Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Punkt 9 blev taget af dagsordnen, herefter blev dagsordnen godkendt.

Ole Svendsen (A) var indkaldt i stedet for Kenneth Gøtterup (C)
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Borgmesteren orienterede om følgende punkter:

  Økonomistyring, der er planlagt afrapportering til direktion og chefgruppe, og sagen fremlægges i Økonomiudvalget i december.

  Orientering om sygefravær på skolerne. Økonomiudvalget ønsker en opdatering på sagen i første kvartal 2015.

  Samling af beredskabscentre drøftes fortsat mellemkommunalt. Der tegner sig pt. ønsker om flere centre i hovedstaden end de tre som er forudsat i aftalen. Sagen skal drøftes politisk i nærmeste fremtid.

 • 2
  Teknisk udmøntning af barselsfond
  Sagsid.: 14/710

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at kr. 647.372 omplaceres fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

  Barselsfonden har en bevilling i 2014 på 1.944.700 kr. Der søges for perioden juli 2014 til september 2014 i alt kr. 647.372. omplaceret fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til bilag 1. I første kvartal blev der omplaceret kr. 292.728 i 2. kvartal blev der omplaceret kr. 803.189 Der resterer herefter et budget på kr. 201.411 i puljen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 20. november 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Ændring af byggesagsgebyr, genbehandling
  Sagsid.: 14/2838

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til et af følgende principper for opkrævning af byggesagsgebyr:

  A.

  at

  byggesagsbehandling i Dragør Kommune gøres gebyrfri med virkning fra den 1. januar 2015.

  Eller

  B.

  at

  der indføres byggesagsgebyr efter medgået tid med virkning fra den 1. januar 2015, og i givet fald at forhåndsdialog holdes gebyrfri og at gebyr kun faktureres ved afslutning af byggesagen (udstedelse af byggetilladelse).

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag blev behandlet på møde den 7.10.2014 i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU). Her blev følgende besluttet:

  ”Udvalget besluttede at, sagen genbehandles på næste møde, idet udvalget ønsker supplerende oplysninger om forventet antal byggesager sager opdelt på privat boligbyggeri og erhvervsbyggeri, vurdering af forventet byggesagsgebyr ved forskellige typer af byggesager i forhold til gebyret i dag, oplysninger om der er moms på det fremtidige gebyr.”

  De ønskede supplerende oplysninger fremgår af Notat af 27.10.2014 (vedlagt som Bilag 4).

  Sagsfremstilling til den første behandling i BEPU den 7.10.2014:

  Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug.

  Det er et krav, at kommunerne dokumenterer deres direkte og indirekte omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at de samlede gebyrindtægter ikke overstiger de samlede omkostninger. Kommunen kan imidlertid også vælge at undlade at opkræve gebyr for byggesagsbehandling.

  Lovændringen og de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet træder i kraft 1. januar 2015.

  Timepris

  Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug. Der må ikke opkræves ”grundgebyr” eller ”opstartsgebyr”.

  I dag opkræver kommunen gebyr efter henholdsvis fast gebyr og efter antal kvadratmeter for 5 forskellige bygningskategorier.

  De nugældende gebyrer er angivet i takstbladet bilag 1.

  I henhold til Energistyrelsens vejledning om opkrævning og fastsættelse af byggesagsgebyr, kan kommunen kun tage gebyr for behandlingen af byggesager efter byggeloven.

  Medgået tid til sagsbehandling efter planloven, fx kontrol af projekters overholdelse af lokalplaners bestemmelser, kan således ikke faktureres.

  Det vurderes således, at behandlingen af byggesager efter byggeloven alene omfatter mellem 20 og 40 % af den samlede ”bruttotid” pr. medarbejder.

  Det er som nævnt et væsentligt princip, at gebyrindtægterne ikke må overstige de omkostninger, kommunen har i forbindelse med behandling af byggesagerne. Derfor skal kommunen kunne dokumentere, hvilke udgifter og indtægter der er på byggesagsområdet. Der skal desuden udarbejdes en lovpligtig instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne. Eksempel på udregning af maksimal timepris er vist i bilag 2.

  Det er endnu ikke endeligt afgjort hvilke dele af sagsbehandlingen, der kan kræves gebyr for. Men det er en entydig forudsætning, at tidsforbruget registreres detaljeret på de enkelte sager. Det registrerede tidsforbrug ganges med en beregnet timepris, som skal opdateres løbende og skal dokumenteres af regnskabsudtræk.

  En ansøger vil kunne modtage 3 regninger, én for forhåndsdialogen, én for tilladelsen (eller afslaget) og én for afslutning af byggesagen efter endt byggeri. Opkrævning af gebyrer sker i dag kun, når tilladelsen er givet. Den fremtidige administration bliver mere kompliceret, da der kontinuerligt skal laves timeregnskaber og fakturering, samt dokumentation på at timeprisen ikke er for høj.

  Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. Udvalgte sagstyper, dele af sagsbehandlingen eller hele sagsbehandlingen kan være skattefinansieret. Flere kommuner har besluttet at indføre gebyrfri byggesagsbehandling, som konsekvens af den nye lovgivning.

  Vurdering

  Administrationen af ordningen bliver betydeligt mere ressourcekrævende end den nuværende. Hertil kommer et forventet større antal borgerhenvendelser vedr. gebyrstørrelsen. Ansøgningens kvalitet er afgørende for, hvor lang tid sagsbehandlingen tager, og dermed hvor stort et gebyr der opkræves. Dette vil gå ud over den uprofessionelle bygherre, som kun bygger denne ene gang. Opkrævning af gebyr for forhåndsdialog kan medføre, at ansøger fravælger denne med mulighed for dårligere ansøgninger til følge.

  10 kommuner har ”prøvekørt” ordningen, og de konkluderer, at gebyret for små byggesager som parcelhuse bliver dyrere, mens gebyret for større sager som erhvervsbyggeri bliver billigere i den nye ordning. I Dragør Kommune har erhvervsbyggerierne hidtil stået for ca. 60 % af den årlige gebyrindtægt. Samlet set viser erfaringerne, at kommunernes gebyrindtægter reduceres mellem 1/3 og halvdelen, ved det samme antal sager i den nye ordning sammenlignet med den nuværende.

  Hvis den nye ordning med gebyr efter tidsforbrug indføres, forventes det med de nuværende personaleressourcer at betyde en reduktion af servicen overfor borgerne som blandt andet vil gå ud over den indledende rådgivning af borgerne. Den indledende rådgivning er erfaringsmæssigt påskønnet og er hensigtsmæssig, blandt andet ved at forberede en hurtig sagsbehandling og stoppe urealistiske projekter inden de forelægges udvalget.

  Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at den nye ordning for byggesagsgebyrer vil forøge gebyromkostningerne i småhus-sagerne, forøge tidsforbruget på administration, åbne for klager over gebyrstørrelsen, medføre længere sagsbehandlingstider og en risiko for en reduceret gebyrindtægt.

  Det er således forvaltningens vurdering at der er tale om en væsentlig forringelse af serviceniveau, arbejdsgange og sagsbehandlingstider, samt at der vil opstå en skævvridning af størrelsen på gebyrer i forhold til projekternes størrelse, ved indførelse af timebaseret byggesagsgebyr.

  En total skattefinansiering af byggesagsbehandlingen vil derimod kunne ses som en serviceforbedring og bruges i kommunens branding som bosætnings- og erhvervskommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes gebyrindtægter på byggesagsbehandling har de seneste år været budgetteret til ca. 380.000 kr.

  Ved forslag A (gebyrfri byggesagsbehandling) skal indtægten fra byggesagsgebyrer i budget 2015 og frem fjernes.

  Hvis der indføres timebaseret byggesagsgebyr (forslag B) vil det have følgende konsekvenser:

  1.

  Der må forventes en mindre indtægt på ca. 200.000 kr. (ca. 50 %) i 2015, da der det første år må forventes en forsinket indbetaling af gebyrer, idet de først betales ved afslutning af byggesagen, hvor vi i dag opkræver gebyret ved udstedelse af byggetilladelsen. De efterfølgende år kan der fortsat budgetteres med ca. 380.000 kr.

  2.

  Der skal udarbejdes en lovpligtig instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne.

  3.

  Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende beslutte den endelige timepris for byggesagbehandling. Forventningen til en timepris kunne være ca. 650 kr./time, hvilket svarer til niveauet i hovedstadsområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Ad. A

  For stemte:

  3 Asger Larsen (løsgænger) + C + V

  Imod stemte:

  4 (A + O + T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. B

  For stemte:

  4 (A + O + T)

  Imod stemte:

  3 Asger Larsen (løsgænger) + C + V

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Asger Larsen (løsgænger) hævede herefter punktet til KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Ad. A

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet

  Ad. B

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB.

  Sagen er hævet til kommunalbestyrelsen i en tidligere behandling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ad A:

  For stemte:

  6 (C+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  9 (A+L+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad B:

  For stemte:

  9 (A+L+O+T)

  Imod stemte:

  6 (C+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 4
  Udvidelse af campingpladsens aktiviteter
  Sagsid.: 14/2893

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  ansøgers ønske om erhvervelse af naboarealet, til rekreative formål tilknyttet campingpladsen, afslås, med henvisning til den gældende forpagtningsaftale, og

  2.

  at

  forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om en lejekontrakt med ansøger, for et areal, til brug for opmagasinering af campingvogne, som angivet på detailkortet, bilag 3.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om mulighederne for at udvide aktiviteter i tilknytning til Copenhagen Camping (bilag 1).

  Konkret ønskes det kommunalt ejede naboareal inddraget og udlagt til rekreative formål, for campingpladsens gæster, der eventuelt kan tilbydes:

  Boldspil, drageflyvning, kondisti og motionsbane. Desuden ønskes der mulighed for at opmagasinere campingvogne, på et ca. 1500 – 2000 m2 stort areal.

  Eksisterende forhold

  Det pågældende naboareal, benævnt nr. 4 på oversigtskortet, bilag 2, har en størrelse på ca. 42.000 m2 (4,2 ha) og er pr. 1. oktober 2014 udlejet (bortforpagtet) til firmaet ”Amager Rullegræs”., jf. Økonomiudvalgets bemyndigelse den 21. august 2014.

  Det daværende Økonomi- og Planudvalg besluttede den 8.2.2007, at arealet ikke kunne inddrages som en udvidelse af campingpladsen med deciderede nye campingenheder, blandt andet på baggrund af en indsigelse fra Genbrugspladsen / Amagerforbænding.

  Lokalplan 47, for campingpladsen, åbner mulighed for opmagasinering på campingpladsens nuværende område, og lokalplan 55, for genbrugspladsen, udlægger et delområde, benævnt nr. 2 på oversigtskortet, som kommunal oplagsplads. Området er aldrig taget i brug som sådan, og kommunes Vej- og Gartnerafdeling har ingen planer om at udnytte oplagspladsen.

  En mindre del af lokalplanens arealudlæg indgår aktuelt i forpagtningsaftalen med ”Amager Rullegræs”, som det fremgår af oversigtskortet, (bilag 2).

  Vurdering af de rekreative aktiviteter

  Naboarealet benævnt nr. 4 har hidtil været anvendt / bortforpagtet til landbrugsmæssige formål, og der er i henhold til kommuneplanen mulighed for at anvende området til offentlige formål: Genbrugsplads, oplagsplads, komposteringsanlæg, mv.

  Som nævnt er området aktuelt forpagtet og området, som ansøger ønsker at erhverve, forekommer uforholdsmæssig stort til de beskrevne fritidsaktiviteter. Disse kan alternativt henvises til campingpladsen ”eget” naturområde, der har en størrelse på ca. 22.000 m2 (2,2 ha), og findes særdeles velegnet til formålet. Naturområdet er benævnt nr. 5 på oversigtskortet, bilag 2. Der er fra naturområdet direkte adgang til stisystemet ved Søvangsbugten.

  Vurdering af opmagasineringen af campingvogne

  Det skal foreslås at ca. ½ af det udlagte areal til kommunal oplagsplads tilbydes ansøger som et lejemål til opmagasinering af campingvogne (se detailkort, bilag 3).

  Arealet har en størrelse på ca. 1800 m2, og har alene adgang via de 4 omkringliggende arealer. Der er således ikke selvstændig vejadgang.

  Det foreslås, at ansøger selv forestår arealets planering, befæstelse og indhegning samt etablering af vejadgang fra campingpladsens område (se detailkort, bilag 3). Nærmere lejevilkår fastsættes i lejekontrakten.

  Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at ansøger har ønsket at erhverve berørte arealer, men ansøger har efterfølgende, i mail af 19.10.2014, tilkendegivet en foreløbig interesse i eventuelt at leje arealet.

  Udlejningen skal i givet fald ske på markedsvilkår, og da Økonomiudvalget varetager forvaltningen af lejeforhold, forelægges sagen Økonomiudvalget, til principiel behandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, bortset fra en mulig lejeindtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsrapport version 2.0
  Sagsid.: 14/3213

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget tager orienteringen om Kvalitetsrapport version 2 (2014/15) til efterretning.

  2.

  at

  Udvalget træffer beslutning om eventuelle tilføjelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapport version 2

  Med folkeskolereformen er det besluttet at overgå fra etårige til toårige kvalitetsrapporter. Dog således at der i overgangsårene 2014/15 og 2015/16 udarbejdes etårige kvalitetsrapporter. Den første toårige kvalitetsrapport vil blive udarbejdet for skoleårene 2016/17 og 2017/18.

  Kravene til indholdet og tidsterminer for kvalitetsrapporten er beskrevet i kvalitetsrapportbekendtgørelsen.

  Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål.

  Nedenfor beskrives minimumskravene til den nye kvalitetsrapport.

  Indhold

  Kommunalbestyrelsens vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau.

  Resultatoplysninger

  På skolevæsens- og skoleniveau

  1.

  Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

  a.

  Karaktergennemsnit i 9.klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.

  b.

  Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.

  c.

  Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik.

  2.

  Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

  a

  Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.

  b.

  Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

  c.

  Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

  3.

  Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

  a.

  Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse pr. 1. marts efter afsluttet 9. klasse eller 10. klasse.

  b.

  Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

  c.

  Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

  d.

  Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

  4.

  Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

  Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

  5.

  Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

  Midlertidige krav til oplysninger for skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/22.

  Kompetencedækning

  I hvilket omfang har lærerne undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

  Inklusion

  Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

  Sammenfattende vurdering og udarbejdelse af handleplaner

  Vurdering

  Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Dette skal som minimum gøres på baggrund af de ovennævnte parametre.

  Herudover skal kvalitetsrapporten indeholde opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

  Handlingsplan

  Det kan besluttes at udarbejde handlingsplaner, hvis niveauet i en eller flere skoler ikke er tilfredsstillende. Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse for de forhold, der begrunder udarbejdelsen af handlingsplanen, de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, hvem der er ansvarlig for tiltagene, og en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt.

  Kvalitetsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte en redegørelse for virkningen af iværksatte initiativer til forbedring af niveauet, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på tidligere kvalitetsrapporter, en vurdering af deres virkning og en stillingtagen til eventuelle justeringer af initiativerne.

  Tidsfrister

  Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet oktober året før.

  Der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15 med vedtagelse senest den 31. marts 2015 på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget 5. november 2014.

  Økonomiudvalget 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Ad 1.

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/KB.

  Ad 2.

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU og KB, at eventuelle ændringer drøftes ved fremlæggelsen i 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  Sendes tilbage til drøftelse i udvalget.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

 • 6
  Høring om Hovedgadens Fritidshjem
  Sagsid.: 14/969

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget tager stilling til høringssvarene og træffer beslutning om den fremtidige organisering af Hovedgadens Fritidshjem.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsættelse af sagsfremstillingen om Hovedgadens Fritidshjem i skolereformen fra den 8. oktober 2014, hvor udvalget anbefaler at omdanne fritidshjemmet til SFO, men inden endelig vedtagelse, sendte udvalget beslutningen i høring. Høringsbrevet er vedlagt som bilag.

  Sagen har nu været i høring hos berørte parter på institutions- og skoleområdet.

  Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

  Personalet i Hovedgadens Fritidshjem

  Forældrebestyrelsen i Hovedgadens Fritidshjem

  SFO ledelsen på St. Magleby skole

  Personale og forældrebestyrelse ved Dragør Menighedsbørnehave

  Personale og forældrebestyrelse ved Børnehaven Kornblomsten

  Forældrebestyrelsen Hollænderhus

  Institutionssamrådet

  Der er ikke modtaget høringssvar fra skolen eller SFO-personalet.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af høringssvarene:

  Personalet i Hovedgadens Fritidshjem ønsker ikke omdannelse til SFO, da hele grundlaget for den pædagogiske kerneopgave for Hovedgaden, som er defineret i Dagtilbudslovens ambitioner om trivsel og udvikling af børn i udsatte positioner, vil forsvinde.

  Såfremt Kommunalbestyrelsen alligevel beslutter at omdanne Hovedgaden til SFO, ønsker institutionen beslutningen truffet med en særstatus om at:

  • Normeringsniveauet fastholdes uden besparelser.
  • Hovedgadens økonomi kan ikke sammenblandes med de øvrige SFO-matrikler eller med skolen.
  • 100% af personalet er pædagogisk uddannet.
  • Personalet ikke rykkes rundt på andre institutioner.
  • Dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode.
  • Kluboverbygningen bevares som del af det pædagogiske tilbud.
  • Adgang til pædagogisk sparring om børn i udsatte positioner i Børn & Pædagogik.
  • Bevar status som uddannelsesinstitution.

  Forældrebestyrelsen i Hovedgaden er bekymrede for om overgangen til SFO medfører alvorlige forringelser for deres børn. Forældrebestyrelsen påpeger bl.a. at den selvstændige økonomi er forudsætningen for, at det særlige pædagogiske tilbud er muligt, og at den daglige ledelsesmæssige sparring forsvinder, når der ikke længere er et fast ledelsesteam tilknyttet huset. Forældrebestyrelsen mener ikke, at det særlige pædagogiske tilbud kan fastholdes i rammerne for en SFO.

  SFO ledelsen på St. Magleby hilser derimod en SFO struktur på Hovedgaden velkommen. SFO-lederen mener, at de kompetencer og erfaringer Hovedgaden har, kvalificerer den udviklingsproces, der skal tilgodeses i SFO- og skoleregi, og at et fremtidigt samarbejde omkring skolen vil være lettere at organisere, såfremt Hovedgaden bliver en SFO.

  De øvrige høringssvar udtrykker hovedsageligt bekymring over beslutningen og ønsker Hovedgaden bevaret som fritidshjem. Bekymringen tager udgangspunkt i at det særlige tilbud bliver vanskeligt at bevare/udvandes i en SFO struktur pga. fælles ressourcer, lavere normering, ingen selvstændig ledelsesstruktur, færre uddannede medarbejdere, og risikoen for at Hovedgadens personale skal dække huller andre steder med sårbarhed for Hovedgadens børn til følge.

  Desuden udtrykker høringssvarene bekymring over, at den pædagogiske viden i Hovedgaden vil forsvinde, når /hvis personalet ikke vil fortsætte i den nye organisationsform.

  Forvaltningens vurdering:

  Høringssvarene forholder sig hovedsageligt kritisk til den eventuelle beslutning om omdannelse af Hovedgaden til SFO.

  Såfremt Kommunalbestyrelsen alligevel ønsker at træffe beslutning om omdannelse af Hovedgaden til SFO, anbefaler forvaltningen, at følgende indskrives i den politiske beslutning i tråd med det politiske ønske om at bevare det særlige pædagogiske tilbud i de eksisterende rammer i Hovedgaden:

  • At normeringsniveauet fastholdes
  • At personalet har kompetencer, som er relevante i forhold til det særlige pædagogiske tilbud.
  • At dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutning om omdannelse til SFO kan få konsekvenser for budget 2015-18, idet forældrebetalingen er lavere i SFO, jf. sagsfremstillingen af 8. oktober 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  A, C, O, V foreslog, at Hovedgadens Fritidshjem omdannes til SFO, og at det særlige pædagogiske tilbud bevares i nuværende rammer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol:

  Liste T mener, det er højst uheldigt, at man ikke sikrer normeringsniveauet, når man omdanner Hovedgadens fritidshjem til SFO.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår at normeringsniveauet fastholdes, at personalet har kompetencer, som er relevante i forhold til det særlige pædagogiske tilbud og at dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode.

  For stemte:

  5 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  5 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol:

  Liste T vil gerne omdanne Hovedgadens Fritidshjem til en SFO, men kun under forudsætning af, at der stilles specifikke krav til kvaliteten i form af normeringsniveau, personalets kompetencer og pædagogiske metode.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 7
  Tillægsbevilling til Jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en bevilling på kr. 308.600 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med afholdelse af Jul i Dragør 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sidste møde i økonomiudvalget den 23. oktober 2014 blev det af forvaltningen oplyst, at der af tekniske årsager ikke er truffet formel beslutning af ØU og KB om at bruge 308.600 kr. i forbindelse med Jul i Dragør 2014. Forvaltningen skal på den baggrund anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 308.600 kr. til projektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En tillægsbevilling på i alt 308.600 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med Jul i Dragør

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

 • 8
  Evaluering af telefonomstillingen
  Sagsid.: 12/1541

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at evaluering tages til efterretning

  2. at telefontiden indskrænkes torsdage i tidsrummet kl. 16-18

  SAGSFREMSTILLING:

  Tidligere varetog en privat leverandør Dragør Kommunes telefonomstilling, på en ekstern lokation. Varetagelsen skete ikke tilfredsstillende, og opgaveløsningen bar præg af, at den eksterne leverandør var en virksomhed uden grundlæggende indsigt i kommunal opgavefordeling.

  Derfor hjemtog Dragør Kommune pr. 8. april 2013 telefonomstillingsopgaven, således at omstillingen nu varetages lokalt af medarbejdere fra afdelingen Borger og Social.

  Samtidig blev der indkøbt en elektronisk telefonbog til kommunens hjemmeside, hvor medarbejdernes direkte telefonnumre og arbejdsområder fremgår. Borgerne har derfor muligheden for direkte telefonopkald til den enkelte medarbejder. I forbindelse med indkøb af telefonomstillingen og den elektroniske telefonbog, blev det aftalt at udarbejde nedenstående evaluering.

  Omstillingen opfylder kerneopgaven med at omstille til de rigtige medarbejder tilfredsstillende. Omstillingen kender medarbejdernes arbejdsområder, og succesraten ligger på cirka 80 % succesfulde omstillinger. De resterende 20 % skyldes manglende overholdelse af telefonpolitikken. Chefgruppen har drøftet opfølgningen og vil sætte særligt ind i de afdelinger hvor omstillingen oplever problemer.

  Det er kun sket en gang i omstillingens levetid, at omstilling har været ude af funktion, og fejlen blev hurtigt rettet. Tidligere kunne den eksterne leverandør godt være ude af drift, uden at kommunen blev informeret.

  Efter hjemtagningen er antallet af borgerklager faldet, hvilket skyldes den personlige betjening borgerne modtager i omstillingen. Ligeledes har der ingen klager været fra kollegaer vedr. fejlomstillinger.

  Tast Selv menuen og køsystemet, så borgeren ved hvor de er henne i køen, har ligeledes været en succes, sammenholdt med at ventetiden for borgeren er faldet. Det er yderst sjældent ventetiden er over 3 minutter, og som udgangspunkt er ventetiden under 1 minut.

  Evalueringen har ligeledes vist at telefontiden kan indskrænkes. Oplevelsen blandt de medarbejdere som bemander omstillingen er, at man kan lukke for omstillingen i tidsrummet kl. 16-18 om torsdagen. Her ringer kun ganske få borgere, og personalet der passer omstillingen ville kunne bruges til personlig betjening, som stiger i denne periode. Tidsrummet om torsdagen kan dækkes ind med den samme telefon, som der anvendes om morgenen til aflysning af møder.

  Det anbefales at åbningstiden for personligt fremøde fortsat er til kl. 18. Administrationen vil være bemandet, så det også vil være muligt for borgere at ringe direkte ind til medarbejdere, evt. efter opslag i telefonbogen på hjemmesiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen er drøftet med MED-udvalget i administrationen, som er enige i indstillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. november 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Ad 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Taget til efterretning.

  Ad 2:

  For stemte:

  2 (V+C)

  Imod stemte:

  4 (Allan Holst (A)+O+L+T)

  Undlod at stemme:

  1 (Ole Svendsen (A))

  Faldet.

 • 9
  Ældrerådet - ansøgning om diæter for deltagelse i eksterne møder.
  Sagsid.: 14/2386

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  At

  der tages stilling til, om Ældrerådets ansøgning om diætbetaling for deltagelse i eksterne møde skal imødekommes.

  2.

  At

  diæterne - såfremt ansøgningen imødekommes – alene bevilges til op til maksimalt 10 årlige møder som skal være temamøder med undervisning, formands- og næstformandsmøder samt 2 årlige formandsmøder.

  3.

  At

  udgiften til diæter og kørselsgodtgørelse, såfremt ansøgningen imødekommes, lægges ind i budgettet for 2015-2018 med kr. 44.000,00.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014 og derefter i Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Økonomiudvalget traf den 23. oktober 2014 følgende beslutning:

  ”Sagen sendes tilbage i udvalget med henblik på yderligere uddybning af udvalgets beslutning.”

  På ovenstående baggrund fremsendes sagen på ny til behandling i Social- og Sundhedsudvalget med anmodning om en stillingtagen til indstillingens pkt. 1-3 og sammenhængen med udvalgets beslutning af 30. september 2014.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Ældrerådet i Dragør Kommune har fremsendt ansøgning om, at kommunalbestyrelsen beslutter, at Ældrerådets medlemmer kan få diætbetaling for deltagelse i eksterne kurser.

  Kommunalbestyrelsen har i henhold til retssikkerhedsloven pligt til at betale Ældrerådets medlemmer diæter for rådets egne møder jfr. retssikkerhedsloven og reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere, på et møde den 31. marts 2011, besluttet, alene at yde diæter for Ældrerådets egne møder og antallet er fastsat til maksimalt 12 årlige egne møder.

  Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder, men kan vælge at gøre det jfr. kommunestyrelsesloven.

  Det er dog en udtrykkelig betingelse for at kunne bevilge diæter til eksterne møder, at disse møder kan rummes inden for kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  Der skal være tale om deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet i ældrerådet. I lovbemærkningerne er udtrykkeligt anført, at det er en betingelse, at der er tale om, at kurserne m.v. skal have undervisning som hovedindhold.

  Ældrerådet har fremsendt en opgørelse over rådets eksterne mødeaktiviteter i 2014. Opgørelsen er indeholdt i ansøgningen.

  Indtil nu har ældrerådet deltaget i 18 møder i 2014, og der er planlagt deltagelse i yderligere 2 møder inden årets udgang.

  Administrationen vurderer, at ikke alle 20 møder opfylder lovens krav om, at der skal være tale om kurser med undervisning som hovedformål.

  Administrationen vurderer konkret, at der er undervisningsindhold i de 4 årlige temamøder, de 4 årlige formands- og næstformandsmøder samt de 2 årlige formandsmøder.

  Administrationen kan oplyse, at Danske Ældreråd har oplyst, at der er højest forskellig praksis i alle landets kommuner, og der ikke som sådan kan peges på en tendens i forhold til om der ydes diæter eller ikke.

  Derfor anbefaler administrationen, at en eventuel bevilling af diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder begrænses til maksimalt 10 årligt og begrænses til at være netop de 10 nævnte kurser, da de indeholder undervisning, således at udgiften har hjemmel i kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven § 31, stk. 3: ” Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer”.

  Bestemmelsen i retssikkerhedsloven indebærer, at der er pligt til at yde diæter til Ældrerådets egne møder.

  Kommunestyrelsesloven § 16a, stk. 1: ” Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv.”

  Indholdet af kommunestyrelsesloven § 16a indebærer, at det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om der skal ydes diæter til andre møder/kurser end Ældrerådets egne.

  Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1, litra c: ” Deltagelse i kurser mv. der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv”.

  Denne bestemmelse, som er den udgiften til diæter i givet fald skal hjemles indenfor, angiver, at der skal være tale om kurser m.v. som af kommunalbestyrelsen (eller økonomiudvalget, såfremt der er sket delegation) anses for at have betydning for hvervet som ældrerådsmedlem.

  I bemærkninger til bestemmelsen har lovgiver anført:

  ” Ved kurser, jf. litra c, forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Bestemmelsen omfatter imidlertid - i overensstemmelse med ældre praksis vedrørende kursusbegrebet i tidligere bestemmelser - tillige kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder.”

  Det er med afsæt i bemærkningerne til bestemmelsen, administrationen har vurderet, at de 10 kurser, som konkret opregnes i indstillingen og sagsfremstillingen, opfylder formålet, og at det derfor er til disse møder udgiften lovligt vil kunne afholdes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt diæterne til 10 eksterne møder bevilges som ansøgt med 2 deltagere på møderne, skønnes udgiften at ville udgøre ca. kr. 36.000 på årsbasis.

  For 2015 og fremover skal dette beløb lægges ind i budgettet, medens eventuelle udgifter i 2014 for deltagelse i fremtidige møder afholdes inden for rammen.

  Der vil også blive tale om kørselsgodtgørelse i fald diæterne bevilges. Denne udgift skønnes at udgøre maksimalt kr. 6. - 8.000,00 årligt, idet der forudsættes at ske samkørsel.

  Det kan oplyses, at der i 2014 og fremover er afsat en driftsramme til Ældrerådet på 18.200 kr. og en mødediætkonto på 30.300 kr. til egne 12 årlige møder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Forvaltningen oplyste, at udgiften til 10 årlige eksterne møder af 2 deltagere vil være 24.000 kr. incl. befordringsgodtgørelse på 8.000 kr. og ikke 44.000 kr., som oplyst i anbefalingen.

  Ad 1 - 3.

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU og KB, at der afsættes en pulje på 24.000 kr. til styrkelse af ældrearbejdet med virkning fra 2015 og fremover.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede. I stedet deltog Ole Svendsen (A) og Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen sendes tilbage i udvalget med henblik på yderligere uddybning af udvalgets beslutning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg besluttede at afsætte en pulje på 24.000 kr. fra 2015 og fremover til styrkelse af ældrearbejdet, herunder blandt andet til højst 10 eksterne møder med undervisningsindhold, jf. sagsfremstillingen, brochure og Vestegnstræf efter en prioritering.

  SSU vedtog herudover, at udgiften afholdes inden for egne rammer i 2015, hvorfor sagen kan stoppe i SSU.

  Godkendt.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Valg til Folketinget
  Sagsid.: 14/3085

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der til det kommende valg til Folketinget kun er ét afstemningssted og at det er i Hollænderhallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg. Det sidste valg til Folketinget fandt sted den 15. september 2011, og der skal derfor senest afholdes valg senest den 15. september 2015.

  Der er normalt tre afstemningssteder i Dragør Kommune, men ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen i maj 2014 var der truffet politisk beslutning om, at hele kommunen skulle udgøre ét afstemningsområde og at det eneste afstemningssted var i Hollænderhallen.

  Da det er tidskrævende at ændre antallet af afstemningsområder i det centrale personregister (foregår manuelt), har administrationen af hensyn til planlægningen behov for en afklaring af, om der er politisk opbakning til igen kun at have ét afstemningssted placeret i Hollænderhallen.

  Ved afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen i Hollænderhallen i maj 2014 var en af udfordringerne de trafikale forhold på p-pladsen, hvor der i perioder var meget trængsel. Det vurderes dog, at de trafikale forhold kan håndteres ved at benytte grusbanen bag Kirkevejens SFO som en ekstra parkeringsplads.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at der primært er fordele forbundet med afholdelse af valghandlingen på ét afstemningssted, eksempelvis i form af ensartet bedømmelse af stemmesedler, mindre sårbarhed i forhold til sygdom/fravær, omfanget af administrativt personale er mindre og der kræves færre tilforordnede. Hertil kommer, at tilrettelæggelsen af valghandlingen er markant enklere og mindre tidskrævende for administrationen at håndtere.

  Desuden er det tidsbesparende for Vej & Gartnerafdelingen som kun skal opstille valgudstyr ét sted og ligeledes for IT-afdelingen som opsætter it-udstyr efter at kommunen er gået over til afholdelse af digitale valg.

  På den baggrund skal administrationen anbefale, at der til det kommende valg til Folketinget kun er ét afstemningssted og at det er i Hollænderhallen.

  Der vil tættere på valget til Folketinget i lighed med tidligere blive fremlagt en sag om opgaver som kommunalbestyrelsen skal forholde sig til, herunder nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere, udpegning af valgstyrere, udpegning af formand for valgstyrerne og fastsættelse af antal tilforordnede vælgere m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien er beskrevet yderligere i vedlagte økonomiske beregning. Der arbejdes med fire beregninger, hvor besparelsen er udregnet i forhold til afholdelse af almindelige ikke digitale valg.

  Ved afholdelse af digitalt valg i Hollænderhallen med 3 valgborde opnås en besparelse på 18.800 kr.

  Afholdelse af digitalt valg i Hollænderhallen med 4 valgborde medfører en merudgift på 2.400 kr.

  Afholdelse af digitale valg på to afstemningssteder medfører en merudgift på 5.200 kr.

  Afholdelse af digitale valg på tre afstemningssteder medfører en merudgift på 46.000 kr.

  I beregningerne er der ikke taget højde for den tid administrationen må forventes at bruge yderligere ved valgafhandling på flere afstemningssteder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. november 2014

  Kommunalbestyrelsen 27. november 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår 3 valgsteder, under forudsætning af at Vierdiget Skole er funktionsdygtig ved valget.

  For stemte:

  3 (O+L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår 2 valgsteder.

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at valg til Folketinget foregår i Hollænderhallen og på Dragør Skole Syd, samt på Vierdiget Skole i tilfælde af, at skolen er funktionsdygtig ved valget.

  For stemte:

  7 (O+L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  8 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T-Ebbe Kyrø)

  Undlod at stemme:

  2 (Ebbe Kyrø (T) + Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 11
  Mødeplan 2015
  Sagsid.: 14/3167

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariatet, HR og udvikling anbefaler, at mødeplanen for 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2015.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage.

  Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00.

  Enkelte møder er flyttet pga. arrangementer eller helligdage.

  Mødet den 27. januar er en tirsdag og mødet den 27. maj er en onsdag.

  Mødet den 8. oktober vil kun indeholde budgettets 2. behandling.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. juni er en tirsdag.

  Mødet den 1. oktober vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der et møde tirsdag den 29. september.

  Datoer for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første SSU møder i året.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 5. maj og et Vejsyn den 1. september.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 8. april.

  Seminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 19. juni og 28. august 2015.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 12. og fredag den 13. marts 2015.

  Børn og Unge Topmøde

  KL afholder Børn & Unge Topmøde torsdag den 29. januar – fredag den 30. januar 2015. Topmødet finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 8. og fredag den 9. januar 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB for så vidt angår BEPU’s egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår BFKU´s egne møder.

  Herudover aftaltes det at lægge et yderligere dialogmøde ind den 6. maj 2015 i forbindelse med BFKU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB, med tilføjelse af at der ønskes et ekstraordinært ØU møde omkring 25. juni, med opfølgning på Økonomiaftalen, samt et opfølgningsseminar for KB i første kvartal.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg godkendte mødeplanen for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Der fastsattes følgende datoer til dialogmøder, som afholdes fra kl. 17.00 i forbindelse med udvalgets ordinære møder:

  7. maj – Enggården

  4. juni – Sundhed og Omsorg, herunder Tandplejen

  13. august - Ældrerådet

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Valg af leverandør til bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør kommuner (lukket)
  Sagsid.: 14/1740
 • 13
  Indgåelse af aftale med forsikringsmægler (lukket)
  Sagsid.: 14/3165
 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Udvalget drøftede opfølgning på besigtigelsestur vedr. udskiftning af lamper i byrummet.

  Udvalget drøftede hjemmesiden og ønsket om opgradering. ØU ønsker at tage stilling til udmøntning af de afsatte 1,5 mio. kr. til nye stillinger i administrationen.