Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 8 udgår

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015

  Orientering om:

  Status på salg af Vierdiget

  Fratrædelsessag på Enggården

  Status på beredskabssagen

 • 2
  Drøftelse om ARC - Amager Ressource Center
  Sagsid.: 15/270

  ANBEFALING:

  Til drøftelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Amager Ressource Center (ARC), det tidligere Amagerforbrænding, vil på mødet give en status og en præsentation af de udfordringer der er på området, idet affaldsmængderne i øjeblikket er aftagende.

  Fra ARC deltager direktør Ulla Röttger og økonomichef Jacob Velling.

  Kommunens repræsentant i bestyrelsen Birger Larsen (O) deltager under punktet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Til efterretning

 • 3
  Udbud ESCO vejbelysning (lukket)
  Sagsid.: 14/88
 • 4
  Midlertidig boligplacering af kvoteflygtninge
  Sagsid.: 15/242

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at det besluttes at omindrette Rødtjørnens SFO til midlertidig boligplacering af flygtninge på enkeltværelser når institutionen flytter til de nybyggede lokaler på St. Magleby Skole, og
  1. at det besluttes at anvende det areal på Kirkevej hvor ejendommen Anesminde tidligere var beliggende til opstilling af boligpavilloner til midlertidig boligplacering, og
  1. at det besluttes at anvende et areal ved Hollænderhallen til opstilling af boligpavilloner til midlertidig boligplacering, når ny planlovgivning gør dette muligt.
  1. at der tages stilling til om det ønskes at administrationen arbejder videre med belysningen af mulighederne for placering af boligpavilloner på:

  a) Areal ved Hvidtjørnens gårdhuse

  b) Idrætsarealet ved Engvej

  1. at der tages stilling til om der ønskes opstillet campingvogne eller autocampere på parkeringspladser i byzone i tilknytning til offentlige formål.

  6. at administrationen bemyndiges til fortsat at indgå de fornødne aftaler om:

  a) leje af værelser/ferielejligheder på hoteller og pensionater samt private ejendomme, og

  b) indlede forhandling om leasingaftaler om boligpavilloner for en periode på op til 5 år.

  1. at det besluttes, at sag om anlægsbevilling og frigivelse fremlægges til politisk behandling når indholdet af beslutningerne i denne sag kendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund for sagen:

  Dragør kommune har den 23. januar 2015 fra Udlændingestyrelsen modtaget oplysning om hvor mange kvoteflygtninge kommunen skal modtage i 2015.

  Dragør Kommune skal – med start pr. 1. april 2015 -forvente at modtage 38 flygtninge; og det kan oplyses at kvoten i april 2015 – i lighed med tidligere år - forventes øget med ca. 50% således at Dragør Kommune skal modtage ca. 57 flygtninge i indeværende år.

  Det kan oplyses, at tendensen med et stigende antal flygtninge og boligplaceringen af dem vil være aktuelt for Dragør Kommune i hvert fald de næste 5 år.

  Dragør Kommune har ikke inden for de allerede indgåede aftaler om leje af huse og lejligheder kapacitet til at foretage boligplacering af dette antal personer hverken i 2015 eller på sigt.

  Derfor er der et stort og presserende behov for, at der tages stilling til hvorledes der skal ske midlertidig boligplacering af flygtningene samt at der foretage den fornødne bemyndigelse til administrationen i konsekvens af de beslutninger der måtte blive truffet.

  På nuværende tidspunkt råder Dragør Kommune over 3 lejede parcel huse i kommunen hvor flygtningene boligplaceres midlertidigt på enkeltværelser. Den samlede kapacitet for de tre lejede ejendomme er 13 personer.

  Den permanente boligplacering sker typisk når kommunen tilbydes egnede, ledige lejligheder i den almene sektor under fjerdedelsreglen eller gennem private udlejere af lejligheder.

  Det skal oplyses, at hovedparten af de flygtninge Dragør Kommune hidtil har modtaget er enlige, og at der som følge heraf ikke er den helt store gennemstrømning i de 3 lejede parcelhuse, da de lejligheder der tilbydes under fjerdedelsreglen er for store og dyre til, at enkeltpersoner relevant kan anvises disse som permanent bolig.

  De planlægningsmæssige forudsætninger for boligplacering:

  Hverken den nuværende planlov elle den påtænkte ændring åbner mulighed for, at der kan ske boligplacering i pavilloner af flygtninge i landzone bortset fra placering i afgrænsede landsbyer.

  Kommunen har som bekendt meget begrænsede muligheder for at opføre nye boligbebyggelser, og det gælder både i byzone, hvor kommunen ikke råder over byudviklingsområder af betydning, og det gælder kommunens store landzoneområde, hvor opførelse af nye boliger i det åbne land vil stride mod retningslinjerne for planlovens landzonebestemmelser.

  Der kan derfor alene peges på muligheden af at indrette boliger i eksisterende bygninger i kommunens landzone og/eller benytte de områder i kommunens byzone, hvor de eksisterende boliger kan anvendes og/eller hvor nye boligpavilloner eventuelt kan opstilles i en tidsbegrænset periode.

  Aktuelt afsøgte muligheder for boligplacering:

  Siden Dragør Kommune fik oplyst sin kvote for 2015 har administrationen afsøgt mange forskellige muligheder for at foretage midlertidig boligplacering af flygtningene.

  Følgende status kan oplyses:

  • Muligheden for placering af flygtninge på TAMU centrets område:

  TAMU centeret har lukket deres kostafdeling, og Dragør Kommune har forespurgt på muligheden for at leje dels den tidligere kostafdeling og dels udearealerne med henblik på placering af pavilloner til beboelse.

  TAMU har måttet afslå udlejning som en mulighed.

  • Placering på Copenhagen Camping:

  Muligheden for leje af areal til opstilling af campingvogne er undersøgt, men det er ikke muligt, idet der ikke er kapacitet til flere campingvogne på pladsen. Campinghytterne er primært udlejet til Tårnby Kommune (6 stk.), men Dragør Kommune får også tilbud om leje når der opstår sjælden ledighed. Aktuelt har Dragør Kommune 3 personer boligplaceret på campingpladsen og dermed er kapaciteten dér udnyttet.

  • Leje af Frelsens Hærs kursus- og lejrcenter, Baggersmindelejren:

  Frelsens Hærs kursus og lejercenter er blevet forespurgt om etablering af et længerevarende lejeforhold, men har måttet afslå kommunens henvendelse bl.a. grundet andre, allerede indgåede aftaler om udlejning til lejrens hovedformål.

  • Midlertidig boligplacering på et areal bag genbrugspladsen ved campingpladsen.

  Området er ejet af Dragør Kommune, men er beliggende i landzone. En anvendelse til natophold er desuden tidligere fundet uacceptabel for Amager Ressourcecenter, der driver Genbrugspladsen.

  • Center Kongelunden

  Administrationen har kontaktet Center Kongelunden da der var forlydender om en lukning af centeret.

  Dette er blevet afkræftet af Center Kongelundens leder, og der er således ikke mulighed for at foretage boligplacering dér.

  Administrationen har endvidere rettet henvendelse til Dragør Fort med henblik på indgåelse af aftale om leje af 5 værelser og 2 lejligheder.

  Dette vil give en kapacitet på midlertidig boligplacering af 9 personer, og udgiften pr. måned vil være ca. kr. 93.000,00 excl. Moms.

  Fortet stiller krav om, at kommunen betaler ”tomgangsleje” – altså betaler for værelserne på grund af reservationen og uanset om disse er udlejet eller ej. Der vil ikke være refusion fra staten til denne udgift.

  Der vil også blive rettet henvendelse til andre udlejere af lignende boliger/ferielejligheder i Dragør, ligesom der vil blive annonceret efter parcelhuse til leje.

  Det skal dog oplyses at administrationen tidligere har annonceret efter parcelhuse, men desværre uden større resultat.

  Administrationen er dog af den opfattelse, at løsningen med hotelværelser/lejligheder i ferieboliger på sigt er en løsning som er for dyr for kommunen, og derfor tilstræbes denne fremgangsmåde anvendt som ”nødløsning”. Løsningen vurderes heller ikke at ville kunne dække det samlede kapacitetsbehov.

  Ad indstillingens pkt.1, 2 og 3:

  Indstillingens pkt. 1, 2 og 3 er administrationens prioriterede anbefaling til, hvilke beslutninger der bør tages for at tilvejebringe muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Det hurtigst etablerede alternativ vil være at omindrette Rødtjørnens Fritidshjem til midlertidig boligplacering.

  I henhold til den byplanvedtægt som gælder for ejendommen forudsætter en anden anvendelse end fritidshjem alene, at det med denne sag godkendes at tage ejendommen i anvendelse til midlertidig boligplacering.

  Der er tidligere truffet beslutning om, at fritidshjemmet flytter til St. Magleby Skole pr. august 2015, men der har vist sig mulighed for, at fremrykke denne flytning til uge 12 i 2015.

  Spørgsmålet om en tidligere fraflytning behandles separat i sag på Børne, Fritids – og Kulturudvalget, og anbefalingen i denne sag fremsættes derfor under forudsætning af, at det besluttes at der kan ske tidligere fraflytning.

  En omindretning af Rødtjørnen vil medføre, at der kan boligplaceres op til 12 personer i denne ejendom, hvilket er en ikke ubetydelig del af den samlede, udmeldte kvote, og derfor er omindretningen af denne ejendom administrationens højest prioriterede indstilling.

  På sigt vil det kunne overvejes at opstille ca. 6 boligpavilloner på institutionens friareal.

  Arealet på Kirkevej foran St. Magleby Skole (grunden hvor Anesminde tidligere var placeret) anbefales som prioritet nummer 2 fordi arealet tidligere har været anvendt til boligformål.

  Arealet vil kunne rumme ca. 12 boligpavilloner. Pavillonerne skal støjisoleres.

  Arealet indgår i planerne for ombygningen af St. Magleby Skole og en beslutning om at inddrage arealet vil indebære, at de planlagte forbedrede afsætningsforhold for forældre og elever samt forbedret cykelparkering ikke realiseres i den 5-årige periode ordningen indledningsvist forventes at vare.

  I forhold til indstillingens punkt 3 er der tale om et areal i byzone ved Hollænderhallen, syd for nuværende parkeringsplads.

  Arealet vil først kunne tages i anvendelse når der fra regeringens side vedtages et nyt, midlertidigt plangrundlag.

  Lovforslaget er sendt i høring med frist til den 19. februar 2015 for bemærkninger/høringssvar, men der ud over er det ikke muligt at oplyse nærmere om tidspunktet for, hvornår lovforslaget forventes at være vedtaget.

  Arealet er yderst interessant og relevant for denne sag, da arealet vil kunne rumme op til 25 boligpavilloner og dermed afløfte en væsentlig del af kapacitetsbehovet.

  Administrationen anbefaler, at det allerede nu besluttes at inddrage dette areal når ny planlovgivning gør det muligt.

  Det skal oplyses, at størsteparten af landets kommuner har truffet beslutning om boligplacering af flygtninge i pavilloner og at der derfor er ventetid på levering af bestilte pavilloner.

  Administrationen anbefaler derfor, at det – uafhængigt af en beslutning om ibrugtagning af et eller begge de foreslåede arealer i byzone - også besluttes at omindrette Rødtjørnens Fritidshjem som foreslået.

  Alternativt kan det overvejes at beslutte, at kommunen lejer eller køber fast ejendom – enten med henblik på placering af flygtninge i eksisterende ejendomme, eller med henblik på opstilling af pavilloner på grundene.

  Dette spørgsmål behandles separat i en sag på lukket dagsorden.

  Ad indstillingens pkt. 4

  Med hensyn til kommunalt ejede arealer i byzone, der med baggrund i forslag til ændret planlov, også kan ovevejes inddraget til midlertidig boligudnyttelse, kan nævnes et ubebygget areal ved Hvidtjørnens gårdhuse og idrætsarealet ved Engvej.

  Arealet ved Hvidtjørnen vil – efter en planproces – kunne rumme 40- 50 boligpavilloner.

  Arealet ved tennisbanerne på Engvej er stort og vil kunne rumme et højt antal boligpavilloner, men det præcise antal kan ikke opgøres før der eventuelt er taget stilling til, i hvilket omfang der ønskes reserveret areal til andre formål – eksempelvis skoleidræt.

  Administrationen anbefaler derfor, at der med denne sag alene tages stilling til om det ønskes, at administrationen arbejder videre med en nærmere analyse af disse to arealers potentiale i forhold til placering af boligpavilloner.

  Ad indstillingens pkt. 5:

  Andre kommuner løser en del af boligplaceringsudfordringerne ved at opstille campingvogne/autocampere på parkeringspladser.

  Det er alene lovligt at opstille campingvogne/autocampere til boligformål på parkeringspladser i byzone i tilknytning til institutioner/bygninger udlagt til offentlige formål.

  Det indebærer, at der i Dragør Kommune ville kunne opstilles campingvogne/autocampere på parkeringspladserne ved Dragør Rådhus, Hollænderhallen og kommunens børneinstitutioner og skoler.

  Administrationen anbefaler ikke denne fremgangsmåde – dels grundet et kapacitetsproblem i forhold til eksisterende parkeringsforhold de nævnte steder, men dels også fordi campingvogne/autocampere ikke vurderes at udgøre hensigtsmæssige boligplaceringsmuligheder.

  LOVE/REGLER:

  Selve forpligtelsen til at modtage kvoteflygtninge samt foretage boligplacering af dem reguleres af integrationsloven:

  I loven slås det fast, at den kommunale kerneforpligtelse er permanent boligplacering af flygtningene, men loven hjemler samtidig, at det er såvel muligt som lovligt at foretage midlertidig boligplacering af flygtningene når kommunen ikke straks kan skaffe et tilstrækkeligt antal permanente boliger.

  Loven og de vejledninger som er udarbejdet til den slår også fast, at midlertidig boligplacering lovligt kan ske uden for den kommune hvortil flygtningene er anvist. Det fremhæves dog særskilt, at den forpligtede kommune beholder såvel betalings- som integrationsforpligtelsen og det fremhæves endvidere, at det kan være vanskeligt for en kommune at gennemføre en aktiv integrationsindsats som kommunen er forpligtet til, hvis der er for stor afstand mellem indkvarteringsstedet og kommunens tilbud.

  Netop på grund af hensynet til den aktive integrationsindsats vurderer administrationen, at det ikke er et realistisk alternativ at foretage midlertidig boligplacering i en anden kommune.

  Planloven m.v. regulerer - af relevans for denne sag - til hvilke formål arealer kan anvendes og foreskriver samtidig de procedurer som skal iagttages ved lokalplanændringer, dispensationer m.v.

  Der henvises til særskilt bilag samt til sagsfremstillingen for de regler som skal iagttages i forhold til en eventuel anvendelse af de oplistede, kommunale grunde.

  Der er planlagt en ændring af planloven og p.t. er forslaget i høring med frist til den 19. februar 2015 for fremsættelse af bemærkninger. Hovedindholdet af lovforslaget er, at der åbnes der mulighed for en mere vidtgående beføjelse til at dispensere fra gældende lokalplaner, og der kan i byzoner, der ikke er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, ses bort fra lokalplanpligten, ved nybyggeri eller ændret anvendelse. For arealer i landzone, der er beliggende i en landsby, kan kommunalbestyrelsen, uden landzonetilladelse, tillade nybyggeri og ændret tilladelse, med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder for flygtninge. De nævnte dispensationer er tidsbegrænset til 10 år.

  Der må ikke meddeles tilladelse i støjbelastede områder, uden at der etableres afskærmende foranstaltninger.

  Da det ikke med sikkerhed kan siges hvornår lovforslaget måtte blive endeligt vedtaget, eller præcist med hvilket indhold, er nærværende sag udarbejdet efter gældende lovgivning på området.

  Kommunalfuldmagtsreglerne: indeholder regler om, hvad der er saglig kommunal opgavevaretagelse og regulerer også hvilke dispositioner kommuner lovligt kan foretage.

  Det vurderes som værende fuldt ud lovligt for Dragør Kommune at indgå længerevarende lejeaftaler om huse, værelser og grunde samt evt. at købe fast ejendom da alle dispositioner foretages med henblik at varetage en lovbestemt opgave som er pålagt kommunerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune lejer i dag 3 parcelhuse til midlertidig boligplacering, hvor økonomien kan oplyses således:

  adresse:

  husleje:

  antal værelser:

  max lejeindtægt:

  Agthsvej 10

  16.480,00

  4

  8.364,00

  Harevænget 97

  16.819,00

  4

  8.364,00

  Harevænget 8

  22.660,00

  5

  10.455,00

  55.959,00

  13

  27.183,00

  Den maksimale lejeindtægt udgøres af det beløb som Dragør Kommune maksimalt kan trække til husleje i henhold til gældende regler.

  Beløbet for 2015 er kr. 2.122,00 pr. person pr. måned, og dermed vil enhver disposition med henblik på midlertidig boligplacering ikke være overskudsgivende.

  Der er – så længe der er tale om midlertidig boligplacering – ingen statsrefusion eller meromkostningsdækning for f.eks. udgifter til ”tomgangsleje”.

  Der imod har kommunerne automatisk låneadgang til at erhverve og indrette ejendomme til udlejning til beboelse efter integrationsloven uanset om der er tale om permanente boliger eller midlertidig boligplacering, og lånerammen påvirkes derved ikke.

  Administrationen vurderer, at den direkte låneadgang vil omfatte køb eller leje af huse og grundarealer og indretning af disse.

  Udgiften til omindretning af Rødtjørnen til formålet anslås at udgøre ca. kr. 700.000.

  Omfattet af den direkte låneadgang er næppe udgiften til leasing af boligpavilloner samt udgiften til byggemodningen da dette er at sidestille med opførelse af boliger. Disse udgifter må forventes at kunne påvirke lånerammen.

  Til ovennævnte udgiftsposter skal lægges en opnormering af den vicevært der i dag er ansat.

  På nuværende tidspunkt vedrører ansættelsesforholdet 30 timer pr. måned, men når alle midlertidige boligplaceringsmuligheder er etableret vil der skulle ske en opnormering af ansættelsesforholdet til 37 timer pr. uge svarende til en fuldtidsstilling.

  Viceværten sikrer at udearealer og lejemål fremstår pæne og upåfaldende, ligesom viceværten hjælper beboerne i husene med praktiske, dagligdags oplysninger m.v.

  Ordningen er yderst velfungerende og vil også blive udstrakt til at omfatte evt. pavillonbeboelser. Dragør Kommune har ikke modtaget henvendelser med klager fra naboer/grundejerforeninger efter at lejemålene er taget i brug.

  Foruden ovennævnte beløb betaler Dragør Kommune alt forbrug (vand, el og varme) for de lejede ejendomme.

  Udgift til placering på værelser/lejligheder på Dragør Fort udgør p.t. kr. 10.000 pr. måned for et værelse, men som beskrevet i sagsfremstillingen er der modtaget et tilbud på kr. 65.000,00 pr. måned for 5 værelser og kr. 28.000,00 pr. måned for en lejlighed med plads til to personer.

  Udgifter til leasing af containere: Leje af 15 boligpavilloner vil koste ca. kr. 48.700 pr. måned.

  Hertil kommer udgift til levering og montering af de 15 moduler som koster ca. kr. 132.000,00

  Når indholdet af de politiske beslutninger kendes, vil der – i konsekvens af beslutningerne og med henblik på realiseringen af disse - blive fremsendt en bevillings- og frigivelsessag til politisk behandling.

  Byggemodning: Plan og Teknik vurderer, at byggemodningen vil koste ca. kr. 85.000 pr. boligpavillon. Heri er indregnet en eventuel udgift til isolering af pavillonerne såfremt der – grundet placeringen – skal isoleres mod fly- og trafikstøj.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Kommune gennemfører nabohøring når dette er foreskrevet ved lov – f.eks. i dispensationssager efter plan- og byggelov.

  Imidlertid er administrationen opmærksom på, at en realisering af nogle af forslagene vil ske i nærheden af eksisterende bebyggelse, og administrationen vil derfor udarbejde en kommunikationsplan med henblik på at sikre, at nærmiljøet orienteres om de trufne beslutninger, således at de orienteres om kontaktoplysninger ved spørgsmål eller konkrete problemer i forhold til boligplaceringen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Forslag fra Liste T:

  T-gruppen foreslår, at administrationen indkalder ØU til ekstraordinære møder, såfremt der er behov for beslutninger og ændring af prioritering vedrørende spørgsmål relateret midlertidig boligplacering af kvoteflygtninge.

  For stemte 6 (A+L+O+T+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Imod stemte 1 (Birgitte Brix Bendtsen (C))

  Anbefales over for KB

  Forslag 1 fra C-gruppen:

  At KB retter henvendelse til ministeren mhp. at afsøge mulighederne for etablering af pavillon i landzone med begrundelse i den særlige situation Dragør er i, i forhold til megen landzone og få reelle muligheder for placering i etablerede boliger

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  Forslag 2 fra C-gruppen:

  At der afsøges muligheder for midlertidig boligplacering i nærliggende kommuner i private boliger.

  For stemte 5 (A+C+L+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Anbefales over for KB

  Forslag fra A-gruppen:

  A-gruppen foreslår, at Dragør Kommune optager en dialog med Boligselskabet Strandparken for at drøfte muligheden for at opføre yderligere et antal almene boliger i Dragør.

  Anbefales over for KB

  Forslag fra V:

  At indstillingens pkt. 1 suppleres med at der også på nuværende tidspunkt – foruden omindretning af bygningen – kan opstilles et antal boligpavilloner på ejendommens friarealer.

  For stemte 4 (A+C+V)

  Undlod at stemme 3 (L+O+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Imod stemte 5 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme 2 (L+O)

  Faldet

  Ad 3

  For stemte 3 (A+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Imod stemte 2 (T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Undlod at stemme 2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Ad 4

  Imod stemte 5 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme 2 (L+O)

  Faldet

  Ad 5

  Imod stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Faldet

  Ad 6a

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 6b

  For stemte 5 (A+C+L+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 7

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  I foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  For stemte:

  2 (I+Birger Larsen (O))

  Imod stemte:

  11 (A+C+T+V-Jens Passarge + Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  2 (L + Jens Passarge (V))

  Faldet.

  Administrationen indkalder ØU til ekstraordinære møder, såfremt der er behov for beslutninger og ændring af prioritering vedrørende spørgsmål relateret midlertidig boligplacering af kvoteflygtninge.

  Godkendt.

  KB retter henvendelse til ministeren mhp. at afsøge mulighederne for etablering af pavillon i landzone med begrundelse i den særlige situation Dragør er i, i forhold til megen landzone og få reelle muligheder for placering i etablerede boliger

  For stemte 8 (A+C+V)

  Imod stemte 3 (T)

  Undlod at stemme 4 (I+L+O)

  Godkendt.

  Der afsøges muligheder for midlertidig boligplacering i nærliggende kommuner i private boliger.

  For stemte 12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte 3 (T)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Dragør Kommune optager en dialog med Boligselskabet Strandparken for at drøfte muligheden for at opføre yderligere et antal almene boliger i Dragør.

  For stemte:

  12 (A+C+L+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Godkendt.

  Indstillingens pkt. 1 suppleres med at der også på nuværende tidspunkt – foruden omindretning af bygningen – kan opstilles et antal boligpavilloner på ejendommens friarealer.

  For stemte 8 (A+C+V)

  Imod stemte: 2 (T-Ebbe Kyrø)

  Undlod at stemme 5 (I+L+O+ Ebbe Kyrø)

  Godkendt.

  Ad 3 i indstillingen

  For stemte 8 (A+L+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Imod stemte 7 (I+O+T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Ad 6a i indstillingen

  For stemte 12 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme 3 (I+O)

  Godkendt.

  Ad 6b i indstillingen

  For stemte 10 (A+C+I+L+V)

  Imod stemte 5 (O+T)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Ad 7

  Godkendt.

  Supplerende forslag fra ACOV

  ACOV foreslår at forvaltningen beregner de konkrete økonomiske udfordringer på hvert af forslagene sammenholdt med køb af fast ejendom. At sagen forelægges på et ekstraordinært ØU\KB møde før nogle af beslutningerne effektueres

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Bemyndigelse til administrationen - boligplacering af flygtninge (lukket)
  Sagsid.: 15/249
 • 6
  Frigivelse Genopretning af veje 2015
  Sagsid.: 15/138

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.297.200 til genopretning af veje, og at beløbet frigives.

  2.

  at

  der overføres kr. 750.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 3.297.200 til genopretning af veje 2015.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 2.800.000 til klargøring og lapning af vejstrækninger med henblik på anlæg af asfalt slidlag i 2015.
  2. Heraf afsættes kr. 750.000 til oprettelse af anlægssjak (det sorte hold) til varetagelse af opretningsarbejde med kantsten og fortove
  3. Der afsættes ca. kr. 300.000 til udførelse af hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  4. Der afsættes ca. kr. 197.200 til akutte opgaver, reparationer mv.

  På baggrund af Vejdirektoratets strategirapport vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2013 i Dragør Kommune (bilag 1), resultatet af deres hovedeftersyn for Dragør Kommune 2014 samt forvaltningens egne vurderinger, planlægger forvaltningen at klargøre, oprette og udlægge slidlag på følgende vejstrækninger i 2015:

  • Harevænget fra Mågevænget til vejslut ved nr. 115
  • Hvedestykket
  • Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket
  • Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket
  • Høgevænget, begge sideveje
  • Lodsvænget
  • Skippervænget
  • Spurvevænget

  Andre af de mere trængende vejstrækninger er:

  • Stikvejene til Rødtjørnen
  • Stikveje til Hvidtjørnen
  • Halvejen

  Der kan forekomme ændringer i omfang og prioritering, idet priser udelukkende er baseret på anslåede overslagspriser. Hvis tilbuddene muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan iværksættes yderligere slidlagsarbejder, vil disse blive valgt blandt de i øvrigt mest trængende veje. Tilsvarende kan veje blive udskudt som følge af tilbuddene. Endelig kan vintervejret eller andres anlægsarbejder afstedkomme ændrede prioriteringer.

  Samtidig med opretningsarbejderne forud for årets slidlag vil der blive udbedret defekte vejbrønde og –stikledninger i samarbejde med HOFOR, som har sørget for tv-inspektion af de omfattede veje. Vejbrøndreparationer udføres svarende til de i budgettet afsatte driftspenge hertil.

  De afsatte anlægspenge til anlægssjakket (det sorte hold) omfatter lønudgifter, og beløbet svarer stort set til det beløb, der afsættes til ekstern entreprenørs opretningsarbejde forud for asfaltslidlag. Ved frigivelse af anlægsbudgettet inden udgangen af februar måned forventes, at anlægssjakket kan starte op pr. april 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på kr. 3.297.200 til genopretning af veje 2015 er afsat i anlægsbudget 2015.

  Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 750.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til anlægssjakket (det sorte hold).

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Frigivelse Fortov på Hartkornsvej - Genbehandling
  Sagsid.: 14/3782

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 150.000 til fortov på Hartkornsvej mellem Kirkevej og Jægergården, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 13. januar 2015 at sende frigivelsessag om fortov på østsiden af Hartkornsvej strækningen fra Kirkevej til Schoutgården tilbage til forvaltningen for at få belyst økonomien for et fortov fra Kirkevej til Jægergården.

  Forvaltningen kan oplyse, at et fortov på østsiden af Hartkornsvej mellem Kirkevej og Jægergården kan etableres for anslået kr. 200.000 ved ekstern entreprenør.

  Vej- og Gartnerafdelingen kan udføre det omtalte fortov i eget regi for materialeudgifter mindre end 150.000 kr., som er afsat i budget 2015. Dette i regi af anlægssjakket (det sorte hold), når dette er oprettet, jf. sag om Genopretning af veje 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 150.000 til fortov på Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

 • 8
  Vedtægtsændring i Movia
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at vedtægtsændringer for Movia godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 en treårige indfasning af den nye finansieringsmodel i forbindelse med ændret lov om trafikselskaber, og derfor skal vedtægterne ændres.

  Den treårige indfasning er en fravigelse fra lovens fastsatte finansieringsmodel. Derfor kræves der 100 % enighed blandt alle 45 kommuner om en vedtægtsændring i Movias vedtægter for at kunne realisere ændringen.

  På Movias Repræsentantskabsmøde den 26. februar 2015 vil vedtægtsændringen sammen med øvrige forslag til vedtægtsændringer blive behandlet. Forslaget til vedtægtsændringer vedlægges som bilag 1 sammen med Movias tilhørende brev.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af en af vedtægtsændringerne, forslaget om en treårig indfasning af de økonomiske konsekvenser af den nye lov om trafikselskaber, er afgørende for implementeringen af finansieringen af den nye fordeling af busruter.

  Vedtægtsændringen vil medføre en besparelse for Dragør Kommune i 2016 på 1,6 mio. kr., i 2017 på 3,3 mio. kr. og i 2018 en besparelse på 4,9 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Punktet udgår

  Bilag

 • 9
  Dragør Skole Nord, princip for udvidelse fra 7,5 til 8 spor
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at principperne for udbygning af Dragør Skole Nord fra 7½ spor til 8 spor godkendes og danner grundlag for udbuddet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 22-05-2014 besluttet at udbygge kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor på Dragør Skole Nord, inden for en samlet ramme på 18,6 mio. kr. inklusiv midlertidig genhusning i byggeperioden.

  En byggegruppe på Dragør Skole Nord, består af to repræsentanter fra skoleledelsen, en lederrepræsentant fra SFO, en lærer, en repræsentant fra forældrebestyrelsen, en serviceleder og to repræsentanter fra Plan og Teknik samt rådgiver, som stiller med arkitekter og ingeniør, har udarbejdet et program for udbygningen og et udbudsmateriale, som skal danne grundlag for tilbuddene.

  Principperne i byggeprogrammet fremgår af bilag 1 og kan opsummeres

  til følgende:

  Der etableres 6 nye hjemklasser på ca. 64 m².

  Der etableres 2 grupperum, teknik- og depotrum.

  Fællesområder, med garderober og opholdsareal.

  Der arbejdes med mulighed for at slå 2 x 2 lokaler sammen via

  foldevægge og der arbejdes med etablering af kablet IT forbindelse i disse lokaler således at prøver, eksamener mv. kan afvikles sikker og uden større omflytninger.

  Der etableres 4 toiletter heraf et HC-toilet.

  Der etableres lærer forberedelsesrum i den eksisterende skole hvor den nye forbindelsesgang tilkobles.

  Byggeriet skal stå færdig til juli 2016.

  Fra august 2015 etableres 3 hjemklasser i pavilloner til byggeriet er afsluttet. Jf. beslutning af 22. maj 2014 i Kommunalbestyrelsen, bilag 1 (2795/14).

  Byggeopgaven udbydes som ”begrænset udbud i totalentreprise” med en prækvalifikationsrunde, hvor et begrænset antal bydende bliver udvalgt til at give tilbud.

  Når tilbuddene er indkommet i marts måned, vil de blive vurderet og efterfølgende indstilles til godkendes politisk samt frigivelse af anlægsbevilling. Det forventes at ske i april måned.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbygning af Dragør Skole Nord indgår i anlægsbudget 2015 og 2016.

  Den økonomiske ramme er 18,6 mio. kr. og projektets endelige pris kendes først, når tilbuddene er modtaget fra entreprenørerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Genopretning af skoler 2015
  Sagsid.: 15/124

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  der frigives et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til udarbejdelse af en samlet helhedsplan for skolernes udearealer.

  2.

  at

  der frigives et rådighedsbeløb på 522.700 kr. til genopretning af skolernes bygninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Anlægsbudget 2015 er der afsat 1.722.700 kr. til genopretning af 3 skoler.

  I anlægsbudget 2014 var der afsat 1.004.800 kr. til genopretning af skoler og 1.200.000 kr. til skolernes udearealer. Ved en fejl blev de 2 beløb slået sammen og anvendt til genopretning af skolerne. Det foreslås derfor, at der afsættes 1,2 mio. kr. fra genopretningspuljen 2015 til udearealer.

  Skoleforvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for skolernes udearealer. Fokus er på en plan og budget for indretning af skolernes udearealer til læringsrum med plads til undervisning og bevægelse. Planen udarbejdes i skoleforvaltningen i samarbejde med brugere og tilknyttet konsulent.

  Skolernes udearealer er nedslidte og utidssvarende, og forvaltningen ser derfor en mulighed for at indrette mere tidssvarende rammer, der udfordrer og understøtter læring. Herved opnås en bedre udnyttelse af de fysiske rammer, og skolerne får gode muligheder for at leve op til kravene om mere bevægelse i undervisningen.

  Restbeløb til genopretning af skolernes bygninger 2015 udgør 522.700 kr. og beløbet disponeres således.

  Dragør Skole Syd:

  Udskiftning af vandskadet gulv i tumlesal, kr. 225.000

  Udskiftning af automatik til drænpumpebrønde, kr. 75.000

  St. Magleby Skole:

  Tilskud til udvidelse af ventilation i faglokaler, kr. 200.000

  Uforudsete udgifter, 22.700 kr.

  Arbejderne på Dragør Skole Syd er igangsat, da opgaverne er akutte. Kommunens forsikringsselskab har afvist at dække udgiften, men forvaltningen følger sideløbende op på dette.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov til skolernes bygninger ligger i størrelsesordenen 15 mio. kr. inden for de næste 8 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget i 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Ad 1. + Ad 2.


  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

 • 11
  Meddelelse: Udgiftsfordeling ved busdrift
  Sagsid.: 14/492

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 en 3årig indfasning af ny finansieringsmodel i forbindelse med ændret lov om trafikselskaber. Movia har nu oplyst, at den sidste af de 45 kommuner i Movias område som den eneste på møde den 27. januar 2015 har besluttet ikke at tilslutte sig indfasningen. Det betyder, at forslaget om 3årig indfasning bortfalder, hvorfor de fulde økonomiske konsekvenser af den ændrede lov slår igennem fra 2016.

  Sag om vedtægtsændring i Movia er på Økonomiudvalgets dagsorden. Movia arbejder på et revideret forslag til vedtægtsændring, hvor den eneste ændring er, at forslaget om indfasning er taget ud.

  Movia har endvidere oplyst, at de delvist har tabt en sag i voldgiftsretten til Metroselskabet og DSB omhandlende den årlige regulering af de samlede passagerindtægter mellem selskaberne. Dette i forlængelse af, at Movia har forbedret sit passagertællesystem i hovedstadsområdet. Voldgiftsrettens afgørelse betyder, at Movia skal tilbagebetale 161,4 mio. kr. til de andre selskaber for årene 2008-2014. Fremadrettet betyder det endvidere en årlig mindre indtægt for Movia på 24,8 mio. kr. Udgiften for årene 2008-2014 samt de fremtidige mindre indtægter skal fordeles på kommunerne i hovedstadsområdet. Movia er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om låneoptagning for at kunne sprede udgifterne for kommuner og regioner over på lånets afdragsperiode i stedet for en fuld udmøntning i forbindelse med regnskabsafslutningen af år 2015 med konsekvens for efterreguleringen primo 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med fuld indfasning af ændret lov om trafikselskaber fra 2016 får Dragør Kommune alt andet lige en samlet udgift til busdriften på 5,0 mio. kr. fra 2016 i stedet for den forventede indfasning med udgift i 2016 på 8,3 mio. kr., i 2017 på 6,6 mio. Kr. og først i 2018 på 5,0 mio. kr.

  Den delvist tabte voldgiftssag til Metroselskabet og DSB medfører en udgift for Dragør Kommune på 1,7 + 0,3 = 2,0 mio. kr. samt fremtidigt 0,1 mio. kr. pr. år. Udgiften på 2,0 mio. kr. udmøntes i forbindelse med afslutningen af Movias regnskabsår 2015, der efterreguleres i forhold til kommunerne primo 2017. Dette med mindre Movia kan indgå en aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet om låneoptagning i stedet for.

  De ændrede økonomiske forhold vil indgå i budgetlægningen for 2016-2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Til efterretning.

 • 12
  Styrelsesvedtægt for skole og SFO i Dragør kommune - høringssvar
  Sagsid.: 14/2086

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen indstiller, at Børne-, Fritids- og kulturudvalget anbefaler styrelsesvedtægten over for ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Høringssvar til Styrelsesvedtægt for Skole og SFO i Dragør kommune.

  Udkast til ny styrelsesvedtægt for skole og SFO i Dragør kommune har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Fristen udløb den 5. januar 2015. Der er indkommet i alt fem høringssvar til styrelsesvedtægten for skole og SFO i Dragør kommune. Høringssvarene vedhæftes i deres fulde længde som bilag. Derudover er der udarbejdet en opsummering af høringssvarene, som er vedhæftet som bilag. Høringssvarerne er efterfulgt af skoleafdelingens kommentarer til disse. Skoleafdelingen har ikke kommenteret på forældrenævnets høringssvar, da det ankom efter høringsfristens udløb.

  En del af de høringssvar, der er kommet til styrelsesvedtægten, retter sig mod de politiske beslutninger vedr. folkeskolereformen, der blev besluttet på BFKU den 27. marts 2014.

  Skoleafdelingen havde på BFKU den 14. januar 2015 en sag til drøftelse i udvalget omhandlende ændringsforslag til disse politiske beslutninger. BFKU sendte den 14. januar deres ændringsforslag til folkeskolereformen i høring med frist den 6. februar.

  Styrelsesvedtægten, der er vedhæftet som bilag til denne sag, er dermed konsekvensrettet dels i forhold til høringssvarene til ny styrelsesvedtægt på skole og SFO i Dragør kommune samt indarbejdet de politiske ændringsforslag, der besluttes i forlængelse af afsluttet høring vedr. folkeskolereformen.

  Hvis der træffes andre beslutninger i sagen vedr. ”Ændringsforslag til folkeskolereformen” vil disse blive indarbejdet i vedtægten.

  De rettelser der er foretaget i styrelsesvedtægten fremgår i bilaget markeret med rødt, så det er overskueligt at orientere sig i, hvilke ændringer der er lavet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  Liste T fremsatte ændringsforslag.

  T-gruppen foreslår:

  At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012).

  At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012).

  At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet.

  At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014.  A, C, O, V foreslår, at styrelsesvedtægten anbefales, og forvaltningen sikrer konsekvensrettelser jf. beslutninger i pkt. 1.

  Styrelsesvedtægten konsekvens rettes ift. at SFO lederen indgår i skolebestyrelsen og bh klasse ændres til 0. Klasse.

  Som det mest vidtgående forslag sættes liste T´s forslag til afstemning:


  1. At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  2. At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:


  Forslaget faldet.

  3. At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:


  Forslaget faldet.

  4. At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  5. At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  6. At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet. Det betyder endvidere at bullit 4 og 5 skal konsekvensrettes.

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  7. At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  Herefter blev A, C, O, V´s forslag sat til afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, O, V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Annette Nyvang liste T. fremsatte en protokol.

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at den nye styrelsesvedtægt ikke har et defineret mål, ikke indeholder SFO-skoleråd, ikke giver mulighed for Fælles Skoleråd og at 3/4 del repræsentationen i skolebestyrelserne ikke står beskrevet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet. Det betyder endvidere at bullit 4 og 5 skal konsekvensrettes.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  Liste T genfremsatte protokol:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at den nye styrelsesvedtægt ikke har et defineret mål, ikke indeholder SFO-skoleråd, ikke giver mulighed for Fælles Skoleråd og at 3/4 del repræsentationen i skolebestyrelserne ikke står beskrevet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU/ØU:

  At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:


  Faldet  At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:


  Faldet

  At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet. Det betyder endvidere at bullit 4 og 5 skal konsekvensrettes.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:


  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at ØUs anbefaling godkendes med den tilføjelse, at kommunalbestyrelsen beder det Rådgivende skoleudvalg og forvaltning, når den nye ledelsesstruktur er vedtaget, at fremkomme med en vurdering af, hvordan demokratiske fora kan etableres fremadrettet.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T genfremsatte protokol:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at den nye styrelsesvedtægt ikke har et defineret mål, ikke indeholder SFO-skoleråd, ikke giver mulighed for Fælles Skoleråd og at 3/4 del repræsentationen i skolebestyrelserne ikke står beskrevet.

  Bilag

 • 13
  Ændringsforslag til Folkeskolereformen
  Sagsid.: 15/387

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler A-C-O-V’s beslutning fra mødet den 14. januar 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-01-2015.

  A, C, O, V fremlagde følgende ændringsforslag til sagen om rammen for udmøntningen af skolereformen:

  1.

  Ændre fordelingen på 65%/35 % mellem SFO pædagoger og lærere i skolen til at fordelingen mellem lærere og pædagoger sker ud fra skoleledelsens prioritering af ressourcerne.

  2.

  Der ikke fastsættes en konkret timetal, som SFO pædagogerne skal lægge i skolen

  3.

  Musikskolens reformmidler tilfalder skolelederne, så de kan indgå aftale om samarbejde fremadrettet.

  4.

  Det nuværende pausemønster fastholdes, dog med den tilføjelse at der er 60 minutters pause hver dag og det sikres, at pauserne afholdes på samme tid for alle klasser.

  5.

  Ungdomsskolen varetager en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  6.

  Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan udvalget, med udgangspunkt i de nuværende skolepolitiske mål, kan skærpe de fremtidige skolepolitiske mål.

  7.

  Forvaltningen sender forslaget i høring, således at sagen kan behandles på ekstraordinært udvalgsmøde forud for Økonomiudvalgsmødet i februar 2015(19/2)

  A, C, O, V præciserer over for skolevæsenet i Dragør kommune,

  At udvalget ønsker høj kvalitet i den understøttende undervisning og det forventes at de valgte modeller i den understøttende undervisning netop er understøttende i den fag-faglige undervisning.

  At det forventes, at der er et ensartet serviceniveau i udmøntningen af den faglige kvalitet i folkeskolereformen.

  At det forventes at der mellem skolerne er en fælles forståelse og tilstræbes ensartethed i anvendelsen af det pædagogiske personale i den understøttende undervisning.

  At det forventes, at skolerne sikrer, under hensyntagen til den aktuelle normering, at der fortsat er tilstrækkeligt uddannet personale tilstede i fritidsdelen og der fortsat er det tilstrækkelige antal fuldtidsstillinger på området.

  At det forventes, at det pædagogiske personale der varetager den understøttende undervisning er uddannet.

  At udvalget ønsker en løbende tilbagemelding på implementeringen af ovenstående.

  Liste T fremsatte følgende ændringsforslag til A, C, O, V’s ændringsforslag:

  ”Punkt 4 – Liste T foreslår, at skolelederne selv beslutter, hvordan pausemønsteret udmøntes – og at de opstiller mål for brugen af pauser.

  Liste T foreslår, at forvaltningens punkt 6 om, at klubpædagogerne skal varetage UU i 4.-6. klasse vedtages.

  Under præciseringerne:

  at udvalget forventer, at skoleledere, lærere og pædagoger i samarbejde sætter mål for indholdet af UU – herunder også bevægelse.”

  Efter en drøftelse af afstemningsproceduren stillede formanden forslag om, at A, C, O, V’s ændringsforslag sættes under afstemning under et.

  For stemte:

  5 (A,C,O,V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  A-C-O-V’s ændringsforslag blev herefter som det mest vidtgående sat under afstemning først.

  For stemte:

  5 (A,C,O,V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Herefter bortfalder Liste T’s ændringsforslag.

  Protokol: Liste T kan stemme for punkt 1-3 og 5-7 samt præciseringerne, men ønsker at skolelederne selv beslutter, hvordan pausemønstret udmøntes – og at de opstiller mål for brugen af pauser. Samt at forvaltningens punkt 6 om, at klubpædagogerne skal varetage UU i 4-6 klasse fastholdes. Desuden ønsker vi at præcisere, at vi ønsker, at skolelederne, lærere og pædagoger i samarbejde sætter mål for indholdet af UU – Herunder også bevægelse.

  På BFKU mødet 14. januar 2015 fremlagde skoleafdelingen ændringsforslag til folkeskolereformen.

  Efterfølgende blev udvalgets beslutninger sendt i høring hos relevante parter.

  Der er kommet høringssvar fra følgende:

  SFO Blushøj lokalt MED

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole

  BUPL

  St. Magleby skoles MED udvalg

  Bestyrelsen på Dragør Ungdomsskole

  Skolebestyrelsen på Dragør skole

  Forældregruppen på St. Magleby SFO

  Forældrerådet Dragør Skole SFO

  Klub Dragør

  Jægervejens SFO

  Skolereformen har betydet store forandringer for den måde det nu er muligt at organisere skoledagen samt skolens læringsaktiviteter.

  Det er et halvt år siden, at reformen for alvor er trådt i kraft og i den forbindelse har skoleafdelingen foretaget en evaluering af reformen på skolerne i Dragør kommune. Denne evaluering er udformet som en række fokusgruppe interview, hvor Skoleafdelingen har interviewet elever, lærere, pædagoger og forældre, der har kunnet bidrage med deres erfaringer og oplevelser med reformen. Sideløbende har Skoleafdelingen det seneste halve år haft en kontinuerlig drøftelse med skole og SFO lederne i arbejdet med skolereformen vs. 2. I det følgende beskrives de ændringsforslag, som skoleafdelingen anbefaler på baggrund af evalueringen af folkeskolereformen i Dragør kommune.

  Skoleafdelingen ønsker at give skoleledelserne de bedste muligheder for at organisere skolens hverdag. Herunder hvorledes den fagdelte undervisning samt bevægelse understøttes bedst muligt med henblik på at optimere rammerne for elevernes faglige progression og trivsel i skolen.

  Efter evalueringen af folkeskolereformen kan der konstateres et ønske om, at den understøttende undervisning i højere grad understøtter den fagopdelte undervisning samt muligheden for at lave længere forløb, der understøtter fagligheden og ikke udelukkende anvendes til bevægelse eller timer, der ikke ses i sammenhæng med den øvrige fagopdelte undervisning.

  Fordelingen af lærere og pædagoger i understøttende undervisning

  På kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014 blev det vedtaget, at forholdet mellem lærere og pædagoger i skolen fordeles med 35% /65%.

  Denne fordeling, samt time tallet på 603 timer og 400 timer i den understøttende undervisning og de 203 timer i den fagopdelte undervisning, har medført en del organisatoriske og planlægningsmæssige udfordringer for skole- og SFO lederne på skolerne i forhold til struktureringen af skoledagen. Fordelingen blev i interviewene fremhævet som en barriere. Det har været vanskeligt at skabe sammenhæng mellem elevernes skema og medarbejdernes arbejdsdag. Derfor anbefaler skoleafdelingen, at fordelingen ændres til en tilstræbt ligelig fordeling mellem lærer og pædagoger i den understøttende undervisning. Fordelingen sker indenfor skolernes eksisterende økonomiske ramme. Derudover anbefaler skoleafdelingen at timetallet for pædagogerne i skolen i henholdsvis den understøttende undervisning og den fagopdelte undervisning ikke er politisk styret, men forvaltes af skoleledelsen.

  Forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere fra SFO i samarbejdet mellem

  Skoleafdelingen anbefaler, at forholdet mellem ikke-uddannede og uddannede pædagoger ændres fra 40%/60% til en tilstræbt 100% andel af uddannede pædagogerne i skolen. Dette begrundes i, at pædagogernes faglighed er en nødvendighed for det tværfaglige samarbejde i skolerne.

  Fordelingen af lærere og pædagoger i indskolingen

  På baggrund af evalueringen af folkeskolereformen som skoleafdelingen netop har foretaget, kan det konstateres, at der blandt alle interessenter er et ønske om, at pædagoger får en endnu større rolle fra 0. – 3. klasse. Skoleafdelingen anbefaler, at den understøttende undervisning fremadrettet varetages af SFO pædagoger fra 0. – 3. klasse.

  Minimumstimetallet for 0.- 3. klasse

  Klassetrin

  Bh. Kl.

  1. kl.
  1. kl.
  1. kl.

  Det årlige minimumstimetal pr. klassetrin i den fagopdelte undervisning

  600 t.

  750 t.

  750 t.

  780 t.

  Tid til understøttende undervisning, pauser, faglig fordybelse og lektiehjælp

  600 t.

  450 t.

  450 t.

  420 t.

  I alt inkl. lektiehjælp/ faglig fordybelse

  1200 t.

  1200 t.

  1200 t.

  1200 t.

  Da der er 8 spor på de to skoler i Dragør kommune udgør den understøttende undervisning fra 0 - 3 klasse årligt 15.392 klokketimer årligt.

  Fordelingen af lærere og pædagoger på mellemtrinnet

  Der arbejdes på, at klubpædagogerne kommer til at varetage en del af den understøttende undervisning på mellemtrinnet i skolen. Dette vil følge af en sag i februar mødet, der omhandler klubområdets samlede opgaveløsning. Den samlede andel af understøttende undervisning udgør fra 4.- 6. klasse 9.600 timer årligt.

  Fordeling af lærere og pædagoger i udskolingen

  Den samlede understøttende undervisning udgør i udskolingen (7.-9. klasse) 10.800 klokketimer årligt. Det er skoleafdelingens ønske, at arbejde hen imod at ungdomsskolen kan komme til at varetage en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  Overordnet arbejdes der i skoleledergruppen og skoleafdelingen med den fremadrettede udmøntning af den understøttende undervisning i skolen således, at denne ikke udelukkende anvendes til bevægelsesbånd, men også kommer til at understøtte den fagdelte undervisning.

  Pausemønster

  Skoleafdelingen anbefaler ikke at ændre på pausemønstret for det kommende skoleår, men er bevidste om, at der har været udfordringer omkring at få etableret nye strukturer, hvor et ændret pausemønster kan komme i spil, men vurderer, at det er nødvendigt at give det tid på skolerne. Der arbejdes på at ændre hele organiseringen på skolerne og dermed skabe muligheder for nye strukturer for en varieret skoledag.

  Musik- og Kulturskolen

  På bagrund af evalueringen af folkeskolereformen som skoleafdelingen netop har foretaget, beskrives det af alle parter, at der ikke har været kendskab til musikskolens aktiviteter i forbindelse med folkeskolereformen. Det anbefales derfor, at de midler der er tildelt til Musikskolen fremadrettet tildeles skolelederne således, at det er skolelederne, der har forpligtigelsen til at indgå samarbejde med Musikskolen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2014 har der været en samlet normering på SFO området på 57,8 pædagogiske medarbejdere (ekskl. ledelse).

  Fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning, sker indenfor skolens eksisterende ramme.

  I forhold til anbefalingen om 100% uddannende pædagoger i skolen skal det oplyses:

  at en uddannet pædagog som gennemsnitsløn på løntrin 29 koster: 362.110,- kr. årligt.

  at en uuddannet medhjælper som gennemsnitsløn på trin 14 koster:

  229.286,- kr. årligt.

  Ovennævnte giver en difference på 132.824,- kr. pr. medarbejder. Det betyder, at skolens ledelse skal foretage en prioritering af medarbejderressourcen i forhold til den understøttende undervisning og kvaliteten i SFOen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  A, C, O, V genfremsatte forslag til beslutning fra mødet den 14. januar 2015 som følger:

  1.

  Ændre fordelingen på 65%/35 % mellem SFO pædagoger og lærere i skolen til at fordelingen mellem lærere og pædagoger sker ud fra skoleledelsens prioritering af ressourcerne.

  2.

  Der ikke fastsættes en konkret timetal, som SFO pædagogerne skal lægge i skolen.

  3.

  Musikskolens reformmidler tilfalder skolelederne, så de kan indgå aftale om samarbejde fremadrettet.

  4.

  Det nuværende pausemønster fastholdes, dog med den tilføjelse at der er 60 minutters pause hver dag og det sikres, at pauserne afholdes på samme tid for alle klasser.

  5.

  Ungdomsskolen varetager en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  6.

  Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan udvalget, med udgangspunkt i de nuværende skolepolitiske mål, kan skærpe de fremtidige skolepolitiske mål.

  7.

  Forvaltningen sender forslaget i høring, således at sagen kan behandles på ekstraordinært udvalgsmøde forud for Økonomiudvalgsmødet i februar 2015(19/2)

  A, C, O, V præciserer over for skolevæsenet i Dragør kommune,

  At udvalget ønsker høj kvalitet i den understøttende undervisning og det forventes at de valgte modeller i den understøttende undervisning netop er understøttende i den fag-faglige undervisning.

  At det forventes, at der er et ensartet serviceniveau i udmøntningen af den faglige kvalitet i folkeskolereformen.

  At det forventes at der mellem skolerne er en fælles forståelse og tilstræbes ensartethed i anvendelsen af det pædagogiske personale i den understøttende undervisning.

  At det forventes, at skolerne sikrer, under hensyntagen til den aktuelle normering, at der fortsat er tilstrækkeligt uddannet personale tilstede i fritidsdelen og der fortsat er det tilstrækkelige antal fuldtidsstillinger på området.

  At det forventes, at det pædagogiske personale der varetager den understøttende undervisning er uddannet.

  At udvalget ønsker en løbende tilbagemelding på implementeringen af ovenstående.

  Liste T fremsatte følgende ændringsforslag:

  Helt grundlæggende gives skoleforvaltning og skoleledelse kompetence til at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at implementere forslagene. Det kan gøres gradvist i indeværende skoleår eller i løbet af næste skoleår.

  At skoleledelserne skal forpligtes på at organisere arbejdstiden således, at lærere og pædagoger har øget tid til at mødes for at planlægge og evaluere undervisningen.

  At SFO-pædagoger skal have timer i den fagdelte undervisning i samarbejde med læreren og at de samme pædagoger – så vidt muligt – skal indgå i fritidstilbuddet.

  At klubpædagoger skal indgå i skolen på mellemtrinet.

  At begrebet ”pause” defineres, og der sættes mål for pauserne.

  At elevernes pauser bliver en harmonisk blanding af skemafastlagte pauser, der ligger på samme tidspunkt for alle elever på skolematriklen – og fleksible pauser, som den enkelte lærer råder over.

  At Musikskolens reformmidler udmøntes af skoleledelsen, men at de øremærkes til musik, drama og billedkunst.

  At der etableres formelle forpligtende aftaler mellem skolen og musikskolen; skolen og ungdomsskolen – og fremtidige samabejdspartnere – eksempelvis foreninger, virksomheder m.fl.

  At skoleledelse, lærere og pædagoger i samarbejde definerer, hvad vi mener med understøttende undervisning.

  At kommunalbestyrelsen får en konkret økonomisk vurdering af A,C,O,V´s samlede forslag.

  At kommunalbestyrelsen får konsekvensen af A,C,O,V´s forslag beskrevet i skemaeksempler for 0., 1., 5. og 8. klasse.

  Efter en drøftelse af afstemningsproceduren stillede formanden forslag om, at A,C,O,V´s forslag sættes under afstemning først.

  For stemte:

  5 A, C, O, V

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 T

  Godkendt.

  Herefter blev A,C,O,V´s forslag sat under afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, O, V

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 T

  I konsekvens af beslutningen bortfalder liste T´s forslag.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU

  Borgmesteren stillede forslag om, at anbefalingen fra BFKU sættes under afstemning først:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  Helt grundlæggende gives skoleforvaltning og skoleledelse kompetence til at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at implementere forslagene. Det kan gøres gradvist i indeværende skoleår eller i løbet af næste skoleår.

  At skoleledelserne skal forpligtes på at organisere arbejdstiden således, at lærere og pædagoger har øget tid til at mødes for at planlægge og evaluere undervisningen.

  At SFO-pædagoger skal have timer i den fagdelte undervisning i samarbejde med læreren og at de samme pædagoger – så vidt muligt – skal indgå i fritidstilbuddet.

  At klubpædagoger skal indgå i skolen på mellemtrinet.

  At begrebet ”pause” defineres, og der sættes mål for pauserne.

  At elevernes pauser bliver en harmonisk blanding af skemafastlagte pauser, der ligger på samme tidspunkt for alle elever på skolematriklen – og fleksible pauser, som den enkelte lærer råder over.

  At Musikskolens reformmidler udmøntes af skoleledelsen, men at de øremærkes til musik, drama og billedkunst.

  At der etableres formelle forpligtende aftaler mellem skolen og musikskolen; skolen og ungdomsskolen – og fremtidige samabejdspartnere – eksempelvis foreninger, virksomheder m.fl.

  At skoleledelse, lærere og pædagoger i samarbejde definerer, hvad vi mener med understøttende undervisning.

  At kommunalbestyrelsen får en konkret økonomisk vurdering af A,C,O,V´s samlede forslag.

  At kommunalbestyrelsen får konsekvensen af A,C,O,V´s forslag beskrevet i skemaeksempler for 0., 1., 5. og 8. klasse.

  Borgmesteren stillede forslag om, at forslagene fra ACOV sættes til afstemning under et.

  For stemte 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme 4 (L+T)

  Godkendt

  Afstemning om forslag fra ACOV:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 1:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 2:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 3:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 4:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 5:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 6:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 7:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 8:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 9:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 10:

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet.

  Bilag

 • 14
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Strandparken afd. 2
  Sagsid.: 15/311

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebreve som ansøgt i forbindelse med omlægning af 2 lån i Strandparken, afdeling 2.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nykredit har på vegne Strandparken afdeling 2 søgt om godkendelse af ny pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning afdelingen gennemfører.

  Konkret omlægges et 5% lån på kr. 915.329 til et 1% lån på kr. 903.000, og et 3% lån på kr. 5.834.025,00 omlægges til et 2% lån på kr. 6.001.000,00.

  Den samlede besparelse for afdelingen udgør anslået kr. 595.000,00.

  Begge de lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst på ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver, at udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at udstedelsen af de ny pantebreve godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015  

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  Forslag fra Liste T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune skriver ud til kommunens almene boligselskaber med henblik på, at gøre boligselskaberne/afdelingerne opmærksom på, at det nuværende renteniveau gør det fordelagtigt at gennemgå boligselskabernes gældsportefølje.

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt med forslag fra liste T.

  Bilag

 • 15
  Aftale om lærernes arbejdstid
  Sagsid.: 14/3493

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at ØU tager orientering om arbejdstidsaftalens indhold til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december at ØU skulle orienteres om den nye arbejdstidsaftale på lærerområdet inden aftalen blev endeligt indgået.

  Skoleafdelingen og HR har forhandlet med Kreds 13 om ændringer i aftalen. Forløbet blev igangsat med fælles evaluering med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere og Kreds 13.

  Den aftale som nu fremlægges til orientering indeholder kun mindre justeringer:

  • Det er præciseret at aftalen omfatter både lærere og børnehaveklasseledere.
  • Aftalen løber i to skoleår (til udgangen af skoleåret 2016/17), mod tidligere et år.
  • Formuleringer omkring mødetid og specifikke dage er blødt op, for at sikre råderum så lederne kan tilrettelæge arbejdstiden mest effektivt, med inddragelse af MED-systemet hvor det er relevant.
  • Formuleringer omkring den afsatte tid til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er forenklet.

  Der er ikke ændret på forventet fremmeøde 35 timer om ugen i 40 uger, eller på de afsatte puljer til supplering af individuel forberedelse eller kompetenceudvikling.

  Aftalen fremsendes med anbefaling fra såvel Kreds 13 som forvaltningen. Det er vurderingen fra begge parter at det vil have en positiv effekt at aftalegrundlaget for det kommende år skoleplanlægning er på plads i god tid.

  LOVE/REGLER:

  Aftalen indgås med forbehold for resultatet af de igangværende overenskomstforhandlinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Aftalen understøtter det fortsatte arbejde med implementering af folkeskolereformen inde for den økonomiske ramme.

  Det er vurderingen at aftalen også understøtter fastholdelse og rekruttering af lærere til Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Til efterretning

  Bilag

 • 16
  Rekruttering af ny direktør (lukket)
  Sagsid.: 15/154
 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.: