Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Liste T stillede forslag om, at punkt 2 ændres til et behandlingspunkt: Godkendt

Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  .

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Administrationen redegjorde for status vedrørende beslutning om udbud af areal på Dragør Havn

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

 • 2
  Status på sygefravær februar 2015
  Sagsid.: 14/3024

  ANBEFALING:

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har fra april 2014 hver måned udsendt fraværsoversigter til alle ledere med personaleansvar. Udviklingen afrapporteres en gang i kvartalet til Økonomiudvalget.

  Fravær sammenligning 2015 og 2014

  Tabellen viser en sammenligning mellem februar måned 2015 og den tilsvarende måned i 2014. Tilsvarende opsummeres udviklingen for 2015 til indeværende måned, i sammenligning med samme peirode i 2014. Det højeste tal i hver sammenligning er markeret med fed.

  Fraværet er her opgjort forvaltningsvist. På SBKs område er tallene yderligere opdelt i de største sektorer inden for forvaltningens samlede område; dvs. dagtilbud, skoler og ældre.

  Tabel 1 (alle tal er opgjort i pct.)

  Februar 2015

  Februar 2014r

  År til
  måned 2015

  År til
  måned 2014

  Antal årsværk

  Dragør Kommune

  Total

  6,9

  6,0

  6,6

  5,7

  890

  Plan og Teknik

  5,8

  3,7

  3,8

  3,5

  117

  Social, Børn og Kultur

  7,3

  6,7

  7,2

  6,3

  731

  • Børn og Pædagogik

  5,9

  5,8

  6,0

  5,1

  186

  • Skoleafdelingen

  5,7

  5,5

  5,6

  5,1

  244

  • Sundhed og Omsorg

  9,8

  9,0

  9,6

  8,8

  251

  Stabene

  4,7

  1,7

  4,3

  2,1

  43

  Med den nye fraværsstatisk følges der op ift. alle ledere hver måned, både fra HR og fra afdelingschefer og decentrale ledere, samt ved drøftelser i MED-udvalg. Dette kombineret med den kontinuerlige indsats med omsorgssamtaler, samt omplacering/afskedigelser ved langtidsfravær, forventes at få effekt på fraværet.

  Fravær er dog også et udtryk for ledelse og trivsel, og større ændringer, eks. folkeskolereformen og reformer på omsorgsområdet, kan medvirke til et øget fravær i en periode.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til fravær håndteres inden for rammen. Fravær påvirker de ydelser der leveres til borgerne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Målsætning

  Økonomiudvalget fastlagde i marts 2012 en strategi for nedbringelse af sygefravær. Målet er at nedbringe fraværet så det i 2016 udgør maksimalt 12 dage pr. person pr. år, svarende til en fraværsprocent på 3,2 %.

  Sygefraværet har de seneste år udviklet sig således:

  2010

  4,9%

  2011

  4,5%

  2012

  4,1%

  2013

  4,1%

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  T-gruppen foreslår, at forvaltningen til ØU-møde i maj fremlægger konkret forslag til korrigerende handlinger for nedbringelse af sygefraværet og afdækning af årsagerne til den negative udvikling.

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 3
  Pris- og lønfremskrivning budget 2016
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at der som udgangspunkt for budget 2016-19 foretages den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som udgangspunkt for budgetlægningen er det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2016 pris- og lønfremskrevet i overensstemmelse med KL’s anbefalinger (bilag 1).

  Såfremt KL´s skøn for pris- og lønudviklingen anvendes, vil det give en nettomerudgift på 2,389 mio. kr. for budgetåret 2016 i forhold til det allerede vedtagne budget for overslagsåret.

  Økonomiafdelingen anbefaler, at der som udgangspunkt for budget 2016-19 foretages den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler.

  KL og regeringen har endnu ikke udmeldt den serviceramme for 2016, som kommunerne under et skal overholde. Derfor kan det endnu ikke vurderes, hvilken serviceramme Dragør Kommunes forventes at skulle overholde i 2016.

  Økonomiafdelingen anbefaler, at servicerammen på nuværende tidspunkt fastsættes til 617,081 mio. kr. Det svarer til den i budget 2015 udmeldte serviceramme fremskrevet med det forventede PL-tal for 2016

  Servicerammen for 2015 var 612,749 mio. kr. Fremskrevet med 1,8 % = 11,029 mio. kr. ny serviceramme 623,778 mio. kr. reduceret med det beløb, som regnskab vedr. servicerammen for 2014 ligger under budgettet vedr. servicerammen for 2014 pt. = 6,697 mio. kr.

  Servicerammen i budgetforslaget 2016 udgør 611,385 mio. kr. hvilket er 5,696 mio. kr. under den forslået serviceramme for 2016 på 617,081 mio. kr.

  Opmærksomheden henledes på, at regeringens lovprogram endnu ikke er offentliggjort, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL endnu ikke er indgået, at servicerammerne for kommunerne ikke er fastlagt og at udskrivningsgrundlaget for Dragør Kommune endnu ikke er beregnet. Der vil derfor blive tale om, at disse forhold på forskellig vis vil påvirke den nærmere fastlæggelse af budgettet på de enkelte sektorområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte                                 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte                               1 (T)

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T kan ikke stemme for en p-og l—fremskrivning, som ikke er underbygget af forvaltningen. I de seneste 3-4 år har både forvaltning og politikere afveget fra KL’s anbefaling.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T kan ikke stemme for en pl—fremskrivning, som ikke er underbygget af forvaltningen. I de seneste 3-4 år har både forvaltning og politikere afveget fra KL’s anbefaling.

  Bilag

 • 4
  Befolkningsprognose 2015-2030
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  at de i sagen beskrevne kriterier lægges til grund for befolkningsprognosen i 2015

  at befolkningsprognose for 2015-2030 udregnet på grundlag af disse kriterier godkendes til brug for årets budgetlægning

  SAGSFREMSTILLING:

  Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2015-2030. Befolkningsprognosen udarbejdes på grundlag af følgende parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger i den historiske periode (2004-2014). Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode for Dragør Kommune for det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede og nedlagte boliger indgår ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling.

  Anbefalinger til kriterier for befolkningsparametrene

  Forvaltningen anbefaler, at dette års prognoseberegninger giver beregningsårene 2004 til 2014 lige stor vægt hvad angår mortalitet og flytninger, når fremskrivningen foretages.

  Mortalitet dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og beregningsårene viser, at der er en stigende tendens for antal dødsfald samt en stigende levealder over årene. Det anbefales derfor, at fremskrivningen sker på baggrund af hele historikken, hvor hvert år vægtes lige for at få den mest robuste fremskrivning.

  Flytninger opdeles i tilflytning og fraflytning i befolkningens interne flytninger, hvilket er inden for kommunen og eksterne flytninger, hvilket er en flytning til og fra andre kommuner samt udlandet. Fremskrivningen af denne parameter afhænger også af det forventede fremtidige boligbyggeri, som ligeledes kan have intern eller ekstern tilflytning til de nye boliger.

  Det anbefales, at der foretages en lige vægt af hele historikken for flytninger, da beregningsårene har vist, at befolkning svinger mellem en fortætning og udtynding i boligmassen, hvilket er et særligt kendetegn for en lille befolkning som Dragør. En fremskrivning med lige vægt i hele perioden vil ses som mest repræsentativ, da den tager højde for udsvingene, der er observeret i beregningsårene, og vil give den bedst mulige fremskrivning.

  Det lægges til grund, at der vil være en forholdsvis stor tilflytning i prognosens første år, hvorefter tilflytningen til nye boliger vil falde markant. Det skyldes, at der forventes opført et antal nye parcelhuse i prognosens første år, mens der i prognosens resterende år kun er få aktuelle muligheder for nybyggeri i Dragør. Et kommende boligbyggeri på Vierdiget-skole-grunden er ikke med i beregningerne, da grunden pt. er i udbud, men ikke lokalplanlagt. Når omfanget af nybyggeriet kendes på denne grund, bør der tages højde for det i det fremadrettede prognosearbejde

  Det anbefales endvidere, at fertilitetsniveauet bliver beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2011-2014. Grunden til, at der kun er valgt disse år for fertilitetsniveauet, er, at fødselsmønstret har ændret sig de seneste år til en faldende tendens i modsætning til årene 2004-2009, hvor tendensen var stigende. Ved at begrænse vægtningen af de historiske år tilpasses fremskrivningen til den mest aktuelle tendens i Dragør.

  Oveni i denne vægtning i fremskrivningen er det blevet anbefalet af COWI, at justere fødselsniveauet i Dragør, således at der maximalt forventes at være 2,2 fødsler i perioden 2019-2030 for kvinder i den fertile alder (15 – 49 år). Det vil sige, at man lader fertilitetsniveauet følge fremskrivningen indtil år 2019, hvorefter man lægger et loft på.

  Årsagen til dette er, at fremskrivningen bygger på den såkaldte DREAM-model, der i sin fremskrivning opererer med landsgennemsnit for fertilitetsniveauet. Denne model har en forventning om en større fødselsfrekvens i fremtiden som kompensation for det lavere landsgennemsnit i øjeblikket. Denne kompensation og udvikling ses ikke at passe for Dragør, hvorfor denne yderligere justering anbefales.

  Befolkningsprognosens hovedresultater på grundlag af de anbefalede kriterier

  Kommunens folketal er i løbet af 2014 øget med 52 personer fra 13.976 personer den 1. januar 2014 til 14.028 personer den 1. januar 2015.

  Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 16 personer. Der er således en afvigelse på den faktiske stigning og den forventede stigning på 36 personer. Forklaringen på denne afvigelse er dels, at der er sket en lille fortætning, og at nettotilflytningen er lidt højere end forventet.

  Udviklingen i befolkningsparametre

  Udviklingen i folketallet er et resultat af antal fødte, antal døde samt antallet af flytninger i de historiske år, der ligger til grund for prognoseberegningen.

  Fødselsoverskud

  Fødselsoverskuddet (antal fødte versus antal døde) har de sidste mange år været negativt. I 2014 var fødselsoverskuddet minus 45. I prognoseperioden forventes antallet af døde pr. år at stige, mens fødselstallet forventes stabilt. Det negative fødselsoverskud forventes dermed at stige i hele prognoseperioden.

  Nettotilflytning

  I 2014 flyttede 10 personer ind i nye boliger i Dragør. I 2015 forventes 47 personer at tilflytte nye boliger.

  I 2014 var nettotilflytningen til eksisterende boligmasse på 86 personer. Det vil sige, at der i gennemsnit er blevet flere beboere pr. eksisterende bolig, hvilket er modsat tendensen på landsplan.

  Samlet set var nettotilflytningen i 2014 på 96 personer, hvilket er højere end forventet i 2014 prognosen, hvor der blev forventet en nettotilflytning på 49 personer.

  Befolkningsudvikling

  Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt flytninger, at Dragørs folketal forventes at stige frem til prognosens slutår. Det forventede folketal i prognosens slutår 2030 er 14.448 personer.

  I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2015-19 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2015 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2015-2019 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

  Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2015-2019

  Aldersgruppe

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  0-2 år

  399

  396

  395

  398

  400

  3-5 år

  515

  502

  500

  500

  494

  6-16 år

  2.082

  2.087

  2.087

  2.086

  2.091

  17-24 år

  953

  950

  941

  929

  918

  25-34 år

  791

  799

  810

  821

  824

  35-49 år

  3.075

  3.028

  2.944

  2.895

  2.893

  50-64 år

  2.935

  2.962

  3.022

  3.054

  3.037

  65-74 år

  1.956

  1.975

  1.993

  1.959

  1.933

  75-84 år

  974

  1.026

  1.053

  1.130

  1.204

  85+ år

  348

  354

  367

  380

  389

  Hovedtotal

  14.028

  14.079

  14.112

  14.151

  14.184

  *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

  Antallet af 0 - 2 årige forholder sig stabilt over årene, 3 - 5 årige er faldende, 6 – 16 årige er stigende, hvor 17 – 24 årige forventes at falde over årene. Antallet i aldersgrupperne mellem 25 - 34 år forventes at stige, mens antallet af 35 – 49 årige forventes at falde betydeligt. Antallet af personer i aldersgruppen 50 – 64 årige forventes først at stige for så at falde til sidst i perioden. Gruppen af 65 årige og ældre forventes at blive større over årene. Samlet set betyder udviklingen, at der sker en forskydning mod en ældre befolkning i kommunen.

  Elevprognose

  Elevprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI på baggrund af befolkningsprognosen for 2015 - 2030 kombineret med de sidste fire års data fra kommunens elevadministrationssystem.

  Den 31. december 2014 var der 2.043 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 40 elever flere end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.873 i kommunens skoler, mens 170 benyttede andet tilbud.

  Elevtalsprognosen venter en stabil udvikling i elever de kommende fem år, hvorefter der forventes et fald i elever frem mod prognosens slutår.

  Hvis man ser isoleret på den forventede udvikling i elevtal på kommunens folkeskoler, (dvs. efterskoler, privatskoler og folkeskoler i andre kommuner er sorteret fra) ventes der imidlertid en stigning i elevtal frem mod skoleåret 17/18, hvorefter der ventes et fald frem mod prognosens slutår.

  Udvikling i Dragørs skolestruktur

  Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at der er to skoler i Dragør Kommune. Skolerne er St. Magleby Skole, der består af de tidligere St. Magleby Skole og Skolen ved Vierdiget, og Dragør Skole, der består af de tidligere Dragør Skole og Nordstrandskolen.

  Efter indføringen af digital indskrivning i efteråret 2014 samt lukning af St. Magleby Skole Vierdigets matrikel pr. 1. august 2015 har Dragør to skoledistrikter med to skoler på tre matrikler.

  Grundet dataindsamlingen til elevprognosen er baseret på de seneste fire år, så vil fremskrivningen fortsat være udarbejdet på baggrund af elevernes søgemønstre fra skolestrukturen med fire skoledistrikter og to skoler på fire matrikler.

  Detaljeret tabelmateriale samt beskrivelse af forudsætninger for såvel befolknings- som elevprognose findes i det vedlagte bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt befolknings og elevprognosen for 2015-2030 godkendes, anvendes den til tekniske korrektioner på demografien på daginstitutioner, skoler og ældreområdet.

  Befolkningsprognosen anvendes desuden som forudsætning i beregningen af budgettets finansiering.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T kan ikke stemme for en befolkningsprognose, der ikke indregner potentielt langt flere end 200 voksne og børn på Vierdiget-grunden.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 5
  Endelig driftsoverførsel fra 2014 til 2015 - BFKU
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 1.335.460 kr. til 2015 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BFKU’s område, som anbefales finansieret ved tillægsbevilling til kassen.

  2.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 230.000 kr. til 2015 på BFKU’s område vedr. kompetenceudvikling på skoleområdet, som anbefales finansieret ved tillægsbevilling fra kassen. Kompetenceudviklingsbeløbet er ikke omfattet af reglerne for overførselsadgang.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2014.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Musikskolen har ikke haft mulighed for, at nedbringe underskuddet for decentraliseringen for 2013-2014. Dog er den blevet nedskrevet med 8.000 kr. i indeværende år.

  Der er et mindreforbrug på bibliotekets løn på grund af en periode med vakant stilling samt refusion som følge af barsel og langtidssygdom. Mindreforbruget på drift tænkes anvendt til indvendig bygningsvedligeholdelse – bl.a. maling af vinduer, storskærme i begge afdelinger og omindretning /inventar.

  Dagplejen er flyttet fra Rådhuset til Nordstrandens vuggestue, derved er der følgende omkostninger forbundet herved.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Grundet den nye skolereform har skoleforvaltningen ikke haft mulighed for at planlægge kompetenceudvikling. Derfor overføres beløbet 230.000 kr. til 2015.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 18. december 2014 at overføre et overskud på 2.946.233 kr. på BFKU’s område.

  Den endelige opgørelse viser et underskud på i alt 1.105.460 kr.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 1.105.460 kr. i 2015 på BFKU’s område, som tillægges kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Ad 1 + Ad 2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:
  Liste T mener at økonomistyringen på skoleområdet er mangelfuld og utilfredsstillende. Indenfor BFKU er der indenfor kort tid ramt ca. 1,1 mio.kr. forkert i forbrug. D. 18.12.2014 forventes et samlet overskud på BFKU på ca. 3 mio.kr. – samtidig med at skolerne får en engangstillægsbevilling på ca. 5 mio.kr. En måneds tid senere viser det sig, at BFKU samlet kun får 1.9 mio.kr.. Hovedårsagen er skoler og SFO. Liste T vil gerne have en forklaring fra både udvalgsformand og forvaltning.

  Bilag

 • 6
  Endelige driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - BEPU
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres et merforbrug på 322.536 kr. til 2015 på drifts-enheder og områder med overførelsesadgang på BEPU’s område, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 57.407 kr. til 2015 på BEPU’s område vedr. Vejbelysning m.v. uden overførelsesadgang, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje.

  Vejbelysning m.v. er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  3.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 696.743 kr. på BEPU’s område vedr. Bygningsvedligehold uden overførelsesadgang, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje.

  Bygningsvedligehold er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug over-føres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2014.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne over-føre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte merforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Vej- og ’Gartnerafdelingen, Redningsberedskab ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte mer-/mindreforbrug vedrørende det decentrale regnskab

  for Havnen, Bygningsvedligehold og Vejbelysning m.v. ligger uden for

  rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk

  beslutning. Forklaringerne på over/underskud uden for reglerne om

  økonomisk decentralisering fremgår af bilag 2.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Vejbelysning m.v. har igennem en årrække fået overført over-/underskud og forvaltningen ønsker at videreføre denne praksis. I det endelige regnskab for 2014 udviser et merforbrug på 57.407 kr.

  Bygningsvedligehold har igennem en årrække fået overført over-/underskud og forvaltningen ønsker at videreføre denne praksis. I det endelige regnskab for 2014 udviser et mindreforbrug på 696.743 kr.

  Hovedsageligt fordi der ikke er afholdt udgifter til vedligehold af skole ved Vierdiget.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Vej- og Gartnerafdelingen, Havnen og Redningsberedskab er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 18. december 2014 at overføre et merforbrug på 13.474 kr. på BEPU’s område på områder med overførselsadgang.

  Den endelige opgørelse viser yderligere overskud/mindreforbrug på i alt 316.799 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 316.799 kr. i 2015 på BEPU’s område, som er finansieret af den i 2015 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at det er fornuftigt at godkende ekstraordinære overførsler inden årsregnskabet er kendt. Det er ikke god økonomistyring.

  Bilag

 • 7
  Endelige driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 35.154 kr. til 2015 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSU’s område, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje.

  2.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 90.891 kr. til 2015 på SSU’s område vedr. ekstra pulje til løft af ældreområdet, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Puljen er ikke omfattet af reglerne for overførselsadgang.

  3.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 1.357 kr. til 2015 på SSU’s område vedr. Ældrerådets driftsramme, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Driftsrammen er ikke omfattet af reglerne for overførselsadgang.

  4.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 426.564 kr. på SSU’s område vedr. Styrket Kvalitet i Ældreplejen, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Styrket Kvalitet i Ældreplejen er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  5.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 300.041 kr. på SSU’s område vedr. Det Nære Sundhedsvæsen 1, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Det Nære Sundhedsvæsen 1 er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2014.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte merforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Tandplejen ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte overskud vedrørende det decentrale regnskab for Aktivitetshuset ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan overføres ved politisk beslutning.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Ældrerådet fik ved den foreløbige opgørelse i december 2014 overført 11.000 kr. til 2015. Det endelige regnskab 2014 viser et merforbrug på 1.357 kr. som overføres til 2015. Den samlede overførsel er herefter

  9.643 kr.

  Puljen for ”ekstra løft af ældreområdet” fik ved den foreløbige opgørelse i december 2014 overført 995.000 kr. Det endelige regnskab 2014 viser et merforbrug på 90.891 kr., som overføres til 2015. Den samlede overførsel er herefter 904.109 kr.

  Kontoen for ”Styrket Kvalitet i Ældreplejen” har i 2014 et mindreforbrug på 426.564 kr., som forvaltningen ønsker overført til 2015.

  Kontoen for ”Det Nære Sundhedsvæsen 1” har i 2014 et mindreforbrug på 300.041 kr., som forvaltningen ønsker overført til 2015.

  Der har i 2014 været en længere periode, hvor stillingen som Sundheds- og Omsorgschef var vakant, og dermed ikke nogen ledelse til at træffe beslutning om anvendelse af midlerne, der typisk er blevet anvendt til indsatser udsprunget af ledelsens strategiske planlægning.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 18. december 2014 at overføre et overskud på 1.006.000 kr. på SSU’s område.

  Den endelige opgørelse viser et yderligere overskud på i alt 669.511 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 669.511 kr. i 2015 på SSU’s område, som er finansieret af den i 2015 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Forvaltningens anbefaling blev sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T+L)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2-5:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T mener ikke, at det er fornuftigt at godkende ekstraordinære overførsler inden årsregnskabet er kendt. Det er ikke god økonomistyring.

  Bilag

 • 8
  Endelige driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - ØU
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 1.416.603 kr. på ØU’s område vedrørende Rådhusets løn. Af de 1.416.603 kr. er de 74.774 kr. finansieret af den i 2015 afsatte pulje til overførsler, og de restende 1.341.829 kr. anbefales givet som en tillægsbevilling fra kassen.

  2.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 201.411 kr. på ØU’s område vedrørende Barselspuljen, som anbefales givet som en tillægsbevilling fra kassen. Barselspuljen er ikke omfattet af reglerne om overførselsadgang.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring overføres mindre-/merforbrug på Rådhusets løn automatisk og fuldt ud til kommende regnskabsår efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Baggrunden for regelsættet er at ledere af enheder med lønsumsstyring som led i deres ledelsesrum på lønområdet bør have mulighed for at overføre uforbrugte lønmidler 100 %, således at der kan ske en aktiv styring af lønbudgettet, mhp. størst mulig aktivitets- og udgiftskontrol.

  Målet hermed er at øge den økonomiske effektivitet i kommunens styring af lønbudgettet ud fra den betragtning, at lederen er den bedste til at træffe de optimale beslutninger for det enkelte område, og at man derved opnår den mest optimale udnyttelse af lønbudgettet.

  Mindreforbruget på Rådhusets løn skyldes især en vakant direktørstilling, en vakant stilling som Sundheds- og Omsorgschef og vakante stillinger i Økonomiafdelingen.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang som Barselsfonden søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Kontoen for Barselsfonden har i 2014 et mindreforbrug på 201.411 kr., som forvaltningen anbefaler overført til 2015, idet omplaceringen for 4. kvartal 2014 først foretages i 1. kvartal 2015. Der er tale om en periodeforskydning. Fremover vil 4. kvartal være medtaget i året.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring overføres mindre-/merforbrug på Rådhusets løn automatisk og fuldt ud til kommende regnskabsår efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang som Barselsfonden søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 1.618.014 kr. i 2015 på ØU’s område. Af disse er de 74.774 kr., finansieret af den i 2015 afsatte pulje til overførsler og de resterende 1.543.240 kr. anbefales bevilliget ved tillægsbevilling fra kassen, idet den af Kommunalbestyrelsen i 2015 afsatte pulje til håndtering af overførsler - under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse – vil blive opbrugt som følge af driftsoverførsler på andre udvalgsområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T mener ikke, at det er fornuftigt at godkende ekstraordinære overførsler inden årsregnskabet er kendt. Det er ikke god økonomistyring.

  Bilag

 • 9
  Maritimt hus på Dragør havn, frigivelse
  Sagsid.: 14/638

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 99.992 kr. til facadebeklædning, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har 22. maj 2014 besluttet at placere det maritime hus midlertidigt på bådoplægsarealet ved Prins Knuds Dæmning ud til voldgraven for Dragør Fort.

  Ungdomsskolen har etableret det Maritime hus og har indrettet det, herunder overdækning af ”gårdrummet” med et tag, således at omklædning og teoretisk undervisning kan forgå i tørvejr.

  Det forventes at projektet indeholder, at der disponeres ca. 100.000 til facadebeklædning der udføres i sortmalet træ, som de øvrige skurbygninger på havnen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget for 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 10
  Frigivelse af midler til Havnens genopretning
  Sagsid.: 15/378

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 315.000,00 til opsætning af anoder på broerne i Lystbådehavnen, tilstandsrapport for broerne i Gl. Havn og renovering af tag på masteskur og bådeskur, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2015 afsat et beløb i genopretningspuljen på kr. 315.000,00 til renoveringer af havneværker m.m. Tilstandsrapporten fra firmaet ORBICON, anbefaler bla. en opsætning af anoder, for reducering af tæring af broerne og forlænge broernes levetid.

  En ny tilstandsrapport for den resterende del af havnen (den tidligere færgehavn og den gamle havn), er ligeledes nødvendig for at kunne disponere vedligeholdelsen i årene fremover.

  En større reparation / udskiftning af tagpappet på masteskuret i Lystbådehavnen og ved bådehuset i Madsens krog er hårdt tiltrængt. Der er adskillige utætheder, der skal stoppes for at forhindre en udbredelse af svamp og råd.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

 • 11
  Dragør Søbad, renovering etape 3, 2015
  Sagsid.: 13/1844

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.290.000 kr. til renovering af Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i gang med at renoverer Dragør Søbad.

  Renoveringen er opdelt i 4 etaper.

  Første etape blev gennemført i 2013, hvor herreafdelingen blev renoveret.

  I anden etape blev gennemført i 2014, hvor adgangsbroen og dameafdelingen blev renoveret.

  Årets renovering omfatter:

  Udskiftning af dæk og underkonstruktion i fællesafdelingen, retablering af de lave broer i muligt omfang samt læskærme.

  Renoveringen påbegyndes i april og forventes afsluttet inden skolernes sommerferie, i tilfælde af dårligt vejr i længere perioder må arbejdet dog udskydes.

  Årets renoveringsetape indledes med et orienteringsmøde hvor entreprenøren, rådgiver, bademester, brugere og forvaltningen deltager og tidsplanen bliver gennemgået.

  Opgaven har en karakter af at det ikke på forhånd er muligt at sige hvilke dele der skal udskiftes. Derfor skal entreprenøren, rådgiveren og Plan og Teknik løbende tage stilling til reparationsomfanget i takt med arbejdets udførelse og derfor kendes omfanget af renoveringen og etapernes faktuelle udgifter kun skønsmæssigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget for 2015, hvor der er afsat 1.290.000 kr. til opgaven.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB. Plankeværk mellem dameafdelingen og fællesområdet og stolpe i dameafdelingen, tilpasses efter aftale med brugerne.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

 • 12
  Enggården,godkendelse af skema C, etape III, Boligareal
  Sagsid.: 15/307

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at skema C om nybygning af 30 plejeboliger

  godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende

  regnskabet for byggeriet – skema C.

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. september 2011 godkendt anlægs skema (skema B) som er budget for etape 3. Budgettet er på i alt 51,3 mio. kr.

  Byggeriet er afsluttet, KAB har som bygherrerådgiver forestået byggeriet og har ved afslutningen af opgaven, udarbejdet et byggeregnskab.

  Regnskabet viser, at der er brugt 51,3 mio. kr. svarende til budgettet.

  Byggeregnskabet med revisorpåtegning er vedlagt som bilag.

  I regnskabet er der afsat 5.1 mio. kr. til afslutning af opgaven herunder renovering af beboerlokale.

  Når skema C er godkendt kan byggelånet omlægges til et realkreditlån på beløbet svarende til det forbrugte.

  Plejeboliger opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger

  m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

  Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen.

  Byggeriet udgør 3. etape i den samlede udbygning af Plejehjemmet Enggården, og omfatter 30 plejeboliger med servicearealer.

  Den samlede udbygning forventes at blive sammenlagt til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative og driftsmæssige forhold fremover.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som det fremgår af bilaget, er der fuld overensstemmelse mellem budgettet og det aflagte regnskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Enggården,godkendelse af skema C, etape III, serviceareal
  Sagsid.: 15/307

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at skema C om nybygning af serviceareal

  godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende

  regnskabet for byggeriet – skema C.

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. september 2011 godkendt anlægs skema (skema B) som er budgettet for servicearealet på etape 3. på i alt 5,7 mio. kr.

  Byggeriet er afsluttet, KAB har som bygherrerådgiver forestået byggeriet og har ved afslutningen af opgaven, udarbejdet et byggeregnskab.

  Regnskabet viser, at der er brugt 5,7 mio. kr. svarende til budgettet.

  Byggeregnskabet med revisorpåtegning er vedlagt som bilag.

  I regnskabet er der afsat 160.000 kr. til afslutning af opgaven.

  Plejeboliger og serviceareal opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

  Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen.

  Byggeriet udgør servicearealet i 3. etape af det samlede udbygning af Plejehjemmet Enggården, etapen omfatter 30 plejeboliger med serviceareal.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som det fremgår af bilaget, er der fuld overensstemmelse mellem budgettet og det aflagte regnskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Sammenlægning af beredskaber – godkendelse af principaftale
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at:

  1.

  at

  Dragør Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i hovedstadsområdet,

  2.

  at

  principaftalen for etablering af et fælles beredskab i Københavnsområdet godkendes,

  3.

  at

  Dragør Kommunes andel på 90.000 kr. af de forberedende implementeringsomkostninger finansieres inden for området, idet der er ledige lønmidler til direktør for Plan og Teknik.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem KL og regeringen blev det aftalt at reducere de kommunale beredskabsenheder til maksimalt 20. Senest 1. januar 2016 skal de kommunale beredskaber være etableret, og det indgår også i aftalen, at der herved kan frigøres i alt 175 mio. kr. i kommunernes budgetter på landsplan fra 2016 og frem.

  Efter et længere udrednings- og forhandlingsforløb mellem kommunerne i Storkøbenhavn er 9 kommuner (Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup, Tårnby, Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner) kommet frem til en fælles forståelse om rammerne for et samarbejde. Borgmestrene fra de 9 kommuner har forhandlet en principaftale for etableringen, jf. bilag 1, og det indstilles at denne godkendes. Et beredskabssamarbejde mellem de 9 kommuner vil omfatte godt 900.000 borgere og dække en væsentlig del af Storkøbenhavn. Det nye fælles beredskab vil blive Danmarks største.

  Organisering

  Det nye beredskab skal organiseres som § 60-selskab. Beredskabslovens § 10 giver hjemmel til, at to eller flere kommunalbestyrelser kan vælge at samordne deres redningsberedskab. Her skal de involverede kommuner nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. De nærmere vilkår for samordningen skal fastsættes i en aftale eller vedtægt og denne skal godkendes af Statsforvaltningen.

  Opgaver

  Alle de kommunale opgaver på området, dvs. opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Beskyttelsesloven overdrages til selskabet. Derudover kan det fælles beredskab levere tilgrænsende opgaver til de enkelte kommuner eller andre offentlige myndigheder, såfremt det godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes dog, at disse opgaver er omkostningsmæssigt klart adskilt fra den fælles finansierede del af beredskabet og er fuldt ud indtægtsfinansierede.

  Myndighedsbehandling

  Det nye beredskab skal etablere en myndighedsfunktion med ansvar for at varetage myndighedsopgaver i henhold til de lovgivninger, der henføres til det fælles beredskab. Myndighedsfunktionen har endvidere ansvar for konsulentbistand til erhvervsservice og byggesagsbehandling i kommunerne i det omfang, opgaverne vedrører beredskabsforhold. Det skal være muligt for den enkelte kommune at tilkøbe et højere serviceniveau.

  Beredskabskommissionen/bestyrelse

  Der etableres en beredskabskommission for det nye beredskab. Såfremt der gives lovgivningsmæssigt hjemmel hertil, etableres der en bestyrelse for selskabet. Til bestyrelsen/kommissionen udpeger hver kommune et medlem pr. påbegyndte 100.000 indbyggere, således at alle kommuner er sikret én plads i bestyrelsen, mens Frederiksberg Kommune tildeles 2 pladser og Københavns Kommune 6 pladser. Der vælges en formand og 2 næstformænd for bestyrelsen og formandsposten skifter mellem København/Frederiksberg og de 7 øvrige kommuner. Formandsposten besættes i perioden frem til den kommunale valgperiode 2018-2021 fra de 7 kommuner, herefter af enten København eller Frederiksberg og i efterfølgende perioder på skift.

  Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal bortset fra følgende beslutninger, som kræver mindst 75 pct. tilslutning (12 ud af 15 medlemmers stemme):

  • Væsentlige ændringer af den i principaftalen omtalte entreprisestrategi

  • Godkendelse af større investeringer, indgåelse af lejekontrakter m.v.

  Følgende beslutninger kræver enstemmig vedtagelse i bestyrelsen:

  • Nedlæggelse af brandstationer

  • Forhøjelse af en kommunes bidrag til beredskabet med mere end, hvad der følger af pris- og lønregulering og udefrakommende forhold som følge af lovændringer, ændrede myndighedskrav m.m.

  • Ændringer af principaftalens fastlagte rammer for beredskabet

  Der udpeges 5 medlemmer af bestyrelsen til et arbejdsudvalg, hvor bestyrelsens formand og næstformænd er født formand og næstformænd for arbejdsudvalget. Arbejdsudvalget skal støtteberedskabschefen i det strategiske arbejde med udviklingen af beredskabet.

  Serviceniveau og økonomi

  Det nye fælles beredskab skal kunne levere forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau sammen med en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling. De deltagende kommuner indtræder i den fælles beredskabsenhed med den økonomi og det serviceniveau, som er gældende i kommunerne i 2014. Serviceniveauet i de enkelte kommuner skal hertil afdækkes, og der skal opstilles et mindre antal indikatorer for serviceniveau målt i forhold til de kommunale beredskabsopgaver (det operative/afhjælpende, det myndighedsmæssige og forebyggende beredskab). Udgangspunktet er, at der ikke må ske forringelser i det gældende serviceniveau for den enkelte kommune. Samtidig skal indikatorerne beregnes og følges op på ved en metode, der ikke virker begrænsende for en hensigtsmæssig fleksibilitet og udvikling af selskabets ydelser og en harmonisering over tid af serviceniveauerne. Derudover gælder det, at kommunerne ikke kan pålægges en stigning i bidraget (ud over tekniske korrektioner som følge af pris- og lønudvikling og lovgivningsmæssige ændringer).

  I aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen er det forudsat, at beredskabssamordningen skal kunne levere rationaliseringsgevinster/effektiviseringer for 175 mio. kr. i 2016 og frem. Andelen for de 9 kommuner udgør ca. 28 mio. kr. Selskabet skal inden for en kort årrække realisere de effektiviseringsgevinster, der er forudsat i økonomiaftalen. Den enkelte kommunes betaling i 2016 og frem beregnes med udgangspunkt i den initiale betaling fratrukket den forholdsmæssige andel af de effektiviseringer, der opnås i selskabet. Det nye beredskabs bestyrelse pålægges at udarbejde, udover rationaliseringsgevinster forudsat i Økonomiaftalen, en langsigtet økonomisk politik og effektiviseringsstrategi for hele selskabets opgaveportefølje.

  Det nye fælles beredskab skal udarbejde en ny risikobaseret dimensionering for det nye beredskabsområde, som skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og af Beredskabsstyrelsen. En ny risikobaseret dimensionering er en forudsætning for at omstrukturere beredskabsindsatsen i den nye enheds område og herunder for en del af de effektiviseringer, som skal opnås af det fælles beredskab.

  Det nye beredskab skal være omkostningseffektivt, herunder skal den nye organisation kunne håndtere konkurrenceudsættelse og have andre leverandører til at varetage dele af opgaveporteføljen. Dette kan på den organisatoriske del dels ske ved, at organisationen opdeles i en bestiller og udføredel. Dels kan det ske ved en underopdeling af udføredelen i enheder, der kan markedsafprøves. Der lægges op til, at der skal udvikles en entreprisestrategi, der skal fastlægge vilkår og retning i arbejdet med andre leverandører. Strategien skal blandt andet indeholde, at der skal udarbejdes en langsigtet beskrivelse af organisationens udvikling med henblik på markedsafprøvning af selskabets aktiviteter med henblik på, at kunne rumme tjenestemandsspørgsmålet samt ønsket om en delvis fastholdelse af et kommunalt beredskab.

  Entreprisestrategien skal også adressere principperne for konkurrenceudsættelse og der tages udgangspunkt i, at beredskabsorganisationens udføredel skal have mulighed for selv at byde på opgaven, med mindre der er helt særlige forhold, der taler imod. Entreprisestrategien skal endvidere indeholde en tidsplan for konkurrenceudsættelse af de første områder.

  Beredskabskommissionen har den 24. februar 2015 behandlet sagen og kommissionen anbefaler principaftalen overfor BEPU/ØU/KB.

  Kommissionen anbefaler videre, at Københavns Politis bemærkninger og bemærkningen om godkendelse af større lån og større lejeudgifter jf. principaftalens punkt c, skal godkendes i kommunalbestyrelserne, og ikke alene i selskabsstyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er KL og regeringen blevet enige om, at beredskabssamordningerne vil kunne give udslag i effektiviseringer på 150 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i 2016 og frem på landsplan. Dette svarer til, at det nye beredskab bestående af de 9 kommuner skal tilvejebringe effektiviseringer for ca. 28 mio. kr.

  Kommunerne afsætter et samlet rådighedsbeløb på 5 mio. kr., der kan gå til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilkøb af konsulentydelser og til frikøb af medarbejdere og løn til medarbejdere i selskabet under dannelsen af det fælles beredskab. De 5 mio. kr. fordeles ud fra indbyggertal. Dragør Kommunes andel svarer til ca. 80.000 kr. Dækning af Dragør Kommunes andel af implementeringsomkostningerne foreslås finansieret inden for området, idet der er uforbrugte lønmidler på Plan og Tekniks område til direktør.

  Opgørelse over Dragør Kommunes udgifter og indtægter fordelt på primære og sekundære opgaver er vedlagt i bilag 2.

  Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

  Såfremt dele af det nye beredskabs opgaver i forbindelse med udbud overdrages til en anden leverandør skal det være indeholdt i udbuddet, at reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne træder i kraft, således, at de kommunalt ansatte medarbejdere, der bliver omfattet af udbuddet, har mulighed for at følge med over hos en ny leverandør. I forhold til tjenestemænd, skal der udformes en udlånsordning, som er økonomisk neutral for selskabet, og som gør det muligt for en kommunalt ansat tjenestemand at bevare sin kommunale tjenestemandsstilling, samtidig med at den ansatte forretter tjeneste hos en anden leverandør.

  VIDERE PROCES

  Aftalen skal godkendes politisk i de øvrige 8 kommuner. Dette forventes at ske i løbet af februar og marts måned. Godkendes indstillingen vil det konkrete arbejde med at danne det fælles beredskab påbegyndes. Kommunerne vil aftale de nærmere vilkår for selskabets effektiviseringsbidrag i 2016-2018. Økonomiforvaltningen og kommunalbestyrelsen vil få forelagt vedtægterne og rammerne for budget 2016 for det nye beredskab til godkendelse på et senere møde i 2015.

  Selskabet og bestyrelsen for selskabet etableres 1. januar 2016, og den fælles Beredskabskommission træder samtidig i kraft.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beredskabskommissionen den 24. februar 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  3 (A + C + V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ændringsforslag ad 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at principaftalen side 3 afsnit 2 anden sætning ændres til følgende:

  Udgangspunktet er, at der ikke må ske serviceforringelser i det gældende serviceniveau for den enkelte kommune. Og sidste del af afsnittet udgår (fra ”Indikatorerne for serviceniveau …… sker en harmonisering af serviceniveauerne mod et fælles niveau”).

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet

  Ad 2

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at stemme for en principaftale, der

  - ikke klart redegør for fremtidig prissætning af sekundære opgaver

  - ikke utvetydigt fastslår, at der ikke må ske forringelser i det nuværende serviceniveau

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1

  Godkendt.

  Ændringsforslag ad 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at principaftalen side 3 afsnit 2 anden sætning ændres til følgende:

  Udgangspunktet er, at der ikke må ske serviceforringelser i det gældende serviceniveau for den enkelte kommune. Og sidste del af afsnittet udgår (fra ”Indikatorerne for serviceniveau …… sker en harmonisering af serviceniveauerne mod et fælles niveau”).

  For stemte:

  7 (I+L+O+T)

  Imod stemte:

  8 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 2

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (I+T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at stemme for en principaftale, der

  - ikke klart redegør for fremtidig prissætning af sekundære opgaver

  - ikke utvetydigt fastslår, at der ikke må ske forringelser i det nuværende serviceniveau

  Ad 3

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Trafikdæmpende foranstaltninger 2015
  Sagsid.: 15/342

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 191.000 til anlæg af trafikdæmpende foranstaltninger, og at beløbet frigives til følgende projekter:

  - en hævet flade i krydset Lundevej - Sophus Falcks Alle

  - en hævet flade på Køjevænget ved krydsningen med midterste nordlige stikvej

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 191.000 til trafikdæmpende foranstaltninger i 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 3. februar 2015, at medtage analysen Sikker skolevej, Nye skoledistrikter (bilag 1) ved prioriteringen af anlægspuljen Trafikdæmpende foranstaltninger 2015. Til brug herfor vedlægges endvidere notatet Trafikdæmpende foranstaltninger i Dragør Kommune.

  På baggrund af analysen sikker skolevej og notatet Trafikdæmpende foranstaltninger anbefaler forvaltningen, at følgende to projekter anlægges i 2015:

  - En hævet flade i krydset Lundevej / Sophus Falcks Alle

  - En hævet flade på Køjevænget ved krydsningen med midterste nordlige stikvej

  I analysen af sikker skolevej efter implementeringen af de nye skoledistrikter peges på 3 lokaliteter, hvor der med fordel kan iværksættes tiltag for at sikre skolevejen for eleverne bedre. Endvidere påpeges 3 andre lokaliteter, som ikke er relateret til de nye skoledistrikter, men hvor der også med fordel kan iværksættes tiltag til øget tryghed. På kortet bilag 2 er disse lokaliteter markeret.

  Blandt de nævnte tiltag anbefaler forvaltningen, at der etableres hævet flade i krydset Lundevej / Sophus Falcks Alle, således at der sikres lav hastighed for bilister kommende på tværs af skoleruten på Lundevej. I analysen foreslås også etableret hævet flade i krydset Lundevej / Jægervej. Her er der dog også en vejspærring umiddelbart syd for Lundevej, hvorved det trods alt er relativt få bilister, som her kører på tværs af Lundevej. Denne hævede flade kan etableres til yderligere sikring af skoleruten. Forvaltningen kan foreslå, at der i stedet for denne etableres en hævet flade på Køjevænget, så lav hastighed i 40 km hastighedszonen kan genoprettes jf. nedenstående.

  Notatet Trafikdæmpende foranstaltninger omfatter en kort beskrivelse af en række projekter, som vil kunne forbedre trafiksikkerheden og den oplevede utryghed på flere lokaliteter i Dragør Kommune. Notatet er dynamisk, således at når et projekt er udført, fjernes dette fra notatet. Tilsvarende suppleres notatet løbende med nye lokaliteter, når sådanne udpeges. I de seneste år er der på baggrund af forvaltningens screening i forbindelse med ændret skolestruktur etableret fodgængerfelt med gule blink på Mågevænget og ændret forholdene ved signalanlægget Kirkevej/Jægervej. Endvidere pågår som udmøntning af trafikdæmpende foranstaltninger 2014 afklaring med politiet om sikker krydsning af Stationsvej ved Hollændervej i forbindelse med projektet fortov på Stationsvej.

  Senest har både beboere på Køjevænget samt forældre til børn i institutionen på Køjevænget gjort opmærksom på utryghed som følge af angiveligt stigende hastighed på Køjevænget. Forvaltningen har i den anledning foretaget trafikmålinger på Køjevænget, og resultaterne indikerer, at oplevelserne er korrekte. Vejen er etableret som en 40 km/t hastighedszone i forbindelse med udbygningen af Køjevænget med institution og boliger. I de første år efter udbygningen har hastigheden på strækningen været lav, hvorfor der ikke blev etableret en hævet flade på Køjevænget. Nu derimod indikerer målingerne, at hastigheden generelt overskrides af knap 20 % af trafikanterne, og isoleret set i østlig retning væk fra Køjevænget at hastigheden overskrides af over 40 % af trafikanterne, hvorfor en hævet flade midtvejs kan være en løsning på problemet.

  Alle de øvrige lokaliteter nævnt i analyse og notat, og som ikke umiddelbart besluttes iværksat, forventes at indgå i den samlede trafiksikkerhedsplan, som By-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at få udarbejdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 191.000 til trafikdæmpende foranstaltninger er afsat i anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Midlertidig boligplacering af flygtninge - økonomi m.m.
  Sagsid.: 15/474

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at de økonomiske beregninger på de forskellige muligheder for midlertidig boligplacering tages til efterretning, og

  2. at det besluttes at administrationen kan iværksætte realiseringen af de trufne beslutninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. februar 2015 at Rødtjørnens SFO kan indrettes til midlertidig boligplacering af flygtninge og at der kan opstilles et antal pavilloner på ejendommes friarealer. Ligeledes blev det besluttet, at der kan opstilles op til 25 boligpavilloner på et område ved Hollænderhallen.

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere følgende forslag fra ACOV:

  ”At forvaltningen beregner de konkrete økonomiske udfordringer på hvert af forslagene sammenholdt med køb af fast ejendom. At sagen forelægges på et ekstraordinært ØU\KB møde før nogle af beslutningerne effektueres.”

  De økonomiske beregninger på de besluttede forslag sammenholdt med køb af fast ejendom er nu udarbejdet, og følgende kan oplyses om baggrunden for beregningerne:

  Udgifterne er beregnet for en 5-årig periode i bilagene 1-3 og udgiften vedrører alene det antal flygtninge Dragør Kommune modtager i 2015. Med andre ord er der ikke i beregningerne foretaget en fremskrivning af det evt. fremtidige behov, da dette hverken er oplyst eller lader sig opgøre på nuværende tidspunkt.

  Køb af ejendom:

  I forhold til beregningerne for køb af fast ejendom er ikke taget udgangspunkt i nogle bestemte ejendomme til salg i kommunen.

  Derimod er indlagt forudsætninger om, at en ejendom på 140 m2 vil kunne imødekomme kommunens behov for boligplacering af 3-4 personer i hver ejendom.

  Prisen på én ejendom er beregnet til kr. 3.180.940 ud fra oplysninger fra BRF-kredit vedrørende gennemsnitlige m2- priser for ejendomme (parcel- og rækkehuse) i Dragør Kommune.

  I udgifterne forbundet med køb er også indregnet handelsomkostninger, renteudgifter, løbende driftsudgifter og udstyring af enkeltværelserne med bl.a. senge og skabe m.v.

  I udgifterne er ikke medregnet udgifter til større reparationer /nødvendig udbedring af skader. Grunden til at denne udgiftspost ikke indgår er, at udgiften vil være konkret i forhold til den/ de enkelte ejendomme, afhængigt af ejendommenes vedligeholdelsesstand.

  Såfremt det måtte blive besluttet at købe ejendomme til brug for midlertidig boligplacering er det administrationens anbefaling, at der i givet fald oprettes og frigives en pulje med midler på f.eks. 500.000 som kan anvendes til umiddelbar udbedring af skader på ejendommene.

  Omindretning af Rødtjørnens SFO samt placering af pavilloner på ejendommens friarealer:

  I denne beregning indgår den direkte udgift til indretning af selve ejendommen samt byggemodning af friarealerne med henblik på opstilling af pavilloner, leje, forsikring og indretning af disse.

  Det bemærkes, at byggemodningen af friarealerne skal ske samtidigt/sideløbende med at selve bygningen indrettes.

  Opstilling af 25 boligpavilloner på et område ved Hollænderhallen:

  I denne beregninger indgår udgiften til byggemodning samt opstilling af pavilloner og leje, forsikring og indretning af disse.

  Det bemærkes at disse pavilloner - grundet beliggenheden - skal støjisoleres i henhold til gældende regler og at der her er medregnet en udgift til dette.

  Dragør Fort:

  I denne beregning indgår prisen for leje af 5 værelser på fortet samt udgiften til etablering af køkkenfaciliteter og vaskesøjle på værelsesgangen.

  De tre lejede ejendomme på Harevænget 8 og 97 og Agthsvej 10:

  I denne beregning indgår prisen for leje af hus og inventar.

  Der er boligplaceret 4 personer i ejendommene Agthsvej 10 og Harevænget 97 og 5 personer på adressen Harevænget 8.

  Sammenligning:

  Bilag 3 udviser nettodriftsudgiften pr. person ved de besluttede løsninger sammenholdt med køb af det antal ejendomme som skal købes for at tilvejebringe den samme boligplaceringskapacitet som de besluttede forslag.

  For eksempel er det lagt ind, at der skal købes:

  • 2 ejendomme for at ækvivalere de 5 værelser på Dragør Fort,
  • 2 ejendomme for at ækvivalere de 4 værelser på Agthsvej,
  • 2 ejendomme for at ækvivalere de 4 værelser på Harevænget 97,
  • 2 ejendomme for at ækvivalere de 5 værelser på harevænget 8,
  • 8 ejendomme for at tilvejebringe den samme kapacitet som området ved Hollænderhallen og endeligt at der skal købes
  • 6 ejendomme for at tilvejebringe den samme kapacitet som op nås ved omindretning af Rødtjørnen og opstilling af 6 pavilloner.

  At nettodriftsudgiften anvendes er udtryk for, at der i beregningerne er sket fradrag for det beløb hver enkelt person i henhold til loven maksimal må afholde til boligudgifter ved midlertidig boligplacering (ca. kr. 2100 pr. person pr. måned).

  Nettodriftsudgiften pr. person ser herefter således ud for de enkelte løsninger:

  Omindretning af Rødtjørnens SFO og opstilling af pavilloner: Kr. 22.800 pr. år i 2015 og kr. 6.992 pr. person i 2016.

  Til sammenligning vil køb af fast ejendom med samme kapacitet koste kr. 21.826 pr. år i 2015 og kr. 36.681,00 pr. person i 2016.

  Opstilling af 25 boligpavilloner på et område ved Hollænderhallen: vil koste kr. 31.047 pr. person pr. år i 2015 og kr. 20.986 pr. person i 2016.

  Til sammenligning vil køb af 6 ejendomme medføre en nettodriftsudgift på kr. 10.225 pr. person pr. år i 2015 og kr. 34.500 pr. person i 2016.

  Køb af 6 ejendomme med samme kapacitet som de tre lejede ejendomme:

  Leje af Agthsvej 10 koster i 2015 kr. 28.976 og i 2016 kr. 23.976 pr. person pr. år.

  Til sammenligning vil køb af 2 faste ejendomme koste kr. 68.938 i 2015 og kr. 63.938 i 2016.

  Leje af Harevænget 97 koster i 2015 kr. 29.993 og i 2016 kr. 24.933 pr. person pr. år.

  Til sammenligning vil køb af 2 faste ejendomme koste kr. 68.938 i 2015 og kr. 63.938 i 2016.

  Leje af Harevænget 8 koster i 2015 kr. 33.920 og i 2016 kr. 28.920 pr. person pr. år.

  Til sammenligning vil køb af 2 faste ejendomme koste kr. 52.584 i 2015 og kr. 47.584 i 2016.

  Administrationen bemærker at løsningen med leje af ejendomme er i drift og velfungerende. Dragør Kommune kan relativt smidigt frigøre sig fra lejeaftalerne og kommunen står ikke med en ejendom som skal sælges eller bringes i anden anvendelse på det tidspunkt behovet for flygtningeboliger måtte stagnere/ophøre.

  Administrationen agter fortsat at indgå nødvendige lejeaftaler om ejendomme, men vurderer ikke at kapaciteten kan dækkes herigennem, da der ikke er mange der ønsker at udleje fast ejendom til formålet.

  Midlertidig boligplacering af flygtninge på Dragør Fort: koster i 2015 kr. 61.702 og i 2016 kr. 130.536,00 pr. person pr. år.

  Til sammenligning vil køb af 2 faste ejendomme koste kr. 35.688 i 2015 og kr. 47.584 i 2016.

  Administrationen bemærker for god ordens skyld, at midlertidig boligplacering på Dragør Fort er en midlertidig, forbigående løsning som afvikles så snart der er skabt kapacitet andetsteds i forhold til de i øvrigt trufne beslutninger.

  Det kan konstateres, at driftsudgifterne ved pavillonløsningen er særligt høje i 2015 fordi der skal afholdes en række éngangsudgifter til montage, inventar og støjisolering.

  Endvidere skal der gøres opmærksom på, at årsagen til forskellene i udgiftsstørrelserne i 2015 og 2016 er, at udgiften i 2015 ikke er beregnet for et helt år, men fra forventet realiseringstidspunkt. Udgifterne i 2016 er således udtryk for den fulde nettodriftsudgift pr. person i et helt kalenderår.

  Set over en 5-årig periode jf. bilag 3 vil der være en samlet ”mindreudgift” på ca. kr. 4.300.000 ved en realisering af beslutningerne om Rødtjørnens SFO samt pavillonløsningerne end ved køb af fast ejendom.

  Administrationens vurdering:

  Samlet set er det således administrationens vurdering, at de beslutninger der er truffet vedrørende Rødtjørnens SFO (indretning og opstilling af boligpavilloner) og vedrørende opstilling af boligpavilloner på et område ved Hollænderhallen sammen med leje af ejendomme udgør de økonomisk mest rentable løsninger.

  En lejeaftale om pavillonerne vil endvidere blive forsøgt indgået på en måde, så der kan ske levering af pavillonerne i den takt de skal bruges og således at der først betales leje fra leveringstidspunktet.

  Administrationen anbefaler derfor, at det besluttes at realisere de trufne beslutninger.

  I det omfang indstillingens punkt 2 godkendes i denne sag, behandles efterfølgende på samme dagsorden punkt vedrørende bevilling og frigivelse af de beløb der vedrører realiseringen af de trufne beslutninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Er beskrevet i sagen samt bilagene 1-3.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Ad 1

  For stemte 5 (A+C+L+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ændringsforslag til ad 2 fra Birgitte Brix Bendtsen(C):

  At forslaget om boligplacering af flygtninge i pavilloner ved Hollænderhallen udgår

  For stemte 2 (T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Imod stemte 3 (A+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Undlod at stemme 2 (L+O)

  Faldet

  Ad 2

  For stemte 4 (A+L+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Imod stemte 2 (T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Undlod at stemme 1 (O)

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra Liste T ad 1:

  Liste T mener ikke, at de økonomiske beregninger udgør et relevant sammenligningsgrundlag

  Protokoltilføjelse fra Liste T ad 2:

  Liste T ønsker ikke, at flygtninge skal bo i pavilloner. Liste T ønsker, at Rødtjørnens SFO hurtigt ombygges til midlertidige boliger og at forvaltningen lejer eller erhverver private boliger til placering af midlertidige flygtninge

  Protokoltilføjelse fra Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Birgitte Brix Bendtsen stemmer for boligplacering af flygtninge i Rødtjørnen samt i lejeboliger og boliger der erhverves af kommunen men ønsker ikke boligplacering af flygtninge i pavilloner ved Hollænderhallen da sidstnævnte ikke giver grundlag for en god integrationsindsats

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1

  For stemte 8 (A+C+V)

  Imod stemte 7 (I+L+O+T)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at de økonomiske beregninger udgør et relevant sammenligningsgrundlag.

  L tilsluttede sig.

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen her og nu udelukkende bemyndiges til at gennemføre ombygningen af Rødtjørnens SFO og at andre løsninger indeholdende pavilloner udsættes til næste KB-møde.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  7 (A+V+Kenneth Gøtterup (C))

  Undlod at stemme:

  4 (I+O+Birgitte Brix Bendtsen (C))

  Faldet.

  Ændringsforslag til ad 2 fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  At forslaget om boligplacering af flygtninge i pavilloner ved Hollænderhallen udgår

  For stemte 5 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Imod stemte 7 (A+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Undlod at stemme 3 (I+O)

  Faldet

  Ændringsforslag til Ad 2 fra A+V+Kenneth Gøtterup (C)

  ”at det besluttes at administrationen kan iværksætte realiseringen af de trufne beslutninger i takt med at behovet opstår

  For stemte 7 (A+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Imod stemte 8 (I+L+O+T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Undlod at stemme

  Faldet.

  Ad 2

  For stemte 7 (A+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Imod stemte 8 (I+L+O+T+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Undlod at stemme

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker ikke, at flygtninge skal bo i pavilloner. Liste T ønsker, at Rødtjørnens SFO hurtigt ombygges til midlertidige boliger og at forvaltningen lejer eller erhverver private boliger til placering af midlertidige flygtninge

  L tilsluttede sig.

  Protokoltilføjelse fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  Birgitte Brix Bendtsen stemmer for boligplacering af flygtninge i Rødtjørnen samt i lejeboliger og boliger der erhverves af kommunen men ønsker ikke boligplacering af flygtninge i pavilloner ved Hollænderhallen da sidstnævnte ikke giver grundlag for en god integrationsindsats

  Protokol fra A+V+Kenneth Gøtterup (C):

  A, V og Kenneth Gøtterup (C) beklager at et flertal i KB ikke giver mulighed for at boligplacere kommende flygtninge.

  Bilag

 • 17
  Anlægsbevilling og frigivelse m.m.
  Sagsid.: 15/511

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at der gives en anlægsbevilling på kr. 3.335.000 til byggemodning af friarealerne ved Rødtjørnens SFO og arealet ved Hollænderhallen samt til omindretning af Rødtjørnens SFO, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  2. at der bevilges kr. 1.133.565 til driftsudgifterne forbundet med etablering af midlertidige boligplaceringsmuligheder (leje og opstilling af pavilloner, forsikring af samme samt indretning af de midlertidige boliger). Beløbet tages af kassen.

  3. at det besluttes at administrationen bemyndiges til at optage lån til finansieringen af udgifterne i muligt omfang.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med henblik på realiseringen af de trufne beslutninger i sagerne om midlertidig boligplacering af flygtninge er det nødvendigt, at der gives en anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløbet, og at der bevilges midler til de afledte driftsudgifter.

  Anlægsbevillingen vedrører udgifter til:

  Byggemodning af friarealer ved Rødtjørnens SFO kr. 510.000

  Ombygning/omindretning af selve ejendommen kr. 700.000

  Byggemodning af arealet ved Hollænderhallen kr. 2.125.000

  I alt, anlæg kr. 3.335.000

  Driftsudgifterne vedrører:

  Forsikring af pavilloner kr. 16.465

  Leje af pavilloner samt opstilling kr. 602.100

  Indretning af pavilloner/værelser kr. 215.000

  Støjisolering af pavilloner ved Hollænderhallen kr. 300.000

  I alt, drift kr. 1.133.565

  Udgifterne fremgår af bilag 1 som er identisk med bilag 1 i sag om ”Midlertidig boligplacering af flygtninge – økonomi m.m.”

  I forhold til indstillingens pkt. 3 kan det oplyses, at administrationen er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om, i hvilket omfang kommunen kan optage lån til finansiering af såvel anlægs- som driftsudgifterne uden at det påvirker kommunens låneramme (den direkte låneadgang).

  Ministeriet har ikke kunnet nå at svare Dragør Kommune før denne sags behandling, men administrationen vil anbefale at der tages beslutning om, at administrationen bemyndiges til at optage lån i videst muligt omfang til finansiering af udgifterne.

  Anbefalingen fremkommer på grund af det gunstige renteniveau sammenholdt med at udgifterne således fordeles over en længere periode.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Er beskrevet i sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Ad 1

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Anbefales over KB

  Protokoltilføjelse fra Liste T ad 1+2:

  Liste T ønsker udelukkende at frigive midler til ombygning af Rødtjørnen og til leje og køb af private boliger

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1

  For stemte 8 (A+C+V)

  Imod stemte 6 (I+O+T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte 8 (A+C+V)

  Imod stemte 6 (I+O+T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T ad 1+2:

  Liste T ønsker udelukkende at frigive midler til ombygning af Rødtjørnen og til leje og køb af private boliger

  Ad 3

  For stemte:

  11 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Flytning fra Rødtjørnen
  Sagsid.: 15/379

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender en fremrykning af fraflytningstidspunktet for SFO Rødtjørnen fra august 2015 til uge 14 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med beslutning om ændring i skolestrukturen i Dragør blev der truffet beslutning om, at SFO Rødtjørnen flytter til St. Magleby Skole pr. august 2015 i forbindelse med udbygning af skolen og lukning af Vierdiget Skole.

  Der har nu vist sig en mulighed for at fremrykke denne flytning til uge 14 i 2015 (perioden 30. marts – 3. april), da faciliteterne på St. Magleby Skole er klar til indflytning og SFO Rødtjørnen dermed kan omindrettes med henblik på placering af kvoteflygtninge i midlertidige boliger.

  De børn, der går på Rødtjørnen, går i forvejen i skole på St. Magleby Skole, undtagen en enkelt 2. klasse (2.V), som der etableres følgeordning til fra Vierdiget til SFO´en. Følgeordningen foregår på cykel.

  Forældrene i den pågældende klasse anvender på nuværende tidspunkt ikke morgenåbning.

  Til august 2015 vil alle børn således gå i skole og SFO på St. Magleby Skole.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget d. 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen d. 26. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Suppleringsforslag fra C:

  C-gruppen foreslår, at såfremt der er behov for følgeordninger med skolebus på enkelte dage, sikrer forvaltningen at dette etableres

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  13 (A+C+L+T+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (Birger Larsen (O))

  Godkendt.

 • 19
  EUD 10
  Sagsid.: 15/384

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler:

  At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at indgå en overenskomst med Tårnby Kommunes 10. klassecenter om at varetage kommunens udbud og tilsyn af den erhvervsrettede 10. klasse (EUD 10).

  SAGSFREMSTILLING:

  Pr. 1. august 2015 bliver det obligatorisk for kommunerne at udbyde en erhvervsrettet 10. klasses uddannelse udover den almindelige 10. klasse. Målgruppen er de elever, der ønsker at søge en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne herfor eller elever, der er usikre på om en erhvervsuddannelse er den rette vej at gå.

  Som minimum skal der samarbejdes med en uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 % af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer. Kommunalbestyrelser og erhvervsuddannelsesinstitutioner er gensidigt forpligtiget til at indgå overenskomst om samarbejdet, jf. 10. klassebekendtgørelsen BEK nr. 1251, kap. 2.

  Skoleafdelingen estimerer, at det i Dragør Kommune vil dreje sig om mellem 0 til 3 elever om året, der vil søge EUD 10. På den baggrund foreslås det, at indgå et samarbejde med Tårnby Kommune om tilbuddet. Dragør køber så pladser hos Tårnby Kommune, når behovet opstår.

  Tårnby Kommune har indgået overenskomst med Københavns Tekniske Skole (KTS) og TEC Teknisk Erhvervsskole Center ligeledes i København. Kommunalbestyrelsen i Dragør har pligt til at holde opsyn med uddannelsestilbuddet. Men denne pligt overdrages med indgåelsen af overenskomst med Tårnby Kommune til Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Se vedhæftede bekendtgørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være en udgift afhængig af antal, og

  Forvaltningen vil indtil videre afholde en evt. udgift indenfor egne rammer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Kvalitetsrapport med høringssvar
  Sagsid.: 15/248

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  udvalget anbefaler Kvalitetsrapporten 2014 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

  at

  udvalget tager stilling til, hvilke målsætninger etc., der ønskes inddraget i kommende kvalitetsrapporter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapport 2014 blev efter BFKU møde 14. januar 2015 sendt i høring i de to skolebestyrelser.

  Skoleafdelingen har modtaget høringssvar fra Skolebestyrelsen på St. Magleby skole, Skolebestyrelsen på Dragør Skole samt MED udvalget på Dragør skole.

  Høringssvarene er vedhæftet i deres helhed.

  Med kvalitetsrapport 2014 er der etableret en ny form for arbejdet med rapporten fremover. I Dragør kommune er den i 2014 – udover skolernes egne trivselsmålinger – udelukkende baseret på de data, der stilles til rådighed i Undervisningsministeriets nye Ledelsesinformationssystem (LIS).

  Hensigten er, at kommende kvalitetsrapporter skal inddrage lokalt fastsatte mål som Kommunalbestyrelsen godkender.

  Skoleafdelingen udarbejder en tidsplan for arbejdet med de kommende kvalitetsrapporter.

  Høringssvar fra St. Magleby skole

  1.

  Punkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12: omhandler forslag til sproglige og opsætningsmæssige ændringer.

  2.

  Punkt: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28 og 29: omhandler ønsker til analyser og forklaringer af resultater, skolepolitiske målsætninger, visioner og handleplaner.

  3.

  Punkt 23: der undres over, at man i Dragør Kommune forventer, at kun mellem 83,7 % og 84 % har fuldført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse, når målsætningen 95 %.

  4.

  Punkt: 21, 22, 25, 26: der undres over, at visse årstal ikke figurerer i alle tabeller.

  5.

  Punkt 24: påpeger en regnefejl.

  6.

  Punkt 27, 28: der undres over, at flere tabeller ikke giver samme gennemsnit på kompetencedækning. Stiller endvidere spørgsmålet om udregningen er baseret på minimumstimetallet eller det vejledende timetal.

  7.

  Skolebestyrelsen anfører, at der er langt fra målsætningen om

  100 % kompetencedækning.

  Skoleafdelingens bemærkninger

  Ad.1.

  Skoleafdelingen tager ændringsforslagene til efterretning.

  Vedr. punkt 9: St. Magleby Skoles skolebestyrelse foreslår en overskriftsændring til ”Sammenfattende helhedsvurdering for året 2013/14”. Dette er dog ikke korrekt. Kvalitetsrapporten ser på skolernes resultater over en tre årig periode, og er derved ikke en rapport, der konkluderer på et enkelt skoleår.

  Ad.2.

  Det er hensigten, at de kommende Kvalitetsrapporter fremover netop skal indeholde politiske målsætninger, analyser samt handleplaner jf. sagsfremstillingens 2. anbefaling.

  Ad.3.

  Det er anført i noten under figuren, at tallene er behæftede med usikkerhed. I særdeleshed i små kommuner.

  Ad.4.

  Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem, hvorfra alle tabeller stammer, er et dynamisk redskab, der løbende opdateres. Samtlige tabeler er trukket 18. december 2014 og indeholder alle tilgængelige oplysninger på daværende tidspunkt.

  Ad.5.

  Når en kategori indeholder færre end 5 personer anonymiseres den automatisk og vises som 0 %.

  Ad.6.

  Udregningen er baseret på det vejledende timetal, som der står anført i noten under figuren. Årsagen til forskellene i gennemsnit skyldes afrundinger.

  Ad.7.

  Der er ikke en målsætning om 100 % kompetencedækning i folkeskolen. Undervisningsministeriets målsætning er 85 % i 2016 og 90 % i 2018. Fuld kompetencedækning er målsætningen i 2020, svarende til 95 %. Derved opfylder Dragør på nuværende tidspunkt Undervisningsministeriets målsætning for 2016.

  Skoleafdelingen deler St. Maglebys skolebestyrelses ønske om, at Kvalitetsrapporten kan være et brugbart redskab for både skoler, politikere og andre relevante parter.

  Høringssvar fra Dragør skoles skolebestyrelse

  1.

  De gode resultater samt udviklingen af nye læringsmiljøer bemærkes.

  2.

  Skolebestyrelsen ønsker, at driftsudgifterne pr. elev skal hæves markant. Endvidere vil bestyrelsen følge med i effekten af de senere års besparelser på området.

  3.

  Trivselsmålingen tages til efterretning og det konstateres, at eleverne generelt trives på Dragør skole. Skolebestyrelsen bemærker dog, at der er mere end 70 % af eleverne, der er utilfredse med toiletforholdene.

  4.

  Skolebestyrelsen konstaterer, at Dragør Kommune scorer under det ønskede niveau på antallet af de allerdygtigste elever.

  Skoleafdelingens bemærkninger

  Ad.2.

  Kvalitetsrapporten berører ikke økonomiske forhold.

  Ad.4.

  På andelen af elever, der er allerdygtigst til matematik ligger Dragør under landsgennemsnittet, men over landsgennemsnittet, hvad angår de allerdygtigste elever til dansk.

  Høringssvar fra MED udvalg for Dragør Skole

  1.

  MED udvalget hæfter sig ved et velfungerende skolevæsen, der leverer flotte resultater.

  2.

  Ønsker fokus på at hæve niveauet indenfor matematik til over landsgennemsnittet.

  3.

  Eleverne trives på Dragør skole. Dog er der ikke tilfredshed med toiletforholdene.

  Skoleafdelingens bemærkninger

  Skoleafdelingen har ingen bemærkninger til MED udvalgets høringssvar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Et enigt udvalg anbefaler kvalitetsrapporten over for ØU og KB, og at der efterfølgende tages stilling til fremtidige målsætninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over KB

  Suppleringsforslag fra Liste T:

  1. Liste T foreslår på kort sigt, at skolerne har fokus på matematik, hvor udviklingen på udvalgte steder er meget negativ. Liste T ønsker, at målsætningen skal være, at man når over den nationale målsætning på alle årgange og at eleverne skal blive dygtigere år for år

  2. Liste T foreslår, at forvaltningen - inden igangsætning af næste skoleår – udarbejder plan for, hvorledes Dragør Kommune opfylder målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang fuldfører en ungdomsuddannelse

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 4 (A+C+V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Faldet

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Suppleringsforslag fra Liste T:

  1. Liste T foreslår på kort sigt, at skolerne har fokus på matematik, hvor udviklingen på udvalgte steder er meget negativ. Liste T ønsker, at målsætningen skal være, at man når over den nationale målsætning på alle årgange og at eleverne skal blive dygtigere år for år

  2. Liste T foreslår, at forvaltningen - inden igangsætning af næste skoleår – udarbejder plan for, hvorledes Dragør Kommune opfylder målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang fuldfører en ungdomsuddannelse

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme

  Faldet

  Bilag

 • 21
  Legepladser på 0-6 års området
  Sagsid.: 15/403

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af legepladser, og at beløbet frigives som følger:

  a.

  Sansehuset 200.000 kr.

  b.

  Dragør Menighed 200.000 kr.

  c.

  Nordstrandens vuggestue 100.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte 500.000 kr. til renovering af legepladser på 0-6 års området.

  Institutionsområdet gennemførte i efteråret 2014 et legepladstilsyn på samtlige legepladser, og der blev udarbejdet legepladsrapporter over samtlige legepladsers tilstand.

  Generelt viser legeplads rapporterne et meget grundigt tilsyn, og alle har renoveringer at foretage. Enkelte legepladser har enkelte områder der skal renoveres, og enten lukkes/fjernes fra legepladsen, eller renoveres for egne midler i størrelsesordenen 25-50.000 kr.

  Andre institutioner står det værre til på; f.eks. har Sansehuset modtaget tilbud på renovering/udskiftning af de lukkede dele af legepladsen på op mod 1.000.000 kr. Dette kræver en langsigtet planlægning og prioritering af ressourcer, evt. sponsorerede legeredskaber eller leasingløsninger. Dette vurderes af Økonomiafdelingen samt kommunens jurist.

  Legepladsrapporterne har givet anledning til at flere legeredskaber skal lukkes/fjernes, hvilket der allerede er taget hånd om. Det betyder for enkelte legepladser, at der ikke er mange aktivitetsmuligheder pt.

  Det er gårdmændene, der gennemfører legepladstilsynene og i samarbejde med lederne tager de sikkerhedsmæssige hensyn, som legepladstilsynet finder. Dog er det lederen, der har det endelige ansvar for legepladsens sikkerhed.

  Et overslag på renovering af de mest trængte legepladser er:

  1.

  Nordstrandens vuggestue: Gyngestativ pilles ned, nyt faldunderlag, i alt ca. 100.000 kr.

  2.

  Kornblomsten: Etablering af vandsystem, gyngestativ holder ikke længe. Har ikke fået tilbud på renovering endnu.

  3.

  Høgevænget: Klatreborgen skal fjernes og nyt klatreredskab etableres. Har ikke modtaget tilbud endnu.

  4.

  Sansehuset: Rutsjebanen er allerede afmonteret og det meste af legepladsen er pilrådden. Har modtaget tilbud på etablering af ny legeplads på 1.000.000 kr.

  5.

  Harevænget: rutsjebane samt gynger og småting skal genetableres. Har ikke modtaget tilbud endnu.

  6.

  Dragør Menighed: Har fået påbud om etablering af faldunderlag under næsten alt. Har modtaget tilbud på 252.000 kr.

  Herudover bør det nævnes, at på Sølyst klub skal boldbanen reparereres og vandrutsjebanen udskiftes, men de er ikke medtaget i prioriteringen af puljen, da de ikke er 0-6 års institutioner.

  På baggrund af legepladsrapporterne har institutionsområdet foretaget en prioritering af indsatser for legepladspuljen på 500.000 kr. Vi er langt fra i mål med renoveringen, men det har været et godt sted at starte.

  Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelser med lederne af området, at puljen på 500.000 kr. fordeles som følger:

  Sansehuset 200.000 kr.

  Dragør Menighed: 200.000 kr.

  Nordstrandens vuggestue 100.000 kr.

  Derudover igangsættes småreparationer for institutionernes egne rammebeløb. Der bør på et senere tidspunkt tages stilling til en renovering og opgradering af kommunens øvrige legepladser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen 2015-18 afsat et anlægsbeløb på 500.000 kr. i 2015 til renovering af legepladser på 0-6 års området.

  Puljen skal frigives, så renoveringen kan starte.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB

  Suppleringsforslag fra Liste T

  Liste T foreslår, at forvaltningen inden sommerferien udarbejder et overblik over investeringsbehov for samtlige legepladser i kommunens regi. Forvaltningens forslag til investeringsbehov skal suppleres med de enkelte institutioners bemærkninger til forslaget.

  For stemte 2 (L+T)

  Undlod at stemme 5 (A+C+O+V)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Anbefaling fra ØU, inkl. suppleringsforslag fra Liste T

  Godkendt.

 • 22
  Forslag fra C
  Sagsid.: 15/419

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har på vegne af C-gruppen i mail af 21. februar 2015 anmodet om, at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

  ”C-gruppen foreslår, at der i fremadrettet lejekontrakter af kommunale erhvervslejemål, fremgår at kontrakten kan opsiges af udlejer, såfremt der ikke i 3 måneder har været aktiv erhvervsdrift”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Forvaltningen vurderer mulighederne som forelægges ØU i april.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

 • 23
  Forslag fra C
  Sagsid.: 15/537

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes den anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 25. februar 2015 anmodet om, at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

  ”ØU drøfter, hvordan ekstra ordinære møder uden for mødekalenderen afholdes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Sagen drøftet.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

 • 24
  Udarbejdelse af delegationsplan
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender

  1. at der udarbejdes en samlet delegationsplan for Dragør Kommune

  2. at den skitserede proces godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  En delegationsplan skitserer arbejdsdelingen mellem kommunalbestyrelse, udvalg og administration. Dragør Kommune har i flere omgange justeret delegationen mellem politiks og administrativt niveau, men der er ikke udarbejdet en samlet oversigt med ændringer.

  Administrationen foreslår at der udarbejdes en ny, samlet delegationsplan for Dragør Kommune. Som inspiration til hvordan en plan kan udformes, er vedlagt Fredensborg Kommunes delegationsplan for indeværende valgperiode. Administrationen foreslår at Økonomiudvalget drøfter om oplægget kan anvendes i Dragør Kommune.

  Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Kommunalbestyrelsen kan i vidt omfang overlade beslutningskompetence til udvalg og administration.

  Fredensborg Kommune har i sin delegation haft følgende principper:

  • Så vidt muligt er delegeret kompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg eller til administrationen.
  • I sager, hvor der kun er ringe eller intet politisk skøn, er beslutningskompetencen delegeret til administrationen for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

  Hvis der et ønske om at gå videre med samme model vil administrationen foreslå følgende proces:

  1. Udarbejdelse af udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.
  2. Udkastet drøftes i de stående udvalg, med en tilbagemelding til Økonomiudvalget.
  3. Økonomiudvalget udarbejder endeligt udkast til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  Fredensborg Kommunes delegationsplan indeholder indledende afsnit om værdier og Kodeks for samarbejde. Det er alene den efterfølgende delegationsplan som administrationen foreslår drøftes.

  LOVE/REGLER:

  I styrelsesloven er en række opgave tillagt kommunalbestyrelsen. Det er dg underforstået at der bør finde en delegation sted, dels til andre politiske udvalg, dels til administrationen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen umiddelbare konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 25
  Valg af tilbudsgiver - Vierdiget (lukket)
  Sagsid.: 15/418
 • 26
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Peter Læssøe (T) spurgte til organisering vedrørende inklusionsvejledere

  Peter Læssøe (T) spurgte til administrationens indkøb på SKI-aftaler