Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 09. juni 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelse – Program for kommunalbestyrelsens seminar den 22. juni 2015
  Sagsid.: 14/3581

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen afholder seminar om budget 2016 - 2019 den 22. juni.

  Hovedpunkterne i programmet for seminaret er:

  · Status på budgetprocessen.

  · Orientering om hovedpunkterne i Økonomiaftalen såfremt den foreligger.

  · Opsamling på budgetbestillinger fra kommunalbestyrelsens seminar den 27. marts.

  · Udvalgsformænd orienterer om status for budgetdrøftelserne i udvalgene - herunder de foreløbige prioriteringer af servicereduktioner, effektiviseringer samt driftsudvidelser og anlægsarbejder samt drøftelser i plenum.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Til efterretning

 • 3
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 15/1054

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning. 

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Der er foreløbig udmeldt en kvote for Dragør Kommune på 48 flygtninge for 2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 4
  Politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  • at forslaget til Politik for Aktivt Medborgerskab godkendes
  • at der igangsættes en videre proces, herunder handlingsplaner på de enkelte fagområder.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde den 17. januar 2013 bestilte det daværende SBKU en politik for frivillighed. I foråret 2014 fik udvalgene et udkast til politik til godkendelse. Politikken skulle endeligt vedtages efter en høringsperiode og afholdelse af et borgermøde.

  Administrationen har nu udarbejdet et nyt udkast til en politik, som tager højde for de strømninger i arbejdet med frivillighed og medborgerskab som også findes nationalt og i andre kommuner.

  Politikken er centreret om det aktive medborgerskab, som fokuserer på inddragelse af borgerne, optimal brug af alle samlede ressourcer og rammer til at samle op på de initiativer, som igangsættes af borgerne selv.

  Frivilligheden er i disse år i en ny og krævende udvikling, men også med store potentialer. De organiserede foreninger melder stort set alle om faldende medlemstal, mens den frivillige involvering synes at stige. Det stiller store krav til kommunerne, som får vanskeligere ved at kanalisere borgernes initiativer ind i de eksisterende rammer. Samtidig er der et stigende behov for, at den offentlige service suppleres med de ressourcer, som ligger i de frivillige miljøer.

  Der er tre formål med en politik for et aktivt medborgerskab:

  1. At styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Dragør
  2. At mobilisere lokalsamfundets ressourcer til gavn for borgerne
  3. At skabe en fælles forståelse for prioriteringer og dialog om opgaveløsningen

  Politikken angiver en overordnet ramme for Dragør Kommunes indsats i forhold til borgerne. Der er fokus på, hvordan kommunen skal agere for at fremme frivillighed og medborgerskab, men det er ikke på forhånd fastlagt, hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres. Dette foreslås konkretiseret i efterfølgende handleplaner.

  Der er allerede mange gode eksempler på inddragelse af frivillige og involvering via medborgerskab i Dragør. Gode eksempler er f.eks.:

  • Cykling uden alder
  • Dragør Revyen på Enggården
  • Bevaringsnævnet

  De konkrete handleplaner vil tage udgangspunkt i, hvor der allerede er gode erfaringer og netværk, og vil også fokusere på, hvor der opstår nye behov.

  Politikken for Aktivt Medborgerskab er første skridt i en længere proces. Kort skitseret kunne de følgende initiativer til opfølgning i efteråret 2015 og frem være:

  1. Vedtagelse af politik
  2. Præsentation af politikken og debat med de frivillige borgere
  3. Opsamling på gode erfaringer
  4. Udarbejdelse af konkrete handlingsplaner på enkelte udvalgsområder
  5. Fejring af Frivillighedens Dag

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Inddragelse af borgere og foreninger sker i efterfølgende faser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Forslag fra A:

  Sagen sendes til behandling i KB

  Godkendt

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Liste T foreslår at sagen sendes tilbage i udvalg.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  T-gruppen foreslår, at udkast til ”politik for aktivt medborgerskab” bruges som udgangspunkt for en proces, hvor tidligere indkaldte frivillige deltager og sammen skaber en fælles politik.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om anbefaling:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  T-gruppen beklager, at flertallet tilsidesætter en allerede igangsat proces og udkast til politik, der skulle have været sendt i høring i juni 2014. Det er uforståeligt, at vi nu skal formulere en helt ny tekst, som ikke har relation til den hidtidige proces.

  Bilag

 • 5
  Optagelse af lån til budget 2015
  Sagsid.: 12/645

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler at det godkendes at optage lån på 16.457.000 kr. som model A- lån med variabel rente

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens porteføljerådgiver anbefaler at lånet optages med variabel rente.

  Økonomiafdelingen har indhentet tilbud fra Kommunekredit som vedlægges sagen.

  Budget 2015 er vedtaget med en lånoptagelse på 16.457.000 kr., med en fordeling på at 12.000.000 kr. optages til borgernes indefrysning af ejendomsskatter og 4.457.000 optages til energibesparende foranstaltninger (ESCO – lån)

  LOVE/REGLER:

  I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Budget 2016-2019 - forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder på ØUs område.
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at:

  · Udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer på budgetseminaret i juni.

  · Udvalget giver forvaltningen mandat til at beslutte, hvilke af de særtilskudsordninger, som måtte blive udmeldt i den kommende økonomiaftale med ansøgningsfrist i løbet af sommeren, som Dragør Kommune skal søge om andel i.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 27. januar 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) præsenteres på udvalgsmøderne i juni. Kommunalbestyrelsens har på sit seminar i marts bedt om råderumsforslag på i alt 15-20 mio. kr. I hvilket omfang der bliver brug for at realisere disse forslag vil naturligvis først og fremmest afhænge af de politiske prioriteringer desuden vil det bl.a. afhænge af situationen, når Dragør Kommune i august kender de endelige forudsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

  I april blev der afholdt et budgetdialogmøde mellem udvalget og interessenter på området, hvor kommunens politikere og chefer fik synspunkter fra interessenterne til prioriteringer i budgetprocessen.

  Forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) på Økonomiudvalgets område er opsummeret i oversigten nedenfor og vedlagt som bilag.

  ØU /DKK

  2016

  2017

  2018

  2019

  R-skemaer i alt

  -4.408.629

  -6.103.748

  -6.168.961

  -6.219.055

  D-skemaer i alt

  400.000

  400.000

  400.000

  400.000

  A-skemaer i alt

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  0

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer på budgetseminaret i juni.

  Som bilag vedlægges endvidere en oversigt over forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) for alle udvalgsområder samt A-, D- og R-skemaer for de øvrige udvalgsområder.

  Alle udvalg/DKK

  2016

  2017

  2018

  2019

  R-skemaer i alt

  -17.273.993

  -21.650.912

  -21.796.125

  -21.896.219

  D-skemaer i alt

  4.410.942

  4.480.346

  3.184.059

  3.187.882

  A-skemaer i alt

  35.497.700

  20.500.000

  18.650.000

  7.150.000

  Særtilskudsordninger

  Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder som regel særtilskudsordninger, som kommunerne har mulighed for at søge om andel i henover sommeren. Det kan for eksempel være tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer.

  Indholdet i økonomiaftalen kendes ikke endnu og Økonomiudvalget kan derfor ikke på denne side af sommerferien beslutte, hvilke ordninger Dragør Kommune skal søge om del i.

  Det anbefales derfor, at forvaltningen får mandat til at beslutte, hvilke ordninger det er relevant for Dragør Kommune at søge om andel i, således at Dragør Kommune ikke udarbejder og fremsender ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende ordninger, som det er åbenlyst, at Dragør Kommune ikke kan få andel i.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ad 1

  Udvalget drøftede sagen

  Ad 2

  Godkendt

  Bilag

 • 7
  Budget 2016 – Foreløbige tekniske korrektioner - ØUs møde i juni
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at 1. runde korrektioner til driften indarbejdes i driftsbudgettet.

  SAGSFREMSTILLING:

  De tekniske korrektioner til driftsbudget 2016-19 består i 1. runde af kategorierne:

  • Ændrede forudsætninger
  • Foreløbige lønkorrektioner

  De samlede tekniske korrektioner til driftsbudgettet fremgår af tabellen nedenfor.

  Tekniske korrektioner til budget 2016

  I 1.000 kr.

  Budgetforslag 2016

  Tekniske korrektioner

  Foreløbigt teknisk
  budget

  01 Forsyning

  -556

                        257

   -299

  02 Teknik og Miljø

                  36.035

   -3.525

                  32.510

  03 Skoler

                161.512

   -826

                160.686

  04 Kultur og Fritid

                  27.277

   -169

                  27.108

  05 Institutionsområdet

                  81.213

                        222

                  81.435

  06 Borger og Social

                159.000

                     5.073

                164.073

  07 Sundhed og ældre

                186.654

                        119

                186.773

  09 Administration

                108.342

                        144

                108.486

  Driftsbudget total

                759.478

                     1.295

                760.772

  Sektor 1

  De tekniske korrektioner udgør en netto merudgift på ca. 257 t. kr. Sektor 1 er brugerfinansieret. Ændringen sker blandt andet på baggrund af, at gebyrindtægterne er reguleret ud fra forventede omkostninger i det reviderede budget, øgede omkostninger til leje af renovationsbeholdere og borgernes ændringer af tilmeldingstype vedrørende renovation.

  Sektor 2

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på ca. 3.525 t. kr., som hovedsageligt skyldes en ændret finansieringsmodel for busdrift.

  Sektor 3

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på ca. 826 t. kr., som blandt andet skyldes, at udgifter til særlige undervisningsforløb samt betalinger til kommuner vedrørende ungdomsuddannelser er justeret i overensstemmelse med de faktiske forventninger til udgifter i 2016.

  Sektor 4

  De tekniske korrektioner udgør netto en mindreudgift på ca. 169 t. kr., som hovedsageligt skyldes reducerede varmeudgifter for Hollænderhallen og bibliotekerne samt merindtægter for salg af billetter på badeanstalten.

  Sektor 5

  De tekniske korrektioner udgør netto en merudgift på ca. 222 t. kr., som hovedsageligt skyldes øgede udgifter vedrørende betalinger til og fra andre kommuner for daginstitutioner og særlige klubtilbud sammenholdt med reducerede udgifter på lønbudgettet.

  Sektor 6

  De tekniske korrektioner udgør netto en merudgift på ca. 5.073 t. kr., som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til kontanthjælp på flygtningeområdet.

  Sektor 7 og 8

  De tekniske korrektioner udgør netto en merudgift på ca. 119 t. kr., som blandt andet skyldes øgede udgifter til indkøb af hjælpemidler sammenholdt med færre udgifter til demografiregulering af hjemmepleje og døgnpleje som følge af en ændret befolkningsprognose.

  Sektor 9

  De tekniske korrektioner udgør netto en merudgift på ca. 144 t. kr., som skyldes mindre indtægter på byggesagsgebyrer som følge af nye gebyrer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af de foreløbige tekniske korrektioner til driften indebærer en opskrivning af budget 2016 med ca. 1,3 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Godkendt

 • 8
  Etablering af Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  kommunen indtræder i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med vedlagte udkast til vedtægter

  2.

  at

  bemyndige den politiske forberedelsesgruppe til i udkast til vedtægter at foretage redaktionelle ændringer og mindre indholdsmæssige ændringer, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse

  3.

  at

  godkende de økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune driftsbidrag og ejerandele

  4.

  at

  godkende rationaliseringsmålsætninger for perioden 2016-2018 for Hovedstadens Beredskab I/S

  5.

  at

  tage principper for overførsel af medarbejdere til Hovedstadens Beredskab I/S til efterretning

  6.

  at

  godkende nedlæggelsen af Dragør Kommunes Beredskabskommission pr. 1. januar 2016

  7.

  at

  tage til efterretning, at borgmesteren indtræder i Hovedstadens Beredskabskommission pr. 1. januar 2016

  8.

  at

  kommunalbestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2016 og for den resterende del af valgperioden udpeger et af kommunalbestyrelsens medlemmer som borgmesterens stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. marts 2015 at indgå i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i Hovedstadsområdet (Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby kommuner) samt principaftale for etablering af det fælles beredskab som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

  Efterfølgende har den nedsatte implementeringsorganisation indenfor de i principaftalen beskrevne rammer arbejdet videre med henblik på etablering af det fælles beredskab pr. 1. januar 2016. Ud fra den i principaftalen indeholdte tidsplan fordrer det, at kommunalbestyrelserne forelægges vedtægter for det fælles beredskab og rammer for budget 2016 til godkendelse i maj-juni 2015.

  Vedtægter for det fælles beredskab, Hovedstadens Beredskab I/S

  Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S er vedlagt som bilag.

  Vedtægterne skal godkendes af Statsforvaltningen efter den politiske godkendelse. Den politiske forberedelsesgruppe bemyndiges til at foretage mindre indholdsmæssige ændringer i vedtægter, som er en forudsætning for at opnå Statsforvaltningens godkendelse, samt ændringer af redaktionel karakter. Ændringer til vedtægter herudover vil blive forelagt kommunalbestyrelserne til godkendelse.

  Som anført i vedtægternes § 1.3 etableres Hovedstadens Beredskab I/S med København som hjemsteds- og administrationskommune. Interessentskabet etableres dog med selvstændig administration, hvorfor Københavns Kommune kun i begrænset omfang/særlige situationer skal levere administrationsydelser.

  I medfør af vedtægternes § 5 overdrages alle kommunale opgaver på området til Hovedstadens Beredskab, hvilket vil sige alle opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. Der er pt. alene hjemmel til - med enkelte undtagelser, jfr. nedenfor - at overføre myndighedsopgaver i henhold til Beredskabsloven, men vedtægterne muliggør, at myndighedsopgaver på de øvrige områder overføres, når der som forventet er vedtaget ændringer af de pågældende love. Hovedstadens Beredskab kan, i det omfang der er hjemmel hertil, indgå aftale med deltagende kommuner eller andre om udførelse af sideordnede aktiviteter til minimum kost- og markedspris, jfr. vedtægternes § 6.7.

  Der nedsættes, jfr. vedtægternes § 9.1, en fælles beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til Hovedstadens Beredskab. Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder og vedtager en forretningsorden for sit virke. I medfør heraf kan der nedsættes et arbejdsudvalg med 5 medlemmer og i øvrigt som anført i principaftalen, som dog er fraveget derved, at beslutning herom er overladt til Beredskabskommissionen. Dette er begrundet i et ønske om at sikre beredskabskommissionen mulighed for at justere i forhold til arbejdsudvalget, uden at dette skal gennemføres via en vedtægtsændring. Beredskabskommissionens dagsordner og referater er som udgangspunkt åbne for offentligheden – undtaget er punkter, som fordrer behandling på lukket dagsorden.

  Den fælles beredskabskommission nedsættes som anført i vedtægternes § 9.2 med 17 medlemmer, og afviger i forhold til principaftalen derved, at også politidirektørerne i hhv. Københavns og Københavns Vestegns Politi efter Beredskabsloven skal være medlemmer, dog uden stemmeret i bevillingsmæssige spørgsmål. Det frivillige beredskab og medarbejderne tildeles i henhold til § 9.6 hver en observatør til møder i beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen kan beslutte, at der ydes medlemmerne diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mv., jfr. vedtægternes § 9.4.

  I overensstemmelse med principaftalen er i vedtægternes § 9.10 anført, at formandsposten i beredskabskommissionen skal gå på skift mellem hhv. København/Frederiksberg og de øvrige 7 kommuner, så formandsposten frem til næste valgperiode besættes fra de 7 kommuner, herefter af enten København eller Frederiksberg og i efterfølgende perioder på skift.

  I medfør af vedtægternes § 8.1 og 8.4 skal udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering, en på basis heraf udarbejdet plan for beredskabet i den enkelte kommune samt beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing, jfr. lånebekendtgørelsen, godkendes i den enkelte kommunalbestyrelse. I den fælles beredskabskommission er der, jfr. § 9.17, krav om tilslutning fra mindst ¾ af medlemmerne til vedtagelse af budget, entreprisestrategi og væsentlige ændringer heri, godkendelse af større investeringer, beslutninger om lån mv. samt udkast til risikodimensioneret dimensionering. I forhold til sidstnævnte kræves dog enstemmighed og repræsentation af samtlige interessenter, hvis udkastet indebærer nedlæggelse af en eller flere brandstationer, jfr. § 9.18. Vedtægterne anses i forhold hertil udformet i overensstemmelse med principaftalen.

  I konsekvens af etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S og en fælles beredskabskommission nedlægges de deltagende kommuners beredskabskommissioner pr. 1. januar 2016.

  Som anført i hhv. vedtægternes § 9.2 og § 9.8, indtræder borgmesteren i Hovedstadens Beredskabskommission, og der udpeges en stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udpegningen skal ske ved flertalsvalg blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi

  Notat med beskrivelse af principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi er vedlagt som bilag. Der henvises derudover til økonomiafsnittet nedenfor.

  Det samlede budget for Hovedstadens Beredskab dannes med udgangspunkt i:

  A. omkostningsniveauet i 2014 i de deltagende kommuner (inkl. reguleringer)

  B. diæter mv. til beredskabskommissionen og

  C. budget vedr. serviceydelser, som indgår ved etableringen.

  Den enkelte kommunes ejerandel, som anført i vedtægternes § 4.1, beregnes på basis af A. Udgifter vedr. B fordeles efter ejerandele, mens udgifter vedr. C afholdes af den kommune eller anden offentlige myndigheden, som modtager serviceydelsen.

  I forhold til kommuner, hvorfra der sker overførsel af tjenestemandsansatte til Hovedstadens Beredskab I/S, er valgt en model, hvorefter interessentskabet til kommunen månedligt indbetaler et aktuarberegnet pensionsbidrag for tjenestemanden fra 1. januar 2016 indtil pensionering, hvorefter kommunen foretager udbetaling af den pågældendes tjenestemandspension. Modellen er økonomisk neutral, idet kommunen oppebærer betalingen fra Hovedstadens Beredskab, men finansierer betalingen via sit bidrag til interessentskabet, ad A. ovenfor.

  Hovedstadens Beredskab indtræder i Københavns Kommunes kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel for perioden 1. februar 2016 – 31. januar 2022 (med mulighed for forlængelse i to gange 1 år). I forhold hertil gælder i medfør af vedtægternes § 6.8, at Københavns Kommune dækker et evt. dokumenteret underskud respektive oppebærer et dokumenteret overskud, der måtte opstå ved opfyldelse af kontrakten i perioden frem til 31. januar 2018. Såfremt det måtte blive konstateret, at kontrakten medfører et underskud eller overskud på mere end 1 mio. kr. pr. år i disse første to år af kontraktperioden, reguleres Københavns Kommunes bidrag til Hovedstadens Beredskab for den resterende del af kontraktens løbetid.

  Rationaliseringsmålsætninger

  I aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen er det forudsat, at beredskabssamordningen skal kunne levere rationaliseringsgevinster og effektivisering for 175 mio. kr. i 2016 og frem. Andelen for de 9 kommuner udgør ca. 28 mio. kr.

  Rationaliseringsmålsætninger baseres på følgende:

  · 2016 bliver et initialt år, hvor der kan forventes en række organisatoriske udfordringer efter dannelsen, der vanskeliggør en implementering af den forudsatte besparelse fra dag 1.

  · Forudsatte besparelser bør i øvrigt udmøntes så hurtigt, det kan lade sig gøre.

  · En ændring af den risikobaserede dimensionering er et vigtigt element til imødekommelse af de forudsatte besparelser. En sådan dimensionering må forventes at kunne være på plads senest pr. 1. januar 2017.

  På den baggrund anbefales den forudsatte besparelse udmøntet under følgende rammer:

  · 2016: 20 %, svarende til 5,6 mio. kr. eller ca. 1,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver

  · 2017 og frem: 100 %, svarende til 28 mio. kr. eller ca. 7,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver.

  Den kommende direktør for Hovedstadens Beredskab, som forventes at være ansat pr. 1. august 2015, skal i løbet af efteråret 2015 præsentere en nærmere plan for, hvordan rationaliseringskravene til Hovedstadens Beredskab indfries.

  Principper for overdragelse af medarbejdere

  Overgangen til det nye kommunale fællesskab hviler for de overenskomstansatte medarbejderes vedkommende på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at de medarbejdere der fuldt ud eller overvejende er beskæftiget med opgaver, som overføres til selskabet, overgår til det nye selskab. Samme kriterium følges for tjenestemandsansatte.

  I hovedtræk er principperne for overdragelse af medarbejdere til det fælles beredskab følgende:

  Samtlige medarbejdere får meddelelse om overførslen til det nye fællesskab ultimo juni. De operative medarbejdere overføres til fællesskabet med nuværende opgaver og arbejdsplads. De administrative medarbejdere/ledelsesniveauet afventer fastlæggelse af organisering mv. Hvis der bliver behov for tilpasninger, varsles medarbejderne efterfølgende. Ansættelsesområdet ændres til hele det nye geografiske område, men fortsat med et angivet tjenestested ”indtil videre”.

  Der nedsættes en forhandlingsgruppe, der danner sig deltaljeret overblik over det eksisterende personaleadministrative grundlag i de deltagende beredskaber. Sammen med den nye direktør for det fælles beredskab fastlægges en strategi for forhandling af nye aftaler.

  Der nedsættes et forhandlingsorgan og indledes forhandlinger om MED-aftale for det fælles beredskab i løbet af efteråret 2015.

  De frivilliges medlemskab af Beredskabsforbundet berøres ikke, men kontrakten med de enkelte kommuner erstattes af en ny kontrakt med Beredskab Hovedstaden. Dette forventes at ske i løbet af efteråret 2015.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke lovhjemmel til at overføre opgaver i henhold til Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum. Indtil en forventet lovændring håndteres problemstillingen i praksis ved, at medarbejderne har bibeskæftigelse i kommunerne. Opgaverne og budgettet bliver således i kommunerne, men varetages i praksis af medarbejdere i Hovedstadens Beredskab. I praksis omfatter opgaven i Dragør godkendelse og tilsyn med salg og opstilling af containere til fyrværkeri samt udlejning, reparation og tilsyn med beskyttelsesrum. Opgaverne har et omfang som er mindre end 0.02 årsværk svarende til 10.000 kr.

  Den kommende direktør for det fælles beredskab har ansvaret for, at der gennemføres HR-aktiviteter og intern kommunikation med det formål at fusionere beredskaberne og skabe fundamentet for en ny fælles organisation og kultur.

  Medarbejdersiden i Forberedelses-MED er orienteret om processen vedr. etablering af Hovedstadens Beredskab.

  ØKONOMI

  For Dragør Kommune Kommunes vedkommende indebærer etableringen af Hovedstadens Beredskab, at Dragør Kommune fremover skal betale Hovedstadens Beredskab for leverance af de ydelser, som i dag ydes af Dragør Brandvæsen.

  Betalingen i 2016 beregnes konkret som summen af omkostningerne i 2014 reguleret pris- og lønmæssigt til 2016-niveau og reduceret med Kommunes andel af rationaliseringskravet på 5,6 mio. kr. i 2016.

  De samlede omkostninger for Dragør Kommune tager udgangspunkt i Dragør Kommunes bogførte udgifter i 2014 på 3.500.000 mio. kr. til beredskab. Hertil skal lægges et overheadbidrag og evt. en korrektion for genanskaffelse af materiel, inden Dragørs andel af rationaliseringsgevinsten fratrækkes. De endelige beregninger af korrektionerne vil foreligge til endelig godkendelse i september 2015

  I 2017 vil betalingen blive yderligere reduceret, svarende til andelen af den yderligere rationalisering fra 5,6 mio. kr. i 2016 til 28 mio. kr. i 2017.

  I medfør af ovenstående, jfr. vedtægternes § 4.1, udgør Dragør Kommunes ejerandel af Hovedstadens Beredskab I/S 1,02 %.

  Der kan komme mindre korrektioner til ovenstående tal i den nærmere gennemgang af det økonomiske grundlag, som finder sted hen over sommerferien, og hvor resultatet forelægges til politisk behandling i september. I det omfang, det bliver tilfældet, forventes det at blive marginale ændringer.

  Videre proces

  Indtil den nye beredskabsdirektør tiltræder – forventeligt den 1. august 2015 – fortsættes kortlægningen af de eksisterende beredskaber for at opnå et detaljeret og opdateret grundlag for etableringen af Hovedstadens Beredskab. Fra direktørens tiltræden overgår det daglige ansvar for implementeringsprojektet til denne. Der udarbejdes et kommissorium, som beskriver direktørens opgaver og ansvar i det videre arbejde med implementeringen.

  Beslutninger træffes fortsat af den politiske forberedelsesgruppe.

  Kommunalbestyrelserne forelægges i september 2016, koordineret med behandling af budgetter for 2016, indstilling med flg. punkter:

  · Godkendelse af budget 2016 for Hovedstadens Beredskab

  · Fremlæggelse af indikatorer for serviceniveau,

  · Overførsel af aktiver til selskabet

  · Evt. mindre ændringer til budgetgrundlag

  · Evt. større ændringer til udkast til vedtægter, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der henvises til sagsfremstillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beredskabskommission den 8. juni 2015.

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-06-2015

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ad 1-8

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Forslag fra Liste T:

  På baggrund af Tårnby Kommunes udmelding om, at de ikke deltager i etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S, så foreslår T-gruppen, at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i BEPU.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  9 (A+C+I+V)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet.

  Ad 1-8:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen beklager, at flertallet ikke ønsker at afsøge muligheden for at etablere et samarbejde omkring et fælles beredskab med Tårnby Kommune.

  L tilsluttede sig.

  Bilag

 • 9
  Etablering af fælles beredskab - sekundære opgaver
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  følgende sekundære opgaver fortsat udføres af Dragør Kommune:

  - Aftenpedel

  - Flagning

  - Udbedringer af følgeskader på kommunale bygninger

  - Snerydning for hjemmehjælpen

  - Opsætning og administration af nøglebokse

  - Tilsyn med almindelige stiger

  og

  2.

  at

  følgende sekundære opgaver overføres til det nye beredskab pr. 1. januar 2016:

  - Brand- og sikkerhedsvagter

  - Services og reparation af brandhaner

  - Beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner

  - Ekstern uddannelse i brand og redning

  - Salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner

  - Administration af skorstensfejervæsen (udkald ved gener og klager over skorstensfejning)

  - Miljøvagt ved akut forurening efter arbejdstid

  - Patientløft for hjemmeplejen

  - Udkald ved tyverialarmer på kommunale bygninger

  - Strandnummerering

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne i 2015 indeholdt krav om sammenlægning af de kommunale beredskaber til 20 nye beredskaber på landsplan. I hovedstadsområdet skal beredskaberne sammenlægges til maksimalt 4 beredskaber. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 3. marts 2015 besluttet at tiltræde en principaftale om sammenlægning med 8 andre kommuners beredskaber. Det drejer sig om Tårnby, København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup og Albertslund. Sammenlægningen skal ske med virkning pr 1.1.2016.

  Formålet er bl.a. at effektivisere de kommunale beredskaber og kravet er en besparelse på ca. 28 mio. kr for det nye beredskab.

  Kravet om sammenlægning omfatter de lovpligtige opgaver efter beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven. De øvrige opgaver, som beredskaber udfører for kommunen er ikke omfattet af sammenlægningskravet. De opgaver, som beredskaber udfører ud over de lovpligtige opgaver er oplistet i vedlagte bilag 1.

  Følgende sekundære opgaver udføres af beredskabet på regning og budgettet hertil indgår i det øvrige kommunale driftsbudget, samt sekundære opgaver som udføres for 3. part:

  - Brand- og Sikkerhedsvagt (3. part)

  - Ekstern uddannelse i brand og redning (3. part)

  - Salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner (regning på materialer)

  - Patientløft for hjemmeplejen

  - Udkald ved tyverialarmer på kommunale bygninger

  - Aftenpedel

  - Udbedringer af følgeskader på kommunale bygninger (ved forsikringsskader)

  - Snerydning for hjemmehjælpen

  Følgende sekundære opgaver udføres af beredskabet som overskudskapacitet. Dvs. uden særskilt betaling men som en del af det eksisterende budget for beredskabet:

  - Services og reparation af brandhaner

  - Beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner

  - Ekstern uddannelse i brand og 1. hjælp (kommunale institutioner)

  - Salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner (tilsyn mv.)

  - Administration af skorstensfejervæsen (udkald ved gener og klager over skorstensfejning)

  - Miljøvagt ved akut forurening efter arbejdstid

  - Opsætning og administration af nøglebokse

  - Udbedringer af følgeskader på kommunale bygninger (andre skader end forsikringsskader)

  - Flagning

  - Tilsyn med almindelige stiger

  - Strandnummerering

  Forvaltningen har vurderet at de opgaver, som ikke kræver specielt uddannelse eller udkald kan overføres til Plan og Teknik, Vej- og gartnerafdelingen. Hvorimod de opgaver, som kræver uddannelse og udkald også uden for normal arbejdstid, bør overgå til beredskabet på kontrakt. Det skyldes, at der er tale om opgaver som kræver kompetencer som vi ikke råder over og som vi ikke umiddelbart kan komme til at råde over på et tilstrækkeligt fagligt niveau, samt opgaver som kræver en døgnvagt og udkald over døgnet. Såfremt de sekundære opgaver skal bære vagttillæg, kan det ikke betale sig at udføre opgaverne i kommunalt regi.

  De personer, som varetager aftenpedelordningen vil få tilbudt at fortsætte dette arbejde i kommunalt regi. De øvrige opgaver, som foreslås overført til Vej- og gartner vil blive udført af eksisterende personale eller udbudt til anden part.

  Udbedringer af skader på kommunale bygninger uden for normal arbejdstid vil blive varetaget af kommunens OPP-leverandør til bygningsvedligehold, som har vagtordning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I den endelige aftale om sammenlægning af beredskaber fremgår det at sekundære opgaver kan udføres af det nye beredskab mod fuld indtægtsdækning. Prisen er sat som kostpris, således at selskaber får dækkes sine udgifter men at selskaber ikke tjener på opgaver.

  Omfanget af indtægter og udgifter i forbindelse med beredskabets udførsel af de sekundære opgaver fremgør af vedlagte bilag 1 og 2.

  Personale

  Personalet som i dag varetager aftenpedelfunktionen får tilbudt at fortsætte i kommunalt regi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beredskabskommissionen den 8. juni 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2015.

  Økonomiudvalget det 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-06-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ad 1-2

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Ad 1-2:

  For stemte:

  11 (A+C+O+I+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen beklager, at flertallet ikke ønsker at afsøge muligheden for at etablere et samarbejde omkring et fælles beredskab med Tårnby Kommune.

  L tilsluttede sig.

  Bilag

 • 10
  Renovering af Kommandørboligen
  Sagsid.: 15/1036

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 300.000 kr. til udskiftning af ejendommens radiatoranlæg, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2015 er der afsat 300.000 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014-2017 vedtaget, at der afsættes 300.000 kr. om året i 4 år til genopretning af kommandørboligen, Kongevejen 11.

  I 2014 blev tag mod gården udskiftet, og i 2015 er det planlagt at udskifte bygningens radiatoranlæg. De resterende opgaver omfatter renovering af el- installation og kloak.

  Overslagspris på udskiftning af radiatoranlæg udgør ca. 350.000 kr. og ejendommens budget til vedligeholdelse bidrager således med ca. 50.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2.juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I): Ejendommen sælges i offentligt udbud.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  5 (A+C+OT)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet

  Forvaltningens indstilling

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+ V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Ændringsforslag fra I:

  Ejendommen sættes til salg.

  For stemte:

  3 (C+I)

  Imod stemte:

  10 (A+O+T+V-Jens Parssage)

  Undlod at stemme:

  2 (L+Jens Passarge (V))

  Faldet

  Ændringsforslag fra V:
  Inden frigivelse af beløbet foreslår V at forvaltningen undersøger muligheden for at sælge ejendommen.

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

 • 11
  Regional Vækst- og Udviklingsstrategi - høringssvar
  Sagsid.: 15/1035

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Dragør kommune afsender vedlagte høringssvar.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har den 24. april 2015 sendt et forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i offentlig høring frem til den 19. juni 2015.

  Regions oplæg til plan kan hentes på denne side:

  https://www.regionh.dk/revush%C3%B8ring

  Regionsrådet i Region Hovedstaden har sammen med Vækstforum Hovedstaden lavet en kort og fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne.

  Dragør Kommune er blevet inviteret til at sende bemærkninger og forslag til strategien.

  ReVUS tager ifølge Region Hovedstaden udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

  Strategien har fokus på fokuserede investeringer inden for trafik og uddannelse og fire erhvervsområder kaldet grøn, sund, smart og kreativ vækst.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Ekstra ordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Sagen udsat til ekstraordinært BEPU møde den 9. juni. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB, med bemærkning under væksttema 3, om at den offentlige transport udbygges bla. vedrørende letbane og yderligere regional busdrift.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  For stemte:

  14 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Proces for udarbejdelse af planstrategi
  Sagsid.: 15/985

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen igangsætter den beskrevne proces frem mod udarbejdelse, behandling og beslutning/godkendelse af et forslag til planstrategi.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 skal kommunalbestyrelsen vedtage en revideret kommuneplan. Dette sker i overensstemmelse med planloven hvert 4. år.

  Forud for udarbejdelsen af kommuneplanen skal der udarbejdes en planstrategi. Udgangspunktet er, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2015 skal godkende og offentliggøre et forslag til planstrategi med henblik på offentlig høring - og i den forbindelse tage stilling til behovet for en revision af den eksisterende kommuneplan.

  Med hensyn til den fysiske arealregulering i kommuneplanen vurderes det, at der kun er behov for en begrænset revision af den gældende kommuneplan.

  I henhold til planloven skal en planstrategi udtrykke ”kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen”.

  Ved budgetseminaret den 27. marts blev der fra politisk side nævnt forskellige emner, der kunne indgå i en planstrategi, ligesom det blev drøftet, at planstrategien denne gang med fordel kunne danne en ramme for kommunens brede visionsarbejde.

  I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen den seneste planstrategi, der under overskrifterne ”Fælles værdier, Fælles udfordringer, Fælles plan og Fælles ansvar” beskriver rammerne for Dragørs fremtidige udvikling.

  Planstrategien havde fokus på klimatilpasning, kulturarv, fritidslivet i naturen og de trafikale udfordringer.

  Administrationen har udarbejdet et forslag til proces, som sikrer tid til udvikling af et planstrategi-forslag frem mod vedtagelse i december måned 2015.

  Det er administrationens forslag, at den kommende Planstrategi 2015 i endnu højere grad skal sætte rammerne for det langsigtede strategiske politiske arbejde, således at den også kan danne udgangspunkt for budgetlægning og langsigtet visionsarbejde. På den baggrund er det ønskeligt med en stærk forankring, både blandt kommunalpolitikere og hos borgerne.

  Administrationen foreslår derfor, at der igangsættes en proces med at formulere oplæg til overordnede mål og visioner for kommunens udvikling indenfor relevante sektorer.

  Processen vil i 2015 fokusere på forankring hos det politiske niveau, mens inddragelsen af borgerne med fordel vil kunne foregå i begyndelsen af 2016, idet planstrategi-forslaget, der vedtages i 2015 ikke er endeligt.

  Mulige temaer i planstrategien kunne f.eks. være: udvikling af kvaliteten i det fysiske miljø ud fra de lokale værdier, aktivt medborgerskab/frivillighed samt forebyggelse.

  Det overordnede tema kunne være ”Det gode liv”.

  Administrationen foreslår følgende proces:

  1. Opstart af proces og godkendelse af projektplan
  2. Udarbejdelse af forslag til planstrategi, herunder politisk udvælgelse af temaer og emner, med henblik på foreløbig godkendelse i november/december 2015.
  3. Borgerinvolvering/høring over forslag til Planstrategi i begyndelsen af 2016
  4. Godkendelse af planstrategi i april 2016.

  Bidrag til processen under pkt. 2 kunne være:

  • Oplæg fra forvaltning/projektgruppe
  • Temadrøftelse i kommunalbestyrelsen
  • ”Fag-tema-drøftelser” i udvalgene
  • Interview af politikerne, f.eks. grupperet i partierne

  Borgerinddragelsen under pkt. 3. vil kunne omfatte:

  • Generel information via presse og hjemmeside samt høring
  • Borgerpanel
  • Fokusgruppe
  • Foreningskontakter

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Ændringsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår en langt stærkere borgerinddragelse end det forvaltningen lægger op til. Følgende emner kunne være udgangspunkt for borgerinddragelsen:

  - Hvad er kommunens største problemer det næste årti?

  - Hvad er den overordnede vision for Dragør? Hvordan skal vi klare os godt som selvstændig kommune på sigt?

  - Hvad er "vækst og udvikling" i Dragør? Er det nødvendigt at inddrage større nyt byareal og bygge mere?

  - Hvad er "vækst og udvikling" i de store eksisterende byområder - villakvartererne og etagehusbebyggelserne?

  - Hvilken skolestruktur skal der være i fremtiden? - hvordan sikres en struktur, der passer bedst pædagogisk og til der, hvor folk bor?

  - Hvordan klarer vi behovet som følge af flere ældre? - flere ældreboliger? og hvor skal de ligge?

  - Hvordan skal vi klare flere flygtninge? - midlertidige containere eller permanent bebyggelse, som evt. kan ændres senere?

  - Hvordan styrker vi Dragørs grønne præg, både i villaområderne og selve kyst- og landbrugslandskabet? Hvad med en samlet grøn plan?

  - Hvordan styrker vi bevaringsværdierne både i den gamle by og de øvrige byområder? - hvad med bevaringsværdig bebyggelse i det åbne land?

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling:

  Godkendt.

 • 13
  Godkendelse af forhandlingsresultat - Vierdiget (lukket)
  Sagsid.: 15/942
 • 14
  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Vierdiget
  Sagsid.: 15/762

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget godkendes i henhold til planlovens § 24, med henblik på høring i minimum 8 uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 5. maj 2015 blev resultatet af den indledende høring om ”Byudvikling ved Vierdiget” behandlet.

  Udvalget besluttede at tage høringssvarene til efterretning og lade dem indgå, sammen med udbudsvilkårene om byggeriets udformning, i den videre planlægning samt i dialog med bygherren.

  I den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanforslag har høringssvarene været forelagt bygherren, og mulighederne for at indarbejde forslagene og at følge op på udbudsvilkårene været drøftet.

  I lokalplanforslaget er der på denne baggrund sket en bearbejdning af fx indretning af bebyggelsens friarealer med hensyn til bl.a. regnvandshåndtering og disponering af randzonen langs Sdr. Strandvej samt udformning af boligvejene.

  Den vejledende bebyggelsesplan, som indgår i lokalplanforslaget, svarer til det skitseforslag, der fulgte tilbuddet.

  ”Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2” er vedlagt.

  Planforslaget indeholder i henhold til planlovens bestemmelser:

  - redegørelser for lokalplanens baggrund, planens område og indhold, forholdet til anden planlægning samt retsvirkninger,

  - lokalplanbestemmelser med tilhørende bilag,

  - kommuneplantillæg om ændret anvendelse fra skole til boliger.

  Planforslaget medtager tillige et skema om ”miljø-screening” iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  I tilknytning hertil er der ved konsulentbistand udarbejdet dels en rapport om ”NATURA 2000-konsekvensvurdering” af planforslaget i relation til det naturbeskyttede kystlandskab (bilag), dels et notat med en overordnet trafikal vurdering af planforslaget (bilag).

  Konklusionen på disse udredninger er sammenfattet i lokalplanens afsnit om ”Forholdet til anden planlægning/Trafik- og vejforhold”, side 11-13.

  Med hensyn til den visuelle indpasning i nærområdet og i forhold til kystlandskabet, indeholder planforslaget foto-visualiseringer af bebyggelsen før/efter (lokalplanens bilag 7A-7C).

  Den videre planproces:

  I henhold til tidsplanen for hele planproces-forløbet stiles der mod offentliggørelse af planforslaget i juli-september, med henblik på endelig vedtagelse i november 2015.

  LOVE/REGLER:

  Gennemførelse af planprocessen sker i henhold til planlovens regler, herunder planlovens § 24 om offentliggørelse af planforslag.

  Planloven indeholder en bestemmelse i § 24 om muligheder for at et mindretal i kommunalbestyrelsen kan få offentliggjort en mindretalsudtalelse om planforslaget, sammen med et vedtaget forslag:
  ”Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført rådets beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget, tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.”

  Endelig vedtagelse af et planforslag kan først ske 4 uger efter indsigelsesfristens udløb, såfremt der under høringsperioden er fremkommet indsigelser.

  Miljøvurderingen af planforslaget er sket i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planlægningsprocessen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  En vedtaget lokalplan indgår dog som forudsætning for udbetaling af købesum.

  Selve salgssagen behandles i eget regi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring gennemføres i henhold til planlovens regler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Tillægsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at der inddrages uafhængig og uvildig arkitektfaglig bistand til at rådgive og udvikle grunden ved Vierdiget. Hvis lokalplanforslaget realiseres som det foreligger, vil det være direkte pinligt og beskæmmende for Dragør Kommune, som netop rummer tæt-lav bebyggelse af den højeste kvalitet i landet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om anbefaling:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Mindretalsudtalelse og protokol fra Liste T:

  Indholdsmæssigt er det iøjnefaldende, at lokalplanforslagets bebyggelsesplan er fuldstændig identisk med Lind & Risørs skitseforslag fra udbudsrunden. Der er hverken med hensyn til bebyggelsens byplanmæssige og arkitektoniske udformning sket nogen kvalitetsforbedring. Bebyggelsen fremtræder stadig ufølsomt sammenpresset og monoton, især ud mod det værdifulde kystlandskab. Bebyggelsesplanen bør ændres, så boligerne ligger øst-vest. Dermed opnås bedre harmoni med bebyggelsesmønstret for naboområdernes rækkehuse, Strandkanten og Engparken, og flere boliger kan få udsigt mod vandet. Desuden bliver bebyggelsen mere varieret med åbne kig ind i bebyggelsen.

  Bilag

 • 15
  Dragør Søbad, renovering fremrykning af budget
  Sagsid.: 13/1844

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet på 1.290.000 kr. fremrykkes fra det afsatte i 2016 til en bevilling i 2015, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  3. etape af renoveringen af Søbadet er i gang, i fællesafdelingen.

  Den samlede renovering har været mere omfattende end forventet og der har derfor været et merforbrug i 2015.

  Det har været nødvendigt at sikre samlingerne af de bærende dragere for at kunne retablerer de lave dæk, inden opstalt af sommersæsonen 2015.

  Fremrykningen betyder samtidigt at opgaven kan afsluttes et år tidligere.

  Det skal dog oplyses, at renoveringen af skurene på badeanstalten ikke kan afholdes indenfor den samlede anlægsbevilling, revision af disse udgifter indgår i budgetlægningen i 2016 til 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgettet for renovering af Dragør Søbad er der afsat følgende rådighedsbeløb:

  2012. 520.000 kr.

  2013. 1.184.000 kr.

  2014. 1.596.200 kr.

  2015. 1.290.000 kr.

  2016. 1.290.000 kr.

  Anlægsbevillingen på 5.880.200 kr. holdes, og den samlede anlægsramme for 2016 overholdes også.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

 • 16
  Stadeplads til musik- og cafebus på færgearealet
  Sagsid.: 15/1024

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  det politisk drøftes og besluttes, om der skal meddeles tilladelse til stadeplads til musik- og cafebus på færgearealet

  2.

  at

  eventuel tilladelse betinges af vilkår i henhold til sagsfremstillingen

  3.

  at

  eventuel tilladelse betinges af en stadeafgift på 9,0 kr./m2/dag

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om stadeplads til opstilling af cafébus på færgearealet i perioden 22. juni til 5. juli 2015. Bussen skal fungere som café med udvalg af kaffe, kage, kolde drinks, slush ice, vin og fadøl samt evt. lettere anretninger, snack m.v. (bilag 1 og 2).

  Ansøger ønsker at afprøve potentialet med en kombineret musik og cafébus i området ved skaterbanen og legeplads på havnen.

  Det fremgår videre af ansøgningen, at såfremt musikcaféen viser sig bæredygtig, og Kommunen ligeledes er interesseret i det, så ønskes en forlængelse af aftalen, hvor der også lægges op til samarbejde med Dragør Turistråd, Dragør Musikskole og evt. andre lokale foreninger. Ansøger forudsætter dog, at han i så fald kan disponere over arealet på mere fast grundlag.

  Selve bussen måler 9,5 m x 2,4 m (foto af bussen vedlagt som bilag 3). Ansøger forventer, at kunne aftage strøm fra elforsyning i umiddelbar nærhed og i øvrigt at kunne henvise sine kunder til kommunens nyetablerede toilet på havnen i nærheden. Ansøger ønsker placering svarende til det ”skraverede” areal i vedlagte bilag 4, hvilket havneadministrationen ikke kan tilslutte sig, j. afsnit Kommunikation/høring.

  Det kan oplyses, at der i havneplanen ikke opereres med stadepladser.

  Hvis det besluttes, at der gives tilladelse til stadeplads til cafe- og musikbus i de ansøgte 2 uger, så anbefales det med en placering af cafebussen som angivet ”prikket” i bilag 4. Desuden vil forvaltningen anbefale, at tilladelse betinges af nedenstående vilkår. Endvidere foreslås, at eventuelt efterfølgende ønske om yderligere periode må afvente en evaluering og politisk stillingtagen tidligst til august 2015. Det skal nævnes, at den ønskede placering er i grænseområdet af erhvervsbyggefeltet på havnen.

  Forvaltningen foreslår, at eventuel tilladelse betinges af følgende vilkår:

  - Tilladelsesperiode begrænses alene til de ansøgte 2 uger, idet eventuelt ønske om supplerende periode forinden mulig tilladelse skal evalueres og foreligges til politisk behandling.

  - Betaling af en afgift for stadeplads på havnearealet på 9,0 kr./m2/dag, svarende til 2.872,80 kr. for bussens areal på 22,8 m2. Eventuelle ønsker om supplerende brug af arealer udenfor bussen fordrer havneadministrationens og forvaltningens accept og afregnes ligeledes til ovenstående kvadratmeterpris.

  - Daglig åbningstid indenfor følgende interval kl. 10.00–kl. 22.00.

  - Daglig oprydning og renholdelse af omliggende arealer løbende på åbningsdage samt umiddelbart efter lukketid

  - Overholdelse og iagttagelse af alle anvisninger givet af havneadministrationen og forvaltningen

  - Overholdelse af gældende regler

  - Fornøden hensyntagen til omgivelserne og øvrige brugere af havnen

  - Betaling for opsætning af bimåler til aflæsning af strømforbrug samt betaling for strømforbrug i perioden

  - Etablering af overkørselssikring af el-kabel efter havneadministrationens nærmere anvisning

  - Bortskaffelse af renovation for egen regning

  - Såfremt anvisninger fra havneadministrationen eller forvaltningen ikke følges, kan tilladelsen inddrages umiddelbart

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indgåelse af aftale med ansøger om stadeplads til musik- og cafebus i den gamle færgehavn foreslås betinget af afgift for brug af havneareal til stadesalg på kr. 9,0 kr. pr. m2 pr. dag.

  Der findes i dag ikke en opkrævningstakst for stader på havneareal. Der er tidligere taget 1/365 af pris for udlejning af areal på havnen, svarende til 2,20 kr./m2. Forvaltningens anbefaling er, at det er for lavt sat set i lyset af en markedspris, og ud fra det aspekt, at den ønskede kortvarige periode er på årets forventeligt bedste tid.

  Forvaltningen har i stedet for taget udgangspunkt i afgiften for stader på vejareal.

  Afgift for et kortvarigt stade på vejareal i 2015 er 137 kr./stade/dag for et stade på 6 m2, svarende til 22,83 kr./m2/dag.

  Afgift for et fast stade på vejareal i 2015 er 274 kr./m2/måned, svarende til 9,0 kr./m2/dag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har forhørt sig hos havneadministrationen. Havneadministrationen oplyser, at det er et område, som i forvejen er sårbart, og forudser problemer med musik og støj i forhold til Dragør Bådelaug og ikke mindst lodseriet i nærheden. Havneadministrationen henviser til, at lodserne skal kunne finde hvile og sove på alle tider af døgnet. Endvidere gør havneadministrationen opmærksom på, at havnen ikke alene er rekreativ, men også er en arbejdsplads, hvor der skal tages hensyn til erhvervenes fortsatte drift.

  Uanset hvilken af de to skitserede placeringer på bilag 4 der vælges, er ovenstående havneadministrationens vurdering.

  Det har ikke været muligt at foreligge sagen for Havnens Brugerbestyrelse, men formanden for Brugerbestyrelsen oplyser, at han ikke synes, at det er en god ide.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Sagen blev drøftet og der gives tilladelse i prøveperioden jf. forvaltningens punkt ad. 1-3

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter ideen om at opstille en cafébus, men mener det er et forkert signal at servere øl og vin ved legeplads og skaterbane.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Forslag fra O

  Stadelejen fastsættes til 10.000 kr.

  For stemte              1 (O)

  Imod stemte            4 (A+C+T)

  Undlod at stemme     2 (L+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte

  4 (A+C+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Undlod at stemme

  2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter ideen om at opstille en cafébus, men mener det er et forkert signal at servere øl og vin ved legeplads og skaterbane.

  Yderligere protokoltilføjelse fra T:

  Desuden bør man definere et øvre støjniveau

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Afstemning om anbefaling:

  For stemte

  12 (A+C+I+O+L+V)

  Imod stemte

  3 (T)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra ACOV:

  Administrationen bemyndiges til at give tilladelse til yderligere perioder, efter ansøgning.

  For stemte

  12 (A+C+I+O+L+V)

  Imod stemte

  3 (T)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter ideen om at opstille en cafébus, men mener det er et forkert signal at servere øl og vin ved legeplads og skaterbane. Tillige bør man definere et øvre støjniveau.

  Bilag

 • 17
  Frigivelse - handikapvenlige tiltag 2015
  Sagsid.: 15/915

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der etableres følbare signaler og taktile fliser ved signalanlæg-get Kirkevej / Hartkornsvej

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 104.100 til handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet til ændringer ved signalanlægget, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2015 er afsat kr. 104.100 til handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet.

  På møder og dialog med Dragør Handicapråd har rådet fremsat ønsker til prioriteringen af puljen til Handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet. Senest modtagne prioriteringsliste fra 2014 er vedlagt som bilag 1.

  Forvaltningen har foreslået Handicaprådet, at puljen i år anvendes til opgradering af signalanlægget ved Kirkevej /Hartkornsvej i form af følere, klaplyde og taktile fliser. Dette har rådet tilsluttet sig ved rådets møde den 7. maj 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 104.100 til Handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet er afsat i anlægsbudget 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handikaprådet har på møde den 7. maj 2015 tilsluttet sig forvaltningens forslag om opgradering af signalanlægget Kirkevej / Hartkornsvej med følere, klaplyde og taktile fliser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Busbestilling 2016 - ringbus og linje 33
  Sagsid.: 15/847

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget drøfter og beslutter om forslag med implementering af linje 33 forlænget i linje 32´s rute (Søvangs-løsning) skal iværksættes og bestilles til 2016
  2. at forslag til ringbuslinje til/fra lufthavnen afventer den kommende busplan for Hovedstadsområdet og dens økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune
  3. at Dragør Kommune retter henvendelse til Region Hovedstaden for at drøfte yderligere fremtidig regional busbetjening i Dragør Kommune

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er nedsat et § 17 stk.4 udvalg om kollektiv trafik i Dragør Kommune for en 2årig periode frem til udgangen af 2015, hvor udvalget skal fremlægge sine anbefalinger til fremtidig busdrift i Dragør Kommune. Med det for sigte har § 17 stk.4 udvalget holdt møder blandt andet med Movia. Senest har Movia på foranledning af § 17 stk.4-udvalget regnet på konsekvenser for Dragør Kommune ved flere scenarier for etablering af en ringbuslinje til/fra Lufthavnen samt en forlængelse af linje 33 i linje 32´s rute, således at der genindføres aften og weekenddrift mellem Søvang og Dragør.

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. maj 2015, at forslag til ringbuslinje i kvarterdrift (pendlerbuslinje) fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på junimøderne med forvaltningens indstilling.

  Endvidere besluttede Økonomiudvalget på mødet at foreslå kommunalbestyrelsen, at Søvangs-løsningen implementeres fra 2016. Søvangs-løsningen består af en nedlæggelse af linje 32 og i stedet for en fortsættelse af linje 33 i linje 32´s rute, så der opnås aften- og weekenddrift mellem Søvang og Dragør. Den manglende aften og weekenddrift på linje 32 blev indført som en besparelse i 2009 og samtidig suppleret med Flextur som en fleksibel kollektiv trafikløsning for Søvangs og Dragørs øvrige borgere. Flextur koster Dragør kommune ca. 100.000 kr. årligt.

  Desuden besluttede Økonomiudvalget på mødet den 21. maj 2015, at Dragør Kommune skal rette henvendelse til regionen for at drøfte yderligere regional busbetjening i Dragør Kommune.

  Movias forslag til en ringbuslinje i kvarterdrift omfatter en ny pendlerbuslinje, der skal køre til /fra lufthavnens metrostation mandag til fredag i 15 minutters drift i tidsrummene kl. 6-9 og kl. 14-18, dog uden kørsel i skolesommerferien. Fra lufthavnen køres ad Kystvejen og A P Møllers Alle til Ndr Dragørvej. Herfra køres videre i en ring i Dragør hver anden gang henholdsvis højre om og venstre om i ringen og herefter retur til lufthavnen, se kort bilag 1. Dette med rute ad Hartkornsvej syd i stedet for ad Kirkevej, idet også linje 35 kører ad Kirkevej. Betjeningen af Hartkornsvej syd har tidligere været et ønske. Scenariet medfører 2.600 timer i Dragør Kommune og 2.050 i Tårnby Kommune, og kræver 4 busser. Movia har forudsat 100.000 passagerer pr. år, hvilket svarer til ca. 15 passagerer pr. afgang. Movia har endvidere forudsat uændret antal passagerer på linje 35. Hvis der på ringlinjen kan opnås flere passagerer, vil dette gøre linjen billigere end budgetteret. Tilsvarende vil færre passagerer medføre en større regning til Dragør Kommune. I begge situationer tilfalder ændringer i forhold til budgettet alene Dragør Kommune.

  Rammebetingelser:

  Kommunalbestyrelsen er på møde den 26. februar 2015 blevet oplyst om, at finansieringsmodellen for kollektiv trafik er ændret og busserne 81N og 350S overgået til Region Hovedstaden fra den 1. januar 2016. Dette giver Dragør Kommune en årlig besparelse på 4,8 mio. kr. fra 2016.

  I samme sag på kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2015 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at Dragør Kommune som sin andel skal betale 1,7 mio. kr. i 2015 eller 2016 som konsekvens af tabt voldgiftssag mellem Movia og Metro/DSB om tidligere fordeling af billetindtægter.

  Såvel besparelsen på 4,8 mio. kr. som merudgiften på 1,7 mio. kr. vil indgå i det tekniske budget for 2016.

  Movia har på møde den 12. maj 2015 oplyst, at der i de kommende år, som konsekvens af Metrocityringen og letbanen i ring 3, vil komme væsentlige ændringer i busbetjeningen i hovedstadsområdet og øgede udgifter til kommunerne (referat vedlagt som bilag 2). Der forventes ca. 30 mio. færre buspassagerer på grund af Metrocityringen fra 2019 og yderligere 6 mio. færre passagerer på grund af letbanen fra 2021. Pt peger det på en samlet mindreindtægt på ca. 300 mio. kr. Dette vil betyde, at kommunerne kan forvente væsentlige øgede udgifter til busdrift fremover, alt afhængig af omfang og tilpasninger i det eksisterende busnet. Til august 2015 forventes de første økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner at foreligge. Movia er i samarbejde med kommunerne København og Frederiksberg samt Region Hovedstaden i gang med analysearbejde med henblik på ny samlet køreplan for den kollektive busdrift fra 2019 og 2021 tilpasset Metrocityringen og letbanen. Den nye busplan og økonomifordeling forventes at komme i høring til efteråret 2015.

  Økonomi ved forslagene:

  Budgettet for eksisterende busdrift andrager 5,0 mio. kr. i 2016. Movia har oplyst, at ringbussen koster ca. 3,4 mio. kr. og Søvangs-løsningen (linje 33/32) koster ca. 0,8 mio. kr. i 2016. Tilkøb af ringbus og ændring af linje 33/32 koster tilsammen ca. 4,2 mio. kr. i 2016.

  Indeholdt og forudsat er, at Dragør Kommune betaler for både København og Tårnby Kommunes andel af ændringen, for at det kan lade sig gøre fra 2016.

  Planlægning herunder af ændringer i bestående busdrift bør ske med et langt perspektiv for øje, idet hyppige ændringer af busdrift alt andet lige erfaringsmæssigt medfører tab af passagerer. Samtidig tager det tid at få markedsført nye buslinjer. Passagerer søger stabile og kendte løsninger.

  Forvaltningen vil anbefale, at forslaget til oprettelse af en ringbus i Dragør Kommune afventer den kommende busplan for hovedstadsområdet og dens økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Hertil kommer anbefalingen fra § 17 stk.4-udvalget, som forventes at foreligge ultimo 2015.

  Movia har oplyst, at de kan afvente en udsættelse af busbestilling for 2016 til efter Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015 og stadig få bestillingen med til implementering i 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis det besluttes at foretage busbestilling for 2016 indeholdende ringbuslinjen og/eller Søvangsløsningen (linje 32/32), skal disse udgifter finansieres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af en ringbuslinje til metro vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik, jævnfør Dragør Kommuneplan 2009.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ændringsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at kommunens budget til kollektiv busdrift fastholdes på 10 mio.kr og at der etableres en ringbuslinje, som beskrevet af Movia.

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Ændringsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at kommunens budget til kollektiv busdrift fastholdes på 10 mio. kr og at der etableres en ringbuslinje, som beskrevet af Movia.

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra O ad 2:
  Ringbusprojektet med fuld drift medtages i Budget for 2016

  For stemte:

  7 (L+I+O+T)

  Imod stemte:

  8 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling ad 1:

  Godkendt.

  Anbefaling ad 2:

  For stemte:

  8 (A+C+V)

  Imod stemte:

  7 (I+L+O+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling ad 3:

  Godkendt.

  Protokol fra O:

  Region H og Movia har klart meldt ud, at vi tidligst med busdriften i 2018 kan forvente ændringer i linje 350S.

  Det skyldes, at indtil 2017 vil der være store trafikomlægninger i København.

  Protokol fra T:

  T-gruppen beklager, at man ikke udnytter muligheden for at skabe meget bedre busforbindelse til metroen i lufthavnen til gavn for borgerne i Dragør og de mange virksomheder, der er og bliver etableret ved A.P.Møllers Alle, i lufthavn syd og langs kystvejen.

  Bilag

 • 19
  Høring - ny flexturtakst
  Sagsid.: 10/2161

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at meddele Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag til ændret Flextur takst.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har sendt forslag til ny Flexturtakst i høring (bilag 1). Movia har anmodet om eventuelle bemærkninger senest den 30. juni 2015.

  Baggrunden er nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flextur. Disse kommuner ønsker, at Flextur fortsat skal indgå som et supplement til den traditionelle kollektive trafik i områder, hvor det er for dyrt at opretholde rutebunden trafik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I forslaget ændres grundtaksten fra 24 kr. inklusiv 5 km til 36 kr. inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra kørt km. Endvidere udvides rabat på 50 % for børn under 12 år til at gælde for børn under 16 år. Endelig udgår 50 % rabat for medrejsende.

  For Dragør Kommune medfører forslaget en besparelse til Flextur på ca. 17.000 kr. pr. år.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Status på Det Rådgivende Skoleudvalg
  Sagsid.: 15/1007

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  udvalget tager det rådgivende skoleudvalgs anbefalinger til efterretning.

  at

  udvalget godkender den videre proces for det rådgivende skoleudvalg.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til det rådgivende skoleudvalgs kommissorium, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. november 2014, har der i foråret 2015 været afholdt tre møder ligeligt fordelt på kommunens folkeskolematrikler. Møderne er alle blevet indledt med et inspirationsoplæg fra en relevant oplægsholder, med det formål at inspirere til aftenens respektive tema, der på forhånd er blevet besluttet af det rådgivende skoleudvalg. Til møderne har deltaget de faste medlemmer, samt inviterede gæster. På alle møderne har dette været efterfulgt af en proces, hvor deltagerne inddeles i mindre grupper, og der har været mulighed for at debattere, vidensdele på tværs og skabe nye kontakter for at arbejde konstruktivt med den ny skolereform. Disse workshops har været designet forskelligt i forhold til det enkelte tema.

  På baggrund af disse møder har det rådgivende skoleudvalg afholdt et opsamlende møde den 13. maj på rådhuset, hvor inputs og anbefalinger fra alle møder er blevet sammenskrevet. Hertil har det rådgivende skoleudvalg udarbejdet en procesplan for efteråret 2015 med forslag til tre nye møder med relevante temaer. Dette er vedlagt som bilag.

  Det rådgivende skoleudvalgs anbefalinger er således:

  at

  følge anbefalingerne i forhold til den varierede skoledag der kom til udtryk i det udarbejdede rammenotat ”Folkeskolereformen version 2.0”, der blev politisk besluttet i foråret 2015. Der bør foreligge en politik for, hvad kommunen vil med skolernes profil, herunder en målrettet strategi for udskoling. Det er vigtigt, at skolepolitikken understøtter en faglig dagsorden, og at skolens medarbejdere har mulighed for at udvikle på folkeskolen.

  at

  Der er politisk opmærksomhed på skolernes fysiske indretninger såvel ude som inde i forhold til at skabe muligheder for at udøve bevægelse som en naturlig del af børnenes skoledag. Det anbefales at bruge ressourcepersoner som inspiratorer. Det anbefales endvidere, at der også er politisk opmærksomhed på sammenhængen mellem viden om bevægelse i folkeskolen og arbejdet med at skabe en fælles forståelse og retning for motion og bevægelse i kommunen.

  at

  der fortsat arbejdes på at etablere flere lokale netværk og alle lokale borgere tager ansvar for at få skabt den nødvendige sammenhængskraft blandt kommunens frivillige, foreninger og borgere med ressourcer. Dette kan gøres gennem ”Kick-off” dage for foreninger og erhvervsliv.

  Det anbefales at undersøge muligheden for at tilføre foreninger økonomisk hjælp til i højere grad at kunne indgå i samarbejdet med skolerne som primært er i dagtimerne. Derudover anbefales det at ’Skolen i Virkeligheden’ bør være fast integreret i skolernes Intra-system.

  Det rådgivende skoleudvalg anbefaler disse temaer til efterårets møder:

  IT og digital læring.

  Udskoling og overgang til ungdomsuddannelser.

  Det rådgivende skoleudvalg beslutter det sidste tema i det nye skoleår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Ad 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) deltog i stedet for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at rammenotatet ”Folkeskolereform version 2.0” fremsendes til politisk beslutning i KB.

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1 + 2:

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Ny ledelsesstruktur på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1003

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen indstiller, at BFKU

  1.

  Anbefaler den fremtidige ledelsesstruktur på skoleområdet som beskrevet i sagsfremstillingen indenfor den økonomiske ramme over for ØU og KB.

  2.

  Herudover tager stilling til en udvidelse af den eksisterende ramme, som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder om udvidelsen skal oversendes til budgetproceduren 2016-19, og om forvaltningen skal udarbejde et D-skema til formålet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet 8. april 2015 besluttede udvalget at sende sagen om ny ledelsesstruktur i høring. Derudover fik Skoleafdelingen til opgave at beskrive to forskellige scenarier – et scenarie der holder sig indenfor den nuværende økonomiske ramme og et der indebærer en udvidelse af den økonomiske ramme.

  Forvaltningen har udarbejdet følgende 2 scenarier som ønsket:

  1. Indenfor den eksisterende budgetramme

  Èn skoleleder pr. skole.

  Administrationen består af de eksisterende sekretærer og tekniske servicemedarbejdere. Disse refererer til skolelederen.

  SFO lederen bliver afdelingsleder af grundskolen 0. – 5. årg. Udover fortsat at være leder af SFO’en. På Dragør Skole syd vil en pædagogisk leder varetage ledelsen af grundskolen 0. – 5. årg.

  Derudover vil der være en didaktisk leder og en pædagogisk leder af udskolingen 6. – 9./10. årg. på hver matrikel.

  2. En udvidelse af den eksisterende budgetramme

  Som ovenstående med tilførelse af:

  En administrativ leder pr. skole, der varetager ledelsesfunktionen af de tekniske og administrative områder. Tilførelse af en ekstra pædagogisk afdelingsleder pr. matrikel, så skolens afdelinger bliver delt op i mindre enheder 0. – 3. årg., 4.- 6. årg. og 7. – 9./10. årg.

  Blå kasser svarer til de nuværende, mens de grønne er med en udvidelse. Organisationsdiagrammerne er vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser ved udvidelse af rammen(2)

  Ansættelse af to administrative ledere pr. måned ca. 35.000 kr. plus pension. 2 X 35.000 kr.= 70.000 kr.pr. måned.

  I alt ca. 1 mio. kr. pr. år.

  Ansættelse af tre pædagogiske ledere pr. måned ca. 38.000 kr. plus pension. 3 X 38.000kr.= 114.000 kr. pr. måned.

  Ca. 1,6 mio. kr. pr. år

  Forvaltningen vedlægger bilag om lederrammen og forventninger til ledelseskompetence.

  Høring

  Skoleafdelingen har modtaget høringssvar fra:

  St. Magleby skoles skolebestyrelse

  St. Magleby skoles MED udvalg

  Dragør skoles MED udvalg

  Dragør skoles skolebestyrelse

  Nedenfor et kort oprids.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag i deres helhed.

  St. Magleby skoles skolebestyrelse

  St. Magleby skoles skolebestyrelse kan ikke støtte nogen af de fire scenarier beskrevet i høringsmaterialet.

  Bestyrelsen ønsker tilførsel af en administrativ leder.

  St. Magleby skoles MED udvalg

  Det lokale Med-udvalg på Store Magleby Skole anbefaler scenarie 1 af de opstillede.

  Hvis der er tale om en udvidet ramme til skoleområdet anser L-MED det vigtigt at styrke vejledningen og ekstra lærerkræfter.

  Dragør skoles MED udvalg

  MED udvalget konstaterer,

  at

  fusionen mellem Dragør Nord og Syd har været kompliceret og tidskrævende og endnu ikke er kommet på plads.

  at

  den nuværende ledelsesstruktur er forældet.

  at

  det ikke er muligt at leve op til de nye krav folkeskolen stiller

  indenfor den eksisterende ramme.

  Dragør skoles skolebestyrelse

  Dragør Skoles skolebestyrelse kan ikke tilslutte sig de foreslåede modeller for ledelsesstrukturen på Dragør Skole, idet det er en fortsættelse af den eksisterende struktur, der ikke vurderes til at fungere optimalt.

  Skolebestyrelsen mener,

  at

  at den nuværende ledelsesstruktur er forældet i forhold til de krav, der er i folkeskolereformen.

  at

  at hvis ansvaret deles mellem lokalt placerede skoleledere, specialister og tovholdere på årgangsniveau giver det bedre mulighed for at få løst skolens kerneopgave.

  at

  at en daglig leder med endelig beslutningskompetence til 2 matrikler er en stor udfordring.

  Skolebestyrelsen peger på en løsning, hvor der eksisterer tre selvstændige skoler og en udbygning på scenarie 2 i høringsmaterialet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser ved udvidelse af rammen:

  Ansættelse af to administrative ledere pr. måned ca. 35.000 kr. plus pension. 2 X 35.000 kr.= 70.000 kr.pr. måned.

  I alt ca. 1 mio. kr. pr. år.

  Ansættelse af tre pædagogiske ledere pr. måned ca. 38.000 kr. plus pension. 3 X 38.000kr.= 114.000 kr. pr. måned.

  Ca. 1,6 mio. kr. pr. år.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 22. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Punktet blev drøftet.

  Forslag fra Liste T:

  "På baggrund af høringssvarene blandt skolernes interessenter foreslår Liste T, at skolestrukturen tages op til fornyet diskussion."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  A,C,O,V foreslår, at ledelsesstrukturen tilpasses med en budgetudvidelse svarende til forvaltningens anbefaling 2 og iværksættes snarest. A,C,O,V præciserer over for forvaltningen, at der skal være opmærksomhed på, at skabe tydelig og synlig ledelse på alle matrikler indtil den nye ledelsesstruktur er implementeret.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T finder den foreslåede fremtidige ledelsesstruktur med to skoler på tre matrikler for traditionel og uambitiøs til at understøtte folkeskolereformens intentioner, herunder kravet til forandringsledelse, nærledelse og forældreinvolvering.”​

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som suppleant for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Liste T genfremsatte forslag fra BFKU:

  "På baggrund af høringssvarene blandt skolernes interessenter foreslår Liste T, at skolestrukturen tages op til fornyet diskussion."

  For stemte

  2 (L+T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Protokol fra Liste T:

  Liste T finder den foreslåede fremtidige ledelsesstruktur med to skoler på tre matrikler for traditionel og uambitiøs til at understøtte folkeskolereformens intentioner, herunder kravet til forandringsledelse, nærledelse og forældreinvolvering.”​

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Liste T genfremsatte forslag fra BFKU/ØU:

  På baggrund af høringssvarene blandt skolernes interessenter foreslår Liste T, at skolestrukturen tages op til fornyet diskussion.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T finder den foreslåede fremtidige ledelsesstruktur med to skoler på tre matrikler for traditionel og uambitiøs til at understøtte folkeskolereformens intentioner, herunder kravet til forandringsledelse, nærledelse og forældreinvolvering.”​

  Bilag

 • 22
  Kvalitetsrapport, skoleområdet
  Sagsid.: 15/536

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Undervisningsministeriets fastsatte fokuspunkter indgår i Kvalitetsrapporten for skoleområdet i Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2015 kvalitetsrapporten for 2014. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der efterfølgende tages stilling til fremtidige målsætninger.

  Skoleafdelingen vurderer, at for at kvalitetsrapporten skal være så anvendelig som muligt, er det nødvendigt at begrænse dens parametre. For at kunne iagttage og vurdere progression er det vigtigt, at det er de samme ting, der måles på fra år til år. Fokusområder på folkeskoleområdet kan let skifte så det, der er interessant ét år ikke er det året efter. Skoleafdelingen mener ikke, at det er i kvalitetsrapporten de skiftende fokusområder skal fremgå og behandles. Disse kan med fordel adresseres andre steder.

  Derfor anbefaler Skoleafdelingen, at der ikke medtages yderligere målinger end Undervisningsministeriets fastsatte fokuspunkter (inklusion og kompetencedækning) samt inklusionsmålingen. På den måde bliver kvalitetsrapporten et fast redskab, der udelukkende koncentrerer sig om at måle faglig progression og trivsel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Forslag fra Liste T:

  "Forvaltningen udarbejder et nyt og mere uddybende forslag til fremtidige kvalitetsrapporter. Formålet er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for evaluering og beslutning i skoleledelsen og den politiske ledelse."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Herefter blev forvaltningens anbefaling sat under afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Protokol fra T: Kvalitetsrapporten er et styringsredskab for skolens ledelse og for den politiske ledelse. Det er ledelsernes formål at afstikke retningslinjerne og de fagprofessionelle skal udfylde dem. Liste T finder kvalitetsrapportens målsætning for snæver til at fungere som et styringsredskab.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som suppleant for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  "Forvaltningen udarbejder et nyt og mere uddybende forslag til fremtidige kvalitetsrapporter. Formålet er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for evaluering og beslutning i skoleledelsen og den politiske ledelse."

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  Faldet

  1 (L)

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Anbefales overfor KB

  Protokol fra T: Kvalitetsrapporten er et styringsredskab for skolens ledelse og for den politiske ledelse. Det er ledelsernes formål at afstikke retningslinjerne og de fagprofessionelle skal udfylde dem. Liste T finder kvalitetsrapportens målsætning for snæver til at fungere som et styringsredskab.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Forslag fra Liste T:

  1. At kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan de nationale mål tilpasses vores forudsætninger, og at kvalitetsrapporten fremadrettet beskriver, hvor tæt på målet vi er.

  2. Forældrene spørges om deres tillid til folkeskolen via det fælleskommunale koncept ’Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser’, og der sættes mål for tilfredsheden.

  3. Opfølgning på mål og tiltag.

  Forvaltningen udarbejder en beskrivelse af, hvordan der følges op, så processen er gennemsigtig for skolelederne. Forvaltningen udarbejder en model, så man kan følge udviklingen på matrikelniveau i kvalitetsrapporten.

  4. Forvaltningen indarbejder antal klager til det centrale klagenævn for specialundervisning i kvalitetsrapporten.

  For stemte

  4 (L+T)

  Imod stemte

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  Faldet

  1 (I)

  Afstemning om anbefalingen:

  For stemte

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte

  3 (T)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T: Kvalitetsrapporten er et styringsredskab for skolens ledelse og for den politiske ledelse. Det er ledelsernes formål at afstikke retningslinjerne og de fagprofessionelle skal udfylde dem. Liste T finder kvalitetsrapportens målsætning for snæver til at fungere som et styringsredskab.

 • 23
  Kvalitetsstandarder for 2015 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
  Sagsid.: 15/680

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet har afgivet et høringssvar, som er et tillæg til rådets høringssvar til kvalitetsstandarder fremlagt den 7. maj 2015. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

  Forvaltningen arbejder videre med høringssvarene og inddrager dem i en samlet sagsfremstilling om genoptræningsområdet til møde i Social- og Sundhedsudvalget i september 2015.

  Kvalitetsstandarderne er ligeledes vedlagt som bilag. Der er foretaget to ændringer i kvalitetsstandarden, siden den blev forelagt udvalget den 7. april. Dels vedrørende kvalitetsmål for ventetid, dels vedrørende klagevejledning. Begge ændringer er markeret.

  Efter høring i Ældrerådet er der rettet i afsnittet om klage med henblik på at øge forståelsen ligesom afsnittet om samtykke er præciseret. Disse ændringer er også markeret.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice samt fleksibel hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83 samt for genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86.

  Kvalitetsstandarder for hjælp efter Servicelovens § 83 blev fremlagt til drøftelse og efterfølgende høring i Ældreråd og Handicapråd den 5. marts 2015. Hermed fremlægges kvalitetsstandarder efter Servicelovens § 86 til drøftelse og efterfølgende høring før godkendelse.

  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 varetages af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde, og Dragør Kommunes kvalitetsstandard for dette er derfor udarbejdet af Tårnby Kommune i samarbejde med Dragør. Kvalitetsstandarden er uændret siden sidste godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  I Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 præciseres følgende:

  ”§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Serviceniveauet er uændret og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Anbefales over for ØU+KB.

  Udvalget orienteres årligt om antal ansøgninger og sagsbehandlingstider.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 24
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Strandparken afd. 1.
  Sagsid.: 15/1032

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebrev som i ansøgt af Nykredit i forbindelse med omlægning af lån i Strandparken, afdeling 1.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nykredit har på vegne Strandparken afdeling 1 søgt om godkendelse af ny pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning som afdelingen gennemfører.

  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte i april 2015 pantebrevsudstedelse for bl.a. afd. 1 for de pantebreve som er udstedt af Realkredit Danmark.

  Denne ansøgning vedrører omlægning af lån vedr. det sidste pantebrev i prioritetsrækken.

  Pantebrevet er udstedt af Nykredit og er på oprindeligt 8.5 mio.kr.

  Låneomlægningen sker med samme restløbetid som eksisterende lån, og omlægningen vil medføre en årlig besparelse på kr. 53.676,83 – eller i alt i lånets restløbetid kr. 1.079.529,60.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at udstedelsen af det ny pantebrev godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29.

  Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 25
  Godkendelse af låneoptagelse til renoverings- og moderniseringsarbejder, Strandparken
  Sagsid.: 15/1082

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at Boligselskabet Strandparken optager et 30-årigt lån på kr. 39.739.353 til renovering og forbedring af bygninger i afdeling 1,2,4,5,6,7,8 og 9.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har på vegne Strandparken afdelingerne 1,2,4,5,6,7,8, og 9 fremsendt ansøgning om, at Dragør Kommune godkender at der kan ske låneoptagelse for kr. 39.739.353.

  Låneoptagelsen skal dække renovering og modernisering af bygningerne i de nævnte afdelinger.

  Det fulde omfang af de påtænkte arbejder i de respektive afdelinger fremgår af anlægsbudgettet, men det kan nævnes at arbejderne bl.a. omfatter facaderenovering, udskiftning af vinduer, etablering af udsugning i badeværelser og ventilation af krybekældre og isoleringsarbejder.

  Låneoptagelsen medfører ingen lejeforhøjelse, da arbejderne i sidste ende finansieres af henlæggelserne i dispositionsfonden.

  Bekendtgørelse om drift af almene boliger foreskriver i § 116, stk. 1 nr. 4 og 10 at låneoptagelse med pantebrevsudstedelse ikke kan ske uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Boligkontoret Danmark nævner i ansøgningen noget om ”behovet for kommunal garantistillelse” for lånet.

  Fordi der ikke på ansøgningstidspunktet er indhentet konkrete lånetilbud, vides det ikke med sikkerhed om kreditforeningerne vil stille krav om garantistillelse.

  Boligkontoret Danmark har på den baggrund bedt om, at sagen alene behandles som en sag om godkendelse af låneoptagelse.

  Boligkontoret vil – såfremt realkreditinstitutterne måtte udbede sig kommunal garantistillelse – efterfølgende fremsende ansøgning herom til Dragør Kommune.

  Boligkontoret er blevet oplyst om – og er indforstået med - at en isoleret godkendelse af låneoptagelsen i denne sag ikke automatisk medfører tilsagn om garantistillelse i en evt. efterfølgende ansøgning.

  Da der er tale om nødvendig og hensigtsmæssige dispositioner i forhold til renovering og modernisering af bygningerne, anbefaler administrationen, at låneoptagelsen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen som bl.a. foreskriver at låneoptagelse med samtidig pantebrevsudstedelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen før dispositionen kan finde sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  Denne sag omhandler ikke kommunal garantistillelse og låneoptagelsen medførere endvidere ikke lejeforhøjelse for beboerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 26
  Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse samt ansøgning om kommunal garanti for lånet
  Sagsid.: 15/1081

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at det godkendes at Boligselskabet Strandparken kan optage et 30-årigt lån på kr. 4.853.100 til renovering og modernisering af den private institution Eventyrhuset som er beliggende i afd. 3 i Strandparken.
  2. at lejeforhøjelsen på kr. 187.584 pr. år som vil være en konsekvens af låneoptagelsen godkendes.
  3. at det afslås at stille 100% kommunal garanti for lånet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har på vegne Boligselskabet Strandparken ansøgt om kommunens godkendelse af låneoptagelse, lejeforhøjelse og tilsagn om 100% kommunal garanti for lånet i forhold til en ønsket renovering og modernisering af afdeling 3 som huser den private børneinstitution Eventyrhuset.

  Af ansøgningen fremgår, at bygningerne har stort potentiale for at udvikle skimmelsvamp på grund af den flade tagkonstruktion, hvorfor institutionen ønsker dette udbedret gennem en rejsning af taget.

  Det er ikke anført, at der er konstateret skimmelsvamp.

  Endvidere ønskes døre og vinduer udskiftet da de er i en dårlig forfatning både hvad angår tilstand og i energimæssig henseende.

  Arbejderne vil koste kr. 4.853.100 for hvilke Strandparken agter at optage et 30-årigt lån.

  Arbejderne vil blive udført af Strandparken som bygningsejer (og udlejer) medens den lejeforhøjelse som er en konsekvens af låneoptagelsen skal betales af lejer – den private institution Eventyrhuset.

  Lejeforhøjelsen som vil være kr. 187.584 pr. år er godkendt af lejer.

  Der er ikke indhentet lånetilbud i sagen, men Strandparkens organisationsbestyrelse stiller som betingelse – for at optage lånet og udføre arbejderne – at Dragør Kommune giver tilsagn om 100 % garantistillelse for lånet i dets 30-årige løbetid.

  Dragør Kommune er ikke forpligtet til at give tilsagn om garantistillelse.

  Et tilsagn om garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da garantien stilles over for en almen boligorganisation.

  Kommunens risiko ligger dér hvor den private institution måtte ophøre at være lejer i Strandparken før lånet er tilbagebetalt.

  Det kan oplyses at den private institution har 6 måneders opsigelse og i øvrigt modtager kr. 285.059 (2015-niveau) i bygningstilskud fra Dragør Kommune.

  Da afdelingen er til institutionsformål vil der nemt kunne opstå udlejningsvanskeligheder hvis lejemålet med Eventyrhuset ophører, og dette vil kunne udløse et krav om, at Dragør Kommune gennem garantistillelsen indfrier resten af lånet.

  På den baggrund – og henset til at der ikke i øvrigt er fortilfælde for garantistillelse i lignende situationer i Dragør Kommune – anbefaler administrationen at der gives afslag på at meddele tilsagn om 100 % kommunal garanti for lånet.

  Selve låneoptagelsen og lejeforhøjelsen anbefales godkendt, da der ikke foreligger oplysninger som tyder på, at der ikke skulle være tale om hensigtsmæssige dispositioner, ligesom lejer er indforstået med den lejeforhøjelse som vil være en konsekvens af lånoptagelsen.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger; herunder Driftbekendtgørelsen § 116, stk. 1 nr. 4 og 10 som bl.a. foreskriver at låneoptagelse med samtidig pantebrevsudstedelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen før dispositionen kan gennemføres.

  Ligeledes skal lejestigninger i en størrelsesorden som sagen hér godkendes forinden de kan realiseres.

  Den kommunale lånebekendtgørelse som angiver, at garantier stillet i relation til almene boligselskaber ikke henregnes til kommunens låneoptagelse, og derfor ikke påvirker lånerammen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I forhold til spørgsmålet om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  Hvis der gives tilsagn om 100 % kommunal garanti for lånet, påtager kommunen sig en risiko som beskrevet under sagsfremstillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 27
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen skal anbefale,

  1. At Økonomiudvalget tager delegationsplanen til efterretning
  1. At delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet, hvilket administrationen bestræber sig på at nå inden planen behandles i fagudvalget. Der vil løbende være behov for opdatering i forbindelse med lovændringer og i forbindelse med vedtagelse af nye lovområder.

  Det anbefales, at Økonomiudvalget tager delegationsplanen til efterretning og at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Tillægsforslag fra T:

  T foreslår, at afsnit vedr. "retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter" tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            1 (A)

  Undlod at stemme     4 (C+O+V)

  Godkendt

  Ad 1

  Til efterretning

  Ad 2

  Godkendt

  Bilag

 • 28
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Direktionen anbefaler at oversigten over verserende sager anvendes som et redskab til at synliggøre store, politisk vigtige opgaver og projek-ter, med et betydeligt ressourcetræk. Milepælsplanen skal ses i forbin-delse med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  Milepælsplanen drøftes i DIR, som indstiller til ØU. Såvel ØU som KB kan beslutte at projekter tages af eller sættes på planen i det omfang de op-fylder kriterierne.

  Med udgangspunkt i definitionen har direktionen tilføjet nye punkter til oversigten siden seneste behandling, eks. salg af Vierdiget, beredskab og delegationsplan.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 29
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til status på slagterlejemålet på Kongevejen

  Allan Holst (A) spurgte til ophængning af valgplakater

  Peter Læssøe (T) spurgte til udestående stillinger

  Peter Læssøe (T) spurgte til frister for udsendelse af dagsordner

  Peter Læssøe (T) spurgte til projekt Økonomistyring 2.0