Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen orienterede om status på eftersyn af de politiske dagsordener, herunder afholdelse af seminar om politisk betjening i Hollænderhallen den 20. oktober 2015 med deltagelse af chefer og relevante medarbejdere.

 • 2
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet 29. sept.
  Sagsid.: 15/1054

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo september 2015
  Sagsid.: 15/767

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo september 2015 var på 131,5 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 138,4 mio. kr. ultimo september 2015.

  Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2015 udgøre

  132,4 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel vil ifølge prognosen udgøre 140,6 mio. kr. pr. 31. december 2015.

  Nedenstående tabel viser en oversigt over ændringer til budget 2015, der har betydning for likviditeten:

  2015 / 1.000 kr.

  Indflydelse på serviceudgiftsrammen

  (X): Påvirker service- rammen

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Anlæg

  Jordbundsundersøgelser ifm. salg af ejendommen Vierdiget

  Byggemodning v. Rødtjørnen SFO og areal Hollænderhallen

  Dragør Søbad (fremrykning af budget fra 2016)

  Foreløbig overførsel fra 2014 til 2015

  Endelig overførsel fra 2014 til 2015

  I alt tillægsbevilling anlæg

  -400

  -3.335

  -1.290

  -22.245

  -3.578

  -30.848

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Drift

  Overførsel fra 2014, ØU

  Overførsel fra 2014, BKFU

  Midlertidig husning af flygtninge

  2. budgetopf. BKFU

  2. budgetopf. BEPU

  2. budgetopf. SSU

  2. budgetopf. ØU (Serviceramme)

  2. budgetopf. ØU (Renter)

  Ny ledelsesstruktur på skoleområdet

  I alt tillægsbevilling drift

  -1.543

  1.105

  -1.133

  -43

  -939

  9

  +213

  +220

  -1.083

  -3.195

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  I alt KB godkendt

  -34.043

  + = forøgelse, - = forbrug

  Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 34,0 mio. kr. i 2015 som forbrug af kassen.

  Udover de vedtagne tillægsbevillinger er der følgende finansielle forhold, som påvirker kassebeholdningen i 2015:

  · Som følge af salget af Vierdiget-grunden vil kassen forøges med 89,5 mio. kr. Dette fratrukket den optagne kassekredit på skoleområdet på 35 mio. kr. medfører, at der netto bliver lagt 54,5 mio. kr. i kassen pr. 15/12.

  · Der var oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse hos Kommunekredit på 16,3 mio. kr. Dette lån vil ikke blive optaget, hvilket reducerer kassebeholdningen med 16,3 mio. kr.

  · I stedet for at låneoptage har man valgt at tilbageføre en deponering på 7,2 mio. kr. til kassen, hvilket er sket pr. 17/8.

  · Anlægsprojekter med låneadgang (ESCO-projekter) for 12,5 mio. kr. blev overført fra 2014 til 2015. Af disse anlægsprojekter forventes 6,9 mio. kr. overført til 2016. Dermed er der anlægsprojekter med låneadgang for 5,6 mio. kr. tilbage i 2015. Der forventes låneoptaget til disse i december, hvilket vil øge kassebeholdningen med 5,6 mio. kr.

  · En momsrefusion fra Staten på 10,8 mio. kr. vil blive modtaget i løbet af oktober måned.

  Den udmeldte serviceramme fra KL for Dragør Kommunes budget 2015 er 612,7 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 613,0 mio. kr. ultimo juli 2015.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 4
  Orientering om likviditetsstyring ved brug af repo-finansiering
  Sagsid.: 12/645

  ANBEFALING:

  Økonomiudvalget orienteres om, at der er sket en optimering af likviditeten ved at opjustere Dragør Kommunes nuværende repo-model med 65 mio. kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nordea anbefaler, at Dragør kommune optimerer vores likviditet ved at optimere vores repo-model. Kommunen har på nuværende tidspunkt 100 mio. kr. og det anbefales at opjustere med 65 mio.kr., således at der er 165 mio. kr.

  Repo-finansiering vil sige, at kommunen investerer likviditeten i korte obligationer. Når kommunen har behov for at trække på kassen, optages der lån med sikkerhed i de købte obligationer. Der skal derudover siges at renten er negativ l øjeblikket, det betyder at kommunen betaler for at have penge på kassekontoen. Nordea anbefaler at kommunens konto balancerer i en nul-saldo. Det betyder p.t, at der er estimeret et merafkast ved brug af repo-modellen til 367.398 kr.

  Kommunalbestyrelsen har den 21. Juni 2012 bemyndiget Økonomichefen og Kommunaldirektøren til at fortage repo-forretninger

  LOVE/REGLER:

  Vejledning om reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispositioner, der sidestilles med kommunal lånoptagelse §10,4

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Optimering af repo-model med 65 mio. kr., således at kommunen i alt har 165 mio. stående i obligationer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Redegørelse om revisionsberetning 2014
  Sagsid.: 15/982

  ANBEFALING:

  Det indstilles at redegørelsen tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2015 fremlagde administrationen revisionsberetningen til godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen besluttet at bede om en redegørelse fra administrationen i forhold til revisionens bemærkninger.

  Under 1.3 Ikke-korrigerede forhold side 449 skriver revisionen at alle konstaterede væsentlige forhold er korrigeret.

  Under 1.4 har revisionen konkluderet at de ikke har konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen af årsregnskabet

  Under 1.5 revisionens bemærkninger starter revisionen med en generelt afsnit 1.5.1

  Revisionen beskriver hvad de har pligt til at skrive revisionsbemærkning om, hvis

  • Regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger.
  • Der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
  • Lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
  • Der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssige henseender, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
  • Forskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
  • Udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

  Dette er ikke tilfælde i Dragør kommune

  Revisionen havde følgende faktiske bemærkninger vedrørende regnskabet 2014

  Regnskabsaflæggelsen 2014

  Revisionen henstiller til at der sker en opstramning af kvalitetskontrol og ledelsestilsyn af regnskabsaflæggelsen inden den overgives til revisionsmæssig gennemgang.

  Der er allerede sket tiltag som sikrer større kvalitetskontrol af regnskabsaflæggelsen samt mere ledelsestilsyn fremadrettet, således at regnskabet kan aflægges korrekt til revisionen fremadrettet.

  Områder med statsrefusion

  Revisionen har konstateret fejl på følgende sagsområder:

  Kontanthjælp/aktivering

  Uddannelseshjælp

  Driftsudgifter

  Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

  Forsikrede ledige

  Det er revisionens vurdering, at administrationen fortsat er fejlbehæftede. Det anbefales at der iværksættes tiltag, som sikrer, at området administreres korrekt fremadrettet.

  Jobcenter Tårnby har generelt oplyst for alle områder, at der på baggrund af deres udførte ledelsestilsyn er udarbejdet en handlingsplan, som skal sikre, af der iværksættes de nødvendige tiltag for at rette op på de konstaterede problemstillinger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Forslag fra I:

  Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget

  For stemte: 7 (C + I + L + T)

  Imod stemte: 8 (A+ O + V)

  Faldet

  Forslag fra T:

  at Dragør Kommune indgår i en tættere dialog med Tårnby Kommune med henblik på at nedbringe antallet af fejl.

  For stemte: 5 (I + L + T)

  Imod stemte: 10 (A + C + O + V)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen ønsker at investere i flere ressourcer på området til gavn for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune.

  For stemte: 5 (I + L + T)

  Imod stemte: 10 (A + C + O + V)

  Faldet

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 6
  Forslag til Affaldsplan - godkendelse
  Sagsid.: 14/2175

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Affaldsplan 2015-2018 godkendes uden ændringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. maj 2015 at udkast til Affaldsplan 2015-2018 sendes i offentlig høring i 8 uger. Høringen er afsluttet og der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til affaldsplan 2015-2018 godkendes uden ændringer.

  Affaldsplanen er nærmere beskrevet i vedlagte udvalgssag om Forslag til Affaldsplan 2015-2018 – offentlig høring. Kopi af sagen er vedlagt i bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at planforslaget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for renovationsgebyret. Den eventuelle efterfølgende beslutning om indførsel af yderligere sortering af husholdningsaffald til biologisk behandling kan medføre øget renovationsgebyr. Størrelsen vil bero på en konkret vurdering af ordning, omfang og aktuelle priser på indsamling og behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Realisering af helhedsplanen Dragør Havn - offentlighedsfase
  Sagsid.: 15/361

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at en offentlighedsfase vedrørende realisering af helhedsplanen for Dragør Havn iværksættes som beskrevet herunder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udgangspunktet for denne sag er By-, Erhvervs- og Planudvalget og Økonomiudvalgets beslutning i maj 2015 om at indlede en proces med henblik på realisering af helhedsplanen for Dragør Havn. Her blev det besluttet ”At der gennemføres en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens planlagte virkeliggørelse af havnehelhedsplanen – før gennemførelse af udbud, og at der udarbejdes et prospekt til belysning heraf, der kan danne baggrund for en sådan proces.”

  Offentlighedsfase

  En offentlighedsfase vedrørende realisering af helhedsplanen for Dragør Havn har til formål at informere og debattere kommunalbestyrelsens besluttede proces mod realisering af helhedsplanen på havnen. Derved giver kommunen potentielle købere/lejere, byens borgere og havnenes brugere en forståelse for sammenhængene og intentionerne i den samlede havneplanlægning.

  Forvaltningen foreslår en 4 ugers offentlighedsfase svarende til en forhøring med start i 2015. I løbet af offentlighedsfasen forventer administrationen at informere om den besluttede proces for realisering af helhedsplanen gennem fx uddeling af prospekt, opstilling af plancher på havnen, midlertidig optegning af byggefelt på havnen i 1:1 og annoncering i Dragør Nyt. Det vil være muligt at skrive til Plan og Teknik i perioden.

  Forvaltningen har udarbejdet foreløbigt udkast til prospekt, som er vedlagt som bilag til sagen. Illustrationerne er ikke endelige.

  Tidligere beslutning om proces for realisering af

  helhedsplanen for Dragør Havn

  Udbygning af lokalplanens byggefelter bør sammentænkes med mulighederne for genetablering og udvikling af de eksisterende havneerhverv og behovet for bl.a. flytning af havnekontor mv. samt udbygning af havnens infrastruktur. Hensigten med tidligere beslutning har derfor været, at sikre, at de forskellige tiltag i realiseringen af helhedsplanen sker i den rigtige rækkefølge.

  På den baggrund besluttede BEPU og ØU i maj 2015, at der indledes en proces med henblik på realisering af kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling, med følgende elementer:

  • Dialog med de nuværende erhverv på havnen om muligheden for – helt eller delvist – at flytte til det østlige byggefelt,
  • Udbud af det resterende erhvervsareal i det østlige byggefelt til maritime erhverv,
  • Udbud af bådeværftsgrunden, helt eller delvist, til publikumsorienteret maritime erhverv,
  • Stillingtagen til genplacering af havnekontor og etablering af nye grejskure i det vestlige byggefelt
  • Udbud af det resterende vestlige byggefelt til erhverv.
  • At der gennemføres en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens planlagte virkeliggørelse af havnehelhedsplanen – før gennemførelse af udbud, og at der udarbejdes et prospekt til belysning heraf, der kan danne baggrund for en sådan proces.
  • At der sideløbende tages stilling til udbygning og ombygning af havnens infrastruktur, herunder ændringer i moler, havneløb mellem tidligere færgehavn og lystbådehavnen, etablering af ny bådebro, omlægning af bådeoplæg mv., bl.a. som led i budgetlægningsprocessen.

  Status

  Der er gennemført dialogmøder med berørte lejere. BEPU har derefter besluttet, at administrationen udarbejder udkast til lejevilkår.

  Processen giver nu anledning til opdeling i to handlinger:

  • Dialog med de berørte lejere på havnen fortsættes gennem drøftelse af oplæg til lejevilkår. ØU og KB behandler ’Stillingtagen til lejevilkår’ på lukket dagsordenspunkt i oktober.
  • Offentlighedsfase om den planlagte virkeliggørelse af havne-helhedsplanen indledes som tidligere besluttet.

  Offentlighedsfasen forventes afsluttet med en drøftelse af høringsresultatet i første kvartal af 2016. Her vil indgå en orientering om status for drøftelse af lejevilkår.

  Kommende beslutninger

  Når endelig beslutning om eventuelle nye lejeaftaler med nuværende lejere foreligger og offentlighedsfasen er afsluttet, kan administrationen arbejde på næste skridt i den besluttede proces - et beslutningsgrundlag for udbud af det resterende areal i det østlige byggefelt, og eventuelt af bådeværftsgrunden, til salg/leje.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne offentlighedsfase.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22.oktober 2015.
  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Anbefales over for ØU/KB, med anbefaling af at der i offentlighedsfasen medtages de tidligere projektforslag på havnen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Genbehandling - Ansøgning om fritagelse for grundskyld
  Sagsid.: 15/921

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der tages stilling til, om der kan meddeles Dragør Golfklub delvis fritagelse for grundskyld på betingelse af at Golfklubben køber golfanlægget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været til behandling i Økonomiudvalget d. 20.08.2015, hvor udvalget besluttede, at: ”Sagen udsættes for en nærmere belysning af sammenhængen med reglerne om lokaletilskud og der indhentes regnskaber m.v.

  I forhold til den nærmere belysning af sammenhængen med reglerne om lokaletilskud kan administrationen oplyse følgende:

  I Dragør kommune modtager 11 sportsklubber og 2 aktivitetsklubber (spejder) lokaletilskud, svarende til i alt kr. 369.706 i 2014.

  Lokaletilskud til Dragør Boldklub er udbetalt i 2014 i henhold til kontrakt og er ikke indregnet i ovennævnte beløb.

  Tilskuddets størrelse afhænger af den procentvise andel af medlemmer under 25 år. Såfremt der er mere end 10% af medlemmer over 25 år sker der reduktion i lokaletilskuddet.

  Derfor er det ikke retvisende at lave en direkte sammenligning i lokaletilskud til klubberne, idet den procentvise andel er forskellig.

  Dragør Golfklub modtager et tilskud efter Folkeoplysningsloven pr. aktivitetstime til unge under 25 år. Der er aftalt til tilskud svarende til 8420 aktivitetstimer for 215 medlemmer under 25 år, i 2014 svarende til kr. 81.942. Tilskuddet for 2015 afregnes i december 2015.

  Administrationen har anmodet Dragør Golfklub om at fremsende seneste reviderede årsregnskab med specifikke oplysninger om, hvilken forpagtningsafgift der oppebæres på henholdsvis restaurant og proshop.

  Dragør Golfklub oplyser, at hverken golfshoppen eller restauranten betaler husleje til klubben. Svaret og regnskab fra Dragør Golfklub er vedlagt som bilag.

  Administrationen skal gøre opmærksom på, at det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal meddeles fritagelse for grundskyld efter § 8.

  Det kan oplyses, at det har været praksis i andre kommuner at give afslag på denne type ansøgninger, såfremt der tidligere er sket tilbagekaldes af § 8 fritagelser.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Dragør Golfklub har fremsendt ansøgning om fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b og c i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

  En forudsætning for ansøgningen er, at Dragør Golfklub erhverver golfanlægget af Dragør Golfbane. Dragør Golfklub ønsker således en forhåndstilkendegivelse, om hvorvidt Kommunalbestyrelsen er sindet at meddele delvis fritagelse jf. ansøgningen.

  Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal meddeles fritagelse for grundskyld.

  Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, for at en ansøgning kan imødekommes og det vil alene være arealer, der benyttes til golfrelaterede aktiviteter, der kan bevilliges fritagelse.

  Administrationen har opgjort arealet, der kan søge fritagelse for, til at udgøre 513.337 m².

  Administrationen vurderer, at ansøger er berettiget til at søge om fritagelse efter § 8 stk. b som sports- og idrætsanlæg og stk. c som institution med almennyttigt formål jf. afgørelse fra SKAT af 20. november 2013.

  Administrationen skal gøre opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen i 2011 tilbagekaldte alle daværende § 8 fritagelser med virkning fra 1. januar 2012. På daværende tidspunkt havde følgende ejendomme hel eller delvis fritagelse for grundskyld:

  Dragør-St. Magleby Ridecenter, Englodsvej 9

  Søvang Sportsklub, Poppelvej 139

  Dragør Sejlklub, Strandlinien 1B

  Træningsskolens Arb. UDD, Kalvebodvej 231

  Et tilsagn i denne sag vil medføre, at evt. kommende ansøgninger af lignende karakter, herunder de ejendomme som tidligere var meddelt fritagelse, ligeledes skal meddeles fritagelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

  § 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

  · b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

  · c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der meddeles fritagelse for grundskyld til Dragør Golfklub vil dette medfører en mindre indtægt på kr. 192.655 årligt.

  De ejendomme, der var fritaget frem til 1. januar 2012, bliver samlet opkrævet kr. 81.860 i grundskyld i 2015.

  Administrationen skal dog oplyse at endelig værdiansættelsen suverænt foretages af SKAT.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Forslag fra Liste T:

  Sagen udsættes til næste ØU med henblik på modtagelse af yderligere oplysninger

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 3 (C+O)

  Undlod at stemme 2 (A+V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  At Dragør Golfklub meddeles fritagelse for grundskyld på betingelse af, at golfklubben køber golfanlægget

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Godkendt

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Forslag fra T:

  at sagen sendes tilbage til ØU

  For stemte: 7 (L + T + I + Jens Passarge (V)+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte: 7 (A + C + V – Jens Passarge)

  Undlod at stemme: 1 (Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Forslag fra C:

  at Dragør Golfklub meddeles fritagelse for grundskyld på betingelse af, at golfklubben køber golfanlægget

  For stemte: 11 (A + C + L + O + V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af Risikostyringsplan 2014
  Sagsid.: 14/2257

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ’Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelse’ godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014 blev forslag til Risikostyringsplan 2014 godkendt med henblik på høring.

  I høringsperioden er indkommet fire høringssvar, som er vedlagt som bilag. Disse høringssvar har ikke givet anledning til at forvaltningen
  foreslår ændringer i planen, da forslagene omhandler bemærkninger
  til en eventuel fremtidig digebeskyttelse.

  Herunder er udvalgte pointer fra høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger.

  1. Høringssvar fra TAMU og Dragør Golfklub: Høringsvaret peger indirekte på scenarie 4 i klimatilpasningsplanen, som er en samlet løsning med et kystdige på de fredede strandengsarealer. Kommunen opfordres til at iværksætte arbejdet indenfor et kort tidsperspektiv med at beskytte strækningen fra Søvang til Vestamager og dermed sikre hele baglandet på Sydvestamager.
  1. Høringssvar fra biolog Leena Liljedahl (borger): Høringssvaret roser risikostyringsplanen, samt argumenterer for en stærk beskyttelse af kommunen. En stærk beskyttelse vil ifølge høringssvaret muliggøre, at flere ønsker at bosætte sig i kommunen, da risikoen for oversvømmelse er mindsket. Dette, samt forholdet at et forhøjet dige skaber tryghed, er vigtigere end at enkelte bebyggelser på Nordstranden får skæmmet deres udsigt.
  1. Høringssvar fra Søvang grundejerforening: Høringsvaret peger indirekte på scenarie 4 i klimatilpasningsplanen, som er en samlet løsning med et kystdige på de fredede strandengsarealer. Grundejerforeningen anerkender behovet for sikring af værdier mod oversvømmelsen, men ønsker samtidigt en digehøjde, hvor værdien af grund og huse ikke forringes af ingen eller stærk reduceret udsigt til vandet. En forringelse, som ifølge grundejerforeningen vil gå ud over grundværdiskat og ejendomsskat, da prisniveauet i Søvang vil blive påvirket. Grundejerforeningen trækker en parallel til Omø, som er sikret til en 50 års hændelse.
  2. Høringssvar fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet: Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til ’Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelse’

  Med henvisning til planens opfølgning kan følgende oplyses:
  Der har i høringsperioden været afholdt møde med Søvang Grundejerforening, hvor også klimaforhold har været drøftet. Derudover vil borgere og grundejerforeninger i de berørte risikoområder blive inddraget i arbejdet med den fremtidige placering og udformning af fremtidens diger i Dragør. Det verserende analysearbejde om ’Kystbeskyttelse af Sydamager’ foregår i et samarbejde mellem Tårnby Kommune, Vestamagers Dige-pumpelaug og Dragør Kommune. Der henvises her til status-rapportering i særskilt meddelelsessag.

  Arbejdet med revidering af beredskabsplan for stormflod er påbegyndt.

  Baggrund

  Med hensyn til baggrund henvises til bilag 4, som er udvalgssagen fra sidste behandling.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi.

  Direktivet er i Danmark bl.a. implementeret i ”Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.

  En endelig risikostyringsplan skal godkendes senest den 22. september 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtagelse af planforslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  I den videre proces skal der i første omgang sikres resurser til gennemførelse af nødvendige undersøgelser og udarbejdelse af beredskabsplaner mv.

  På længere sigt skal der eventuelt afsættes midler til gennemførelse af konkrete kystsikringsprojekter, i den udstrækning det besluttes at yde et kommunalt bidrag til en konkret permanent digesikring.

  Som udgangspunkt bestemmer kystbeskyttelseslovgivningen, at det er de berørte grundejere, der skal dække omkostningerne til beskyttelsen.

  Dog hjemler lovgivningen mulighed for, at kommunerne kan yde et bidrag til etablering af kystbeskyttelse. Det er op til kommunen, hvorvidt den ønsker at yde et bidrag og i givet fald hvor stort et bidrag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  ’Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelse’ for Dragør Kommunes del af risikoområde Køge Bugt / Sydamager har været udsendt i offentlig høring fra 16. december 2014 til 16. juni. 2015 Derved er kravet om minimum 6 måneders høring overholdt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokol fra C+I

  Analysen belyser ikke en løsning for Dragør Kommune og det sydlige Amager, men har kun fokus på sikring af det østlige Amager herunder Ørestad, Metro m.m. På den baggrund ønsker C og LA en løsning i form af Kystdige.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  C-gruppen foreslår, at Risikostyringsplanen godkendes med den tilføjelse, at Dragør Kommune ønsker at der etableres et kystdige som sikrer hele Amager

  For stemte             2 (C)

  Imod stemte               3 (A+T+V)

  Undlod at stemme     2 (L+O)

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU

  For stemte              4 (A+O+T+V)

  Imod stemte                 2 (C)

  Undlod at stemme               1 (L)

  Anbefales over for KB

  C videreførte protokoltilføjelse fra BEPU:

  Analysen belyser ikke en løsning for Dragør Kommune og det sydlige Amager, men har kun fokus på sikring af det østlige Amager herunder Ørestad, Metro m.m. På den baggrund ønsker C og LA en løsning i form af Kystdige.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Forslag fra C:

  at Risikostyringsplanen godkendes med den tilføjelse, at Dragør Kommune ønsker at der etableres et kystdige som sikrer hele Amager

  For stemte: 2 (C)

  Imod stemte: 12 (A+I+O+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte: 11 (A+ O + T + V)

  Imod stemte: 3 (C + I)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C og I:

  Analysen belyser ikke en løsning for Dragør Kommune og det sydlige Amager, men har kun fokus på sikring af det østlige Amager herunder Ørestad, Metro m.m. På den baggrund ønsker C og LA en løsning i form af Kystdige.

  Bilag

 • 10
  Implementering af politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget foretager en indledende drøftelse af status på området inden for udvalgets fagområde, samt drøfter mulige initiativer for øget medborgerskab.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2015 en ny politik for aktivt medborgerskab. Det blev endvidere besluttet, at der skulle igangsættes en videre proces, herunder en udarbejdelse af handleplaner på de enkelte områder.

  Forud for udarbejdelsen af handleplaner vil det være hensigtsmæssigt at få et billede af frivilligheden i Dragør. Der eksisterer ikke noget samlet overblik over frivillige aktiviteter i Dragør, og især når det drejer sig om de ikke-organiserede aktiviteter, er det svært at danne sig et overblik. Dragør Kommune har allerede ansøgt om støtte til en kortlægning på ældreområdet i regi af konsulentvirksomheden Marselisborg. I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner på de enkelte fagområder vil det være af afgørende betydning at kende til de relevante personer og aktiviteter på området.

  På samme vis er der en begrænset kontakt mellem Dragør Kommune og de ikke-organiserede frivillige. Det kan være svært at gennemskue, hvad Dragør Kommune kan bidrage med som samarbejdspartner, og det kan udefra være vanskeligt at gennemskue, hvilke medarbejdere der er de relevante partnere. For den nye borger i Dragør kan det endvidere være svært at overskue, hvor man skal henvende sig for at involvere sig frivilligt i lokalsamfundet. Andre kommuner har med held brugt et overblik og en simpel indgang til kommunen til at lette dette, blandt andet via hjemmesider og sociale medier.

  Forvaltningen igangsætter således en screening af frivillige aktiviteter i Dragør Kommune. På baggrund af screeningen samt udvalgets indledende drøftelse fremlægges udkast til handleplan for styrket medborgerskab inden for udvalgets fagområde i 1. kvartal 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Sagen drøftet.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker et overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BEPU lægger vægt på at forvaltningen har en god dialog med borgere og foreninger, med henblik på at sikre et smidigt samarbejde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BFKU ønsker overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør, til brug for videre drøftelse af aktivt medborgerskab.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Sagen drøftet. ØU ønsker en screening af nuværende frivillige aktiviteter på ØU’s område.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 11
  Ny takst for Flextur
  Sagsid.: 10/2161

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter sig for enten

  1.

  Ny grundtakst til Flextur fra 2016

  Eller

  2.

  Ny kommunetakst til Flextur fra 2016

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har vedtaget ny takst for Flextur gældende fra 17. januar 2016. Kommuner med Flextur kan enten vælge en ny grundtakst eller en ny kommunetakst. Movia skal have besked på kommunernes valg af takst inden den 1. december 2015 (bilag 1).

  Dragør Kommune har hidtil benyttet sig af Flexturs grundtakst.

  De nye takstmuligheder:

  - Den nye grundtakst ændres fra 24 til 36 kr. svarende til kontanttaksten for 3 zoner inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km derudover.

  - Kommunetaksten fastholdes til 24 kr. svarende til kontanttaksten for 2 zoner inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km derudover.

  - 10 % rabat ved online bestilling fastholdes.

  - 50 % rabat for børn hæves til at gælde for børn under 16 år, svarende til almindelig kollektiv trafik.

  - 50 % rabat til medrejsende udgår, så det svarer til almindelig kollektiv trafik.

  De to forskellige valgmuligheder afspejler kommuners forskellige ønsker til brugen af Flextur. Nogle kommuner har oplevet, at udgifterne til Flextur er steget meget, imedens andre har ønsket at fastholde et billigst muligt tilbud til borgerne, jf. i øvrigt bilag 2 og 3.

  Det kan tilføjes, at Dragør Kommune pr. 2016 indfører aften- og weekendkørsel på linje 33 fortsættende i linje 32s rute, så der igen er rutekørsel mellem Dragør og Søvang på alle ugens dage.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med nuværende grundtakst for Flextur er budgettet i 2016 for Dragør Kommune på kr. 112.000.

  Ved ændring til ny grundtakst forventes et budgetbehov på kr. 98.000.

  Ved ændring til ny kommunetakst forventes et budgetbehov på kr. 129.000.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  For stemte: 14 (A+C+L+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt

  Bilag

 • 12
  Boligplacering af flygtninge i 2016
  Sagsid.: 15/1822

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes hvilke af nedenstående modeller administrationen skal arbejde videre med og belyse nærmere i forhold til boligplacering af flygtninge som modtages i 2016:

  1. Opsætning af yderligere 25 boligpavilloner ved Hollænderhallen.
  2. Leje af ejendomme.
  3. Køb af ejendomme.
  4. Etablering af bofællesskaber i nogle af de større almene lejeboliger.
  5. Beslutning om anvisning af lejere til helårsejendomme som står tomme i mere end 6 uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 26. februar 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen blandt andet, at omindrette Rødtjørnens SFO til midlertidig boligplacering af flygtninge i bygningen samt i boligpavilloner på ejendommens friarealer.

  Det blev også besluttet at placere 25 boligpavilloner på et grønt areal ved Hollænderhallen når lovgivningen (en mindre ændring af planloven) gav mulighed for det.

  Foranstående løsninger – som begge er påbegyndt – skulle tjene til midlertidig boligplacering af de flygtninge som Dragør Kommune modtager i 2015 – i alt 38.

  Nu har Dragør Kommune modtaget oplysning om, at kommunen i 2016 kan forvente at modtage 48 flygtninge som skal boligplaceres.

  Dette aktualiserer, at der træffes fornyede beslutninger om hvilke boligplaceringsmuligheder administrationen skal arbejde videre med.

  Kommunen har overordnet pligt til at foretage permanent boligplacering af flygtningene, men i det omfang der ikke er permanente boliger til rådighed, kan der ske midlertidig boligplacering.

  Med den seneste revision af planloven, blev kommunens dispensationsmuligheder til midlertidig boligplacering af asylansøgere forøget.

  Planlovens § 5u åbner således mulighed for, at der kan dispenseres fra lokalplaner, og at der uden lokalplan kan ske ændret anvendelse af eksisterende bygninger og gennemføres byggearbejder, med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til asylansøgere, i kommunens byzoneområder og i St. Magleby landsby.

  Det er i begge tilfælde en betingelse, at tilladelserne tidsbegrænses til maksimalt 5 år, at opholdsstederne sikres mod støjgener, og at eventuelle tilladelser offentligøres på kommunens hjemmeside.

  Lovændringen har ikke medført en forøgelse af placeringsmulighederne i Dragør Kommune, siden Kommunalbestyrelsens sidste behandling af sagen, og derfor fremlægges igen nogle af de forslag til boligplaceringsmuligheder, som blev behandlet tidligere på året.

  Det skal indledningsvist oplyses, at ud af de boligplaceringsmuligheder som oplistes i indstillingen vil kun få – om nogen – kunne anvendes til permanent boligplacering af flygtninge.

  Det hænger navnlig sammen med de krav som stilles til permanent boligplacering. Kravene gennemgås overordnet i bilag 2. Et af kravene er, at lejer skal kunne betale den husleje, som den anviste bolig koster.

  Da enlige flygtninge uden børn fremover vil modtage kr. 5040 efter skat i integrationsydelse pr. mdr., og vejledende rådighedsbeløb er på kr. 3.000 pr. mdr., når alle faste udgifter er betalt, anslås huslejeudgifterne til permanent boligplacering maksimalt at måtte være på omkring kr. 2.000 pr. mdr. alt afhængigt af, om der er hjemmel til at udbetale boligstøtte til lejemålet.

  I bilag 1 til denne sag er foretaget en gennemgang og beskrivelse af de muligheder der er anført i indstillingens pkt. 1-5.

  I bilag 2 er oplistet de krav og regler som gælder i forhold til midlertidig og permanent boligplacering m.v. samt reglerne for opnåelse af boligstøtte.

  I bilag 3 gives et opdateret bud på udgifterne for scenarier for boligplacering af flygtninge. Det bemærkes, at der til dels er tale om ”kendte forudsætninger” fra sagens behandling i 2015.

  Generelt skal det anføres, at der under alle omstændigheder vil være behov for at viceværtsstillingen styrkes gennem tilføjelse af yderligere en ressource, således at der kan ske fortsat relevant opfølgning på boligplaceringerne og sikre at ordningen også fremadrettet er velfungerende.

  LOVE/REGLER:

  Der henvises til uddybende beskrivelse i sagens bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien som kendt på nuværende tidspunkt er beskrevet i sagens bilag 3.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  C-gruppen foreslår, at KB retter henvendelse til ministeren endnu engang og påpeger det helt urimelige og uansvarlige i, at der ikke kan dispenseres fra gældende lovgivning så pavilloner kan etableres i landzone og anmoder om en dispensation.

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme     2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Ad 1

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Undlod at stemme            1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme             1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte      3 (C+V)

  Undlod at stemme        2 (A+O)

  Faldet

  Ad 4

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme      1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 5

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme             1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra O:

  At sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på belysning af yderligere alternativer.

  For stemte: 2 (O)

  Imod stemte: 12 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet

  Ændringsforslag fra A:

  At punkterne 1-5 kan bringes i anvendelse under hensyn til den bedst mulige boligplacering og bedst mulig økonomi.

  For stemte: 3 (A)

  Imod stemte: 8 (V+C+O+I)

  Undlod at stemme 4 (T+L)

  Faldet.

  Forslag fra C:

  At KB retter henvendelse til ministeren endnu engang og påpeger det helt urimelige og uansvarlige i, at der ikke kan dispenseres fra gældende lovgivning så pavilloner kan etableres i landzone og anmoder om en dispensation.

  For stemte: 8 (A+C+V)

  Imod stemte: 6 (O+T+L)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Ad 1

  For stemte: 9 (A+C+I+V)

  Imod stemte: 6 (O + T + L)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 12 (A+C+L+T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Ad 3:

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (V+ A+ C+ O+ I)

  Faldet.

  Ad 4:

  For stemte: 13 (A+C+I+L+T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 5:

  For stemte: 12 (A+C+ L+T+V)

  Imod stemte: 3 (O + I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Boligselskabet Strandparken - referat fra styringsdialogmøde
  Sagsid.: 15/962

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at meddele Strandparken, at en opsigelse af anvisningspraksis til de 20 boliger i Strandparken afd. 1, 4 og 5 kommunen i dag har 100 % anvisningsret til, ikke kan accepteres, og at administrationen bemyndiges til at indgå drøftelse om en partiel opsigelse.

  2. at administrationen bemyndiges til at indgå forhandling og aftale om vilkår for et étårig forsøg med fleksibel anvisning således på betingelse af, at aftalen ikke medfører at Dragør Kommune får færre boliger tilbudt.

  3. at referatet i øvrigt tages til efterretning for så vidt angår punkterne A, B, C3, C4, D og E.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget den 20. august 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015 hvor det blev besluttet at:

  ”Der afholdes dialogmøde med Strandparken i Økonomiudvalget før sagen behandles yderligere.”

  Referat og bilag fra sagens tidligere behandling vedlægges denne sag som bilag.

  Dialogmødet blev afholdt den 1. oktober 2015 og på den baggrund fremsendes sagen på ny til behandling.

  Siden sagens behandling i august 2015 er der sket dét, at Boligselskabet Strandparken har reduceret omfanget af de boliger, som selskabet ønsker at opsige anvisningspraksis for fra 97 boliger til 20 boliger i afdelingerne 1, 4 og 5.

  Accepteres opsigelsen af kommunalbestyrelsen, vil kun hver fjerde ledige bolig ud af de 20 blive tilbudt kommunen.

  Strandparken tilkendegav i forbindelse med dialogmødet den 1. oktober 2015 et ønske om at forbeholde anvisningen af disse boliger til bl.a. personer med fysiske udfordringer såsom gangbesvær og lignende samt til ældre.

  Samtidig ønsker boligselskabet fortsat at indgå en etårig aftale om, at de samme afdelinger fredes for anvisning af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

  På dialogmødet blev tilkendegivet, at Dragør Kommune kunne anvise i prioriteret rækkefølge til andre afdelinger, men der blev ikke taget stilling til om, Dragør Kommune får et højere antal boliger end hver fjerde ledige i andre afdelinger i den etårige periode.

  På dette grundlag kan administrationen ikke anbefale at opsigelsen af den 100 % anvisningsret til de 20 boliger accepteres.

  Uagtet at boligmængden synes lav, vil det stille kommunen i en ringe situation i forhold til boliganvisning via kommunens ventelister såfremt alene hver fjerde ledige bolig ud af de 20 tilbydes kommunen.

  Administrationen anbefaler derfor, at der indledes forhandling om en partiel opsigelse af anvisningsretten til denne boligmængde; herunder således at de familieboliger der tilgodeser indretningsmæssige behov i relation til de borgere kommunen anviser, friholdes for opsigelsen, eller efter Kommunalbestyrelsens bestemmelse primært anvises til personer med handicap fordi den enkelte bolig vurderes at være indrettet særligt til denne gruppe.

  For så vidt angår Strandparkens ønske om en etårig forsøgsordning med selektiv anvisning, så er administrationen fortsat positivt indstillet på at drøfte de nærmere vilkår for en sådan aftale. Som beskrevet i referatet fra styringsdialogmødet er administrationens anbefaling betinget af, at aftalen ikke medfører at kommunen reelt får tilbudt færre boliger.

  Dette vil være tilfældet såfremt opsigelsen af anvisningspraksis for de 20 boliger accepteres.

  Som nye bilag i sagen vedlægges kopi af den del af Strandparkens præsentation på den 1. oktober 2015 som vedrører nærværende sag samt det på mødet rekvirerede faktaark over udlejning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Ad 1 og 2

  Godkendt.

  Ad 3

  For stemte:             14 (A+C+L+O+T+V)

  Undlod at stemme:   1 (I)

  Bilag

 • 14
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delegationsplanen har været drøftet på temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 hvorfor sagen nu genoptages i Økonomiudvalget.

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  Økonomiudvalget den 20. august 2015.

  Temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Forslag fra Liste T:

  Der puljes en række principielle spørgsmål som gennemgås på yderligere et temamøde

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  Sagen oversendes til KB for endelig beslutning

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  Bilag

 • 15
  Drøftelse af henvendelse fra Tårnby Kommune om ARCs fremtidige økonomi
  Sagsid.: 15/2115

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter henvendelse fra Tårnby Kommune om ARCs fremtidige økonomi.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommunalbestyrelse har den 8. oktober 2015 skrevet til kommunalbestyrelserne i kommunerne bag Amager Ressource Center (ARC). I brevet opfordrer Tårnby til, at kommunerne drøfter genforhandling eller ophævelse af den politiske aftale, som blev indgået i forbindelse med opførelsen af Amager Bakke. Brevet er vedlagt som bilag.

  På denne baggrund ønsker borgmesteren en drøftelse af henvendelsen fra Tårnby Kommune.

  Økonomiudvalget har den 20. august 2015 og den 10. september 2015 drøftet de 4 scenarier, som er under udredning. Et af scenarierne vedrører imødegåelse af ARCs forværrede økonomi ved ændring af den politiske aftale:

  Scenarie 3: ARCs forværrede økonomi imødegås ved ændring(er) af den politiske aftale

  Analyser viser, at det indenfor den eksisterende lovgivnings ramme er muligt at sikre ejerne en positiv forrentning af den investerede kapital (positiv NPV) med de givne forudsætninger vedr. energipriser, brændværdi, affaldsmængder, afgifter m.m.

  Det bærende element i løsningsmulighederne retter sig mod de to eneste elementer, som ARC aktivt kan påvirke: mængden af affald som energiudnyttes og udnyttelsen af ARCs forbrændingskapacitet.

  Forhold vedr. affaldsmængder er reguleret i den politiske aftale, der er implementeret ved beslutning i ARCs bestyrelse qua de vedtægtsændringer, der fulgte i kølvandet på ejeraftalen.

  Spørgsmålet om udnyttelse af energianlæggets kapacitet er i praksis reguleret af ARCs bestyrelse, der har givet ARCs direktion en instruks om, at anlæggets kapacitet ikke udnyttes med mere en 60 tons/t målt over et års gennemsnit. Udnyttelse af den fulde kapacitet forudsætter dog tilstedeværelse af tilstrækkelige affaldsmængder og enstemmighed i bestyrelsen.

  Se uddybning i bilag med scenariebeskrivelser.

  Arbejdet med scenarierne er igangsat, med borgmestrene som politisk styregruppe og kommunaldirektørerne som administrativ styregruppe.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Forslag fra C og L:

  C og L foreslår, at man tilslutter sig ønsket om at gendrøfte sagen i lighed med Tårnbys henvendelse

  For stemte 5 (C+L+O+T)

  Imod stemte 2 (A+V)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra V:

  V kan ikke stemme for forslaget, da V ønsker en afklaring af de igangværende analyser, før der tages endelig stilling til sagen.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 16
  Forslag fra T - ARC, drøftelse af økonomi og videre forløb
  Sagsid.: 15/2107

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i mail af 11. oktober 2015 anmodet om, at følgende sættes på dagsordenen.

  ”Drøftelse af økonomien i ARC og stillingtagen til det videre forløb.

  I lyset af den senere tids usikkerhed om økonomien i ARC ønskes en drøftelse af økonomien i selskabet. Drøftelsen skal dels ses på baggrund af brev af 8. oktober 2015 fra Tårnby Kommune. Dels på baggrund af vedhæftede notat af 18. januar 2011, som Liste T netop er kommet i besiddelse af, og som hermed fremsendes til KB. Notatet indeholder konklusionen af et notat, som EA Energianalyse den 9. december 2010 har udarbejdet til Københavns Kommune, og som Københavns Kommune har kommenteret og sammenholdt med Amager Forbrændingens kommentarer.

  Det fremgår af notatet af 18. januar 2011, at EA Energianalyse påpeger bl.a.:

  - stor usikkerhed om de fremtidige affaldsmængder i lyset af bl.a. liberalisering og udsortering af plast,

  - manglende regional koordinering af udbygning af forbrændingskapaciteten,

  - væsentligt højere anlægsinvestering end standardtal og i andre projekter,

  - anbefaling af en levetidsforlængelse og udskydelse af anlægsbeslutningen i 2 år.

  Liste T er ikke bekendt med, at bestyrelsen for AMF har fået forelagt notatet fra EA Energianalyse og heller ikke notatet fra 2011. Hvis dette er korrekt, er det meget beklageligt, da bestyrelsen herved har taget stilling til udbygningen af AMF på et ufuldstændigt grundlag.

  Under forudsætning af at sagsforløbet er korrekt beskrevet, finder Liste T, at ansvaret for det økonomiske uføre for ARC alene må falde på Københavns Kommune. Liste T ønsker på denne baggrund en fastlæggelse af det økonomiske ansvar og en genforhandling/ophævelse af aftalen.

  Liste T anmoder samtidig om, at notatet fra EA energianalyse af 9. december 2010 fremskaffes som dokument til ØUs behandling af sagen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Ad 1 fremskaffelse af dokumenter

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Ad 2 fastlæggelse af økonomisk ansvar

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Ad 1 fremskaffelse af dokumenter

  For stemte: 5 (I +L+T)

  Imod stemte: 10 (A + C + O + V)

  Faldet.

  Ad 2 fastlæggelse af økonomisk ansvar

  For stemte: 5 (I +L+T)

  Imod stemte: 10 (A + C + O + V)

  Faldet.

  Bilag

 • 17
  Forslag fra T - Fremtidig budgetlægning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/2108

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i mail af 11. oktober 2015 anmodet om at følgende sættes på dagsordenen:

  ” T-gruppen foreslår,

  1. at fremtidig budgetlægning i Dragør Kommune primært tager udgangspunkt i realiserede tal

  2. at fremtidig budgetlægning i Dragør Kommune fokuserer på, at der styres efter den strukturelle balance 1, som er driftsresultat før afdrag og anlæg”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Ændringsforslag fra L:

  Med henvisning til det af Liste T fremsatte forslag vedr. budgetteringsprincip, skal Amager Listen hermed fremsætte følgende ændringsforslag til pkt.1: at fremtidig budgetlægning i Dragør Kommune primært tager udgangspunkt i realiserede tal, der baserer sig på de foregående tre års specifikke regnskabstal.

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Ad 1

  For stemte 1 (T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Faldet

  Ad 2

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Ændringsforslag fra L:

  Med henvisning til det af Liste T fremsatte forslag vedr. budgetteringsprincip, skal Amager Listen hermed fremsætte følgende ændringsforslag til pkt.1: at fremtidig budgetlægning i Dragør Kommune primært tager udgangspunkt i realiserede tal, der baserer sig på de foregående tre års specifikke regnskabstal.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Ad 1

  For stemte: 3 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet

  Ad 2

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

 • 18
  Forslag fra T - Forbedret økonomistyring
  Sagsid.: 15/2109

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i mail den 11. oktober 2015 anmodet om, at følgende sættes på dagsordenen:

  ”I 2010 var Dragør Kommune i alvorlige økonomiske vanskeligheder og i den forbindelse foreslog Liste T en række økonomistyringsmæssige tiltag, som et enigt Økonomiudvalg besluttede, men som aldrig blev implementeret i forvaltningen.

  Nu kan Liste T se, at der er en alvorlig negativ udvikling i kommunens driftsøkonomi og derfor bør kommunen allerede nu stramme op på økonomistyringen.

  T-gruppen foreslår,

  1. at forvaltning og alle relevante enheder indfører månedsregnskaber, som konsolideres til et samlet månedsregnskab

  2. at månedsregnskabet tillige indeholder en verbal kvalitativ beskrivelse af de realiserede tal med særlig fokus på afvigelser – eksempelvis afvigelser større end 50.000 kr.

  3. at der indføres ekstraordinære tiltag i forhold til de områder, der er friholdt for decentralisering, fordi der kan være megen usikkerhed om udgifternes størrelse”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Ad 1-3

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

 • 19
  Lejevilkår - Dragør Havn (lukket)
  Sagsid.: 15/1943
 • 20
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til procedure for pressemeddelelser

  Peter Læssøe (T) spurgte til restanceinddrivelse og SKAT

  Peter Læssøe (T) spurgte til byttecentral

  Peter Læssøe (T) spurgte til selvforvaltning på havnen.