Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. december 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsorden blev godkendt. Punkt 19 udgik.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  ConMotio afrapporterede projekt om økonomistyring. Til efterretning.

 • 2
  Meddelelse: Letbanesvar fra trafikministeren
  Sagsid.: 13/1114

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2014 at meddele deltagelse i analysearbejdet om et sammenhængende letbane/BRT-net (højklassede busser) i Storkøbenhavn og tilhørende økonomisk bidrag.

  Dragør Kommune afgav fælles svar til Transportministeren med en række kommuner i hovedstadsområdet (bilag 1).

  Jf. bilag 2 har Transportministeren takket for det fælles svar og lægger op til, at analysen tilrettelægges i nogle faser, hvor Transportministeriet med inddragelse af Region Hovedstaden gennemfører en første fase, der skal fungere som en screening af perspektiverne for nye letbaner/BRT.

  Resultaterne af den første fase tænkes så at danne grundlag for fælles drøftelser af, hvilke perspektiver og forslag, der er fælles interesse for at arbejde videre med i en fase to. I denne fase kan kommunal medfinansiering komme på tale, idet der da er udpeget hvilke konkrete forslag og linjeføringer for nye letbaner/BRT-løsninger, det kan være relevant at arbejde videre med.

  Transportministeriet vil skrive udkast til kommissorium for analysen og drøfte dette med regionen. Det samlede analysearbejde forventes at afsluttes endeligt inden udgangen af 2016 men med en række drøftelser og milepæle undervejs.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - status på sygefravær oktober 2014
  Sagsid.: 14/3024

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har fra april 2014 hver måned udsendt fraværsoversigter til alle ledere med personaleansvar. Med det nye system vil der fremover ske en afrapportering en gang i kvartalet til Økonomiudvalget. Næste gang med tal for januar 2015.

  Fravær sammenligning 2014 og 2013

  Det højeste tal i sammenligning måned til måned og år til år er markeret med fed.

  Okt.
  mdr.

  Samme
  måned
  sidste år

  År til
  måned 2014

  År til
  måned 2013

  Dragør Kommune

  Total

  5,4%

  5,0%

  5,0%

  4,2%

  Plan og Teknik

  3,6%

  2,3%

  3,5%

  2,3%

  Social, Børn og Kultur

  5,8%

  5,7%

  5,4%

  4,6%

  Stabene

  4,5%

  1,5%

  3,3%

  3,0%

  Det samlede fravær i kommunen har generelt været højere i 2014 end i 2013. Der har muligvis været en underrapportering af fravær i 2013, i forbindelse med overgang til KMD Opus og ændringer i ledernes måde at registrere fravær. Tallene for 2014 vurderes dog at være valide.

  Med den nye fraværsstatisk følges der op ift. alle ledere hver måned, både fra HR og fra afdelingschefer og decentrale ledere, samt ved drøftelser i MED-udvalg. Dette kombineret med den kontinuerlige indsats med omsorgssamtaler, samt omplacering/afskedigelser ved langtidsfravær, forventes at få effekt på fraværet. Fravær er dog også et udtryk for trivsel, og større ændringer, eks. folkeskolereformen, kan medvirke til et øget fravær i perioder.

  Statistikken på landsplan opgøres årligt. Ser man på Dragør Kommunes fravær i 2013 set i forhold til andre kommuner, er Dragør placeret pænt i forhold til gennemsnittet på landsplan og i forhold til resten af hovedstadsområdet.

  Sammenligning med landstal og udvalgte kommuner, 2013

  Total

  Fravær pr helårsansat, kalenderdage

  Fraværs-%

  Alle kommuner

  15,7

  4,3%

  Dragør

  14,9

  4,1%

  Tårnby

  15,5

  4,2%

  Vallensbæk

  16,9

  4,6%

  Allerød

  15,9

  4,4%

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Målsætning

  Økonomiudvalget fastlagde i marts 2012 en strategi for nedbringelse af sygefravær. Målet er at nedbringe fraværet så det i 2016 udgør maksimalt 12 dage pr. person pr. år, svarende til en fraværsprocent på 3,2 %.

  Sygefraværet har de seneste år udviklet sig således:

  2010

  4,9%

  2011

  4,5%

  2012

  4,1%

  2013

  4,1%

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo oktober 2014
  Sagsid.: 14/519

  ANBEFALING:

  Likviditeten ultimo oktober 2014 var på 115,1 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 135,8 mio. kr. ultimo oktober 2014. Det er med antagelse om anlægsoverførsel fra 2014 til 2015 på 22,2 mio. kr., samt mindre driftsudgifter på 14 mio. kr. for regnskab 2014.

  Budget 2014 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil er følgende ændringer:

  2014 / 1.000 kr.

  Indflydelse på serviceudgiftsrammen

  (X): Påvirker servicerammen

  Budgetlagt forøgelse af likvide aktiver

  133

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Anlæg

  KB 19.12.2013:

  Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014

  KB 19.12.2013:

  Deponering ESCO

  KB 27.3.2014:

  Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014

  I alt tillægsbevilling anlæg

  -7.430

  -6.000

  -1.523

  -14.953

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Drift

  KB 19.12.2013: Decentraliserings overførelser

  KB 13.5.2014: Annonce-rekruttering

  KB 30.10.2014: 2. Budgetopfølgning

  KB 27.11.2014: Jul i Dragør 2014

  I alt tillægsbevilling drift

  -250

  -100

  -389

  -309

  -1048

  I alt KB godkendt

  -16.001

  Ikke godkendte tillægsbevillinger

  3. budgetopfølgning:

  BEPU:

  BEKU

  SSU

  ØU

  1.400

  -549

  1.065

  4.684

  Anlæg

  Anlægsoverførsel fra 2014 til 2015

  22.245

  I alt ikke godkendt i budget

  28.845

  I alt

  12.844

  + = forøgelse, - = forbrug

  Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 16,0 mio. kr., og yderligere ikke godkendte tillægsbevillinger for 6,6 mio. kr. på drift i 2014 og 22,2 mio. kr. i anlægsoverførsler fra 2014 til 2015.

  Den udmeldte serviceramme fra KL for Dragør Kommunes budget 2014 er 587,4 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 593,6 mio. kr. ultimo oktober 2014.

  Beslutningen om anlægsudgifter på skoleområdet for ca. 18 mio. kr. har konsekvenser for likviditeten i 2015.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning 2014, BEPU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 1.400.000 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 1.400.000 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 1

  Renovation

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor

  Sektor 2

  Teknik og Miljø

  Budgettet har været skønnet for højt

  -1.400.000

  Sektor 9

  Erhverv og Turisme

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor

  Afvigelse i alt

  -1.400.000

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.400.000 kr. Det vil sige, at kassen forhøjes med 1.400.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhverv og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  3. Budgetopfølgning 2014, BFKU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at der tages højde for underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord, således at budgetopfølgningen går i nul for udvalget.

  eller

  at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 5.137.772 kr. til kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der henvises til sagen om decentraliseringen sags nr. 14/3562

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 5.137.772 kr. Dette beløb foreslås anvendt til at dække underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3

  Folkeskole

  På udgiftssiden er følgende:

  · Søskendetilskud har været skønnet for højt.

  · Færre børn er tilmeldt specialskoler uden for kommunen.

  På indtægtssiden er følgende:

  · En yderlig budgetregulering på baggrund af SFO-taksten er nedsat til 1.100 kr.

  -1.058.285

  Sektor 4

  Kultur og Fritid

  Der er ingen justeringer på denne sektor.

  Sektor 5

  Børn og Pædagogik

  På udgiftssiden er der:

  · Færre udgifter til tilskud til privatinstitutioner, da der er færre børn.

  · Modsat er der flere udgifter på klubområdet, da flere børn der har valgt, at gå på klub uden for kommunen

  -1.467.047

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Generelt har der været færre anbringelser. Især anbringelser af børn og unge på kost og efterskoler samt i plejefamilier. Derudover har der ikke været familier anbragt på døgninstitutioner i 2014.

  -2.612.440

  Afvigelse i alt

  -5.137.772

  Dækning af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord

  Skolereformens lokale påvirkning, se forklaring på bilag 3.

  5.686.877

  Afvigelse i alt

  549.105

  Restbeløbet på 549.105 kr. kan findes i budgetopfølgningen på andre udvalgsområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU’s område er, en mindreudgift på 5.137.772, men dette foreslås anvendt til at dække underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  A+C+O+V foreslår, at det anbefales over for ØU og KB, at der tages højde for underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord, således at budgetopfølgningen går i 0 for udvalget.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU og KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Liste T:

  T-gruppen foreslår, at skoleområdet tildeles en tillægsbevilling, der helt ekstraordinært dækker den negative overførsel som SFO Nord, STM skole og Musikskolen er registreret for. Det samlede beløb udgør kr. 5.743.842.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O++V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol:

  Det er Liste T’s holdning, at det har været en medvirkende årsag til underskuddene, at direktion og skoleforvaltning har været ikke eksisterende i det første halvår af 2014.

  Bilag

 • 7
  3. Budgetopfølgning 2014, SSU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -1.064.746 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på -1.064.746 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Fejlagtigt budgetlagt uden refusion i forbindelsen med overgangen til Udbetaling Danmark

  -581.500

  Sektor 7

  Ældre og handicappede

  Årsagerne er mange bl.a.:

  · På udgiftssiden har en privat leverandør trukket sig og den kommunale hjemmehjælp samt andre private leverandører har overtaget opgaven.

  · Der er færre ældre anbragt på plejehjem udenfor kommunen. Kommunen har indgået aftale med hjælpemiddel leverandør, hvor lejen og udgifterne er stigende.

  ·
  Derudover har flere SOSU- assistenter og hjælpere stoppet på uddannelsen før tid.

  ·
  Modsat har der været flere udgifter på medfinansieringsdelen, især genoptræning efter indlæggelse samt ambulante og stationære somatik.

  ·
  På indtægtssiden har vi fået flere ældre anbragt i plejebolig fra andre kommuner.

  ·
  Indtægten på servicepakke bliver større, da der er kommet flere ældre i forbindelsen med indvielsen af Enggården.

  ·
  Derudover modtager kommunen flere indtægter fra betalinger fra andre kommuner, da der er flere ældre, der har fået hjælpemidler.

  -483.246

  Afvigelse i alt

  -1.064.746

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.064.746 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalg den 4. december 2014.

  Økonomiudvalg den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg anbefaler forvaltningens indstilling over for ØU+KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  For stemte:

  14 (A+C+O+T+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  3. Budgetopfølgning 2014, ØU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 4.134.932 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er ØU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at ØU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 4.134.932 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Beskæftigelsesområdet

  Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldet i året 2014.

  -3.833.250

  Sektor 6

  Integration

  Grundet uvished på flygtningeområdet bliver pengene først ved 3. budgetopfølgning givet, da flygtningene er geografisk placeret.

  -2.016.320

  Sektor 9

  Administration

  I budgetforliget for 2014 – 2017 er indlagt en effektiviseringspulje på 2,5 mio. kr. årligt. Denne imødegås af en effektiviseringsgevinst som følge af samarbejde med Falck på sygedagpengeområdet.

  2.500.000

  Sektor 10

  Renter

  Mindre renteudgifter på lån, grundet færre låneoptagelse og korrigering af budgetterne.

  -1.334.467

  Dækning af underskud på BFKU’s område.

  Skolereformens lokale påvirkning, se forklaring på bilag 4.

  549.105

  Afvigelse i alt

  -4.134.932

  Effektiviseringspuljer og -initiativer

  I budgetforliget for 2015 – 2018 er indlagt effektiviseringspuljer på 1,5 mio. kr. i 2015, 2017 og 2018 samt 3,0 mio. kr. i 2016. Det påregnes, at dette vil blive imødegået med effektiviseringer på Social- og Sundhedsområdet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på ØU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -4.134.932 kr. Det vil sige, at kassen forhøjes med 4.134.932 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder, at kommunens budgetopfølgning er utilstrækkelig og ikke konsekvent nok. Det er Liste T’s overbevisning, at dette primært skyldes, at en række ledende medarbejdere har forladt kommunen i det seneste års tid.

  Liste T ønsker en større opbakning til økonomiafdelingen på tværs af organisationen.

  Bilag

 • 9
  Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - BEPU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der samlet set overføres et underskud på 13.474 kr. til 2015 på BEPU’s område, i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførelser, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgjorte over-/underskud vedrørende de decentrale regnskaber for Vedligeholdelse af Ejendomme, Redningsberedskab, Havnen, Vejbelysning og Vej- og Gartnerafdelingen ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Redningsberedskabet, Havnen, Vej- og Gartner, Vedligeholdelse af Ejendomme og Vejbelysning mv. er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet overføres et underskud på 13.474 kr. i 2014 på BEPU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den. 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  Der ikke foretages overførelser fra 2014 til 2015 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSU’s område, idet de pågældende områder forventer at holde budgettet i 2014.

  2.

  at

  Der overføres et overskud på 995.000 kr. til 2015 på SSU’s område vedr. ekstra pulje til løft af ældreområdet uden overførelsesadgang, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  3.

  at

  Der overføres et overskud på Ældrerådets driftsramme fra 2014 til 2015 på 11.000 kr., som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2014 til 2015 på SSU’s område fremgår af bilag 1.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Ældrerådet har anmodet om at få overført et restbeløb på 11.000 kr. fra deres driftsramme på 18.000 kr., hvilket forvaltningen anbefaler.

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. februar 2014 brugen af den ekstra pulje til løft af ældreområdet. Det har vist sig, at ikke alle midlerne er brugt i år, som følger:

  • 145.000 kr. vedr. kompetenceudvikling ”praksisnær læring”, som ikke blev nået med baggrund i ledelsesskift.
  • 350.000 kr. som vedrører afsat pulje til initiativer i forbindelse med sårbare ældre.
  • 500.000 kr. som mindre forbrug på sene ansættelser af 4 ergoterapeuter og 1 sygeplejersker.

  I alt 995.000 kr., som anbefales overført.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Ad 1.-3.

  Et flertal på 5 (A+C+L+O+V) anbefaler forvaltningens anbefaling over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede ved afstemningen.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Decentraliseringsoverførelser fra 2014 til 2015 BFKU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at

  eller

  der samlet set overføres et overskud på 2.946.233 kr. til 2015 på BFKU’s område, da der heri er forudsat en finansiering af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord. Overskuddet på 2.946.233 kr. finansieres af den afsatte pulje til overførelser.

  at

  der samlet set overføres et underskud på 2.740.644 kr. til 2015 på BFKU’s område, i henhold til decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Der er på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord beregnet et underskud på i alt 5,7 mio. kr. Underskuddet kan henvises til forskellige årsager med henvisning til den lokale skolereform, se forklaring i bilag 2.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte underskud vedrørende det decentrale regnskab for St. Magleby skole og SFO Nord ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BFKU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, hvis der overføres et overskud på 2.946.233 kr. at der samlet ydes en bevilling på 2.946.233 kr. i 2014 på BFKU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  Konsekvensen af overførelsen er, hvis der overføres et underskud på 2.740.644 kr. at der samlet ydes en bevilling på -2.740.644 kr. i 2014 på BFKU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  A+C+O+V foreslår at det anbefales over for ØU og KB, at der samlet set overføres et overskud på 2.946.233 kr. til 2015 på BFKU’s område, da der heri er forudsat en finansiering af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord. Overskuddet på 2.946.233 kr. finansieres af den afsatte pulje til overførsler.

  For stemte 5(A+C+O+V)

  Imod stemte 2(T)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at skoleområdet tildeles en tillægsbevilling, der helt ekstraordinært dækker den negative overførsel som SFO Nord, STM skole og Musikskolen er registreret for. Det samlede beløb udgør kr. 5.743.842. Dermed foreslås, at alle positive overførsler godkendes.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Supplerende forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at KB holder et temamøde om skoleøkonomien først i det nye år.

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Anlægsoverførsel fra 2014 til 2015
  Sagsid.: 14/3565

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 22.244.638 kr. fra 2014 til 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2014, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 22.244.638 kr.

  Det kan oplyses, at anlægsbevillingerne ikke er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering.

  Det drejer det sig om 22.244.638 kr. til projekter, der fortsætter i 2015, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en bevilling i 2014 på

  -22.244.638 kr.. Dvs. beløbet tilgår kassen i 2014, men tages op af kassen igen i anlægsbudgettet for 2015.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en negativ bevilling på 22.236.502 kr. til kassebeholdningen i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den. 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Asger Larsen (løsgænger):

  Det foreslås at de 12 mio. kr., der ikke er gjort rede for, ikke overføres men tilføres kassen og behandles i 2015.

  For stemte:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Økonomisk Politik 2015 - 2018
  Sagsid.: 10/2234

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Økonomisk politik 2015-2018 godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge den økonomiske aftale mellem KL og Regeringen skal kommunernes styring af udgifterne styrkes væsentligt, og kommunerne skal fortsat udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer. Det er samtidig forudsat, at budget 2015 overholdes.

  En Økonomisk politik fastlægger Kommunalbestyrelsens mål, som vil blive lagt til grund for de kommende års budgetlægning. Endvidere vil politikken blive anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv.

  Politikken indeholder 4 overordnede målsætninger, nemlig at

  1. Der skal være overskud på den ordinære drift

  2. Kassebeholdningen skal ligge med et gennemsnit for perioden på ca. 80 mio. kr.

  3. Regnskabet må ikke udvise et underskud i forhold til det oprindelige budgetlagte

  4. Det skal som minimum afsættes midler til anlægsinvesteringer, der er tilstrækkelige til at vedligeholde kommunens kapitalapparat.

  Når det politiske mål om stram budget- og rammestyring skal overholdes, vil den politiske udfordring i en række tilfælde bestå i, at skulle prioritere indenfor området, eller- hvis det ikke skønnes realisabelt - at foretage tværgående prioriteringer, så tillægsbevillinger undgås.

  Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre driftsreduktioner og en løbende justering af serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet. Administrationen pålægges at tage nødvendige initiativer med henblik herpå så tidligt i budgetåret som muligt.

  Til at understøtte den stramme styring har de decentrale enheder en samlet økonomisk ramme. Der arbejdes på at få lønsumsstyring på alle de decentrale enheder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunen arbejder med gennemsnitlig likviditet for perioden 2015-18 på 5 % af kommunens driftsomkostninger – pt. ca. 40 mio. kr.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  At Dragør Kommune fremover har den strukturelle balance som primær overordnet målsætning for den økonomiske styring og at målsætning for den strukturelle balance bør være minimum 30 mio.kr.

  Definition: Den strukturelle balance = (skatteindtægter+udligning+tilskud) – (driftsomkostninger+renteudgifter)

  Den strukturelle balance skal dække afdrag på lån og anlæg

  Den strukturelle balance er nærmere defineret i budgetloven (lov nr. 547 af 18.6.2012).

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Multifunktionsmaskiner 2015 (Kopi, print, scan)
  Sagsid.: 11/3256

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at:

  · Dragør Kommune i forbindelse med tilslutning til den forpligtende SKI-aftale på multifunktionsmaskiner indgår en leasingaftale med Kommune Leasing om finansiering af nye multifunktionsmaskiner. Leasingsydelserne forventes afholdt indenfor de eksisterende driftsbudgetter

  eller at:

  · Der gives en anlægsbevilling i 2015 på 2 mio. kr. til anskaffelse af nye multifunktionsmaskiner.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 12. december 2013, at kommunen skal tilslutte sig den fælleskommunale forpligtende SKI-aftale på multifunktionsmaskiner, når SKI åbner mulighed for dette.

  Tilslutningen til aftalen finder sted i januar 2015 og aftalen, som efter planen træder i kraft i maj måned 2015, indebærer, at Dragør Kommune skal indkøbe nye multifunktionsmaskiner.

  Kommunens nuværende aftale med Sharp Electronics Danmark vedrørende leje af multifunktionsmaskiner udløber samtidig.

  Det skønnes på nuværende tidspunkt, at anskaffelsesudgiften til de nye maskiner vil andrage 1,6 – 2.0 mio. kr. Den endelige udgift afhænger af de tilbud, SKI får ind i forbindelse med det fælleskommunale udbud, og af de kravspecifikationer de forskellige områder og institutioner i kommunen måtte have.

  Forvaltningen anbefaler, at udgiften til de nye maskiner enten finasieres med en 5-årig leasingaftale med Kommune Leasing, således at Dragør Kommune efter leasingaftalens udløb ejer de leasede multifunktionsmaskiner eller at der ydes en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015, således at kommunen kan indkøbe de nye maskiner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommune Leasing har givet et prisoverslag på finansiering af henholdsvis 1 mio. kr. og 2 mio. kr., hvor den kvartalsvise leasingsydelse vil udgøre henholdsvis ca. 51.000 og 102.000 kr. Leasingsydelserne forventes afholdt indenfor de eksisterende driftsbudgetter.

  Såfremt Dragør Kommune ikke indgår en leasingaftale, skal der afsættes 2 mio. kr. i 2015 til indkøb af nye multifunktionsmaskiner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Liste T foreslår at sagen sendes tilbage mhp yderligere oplysninger om økonomi.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Afstemning om anbefaling

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Godkendt, således at der indgås leasingaftale ad punkt 1.

 • 15
  Ændring af betalingsvedtægt for spildevand
  Sagsid.: 14/3621

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at ændring af betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A/S 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har sendt en ny betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A/S 2015 til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Der er tale om nogle få tekniske ændringer.

  Baggrunden for de foreslåede ændringer af spildevandsbetalingsvedtægten er en ny bekendtgørelse fra Naturstyrelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand, der trådte i kraft den 17. oktober 2014.

  Efter bekendtgørelsen skal spildevandsforsyningsselskaberne senest den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Og kommunalbestyrelsen skal godkende betalingsvedtægten senest den 31. december 2014.

  Se bilag 2

  Ændringer

  HOFORs juridiske afdeling har vurderet, at den nuværende formulering i § 6 i HOFORs betalingsvedtægter skal rettes, fordi den ikke er i overensstemmelse med de nye regler i bekendtgørelsen. En formulering fra Naturstyrelsen erstatter den hidtidige tekst.

  Herudover indeholder BILAG til betalingsvedtægterne formler, der ikke er i overensstemmelse med de nye regler for beregning.

  Bilaget udgår, så nye centralt fastsatte regler for beregning ikke kræver nye godkendelser af kommunalbestyrelserne. I stedet vil oplysninger om beregninger af særbidrag mv. blive vist på HOFORs hjemmeside.

  Endelig er formuleringen af spildevandsbetalingsvedtægtens § 12 om betalingsbetingelser ændret. Det præciseres nu, at ’SKAT’ er inddrivelsesmyndighed, jf. reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige.

  Se bilag 1

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand (BEK nr. 1120 af 15/10/2014)

  Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (LOV nr. 1333 af 19/12/2008)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye betalingsvedtægt har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. HOFOR Spildevand Dragør A/S og øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder at Vandselskabets udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Ny takst for lovpligtigt skorstensfejerarbejde i Dragør Kommune.
  Sagsid.: 14/3573

  ANBEFALING:

  Forvaltning anbefaler, at taksten for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2015 reduceres med 0,5 %.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemført udbud af det lovpligtige skorstensfejerarbejde og der er modtaget et tilbud. I tilbuddet er priserne reduceret med 0,5 % i forhold til KLs vejledende priser for lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser for Dragør Kommune da området er takstfinansieret.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Vedtagelse af lokalplan 73, for 8 nye boliger i Søvang
  Sagsid.: 14/224

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, til Kommuneplanrevision 2013, vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27 og bekendtgøres offentligt i henhold til planlovens § 30.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. september 2014 forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, til Kommuneplanrevision 2013, for en ny rækkehusbebyggelse, i det tidligere lokalcenter i Søvang.

  Kommuneplantillæg 1 havde forinden været i en forudgående offentlig høring i perioden 1. juli til 18. juli 2014, blandt andet med det formål at indhente kommentar fra de omboende, til den påtænkte bebyggelse.

  Lokalplanforslaget beskriver en ny rækkehusbebyggelse, der rummer 8 boliger i 1½ etage, med en samlet bebyggelsesprocent på 40.

  Forslaget var fremlagt til offentlig debat i i perioden 23. september til 18. november 2014, i henhold til planlovens § 24, og forvaltningen har ikke modtaget yderligere kommentar til den påtænkte bebyggelse.

  Der ses herefter intet til hinder for at kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, uden ændringer udover redaktionelle tilretninger, i henhold til planlovens § 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Udvikling af bådeværftsgrunden, Dragør Havn
  Sagsid.: 14/1974

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget.

  2.

  at

  der tages principiel stilling til, om kommunen er sindet at forlænge kontrakten med uopsigelighed i minimum 15 år.

  3.

  at

  der tages principiel stillingtagen til, om kommunen er sindet at tillade fremleje af kommunale lejemål.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens indkaldelse af udviklingsforslag og projekter for Dragør Havn, fremkom Dragør Baadeværft med forslag til udvikling af bådeværftsgrunden omfattende renovering af den eksisterende bebyggelse og videreudlejning af dele af hovedbygningen til maritime erhvervsformål.

  Ved BEPU’s behandling af de modtagende havneforslag blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget fra Dragør Baadeværft, med henblik på en genbehandling af forslaget, når det foreligger mere oplyst.

  Der har herefter været en dialog med ejeren af Dragør Baadeværft, Dirch Petersen, med henblik på yderligere konkretisering af forslaget, - både vedrørende den fysiske indretning og forventninger til ændringer i lejekontrakten.

  Ved et møde den 12. august 2014 mellem Dirch Petersen og forvaltningens projektgruppe blev der redegjort for elementerne i projektet, som omfatter:

  Renovering af facader,

  Fjernelse af den nuværende skurbebyggelse mod øst langs Fiskerikajen for derved at åbne op for et offentligt tilgængeligt gårdareal, bl.a. med udeservering for øje,

  Placering af 2 skurvogne i gårdarealet, den ene rettet mod ”kaffeservering” i gårdarealet, den anden som udstillingsvogn for produktion af skurvogne på bådeværftet,

  Bevaring af nuværende teltoverdækkede reparationsarealer (4 teltmoduler) mod sydøst, hvor der vil foregå skurvognsproduktion i det ene telt og reparation af træjoller (åbent værksted) i et andet.

  Indretning af glaspusteri (v/ Rikke Bruzelius) i den østlige ende af bådeværftsbygningen, med ”udstillingsvindue” mod havnen.

  Indretning af maskinværksted/bådmekaniker med port ud mod Fiskerikajen,

  Flytning af salgskontor for ”Hanse-både” fra færgebygningen til

  kontoret mod vest (er gennemført)

  Fastholdelse af nuværende snedkerværksted og den store bådhal med port ud mod havnepladsen.

  Der blev præsenteret skitser til illustration af forslaget (bilag).

  På længere sigt stiles mod en udflytning af bådeværftet til byggefeltet på den østlige del af færgearealet, i overensstemmelse med Lokalplan 70. Telthallen med tilhørende udeareal for Scandinavian Yacht Center forventes flyttet til byggefeltet i forbindelse med den aktuelle omlægning af færgearealet (er pt gennemført).

  Der er efterfølgende den 21. august 2014 modtaget en kortfattet projektbeskrivelse af de foreslåede indretninger, under forudsætning af at lejemålet forlænges minimum 15 år (vedlagt).

  I beskrivelsen anføres følgende tidsplan for tiltag og indretninger:

  Indenfor de næste 6 måneder:

  Generel oprydning af alle udenomsarealer, renovering af facader, fjernelse af østlige skur, udleje til glaspusteri og opstilling af skurvogne på ”den nye plads”.

  Inden for de næste 12 måneder:

  Indretning af mekanisk værksted.

  For så vidt angår forslaget i relation til lejekontrakten mv. oplyser Borgmestersekretariatet følgende:

  Dragør Baadeværft oplyste under det senest afholdte møde, at det er en afgørende forudsætning for forslaget og projektets realisering, at de er sikret kontraktmæssigt i en periode på mindst 15 år. Kontrakten er tidligere forlænget og aftalen udløber den 27. november 2018.

  Administrationen vurderer konkret, at én ny forlængelse af aftalen ikke vil være i strid med reglerne på området, men vurderer samtidigt at en eventuel fortsættelse af lejemålet herefter ikke vil kunne ske gennem forlængelse af den eksisterende kontrakt.

  Da spørgsmålet om forlængelse er afgørende for værftet, anbefaler administrationen, at der allerede på nuværende tidspunkt tages principiel stilling til, om man er positivt indstillet over for en forlængelse/fornyelse af den eksisterende kontrakt med en ny uopsigelighedsperiode på 15 år.

  Ved en overvejelse af, at ville forlænge kontrakten bør iagttages at en uopsigelighedsperiode begrænser kommunens handlemuligheder og råderum.

  Såfremt dette er tilfældet, vil administrationen efterfølgende foretage nærmere undersøgelse af, hvorvidt nogle af delelementerne i projektet vil skulle have indflydelse på lejeniveauet for den grund værftet lejer af kommunen.

  I projektet indgår fremlejeforhold til andre formål end værftsformål (kaffeservering og glaspusteri) og dette kan ikke udelukkes at skulle have indflydelse på lejeniveauet når henses til, at kommunen er forpligtet til at udleje til markedsleje og ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til bl.a. virksomheder. En meget lav grundleje vil eventuelt kunne siges at danne baggrund for en optimering af værftets (som fremlejer) indtjeningsmuligheder på fremlejeforholdet.

  Endvidere har Dragør Kommune ikke praksis for, at tillade fremleje hvorfor der også bør tages principielt stillingtagen til, om det er noget man fremadrettet vil tillade.

  En eventuel beslutning om at tillade fremleje vil have afsmittende virkning for fremtidige sager af lignende karakter, da det vedrører kommunens grundlæggende lejevilkår.

  En tilkendegivelse af, at være indstillet på en forlængelse af kontrakten vurderes ikke at danne præcedens, da forlængelsen i givet fald sker af hensynet til realiseringen af det konkrete projekt.

  Sagens videre fremdrift

  Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med forslaget jævnfør anbefalingen, vil administrationen følge op på sagen i forhold til nærmere dokumentation for projektets enkeltelementer, og efterfølgende fremsende dette til politisk behandling i en sag om endelig godkendelse af det samlede projekt, herunder evt. ændrede kontraktforhold.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har pt. i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Det kan oplyses, at værftet i dag betaler kr. 40 pr. m2 pr. år for det lejede areal på i alt 1.266 m2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  Udvalget anbefaler over for ØU, at en evt. forlængelse af lejekontrakten ikke må være til hinder for kommunens fremtidige udvikling af havneområdet.

  Ad. 3

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Oversendes til ØU, med anbefaling om at fremleje ikke er en mulighed.

  For stemte:

  6 (A +Asger Larsen (løsgænger) +C +O +V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen udsættes til næste ØU med henblik på yderligere drøftelser mellem partierne om udmøntning af erhvervsdelen i LP 70.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ændringsforslag fra ACOV

  ACOV foreslår,

  1. at forvaltningen kommer med et oplæg med henblik på udbud af det østlige byggefelt (B) i Lokalplan 70 i starten af 2015.

  2. at forvaltningen efterfølgende kommer med et oplæg med henblik på udbud af den vestlige byggefelt (A2) i Lokalplan 70

  3. at forvaltningen ikke skal arbejde videre med forslaget fra Dragør Bådeværft

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Sagen var løftet af Liste T, men udsendt for sent. Sagen blev taget af dagsordenen.

  Bilag

 • 19
  Husbåde i Dragør havn
  Sagsid.: 14/2179

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget om at indplacere husbåde i den nordlige del af lystbådehavnen.

  Såfremt det besluttes at gå videre med forslaget, anbefaler administrationen endvidere,

  1. at Havnens Brugerstyrelse (BBH) høres om forslaget,
  2. at der ud fra foreliggende skitseforslag til indplacering af husbåde, udarbejdes et budgetoverslag for anlæg af bl.a. forsyning, uddybning og flydebro mv., samt forslag til aftalekonstruktion og oversigt over projektets samlede økonomi, med henblik på efterfølgende endelig stillingtagen til realisering af forslaget og iværksættelse af lokalplanlægning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens indkaldelse af udviklingsforslag og projektidéer for Dragør Havn, fremkom Aqua Domus Aps v/ Johnny Øland med forslag til placering af husbåde og hotelskibe langs sydsiden af Sandtangen i lystbådehavnens nordlige bassin (Bilag 1).

  Ved behandling af forslaget i BEPU den 1.4.2014 blev det besluttet at der skal arbejdes videre med etablering af såvel husbåde som hotelskibe langs den sydlige del af Sandtangen.

  Forvaltningen anmodedes om – i dialog med forslagsstiller – at fremkomme med konkret placeringsforslag, herunder indplacering af tilhørende serviceanlæg (grejskure, forsyningsanlæg, parkering mv.) til udvalgets nærmere behandling.

  BEPU besluttede desuden, at placering af husbåde og hotelskibe i Dragør Havn i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

  Der har efterfølgende været afholdt dialogmøde med forslagsstiller, hvor forskellige forhold omkring indplacering af husbåde blev drøftet og delvist afklaret, jævnfør vedlagte referat fra møde den 22.8.2014 (Bilag 2)

  For så vidt angår serviceanlæg i tilknytning til husbåde, så blev det på mødet oplyst,

  • at ledningsfremføring fra brofæste kan ske på/ved flydebroerne,
  • at ønsket om at friholde kyst og kajkanter for service-anlæg kan imødekommes ved bl.a. at etablere grejskure og cykelparkering på flydebroerne,
  • at parkering for husbådsejere forventes at ske på havnens p-plads, fx som en del af en lejeaftale.

  På mødet blev desuden drøftet takstforhold og forskellige modeller for finansiering af ”byggemodningen”, herunder oprensning og uddybning af havnebassinet og fremføring af forsyningsinstallationer.

  Forslagsstiller ville i den forbindelse efterfølgende følge op med supplerende oplysninger om bl.a. erfaringer fra andre havne.

  Forslagsstiller har dog ikke fulgt op med sådanne oplysninger.

  Planforudsætninger og tidligere husbådssager

  Spørgsmålet om husbåde i Dragør Havn er beskrevet i afsnittet om ”Havnen” i Kommuneplan 2009, hvor følgende anføres:

  ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”.

  Kommuneplanen anfører videre:

  ”… Indpasning af miljøfølsomme funktioner må ikke betyde begrænsninger i områdets anvendelse til havnerelaterede formål og maritime funktioner”.

  Der tænkes på fx støjende aktiviteter ved fx reparation og vedligeholdelse af både, og anden maritim erhvervsaktivitet, hvor miljølovgivningen bl.a. skal tilgodese miljøfølsomme anvendelser.

  Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn regulerer ikke havnebassinernes benyttelse.

  Kommuneplanens retningslinjer har hidtil dannet baggrund for havneadministrationens stillingtagen til konkrete ansøgninger og forespørgsler.

  Med baggrund i kommuneplanlægningen er der i de senere år meddelt afslag på et mindre antal ansøgninger om husbåde i Dragør Havn.

  Med anledning i en tidligere henvendelse i 2013 fra fa. Aqua Domus Aps er Brugerbestyrelsen for Dragør Havn anmodet om en udtalelse. Brugerbestyrelsen anbefaler at fastholde de hidtidige retningslinjer som anført i kommuneplanen.

  Aktuelt er det fra Dragør Lodseri fremført, at yderligere trafik, aktivitet og støj i området begrænser lodsstationens benyttelse til hvile/soverum i dagtimerne.

  En anden potentiel interessekonflikt ved indpasning af husbåde ved Sandtangen kan opstå ved den videre udnyttelse af Sandtangen til rekreative maritime formål, fx den besluttede mulige permanente placering af ”Maritimt hus” på den sydøstlige del af Sandtangen med adgang til vandet mod syd.

  Yderligere kan der ikke udelukkes at der kan opstå konflikt mellem husbåde til boligformål og en eventuel fremtidig udnyttelse af arealerne på havnen til erhverv, jf. lokalplan 70. Praksis viser, at i det omfang der opstår klager over støjgener i forbindelse med erhvervsudøvelse, vil beboere i forholdsvis vid udstrækning få medhold i klagerne.

  Det er på møde i BEPU den 1.4.2014besluttet, at godkendelse af et projekt for indpasning af husbåde o. lign. i havnen forudsætter udarbejdelse og godkendelse af lokalplan. I relation til den nugældende retningslinje om forbud mod husbåde, skal der tillige i planlægningen indgå et tillæg til kommuneplanen.

  I lokalplanlægningen skal der nærmere redegøres for den visuelle indpasning og påvirkning af havnens udtryk, både med hensyn til udsigter fra baglandet og havnens profil fra vandet. Ved lokalplanlægningen skal også ske en præcisering af disponeringer med hensyn til serviceanlæg mv. langs kaj og kystlinje.

  Et lokalplanforslag skal offentliggøres med en høringsfrist for fremsendelse af indsigelser og bemærkninger iht. til de almindelige regler i planloven.

  Der er fortilfælde fra andre havne (bl.a. Københavns havn), med hensyn til lokalplanlægning for husbåde.

  Det oprindelige forslag fra forslagsstiller med indpasning af 8 husbåde og 2 hotelskibe ved Sandtangen er vist på Bilag 1.

  Som udgangspunkt for den videre planlægning er forslaget til indpasning af husbåde og hotelskibe videde bearbejdet, så det tager højde for dels den planlagte gennemgravning af Sandtangen, dels en permanent placering af det maritime hus.

  Dette forslag muliggør placering af ca. 6 husbåde og 2 hotelskibe (Bilag 3).

  ”Byggemodning”, udbud, aftaleforhold og takster

  Ad aftaleforhold og aftaleparter:

  Såfremt det besluttes at gå videre med en realisering af projektet vil der være flere muligheder for aftalekonstruktioner, som skal undersøges nærmere med henblik på det endelige valg.

  Èn konstruktion vil kunne være, at Dragør Kommune/Dragør Havn forestår tildelingen af plads til husbåde og indgår aftaler med hver enkelt båd; herunder opkræver pladsleje.

  Denne konstruktion vil umiddelbart medføre øget administration for havnen, men sikrer samtidigt at tildeling af husbåd/plads til husbåd sker efter ensartede, gennemskuelige regler.

  En anden konstruktion er, at kommunen kan stille krav om, at der oprettes et hus- og hotelbådelaug som kommunen indgår én samlet kontrakt med.

  Hus- og Hotelbådelauget vil være berettiget til at optage medlemmer og være forpligtet til at opkræve leje hos de enkelte husbådejere.

  Over for kommunen hæfter alene hus- og hotelbådelauget og kommunen skal derfor alene opkræve leje ét sted i stedet for hos alle ejere af husbådene.

  Det vil omvendt være hus- og hotelbådelauget som opstiller betingelser for medlemskab af lauget og dermed for tildeling af husbådeplads inden for de af Dragør Kommune givne rammer.

  Dragør Kommune vurderes umiddelbart godt at kunne stille krav om at skulle godkende hus- og hotelbådelaugets vedtægter for bl.a. på denne måde at sikre, at tildelingen af husbåd sker efter ensartede, gennemskuelige regler.

  Ad byggemodning:

  En realisering af projektet forudsætter bl.a. at der foretages uddybning af havnebassinet og at der dels byggemodnes på land (lednings-/forsyningsfremføring) og dels etableres en flydebro hvor husbådene kan lægge til. Flydebroen skal også monteres med forsyningsinstallationer m.v.

  Desuden skal der etableres et hus/skur hvor husbådsejerne kan have deres postkasser og hvor dagsrenovationen kan bortskaffes og hvor der etableres aflæsning af forbrugsmålere m.v.

  Byggemodningen vil også kunne tænkes gennemført på flere forskellige måder, som skal analyseres nærmere før der træffes en endelig beslutning om realiseringsmåden.

  Den ene mulighed er – og dette har tidligere været drøftet med forslagsstiller - at forslagsstiller udfører og bekoster alle ”byggemodningsarbejderne”.

  Dette vil afstedkomme et behov for at sikre kvaliteten af byggemodningsarbejderne og at der træffes aftale om, hvem der har ansvaret for installationer m.v. i aftaleforholdets varighed og om ejerskabet overgår til kommunen efter aftaleforholdets ophør, eller om der skal ske retablering.

  En anden mulighed er, at Dragør Kommune udfører og bekoster alle byggemodningsomkostningerne. I denne konstruktion forbliver såvel ansvar for som ejerskab til installationer m.v. hos kommunen.

  En tredje konstruktion kunne være, at Dragør kommune indledningsvist bekoster byggemodningen, men at der samtidig oprettes en aftale om, at hus- og hotelbådelauget betaler for byggemodningerne – enten up front ved lejeaftalens påbegyndelse eller gennem en såkaldt finansieringsleje som betales ved siden af den leje, som lauget skal betale for at leje plads på vandet.

  Alle konstruktioner skal naturligvis bearbejdes og analyseres mere i detaljen såfremt det besluttes at gå videre med projektet, da det også er en forudsætning for en nærmere analyse, at kende de nærmere økonomiske forhold omkring byggemodningen.

  Ad havnetakster:

  En realisering af projektet vil afstedkomme et behov for at regulere takstbladet for Dragør Havn, da takstbladet ikke i dag rummer en takst for hverken husbåde eller erhverv i form af hotelbådene.

  Da Dragør Kommune er forpligtet til at opkræve markedspris anbefales det, at kommunen skeler til de priser som er gældende i København, By og Havn idet disse takster er differentierede alt efter om der er tale om fritidsformål, erhvervsformål eller boligformål.

  Det kan til orientering oplyses, at By og Havn beregner lejen pr. etage m2 den pågældende båd optager af vandarealet og at taksten for erhverv er højere end fritids- og boligformål.

  En nærmere angivelse af det relevante takstniveau forudsætter yderligere drøftelser med forslagsstiller med henblik på at fastsætte bl.a. formålet med anvendelse af de både der ikke er hotelbåde, da dette kunne være såvel helårsbeboelse som fritidsformål.

  Besigtigelsestur

  Ved møde i BEPU den 7. oktober 2014 blev det besluttet at gennemføre en besigtigelsestur til eksempler på indpasning af husbåde i forskellige havnemiljøer, hvor den samlede kommunalbestyrelse inviteres til at deltage.

  Besigtigelsesturen gennemførtes søndag den 16. november, med besøg i Københavns Havn og havnen i Nykøbing Sjælland.

  Referat fra turen er vedlagt som Bilag 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagens har ikke på nuværende stade økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Ad 1.

  For stemte 6 (A, C, O, V, AL)

  Imod stemte 1 (T)

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra A-gruppen:

  Ja til at sende sagen i høring i brugerbestyrelsen, med en tilkendegivelse om, at – kan det videre arbejde med husbåde anbefales, ønsker vi brugerbestyrelsens forslag til en eller flere placeringer – kan det videre arbejde med flotel anbefales, ønsker vi brugerbestyrelsens forslag til en eller flere placeringer.

  For stemte 4 (A, O, T)

  Imod stemte 3 (C, V, AL)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen ønsker havnens brugerbestyrelse høres om forslaget, AL og V tilslutter sig dette.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra A-gruppen:

  Punkt 3 udsættes indtil vi skal behandle høringsresultatet.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Punktet udgik.

  Bilag

 • 20
  Fastsættelse af byggesagsgebyr
  Sagsid.: 14/2838

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at der fastsættes en timepris på 650 kr. for byggesagsbehandling efter byggeloven,

  2. at der fastsættes et fast gebyr på 975 kr. for sagsbehandling af mindre byggesager (udhuse, carporte, garager, overdækninger og lignende), svarende til et tidsforbrug på 1½ time.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014 vedtog at indføre byggesagsgebyr efter medgået tid, har forvaltningen udarbejdet en timeprisberegning som dokumentation for at timeprisen ikke overstiger de omkostninger kommunen har i forbindelse med behandling af byggesagerne.

  Den gennemsnitlige timepris i andre kommuner er på ca. 650 kr.

  Ved beregning af de direkte og indirekte omkostninger forbundet med byggesagsbehandlingen i Dragør Kommune er det muligt at fastsætte en timepris på 650 kr. uden at overskride omkostninger.

  Det er forvaltningens vurdering at timeprisen bør følge den gennemsnitlige timepris for byggesagsbehandling i sammenlignelige kommuner.

  Bygningsreglementet siger, at kommunalbestyrelsen kan vælge, om byggesagsgebyr for mindre bygninger, såsom carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil, skal opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr.

  Hvis kommunen vælger at fastsætte et fast gebyr, må indtægterne fra de faste gebyrer samlet set ikke overstige de omkostninger, som kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen af de mindre bygninger.

  Baggrunden for bestemmelsen er, at visse kommuner allerede i dag opkræver byggesagsgebyrer efter tidsforbrug, og erfaringerne herfra viser, at opkrævning efter tidsforbrug ved de nævnte mindre bygninger kan

  medføre gebyrer, der ikke står i rimelig forhold til ansøgerens investering i byggeprojektet.

  Det vurderes at der bør fastsættes et fastgebyr for sagsbehandling af mindre bygninger for at lette sagsgangen og skabe gennemsigtighed i byggesagsgebyret. Det vurderes at et fastgebyr på 975 kr., svarende til 1½ time vil sikre at det faste gebyr ikke overstiger et eventuelt gebyr efter medgået tid.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Da der er tale om et helt nyt gebyrsystem er det usikkert hvorvidt den budgetterede indtægt fra byggesagsgebyrer i budget 2015 kan opnås.

  Hvad angår konsekvenserne for byggesagsgebyret for de enkelte bygningstyper henvises til notat af 27.10.14 fra genbehandling af sagen ”Ændring af byggesagsgebyr”.

  Alle byggesagsgebyrer er momsfrie.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1 + 2.

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Asger Larsen:

  Forslag til timepris. 50,00. Fast gebyr 100,00.

  For stemte:

  3 (C+Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  8 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  4 (L+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU, ad 1 + 2.

  For stemte:

  11 (A+C+L+O+T)

  Imod stemte.

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  3 (V)

  Godkendt.

 • 21
  Busdrift 3årig indfasning af ny finansieringsmodel
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune godkender, at konsekvenserne af den ændrede finansieringsmodel indfases over tre år fra 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folketingets vedtagelse af ændret lov om trafikselskaber har medført forslag til ny finansieringsmodel for Movia, som indebærer ny fordeling af buslinjerne på kommunale og regionale linjer, hvilket har været i politisk høring.

  Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse den 28. august 2014 besluttet og meddelt Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag, herunder en indfasning af de økonomiske konsekvenser for kommunerne over en 3årig periode.

  Indfasning over en 3årig periode er imidlertid en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor, at alle kommuner og begge regionsråd siger ja til forslaget, og at dette foreligger skriftligt.

  Movias bestyrelse har på den baggrund anmodet alle om at tage stilling til Movias forslag om, at konsekvenserne af den ændrede finansieringsmodel indfases over en 3årig periode med 1/3del i 2016, 2/3dele i 2017 og fuld effekt i 2018. Movia anmoder om kommunernes skriftlige stillingtagen snarest muligt og senest den 19. december 2014.

  Det kan i øvrigt oplyses, at arbejdet med linjefordeling og finansieringsmodel er foregået i en arbejdsgruppe og en administrativ styregruppe med deltagelse af Movia, de to kommunekontaktråd, de to regioner samt Københavns Kommune. Det endelige resultat er den 22. oktober blevet konfirmeret i den politiske styregruppe og endeligt besluttet i Movias bestyrelse på møde den 13. november 2014.

  Der har i såvel de administrative grupper som i den politiske styregruppe været enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at indfase de økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne over en periode på 3 år i 2016, 2017 og 2018. Ved en indfasning over 3 år får de kommuner, for hvem ændringerne medfører store ekstraudgifter til busdrift, bedre mulighed for at afbøde konsekvenserne, så risikoen for serviceforringelser og eller lukning af busruter minimeres.

  For Dragør Kommunes vedkommende betyder den ændrede linjefordeling, at linjerne 350 S og 81 N overgår til Region Hovedstaden fra 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indfasning af den ændrede linjefordeling og finansieringsmodel medfører for Dragør Kommune en besparelse i 2016 på 1,6 mio. kr., i 2017 på 3,3 mio. kr. og i 2018 en besparelse på 4,9 mio. kr. De økonomiske effekter fremgår i øvrigt af bilag 2.

  Besparelserne er ikke inkluderet i Dragør Kommunes budget for 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 22
  Beredskab - sammenlægning
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Borgmesteren får mandat til at afsøge muligheder for deltagelse i fælles beredskaber.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har senest på Økonomiudvalgsmødet den 20.11.14 orienteret om status på sagen om sammenlægning af beredskaber. På mødet blev det aftalt, at sagen ønskes drøftet på næste Økonomiudvalgsmøde.

  I økonomiaftalen for 2015 er det bl.a besluttet at de kommunale beredskaber i Danmark skal sammenlægges til 20 beredskaber og at der skal effektiviseres for mindst 175 mio. kr. Dragør Kommunes andel af effektiviseringen udgør i størrelsesordnen 450.000 kr. Sammenlægningen skal ske med virkning fra 2016. Der er således en ganske kort periode for kommunerne til at finde sammen, få truffet beslutninger og få dannet et nyt fælles selskab.

  Det skønnes at der på nuværende tidspunkt er tre muligheder. En sammenlægning med kommunerne i det tidligere Københavns Amt, en sammenlægning med København og Frederiksberg eller en stor løsning hvor alle går sammen og danner et fælles selskab. Det vil være vanskeligt at se en løsning hvor Dragør og Tårnby Kommune vælger forskellige samarbejdspartner pga vores beliggenhed.

  KKR og KL har med brev af 4.11.2014 appelleret til kommunerne om at arbejde for at kommunerne i hovedstaden senest pr. 1.1.2016 har etableret sig i tre beredskaber.

  Som tidligere oplyst, er der udarbejdet en forundersøgelse af mulighed for sammenlægning af beredskaberne i det tidligere Københavns Amt og at Dragør og Tårnby kommuner er med i forundersøgelsen. Der er afholdt et Borgmestermøde den 14. november og der er efterfølgende udarbejdet et opfølgende procesnotat om det videre arbejde.

  Der afholdes endvidere et opfølgende Borgmestermøde den 28.11.2014. Materialet herfra vil blive udsendt når det forligger.

  Det kan videre oplyses, at beredskabskommissionen på mødet den 11. oktober er orienteret om status i sagen. Beredskabskommissionen vurderer at det kommunale råderum til at vælge samarbejdspart er yderst begrænset og at Dragør Kommune er afhængig af Tårnby Kommunes valg i sagen pga vores beliggenhed. Beredskabskommissionen foreslog, at muligheden for at inkludere København og Frederiksberg også bør afsøges, idet der i dag er et velfungerende samarbejde mellem Dragør, Tårnby og København.

  Til brug for udvalgets diskussion af sagen vedlægges:

  - Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet

  - Dagsorden for borgmestermødet den 14. november

  - Procespapir om fortsættelse af processen (oplæg til Borgmestermøde den 28.11.2014 – Lukket bilag)

  - Brev fra KKR og KL med anbefaling til at der dannes op til maksimalt 3 beredskaber i Hovedstadsområdet

  Det er forvaltningens vurdering af de politiske sonderinger vil resultere i udarbejdelse af en fælles principbeslutning om det videre arbejde med at sammenlægge beredskaber og at principbeslutningen skal politisk behandles i de enkelte Kommunalbestyrelser.

  Da der er tale om politiske sonderinger og eventuelle forhandlinger er bilaget om den videre proces indstillet lukket.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi

  Ingen.

  Personale

  Ingen konsekvenser pt. men sammenlægningen vil få betydning for de personalemæssige forhold.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 11. december 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Godkendt.

  T hævede sagen til KB.

  Der arrangeres temamøde om emnet for KB i januar.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunaldirektør Kenneth Kristensen pr. 1.1.2015 udpeges som Dragør Kommunes repræsentant i det videre forhandlingsforløb og at beslutninger vedrørende beredskabet løbende tages af BEPU, ØU og KB.

  For stemte:

  5 (T+L+LAsger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  Det tilføjes indstillingen fra ØU, at borgmesteren har fokus på dialog med Tårnby, Københavns og Frederiksberg kommuner og opfordrer til, at de er en del, blandt flere, af de kommuner der søges samarbejde med.

  For stemte:

  12 (A+C+O+L+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra A:

  A gruppen foreslår, at sagen til endelig stillingtagen er ledsaget af Beredskabskommissionens udtalelse.

  Godkendt.

  Bilag

 • 23
  Embedslægetilsyn 2014
  Sagsid.: 14/3549

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  tilsynsrapporten fra embedslægen samt Omsorgscenter Enggårdens handleplan godkendes.

  2.

  at

  tilsynsrapporten og handleplanen sendes til orientering til Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården samtidig med, at sagen videreføres til Kommunalbestyrelsen.

  3.

  at

  redegørelsen for de registrerede utilsigtede hændelser (UTH´ere) på Enggården og i hjemmeplejen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årets uanmeldte embedslægetilsyn på Omsorgscenter Enggården er blevet gennemført den 14. oktober 2014.

  Sundhedsstyrelsen vurderer ved tilsynet den sundhedsmæssige indsats. Vurderingen er baseret på gennemgang af den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver også foretaget interview med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet.

  Konklusion på tilsynet

  Tilsynet konkluderer følgende i rapporten:

  ”Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Der blev ved tilsynet fundet fejl og mangler indenfor områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

  I en af stikprøverne var medicinlisten i beboerens bolig ikke ført ajour i forhold til to afsluttede medicinske præparater, hvilket kunne medføre risiko for fejlmedicinering.

  Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn.

  Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der var fortsat behov for en indsats vedrørende ovenstående områder.

  Næste tilsyn vil blive foretaget i 2015.”

  Omsorgscenter Enggården har handlet på alle anmærkninger.

  Embedslægens tilsyn i henholdsvis 2013 og 2014

  Både i 2013 og i 2014 er Omsorgscentret Enggården ved tilsynet blevet placeret i den kategori, hvor der er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Forvaltningens vurdering er, at Omsorgscentret Enggården i perioden mellem de to tilsyn har arbejdet systematisk med at imødekomme kravene fra tilsynet i 2013, hvilket tilsynet også påpeger i rapporten for 2014. Enggården er således på vej i den rigtige retning, selv om der er fejl af betydning for patientsikkerheden, som Enggården skal arbejde videre med.

  Vedlagt som bilag er dels Enggårdens handleplan for opfølgning på tilsynet, dels en redegørelse for utilsigtede hændelser på Enggården og i hjemmeplejen. Forvaltningen arbejder fremadrettet med formen i denne type af afrapporteringer til udvalget.

  Redegørelse for utilsigtede hændelser (UTH) på Enggården og i hjemmeplejen

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 14. august 2014, at der samtidig med forelæggelse af embedslægens tilsynsrapport 2014 for udvalget også skal foreligge en redegørelse for de registrerede utilsigtede hændelser i kommunen. Utilsigtede hændelser bliver i sundhedsfaglig sammenhæng ofte omtalt med forkortelsen UTH, som også vil blive brugt her.

  Vedlagt som bilag er Omsorgscenter Enggårdens og hjemmeplejens samlede redegørelse for de indberettede UTH´er i Dragør Kommune. Her skal det bemærkes, at der også findes tværsektorielle UTH´er, hvor den utilsigtede hændelse er registreret i overgangen mellem sektorer, det vil sige i samspillet mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Disse UTH´er findes der også nogle af i Dragør, og de er ikke nødvendigvis indberettet af Dragør Kommune, selv om de er registreret i vores system.

  Samlet har der været 546 indberettede UTH´ere i perioden januar til november 2014. Det billede som tegner sig på baggrund af de indberettede UTH´ere i Dragør Kommune er det samme som på andre plejehjem og i andre hjemmeplejer i Danmark. Hændelser vedrørende medicinhåndtering er hyppigst forekommende. Herudover er tryksår og faldforebyggelse områder, hvor der jævnligt registreres hændelser.

  Der er i sundhedssektoren på nationalt plan kommet en erkendelse af, at mange UHT´ere opstår på grund af dårligt tværsektorielt samarbejde og kommunikation, hvorfor det er vigtigt at styrke samarbejdet og kendskabet til hinanden på tværs af sektorer. Samtidig bliver det pointeret, at indberetningen af UTH´ere skal bruges til fremadrettet læring og kvalitetsudvikling.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilsynsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilsynsrapporten foreslås sendt til orientering til Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården samtidig med, at sagen videreføres til Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Ad 1-3.

  For stemte:

  4 (A+O+C+T)

  Imod stemte:

  0

  Undlod at stemme:

  2 (V+L)

  Anbefales over for ØU+KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1+2+3:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Ad 1:

  For stemte:

  12 (A+C+O+T+V-Jens Passarge)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (L+Jens Passarge (V)+Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Ad 3:

  Godkendt.

  Bilag

 • 24
  Skoledistrikter med høringssvar
  Sagsid.: 14/3502

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler udvalget at fastholde beslutningen fra mødet den 8. oktober 2014/KB den 30. oktober 2014, som opfylder følgende kriterier:

  1. Afstand til skolen  
  2. Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i begge distrikter.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af Folkeskolelovens § 40, stk. 2 nr. 3 blev de nye faste skoledistrikter sendt i høring hos de to skolebestyrelser.

  Nedenfor fremhæves hovedpunkterne med skoleafdelingens bemærkninger. Høringssvarene er vedhæftet som bilag i deres helhed.

  St. Magleby Skoles Skolebestyrelse:

  1.

  St. Magleby skoles skolebestyrelse har ikke indvendinger mod distrikternes placering, men ønsker, at søskendeforhold havde været et af kriterierne for den nye distriktsgrænse.

  2.

  St. Magleby skolebestyrelse forudser en del henvendelser, når det går op for forældre, at tildelingen af skoler sker automatisk uden mulighed for ændring før skoleåret begynder.

  3.

  St. Magleby skolebestyrelse ønsker, at alle henvendelser, klager og lignende vedrørende de nye distrikter skal gå direkte til Skoleafdelingen.

  Skoleafdelingens bemærkninger:

  1.

  At tegne distriktsgrænser på baggrund af søskendeforhold ville forudsætte en kortlægning af samtlige familiers søskendeforhold. I praksis ville det være uhåndterligt. Det skal dog nævnes, at der bliver taget hensyn til søskendeforhold i fordelingen af elever.

  2.

  Skoleafdelingen præciserer, at eleven som udgangspunkt bliver tilknyttet distriktsskolen, men hvis der er plads på den anden skole, vil der være mulighed for at ønske og blive optaget inden skoleårets start. Bl.a. med søskendeforhold som begrundelse jf. styrelsesvedtægten.

  3.

  Skoleafdelingen er indforstået med, at henvendelser vedrørende distrikterne rettes direkte til afdelingen.

  Dragør Skoles Skolebestyrelse:

  1.

  Dragør Skoles skolebestyrelse fremsætter forslag til alternativ skoledistrikts grænse (se bilag).

  Skolebestyrelsen ønsker følgende kriterier lagt til grund for distrikterne:

  1.

  Kortest mulig skolevej

  2.

  Sikker skolevej

  3.

  Søskende forhold

  Skoleafdelingens bemærkninger:

  1. Skoleafdelingen har udover afstand til skolen lagt vægt på, at kapaciteten på skolerne er ligeligt fordelt mellem de to distrikter. Såfremt Kålmarken samt Rød- og Hvidtjørnen, hvor der bor rigtigt mange børn, fjernes fra Dragør Skole distrikt opfyldes dette kriterium ikke.

  Skoleafdelingen har indhentet oplysninger fra Teknik og Plan forvaltningen vedrørende sikker skolevej fra Kålmarken, Rødtjørnen og Hvidtjørnen til Dragør Skole Syd. Svaret er vedhæftet som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Ad 1+2

  Et enigt udvalg anbefaler administrationens indstilling over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 25
  Elevernes ferieplan
  Sagsid.: 14/3517

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og kulturudvalget godkender udkastet til elevernes ferieplan for skoleåret 2015/2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen fremlægger udkast til elevernes ferieplan til godkendelse i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Se vedhæftede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Intet

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Anbefales overfor ØU+KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra A:

  A foreslår at 1. maj indarbejdes som fridag fra skoleåret 2016/17

  For stemte:

  3 (A)

  Imod stemte:

  7 (C+V+Birger Larsen (O)+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  5 (L+T+Morten Drejer (O))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Bilag

 • 26
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i september 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  Bilag

 • 27
  Tilbud på lovpligtig revision (lukket)
  Sagsid.: 14/3639
 • 28
  Stillingtagen til udbud af OPP-projekt vedrørende svømmehal - Genbehandling (lukket)
  Sagsid.: 14/2877
 • 29
  Lærernes arbejdstid (lukket)
  Sagsid.: 14/3493
 • 30
  Godkendelse af udbudsmateriale, Vierdigetgrunden (lukket)
  Sagsid.: 14/1934
 • 31
  Eventuelt
  Sagsid.: