Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. januar 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: T foreslog tilføjelse af et beslutningspunkt til dagsordenen:
Udsendelse af rettelsesblad til udbud for Vierdiget.
På baggrund af diskussionen på lukkede møder og ud fra skriftlige udtalelser på Facebook er det tydeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen har ønsket sociale klausuler indføjet i udbud for Vierdiget ejendommen. Liste T foreslår derfor, at der udsendes et rettelsesblad til udbuddet, således at sociale klausuler i form af krav om danske løn- og arbejdsvilkår og krav om lærlinge- og eller praktikpladser er en del af udbuddet.
For: 3 (L+O+T)
Imod: 4 (A+C+V)
Faldet.
Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Kommunaldirektøren orienterede om de foreløbige overvejelser om antallet af direktører.

  Borgmesteren orientrede om sagen om beredskab. Der er ikke truffet beslutninger. Sagen drøftes i temamøde den 27. januar samt i efterfølgende kommunalbestyrelsesmøder.

 • 2
  Meddelelse - direktionens beslutning vedr. ressourcetilpasning på 1,5 mio. kr.
  Sagsid.: 14/60

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der besluttet en ressourcetilpasning på 1,5 mio. kr. i lønudgift i 2015.

  Direktionen har drøftet behovet i organisationen, og har besluttet at besætte følgende 3 stillinger:

  • En kommunikationsmedarbejder
  • En økonomistyringsmedarbejder
  • En projektmedarbejder

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til de 3 nye stillinger er indeholdt i budgettet for 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Til efterretning.

 • 3
  Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo december 2014
  Sagsid.: 14/519

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo december 2014 var på 97,9 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 134,2 mio. kr. ultimo december 2014.

  Budget 2014 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil er følgende ændringer:

  2014 / 1.000 kr.

  Indflydelse på serviceudgiftsrammen

  (X): Påvirker servicerammen

  Budgetlagt forøgelse af likvide aktiver

  133

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Anlæg

  KB 19.12.2013:

  Anlægsoverførsel fra 2013 til 2014

  KB 19.12.2013:

  Deponering ESCO

  KB 27.3.2014:

  Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014

  Anlægsoverførsel fra 2014 til 2015

  I alt tillægsbevilling anlæg

  -7.430

  -6.000

  -1.523

  22.245

  7.292

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Drift

  KB 19.12.2013: Decentraliserings overførelser

  KB 13.5.2014: Annonce-rekruttering

  KB 30.10.2014: 2. Budgetopfølgning

  KB 27.11.2014: Jul i Dragør 2014

  KB 18.12.2014: 3. Budgetopfølgning

  I alt tillægsbevilling drift

  -250

  -100

  -389

  -309

  6.600

  5.552

  X

  X

  X

  X

  X

  I alt KB godkendt

  12.977

  + = forøgelse, - = forbrug

  Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 13 mio. kr. i 2014, som tilgår kassen.

  Den udmeldte serviceramme fra KL for Dragør Kommunes budget 2014 er 587,4 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 589,4 mio. kr. ultimo december 2014.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - afskrivningsoversigt 2014
  Sagsid.: 13/780

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 28. februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunens afskrivningspolitik.

  Økonomiafdelingen fremlægger en opgørelse til orientering om de eftergivelse og afskrivninger der er sket i 2014.

  Sager

  Afskrivningsbeløb i kr.

  Boudlæg vedr. boligindskudslån

  9.128,64

  Erhvervsrenovation

  9.004,00

  Krav om afskrivning fra skat dødsfald

  193.170,88

  Daginstitutionsregulering/klub

  2.598,00

  3 afskrivninger uerholdeligt

  50.008,48

  I alt afskrivninger for 2014

  263.910,00

  LOVE/REGLER:

  Afskrivningspolitik for Dragør Kommune

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Til efterretning.

 • 5
  Forslag til procedure for budgetlægningen 2016
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at forslag til budgetprocedure for budget 2016-2019 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har bedt direktionen om at udarbejde forslag til budgetprocedure for budget 2016-2019, der tager udgangspunkt i:

  • Et fortsat fokus på at opretholde en stærk økonomi, herunder forslag til effektiviseringer, der giver politiske handlemuligheder.
  • En tværgående dialog om budget 2016-2019 i hele kommunalbestyrelsen.
  • En tydelig rolle for fagudvalgene i at prioritere på eget udvalgsområde
  • En tættere involvering af interessenter i budgetprocessen.

  Administrationen har på baggrund af borgmesterens bestilling samt erfaringerne fra budgetprocessen i 2015 udarbejdet forslag til budgetprocedure 2016-2019 – jf. bilag. Kommunaldirektøren gennemgår forslaget på økonomiudvalgets møde 22. januar 2015.

  De nye elementer i forslaget er:

  • Tidligere fremlæggelse af administrationens forslag til budgetudvidelser og –reduktioner
  • Dags-seminarer for kommunalbestyrelsen ultimo marts, juni og august med henblik på fælles overblik og pejlemærker samt tværgående dialog.
  • Tidligere prioriteringer i fagudvalg af forslag til budgetudvidelser og –reduktioner inden for aftalte budgetrammer, der aftales på seminar ultimo marts.
  • Budgetdialogmøder i april mellem de enkelte fagudvalg og interessenter på området.
  • Fremrykning af høringsproces samt offentligt dialogmøde ultimo august med henblik på tættere og tidligere borgerdialog.
  • Fælles forhandlingsrunde for alle partier/lister.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Anlægsbevilling - salg af ejendommen Vierdiget 2
  Sagsid.: 14/1020

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på kr. 400.000,00 som samtidig frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udbuddet af ejendommen Vierdiget 2 er igangsat, og dette udløser faktureringer fra ejendomsmægler for det foreløbige arbejde med udbudsmaterialet, ligesom administrationen har ladet udføre en mindre jordbundsundersøgelse af grunden til brug for udbudsmaterialet.

  Beløbene skal betales løbende og dermed også før en evt. salgsindtægt er Dragør Kommune i hænde.

  På den baggrund beder administrationen om en anlægsbevilling til dækning af omkostningerne forbundet med salgsarbejdet m.m.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og annoncering af dette samt bistand i processen vil udgøre ca. kr. 300.000,00.

  Hertil kommer en udgift på kr. 15. – 20.000,00 for de jordbundsundersøgelser Dragør Kommune har ladet udføre til brug for udbudsmaterialet.

  Beløbet tages af kassen nu, men modregnes i en kommende salgsindtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Forslag fra T

  T foreslog tilføjelse af et beslutningspunkt til dagsordenen:

  Udsendelse af rettelsesblad til udbud for Vierdiget.

  På baggrund af diskussionen på lukkede møder og ud fra skriftlige udtalelser på Facebook er det tydeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen har ønsket sociale klausuler indføjet i udbud for Vierdiget ejendommen. Liste T foreslår derfor, at der udsendes et rettelsesblad til udbuddet, således at sociale klausuler i form af krav om danske løn- og arbejdsvilkår og krav om lærlinge- og eller praktikpladser er en del af udbuddet.

  For stemte:

  3 (L+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Afstemning om indstilling

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Forslag fra T:

  På baggrund af diskussionen på lukkede møder og ud fra skriftlige udtalelser på Facebook er det tydeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen har ønsket sociale klausuler indføjet i udbud for Vierdiget ejendommen. Liste T foreslår derfor, at der udsendes et rettelsesblad til udbuddet, således at sociale klausuler i form af krav om danske løn- og arbejdsvilkår og krav om lærlinge- og eller praktikpladser er en del af udbuddet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Afstemning om indstilling:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

 • 7
  Forslag fortov på Stationsvej
  Sagsid.: 13/1101

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender forslag til fortov på Stationsvej

  2.

  at

  forvaltningen inviterer til borgermøde den 29. januar 2015, hvor forslaget fremlægges for beboere og grundejerforeninger

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.200.000 til fortov på Sta-tionsvej, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 3.200.000 til et fortov på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne.

  Forvaltningen har sammen med trafikrådgiver afholdt arbejdsgruppemøde med beboere på Stationsvej og Nordstrandens Grundejerforening for at få yderligere input til beboerønsker udover de tidligere fremkomne ved borgermødet afholdt sommeren 2013 (bilag 1 og 2). Hovedessensen er et ønske om etablering af et fortov på østsiden af Stationsvej samt et ønske om fortsat at få nedsat hastigheden på vejstrækningen.

  Der foreligger nu et forslag til en sådan fortovsløsning (bilag 3-6), hvor der er indarbejdet sammenhæng mellem Grushullerne og området øst for Stationsvej ved Fristrands Alle og stiadgang overfor gennem Grushullerne. Herved nedtones oplevelsen af et langt lige vejforløb visuelt, hvor hastigheden også yderligere reduceres ved etablering af to sæt pudebump på strækningen.

  I projektforslaget er lagt op til, at afvandingen af vejen sker til grøft eller faskiner i Grushullerne. Forudsætningerne for denne afvanding eller afvanding til kloak skal ske i dialog med andre myndigheder, og endelig løsning kan have indflydelse på pris og tid for realisering af projektet.

  Da etableringen af fortovet er fremrykket fra 2016 til 2015, giver det et stramt forløb tidsmæssigt til både projektering, udbud og udførelse i kalenderåret 2015 og inden vinter 2015. Der vedlægges som bilag 7 forslag til tids- og procesplan for arbejdet. Heraf fremgår et tæt program med projektering og input fra borgere, politiske udvalg, politiet samt fredningsmyndigheden hen over vinter og forår med udbud til sommer og udførelse til efteråret 2015. Dog anbefales at udsætte nyt slidlag til 2016 af hensyn til konsolideringen af det nyetablerede sideforskudte areal.

  Da tidsplanen er stram, og projektet også omfatter tilladelse fra andre myndigheder, er det uanset tidspunkt for slidlagsudlægningen usikkert, om projektet kan nå at blive udført og færdigt inden vinter 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 3.200.000 til et fortov på Stationsvej er afsat i anlægsbudget 2015.

  Den endelige pris på anlægsarbejderne kendes først, når projektet har været i udbud, og der er modtaget tilbud fra entreprenører.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt borgermøde sommeren 2013 om forholdene på Stationsvej ud for Grushullerne. Efterfølgende har borgere fra Stationsvej samt Nordstrandens Grundejerforening deltaget i arbejdsgruppemøde.

  Der planlægges at afholde nyt borgermøde den 29. januar 2015, hvor løsningsforslag til fortov på Stationsvej fremlægges.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for ØU/KB. Invitation udsendes efter BEPU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2015
  Sagsid.: 15/24

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender vand- og spildevandstaksterne for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for vand og spildevand, som HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætter i forhold til prislofterne, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. vandsektorloven.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

  HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ bestyrelsers godkendte takster for 2015 fremgår af skemaet nedenunder.

  Takster for 2015 og tidligere år

  Dragør

  2012

  2013

  2014

  2015

  2014-15

  Takst kr.

  Takst kr.

  Takst Kr.

  Takst Kr.

  Ændring

  Vandafledningsbidrag

  30,00

  30,64

  28,08

  30,20

  8 %

  Vandpris

  8,21

  8,38

  12,58

  10,53

  -16 %

  Vandafgift til staten

  5,23

  5,46

  5,46

  5,86

  7 %

  Statslig ressourceafgift

  0,67

  0,67

  0,67

  0,67

  Forbrugsafhængige takster inkl. afgift og moms.

  55,14

  56.44

  58,49

  59,07

  1 %

  Abonnement inkl. moms

  441,15

  441,15

  441,15

  441,15

  0 %

  Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år

  4.730,80

  4.841,30

  5.015,55

  5.065,21

  1 %

  Årsregning for parcelhus med forbrug på 140 m3 pr. år

  8.160,40

  8.342,40

  8.629,40

  8.711,18

  1 %

  Takstfastsættelsen for 2015 er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter fra Forsyningssekretariatet – se bilag 7 og 8.

  Takstbilag med alle priser, specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal, årsberetninger m.m. - se bilag 1-6

  Endvidere er en præsentation fra temamødet den 27. november 2014 vedlagt - se bilag 9.

  Et skøn over taksterne for 2016 fremgår af tabellen på næste side.

  Skønnede takster for 2016

  Dragør

  2016

  2015-16

  Takst Kr.

  Ændring

  Vandafledningsbidrag

  30,00

  -1 %

  Vandpris

  9,00

  -14 %

  Vandafgift til staten

  5,86

  0 %

  Statslig ressourceafgift

  0,67

  0 %

  Forbrugsafhængige takster inkl. afgift og moms.

  56,91

  -4 %

  Abonnement inkl. moms

  441,15

  0 %

  Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år

  4.881,68

  -4 %

  Årsregning for parcelhus med forbrug på 140 m3 pr. år

  8.408,90

  -3 %

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/2013)

  Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010)

  Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LOV nr. 902 af 04/07/2013).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2015 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  Prisfastsættelsen for 2015

  Vandafgiften til staten stiger med 7 %. Trods det er vandprisen inklusiv afledning af spildevand stort set uændret i 2015. Den samlede prisstigning er på 1 %.

  Prisen på vandafledningsbidraget stiger med 8 %, hvilket primært skyldes, at der er indregnet flere investeringer i taksten end i 2014. En effektiviseringsgevinst for 2013 samt den forventede for 2015 er indregnet til reduktion af taksten, samlet ca. 0,9 mio. kr.

  Effektiviseringsgevinster er de færre realiserede driftsudgifter i forhold til driftsrammen, som må bruges til nedsættelse af takster eller finansiering af investeringer. For at fastholde en jævn takstudvikling bruges realiserede effektiviseringsgevinster i 2012 og 2013 i både vand og spildevandsselskabet til at reducere taksten i 2015.

  Den lavere pris på vand skyldes primært indregning af effektiviseringsgevinster fra 2012, 2013 og forventet for 2015, i alt 1,3 mio. kr.

  I vandprisen i for 2015 er der forudsat en skønnet egenproduktion på omkring 60 %. Og i vandprisen for 2016 er forudsat en skønnet egenproduktion af vand på 83 %.

  Der forudsættes optaget lån på 2 mio. til vand og 7 mio. til spildevand til medfinansiering af investeringer på 4,7 mio. kr. i vand og 13,2 mio. kr. i spildevand i 2015.

  Klimatilpasning, rensning af centrale spildevandsledninger og renovering af vandforsyningsnettet er blandt fokusområderne i 2015.

  Bestyrelsen har endvidere besluttet at harmonisere tilslutningsbidraget på vand, så alle forbrugere i HOFOR selskaber opkræves samme beløb for tilslutning og omlægning af stik. Alle øvrige takster er fastholdt på 2014 niveau.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (L)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  For stemte:

  13 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (I+L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Nye fælles leveringsbestemmelser for vand
  Sagsid.: 15/34

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at de nye fælles leveringsbestemmelser for vand godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR har udarbejdet et udkast til nye enslydende fælles leveringsbestemmelser for vandselskaberne:

  HOFOR Vand Albertslund A/S, HOFOR Vand Brøndby A/S, HOFOR Vand Dragør A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, HOFOR Vand Hvidovre A/S, HOFOR Vand København A/S, HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Vand Vallensbæk A/S.

  Leveringsbestemmelserne er udarbejdet på baggrund af lov om vandforsyning, og skal nu godkendes i den kommune, hvor det enkelte vandselskab har hjemsted. Der er fortrinsvis tale om tekniske opdateringer.

  Et udkast til de nye fælles leveringsbestemmelser har været i høring i kommunerne. Og leveringsbestemmelserne er godkendt af vandselskabernes bestyrelser den 3. september 2014 og af HOFOR Vand Holding A/S’ bestyrelse den 4. september 2014.

  Fordelen ved at ensrette leveringsbestemmelserne er, at administrationsgrundlaget bliver enklere og lettere at arbejde med. Herudover understreges det, at HOFOR er et fællesskab, hvor der gælder samme retningslinjer for alle forbrugere tilknyttet vandkoncernen.

  De nuværende leveringsbestemmelser varierer i alder. Flere er før vandsektorloven med selskabsudskillelse mv., hvilket betyder, at der er behov for opdateringer.

  Leveringsbestemmelserne følger opbygningen og indholdet i Naturstyrelsens normalregulativ af maj 2014 for almene vandforsyninger. Derudover er enkelte af de eksisterende bestemmelser indarbejdet.

  Ved at godkende leveringsbestemmelserne giver kommunalbestyrelsen bemyndigelser til vandselskabet. Det er blandt andet i forbindelse med lukning for vandet ved en fare for forurening og omfattende vandspild. Hvad der tidligere var praksis er nu præciseret i de nye leveringsbestemmelser.

  HOFOR har valgt at anvende betegnelsen ”leveringsbestemmelser” i stedet for ”regulativ”, fordi det bedre signalerer, at det først og fremmest handler om forholdet mellem kunde og selskab.

  Se også bilag 1-3.

  LOVE/REGLER:

  Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De nye leveringsbestemmelser har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder at Vandselskabets udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Evaluering af folkeskolereformen i Dragør
  Sagsid.: 14/3701

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det har været Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets ønske, at skoleafdelingen skulle evaluere folkeskolereformen i Dragør kommune.

  Gennem hele efteråret har skoleafdelingen kontinuerligt drøftet og evalueret reformen med skolelederne. Skoleafdelingen har i november og december interviewet medarbejdere (både lærere og pædagoger), elever og forældre.

  Hele reformen er blevet diskuteret, men særlig fokus har været på de lokale beslutninger. Begge skoler har været repræsenterede. Alle interviews er blevet optaget, men de interviewede personer er blevet lovet anonymitet. Derfor er sammenfatningen af interviews kondenseret og uden anførelse af, hvilken skole udtalelsen kommer fra.

  Sammenfatningen af interviews er vedhæftet som bilag.

  Generelt har der været sammenfaldende holdninger og synspunkter på tværs af skole, matrikler, elever, forældre og medarbejdere.

  Følgende kan fremhæves:

  Manglende overordnet organisering mellem skolerne.

  Stor utilfredshed med organisering, planlægning og udførelse af den understøttende undervisning.

  Betingelserne for pædagogernes varetagelse af den understøttende undervisning fremhæves som problematisk.

  Struktureringen af lærer/pædagogsamarbejdet beskrives som problematisk.

  Fordelingen 65% pædagoger og 35% lærere i den understøttende undervisning fremkalder mangeartede problemer.

  Det ændrede pausemønster fremkalder stor frustration hos alle adspurgte.

  Tilfredshed med den lange pause midt på dagen – særligt hos eleverne.

  Eleverne efterspørger struktur – det er en stressfaktor ikke at vide, hvad der skal ske, og om der er pauser.

  Det er opfattelsen hos alle adspurgte, at der er blevet mindre bevægelse efter reformen.

  Generel tilfredshed med Ungdomsskolens tilbud.

  Ingen adspurgte kender til Musikskolens projekter i forhold til reformen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 14. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  BFKU anbefaler overfor ØU og KB, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.  

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af Sundhedsaftale 2015 - 2018
  Sagsid.: 13/2204

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015 – 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen godkendes. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedskoordinationsudvalget har sendt endeligt forslag til Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen til godkendelse i kommunerne. Sundhedsaftalen er blevet til i en proces, som startede i efteråret 2013. Udviklingen af sundhedsaftalen er foregået i en vekselvirkning mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Regionsrådet, Kommunalbestyrelserne og en administrativ styregruppe, hvor almen praksis også er repræsenteret.

  I Dragør Kommune har sundhedsaftalen været behandlet på følgende tidspunkter:

  Den 7. november 2013 drøftede Børne, Social, og Sundhedsudvalget forslag til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III samt en proces- og tidsplan plan for udarbejdelsen af sundhedsaftalen fremsendt af KKR Hovedstaden. På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen udkast til høringsvar.

  Den 5. december 2013 godkendte Børne, Social, og Sundhedsudvalget høringssvar fra Dragør Kommune til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III.

  Den 19. december 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen høringssvar fra Dragør Kommune til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III.

  Den 3. juni 2014 drøftede Social- og Sundhedsudvalget udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 fremsendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og godkendte høringssvar.

  Den 19. juni 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 fremsendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og godkendte høringssvar.

  Herudover har der været en dialog i KKR Hovedstaden om Sundhedsaftalen 2015 – 2018, lige som der har været indbudt til politisk dialogmøde for politikere fra alle kommuner i regionen.

  Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del. Den politiske del består af fire visioner:

  1.

  at

  borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.

  2.

  at

  udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.

  3.

  at

  sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed.

  4.

  at

  borgeren oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen.


  Derefter følger den administrative del, hvor organisering, implementering og opfølgning beskrives. Derefter uddybes de politiske visioner og omsættes til indsatsområder.

  Helt overordnet er målgruppen for sundhedsaftalen borgere, der har brug for, at parterne i sundhedsvæsenet er gode til at arbejde sammen. Det er typisk borgere med en eller flere kroniske sygdomme og/eller funktionsnedsættelser, altså borgere hvor indsatsen er kompleks, og hvor flere parter er involveret samtidig. Fx egen læge, hjemmeplejen og et til flere ambulatorier.

  Der er også fokus på specifikke grupper af sårbare og udsatte borgere. Det gælder ikke mindst på det psykiatriske område, som i denne sundhedsaftale sidestilles med det somatiske område. På det somatiske område er det borgere med kronisk sygdom, ældre medicinske patienter og nyfødte, som særligt er i fokus for specifikke indsatser.

  Målgrupperne er udvalgt, fordi der for disse grupper er særligt behov for at sikre kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorerne.

  I Sundhedsaftalevejledningen står der, at sundhedsaftalen skal behandle fire temaer: forebyggelse, behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering samt sundheds-IT og digitale arbejdsgange. Målsætningerne og indsatserne i aftalen adresserer derfor disse temaer og beskriver, hvordan man i Region Hovedstaden vil arbejde med dem.

  Konsekvenser i Dragør Kommune

  Sundhedsaftalen er ikke på nuværende tidspunkt så konkret, at præcise konsekvenser og krav til Dragør Kommune kan beskrives. Når implementeringsplanen for sundhedsaftalen er kendt, vil forvaltningen udarbejde en handlingsplan for indsatserne i Dragør Kommune. Overordnet kan følgende fremhæves:

  At der skal ske en kompetenceudvikling blandt kommunens ledere og medarbejdere på sundhedsområdet for at kunne leve op til kravene, herunder særligt i forhold til at yde den rigtige service til borgere med komplekse og/eller særlige behov såsom psykisk syge, misbrugere eller borgere med flere kroniske sygdomme (multisygdom).

  Angående psykisk sygdom skal der større fokus på det tværfaglige samarbejde, herunder det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, regionens behandlingstilbud og almen praksis.

  Digitaliseringen af sundhedsområdet fortsætter, hvilket vil sætte yderligere pres på sikker døgndækkende drift på IT-området.

  At der skal indføres forløbsprogrammer på flere områder: palliation, erhvervet hjerneskade for børn og voksne samt for psykiske lidelser. De eksisterende forløbsprogrammer skal kvalitetssikres og justeres.

  Øget fokus på gentoptræning og rehabilitering og dermed øgede omkostninger, bl.a. fordi genoptræning ses som alternativ til medicin ved fx operation, lige som den i større og større grad bruges til at understøtte medicinske indsatser. Ydelserne udføres af Tårnby Kommune som del af det forpligtende samarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 203-205 samt Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 fastlægger rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Dette er udmøntet i Sundhedsaftalevejledningen (VEJ nr. 9005 af 20/12/2013), som beskriver, hvad sundhedsaftalerne skal indeholde samt, hvordan de implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser

  Handleplanen vil blive udarbejdet, så den eventuelt kan indgå i budgetprocessen for 2016.

  Personalemæssige konsekvenser

  I Dragør Kommune vil implementeringen af Sundhedsaftalen 2015 – 2018 og videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen generelt betyde, at der skal ske et kompetenceløft. Både i form af kompetenceudvikling og i form af ændret fagsammensætning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Henholdsvis Sundhedsaftalens politiske og administrative del har været i høring hos en bred række af interessenter i regionen, lige som de har været i høring i alle kommuner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  For stemte:

  6 A, C, L, O, T, V.

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Dragør Ungdomsskole - ansøgning vedr. mountainbikeaktiviteter ved Kongelundsfortet
  Sagsid.: 14/3669

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  Dragør Ungdomsskole får tilladelse til at benytte området ved Kongelundsfortet til mountainbike aktiviteter på de ansøgte vilkår.

  2.

  at

  tilladelsen tidsbegrænses til at gælde i ét år.

  3.

  at

  der efter et år sker administrativ vurdering af aktivitetens påvirkning af terrænet.

  4.

  at

  administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen yderligere et år ad gangen så længe evalueringer viser, at terrænet ikke tager skade.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Ungdomsskole har den 2. december 2014 fremsendt en ansøgning om at måtte benytte området ved Kongelundsfortet til mountainbikeaktiviteter jf. bilag 1. Ungdomsskolen udøver i forvejen en del aktiviteter på og omkring kongelundsfortet.

  Der vil ikke blive tale om et egentlig anlæg af en mountainbikebane, men blot at området skal anvendes til kørsel i det eksisterende terræn.

  Ansøgningen har været vurderet i Plan og Teknik, da området ved kongelundsfortet er delvist omfattet af fredningskendelsen for Sydamager og er beskyttet som fortidsminde.

  Plan og Teknik vurderer, at der ikke vil være noget til hinder for at tillade mountainbike aktiviteter, fordi formålet med den fredning, der er sket af området netop er at forbedre mulighederne for områdets anvendelse til fritidsaktiviteter.

  Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at aktiviteterne ikke får et omfang, der indebærer varige skader eller nedslidning af terrænet.

  Det vurderes konkret, at den ansøgte aktivitet næppe vil indebære varig nedslidning eller skader på arealet, da der netop ikke skal anlægges en egentlig bane.


  Plan og Teknik anbefaler dog, at aktivitetens påvirkning af terrænet evalueres administrativt efter et år, og at tilladelsen derfor begrænses tilsvarende til ét år.

  Såfremt det på det tidspunkt vurderes, at terrænet ikke er skadet gennem aktiviteten foreslås det, at administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen for ét år ad gangen så længe evalueringerne viser, at terrænet ikke skades ved brugen.

  Dragør Ungdomsskole har mundtligt oplyst, at de er opmærksomme på, at der også færdes andre i det terræn som skal benyttes, og at det derfor er vigtigt at aktiviteten udøves under fornøden hensyntagen til øvrig færdsel og øvrige brugere af området.

  Ungdomsskolen vil derfor sørge for, at al mountainbike aktivitet i ungdomsskolens regi alene udøves under medvirken af instruktører, ligesom deltagerne skal overholde Miljøministeriet, Naturstyrelsens mountainbike-kodeks, som indeholder regler om - og vejledning for - hvordan man udviser hensyn til øvrige brugere af området ved kørsel på mountainbike.

  Dragør Ungdomsskole agter efter en periode på 2 måneder, hvor terrænet afprøves, at udarbejde kort over hvor der må udøves mountainbikekørsel.

  Herudover vil der blive skiltet med, at der udøves mountainbikeaktivitet i området, således at øvrige brugere oplyses om dette.

  Visse dele af arealerne er bortforpagtet til TAMU som led i en naturplejeaftale i form af afgræsning. Det er en forudsætning, at Ungdomsskolens brug af området respekterer disse aftaler og indpasser aktiviteten i forhold til forpagters afgræsningsplaner.

  Sagen fremsendes til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget for så vidt angår ungdomsskolens udøvelse af aktiviteten og til Økonomiudvalget med hensyn til grundejeres samtykke til benyttelsen af arealet til det ansøgte formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  Kenneth Gøtterup (C) supplerede under anbefalingens punkt 1 med forslag om, at der gives generel adgang for kommunens borgere til at benytte området.

  Ad 1 + supplement blev sat under afstemning.

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Protokol: Liste T vil gerne give Ungdomsskolen tilladelse, men ikke åbenhed over for andre borgere.

  Ad 2-4.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Forslag fra T:

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i BFKU samt nabohøring.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra O:

  I en prøveperiode friholdes de nærmeste 15 meter til skel.

  For stemte:

  3 (L+O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Faldet.

  Ad 1 som anbefalet af BFKU

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  3 (L+O+T)

  Godkendt.

  Ad 2-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra V - Bruger og personale undersøgelse på Enggården
  Sagsid.: 15/6

  ANBEFALING:

  Forslaget fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Bruger og personale undersøgelse på Enggården

  Med henvisning til tidligere forslag Primo 2014 til SSU, og med baggrund af udtalelser fra personale, pårørende og BOP, vil Venstre gerne fremsætte et forslag om at påbegynde en anonym Bruger & Personale undersøgelse.

  Formål med forslaget:

  At tilsikre en tilfredshed blandt beboerne, at personalet trives samt at de problemstillinger der måtte fremkomme, tilegnes ressourcer for at løse dem.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ”Venstres gruppe ønsker at få et overslag fra forvaltningen om omkostninger ved ovenstående undersøgelse.

  Måske fra dette firma:

  http://dk.ennova.com”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Et enigt udvalg vedtog at oversende personale undersøgelsen til videre drøftelse i ØU, og at forvaltningen udarbejder et oplæg til en bruger undersøgelse på ældreområdet til SSU inden sommerferien.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  På baggrund af udvalgets drøftelser fremkommer forvaltningen med et oplæg til næste skridt på førstkommende møde i ØU.

 • 14
  Forslag fra T
  Sagsid.: 15/50

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har på vegne af T-gruppen i mail af 12. januar 2015 anmodet om at følgende behandles på Økonomiudvalgets dagsorden den 22. januar 2015:

  Forundersøgelse til ansættelse af kommunikationsmedarbejder

  Liste T stiller forslag om, at der foretages en uvildig analyse af kommunens interne og eksterne kommunikation. Analysen skal bruges som grundlag for ansættelse af en informationsmedarbejder og danne baggrund for opstilling af nye kommunikationsmål for Dragør Kommune.

  Baggrund

  Dragør Kommunes kommunikation understøtter i dag ikke i nødvendig grad kommunens politiske og administrative mål. Der er derfor i kommunalbestyrelsen almindelig enighed om, at kommunikationen bør professionaliseres.

  Opgaven bør følge tre faser:

  Fase 1: Gennemførelse af et kommunikationstjek

  Fase 2: Rekruttering af kommunikationsmedarbejdere til kommunen

  Fase 3: Udarbejdelse af strategi og budget

  Fase 1: Et kommunikationstjek tegner et billede af, hvordan kommunens interne og eksterne kommunikation – digital og print - fungerer i dag. Det analyserer form og indhold set i forhold til de politiske og administrative mål, kommunen har. Arbejdet omfatter interviews med udvalgte politikere, embedsmænd, borgere og erhvervsdrivende samt analyser af kommunikationsaktiviteter og elementer. Det afleveres i form af en kortfattet rapport. Opgaven bør løses af en ekstern kommunikationsrådgiver.

  Fase 2: Et kommunikationstjek vil desuden være et nyttigt redskab i rekrutteringen af eventuelle kommunikationsmedarbejdere til kommunen. Det bruges til at lave et godt stillingsopslag, til at vurdere kandidaterne, og det giver efterfølgende de nye medarbejdere det bedste grundlag for at udvikle ny strategier på området.

  Fase 3: Den nye medarbejder udvikler – evt. i samarbejde med en ekstern konsulent - en kommunikationsstrategi for både den interne og den eksterne kommunikation i kommunen. Strategien omfatter handlings- og tidsplaner, ansvarsfordelinger samt forslag til budgetter for de næste tre år på området. Den udgør således et grundigt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen.

  Analysen, som er beskrevet i Fase 1, kan bestilles som et miniudbud og annonceres f.eks. i Dragør Nyt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

 • 15
  Forslag fra T
  Sagsid.: 15/49

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har på vegne af T-gruppen i mail af 12. januar 2015 anmodet om at følgende behandles på Økonomiudvalgets dagsorden den 22. januar 2015:

  ”Forundersøgelse til ansættelse af medarbejder til turisme og erhverv

  Liste T stiller forslag om, at der foretages en uvildig analyse af kommunens opgaver på områderne turisme og erhverv. Analysen skal bruges som grundlag for ansættelse af en medarbejder til turisme og erhverv og danne baggrund for opstilling af nye mål herfor i Dragør Kommune.

  Baggrund

  Dragør Kommune har en begyndende strategi for udvikling af områderne turisme og erhverv, og der er bred politisk opbakning til at udvikle områderne.

  Der er derfor i kommunalbestyrelsen almindelig enighed om, at områderne bør professionaliseres, og at en medarbejder ansættes, som kan give områderne en faglig fundering, bred koordinering og kontinuitet.

  Opgaven bør følge tre faser:

  Fase 1: Gennemførelse af et tjek (kortlægning) på områderne turisme og erhverv

  Fase 2: Rekruttering af ny medarbejder til turisme og erhverv til kommunen

  Fase 3: Udarbejdelse af strategi og budget

  Fase 1: Et tjek tegner et billede af, hvordan kommunens service på områderne turisme og erhverv fungerer i dag. Det analyserer form og indhold set i forhold til de politiske og administrative mål, kommunen har. Arbejdet omfatter interviews med udvalgte politikere, embedsmænd, borgere og erhvervsdrivende, organisationerne Visit Dragør og Dragør Erhverv samt analyser af tidligere politikker på området. Tjek’et afleveres i form af en kortfattet rapport. Opgaven bør løses af en ekstern rådgiver.

  Fase 2: Et tjek af områderne turisme og erhverv vil desuden være et nyttigt redskab i rekrutteringen af nye medarbejdere til kommunen. Det bruges til at lave et godt stillingsopslag, til at vurdere kandidaterne, og det giver efterfølgende de nye medarbejdere det bedste grundlag for at udvikle ny strategier på områderne.

  Fase 3: Den nye medarbejder udvikler – evt. i samarbejde med en ekstern konsulent - en overordnet strategi for turisme og erhverv i kommunen. Strategien omfatter handlings- og tidsplaner, ansvarsfordelinger samt forslag til budgetter for de næste tre år på området. Den udgør således et grundigt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen.

  Analysen, som er beskrevet i Fase 1, kan bestilles som et miniudbud og annonceres f.eks. i Dragør Nyt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Ændringsforslag fra ACOV

  De lønmidler der er afsat til kultur, fritid og erhvervsområdet vil blive anvendt til ansættelsen af en konsulent til opgaver på erhvervs- og turismeområdet. Forvaltningen igangsætter ansættelsen så hurtigt som muligt.

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  T hævede sagen til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Forslag fra T:

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  ACOV-forslag fra ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  5 (I+L+T)

  Godkendt.

 • 16
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/3808

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Birgitte Brix Bendtsen har på vegne af C-gruppen i mail af 18. december 2014 anmodet om at følgende behandles på Økonomiudvalgets dagsorden den 22. januar 2015:

  ”C gruppen fremsætter forslag om at forvaltningen udarbejder en sikkerhedspolitik for kommunen og at en proces efterfølgende igangsættes for decentral involvering og ansvar.

  Motivation

  Dragør kommune har ikke en sikkerhedspolitik. Vi ser det som Dragør kommunes vigtige ansvar at sikre sikkerheden for både medarbejdere samt borgere som er under kommunens opsyn/pasning som tilfældet er på fx skole- og institutionsområdet, plejehjem m.m. I efteråret blev en række farlige elementer fjernet fra byen legepladser og dette forslag er bl.a. en opfølgning på dette tiltag.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Ændringsforsalg fra C:

  Forvaltningen vender tilbage med en beskrivelse af hvordan vi politisk kan arbejde med en sikkerhedspolitik på dagtilbudsområdet.

  Godkendt.

 • 17
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december at sende sagen til behandling i udvalgene med henblik på justering af tidsfrister.

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i september 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for SSU/ØU/KB med følgende bemærkninger:

  Pkt. 5, skoleudbygning, uændret

  Pkt. 6, OPP, ny bemærkning om, at udbud forventet afklaret 2015

  Pkt. 7, Naturpark, er i drift, kan udtages

  Pkt. 8, Frivillighed, overflyttelse fra BEPU til BFKU

  Pkt. 9, Erhvervspolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  Pkt. 10, Turismepolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015


  Udvalget anbefaler milepælsdokumentet over for ØU og KB, herunder

  at

  frivillighedspolitikken hører under BFKU,

  at

  sagen om frivillighedspolitikken fremsendes til udvalget inden sommeren 2015, og

  at

  sager som henhører under BEPU og har interesse for BFKU orienteres for dette udvalg.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Supplerende forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at Udbudsstrategi og Indkøbspolitik optages i Oversigt over verserende sager blandt andet med henblik på revision inden udgangen af 2015 på baggrund af Beskæftigelsesministeriets vejledning fra juli 2014 vedr. Arbejdsklausuler

  Godkendt.

  Oversigt over verserende sager blev godkendt med anbefalinger fra udvalgene.

  Bilag

 • 18
  Ansøgning om forlængelse af opsigelsesvarsel for erhvervslejemål på Dragør Havn
  Sagsid.: 15/7

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der gives afslag på at forlænge opsigelsesvarslet for lejemålet Færgevej 9.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejer af ejendommen Færgevej 9, Rosenkilde Catering har ansøgt om, at opsigelsesvarslet for lejemålet hvori ”Gastro Købmanden” er beliggende forlænges.

  Lejer ønsker at investere i lejemålet og forespørger om opsigelsesvarslet kan forlænges til ”løbende 3 år”.

  I dag er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket er overensstemmende med de vilkår som gælder for alle nyere erhvervslejekontrakter på havnen.

  Opsigelsesvarslet på 6 måneder blev fastsat for at tilgodese kommunens handlefrihed i forhold til udviklingen af Dragør Havn.

  Af ældre lejekontrakter for lejemål på Dragør Havn er der tale om, at der tidligere er givet perioder med uopsigelighed, og således kan det oplyses at lejekontrakterne for Dragør Røgeri og Isværket har udløb pr. 1. august 2018 medens Dragør Baadeværfts uopsigelighedsperiode udløber pr. 27. november 2018.

  For lejemålet Dragør Sejl-Sport gælder det, at der er et opsigelsesvarsel fra kommunens side på et år.

  Det kan oplyses, at en anden erhvervslejer på Dragør Havn i 2012/2013 foretog en investering i sit lejemål uden at dette medførte en ændring i opsigelsesvarslet på 6 måneder.

  Der er således ikke i nyere tid præcedens for at imødekomme ansøgninger om forlængelse af opsigelsesvarsler på 6 måneder.

  Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen afslås med begrundelse om, at der ikke er præcedens for forlængelse af opsigelsesvarsler, og at fastholdelsen af opsigelsesvarslet sker for at tilgodese kommunens handlefrihed i forhold til en evt. videre udvikling af Dragør Havn.

  LOVE/REGLER:

  I denne sag er det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip relevant for sagen.

  Princippet foreskriver, at ”lige sager skal behandles ens”.

  I og med at der i 2012/2013 – i forhold til en anden erhvervslejers investering i eget lejemål – ikke skete en forlængelse af opsigelsesvarslet på 6 måneder, er det administrationens anbefaling, at opsigelsesvarslet heller ikke forlænges i denne sag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Ansøgning om tilladelse til nedlæggelse af én bolig ved sammenlægning af lejligheder
  Sagsid.: 14/3359

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejeren af ejendommen Strandgade 34, Dragør at nedlægge én bolig ved sammenlægning af lejlighederne Strandgade 34, 1. th og Strandgade 34, 1. mf.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af ejendommen Strandgade 34, Dragør har fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge 2 lejligheder i ejendommen.

  Der er tale om lejlighederne Strandgade 34, 1. th og Strandgade 1. mf.

  Begrundelsen for ønsket om at sammenlægge lejlighederne er, at lejligheden Strandgade 34, 1. th. er utidssvarende, da den ikke har hverken bad eller soveværelse.

  Det er ikke muligt med lejlighedens nuværende indretning at etablere bad.

  Badefaciliteter forefindes i dag på gangen.

  Ejer af ejendommen, der selv bebor lejligheden 1. mf., har overfor administrationen dokumenteret, at lejligheden 1., th. er ledig og at Boligreguleringslovens krav således er opfyldt på dette punkt.

  Plan og Teknik, Dragør Kommune er hørt i sagen og udtaler, at der intet planretligt er til hinder for at tillade en sammenlægning.

  Efter en eventuel sammenlægning vil den tilbageværende lejlighed have et areal på 158m2.

  Boligreguleringsloven § 46 anfører, at det ikke uden kommunalbestyrelsen samtykke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist - herigennem ved sammenlægning.

  Da den ene lejlighed er utidssvarende, anbefaler administrationen at der gives tilladelse til nedlæggelse af én bolig gennem sammenlægning af de to lejligheder.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46, der er sålydende:

  Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.

  Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:

  a)ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,

  b)boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b,

  c)boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

  I den konkrete sag er det dokumenteret, at den lejlighed der ønskes nedlagt er ledig.

  Det er samtidig oplyst, at den sammenlagte lejlighed vil få et areal på 158m2, og at kommunalbestyrelsen derfor skal træffe afgørelse i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Fratrædelse af institutionsleder i Hollænderhus (lukket)
  Sagsid.: 15/41
 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Borgmesteren orienterede om status på flygtninge, herunder økonomi og forventede nye regler for indkvartering.