Skip navigationen

Referat

Torsdag den 01. oktober 2015 kl. 18:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  2. Behandling af budget 2016-19
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der

  vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud

  og udligning,

  2. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,60,

  3. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,02,

  4. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af

  forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af

  grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis

  9,5, 8,75 og 12,51 promille,

  5. at taksterne godkendes, jf. bilag 2,

  6. at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger

  til budgetforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Finansiering

  I budgetforslaget for 2016–2019 er der budgetteret med følgende skatteprocenter:

  • Grundskyldspromillen fastsættes til 25,02 promille i 2016. Som konsekvens heraf fastsættes dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,51, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Ved finansieringen af budget 2015 blev det fastsat, at dækningsafgiften reduceres fra 10,0 promille til 9,5 promille i 2016 og efterfølgende til 9,0 promille i 2017, og herefter 0,5 promille pr. år

  Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:

  • udskrivningsprocenten er 24,8.
  • grundskyldspromillen er 25,02.
  • dækningsafgiften på forretningsejendomme er 9,5 promille.
  • dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,51 promille.
  • dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille.

  I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning jf. bilag 1.

  Kirkeskat

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at holde kirkeskatten uændret på 0,60 % i 2016.

  Indtægter og udgifter forventes at balancere i 2016.

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -14.720.030

  Landskirkeskat

  3.677.501

  Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag

  11.042.529

  Over-/underskud overført til status

  0

  Ved udgangen af 2015 har kirken en gæld til kommunekassen på kr. 87.357. Dette vil være uændret ved udgangen af 2016, da indtægter og udgifter vil balancere i løbet af året.

  LOVE/REGLER:

  Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om

  kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens

  kirkekasser.

  Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 01-10-2015

  Anbefales over for KB

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015

  L fremsatte det tekniske budget som budgetforslag, med tilføjelse af følgende forslag:

  ”Der afsættes i budgettet for 2016, kr. 237.500 og for 2017 kr. 237.500 (i alt t.kr. 475) til gennemførelsen af en sammenhængende analyse udført af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) med det formål at få belyst de overordnede 1) økonomiske-, 2) kompetencemæssige-, 3) administrative- og 4) driftsmæssige konsekvenser for kommunerne af en eventuel sammenlægning af Dragør og Tårnby Kommuner. Analysen skal være tilendebragt senest inden udgangen af 1. kvartal 2017.

  Finansieringen af ovennævnte forslag tilvejebringes ved effektiviseringer gennemført i budgettets sektor 9 Forvaltning -en post, der p.t. udgør ca. kr. 115 mio. p.a.”.

  For stemte: 1 (L)

  Imod stemte: 14 (A+C+I+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  T fremsatte ændringsforslag i form af det rundsendte budgetforslag

  For stemte: 3 (T)

  Imod stemte: 12 (A, C, I, L, O, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  ACOV fremsatte det indgåede budgetforlig som ændringsforslag

  For stemte: 10 (A, C, O V)

  Imod stemte: 4 (T, I)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Protokolbemærkning fra T:

  T-gruppen mener, at den nuværende budgetprocedure ikke i tilstrækkelig grad er baseret på realiserede tal. Derfor udnyttes kommunens økonomiske potentiale ikke.

  Ad 1-6.

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Hovedstadens Beredskab I/S - etableringsgrundlag
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  godkende ændrede vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S, som er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen

  2.

  at

  godkende, at i tilfælde af, at Tårnby Kommune i løbet af efteråret 2015 måtte beslutte sig for at deltage i Hovedstadens Beredskab I/S, gennemføres dette ved justering af budget, åbningsbalance og ejerandele efter de herfor anvendte principper og således, at den plads i bestyrelsen, som besættes af et medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, i stedet tilfalder Tårnby Kommunes borgmester.

  3.

  at

  godkende budget og foreløbig åbningsbalance for Hovedsta-dens Beredskab I/S, herunder Dragør Kommunes driftsbidrag for 2016, ejerandele og overførsel af aktiver til selskabet fra Dragør Kommune.

  4.

  at

  godkende, at der indføjes en mulighed for regulering af kommunernes betaling efter det første regnskabsår, som beskrevet i sagsfremstillingen.

  5.

  at

  godkende forslag til Service Level Agreement (SLA) for myndigheds- og forebyggelsesopgaver.

  6.

  at

  godkende, at der nedsættes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA).

  7.

  at

  godkende forslag til ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. marts 2015 principaftale for etablering af et fælles beredskab pr. 1. januar 2016, samt at Dragør Kommune indgår i etableringen af det fælles beredskab. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende den 22. juni 2015 indstilling om etablering af Hovedstadens Beredskab I/S, herunder udkast til vedtægter, beregningsgrundlag for kommunens driftsbidrag og ejerandel, rationaliseringsmålsætninger for det fælles beredskab, principper for overførsel af medarbejdere mv. Kommunalbestyrelsen besluttede også på mødet den 22. juni at overføre en række sekundære driftsopgaver til det nye beredskab. Det drejer sig om Brand- og sikkerhedsvagter, beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner, ekstern uddannelse i brand og redning, salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner, administration af skorstensfejning (klager og gener), miljøvagt ved akut forurening, patientløft for hjemmeplejen, udkald ved tyverialarmer, strandnummerering og reparation af brandhaner.

  I forbindelse med sagen om godkendelse af vedtægter fremgik det, at kommunalbestyrelserne i september/oktober 2015 og koordineret med behandlingen af budget 2016 får fremlagt yderligere en indstilling vedrørende budget 2016 for Hovedstadens Beredskab I/S, indikatorer for serviceniveau på myndigheds- og forebyggelsesområdet (SLA), overførsel af aktiver til selskabet, eventuelle ændringer til budgetgrundlag og eventuelle større ændringer til det godkendte udkast til vedtægter. Herudover forelægges en ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S til godkendelse.

  Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S mv.

  Principaftalen om etablering af fælles beredskab blev indgået mellem følgende ni kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen i Tårnby i juni 2015 besluttet, at Tårnby Kommune ikke skal være en del af det fælles beredskab med de otte andre kommuner.

  I konsekvens af Tårnby Kommunes beslutning er vedtægterne ændret i forhold til sammensætning af beredskabskommissionen (bestyrelsen), idet det er anført i Beredskabslovens § 10, stk. 2, at antallet skal være ulige.

  Af hensyn til at sikre et ulige antal, det samme antal medlemmer og så vidt muligt samme balance i bestyrelsen, foreslås det, at Hvidovre Kommune tildeles en ekstra plads i bestyrelsen. Begrundelsen for dette er, at Hvidovre Kommune efter indbyggertal er den klart største af de kommuner, som i henhold til det tidligere godkendte udkast til vedtægter er tildelt én plads i bestyrelsen.

  Derudover er de 8 kommuners ejerandele ubetydeligt forøget som følge af Tårnby Kommunes beslutning og justeret som følge af endeligt forslag til budget 2016 jf. nedenfor.

  Hvis Tårnby Kommune senere, men inden den 1. januar 2016, beslutter at indgå i samarbejdet, vil Tårnby Kommune atter få en plads i bestyrelsen og Hvidovre Kommune vil gå tilbage til at have én plads. Budget, åbningsbalance og ejerandele vil i dette tilfælde ligeledes blive justeret efter de herfor anvendte principper.

  Udover disse ændringer er der i forlængelse af dialogen med Statsforvaltningen foretaget mindre justeringer/præciseringer af vedtægterne, bl.a. i § 5.2 (proces for overførsel af myndighedsopgaver ved senere hjemmel) og i § 6.5 (godkendelseskrav ved ændring af fordelingsnøgle). Statsforvaltningen har med de anførte ændringer og justeringer forhåndsgodkendt vedtægterne uden bemærkninger.

  Det skal i øvrigt præciseres, at vedtægternes § 1.3, om hjemstedskommune ikke skal tillægges betydning i forhold til, hvor centrale administrative funktioner i Hovedstadens Beredskab skal lokaliseres. Samtidig bemærkes vedr. vedtægternes § 9.5, hvorefter ”bestyrelsen kan fastsætte vederlag for bestyrelsesarbejdet, jf. beredskabslovens § 9, stk. 4”, at der pt. alene er hjemmel til at yde diæter mv., men ikke honorar. I fald der ved ændring af beredskabsloven gives hjemmel til at honorere bestyrelsesarbejdet, forudsættes det, at bestyrelsen forelægger forslag herom til ejerkommunernes godkendelse før endelig vedtagelse i bestyrelsen.

  Det indstilles til kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i de otte kommuner at godkende vedtægterne (vedlagt som bilag 1). Beslutningsprotokoller vil herefter blive fremsendt til Statsforfatningen med henblik på endelig godkendelse af vedtægterne.

  Kommunernes Landsforening (KL) har på kommunernes vegne indhentet responsum og forestået dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt sammenlægning af beredskaberne er omfattet af fusionskontrolreglerne. På denne baggrund er det KL’s vurdering, at de nye beredskabsenheder ikke skal anmeldes efter fusionskontrolreglerne.

  Budget, driftsbidrag, åbningsbalance og overførsel af aktiver

  Forslag til Budget 2016, ejerandele og driftsbidrag er beregnet med regnskab for beredskabet 2014 som grundlag og er herefter reguleret jf. de aftalte, overordnede principper.

  Udgangspunktet for dannelse af budgetforslag 2016 har været beredskabernes driftsresultater for 2014, tillagt diverse direkte og indirekte omkostninger (overhead) som en selvstændig virksomhed naturligt vil have. De lokale beredskaber har benyttet sig af kommunernes øvrige organisation og ressourcer, og når beredskabet etableres som selvstændig virksomhed, er det derfor korrekt at beregne et vist tillæg for disse ydelser. Overheadprocenten er fastlagt på baggrund af en konkret vurdering af, hvor meget beredskabet har benyttet sig af den enkelte kommunes organisation og ressourcer, og der er derfor indbyrdes forskel blandt kommunerne på størrelsen af overheadprocenten.

  Blandt de udgifter, der har været særlig opmærksomhed om, er udgifter til genanskaffelse af materiel og udgifter til forsikringer. For begge kategorier af udgifter er en del af dem afholdt internt over de årlige budgetter til beredskab og en anden del finansieret ved centrale bevillinger/betalt centralt i kommunerne.

  For så vidt angår genanskaffelsesudgifter, er der i det foreliggende forslag til samlet budget peget på en samlet mulighed for årlige genanskaffelser på godt 11 mio. kr. De fleste af midlerne til genanskaffelse er til stede i driftsbudgettet og er dermed en del af grundlaget fra 2014, men ud fra en konkret vurdering er der tillagt 3,6 mio. kr. til rammen vedrørende Københavns Brandvæsen og 160.000 kr. vedrørende Vestegnens Brandvæsen.

  Vedrørende forsikringer er der i budgetgrundlaget taget udgangspunkt i et overslag over samlede forsikringsudgifter vedr. køretøjer og mandskab, inkl. bidrag til AES, svarende til at Hovedstadens Beredskab tegner forsikringer og fravælger at være selvforsikret. Dette indebærer, at der tilføres det samlede budgetgrundlag ca. 5 mio. kr. således, at budgettet til disse formål udgør 9 mio. kr. Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om selvforsikring endnu. Ved maksimal selvforsikring vurderes det, at forsikringsbeløbet kunne reduceres med 3,4 mio. kr., men i det tilfælde skal der på anden måde ske en afdækning af de skader, der herved ikke er forsikringsmæssig dækning for.

  Budgettet er desuden reguleret i forhold til serviceopgaver. Endvidere er der indregnet en P/L-fremskrivning på 3,1 % over 2 år, dækkende årene fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016.

  Budgettet indeholder en stigning i omkostningerne til husleje. Det skyldes dels, at lejen fremover skal ske på markedsvilkår. Dels at beredskaberne i Dragør og Frederiksberg ikke tidligere har betalt husleje til kommunerne. I det omfang, at kommunerne er udlejer til beredskabet, vil det også betyde en tilsvarende indtægt for kommunen.

  Beregning af ejerandele og budget 2016, jf. ovenstående, er gennemgået og kvalitetssikret af revisionsfirmaet PWC, der ikke har fundet forhold, der har givet anledning til ændringer. Materialet gennemgås for nærværende af revisionsfirmaet BDO.

  I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens/Borgerrepræsen-tationens beslutning i juni 2015 omkring effektiviseringsmål er der i budgettet for 2016 indregnet en besparelse på 20 % af den samlede effektiviseringsgevinst, svarende til i alt 5,6 mio. kr. Den samlede effektiviseringsgevinst er de otte kommuners forholdsmæssige andel af den rationaliseringsgevinst på beredskabsområdet, som forudsættes i Økonomiaftale for 2015 mellem KL og Regeringen. Fra budget 2017 vil den fulde besparelse på i alt 28 mio. kr. blive indarbejdet.

  Åbningsbalancen gøres endeligt op med skæring 1. oktober 2015, og den vedlagte foreløbige opgørelse er derfor primært af interesse i forbindelse med vurdering af størrelsen på beredskabernes anlægsaktiver. Hovedparten af balancen udgøres af anlægsaktiverne.

  Den samlede egenkapital og kommunernes indskud til den samlede egenkapital vil derfor for de fleste kommuner være næsten lig kommunens indskudte anlægsdel. Anlægsaktiverne for Vestegnens Brandvæsen indgår i de fem ejerkommuners indskudte anlægsaktiver i forhold til ejerandelene i selskabet, da selskabet opløses i forbindelse med etablering af det nye beredskab.

  De indskudte anlægsaktiver udgør alt materiel fra de enkelte beredskaber, fx køretøjer, større udstyr mv. med anskaffelsessum på minimum 100.000 kr. Bygninger er ikke medtaget.

  Herudover vil der naturligt indgå mindre anlæg (under 100.000 kr.), fx materiel, administrativt inventar mv., uden at dette fastsættes som en sum i det indskudte beløb.

  Det anbefales, at der – i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for Hovedstadens Beredskab for 2016 – gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betalinger. Erfaringen viser, at der i løbet af det første års drift vil fremkomme yderligere information om de faktiske driftsforhold. Selskabets revision får derfor til opgave – som en del af revisionsopgaven vedrørende regnskabet for 2016 – at vurdere regnskabet i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelse af selskabet. Hvis denne vurdering viser afvigelser af væsentligt omfang i de forudsætninger, der er lagt til grund for den enkelte kommunes betaling til Hovedstadens Beredskab – eller det samlede tilskud – kan der ske regulering af grundlaget for den fremtidige betaling til selskabet, dvs. en regulering af budgetgrundlaget og/eller ejerandelene. En eventuel regulering af kommunernes betalinger og ejerandele indstilles af bestyrelsen for selskabet og godkendes i kommunalbestyrelserne. Da der vil være tale om en vedtægtsændring, skal der herefter indhentes godkendelse i Statsforvaltningen.

  I forbindelse med overdragelse af opgaver til Hovedstadens Beredskab og opstart af det nye selskab kan det ske, at Hovedstadens Beredskab vil være nødt til at afregne udgifter, som rettelig er afviklingsudgifter vedrørende en kommunal aktivitet, eller vice-versa. Det forudsættes at sådanne ”periodeafgrænsningsposter” afklares bilateralt mellem Hovedstadens Beredskab og den enkelte kommune, og at den administrative forberedelsesgruppe påtager sig rollen som opmand, hvis det skulle blive nødvendigt.

  Forslag til SLA, myndigheds- og forebyggelsesopgaver, samt etablering af samarbejdsorgan

  I principaftalen om det fælles beredskab fremgår, at der skal etableres en Service Level Agreement (SLA) for myndighedsopgaverne. Formålet er at sikre en ensartet og høj service i forbindelse med behandling af sager i beredskabet.

  Der er udarbejdet forslag til SLA for i alt 14 myndigheds- og forebyggelsesopgaver. Der er lagt op til, at serviceniveauet skal være ensartet på tværs af kommunerne - med mulighed for at en kommune kan bede om at tilkøbe ekstra service i forhold til afgrænsede opgaver.

  Forslaget til SLA er udarbejdet som et bedste bud på en meningsfuld måling af kvaliteten på myndigheds- og forebyggelsesområdet. Forslaget skal dog ses i det lys, at der generelt i kommunerne kun i begrænset omfang har været nedskrevne målsætninger eller dokumentation for kommunernes nuværende service- og kvalitetsniveau. Derfor kan der efter 1. januar 2016 vise sig et behov for justering af SLA.

  Med henblik på det fremtidige løbende samarbejde foreslås det, at der nedsættes et samarbejdsorgan med deltagelse af Hovedstadens Beredskab og kommunerne. Samarbejdsorganet, hvis nærmere rammer og bemanding afklares som led i implementeringsprocessen, skal bl.a. håndtere eventuelle problemstillinger i forhold til myndigheds- og forebyggelsesopgaverne. Det anbefales derfor, at samarbejdsorganet bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre justeringer af SLA.

  Større ændringer, herunder en generel revision af SLA vil derimod ske i forbindelse med udarbejdelsen af en ny risikobaseret dimensionering, og forelægges kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen.

  De enkelte forslag til SLA indeholder følgende parametre:

  • Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling

  • Aftalens omfang

  • Svarfrist/sagsbehandlingstid (for ansøger og for kommune)

  • Vejledning

  • Dialogmøder

  • Lovpligtig uddannelse/krav til kompetencer

  • Krav til objektkendskab

  • Kvalitet

  • Dokumentation og opfølgning

  • Generelle bemærkninger

  • Forhandling, genforhandling og opsigelse

  • Godkendelse

  Som bilag er vedlagt forslag til SLA for myndigheds- og forebyggelsesopgaver. Det indstilles til kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsen-tationen i de otte kommuner at godkende forslaget til SLA.

  Derudover indstilles, at kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsen-tationen godkender, at der nedsættes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA)

  Serviceopgaver, som Hovedstadens Beredskab I/S skal løfte for Dragør Kommune

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. juni 2015 at følgende sekundære opgaver overføres til det nye beredskab. Efter hver opgave er oplyst hvorvidt opgaven udføres på faktura eller om udgiften er inkluderet i driftsbudgettet for beredskabet:

  • Brand- og sikkerhedsvagt (faktura)
  • Beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner (budget)
  • Ekstern uddannelse i brand og redning (budget/faktura)
  • Salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner (faktura)
  • Administration af skorstensfejervæsen, udkald ved gener og klager (budget)
  • Miljøvagt ved akut forurening efter arbejdstid (budget)
  • Patientløft for hjemmeplejen (faktura)
  • Udkald ved tyverialarmer på kommunale bygninger (faktura)
  • Strandnummering (budget)

  Services og reparation af brandhaner overgår til beredskabet som en primær opgave og som tidligere vurderet som en sekundær opgave.

  Til orientering er vedlagt kopi af udkast til de enkelte serviceaftaler i bilag 7. Der udestår tilretninger af de enkelte aftaler.

  For så vidt angår de serviceopgaver, som Dragør kommune ønsker, at Hovedstadens Beredskab skal varetage, henvises til afsnit om økonomi nedenfor.

  I bilag ses hvilke serviceopgaver som de øvrige beredskaber overdrager til det nye beredskab.

  Forslag til ejerstrategi

  Formålet med en ejerstrategi er at være et redskab til at sikre kommunernes overordnede interesser i forbindelse med Hovedstadens Beredskab I/S. I ejerstrategien beskrives ejernes, dvs. de otte kommuners, ønsker og krav til udviklingen af selskabets ydelser og til løbende effektivisering af selskabet aktiviteter. Ejerstrategien skal ses som et supplement til vedtægterne. Ejerstrategien erstatter som sådan principaftalen, som blev indgået initialt i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab.

  Ejerstrategien omfatter følgende målsætninger:

  1. Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

  2. Økonomisk effektivitet, dvs. realisering af de forudsatte omkostningsreduktioner og en løbende realisering af potentialer

  3. Det aftalte serviceniveau overfor kommunerne med et klart kundefokus i forhold til kommunernes erhvervsservice og byggemyndigheder

  4. Relevante forebyggende tiltag og fastholdelse af frivillige

  5. Lokalkendskab og godt samarbejde med de enkelte kommuner

  6. Hovedstadens Beredskab som en langsigtet bæredygtig arbejdsplads og landets mest attraktive på beredskabsområdet.

  Ejerstrategien indebærer, at Hovedstadens Beredskab dokumenterer sin indsats på de anførte områder i en årlig redegørelse, som ejerkommunerne modtager til orientering.

  Som bilag er vedlagt forslag til ejerstrategi, som det indstilles til Kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i de otte kommuner at godkende.

  Økonomi

  Der henvises til afsnittet om økonomi.

  Den videre proces

  Implementeringsorganisationen er i gang med den konkrete implementering af diverse forhold, som der skal være styr på inden driftsstart pr. 1. januar 2016. Det vigtigste mål for implementeringen er sikker drift, således at alle beredskabets opgaver også bliver løst efter årsskiftet.

  Der er i implementeringsprocessen et stort fokus på kommunikation til medarbejderne, således at der er størst mulig gennemsigtighed og tryghed for de kommende medarbejdere. Efter 1. januar 2016 vil der blive gennemført HR-aktiviteter med det formål at fusionere beredskaberne og skabe fundamentet for en ny fælles organisation og kultur.

  Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen tiltrådte pr. 1. august 2015 og har ansvaret for implementeringsprocessen. Der er et løbende fokus på processen fra både den politiske og den administrative forberedelsesgruppe, og større beslutninger træffes i perioden frem til 1. januar 2016 fortsat af den politiske forberedelsesgruppe. Der er en løbende dialog med og orientering af medarbejdersiden i Forberedelses-MED i Hovedstadens Beredskab.

  Der skal udarbejdes en ny risikobaseret dimensionering (RBD). Der er udarbejdet en proces- og faseplan herfor, der tager afsæt i, at den skal kunne træde i kraft senest 1. januar 2017. En ny fælles RBD for de otte kommuner er en forudsætning for den effektivisering, som skal opnås gennem det fælles beredskab. Den nye RBD skal efterfølgende godkendes i de otte kommuners kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen og af Beredskabsstyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fra og med Budget 2016 vil økonomien for kommunens beredskab være et samlet driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab på samme måde, som det er kendt fra fælleskommunale selskaber, herunder Vestegnens Brandvæsen.

  Driftsbidraget vil blive fastsat ud fra den andel, som Dragør Kommunes beregnede Budget 2016 indgår med i det samlede budget for Hovedstadens Beredskab. Mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet disponeres af selskabets bestyrelse.

  Driftsbidraget er for 2016 foreløbigt fastsat til 3.985 t.kr., hvilket svarer til en ændring på 12,9 % i forhold til Dragør Kommunes regnskab for beredskabet for 2014 på 3.530 t.kr. I ændringen indgår fremskrivningen over 2 år og regulering af nye fællesomkostninger for Hovedstadens Beredskab samt de beregnede indirekte omkostninger. Sidstnævnte vil være omkostninger, der tidligere lå som del af det samlede budget for Dragør Kommune, men som nu er synliggjort ved at udskille beredskabets økonomi. Endvidere er 1. års aftalte besparelse på 20 % indregnet i bidraget.

  Registrerede anlægsaktiver for Dragør Kommune, som skal overføres til Hovedstadens Beredskab, udgør 687.151 kr. Herudover kan forventes en gruppe af øvrige anlæg, småanskaffelser, inventar mv., som indgår i det lokale beredskabs daglige drift, også at overgå til Hovedstadens Beredskab.

  Det bemærkes hertil, at den vedlagte anlægsoversigt i bilag 4 fejlagtigt inkluderer to køretøjer fra Dragør Kommune, der ikke skal overgå til Hovedstadens Beredskab; men i stedet blive i Dragør Kommune. Denne rettelse vil blive foretaget efterfølgende i den endelige anlægsoversigt. Fejlen betyder også, at den foreløbige balance i bilag 3 ikke er korrekt. Her er anlægsaktiver fra Dragør Kommune også opgjort inkl. de to køretøjer. Dette vil også blive korrigeret efterfølgende.

  I driftsbidraget for 2016 medgår indtægt på 366 t.kr. svarende til den indtægt som Dragør beredskab havde i 2014 ved varetagelse af diverse serviceydelser. Denne økonomi og tilhørende serviceniveau er grundlaget for håndteringen af serviceydelser i 2016. De serviceydelser i ”ledig tid”, der har været håndteret uden betaling i Dragør Kommune og som overgår til Hovedstadens Beredskab prisfattes til kostpris og aftalebaseres. Når disse opgaver prissættes nedskrives udgifterne til lovpligtige beredskab svarende til den forventede indtægt fra kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været behandlet på Beredskabskommissionens møde den 23. september 2015, der var ingen bemærkninger, da sagen ikke har nogle nye beredskabsmæssige udfordringer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beredskabskommissionen den 23. september 2015

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalgsmødet den 1. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 1. oktober 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-10-2015

  Ad. 1- 7

  Punkterne blev sat til afstemning under et, med følgende tilføjelse til pkt. 5: Godkendt med anbefaling af, at der sker en månedlig rapportering af sager med en behandlingstid ud over 15 dage, til selskabets politiske ledelse.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A) indkaldt som suppleant.
  Afbud fra Ebbe Kyrø (T) Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.
  Birger Larsen (O) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 01-10-2015

  For stemte 6 (A+C+L+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokolbemærkning fra T:

  Liste T mener ikke, at Hovedstadens Beredskab I/S vil give et bedre, billigere eller mere fleksibelt beredskab for Dragør Kommune

  Bilag

 • 4
  Forslag fra T - funktionsbeskrivelse for alle stillinger
  Sagsid.: 15/1807

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i mail den 1. september 2015 anmodet om, at følgende sættes på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at der udarbejdes funktions-/rollebeskrivelser for alle relevante stillinger i Dragør Kommune. Udgangspunktet er, at alle afdelinger har funktions-/rollebeskrivelser for alle stillinger.

  Motivation:

  Uklarhed om roller og ansvar er en af de oftest forekommende årsager til dårligt arbejdsmiljø. Manglende funktions-/rollebeskrivelser medvirker desuden til, at der ofte opstår tvivl og uklarhed mellem leder og medarbejder. Forventningsafstemning mellem leder og medarbejder bliver markant bedre ved brug af funktions-/rollebeskrivelser.

  Gennem de sidste par år har Dragør Kommune haft stigende sygefravær og en meget stor personaleomsætning. Udarbejdelse af funktions-/rollebeskrivelser kan medvirke til, at vende denne udvikling”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 1. oktober 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 01-10-2015

  Forslaget fra Liste T:

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+V)

  Faldet

  Forslag fra A:

  Spørgsmålet om stillings- og funktionsbeskrivelser indgår i Direktionens kommende arbejde med ledelsesudvikling i kommunen:

  For stemte 1 (A)

  Imod stemte 6 (C+L+T+V)

  Faldet

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  For stemte: 5 (I + L + T)

  Imod stemte: 10 (A + C + O + V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  Spørgsmålet om stillings- og funktionsbeskrivelser indgår i direktionens kommende arbejde med ledelsesudvikling i kommunen:

  For stemte: 5 (A + O)

  Imod stemte: 10 (C + I + L + T + V )

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T har svært ved at finde nogen argumenter for, at kommunen ikke har funktions- og rollebeskrivelser!

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.: