Skip navigationen

Referat

Torsdag den 16. april 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Jesper Tangbæk orienterede om organisatoriske tilpasninger i Hjemmeplejen og i Musikskolen.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

 • 2
  Likviditets orientering ultimo marts 2015
  Sagsid.: 15/767

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo marts 2015 var på 123,7 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 136,2 mio. kr. ultimo marts 2015.

  Nedenstående tabel viser en oversigt over ændringer til budget 2015, der har betydning for likviditeten:

  2015 / 1.000 kr.

  Indflydelse på serviceudgiftsrammen

  (X): Påvirker servicerammen

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Anlæg

  Jordbundsundersøgelser i forb. med salg af ejendommen Vierdiget

  Anlægsoverførsel fra 2014 til 2015

  I alt tillægsbevilling anlæg

  400

  22.245

  22.645

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Drift

  Endelige driftsoverførsler:

  BFKU

  BEPU

  SSU

  ØU

  I alt tillægsbevilling drift

  1.105

  -316

  -669

  -1.618

  -1.498

  X

  X

  X

  X

  I alt KB godkendt

  21.147

  + = forøgelse, - = forbrug

  Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 21,1 mio. kr. i 2015, som tilgår kassen.

  Den udmeldte serviceramme fra KL for Dragør Kommunes budget 2015 er 612,7 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 605,2 mio. kr. ultimo marts 2015.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Til efterretning.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  Bilag

 • 3
  Tilskud til Dragør Biografforening
  Sagsid.: 15/125

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager en kulturpolitisk diskussion om den fremtidige støtte til Dragør Biografforening, herunder

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at støtte Dragør Biografforening med årligt kr. 300.000.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at yde et ekstraordinært tilskud i 2015 på 75.000 kr. til opstart af foreningen.

  3.

  at

  tilskuddet på i alt kr. 375.000 i 2015 bevilges via de afsatte midler i budget 2015 til Dragør Biografforening på i alt kr. 150.189, og at restfinansieringen sker ved en tillægsbevilling på i alt kr. 224.811.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Biograf skal ses som en del af det samlede kulturelle udbud i Dragør Kommune, og biografen har tidligere samarbejdet med både biblioteket, skolerne og forskellige andre foreninger i forbindelse med forskellige filmarrangementer. Dertil kommer, at Dragør Biograf adskiller sig fra de mere almindelige biografer i Danmark, da den er indrettet i en af byens gamle og bevaringsværdige bygninger.

  Dragør Biograf er tidligere blevet drevet af ejer Inge Poulsen, der imidlertid valgte at gå på pension i slutningen af 2014.

  Grundet et ønske om at beholde en biograf i Dragør blev Dragør Biografforening stiftet den 28. oktober 2014, hvor foreningen afholdte sin første generalforsamling.

  I den forbindelse blev der også nedsat en bestyrelse og en række udvalg. Kopi af vedtægterne vedlægges som bilag 2.

  Foreningen ansøger nu kommunen om et årligt driftstilskud på kr. 300.000 og et engangstilskud på kr. 75.000. Kopi af ansøgningen vedlægges som bilag 1.

  Driftstilskuddet på kr. 300.000 skal dække udgifter til leje af lokaler, der anslås at koste ca. kr. 180.000 og en lønudgift til en deltidsansat daglig leder, hvor udgiften anslås at ville udgøre ca. kr. 220.000.

  De resterende ca. kr. 100.000 til den daglige drift forventer Dragør Biografforening at kunne tjene ind via billet- og kiosksalg.

  Derudover søger Dragør Biografforening også kommunen om et engangstilskud på kr. 75.000, der skal dække en udgift på ca. kr. 25.000 til advokatbistand i forbindelse med forhandling om huslejefastsættelse samt en række startomkostninger, der er beregnet til yderligere ca. kr. 50.000. For et mere detaljeret budget, se bilag 3.

  I 2011 ydede Dragør Kommune tilskud med kr. 93.000.

  I 2012 blev der fra kommunens side ydet et tilskud på ca. kr. 194.000 til digitalisering. Dette beløb er delvist tilbagebetalt med kr. 48.500 samme år og kr. 48.500 året efter i form af modregning i tilskuddet på kr. 95.200, der således i 2012 0g 2013 alene blev udbetalt til biografen med ca. kr. 46.700.

  I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at eftergive tilbagebetalingen af resten af tilskuddet fra 2012 med ca. kr. 97.000. Således er der fra og med år 2014 igen udbetalt fuld støtte med kr. 90.000.

  Sagen vil blive ført videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen såfremt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vælger at meddele en tillægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  Der er faste regler for, hvor meget kommuner maksimalt må yde i direkte støtte til biografer, som ikke kan betegnes som kunstbiografer. Dragør Biograf/Biografforening er ikke en kunstbiograf i denne sammenhæng.

  Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed og i EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

  Der er sat loft over de direkte tilskud, som kommuner må yde til biografvirksomhed, og dette loft er, i henhold til den såkaldte ”de minimisregel”, fastsat således, at der maksimalt over 3 regnskabsår må gives direkte tilskud, der samlet set ikke overstiger et beløb på 200.000 euro, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr.

  Reglen hindrer ikke, at kommunalbestyrelsen vil kunne imødekomme den konkrete ansøgning, da tilskuddet for de tre forudgående år ikke – sammen med en eventuel øget støtte i 2015 som ansøgt – bringer støtten over den fastsatte grænse.

  Reglen vil ej heller være en hindring for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at Dragør Biografforening også fremadrettet kan få et årligt tilskud på kr. 300.000, da den samlede støtte over tre regnskabsår stadig vil være under det fastsatte loft i henhold til de minimisreglen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Biografforening har ansøgt kommunen om et tilskud på i alt kr. 375.000.

  På kommunens budget er der afsat midler til tilskud til biografen på i alt kr. 150.189.

  Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at meddele en tillægsbevilling på det resterende ansøgte beløb, vil der skulle findes finansiering for yderligere kr. 224.811. Beløbet tages i givet fald af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Der blev foreslået 4 ændringsforslag:

  1. Ændringsforslag fra C+V.

  Sagen udsættes en måned med henblik på at afklare de juridiske spørgsmål.

  Herudover inviteres formanden for biografforeningen til mødet for nærmere uddybning af eventuelle spørgsmål.

  2. Ændringsforslag fra A.

  Ad 1.
  Socialdemokraterne forslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  Subsidiært

  Ad 2.
  At Dragør kommune er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  3. Ændringsforslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningens anbefaling følges, men foreløbigt for 2015. Udbetaling af beløbet kan først påbegyndes, når yderligere informationer om lejekontrakt, overdragelsesvilkår m.m. er bragt til veje fra Biografforeningen.

  Som det mest vidtgående blev Liste T’s ændringsforslag 3 sat under afstemning:

  For stemte:

  3 (T+O)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Herefter blev Socialdemokraternes ændringsforslag 2-1 sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  3 (T+O)

  Faldet

  Socialdemokraternes subsidiære ændringsforslag 2-2 blev sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+O)

  Faldet

  Endelig blev C+V’s ændringsforslag 1 sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt

  Spørgsmål til sagen fremsendes til Sekretariatet v/Benny Brandt-Jensen pr. mail senest den 12. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Biografforeningens formand Mette Jansen deltog i punktet for besvarelse af de fremførte politiske spørgsmål. Herefter forlod Mette Jansen mødet.

  A,C,O,V foreslår, at biografforeningen modtager det årlige tilskud der tidligere er ydet til biografen og som fremgår af budget 2015-2018 (90.000 kr.).

  At der ydes et engangstilskud på 25.000 kr. til etablering og kommunen indgår i bankgaranti på 25.000 kr. Forvaltningen fordeler tilskuddet for 2015 mellem oprindelig tilskudsmodtager og biografforeningen efter drøftelse med parterne.

  Liste T genfremsatte Socialdemokraternes ændringsforslag fra mødet den 4. marts, som lyder:

  Dragør Kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet og er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  Som det mest vidtgående blev Liste T ændringsforslag sat under afstemning først.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Derefter stemte udvalget om A,C,O,V´s forslag

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for Økonomiudvalget

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  5 (I+L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder det uforståeligt, at flertallet ikke ønsker at bevilge de ansøgte penge, så Dragør kan få en seriøs foreningsdrevet biograf - især fordi forslagene er finansieret.

  Bilag

 • 4
  Afledte økonomiske konsekvenser - status m.m.
  Sagsid.: 15/675

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at de afledte økonomiske konsekvenser tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Opsummering på flygtningeområdet

  Dragør Kommune modtager 38 flygtninge i 2015. Den centrale udfordring for Dragør Kommune har været at boligplacere 38 personer, fordi kommunen ikke har, indenfor de allerede indgåede lejeaftaler af huse og lejligheder, kapacitet til at boligplacere dette antal personer. Kommunen er næsten fuldt udbygget, og der er ikke mulighed for inddragelse af nye byområder, ligesom det heller ikke på nuværende tidspunkt er muligt at boligplacere flygtninge i kommunens landzoneområder.

  Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 besluttet:

  Rødtjørnens SFO omindrettes til midlertidige boliger samt, at der opstilles 6 pavilloner på ejendommens friareal.

  Der opstilles op til 25 boligpavilloner på et område ved

  Hollænderhallen, såfremt planlovsændringerne tillader det.

  Forvaltningen retter henvendelse til Miljøministeriet om tilladelse til midlertidigt at etablere boligpavilloner i landzone.

  Forvaltningen beregner de konkrete økonomiske udfor-

  dringer på hvert af forslagene sammenholdt med køb af

  fast ejendom.

  Det kan oplyses, at forvaltningen har rettet henvendelse til miljøministeren med henblik på at afsøge mulighederne for en midlertidig etablering af boligpavilloner i kommunens landzoneareal. Boligplacering ved Hollænderhallen kan kun realiseres, hvis miljøministeriet midlertidigt tillader det, eller regeringen vedtager et nyt midlertidigt plangrundlag. Der er ikke oplyst tidspunkt for, hvornår lovforslaget forventes at være vedtaget.

  Derudover har forvaltningen beregnet økonomiske konsekvenser på de forskellige midlertidige boligplaceringsmuligheder sammenholdt med køb af fast ejendom. Sagen blev forelagt Økonomiudvalget den 19. marts 2015 og Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015 med henblik på, at forvaltningen herefter kan iværksætte de trufne beslutninger.

  Status på flygtninge

  Dragør Kommune har modtaget 3 flygtninge i marts, og modtager yderligere 3 flygtninge i april. Antallet for maj er endnu ikke udmeldt.

  Derudover kan det oplyses, at alle 6 flygtninge er mænd, og 4 af dem er fra Syrien og 2 fra Eritrea. 5 af mændene har ægtefælle og børn i hjemlandet.

  Det kan bemærkes, at flygtninge som regel søger om familiesammenføring efter ankomsten til bopælskommunen. Sagsbehandlingstiden for familiesammenføringen tager på nuværende tidspunkt op til 8-9 måneder. Herudover kan det meddeles, at folketinget den 3. februar 2015 har vedtaget ændring af udlændingeloven og indført midlertidig beskyttelsesstatus jf. § 7, stk. 3.

  Midlertidig beskyttelsesstatus gives til asylansøgere, der har behov for beskyttelse på grund af en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile.

  Midlertidig beskyttelsesstatus meddeles tidsbegrænset og til at begynde med for 1 år. Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus kan i reglen kun opnå familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter det første år.

  Aktuelt har Dragør Kommune 18 flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret på henholdsvis Copenhagen Camping, lejede parcelhuse (Harevænget 97 og 8 samt Agthsvej 10) og Dragør Fort.

  De 4 flygtninge fra Syrien, som vi modtager i marts og april, boligplaceres på Dragør Fort, og de 2 fra Eritrea boligplaceres på Harevænget 8.

  Opnormering

  Forvaltningen har ansat en flygtningekonsulent pr. 1. marts 2015, hvilket blev besluttet ved budgetlægning sidste år.

  Derudover er forvaltningen i gang med at afholde ansættelsessamtaler med henblik på at finde en boligtilsynsførende med start hurtigst muligt.

  Boligtilsynsførendes arbejdstid vil i opstartsperioden være på cirka 30 timer pr. mdr., men når alle midlertidige boligplaceringsmuligheder er etableret, vil der ske en opnormering til 37 timer pr. uge.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven

  Lov om aktiv socialpolitik

  Jf. Integrationsloven § 1: ”Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.”

  Dragør Kommune har ansvaret for at lave et 3-årigt introduktionsprogram med danskundervisning, beskæftigelsesfremmende tilbud m.m. til den nyankomne flygtning samt udbetale introduktionsydelse. Det er kommunens ansvar at hjælpe den nyankomne flygtning med at blive integreret og fortrolig med det danske sprog, kultur og samfundsforhold igennem det 3-årige integrationsprogram. I denne periode er der hel og delvis statsrefusion på ovenstående paragrafområde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afledte økonomiske konsekvenser på integrationsområdet i 2015

  Som allerede fremhævet, er de økonomiske konsekvenser ved midlertidig boligplacering beskrevet i sag om ”Midlertidig boligplacering af flygtninge”, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  Øvrige afledte økonomiske konsekvenser på integrationsområdet i 2015, som følge af tilgang af yderligere 38 kvoteflygtninge, er opsamlet i nedenstående tabel. Udgifterne er opgjort for hele 2015 og ud fra den forventede tilgang over året i 2015.

  Økonomiske konsekvenser i 2015

  Faste udgifter

  I alt

  Kontanthjælp til flygtninge

  2.425.000

  Tilbud og uddannelse til flygtninge

  328.000

  Delaftale med Tårnby

  367.000

  Boligtilsynsførende

  233.333

  sum

  3.353.333

  Kontanthjælp til flygtninge: Forventet merudgift, netto på 2,4 mio.kr. Afvigelsen kan henføres til, at det forventede antal kvote-flygtninge (38) er højere end det forventede antal af kvote-flygtninge ved udarbejdelsen af budget 2015. De 2,4 mio.kr. er opgjort inkl. 50 pct. statsrefusion.

  Tilbud og uddannelse til flygtninge: Forventet merudgift på 0,3 mio.kr. Samme afvigelsesforklaring som ovenstående. De 0,3 mio.kr. er opgjort inkl. 50 pct. statsrefusion.

  Dragør Kommune har et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på integrationsområdet. Dette betyder, at Dragør Kommune skal dække 25 pct. af udgiften til ny-ansættelser af 5 flygtningekonsulenter i Tårnby Kommune, svarende til en udgift i 2015 på 0,4 mio.kr.

  Lønudgift til boligtilsynsførende ansat pr. 1. maj 2015 udgør i 2015 0,2 mio.kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2015

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Til efterretning.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

 • 5
  Implementeringsplan for Sundhedsaftale 2015 - 2018
  Sagsid.: 15/573

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at de udvalgte indsatsområder godkendes med henblik på at forvaltningen udarbejder konkrete forslag til indsatser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedsaftale 2015 – 2018 er nu vedtaget og skal implementeres i alle kommuner. Der er udarbejdet en fælles implementeringsplan, som beskriver, hvordan kommunerne og regionen i fællesskab kan arbejde videre med Sundhedsaftalens indsatser. I planen er angivet, hvilket ressourcetræk de beskrevne indsatser vil medføre. Ressourcetrækket er kun angivet for de indsatser, som er udvalgt til implementering i 2015 og 2016.

  Ressourceforbrug

  Ressourceforbruget skal langt overvejende forstås som brug af personaleressourcer i den enkelte kommune, hvor sundheds- og omsorgsfaglige medarbejdere skal bruge tid og kompetencer på at arbejde med de indsatser, som omsætter Sundhedsaftalens mål til konkret virkelighed i kommunen. Personaleressourcerne kan opdeles i to kategorier, hvor den ene handler om at bidrage til fælles udvikling af nye indsatser i regionen, mens den anden handler om implementering af vedtagne indsatser i den enkelte kommune.

  Dragør Kommunes indsatsområder i lyset af Sundhedsaftalen

  I Dragør Kommune vurderer forvaltningen, at Sundhedsaftalen overordnet får konsekvenser på følgende områder, som kommunen skal arbejde med:

  Kompetenceudvikling

  At der sker en kompetenceudvikling blandt kommunens ledere og medarbejdere på sundhedsområdet for at kunne leve op til kravene, herunder særligt i forhold til at yde den rigtige service til borgere med komplekse og/eller særlige behov såsom psykisk syge, misbrugere eller borgere med flere kroniske sygdomme (multisygdom).

  Tværfagligt samarbejde omkring psykisk sygdom

  Der skal større fokus på det tværfaglige samarbejde omkring psykisk sygdom, herunder det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, regionens behandlingstilbud og almen praksis.

  Digitalisering

  Digitaliseringen af sundhedsområdet fortsætter, hvilket vil sætte yderligere pres på sikker døgndækkende drift på IT-området.

  Forløbsprogrammer

  Der skal indføres forløbsprogrammer på flere områder: palliation, erhvervet hjerneskade for børn og voksne samt for psykiske lidelser. De eksisterende forløbsprogrammer skal kvalitetssikres og justeres.

  Genoptræning og rehabilitering

  Der skal endnu mere fokus på gentoptræning og rehabilitering. Genoptræning varetages af Tårnby Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Rehabilitering skal Dragør Kommune selv sætte øget fokus på.

  Foreslåede implementeringsindsatser

  Ud fra disse fokusområder foreslår forvaltningen nogle indsatser i implementeringsplanen, som Dragør med fordel kan prioritere. Planen er vedhæftet som bilag, og forslag til de indsatser, som Dragør vil prioritere er markeret med lyserødt. Vedhæftet i bilag er også en uddybning af indsatserne, og hvordan de er koblet til sundheds- og omsorgsområdet i Dragør Kommune.

  Efter eventuel politisk godkendelse arbejder forvaltningen videre med at kortlægge og afklare opgaven og samarbejdsflader mellem de involverede parter.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 203-205 samt Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 fastlægger rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Dette er udmøntet i Sundhedsaftalevejledningen (VEJ nr. 9005 af 20/12/2013), som beskriver, hvad sundhedsaftalerne skal indeholde samt, hvordan de implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Arbejdet med konkretisering og afklaring holdes indenfor budgetrammen i 2016. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil indgå som oplæg til Budget 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2015

  Der foretoges afstemning om forvaltningens anbefaling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU + KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Forslag fra Liste T

  Sagen sendes tilbage til udvalget.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Anbefaling fra SSU:

  For stemte:

  5 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefalet over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Opfølgning på forslag fra C om vilkår i erhvervslejemål
  Sagsid.: 15/419

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at vurderingerne tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På ØU den 19. marts 2015 blev det besluttet, at forvaltningen vurderer mulighederne, som forelægges ØU i april vedrørende forslag fra C om, at det i lejekontrakter af kommunale erhvervslejemål fremgår, at kontrakten kan opsiges af udlejer, såfremt der ikke i tre måneder har været aktiv erhvervsdrift.

  Indledningsvis skal det nævnes, at ved opsigelse bringes lejemålet til ophør med det opsigelsesvarsel som gælder for lejeforholdet. En ophævelse af lejemålet medfører derimod, at lejeforholdet bringes til ophør straks.

  I ”Tjekliste – Erhvervslejeloven” udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremgår det under afsnittet om Opsigelse og erstatning kapitel 11, at:

  ”Reglerne i opsigelseskapitlet gælder, selv om de ikke er aftalt. Lovens ordning om opsigelse fra udlejerens side kan kun fraviges til fordel for lejeren. Lejeren er som hovedregel beskyttet mod opsigelse. Undtagelsen er de opsigelsesgrunde, som står i § 61 og den særlige bestemmelse i § 14 om udlejerens ret til at kræve lejevilkårene ændret.”

  § 14 omhandler forhandling efter hvert 8. år og opsigelsesadgang hvis parterne ikke opnår enighed.

  I afsnittet om Udlejers opsigelse står der:

  ”Udlejeren kan efter § 61, bortset fra opsigelse efter § 14, kun opsige lejekontrakten, når en af lovens særlige opsigelsesgrunde foreligger.

  Udlejeren kan dog opsige lejeforhold om garager, stalde og lignende og de såkaldte etablissementslejeforhold uden særlig grund.

  Lovens opsigelsesgrunde er følgende:

  1. Når udlejeren selv vil benytte det lejede. En opsigelse af denne grund skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.

  2. Når nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes. Udlejeren skal samtidig med opsigelsen tilbyde lejeren at leje lokaler af samme art som de opsagte, hvis der efter genopførelsen eller ombygningen sker udleje af lokaler.

  3. Når god skik og orden er tilsidesat fra lejerens side. Det er ligegyldigt, om den pågældende adfærd udøves af lejeren selv, dennes personale eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.

  4. Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.”

  På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det ikke er muligt at indarbejde og håndhæve et generelt vilkår om opsigelse, såfremt der ikke har været aktiv erhvervsdrift i tre måneder.

  Til gengæld er der en bestemmelse i Erhvervslejelovens § 69, stk. 1, nr. 9, hvorefter udlejer kan hæve lejeaftalen, når lejeren af en butik, et hotel, en restauration og lignende trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift.

  For at udlejer kan hæve lejeaftalen efter § 69 stk. 1 nr. 9, skal udlejer give lejer påkrav om at berigtige forholdet.

  Af retspraksis omkring denne bestemmelse kan udledes, at det altid vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om betingelserne i § 69, stk. nr. 9 er opfyldt, således at der kan ske ophævelse.

  Det er administrationens vurdering, at Dragør Kommune som udlejer af erhvervslejemål som udgangspunkt er tilstrækkeligt dækket ind med den gældende regel om ophævelse, når lejer ikke holder forretningen åben og i forsvarlig drift.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke relevant

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Til efterretning.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Strandparken afd. 1, 4 og 5.
  Sagsid.: 15/709

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebreve som i ansøgt i forbindelse med omlægning af lån i Strandparken, afdelingerne 1, 4 og 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne Strandparken afdelingerne 1, 4 og 5 søgt om godkendelse af ny pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning disse afdelinger gennemfører.

  I afdeling 1 omlægges 7 ældre lån.

  Alle lånene omlægges med samme restløbetid som de eksisterende lån og uden provenu, og omlægningen sker således med henblik på at opnå en lavere rente og en lavere ydelse.

  Af ansøgningen fremgår, at der ved omlægningen af alle 7 lån til sammen opnås en besparelse i form af nedsat ydelse på kr. 428.933,00.

  I afdeling 4 omlægges 2 ældre lån.

  Begge lån omlægges med samme restløbetid som de eksisterende lån og uden provenu, og omlægningen sker således med henblik på at opnå en lavere rente og en lavere ydelse.

  Af ansøgningen fremgår, at der ved omlægningen af begge lån til sammen opnås en besparelse i form af nedsat ydelse på kr. 70.882,00.

  I afdeling 5 omlægges 3 ældre lån på samme vilkår som afdeling 1 og 4.

  Af ansøgningen fremgår, at der ved omlægningen af de 3 lån til sammen opnås en besparelse i form af nedsat ydelse på i alt kr. 232.685,00.

  De lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommene, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingerne, anbefaler administrationen at udstedelsen af de ny pantebreve godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Anbefalet over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende sager er revideret efter behandling i fagudvalgene i januar 2015.

  Direktionen anbefaler at oversigten over verserende sager anvendes som et redskab til at synliggøre store, politisk vigtige opgaver og projekter, med et betydeligt ressourcetræk. Milepælsplanen skal ses i forbindelse med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  Milepælsplanen drøftes i DIR, som indstiller til ØU. Såvel ØU som KB kan beslutte at projekter tages af eller sættes på planen i det omfang de opfylder kriterierne.

  Med udgangspunkt i definitionen har direktionen tilføjet nye punkter til oversigten siden seneste behandling, eks. salg af Vierdiget, beredskab og delegationsplan.  

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Sættes genoptages med revideret bilag i ØU i maj.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  Bilag

 • 9
  Ansættelse af direktør
  Sagsid.: 15/154

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat ansættes som ny direktør
  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Genitor opslået stillingen som direktør til besættelse 1. juni 2015.

  Ansøgningsfristen udløb den 26. marts 2015, og der var indkommet 43 ansøgere.

  Ansættelsesudvalget udvalgte fem kandidater til første samtalerunde, som blev afholdt den 10. april 2015. Anden samtalerunde blev afholdt den 15. april 2015.

  Ansættelsesudvalgets anbefaling om en kandidat vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 16. april 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Godkendt.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 23-04-2015

  Ad 1.

  Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at ansætte Mette Jeppesen som direktør pr. 1. juni 2015.

  Ad 2.

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

 • 10
  Stillingtagen til udbud af OPP-projekt vedrørende svømmehal - Genbehandling (lukket)
  Sagsid.: 14/2877
 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Det blev bekræftet at Kulturstyrelsen har nedlagt forbud mod mountainbikebanen ved Kongelundsfortet. Banen er foreløbigt lukket.