Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. september 2015 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren orienterede om besøg af Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt på rådhuset den 8. september 2015.

 • 2
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i sept.
  Sagsid.: 15/1054

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning. 

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  Bilag

 • 3
  1. behandling af budget 2016-2019.
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at Økonomiudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jfr. bilag 1 og 2 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
  2. at den nye tekniske korrektion jr. bilag 3 indarbejdes i budgetforslaget 2016-2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget 1. behandle budgetforslaget 2016-2019.

  Drift

  Budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015. Dertil kommer tekniske korrektioner vedrørende aftale om kommunernes økonomi, ny lovgivning samt senere beslutninger i Kommunalbestyrelsen herunder budgetopfølgninger mv.

  Forvaltningen har modtaget en korrigeret pris vedrørende Det Forpligtende Samarbejde, og anbefaler på denne baggrund, at en merudgift på 1,6 mio. kr. årligt indarbejdes som en ny teknisk korrektion i budget 2016-2019 jf. bilag 3.

  Anlæg

  Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2015. Dertil kommer nye politiske besluttede projekter samt ændringer i forhold til viden om overførsler fra budget 2015 til budget 2016 på de lånefinansierede områder (ESCO projekter).

  Øvrige budgetforudsætninger

  I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget for 2016-2019 er der ikke budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2015, dog er dækningsafgift på forretningsejendomme med henvisning til budgetvedtagelsen for 2 år siden af budget 2014-2017 nedsat til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

  Øvrige skattesatser er uændrede.

  LOVE/REGLER:

  Jfr. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt i høring med svarfrist den 3. september kl. 9.00. Forvaltningen har modtaget 28 høringssvar jf. bilag 4 - 38.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Ad 1

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Ad 1 budgetforslaget sendes til 2. behandling

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Godkendt.

  Protokolbemærkning fra T-gruppen:

  T-gruppen finder ikke, at det foreliggende budgetforslag i tilstrækkelig grad afspejler kommunens realiserede driftsomkostninger. T-gruppen er grundlæggende imod, at ”budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2015”. Et budget bør først og fremmest tage udgangspunkt i realiseret driftsøkonomi, samt forventede renteudgifter, samt anlægsøkonomi.

  Ad 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Teknisk udmøntning af barselsfond 2. kvartal 2015
  Sagsid.: 15/983

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at i alt 840.557 kr. omplaceres fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde, og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

  Barselsfonden har en bevilling i 2015 på kr. 2.181.310 kr., heraf er 201.411 kr. overført fra 2014. Der resterer et budget på kr. 920.360 kr. i puljen.

  Der søges for perioden april 2015 til og med juni 2015 i alt 840.557 kr. omplaceret fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til tabellen nedenfor.

  Der resterer herefter et budget på kr. 79.803 kr. i puljen.

  Sektor

  DKK

  3 Folkeskolen

  465.152,36

  4 Kultur og Fritid

  2.336,38

  5 Børnepasning

  8.700,73

  7-8 Sundhed og Ældre

  242.166,63

  9 Forvaltning

  122.201,01

  TOTAL

  840.557,10

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

 • 5
  Millionpulje 2015
  Sagsid.: 15/1718

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til millionpuljen på 624.600 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra flg:

  A. Lovliggørelse og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større opgaver som ikke kan rummes i alm. Drift

  E. Brugerønsker

  4 af i alt 9 planlagte opgaver er igangsat, da opgaverne var akutte. Udgiften fordeler sig således.

  Akutte opgaver, kr. 292.000 kr.

  Sikkerhedskrav, kr. 20.000

  Risiko for følgeskader, 240.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. sept. 2015.

  Økonomiudvalget den 10. sept. 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. sept. 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-09-2015

  Anbefales overfor ØU/KB, dog afventer gulvbelægningen i Nordstrandens Vuggestue budgettets vedtagelse.

  Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  St.Magleby Skole, udearealer
  Sagsid.: 15/1541

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til etablering af forbedringer af udearealer på St. Magleby Skole, samt at beløbet frigives.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling på kr. 250.000 til udførelse af bakkelandskabet beliggende mellem St. Magleby Skole og Kirkevejens SFO, så bakkelandskabet kan udvikles som legeområde samt at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  St. Magleby Skole er udbygget fra 2 til 3 spor. Der er derfor kommet flere elever, som cykler til skole og som afleveres i bil. I forbindelse med udbygningen har der ikke været midler til udearealer eller til at forbedre P-arealerne. I budget 2015 er der afsat 500.000 kr. til P-arealer på St. Magleby Skole.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til forbedring af cykelparkering og forhold ved afleveringen af elever i bil indenfor en ramme af 500.000 kr. Dette er under forudsætning af at vej- og gartnerafdelingen forestår arbejderne.

  Forslaget omfatter følgende aktiviteter:

  1. Cykelparkering ved nybygget indskoling
   Formålet er at øge antallet af cykelstativer og placere dem hensigtsmæssigt.
  2. Opretning af adgangsareal til St. Magleby Skole
   Formålet er, at etablere en klarere afgrænsning af skolebussens p-plads samt at give skolen en kønnere indgang fra Kirkevej. Det anses både at være for dyrt og uhensigtsmæssigt at etablere p-plads på hele forarealet, hvorfor Annesmindegrunden i stedet foreslås omlagt til legehave som en del af opretningen af området.
  3. ”Kiss and Ride” på P-plads fra Kirkevej
   Formålet er at imødekomme en sikker afsætning af skolebørn, og fjerne trafik fra skolebussens p-plads.
  4. Trapper og slisker i overgang ml. Hollænderhal og skole
   Formålet er at skabe en åben, sikker og tilgængelig overgang mellem Hollænderhallen og skolen, idet dette område i stigende grad anvendes af nye skoleelever, som går og cykler i skole.

  Forvaltningen foreslår derudover, at der indenfor den økonomiske ramme på i alt kr. 250.000, etables nedenstående forbedring af udearealerne på St. Magleby Skole:

  1. Afslutning af bakkelandskabet
   Formålet er at rydde op i eksisterende jorddepot, og færdiggøre bakkelandskabet, så det kan udvikles som legeområde. Området er beliggende mellem St. Magleby Skole og Kirkevejens SFO (langs boldbanerne mod Kirkevej).

  Vej- og gartnerafdelingen planlægger, at udføre opgaverne når der er kapacitet i afdelingen, og forventer, at arbejdet kan udføres i løbet af vinteren 2015/2016. Såfremt der mod forventning ikke er afsat midler nok, vil forbedringerne blive udført i prioriteret rækkefølge.

  Forslagene er udarbejdet i samarbejde med skolen og SFO’en Tulipanen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat kr. 500.000 til p-plads St.Magleby Skole.

  Der er i 2012 afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. til skoleprojektet. Pengene er ikke øremærkede, og der resterer i dag 2.195.000 på dette anlægsprojekt.

  Det foreslås, at det vedlagte projekt for forbedringer af udearealerne til St. Magleby Skole på i alt kr. 750.000 finansieres af anlægsbevillingen til p-plads ved St. Magleby Skole samt at restbeløbet på 250.000 kr. finansieres af anlægsrammen på 2.195 mio. kr.

  Budgettet omfatter kun materialer, idet vej/gartnerafdelingen står for at udføre opgaven som prioriteret vinteraktivitet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har været i dialog med skolen, Hollænderhallen og SFO Tulipanen om fremsendte forslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget d. 1.september 2015

  Økonomiudvalget d. 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen d. 17. september 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-09-2015

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  Sagen udsættes og forslaget sendes til høring hos de berørte parter.

  For stemte:

  3 (I+O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forvaltningens forslag

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (I)

  I stemmer imod da det er vores opfattelse at der er tale om et administrativt forslag, stik imod kommunalbestyrelsens tidligere tilkendegivelse ved behandling i KB. Til og frakørsel bør ske ad Halvejen.

  Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Forslag fra Liste T

  Sagen sendes retur til udvalgsbehandling

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra Liste T

  Sagen udsættes og forslaget sendes til høring hos de berørte parter

  For stemte

  2 (L+T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C

  C foreslår, at forvaltningens indstilling godkendes, men at BEPU i oktober drøfter de parkeringsmæssige udfordringer ved Hollænderhallen

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Forslag fra T-gruppen

  T-gruppen foreslår, at der frigives kr. 750.000 til forbedring af udearealer ved St. Magleby Skole. Inden opstart og gennemførelse af anlægsarbejderne gennemføres en høring af relevante parter – herunder St. Magleby Kirke, skolebestyrelsen, institutioner, beboere – eventuelt gennem annoncering.

  For stemte: 5 (I+L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+L+T)

  Godkendt.

  Protokolbemærkning fra Asger Larsen (I)

  I stemmer imod da det er vores opfattelse at der er tale om et administrativt forslag, stik imod kommunalbestyrelsens tidligere tilkendegivelse ved behandling i KB. Til og frakørsel bør ske ad Halvejen.

  Bilag

 • 7
  Vedligeholdelse af kommunale bygninger, OPP
  Sagsid.: 12/1417

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  kontrakt med Skou Gruppen A/S om vedligeholdelse af Dragør Kommunes bygninger forlænges med 1 år.

  2.

  at

  der igangsættes en udbudsproces med fokus på øget inddragelse af de bydende.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2013 godkendt tildelingen af opgaven med drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner til Skou Gruppen A/S fra marts 2013 til udgangen 2015.

  Nuværende kontrakt udløber den 31.12.2015. men der er mulighed for at forlænge kontrakten med et ekstra år (options år) således at Skou Gruppen A/S forsætter drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner i hele 2016.

  Det er forvaltningens vurdering at en udbudsproces, med størst mulig involvering af de bydende, kan gennemføres på 6 til 8 måneder, fra igangsætning til opstart af entreprisen. Ideen er at sikre at bland andet de lokale leverandøre har mulighed for at deltage i udbudsprocessen.

  Forvaltningen vil foreslå at optionen på et år udnyttes og at udbudsprocessen gennemføres med opstart april 2016 således at en ny kontrakt kan træde i kraft pr. 1.1.2017.

  Det er i øvrigt forvaltningens vurdering at såvel kvalitet som økonomi i den eksisterende kontakt svarer til markedsprisen og samtidigt sikre en hurtig og sikker opgaveløsning.

  Opgaven omfatter ca. 65.000 m², fordelt på ca. 50 bygninger og endnu flere lokaliteter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 1. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-09-2015

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU/KB, dog kun med ½ års forlængelse.

  Ad. 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Forslag fra C

  C foreslår, at BEPU indstilling godkendes, men at der ved genfremlæggelse af sagen belyses fordele og ulemper ved, at Dragør overgår til fagentrepriser

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

 • 8
  ARC - analyse af fremtidig økonomi
  Sagsid.: 15/1644

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at borgmesteren deltager i den politiske styregruppe, som leder arbejdet med at analysere scenarier for ARCs økonomi,
  2. at ØU drøfter de fire scenarier,
  3. at ØU modtager løbende orientering om projektet.

  SAGSFREMSTILLING:

  ØU havde den 20. august 2015 en drøftelse af dagsorden til et borgmestermøde, afholdt samme dag, om ARCs økonomiske udfordringer.

  ARCs ledelse har gennem 2015 på temamøde i ØU, i borgmestermøder, samt i ARCs bestyrelse, orienteret om, at selskabet har en langsigtet økonomisk udfordring pga. mindre affald og færre indtægter for salg af el. Den økonomiske fremskrivning viser, at der i 2023 kan opstå en situation med negativ likviditet, hvis der ikke handles.

  På borgmestermødet den 20. august 2015 var der enighed om at igangsætte en udredning af fire scenarier.

  Scenarierne er nærmere uddybet i vedhæftede notat.

  Der nedsættes en politisk styregruppe med deltagelse af borgmestrene. Kommunaldirektørerne fungerer som administrativ styregruppe. Dragør Kommune vil være repræsenteret begge steder.

  Økonomiudvalget vil få løbende orientering om arbejdet med scenarier samt eventuelle nye prognoser vedr. ARCs økonomi. Når analysearbejdet ift. scenarierne er afsluttet, forelægges analyserne for ARCs bestyrelse og de enkelte kommuner til beslutning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er pt ingen konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  Bilag

 • 9
  Håndtering af opgaveløsningen på kontanthjælps- og sygedagpengeområderne
  Sagsid.: 15/1788

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til at indlede drøftelser med Tårnby Kommune om varetagelse af kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, idet ØU holdes orienteret og udkast til aftale herom forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kontanthjælps- og sygedagpengeområderne omfatter en rådgivningsforpligtelse til borgerne og en iværksættelse af udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge til borgerne.

  I Dragør Kommune er kontanthjælpsområdet vurderet til at optage 2x37 medarbejdertimer/ugentligt, men varetages i øjeblikket af en enkelt fuldtidsansat vikar. Sygedagpengeområdet omfatter 14 timer/ugentligt og varetages af en medarbejder i skånejob.

  Kontanthjælps- og sygedagpengeområdet er meget sårbart i Dragør Kommune, fordi det ikke er tilstrækkeligt med en fuldtidsansat medarbejder til at opretholde serviceniveauet på området. Konsekvenserne af det øgede pres på medarbejderne skaber udfordringer i forhold til at overholde lovgivningen i praksis, sagsbehandlingstiden bliver længere, og der forekommer flere klager samt risiko for dårligt arbejdsmiljø og sygefravær.

  Den nuværende medarbejder på kontanthjælpsområdet løfter to fuldtidsstillinger. Erfaringsmæssigt kan kommunen ikke tiltrække og fastholde faste medarbejdere til varetagelsen af opgaver på området, hvilket også har resulteret i, at forvaltningen i snart et år har været uden en fastansat sagsbehandler på kontanthjælpsområdet. Stillingen har været opslået ad to omgange, både i 2014 og i 2015, men det var ikke muligt at rekruttere kvalificerede ansøgere.

  Det er særligt svært at tiltrække arbejdskraft til kontanthjælpsområdet, da sagsbehandleren på området, som følge af at Dragør er en lille kommune, skal sidde alene i den jobfunktion uden mulighed for sparring eller vidensdeling med kolleger. Stillingen kræver derfor robuste og erfarne sagsbehandlere, der har solidt kendskab til lovgivningen og kan forvalte ydelsesparagraffer inden for hele beskæftigelsesområdet, men også kan håndtere kontante borgere, have et godt kendskab til systemerne samt håndtere mange sager.

  Ydelsesområdet er generelt et særdeles fagligt komplekst område, der stiller store krav til sagsbehandlingen og til medarbejderen, og som følge heraf har det været svært at finde kvalificerede medarbejdere.

  I perioden uden en fastansat medarbejder har forvaltningen ansat en vikar med stor erfaring på ydelsesområdet, hvilket har været en dyr, men nødvendig løsning for kommunen. Forvaltningen vil samtidig gerne gøre opmærksom på, at det ligeledes har været vanskeligt at finde kvalificerede vikarer til at varetage opgaven, og at forvaltningen bl.a. af den grund har været nødsaget til at forlænge vikariatet ad 3 omgange.

  Endvidere er det en stor udfordring for kommunen, at den midlertidige ansættelse ophører i efteråret, og hvis ikke forvaltningen modtager kvalificerede ansøgere, når stillingen slås op for tredje gang, er der på nuværende tidspunkt ingen til at varetage opgaven. Derudover er der i øjeblikket heller ikke kapacitet til oplæring af nye medarbejdere.
  Desuden kan det være vanskeligt for ledelsen at løfte den faglige sparringsopgave på området.

  Forvaltningens vurdering

  Forvaltningen ser tre muligheder for den fremtidige opgaveløsning på kontanthjælps- og sygedagpengeområderne:

  • Fastansættelse af medarbejdere
  • Vikaransættelse af medarbejdere
  • Aftale med Tårnby Kommune om overtagelse af opgaverne

  Som det fremgår af sagsfremstillingen, så vurderer forvaltningen ikke, at det vil være realistisk at fastansætte eller midlertidigt ansætte medarbejdere med de fornødne kompetencer til at varetage opgaveløsningen på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Vikaransættelse vil desuden være dyrere end de afsatte ressourcer.

  Det er således forvaltningens anbefaling, at der tages kontakt til Tårnby Kommune med henblik på at drøfte et samarbejde med Tårnby Kommune snarest muligt. Såfremt Tårnby Kommune ønsker det, og ministeriet tillader udvidelse af delaftalen, så vil udkast til endelig aftale blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  Hvis Økonomiudvalget ønsker at bibeholde ydelsesområderne i Dragør Kommune, vil forvaltningen indstille, at Økonomiudvalget drøfter de fremadrettede rammer for varetagelsen af opgaven, da opgaven med de nuværende rammer ikke fremover vil kunne løses optimalt og forsvarligt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  A gruppen foreslår, at der afsættes de nødvendige ressourcer mhp. rekruttering af medarbejdere for fortsat at kunne løse opgaven i Dragør Kommune

  For stemte  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme 3 (C+L+V)

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

 • 10
  Godkendelse af social rammeaftale – udviklingsstrategi og styringsaftale 2016
  Sagsid.: 15/1702

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og godkender Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen af det specialiserede

  social- og specialundervisningsområde samt udarbejdelse af den årlige rammeaftale.

  Den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde består af en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi del), der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2016.

  KKR Hovedstaden har den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender udviklingsstrategien og styringsaftalen i rammeaftale 2016 inden den 1. oktober 2015, således at rammeaftalen 2016 kan fastsættes senest den 15. oktober 2015. Rammeaftalen indeholder tilbud både inden for børne-, unge- og voksenområdet.

  I nedenstående sammenlægges væsentlige fokusområder.

  Udviklingsstrategien 2016

  På baggrund af kommunernes indberetninger har KKR konkluderet, at kommunerne overordnet set ikke oplever akutte problemstillinger i sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vurderer KKR også, at der i 2016 ikke er behov for at indgå tværkommunale aftaler om reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategi 2016. Men selvom kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, så er der alligevel tendenser, der peger på, at kommunerne kan have vanskeligheder med at finde egnede og mest fordelagtige tilbud til visse målgrupper. På baggrund af disse udviklingstendenser er der udvalgt fire fokusområder, der danner grundlag for den tværkommunale koordination og samarbejde i KKR-regi i 2016:

  Fokusområder

  Når borgerne med svære og komplekse handicap bliver ældre.

  Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autisme spektrum forstyrrelser og ADHD.

  Behov for omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene.

  Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.


  Fokusområderne 1 og 2 bliver genstand for videndelingsaktiviteter blandt kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Der udarbejdes kommissorium for proceduren.

  Fokusområde 3 og 4 kommer til at indgå i KKR´s selvvalgte særlige tema for 2016: "Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området."

  Formålet med udviklingsstrategien er at udvikle og understøtte det tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen inden for det specialiserede socialområde.

  Dragør kommune mærker en øget fokusering på inklusion, og som også i stigende grad varetages, som hovedregel i lokalt regi. Dragør kommune kan nikke genkendende til disse 4 tendenser, som ses på landsplan.

  Styringsaftale 2016

  Styringsaftalen består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

  Styringsaftalen i 2016 indeholder følgende nye elementer:

  Takstudvikling

  Aftalen om takstudvikling for 2016, samt aftale om udvikling i overheadprocenten, blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

  Aftalen om takstudvikling indbefatter:

  Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

  Der skal arbejdes på, at overheadsprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

  Dragør Kommune har ikke specialiserede tilbud, hvor der skal

  reguleres på taksten eller finansieringen af institutionen.

  Dermed har styringsaftalen alene relevans, når kommunen køber sig til eksterne tilbud, hvilket vi aktuelt har 12 af på børneområdet og 11 på voksenområdet. Dragør ser positivt på en nedsættelse af overheads-

  prisen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Forslag fra A - indkøb af flybilletter og transportydelser
  Sagsid.: 15/944

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at kommunen fremover anvender det billigste rejsebureau og indkøber flyrejser på SKI Rammeaftale 16.08,

  2. at kommunen ved flyrejser til Bornholm på nuværende tidspunkt som udgangspunkt benytter Danish Air Transport, der pt. er eneoperatør af ruteflyvninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2015 at sagen om indkøb af flybilletter og tilsvarende transportydelser genoptages på ØU med forvaltningens bemærkninger.

  Forslaget fra A var, at kommunalbestyrelse træffer beslutning om:

  ”At Dragør Kommune fremover kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske forhold”.

  Det er administrationens opfattelse, at det kan være vanskeligt uden udbud at håndtere et kommunalt vilkår om, at de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske vilkår.

  For så vidt angår flybilletter kunne en model være, at kommunen tilmelder sig Rammeaftale 16.08 fra SKI på flyrejser, hvor der kan købes flybilletter med faste rabatsatser.

  Når der købes gennem rammeaftalen, er kommunen sikret, at leverandøren har skrevet under på, at en række fundamentale forhold vedrørende samfundsansvar er i orden. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte principper og konventioner til eksempel:

  • FN’s Global Compact
  • OECD"s retningslinjer for multinationale virksomheder
  • ILO-konvention

  I udbudsmaterialet fra SKI er der blandt andet indarbejdet en arbejdsklausul om leverandørens pligt til at sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

  Rammeaftalen er opdelt i fire rutekategorier fordelt på 178 destinationer med i alt 268 ruter fordelt på 14 flyselskaber. Det er en forudsætning for brug af rammeaftalen, at kommunen anvender et rejsebureau ved bestilling af billetter.

  Administrationen har undersøgt priserne i to tilfældige rejsebureauer, og det billigste bureau pålægger flybillettens pris et gebyr på 46 kr. for indenrigsrejser og 164 kr. for rejser i Europa.

  Det er administrationens vurdering, at de pågældende gebyrer er rimelige, hvorfor det anbefales, at kommunen fremover anvender det billigste bureau og indkøber flyrejser på SKI Rammeaftale 16.08.

  For så vidt angår flyrejser til Bornholm anvender kommunen som udgangspunkt Danish Air Transport (DAT), som har indgået overenskomst med Serviceforbundet for selskabets piloter og kabineansatte. DAT er ikke med på aftalen fra SKI, og er pt. eneoperatør på ruteflyvninger til Bornholm.

  Men hensyn til ”tilsvarende transportydelser” som nævnt i forslaget fra A vil det medføre et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug at foretage yderligere undersøgelser, uden at opgaven på forhånd er klart defineret, idet eksempelvis både togdrift og færgefart kan omfatte udenlandske overenskomster, som ikke er svarende til sædvanlige danske vilkår. Derfor vil forvaltningen ikke foretage yderligere undersøgelser i forhold til tilsvarende transportydelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En beslutning om, at kommunen fremover anvender det billigste rejsebureau og indkøber flyrejser på SKI Rammeaftale 16.08 samt at kommunen benytter Danish Air Transport for så vidt angår flyrejser til Bornholm, forventes ikke at medføre væsentlige økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

 • 12
  Forslag fra O - udgifter til flygtninge
  Sagsid.: 15/1754

  ANBEFALING:

  Sagen fremendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer har i mail den 11. august 2015 anmodet om, at nedenstående forslag behandles i Økonomiudvalget:

  ”Kommunens samlede udgifter til flygtninge og indvandrere opgøres fra januar 2015 som andre udgiftsområder som skole, plejecenter m.m.

  Med Anlægs- og Drifts regnskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  For stemte  2 (O+T)

  Imod stemte 4 (A+L+V)

  Undlod at stemme 1 (C)

  Faldet

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

 • 13
  Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af et tofamiliershus til én ejendom
  Sagsid.: 15/1645

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejeren af ejendommen Fogdens Plads 13A at sammenlægge ejendommen til én bolig.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af ejendommen Fogdens Plads 13A, Dragør har fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge ejendommen – som i dag er registreret med 2 boliger – til én ejendom.

  Begrundelsen for ansøgningen er, at boligerne hver for sig på grund af ejendommens indretning ikke opfylder nutidens krav til at udgøre selvstændige boliger.

  Ejendommen, der oprindeligt er opført i 1784 er ikke udlejet, men ønskes benyttet af ejer selv.

  Det samlede beboelsesareal vil efter en sammenlægning udgøre 179 m2.

  Plan og Teknik vurderer, at der intet planretligt er til hinder for en sammenlægning.

  Dragør Kommune har tidligere i lignende sager givet tilladelse til en sammenlægning, og administrationen anbefaler derfor at der også gives tilladelse i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46, der er sålydende:

  Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.

  Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:

  a)ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,

  b)boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b,

  c)boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

  I den konkrete sag er der tale om en ejendom der ikke i indretningsmæssig henseende opfylder nutidens krav til at udgøre 2 selvstændige boliger.

  Det er samtidigt oplyst at ejendommen efter en sammenlægning vil få et beboelsesareal på 179 m2, og at Kommunalbestyrelsen derfor skal træffe afgørelse i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

 • 14
  Areal ved campingpladsen - anvendelse til jagt
  Sagsid.: 15/850

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at der tages stilling til om kommunens areal ved campingpladsen, grundet arealets beliggenhed kan tillades anvendt til jagt,
  2. at administrationen – såfremt det afslås at arealet kan anvendes til jagt – foretager nyt udbud af arealet med henblik på bortforpagtning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 21. maj 2015 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen kunne udbyde arealet ved campingpladsen til bortforpagtning fra den 1. september 2015.

  Administrationen blev endvidere bemyndiget til at indgå aftale med højestbydende uden fornyet politisk forelæggelse.

  Arealet har nu været udbudt på de vilkår som økonomiudvalget godkendte, og der er ved tilbudsfristens udløb indkommet 2 tilbud.

  Højestbydende har oplyst administrationen om, at arealet ønskes anvendt til jagt.

  Udbudsannoncen udelukker ikke positivt jagt, men havde følgende formulering:

  ”På området nord og vest for Krudthus 3, i delområde 1 jf. kortbilag 2, må der ikke placeres bygningsanlæg, og området skal i princippet henligge i naturtilstand, beplantes eller til afgræsning.”

  Arealet er 1,3 ha. og er dermed 0,3 ha. over den i mindstearealstørrelse som jagtloven foreskriver til jagt (1 ha.)

  Arealet, som fremgår af det skraverede felt på kortbilaget der er vedlagt denne sag, ligger lige op til campingpladsen, genbrugspladsen og et areal som Dragør Kommune i forvejen bortforpagter til Amager Rullegræs til jordbrugsformål.

  Grundet arealets beliggenhed ønsker administrationen, at Økonomiudvalget som grundejer tager stilling til, om arealet kan bortforpagtes til brug for jagtudøvelse.

  Såfremt udvalget måtte beslutte at jagt tillades, vil administrationen herefter indgå aftale med højestbydende.

  Afslår udvalget muligheden vil administrationen forkaste alle indkomne tilbud og udbyde arealet på ny på de allerede besluttede vilkår, men med en tilføjelse i annoncen om, at arealet ikke kan forpagtes til jagtformål.

  LOVE/REGLER:

  Jagtloven § 18:

  Bestemmelsen foreskriver, at der som udgangspunkt ikke må drives jagt fra et areal der er under 1 ha.

  Arealet omfattet af denne sag er 1,3 ha. og dermed principielt stort nok til jagtudøvelse.

  Ejendomsretlige betragtninger:

  Det er kommunen som grundejer der beslutter til hvilke formål – inden for øvrige regler, lokalplaner m.v. – et kommunalt areal kan bortforpagtes.

  Udbudsretlige regler:

  De udbudsretlige regler fører til, at såfremt jagt ikke tillades fra arealet, vil det være mest korrekt at forekaste begge de indkomne tilbud og herefter udbyde arealet til bortforpagtning på ny med oplysning om, at arealet ikke bortforpagtes til jagt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  ØU besluttede, at arealet bortforpagtes til højestbydende

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  Bilag

 • 15
  Tilbud på forsikringer (lukket)
  Sagsid.: 14/3165
 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.: