  Sagsid.: 14/1974

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget.

  2.

  at

  der tages principiel stilling til, om kommunen er sindet at forlænge kontrakten med uopsigelighed i minimum 15 år.

  3.

  at

  der tages principiel stillingtagen til, om kommunen er sindet at tillade fremleje af kommunale lejemål.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens indkaldelse af udviklingsforslag og projekter for Dragør Havn, fremkom Dragør Baadeværft med forslag til udvikling af bådeværftsgrunden omfattende renovering af den eksisterende bebyggelse og videreudlejning af dele af hovedbygningen til maritime erhvervsformål.

  Ved BEPU’s behandling af de modtagende havneforslag blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget fra Dragør Baadeværft, med henblik på en genbehandling af forslaget, når det foreligger mere oplyst.

  Der har herefter været en dialog med ejeren af Dragør Baadeværft, Dirch Petersen, med henblik på yderligere konkretisering af forslaget, - både vedrørende den fysiske indretning og forventninger til ændringer i lejekontrakten.

  Ved et møde den 12. august 2014 mellem Dirch Petersen og forvaltningens projektgruppe blev der redegjort for elementerne i projektet, som omfatter:

  Renovering af facader,

  Fjernelse af den nuværende skurbebyggelse mod øst langs Fiskerikajen for derved at åbne op for et offentligt tilgængeligt gårdareal, bl.a. med udeservering for øje,

  Placering af 2 skurvogne i gårdarealet, den ene rettet mod ”kaffeservering” i gårdarealet, den anden som udstillingsvogn for produktion af skurvogne på bådeværftet,

  Bevaring af nuværende teltoverdækkede reparationsarealer (4 teltmoduler) mod sydøst, hvor der vil foregå skurvognsproduktion i det ene telt og reparation af træjoller (åbent værksted) i et andet.

  Indretning af glaspusteri (v/ Rikke Bruzelius) i den østlige ende af bådeværftsbygningen, med ”udstillingsvindue” mod havnen.

  Indretning af maskinværksted/bådmekaniker med port ud mod Fiskerikajen,

  Flytning af salgskontor for ”Hanse-både” fra færgebygningen til

  kontoret mod vest (er gennemført)

  Fastholdelse af nuværende snedkerværksted og den store bådhal med port ud mod havnepladsen.

  Der blev præsenteret skitser til illustration af forslaget (bilag).

  På længere sigt stiles mod en udflytning af bådeværftet til byggefeltet på den østlige del af færgearealet, i overensstemmelse med Lokalplan 70. Telthallen med tilhørende udeareal for Scandinavian Yacht Center forventes flyttet til byggefeltet i forbindelse med den aktuelle omlægning af færgearealet (er pt gennemført).

  Der er efterfølgende den 21. august 2014 modtaget en kortfattet projektbeskrivelse af de foreslåede indretninger, under forudsætning af at lejemålet forlænges minimum 15 år (vedlagt).

  I beskrivelsen anføres følgende tidsplan for tiltag og indretninger:

  Indenfor de næste 6 måneder:

  Generel oprydning af alle udenomsarealer, renovering af facader, fjernelse af østlige skur, udleje til glaspusteri og opstilling af skurvogne på ”den nye plads”.

  Inden for de næste 12 måneder:

  Indretning af mekanisk værksted.

  For så vidt angår forslaget i relation til lejekontrakten mv. oplyser Borgmestersekretariatet følgende:

  Dragør Baadeværft oplyste under det senest afholdte møde, at det er en afgørende forudsætning for forslaget og projektets realisering, at de er sikret kontraktmæssigt i en periode på mindst 15 år. Kontrakten er tidligere forlænget og aftalen udløber den 27. november 2018.

  Administrationen vurderer konkret, at én ny forlængelse af aftalen ikke vil være i strid med reglerne på området, men vurderer samtidigt at en eventuel fortsættelse af lejemålet herefter ikke vil kunne ske gennem forlængelse af den eksisterende kontrakt.

  Da spørgsmålet om forlængelse er afgørende for værftet, anbefaler administrationen, at der allerede på nuværende tidspunkt tages principiel stilling til, om man er positivt indstillet over for en forlængelse/fornyelse af den eksisterende kontrakt med en ny uopsigelighedsperiode på 15 år.

  Ved en overvejelse af, at ville forlænge kontrakten bør iagttages at en uopsigelighedsperiode begrænser kommunens handlemuligheder og råderum.

  Såfremt dette er tilfældet, vil administrationen efterfølgende foretage nærmere undersøgelse af, hvorvidt nogle af delelementerne i projektet vil skulle have indflydelse på lejeniveauet for den grund værftet lejer af kommunen.

  I projektet indgår fremlejeforhold til andre formål end værftsformål (kaffeservering og glaspusteri) og dette kan ikke udelukkes at skulle have indflydelse på lejeniveauet når henses til, at kommunen er forpligtet til at udleje til markedsleje og ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til bl.a. virksomheder. En meget lav grundleje vil eventuelt kunne siges at danne baggrund for en optimering af værftets (som fremlejer) indtjeningsmuligheder på fremlejeforholdet.

  Endvidere har Dragør Kommune ikke praksis for, at tillade fremleje hvorfor der også bør tages principielt stillingtagen til, om det er noget man fremadrettet vil tillade.

  En eventuel beslutning om at tillade fremleje vil have afsmittende virkning for fremtidige sager af lignende karakter, da det vedrører kommunens grundlæggende lejevilkår.

  En tilkendegivelse af, at være indstillet på en forlængelse af kontrakten vurderes ikke at danne præcedens, da forlængelsen i givet fald sker af hensynet til realiseringen af det konkrete projekt.

  Sagens videre fremdrift

  Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med forslaget jævnfør anbefalingen, vil administrationen følge op på sagen i forhold til nærmere dokumentation for projektets enkeltelementer, og efterfølgende fremsende dette til politisk behandling i en sag om endelig godkendelse af det samlede projekt, herunder evt. ændrede kontraktforhold.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har pt. i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Det kan oplyses, at værftet i dag betaler kr. 40 pr. m2 pr. år for det lejede areal på i alt 1.266 m2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  Udvalget anbefaler over for ØU, at en evt. forlængelse af lejekontrakten ikke må være til hinder for kommunens fremtidige udvikling af havneområdet.

  Ad. 3

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Oversendes til ØU, med anbefaling om at fremleje ikke er en mulighed.

  For stemte:

  6 (A +Asger Larsen (løsgænger) +C +O +V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen udsættes til næste ØU med henblik på yderligere drøftelser mellem partierne om udmøntning af erhvervsdelen i LP 70.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ændringsforslag fra ACOV

  ACOV foreslår,

  1. at forvaltningen kommer med et oplæg med henblik på udbud af det østlige byggefelt (B) i Lokalplan 70 i starten af 2015.

  2. at forvaltningen efterfølgende kommer med et oplæg med henblik på udbud af den vestlige byggefelt (A2) i Lokalplan 70

  3. at forvaltningen ikke skal arbejde videre med forslaget fra Dragør Bådeværft

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Sagen var løftet af Liste T, men udsendt for sent. Sagen blev taget af dagsordenen.

  Bilag

 • 14
  Udvidelse af ejerkredsen i HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 14/3062

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen beslutter at udvide HOFOR Spildevand Holding A/S, så Brøndby og Vallensbæk kommuner indtræder som medejere pr. 31. december 2014,

  2. at kommunalbestyrelsen tiltræder ejeraftalerne for HOFOR Spildevands-koncernen og HOFOR Vand-koncernen, og

  3. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udvidelsen af HOFOR Spildevands-koncernen og tiltræde ejeraftalerne og selskabsdokumenterne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samlede i juli 2012 deres vandselskaber i HOFOR Vand-koncernen.

  6 kommuner i ejerkredsen, herunder Dragør Kommune, samlede desuden i december 2012 deres spildevandsselskaber i HOFOR Spildevands-koncernen. Brøndby og Vallensbæk kommuner gik ikke med i Spildevands-koncernen, fordi deres spildevandsselskaber historisk er blevet serviceret af Spildevandscenter Avedøre I/S.

  Allerede ved etableringen af HOFOR Spildevands-koncernen tilkendegav de 6 kommuner i ejeraftalen, at de ønskede, at flere spildevandsselskaber på sigt indtrådte i koncernen.

  Kommunalbestyrelserne i Brøndby og Vallensbæk kommuner har nu i forsommeren 2014 tilkendegivet, at de ønsker at deres spildevandsselskaber indtræder i HOFOR Spildevands-koncernen pr. 31. december 2014. Brøndby og Vallensbæk kommuner vil gerne være med til at samle og styrke kompetencerne på spildevands- og klimasikringsområdet i HOFOR.

  Som et led i udvidelsen er serviceringen af de to spildevandsselskaber pr. 1. juli 2014 overgået fra BIOFOS til HOFOR. De to kommuner skyder henholdsvis Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S samt deres aktier i BIOFOS A/S ind i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Ud over ændringerne ved at Brøndby og Vallensbæks kommuner indtræder i Spildevands-koncernen, betyder det, at den nuværende observatørordning gøres permanent i både Vand- og Spildevands-koncernerne, at processen i forbindelse med optagelse af lån i vand- og spildevandsselskaberne gøres enklere og at ejeraftalerne generelt opdateres.

  Hvis alle 8 kommuner tiltræder, at Brøndby og Vallensbæk kommuner bliver medejere af HOFOR Spildevands-koncernen, vil Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S blive datterselskaber til HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune vil hver få en plads i bestyrelsen i HOFOR Spildevand Holding A/S, hvor de på nuværende tidspunkt alene har observatørstatus.

  Ved at udvide Spildevands-koncernen vil HOFOR i endnu højere grad kunne løfte opgaverne, fordi der opnås flere synergieffekter på tværs af kommunegrænserne og muligheden for at sikre en mere hensigtsmæssig tværkommunal koordinering i forhold til klimatilpasning.

  LOVE/REGLER:

  Selskabsretligt vil udvidelsen af HOFOR Spildevands-koncernen ske ved, at Brøndby Kommune indskyder Brøndby Kloakforsyning A/S i HOFOR Spildevand Holding A/S. Til gengæld modtager kommunen nyudstedte aktier i HOFOR Spildevand Holding A/S. Vallensbæk Kommune vil blive medejer på samme måde.

  Samtidig vil Brøndby og Vallensbæk kommuner også skyde deres aktier i BIOFOS-koncernen ind i HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunerne vil også for disse aktier modtage nyudstedte aktier i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Brøndby og Vallensbæk kommuner vil hermed blive indirekte ejere af BIOFOS-koncernen på linje med de 6 andre ejerkommuner, herunder Dragør Kommune. Der sker ingen ændringer i forhold til kommunernes udøvelse af deres (indirekte) ejerskab af BIOFOS-koncernen.

  Ejerfordeling

  Brøndby og Vallensbæk kommuner vil få en ejerandel af HOFOR Spildevand Holding A/S, der beregnes efter samme principper som de nuværende 6 ejerkommuners ejerandele. Brøndby Kommune får en ejerandel på 7,44 % og Vallensbæk Kommune får en ejerandel på 3,26 %.

  De nuværende 6 ejere af HOFOR Spildevands-koncernen beholder deres nominelle antal aktier, men da der udstedes nye aktier til Brøndby og Vallensbæk kommuner, vil de nuværende ejerkommuners forholdsmæssige ejerandel blive mindsket.

  For Dragør betyder det, at kommunen beholder det nuværende antal aktier, men kapitalforhøjelsen i HOFOR Spildevand Holding A/S medfører, at kommunens ejerandel ændres fra 2,78 % til 2,49 %.

  I Bilag 1 ses en samlet opgørelse over ejerkommunernes nuværende og nye ejerandele, og i Bilag 2 uddybes beregningerne.

  Selskabsretlige justeringer

  I forbindelse med udvidelsen af HOFOR Spildevands-koncernen, skal aftalegrundlaget for koncernen justeres. Ejeraftalen for HOFOR Spildevands-koncernen ændres, så den omfatter Brøndby og Vallensbæk kommuner, ejerandelene justeres, og der sker en generel opdatering af aftalen.

  Derudover foreslås det, at tidsbegrænsningen ophæves for den observatørordning, der gælder frem til udløbet af 2014. Observatørordningen giver en række kommuner (Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner), der ikke er medejere, mulighed for, at de hver har en observatør i bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Observatørstatus vil i fremtiden blive betinget af, at observatørkommunen indgår en samarbejdsaftale med HOFOR.

  Det foreslås også, at kompetencen til at optage lån i spildevandsselskaberne flyttes fra generalforsamlingen til bestyrelsen. Baggrunden er, at den nuværende ordning har vist sig at være uhensigtsmæssig i forhold til at overholde fristerne for at optage lån for at få investeringstillæg i prislofterne. Lån i KommuneKredit vil som hidtil være betinget af, at den enkelte kommune meddeler kommunegaranti. Sagen skal derfor under alle omstændigheder behandles af kommunalbestyrelsen.

  De to spildevandsselskaber – Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S – får vedtægter, bestyrelse og direktion svarende til de øvrige HOFOR spildevandsselskaber.

  Herudover vil der blive udarbejdet selskabsretlig dokumentation i forbindelse med indskud af de to spildevandsselskaber og aktierne i BIOFOS Holding A/S.

  Endelig vil der samtidigt blive gennemført en opdatering af ejeraftalen for HOFOR Vand-koncernen. I lighed med ejeraftalen for Spildevands-koncernen vil der ske en generel opdatering af aftalen. Også her foreslås det, at observatørordningen gøres permanent, og at kompetencen til at optage lån justeres.

  Derudover indarbejdes det tillæg, som de 8 HOFOR Vand-kommuner tiltrådte i 2013, hvor etableringen af et fælles Produktionsselskab blev udskudt.

  Ejeraftalerne fremgår af Bilag 3 og 4, og en oversigt over ændringer i ejeraftalerne fremgår af bilag 5. Og bilag 6 indeholder en samarbejdsaftale, som tilbydes de nuværende observatører.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune i forbindelse med udvidelse af ejerkredsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  1 (L)

  Undlod af stemme

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Ad 1:

  For stemte

  14 (A+C+O+V+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte

  1 (L)

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte

  4 (L+T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  T-gruppen ønsker ikke på det foreliggende grundlag at flytte beslutningskompetencen vedrørende låneoptagelse til bestyrelsen.

  Ad 3:

  For stemte

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte

  4 (L+T)

  Undlod af stemme

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 15
  Status over planlægning af jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  det fremlagte statusnotat godkendes.

  2.

  at

  forvaltningens forslag til at øge antallet af shuttle busser fra én til to godkendes.

  3.

  at

  pengene tages fra den foreslåede øgning af busdriften med én ekstra afgang pr. time på linje 350S.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det vedlagte statusnotat gennemgås planerne for gennemførelsen af Jul i Dragør 2014.

  Blandt ændringerne kan fremhæves, at forvaltningen har entreret med et lokalt kommunikationsbureau Grønbech for at sikre den bedst mulige professionelle markedsføring af eventen. De ekstra midler findes inden for rammerne af P & T´s budget.

  Forvaltningen foreslår at øge antallet af shuttle busser fra én til to, således, at der vil afgå en shuttle bus hvert tiende minut fra de fjerne beliggende parkeringsområder. Pengene hertil foreslås taget fra udgifterne til at indsætte én ekstra bus i timen på linje 350 S i de sidste tre julemarkedsweekender, da det er forvaltningens vurdering, at effekten af at indsætte én ekstra bus i timen på linje 350S vil have begrænset effekt og være vanskelig at formidle ud til brugerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vedtagne budget på 308.600 kr.forventes overholdt.

  Udgifterne til kommunikationsbureauet Grønbech på 50.000,- findes inden for rammerne af dette budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede. I stedet for deltog Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 16
  Redningsberedskabet - Frigivelse af bevilling til indkøb af digitale pager
  Sagsid.: 14/2901

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på kr. 100.000 til indkøb af pager, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 100.000,- kr. til indkøb af digitale pager.

  I forbindelse med nedlæggelse af analogsenderne i København skal alle beredskaber overgå til digitale pager senest den 1. januar 2015 da analogsenderen bliver nedlagt.

  Pagerne er de radiomodtagere brandfolkene bliver tilkaldt over.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 100.000,- kr. til indkøb af digitale pager.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 17
  Handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet 2014
  Sagsid.: 14/2866

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der etableres følbare signaler ved signalanlægget Kirkevej/Jægervej.

  2.

  at

  der etableres følbare signaler og taktile fliser i belægningen ved signalanlægget Kirkevej/Stationsvej.

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 104.100 til handicapvenlige tiltag på vej og trafikområdet til ændringer ved signalanlæggene, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er afsat kr. 104.100 til handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet.

  På møder og dialog med Dragør Handicapråd har rådet fremsat ønsker til prioriteringen af puljen til Handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet. Prioriteringsliste er vedlagt som bilag 1. Af denne fremgår, at et nyt fodgængerfelt på Kirkevej ved Wiedergården er 1. prioritet.

  Ved Handikaprådets møde den 28. august 2014 drøftede rådet følbare signaler. Konkret savnes følere i form af vibrationsanlæg ved det nye signalanlæg Kirkevej/Jægervej. Dette har nu 1. prioritet i Handikaprådets ønsker til prioritering af midlerne til handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet.

  På mødet redegjorde forvaltningen for problematik med begrænset fysisk plads ved en ny fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården. Herunder oplyste forvaltningen, at ingen af de 4 løsningsmuligheder for en ny overgang er hensigtsmæssige. Rådets formand foreslog i stedet for at opgradere signalanlægget på Kirkevej ved Stationsvej med tilsvarende følbare signaler samt taktile fliser. Referatet vedlagt som bilag 2.

  Det er forvaltningens vurdering, at etablering af følbare signaler både ved Jægervej og Stationsvej samt taktile fliser ved Stationsvej kan udføres indenfor det afsatte anlægsbudget 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 104.100 til Handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet er afsat i anlægsbudget 2014.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handikaprådet har på møde den 28. august 2014 udtrykt ønske om mest mulig opgradering af signalanlægget Kirkevej/Stationsvej som 1. prioritet, når en fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården er problematisk på grund af de fysiske forhold og deraf afledte økonomi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 18
  Forbedrede forhold kollektiv trafik 2014
  Sagsid.: 14/2897

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der ud for Krudthus 2 etableres overdækket cykelparkering ved Krudttårnsvej/Bachersmindevej

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 49.100 til forbedrede forhold for kollektiv trafik, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2014 afsat kr. 49.100 til forbedrede forhold for kollektiv trafik.

  Forvaltningen har samlet en række forslag til stoppestedsforbedringer for brugerne af den kollektive trafik i revideret notat af 14. februar 2013 (bilag 1). Af notatet fremgår nedenstående anbefalinger i prioriteret rækkefølge:

  1.

  Etablering af cykellæskærm ved Dragør Stationsplads

  2.

  Etablering af cykellæskærme ved Møllevej/Krudttårnsvej

  3.

  Etablering af buslæskærm på et par lokaliteter

  4.

  Driftsforbedringer (belægninger) ved ekstern entreprenør

  5.

  Etablering af cykellæskærm ved Ndr Dragørvej/D.B. Dirchsens Alle.

  6.

  Udvidelse af cykellæskærm ved Store Magleby

  7.

  Opsætning af cykelpumpe ved Dragør Stationsplads

  1. prioriteten på Dragør Stationsplads er gennemført i årene 2012 og 2013. Overdækningen har været en succes, idet udnyttelsen af den overdækkede cykelparkering har været stor.

  Næste projekt på listen er etablering af overdækning på den store cykelparkering ved Krudttårnsvej/Bachersmindevej ud for Krudthus 2 (skitse bilag 2). Denne cykelparkering anvendes også dagligt af mange borgere, som skal videre med bus. I første omgang kan der etableres en overdækning på 9,3 meter og med mulighed for senere supplerende overdækning.

  Det skønnes, at den bedst mulige forbedring af forholdene for den kollektive trafik vil være, at tilbyde overdækket cykelparkering ved større stoppesteder, hvorved attraktiviteten for kombinationsrejser med cykel og bus øges, fx for borgere bosiddende i Søvang, som ønsker at anvende linje 350S ved daglig pendling. Tiltaget er i øvrigt en del af en realisering af kommunens trafikpolitik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på kr. 49.100 til Forbedrede forhold for kollektiv trafik 2014 er afsat i anlægsbudget 2014.

  Fra 2013 er overført beløb på kr. 24.000 ligeledes til Forbedrede forhold for kollektiv trafik. Til sammen et beløb på kr. 73.100, der kan dække udgift til indkøb af ny 3 fløjet cykeloverdækning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 19
  Opstilling af granithavfruer ved krabbebroen
  Sagsid.: 14/1749

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der tages politisk stilling til

  1. om Dragør Kommune ønsker at modtage de to havfruer som lån i et år
  2. om man godkender, at de to granithavfruer placeres ved krabbebroen i gl. havn

  under følgende betingelser:

  a. ejeren deltager ved placeringen af havfruerne på stedet

  b. placeringsstedet udjævnes og asfalteres før havfruerne

  flyttes derhen

  c. kommunen tegner en forsikring for de to havfruer på

  samlet værdi 100.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af de to granitskulpturer, Peter Bech, henvendte sig i et brev af 2. juli 2014 til Dragør Kommune med et forslag om, at de to skulpturer blev opstillet ”et i øjenfaldende sted i den gamle havn” i Dragør By. Skulpturerne har aldrig været offentligt udstillet før. Peter Bech foreslår, at havfruerne i første omgang i f.eks. et år udlånes til opstilling et sted på havnen efter nærmere aftale mellem ejer og kommune, ”så man kan få lejlighed til at registrere publikums reaktion”.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014 blev et forslag fra A vedtaget, hvorefter der skulle nedsættes en gruppe med en repræsentant for hvert parti og en repræsentant fra henholdsvis Erhvervs- og Turistråd for at drøfte placeringsmuligheder.

  Dette udvalg mødtes den 17. september og besluttede at foreslå ejeren følgende to placeringer: Den ene havfrue placeret ved krabbebroen i den gl. havn, den anden yderst på molen i færgehavnen, jf. medsendte bilag.

  Forvaltningen afholdt herefter et møde med ejeren Peter Bech den 1. oktober 2014. På mødet diskuteredes placeringsudvalgets forslag og ejeren gav udtryk for, at han ikke kunne acceptere en placering af den ene havfrue på molen i færgehavnen, da den dels ville stå afsondret for publikum, dels stå i vejen for bådeoplægget.

  Derimod kunne ejeren godt godkende placeringen af den ene eller begge havfruer ved Krabbebroen med følgende anvisninger: a) ejeren ville selv være med til at placere havfruen/havfruerne på stedet, b) at der skulle udjævnes og asfalteres på placeringsstedet, c) at kommunen skulle tegne en forsikring for de to havfruer på samlet værdi 100.000 kr.

  Resultatet af drøftelserne med ejerne er forelagt placeringsudvalget. Et flertal af udvalget gav udtryk for, at man godt kunne gå ind for, at begge havfruer placeredes ved krabbebroen.

  Forvaltningen kan oplyse, at den årlige præmie for at forsikre de to havfruer for 100.000 kr., baseret på en lignende forsikringssag som kommunen allerede har tegnet, vil beløbe sig i størrelsesorden ca. 1800 kr. Hertil kommer en formodet selvrisiko i størrelsesorden 10.500 kr. De præcise tal for forsikringen af de to havfruer vil blive oplyst på udvalgsmødet.

  Udjævningen og asfalteringen på placeringsstedet foretages af Vej & Gartnerafdelingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I forbindelse med lejemålet forsikres de to granitfigurer for 100.000 kr., med en anslået årlig præmie på 1.800 kr., samt en anslået selvrisiko på forsikringen på ca. 10.500 kr. De eksakte tal oplyses på mødet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C) og Amagerlisten:

  Der takkes nej til at modtage havfruerne som lån i et år.

  For stemte 3 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Imod stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 1 (Kenneth Gøtterup(C))

  Faldet

  Ændringsforslag fra V:

  Der gives tilladelse til, at havfruerne kan sættes op ved krabbebroen ét år, men ved ejerens egen opsætning og for ejerens egen regning og risiko i enhver henseende.

  For stemte 3 (A+O+V)

  Imod stemte 4 (L+T+C)

  Faldet

  Administrationens anbefaling ad 1

  For stemte 2 (A+O)

  Imod stemte 5 (C+L+T+V)

  Faldet

  Morten Dreyer (O) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at forvaltningen indhenter en uvildig, kunstkritisk vurdering af skulpturerne, før der tages politisk beslutning i sagen.

  For stemte:

  5 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  9 (A+C+V+Morten Drejer (O))

  Undlod at stemme:

  1 (Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  Der takkes nej til at modtage havfruerne som lån i et år.

  For stemte:

  7 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C)+ Birger Larsen (O)+ Asger Larsen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  7 (A+V-Helle Barth+Kenneth Gøtterup (C)+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  1 (Helle Barth (V))

  Faldet

  Forslag fra Morten Drejer (O):

  Der gives mulighed for opsætning af to statuer på et areal ved Krabbebroen i eet år, men ved ejerens egen opsætning og for ejerens egen regning og risiko i enhver henseende.

  I forbindelse med opstilling kan låner afrette arealet med asfalt af sikkerhedsmæssige årsager efter anvisning fra Havnen.

  Inden udlånet udløber vil byrådet tage stilling til det videre forløb, hvis en forlængelse ønskes.

  For stemte:

  7 (A+Morten Dreyer (O)+Kenneth Gøtterup (C)+V-Helle Barth)

  Imod stemte:

  7 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C)+Birger Larsen (O)+ Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (Helle Barth (V))

  Faldet.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 20
  Indgåelse af ny kontrakt om skorstensfejning
  Sagsid.: 14/2699

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,  

  1.

  at

  der foretages en passende offentliggørelse på kommunens hjemmeside i fire uger.

  2.

  at

  kontrakten indgås for en periode på otte år.

  3.

  at

  der konkurreres på laveste pris.

  4.

  at

  der stilles krav om dokumentation for brug af faglært personale og at dette kan være til stede inden for 30 minutter ved tilkald fra brandvæsenet.

  5.

  at.

  administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den tilbudsgiver som afgiver tilbud med den laveste pris og som i øvrigt opfylder kravene som beskrevet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens kontrakt med skorstensfejermester Søren Christensen udløber den 31. december 2014.

  Siden kommunen udbød opgaven i 2010 har Klagenævnet for Udbud i en kendelse fra februar 2012 fastslået, at skorstensfejning ikke er omfattet af tjenesteydelsesdirektivet og følgelig heraf ikke skal i EU-udbud.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en vejledning til annonceringspligten efter den danske tilbudslovs afsnit II fastslået, at annonceringspligten ikke gælder tjenesteydelseskoncessioner.

  Selvom der altså ikke foreligger pligt til at udbyde aftaler om kommunal skorstensfejning for private på basis af udbudsdirektiverne og tilbudsloven, er der grund til at minde om, at indgåelse af koncessionsaftaler ifølge EU-domstolens praksis og meddelelser fra Kommissionen bør gøres til genstand for passende offentlighed, åbenhed og gennemsigtighed, hvorved der kan skabes effektiv mulighed for konkurrence om at opnå tildeling af sådanne aftaler.

  Det er administrationens vurdering, at det vil være mest korrekt, at gennemføre en passende offentliggørelse, eksempelvis på kommunens hjemmeside i en periode på fire uger hvor det bekendtgøres, at kommunen ønsker at indgå kontrakt vedrørende udførelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

  Som noget nyt foreslås det, at kontraktens løbetid fastsættes til otte år således, at der kan tages hensyn til de særlige forhold vedrørende skorstensfejning, herunder lokalkendskab til et stort antal forskelligartede huse og oplæring af lærlinge m.v. Det vil sige kontrakten indgås for perioden 1. januar 2015 til den 31. december 2022.

  Herudover vil der på hjemmesiden ligge et begrænset materiale, eksempelvis en revideret standardaftale om lovpligtig skorstensfejning i Dragør Kommune samt en tilbudsliste.

  For sagligt at kunne vælge mellem flere tilbud lægges der op til, at tilbudsgiverne konkurrerer på laveste pris, forstået som en reduktion af det vejledende gebyr som fastsættes én gang om året i samarbejde mellem KL og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.

  Desuden skal tilbudsgiverne kortfattet redegøre for tilbudsgivers kapacitet og kompetence i forhold til udførelse af den annoncerede opgave.

  Redegørelsen skal dokumentere, at tilbudsgiver har kapacitet og kompetence til at udføre den annoncerede opgave, herunder skal det dokumenteres at de medarbejdere, som skal udføre opgaven, er faglærte og at faglært personale kan være til stede inden for 30 minutter ved tilkald fra brandvæsenet.

  Da ny aftale skal være på plads inden den 1. januar 2015 foreslås det, at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den tilbudsgiver som afgiver tilbud med den laveste pris og som i øvrigt opfylder kravene som beskrevet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen administrerer betalingen fra borgernes side sammen med opkrævning af ejendomsskatten og opkræver et beløb hos skorstensfejeren på fem % af de opkrævede gebyrer til dækning af kommunens omkostninger.

  Vederlag for opkrævning af skorstensfejergebyr i 2013 udgjorde 51.893 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1+2+3+4+5

  Anbefales over for ØU, dog ønsker udvalget at udbuddet også annonceres på udbud.dk og Amager Bladet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 21
  Oversigt over råd og nævn
  Sagsid.: 14/2972

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at økonomiudvalget drøfter om der skal foretages yderligere i sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 11. september 2014 at listen over råd/nævn og politisk repræsentation fremsendes til politisk drøftelse med oplysninger om formål og mødefrekvens.

  Administrationen har udarbejdet ovennævnte liste med henblik på evt. yderligere politisk behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen oversendes til et senere møde i ØU med henblik på en generel drøftelse af fordele og ulemper ved politisk repræsentation i råd og nævn.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 22
  Engparken - ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelser i råderetssager
  Sagsid.: 14/3075

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at Dragør Andelsboligforening Engparken får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt kr. 52.400.000,00 til finansiering af råderetsarbejder.
  2. at de lejeforhøjelser som vil være en konsekvens af låneoptagelsen godkendes med en maksimal huslejestigning på kr. 1500,- pr. måned for de beboere der vælger at benytte råderetten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har den 29. september 2014 fremsendt ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelse i de såkaldte råderetssager for Dragør Andelsboligforening Engparken.

  Råderetssager er reguleret af lovgivningen for almene boliger.

  Reglerne indebærer mulighed for, at afdelingsmødet kan beslutte at tillade, at de lejere som ønsker det, kan få lov at udføre moderniseringsarbejder i lejeboligen, som lejere normalt ikke har adgang til at udføre.

  Der er typisk tale om udskiftning af køkken og bad, og det er helt frivilligt for lejerne om de vil benytte sig af råderetten.

  Arbejderne finansieres ved at boligselskabet optager et lån til dækning af udgiften. Det er boligorganisationen som skal sørge for, at arbejderne udføres.

  Lånet tilbagebetales som en lejeforhøjelse af de lejere som har valgt at benytte råderetten.

  Hvis lejerne fraflytter i den periode lånet betales tilbage, påhviler lejeforhøjelsen lejligheden/den ny lejer som så modsvarende overtager en lejlighed som er delvist moderniseret gennem råderetsarbejderne.

  Engparken besluttede på generalforsamlingen den 17. juni 2014 at det skal være muligt for beboerne i Engparken at benytte råderetten.

  Kopi af generalforsamlingsreferatet er vedlagt ansøgningen sammen en kopi af det råderetskatalog der gælder for Engparken; det vil sige dét katalog som viser hvilke arbejder lejerne kan vælge at få udført under råderetten.

  Engparken har besluttet, at der maksimalt kan lånes kr. 200.000,00 pr. lejemål.

  Afskrivningshorisonten på arbejderne – og dermed tilbagebetalingsperioden på de enkelte lån – er fastsat til 15 år for køkken og 20 år for øvrige arbejder.

  Da det er frivilligt for lejerne om de vil benytte råderetten kan det eksakte lånebehov ikke opgøres.

  Derfor ansøger Engparken om en maksimal låneramme, opgjort som det højeste lånebeløb der ville skulle optages, hvis alle lejemål skal låne 200.000,00.

  Hvis alle lejemål låner kr. 200.000,00 til råderetsarbejder, er der behov for et lån på maksimalt kr. 52.400.000,00.

  Det oplyses i ansøgningen, at en låneoptagelse på kr. 200.000,00 vil medføre en huslejestigning på kr. 1.500,00 pr. måned for de enkelte lejemål der benytter råderetten og låner det maksimale beløb.

  I henhold til lovgivningen kan en boligforening ikke optage lån uden kommunalbestyrelsen godkendelse, ligesom de lejeforhøjelser som er en konsekvens af låneoptagelsen i råderetssager og som overstiger 5% af den årlige husleje også skal godkendes af kommunalbestyrelsen før de kan effektueres.

  På nuværende tidspunkt er lejen pr. m2 kr. 924,00 og en låneoptagelse på kr. 200.000,00 vil medføre at en bolig på 71 m2 vil koste kr. 7.214,00 pr. måned efter lejestigning og en bolig på 83 m2 vil koste kr. 7.971,00.

  Råderetten indebærer en mulighed for, at lejerne i de almene boliger kan vælge at få indflydelse på moderniseringen af deres bolig og dermed opnå større tilfredshed med boligen samtidigt med, at boligen bringes i en tidssvarende stand.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at Engparken tillades en maksimal låneoptagelse i råderetssagerne på kr. 52.400.000,00 og at der godkendes lejeforhøjelser på maksimal kr. 1.500,00 pr. måned for de beboere som benytter råderetten og låner maksimumbeløbet på kr. 200.000,00.

  LOVE/REGLER:

  Lovgivningen om almene boliger regulerer råderetsarbejderne. Der er redegjort for hovedindholdet af de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke ansøgt om kommunal garantistillelse for låneoptagelsen under råderetten.

  I forhold til boligselskabet kan det oplyses, at den offentlige vurdering for etagebyggeriet pr. 1. oktober 2013 var 101 mio kr. og for rækkehusene 112 mio. kr.

  Den samlede vurdering er dermed 213 mio.kr.

  Som det fremgår af bilag 2, udskrift fra tingbogen over tinglyste hæftelser, er der tinglyst lån med en samlet hovedstol på kr. 7.527.00,00 for etagebyggeriet medens der på rækkehusene er tinglyst lån med en samlet hovedstol på i alt kr. 2.387.00,00.

  Den samlede friværdi vurderes derfor at ville kunne rumme en samlet låneoptagelse på det ansøgte beløb.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Ad 1+2:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 23
  Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af 2 ejendomme
  Sagsid.: 14/2991

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til sammenlægning af ejendommene Øresunds Allé 67a og b efter den 1. december 2015 under forudsætning af, at begge ejendomme på dette tidspunkt ejes af samme ejer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til sammenlægning af de to ejendomme Øresunds Allé 67 a og b efter den 1. december 2015, hvor ejendommene forventes at kunne være ejet af én ejer.

  Ejendommene har tidligere været én bolig som kommunalbestyrelsen i 1995 gav tilladelse til, kunne opdeles i 2 selvstændige boliger.

  Fordi ejendommen tidligere har været én samlet ejendom er det administrationens vurdering, at der skal særlige vægtige grunde til at nægte en sammenlægning.

  Da en sammenlægning af ejendommene indebærer, at én bolig nedlægges kræves kommunalbestyrelsens samtykke jf. boligreguleringslovens § 46.

  Administrationen anbefaler at tilladelsen gives på betingelse af, at begge ejendomme efter 1. december 2015 ejes af én ejer.

  Såfremt denne betingelse ikke er opfyldt, bortfalder tilladelsen.

  En tilladelse til sammenlægning berører ikke ejendommens status som beboelsesejendom.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46 som angiver, at det ikke er tilladt at nedlægge en bolig uden kommunalbestyrelsens samtykke.

  Bestemmelsen angiver endvidere, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte tilladelse hvis boligen efter sammenlægningen ikke har et bruttoetageareal på mere end 130 m², og de boliger som ønskes sammenlagt er ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejeloven, eller at boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

  Ingen af disse betingelser er opfyldt på ansøgningstidspunktet, og det kan oplyses at boligen efter sammenlægning vil være ca. 330 m2, og derfor skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 24
  Ansøgning om tilladelse til overdragelse af forpagtningskontrakt
  Sagsid.: 14/3066

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til at forpagtningskontrakten vedr. et areal bag rideskolen kan overdrages i forbindelse med salget af ejendommen Rytterager 1, Dragør.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af ejendommen Rytterager 1 forpagter et areal på ca. 3,5 tdl. af Dragør Kommune.

  Arealet er beliggende bag rideskolen og anvendelsesmulighederne er i forpagtningsaftalen begrænset til hestefold eller landbrugsdrift.

  Forpagterne ønsker nu at sælge ejendommen Rytterager 1, og der er indgået betinget købsaftale.

  Køber ønsker at overtage forpagtningen af arealet bag rideskolen samtidig med erhvervelsen af ejendommen Rytterager 1.

  Forpagtningskontrakten indeholder imidlertid en bestemmelse om, at genudlejning af brugsretten ikke er tilladt uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

  EDC Bøgvald der har forestået salget af ejendommen Rytterager 1, ansøger om tilladelse til at de nye ejere af ejendommen kan indtræde i forpagtningsforholdet, således at kontrakten overdrages til dem.

  EDC Bøgvald oplyser at arealet fortsat skal anvendes til hestefold, og at EDC Bøgvald i øvrigt påtager sig at meddele Dragør kommune når handlen er endelig, og der derfor skal udfærdiges ny forpagtningsaftale.

  Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til at de ny ejere af ejendommen Rytterager 1 kan indtræde i forpagtningsforholdet på gældende vilkår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forpagtningsafgiften udgør for 2014 kr. 6.057,27 for hele året.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 25
  Stillingtagen til udbud af OPP-projekt vedrørende svømmehal (lukket)
  Sagsid.: 14/2877
 • 26
  Salgsvilkår for ejendommen Vierdiget 2 (lukket)
  Sagsid.: 14/1934
 • 27
  Eventuelt
  Sagsid.: