Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. december 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 19 udgår.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017
  Sagsid.: 15/985

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  udkast til ”Planstrategi 2015 – Fremtid med forankring” – med tilhørende ”Agenda 21 strategi” godkendes med henblik på endelig tilretning efter høring.

  2.

  at

  revision af den gældende Kommuneplan 2009 alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, i lighed med revision 2013, idet der ikke er behov for omfattende ændringer af kommuneplanen.

  3.

  at

  der gennemføres to handlinger i høringsperioden

  a. Annoncering med information om planstrategien og muligheden for indsendelse af høringssvar.

  b. Borgerrettede aktiviteter i høringsperioden med
  henblik på en bred inddragelse af borgere

  SAGSFREMSTILLING:

  I juni 2015 besluttede BEPU, ØU og KB en proces frem mod udarbejdelse, behandling og beslutning/godkendelse af planstrategi 2015. Der foreligger nu et forslag til planstrategi 2015, som indeholder oplæg til vision for Dragør Kommune.

  Tidligere besluttet proces

  I sagsfremstilling fra juni 2015 indgik forslag til, at planstrategi 2015 i højere grad end tidligere skal sætte rammerne for det langsigtede strategiske politiske arbejde, således at den også kan danne udgangspunkt for budgetlægning og langsigtet visionsarbejde.

  Sagsfremstilling fra juni 2015 beskrev også, at administrationen lægger op til en begrænset revision og ajourføring af kommuneplanen. Baggrunden er, at der ikke er sket omfattende ændringer af kommuneplanen.

  Det videre arbejde

  Det er hensigten, at den endeligt vedtagne vision, som forventes vedtaget med eventuelle ændringer efter høringsperioden, skal danne udgangspunkt for budgetlægning og være pejlemærke ved udarbejdelse af kommende strategier og politikker.

  Indhold i planstrategi 2015

  Forslag til planstrategi 2015 indeholder oplæg til kommunalbestyrelsens overordnede vision for Dragør Kommune. Oplæg til vision er udarbejdet på grundlag af temadag om vision med kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015. Det viste sig her, at der var enighed om en række overordnede kvaliteter og en iboende identitet i Dragør. Disse er indarbejdet i oplægget til vision.

  Derudover indeholder planstrategien beretninger, som giver borgerne et indblik i en række fokusområder i det politiske arbejde og i administrationens udførelse og drift.

  Endelig indeholder forslag til planstrategi 2015 Dragør Kommunes lokale Agenda 21 strategi. I henhold til planlovens kapitel 6a - og lighed med processen i 2007 og 2011 – skal der også offentliggøres en strategi for kommunens arbejde for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

  Forslaget til planstrategi 2015 vil blive revideret efter vedtagelse med henblik på endeligt layout og godkendelse af fotos. Det er muligt, at borgernes egne fotos kan indgå i den endelige version, såfremt det besluttes at lave en digital vandring som borgerinddragelse.

  Ajourføring af kommuneplanen

  Ifølge planloven skal der tages stilling til den kommende kommuneplan 2017 på nuværende tidspunkt. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplan 2017. Herunder skal det vedtages om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der udelukkende foretages ændringer i bestemte områder eller for særlige emner.

  Administrationen indstiller i lighed med beslutningen i 2013, at der udelukkende sker en planteknisk revision og ajourføring af kommuneplanen med indarbejdelse af vedtagne planer og relevante politikker siden sidst.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 587 af 27/05/2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planloven angiver, at forslaget til planstrategi skal udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Formålet med borgerinddragelsen er, at kvalificere forslaget til planstrategi og vision.

  Offentliggørelsen af forslag til planstrategi 2015 forventes – i lighed med tidligere praksis – at ske i lokalpressen og på hjemmesiden. Der vil være information om muligheden for at indsende bemærkninger, forslag og indsigelser.

  Derudover foreslår administrationen en digital borgerinddragelse, med det formål, at tiltrække en større gruppe borgere, end vi normalt får i tale ved traditionelle borgermøder. En digital borgerinddragelse i høringsperioden kunne for eksempel være i form af geocaching – en fysisk vandring/skattejagt, hvor mobiltelefonen guider deltagerne rundt i byen, og deltagerne skal svare på spørgsmål og bidrage med egne input. Metoden vil formentlig få en yngre generation i tale om visioner for livet i Dragør.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB, med tydeliggørelse af visionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme     2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Ad 3.

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  T-gruppen mener ikke, at en kommuneplanrevision er tilstrækkelig i forhold til de omfattende udviklingsmuligheder, som tegner sig i de kommende år. Se bl.a. Liste T’s forslag til proces for planstrategi på kommunalbestyrelsesmødet d. 22. juni 2015

  Bilag

 • 2
  Udbud af ny kommunal Svømmehal - frigivelse af anlægsbevilling
  Sagsid.: 15/2513

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 1.3 mio. kr. til at gennemføre udbud og indgå kontrakt på anlæg af ny kommunal svømmehal.

  2.

  at

  tids- og aktivitetsplanen for anlæg af ny svømmehal tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016 – 2019 er der afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen og et driftsbudget på 2.8 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. fra 2019.

  Projektet omhandler anlæg af:

  Funktion

  Areal m2 (ca.)

  • Svømmebassin (15x25 m) med 1- og 3-meters vippe
  • Varmtvandsbassin – på mindst 5x10 m og en dybde på ca. 1,4 m
  • Øvebassin – på mindst 8x12 m med varierende dybde på 0,0 – 0,9 m (strandbred)

  1.250

  • Wellnessområde med dampbad og plads til koldvandskar mv.

  150

  • Omklædningsrum med sauna (herre og damer)
  • Teknikområde
  • Depotområde

  750

  • Foyer med reception, bademesterkontor og mødepunkt

  150

  I alt

  2.300

  Den tidligere svømmehal var på i alt ca. 1.675 m2. Svømmehal udgjorde med bassiner på 950 m2, omklædningsrum, teknik og depot på 675 m2 og depot og kontor på 50m2. Der planlægges således med en svømmehal der er ca. 30% større end den tidligere svømmehal.

  Projektets omfang, indhold og økonomi er nærmere beskrevet i notatet om Dragør svømmehal af 18. august 2015 – se bilag 1. Notatet lå til grund for budget 2016.

  Proces

  Svømmehallen udbydes i totalentreprise med forudgående prækvalifikation og udbydes efter princippet ”det økonomisk mest fordelagtige” projekt.

  Processen betyder, at der udvælges 5 entreprenører til at give tilbud på den nye svømmehal. Entreprenøren er eneansvarlig for hele bygge- og anlægsarbejdet. De 5 entreprenører udvælges efter en prækvalifikation, hvor entreprenørfirmaer ansøger om at komme i betragtning til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker på baggrund af erfaring mv med at bygge svømmehaller.

  Kommunen udarbejder et byggeprogram, som vil ligge til grund for udbuddet. I materialet beskrives de funktioner, krav og ønsker som kommunen har til den kommende svømmehal. Hver entreprenør udarbejder herefter et konkret projekt med økonomi, som deres tilbud på opgaven. De 5 projekter vil herefter blive vurderet og der vil blive gennemført forhandling før kommunen udpeger den entreprenør som vinder kontrakten på den nye svømmehal.

  Der er udarbejdet en revideret tidsplan for projektet, idet der er ny udbudslov på vej igennem folketinget. Tidligere var det muligt at skrive udbudsmaterialet samtidigt med at der blev annonceret efter entreprenører til at give tilbud. Dette er ikke mere muligt. Nu skal materialet være færdigt før annoncering og godkendelse af entreprenører. Ændringen betyder at en længere udbudsproces end tidligere.

  Den nye lov giver mulighed for at udbyder (Kommunen) kan indgå forhandling med entreprenørerne før der indgås kontrakt. Det har ikke tidligere været muligt. Forhandling før kontrakt giver mulighed for et bedre og mere præcist kontraktgrundlag.

  Den nye udbudslov betyder samlet set at udbudsprocessen bliver længere end tidligere.

  Revideret tids- og aktivitetsplan fremgår af bilag 2

  Brugerinddragelse

  Der planlægges med en fælles besigtigelse af Stevnsbadet med dialog om byggeprogrammet for Kommunalbestyrelsen, Bestyrelsen for Hollænderhallen, svømmeklub, ældrerådet, handicaprådet og medarbejdere i Hollænderhallen. Afsættet for byggeprogrammet er materialet, som blev udarbejdet i forbindelse med overvejelserne om at opføre og drive svømmehallen i OPP (Offentlig-privat-samarbejde). Inddragelsen påtænkes afslutte med en høringsrunde hos brugerkredsen før udkast til udbudsmateriale forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  Aktiviteten fremgår af notatet Dragør Svømmehal den revideret tids- og aktivitetsplan i bilag 2.

  Politisk behandling

  Projektet forventes behandlet 6 gange før svømmehallen kan indvies til maj 2019:

  - Frigivelse af anlægsbevilling til udbudsproces (december 2015)

  - Godkendelse og udbudsmateriale (marts 2016)

  - Godkendelse af tilbudsgivere - prækvalifikation (maj-juni)

  - Godkendelse af vinder at udbudsrunden og frigivelse af anlægs    bevilling for 2017 (januar 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2018 (januar 2018)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2019 (januar 2018)

  Anlægsbevilling

  Budgetoverslag for udbudsprocessen er på i alt 1.3 mio. kr. Udbudsprocessen løber fra december 2015 til februar 2017, hvor der forventes indgået kontrakt med vindende entreprenør. Budgettet omfatter aktiviteterne:

  - Byggeprogram

  - Udbudsrådgivning (udbudsproces, udbudsmateriale, forhandling)

  - Vederlag til tilbudsgivere

  - Granskning ifm tilbud (specifik faglig rådgivning til gennemgang

  at tilbud for at minimere risiko)

  - Møder mv.

  Budgettet er en del af den samlede anlægsøkonomi på 65 mio. kr.

  Nedrivning af tidligere svømmehal

  En nedrivning af den tidligere svømmehal koster i størrelsesordenen 2.5 – 3 mio. kr. Der er ikke afsat midler til nedrivning af den tidligere svømmehal i anlægsbudgettet på 65 mio. kr. til ny svømmehal. Der er i budget 2016 i øvrigt ikke afsat midler til nedrivning.

  Der er i forudsætningerne for projektet forudsat at den tidligere svømmehal nedrives og at området indgår som en mulig lokalitet for en ny svømmehal. Det er forvaltningens vurdering at den bedste placering er i området, hvor den tidligere svømmehal ligger. Placeringen vil give den bedste sammenhæng med Hollænderhallen og det øvrige område. I bilag 3 er vedlagt placeringsanalyse for ny svømmehal.

  Forvaltningen har senest i 2012 vurderet, at det vil koste i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. at genanvende svømmehallen som almindehal til fx bordtennis, karate, foredrag, film og musik. Forslaget omhandler etablering af nye gulve, ventilation og strøm. Hallen vil have en størrelse på 950 m2 og dens anvendelse vil være begrænset, idet der er begrænset lofthøjde. Såfremt det overvejes at genanvende hallen bør der udarbejdes et konkret projekt og en ny gennemgang af bygningens stand.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budget 2016 – 2019 afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af ny kommunal svømmehal. Beløbene fordeler sig i budgettet med:

  2 mio. kr. i 2016

  8 mio. kr. i 2017

  40 mio. kr. i 2018

  15 mio. kr. i 2019

  Anlægsbevillingen på 1.3 mio. kr. er inkluderet i den samlede anlægsbevilling på 65 mio. kr.

  Der er intet at bemærke mht. personaleforhold

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges med brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet for ny kommunale svømmehal jf. Udkast til revideret tids- og aktivitetsplan – bilag 2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra udvalget:

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1.3 mio. kr. til at gennemføre udbud og indgå kontrakt på anlæg af ny kommunal svømmehal, og at nedrivning af den gamle svømmehal medtages i udbudsprocessen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad.2

  Taget til efterretning.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Tilføjelse af Ad.3

  Høring af Ungdomsskolen, Ungdomsrådet og Dragør Vandaktivitet.

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At ”og indgå kontrakt” tages ud af anbefalingen fra BFKU den 2. december 2015

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Til efterretning med bemærkning om, at der også afholdes borgermøde

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Til efterretning med tilføjelse af, at der planlægges en mere åben høring

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Anbefaling fra ØU:

  Ad 1:

  For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt

  Ad 3:

  For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Fortsat behandling - lejevilkår, Dragør Havn (lukket)
  Sagsid.: 15/1943
 • 4
  Frigivelse - Genopretning af veje 2016
  Sagsid.: 15/2508

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 2.097.200 i budget 2016, til genopretning af veje, og at beløbet frigives.

  2.

  at

  der overføres kr. 750.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).

  3.

  at

  der afsættes kr. 400.000 på anlægsprojektet Jordlægning af

  luftledninger til indkøb af jordkabel og materialer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2016 afsat kr. 2.097.200 til genopretning af veje 2016.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 1.600.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2016.

  Heraf afsættes kr. 750.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

  1. Der afsættes ca. kr. 300.000 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.

  2. Der afsættes ca. kr. 197.200 til akutte opgaver, reparationer mv.

  I 2016 planlægger forvaltningen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der ikke skal foregå opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Fælledvej nord for Bachersmindevej samt på Skydebanevej.

  Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på kabellægningsarbejde, således at de resterende strækninger med ca. 10 km luftledning uden forberedt jordkabel så vidt muligt får nedgravet et jordkabel i 2016. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

  Det er en omprioritering i forhold til hidtidig strategi, der er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes et år af hensyn til jordkabellægningen. Følgende veje står umiddelbart for tur: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget.

  Såfremt udvalget beslutter ikke at afsætte kr. 400.000 til indkøb af jordkabel mv, vil forvaltningen ikke omprioritere og i stedet for fortsætte den hidtidige strategi og prioritere vejene med fortovsopretninger forud for slidlag.

  De afsatte anlægspenge til anlægssjakket omfatter lønudgifter, og beløbet svarer stort set til det beløb, der afsættes til ekstern entreprenørs opretningsarbejde forud for asfaltslidlag. Ved frigivelse af anlægsbudgettet inden udgangen af december måned 2015 kan anlægssjakket videreføres i 2016 uden problemer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på kr. 2.097.200 til genopretning af veje 2016 er afsat i anlægsbudget 2016.

  Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 750.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til anlægssjakket (det sorte hold).

  Anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger i samarbejde med DONG er ved at være færdigt. Projektet udviser et mindre forbrug på ca. kr. 1.500.000. Heraf foreslår forvaltningen, at der anvendes kr. 400.000 til indkøb af 10 km jordkabel og fliser i nødvendigt omfang til nedgravning af jordkabel i eget regi, så alle luftledninger i kommunen kan fjernes i forbindelse med energirenoveringen af vejbelysningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

 • 5
  Genbrugsplads - gebyr for erhvervsaffald
  Sagsid.: 15/2512

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at gebyr for erhvervsaffald på Dragør genbrugsplads reduceres til niveauet for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev vedtaget nye og højere gebyr for erhvervs aflevering af affald på genbrugspladsen for 2016. Gebyret blev godkendt i forbindelse med godkendelse af budget 2016 for Dragør Kommune.

  Gebyrerne godkendes normalt først i bestyrelsen for ARC med anbefaling om at kommunerne efterfølgende godkender gebyrerne. Det sker normalt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Dragør Kommune. Processen sikrer ens gebyr for virksomhederne i oplandet til ARC (Tårnby, Dragør, Hvidovre, Frederiksberg og København). I år besluttede Københavns Kommune imidlertid ikke at godkende de højere gebyrer for erhverv som ARC bestyrelse havde godkendt og anbefalet ejerkommunerne at godkende. Hvidovre og Frederiksberg har ligeledes valgt ikke at hæve taksterne, da Københavns Kommune besluttede ikke at hæve taksterne. Tårnby og Dragør har hævet taksterne, som anbefalet af bestyrelsen for ARC.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at Dragør Kommune tager stilling til om gebyret skal hæves eller fastholdes på niveau med gebyrsatsen fra 2015. Forvaltningen foreslår at gebyret videreføres uændret fra 2015 til 2016 i lighed med de øvrige kommuner:

  Gebyr 2016, oprindeligt indstillet

  Gebyr 2015, der foreslås videreført

  Pris. Pr. besøg (klip)

  Kr. ex. moms

  Kr. ex.moms

  Personbil

  Kassevogn

  Ladvogn

  Farligt affald 0-10 kg

  Farligt affald 10-25 kg

  160

  220

  370

  80

  170

  100

  170

  320

  80

  160

  Abonnement

  Personbil

  Kassevogn

  Ladvogn

  5.800

  10.500

  15.700

  2.100

  3.600

  6.400

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Gebyret giver i størrelsesordenen 150.000 – 200.000 kr. i årlig indtægt. Uændret gebyr forventes ikke at have væsentlig indflydelse på driftsbudgettet for renovation for Dragør Kommune, da der er tale om begrænset erhvervsmæssig brug af pladsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  For stemte:

  5 (C+I+V+T+Birger Larsen(O))

  Imod stemte:

  2 (A+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte                5 (C+L+T+V)

  Imod stemte            2 (A+O)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 11 (C+I+L+V+T+ Birger Larsen (O))

  Imod stemte: 4 (A + Morten Dreyer (O))

  Godkendt.

 • 6
  Godkendelse af takster for vand og spildevand for 2016
  Sagsid.: 15/2558

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender vand- og spildevandstaksterne for 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for vand og spildevand, som HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætter under eller lig prislofterne, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. vandsektorloven.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

  HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ bestyrelsers godkendte takster for 2016 fremgår af tabellen nedenunder. Endvidere er der to eksempler på årsafregninger for forskelligt forbrug.

  Takster 2016 og foregående år

  HOFOR Dragør

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2015-16

  Takst kr.

  Takst kr.

  Takst Kr.

  Takst Kr.

  Takst Kr.

  Ændring

  Vandafledningsbidrag

  30,00

  30,64

  28,08

  30,20

  31,26

  4 %

  Vandpris

  8,21

  8,38

  12,58

  10,53

  9,74

  -7 %

  Vandafgift til staten

  5,23

  5,46

  5,46

  5,86

  5,86

  0 %

  Statslig ressourceafgift

  0,67

  0,67

  0,67

  0,67

  0,39

  -42 %

  Forbrugsafhængige takster inkl. afgift og moms.

  55,14

  56.44

  58,49

  59,07

  59,07

  0 %

  Abonnement inkl. moms

  441,15

  441,15

  441,15

  441,15

  441,15

  0 %

  Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år

  4.731

  4.841

  5.016

  5.065

  5.065

  0 %

  Årsregning for parcelhus med forbrug på 140 m3 pr. år

  8.160

  8.342

  8.629

  8.711

  8.711

  0 %


  Takstfastsættelsen for HOFOR Dragør 2016 er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter fra Forsyningssekretariatet – se bilag 1 og 2.

  HOFOR Dragør takster og Forsyningssekretariatets prislofter

  Takster kr.

  Prislofter kr.

  Vand pr. m3

  15,99

  18,59

  Vandafledningsbidrag pr. m3

  31,26

  36,78

  Takster og prislofter er inkl. afgifter, men ekskl. moms.

  Nye lovregler i 2013 introducerede en rabatordning og en trappemodel med 3 trin for betaling af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvor der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Rabatten afhænger af vandforbruget. På trin 1 er der ingen rabat, og efter en indfasning over 5 år fra 2014 udgør rabatten 20 % på trin 2 og 60 % på trin 3 i 2018.

  Trappemodellen - takster 2016 for vandafledningsbidrag pr. m3

  Vandforbrug

  Kr. ekskl. moms

  Kr. inkl. moms

  Trin 1

  Op til 500 m3

  31,26

  39,08

  Trin 2

  500-20.000 m3

  27,54

  34,43

  Trin 3

  Over 20.000 m3

  20,03

  25,04

  Takstbilag med alle priser, specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal, årsrapporter m.m. - se bilag 3-8

  Klimatilpasning, rensning af centrale spildevandsledninger og renovering af vandforsyningsnettet er i øvrigt blandt fokusområderne i 2016.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/2013)

  Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010)

  Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LOV nr. 902 af 04/07/2013).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2015 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

  Det betyder at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Forslag fra Liste T:

  Sagen udskydes en måned

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra forvaltningen:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at nedgangen i den statslige ressourceafgift på 0,28 kr. tilfalder Dragørs borgere som en besparelse.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+L+T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  T-gruppen finder, at HOFOR i højere grad skal arbejde for, at den samlede vandafgift og vandafledningsafgift bør konvergere mod en fælles lavere omkostning for brugerne. Dette skal ses i relation til afgifterne i f.eks. Tårnby kommune.

  I og L tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 7
  Opkrævning af garantiprovision
  Sagsid.: 15/2581

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen godkender opkrævning af garantiprovision for garantistillelse for HOFOR Dragør Vand A/S’ og HOFOR Dragør Spildevand A/S’ låneoptagelser.
  1. at satsen på garantiprovisionen fastsættes til 0,3 %.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i et notat den 1. oktober 2014 fastsat, at kommuner har pligt til at opkræve garantiprovision på markedsvilkår for en garanti stillet til kommunale vand- og spildevandsselskabers låneoptagelse.

  Hvis der ikke opkræves garantiprovision, vil det betyde, at kommunen giver et tilskud til vand- eller spildevandsselskabet, og det vil rykke byrdefordelingen mellem kommunens borgere, hvilket ikke er i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet efter kommunalfuldmagten.

  Se bilag 1

  Garantiprovision og kommunerne i HOFOR

  Dragør Kommune har hidtil ikke opkrævet garantiprovision for lånegarantier til HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse.

  Men i forbindelse med kommunens årlige indberetning efter stoploven til Forsyningssekretariatet om uddeling og vederlag fra vand og spildevandsforsyninger i 2014, har forvaltningen tilkendegivet, at Dragør Kommune fra og med 2015 vil opkræve garantiprovision.

  Blandt kommunerne i HOFOR er Dragør Kommune den eneste kommune, som ikke opkræver garantiprovision. De øvrige kommuner opkræver mellem 0,2 % og 0,5 % i garantiprovision for lånoptagelse til deres vand- og spildevandsselskaber.

  Kommuner i HOFOR

  Kommune

  Provisionssats

  Afregning

  Albertslund Kommune

  0,5

  Helårlig forud

  Brøndby Kommune

  0,5

  Helårlig forud

  Dragør Kommune

  Herlev Kommune

  0,5

  Helårlig bagud

  Hvidovre Kommune

  0,2

  Halvårlig forud

  Københavns Kommune

  0,3

  Halvårlig forud

  Rødovre Kommune

  0,3

  Helårlig forud

  Vallensbæk Kommune

  0,3

  Helårlig bagud

  Vallensbæk Kommune, Rødovre Kommune og Københavns Kommune opkræver 0,3 % i garantiprovision. Det er også de kommuner, der senest har indført eller ændret provisionssatsen.

  Det skønnes, at satsen på 0,3 % svarer til markedsværdien af garantipræmien på de finansielle markeder med det nuværende renteniveau.

  Forvaltningen mener derfor, at Dragør Kommunes sats for garantiprovisionen også bør være 0,3 % i lighed med de ovennævnte tre kommuner.

  Hvis renteniveauet ændres de kommende år, og det får betydning for garantistillelsen og garantiprovisionen, kan kommunalbestyrelsen beslutte at ændre satsen.

  Opkrævning af garantiprovision og forbrugerne

  Garantiprovisionen opkræves helårlig bagud på baggrund af HOFOR Dragør vand- og spildevandsselskabernes restgæld ultimo 2015 for lån med garantistillelse. Og på samme måde fremover.

  Garantiprovisionen indregnes først i vand- og spildevandstaksterne for 2017 på baggrund af HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ årsregnskaber for 2015, der først foreligger i 2016.

  Garantiprovisionen vil få en meget beskeden betydning for vand- og spildevandspriserne, som det fremgår af beregningerne i tabellerne nedenunder, hvor der er anvendt en provisionssats på 0,3 % som eksempel.

  Forbrugerne skal betale for garantiprovisionen, men får til gengæld en økonomisk fordel gennem HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse med garantistillelse, fordi rentesatsen er lavere.

  HOFOR Vand Dragør - Garantiprovision

  Restgæld med garantistillelse pr. 31.12.2015

  3.677.332

  kr.

  Sats for garantiprovision

  0,3

  %

  Beregnet garantiprovision

  11.032

  kr.

  Budgetteret vandforbrug i 2015

  436.733

  m3

  Garantiprovision pr. m3 (afrundet)

  3

  øre

  HOFOR Spildevand Dragør - Garantiprovision

  Restgæld med garantistillelse pr. 31.12.2015

  5.796.000

  kr.

  Sats for garantiprovision

  0,3

  %

  Beregnet garantiprovision

  17.388

  kr.

  Budgetteret spildevandsafledning 2015

  666.125

  m3

  Garantiprovision pr. m3 (afrundet)

  3

  øre

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af garantiprovision og satsen på 0,3 % er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

  Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Udvidelse af terrasse for Dragør Sejlklub, genbehandling
  Sagsid.: 15/1762

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  Dragør Sejlklubs ansøgning om disponering af kommunalt areal til udvidelse af hegnet terrasse imødekommes,

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at forhandle og fastlægge indholdet i en lejeaftale, med baggrund i de grundlæggende betingelser, som beskrives i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i BEPU den 6. oktober 2015 blev følgende besluttet:

  1. At udvalget finder at ansøgning om udvidelse af Dragør Sejlklubs terrasse skal nyde fremme,
  2. At sagen genbehandles efter udredning af forhold omkring lejeaftale og lejeøkonomi, samt høring af de omboende i nærområdet.

  Sagsfremstilling fra sagens behandling i BEPU den 6. oktober 2015:

  ”Plan og Teknik har modtaget ansøgning fra Dragør Sejlklub om tilladelse til at udvide deres terrasse mod øst langs stensætningen med ca. 35 m2 (bilag 1).

  Ansøgningen begrundes med for snæver plads på nuværende terrasse ved events i tilknytning til større kapsejladser samt behov for flytning af klubbens flagmast frem på den ønskede udvidede terrasse, med henblik på bl.a. benyttelse som signalmast ved kapsejladser i lagunen.

  Udformning af terrasseudvidelsen fremgår af fremsendt plantegning og reference-eksempel på en terrasse til en havnerestaurant i Båstad.

  Terrasseudvidelsen, der bygges ud over en del af stensætningen, vil inddrage et par m2 af molearealet øst for nuværende terrasse, i det ”spidse hjørne”.

  Terrassedækket udføres som plankedæk og der opsættes læbeskyttelse i form af ny hegning med transparente plader. Det nye hegn skal også erstatte nuværende plankeværk omkring den eksisterende terrasse.

  Planforudsætninger:

  Arealet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 7 for den gamle havns landarealer. Byplanvedtægten indeholder ikke specifikke bestemmelser om indretning og udformning ubebyggede arealer. Grænsen for byplanvedtægten mod nord mod ”Madsens Krog” (jolleoplægsarealet), følger flugten af den nordligste bebyggelse.

  Ved tidligere byggeri og anlæg (bådskure mv.) i området er denne afgrænsning respekteret, blandt andet af hensyn til det åbne udsyn fra baglandet ud over Øresund.

  Det opfyldte areal i ”Madsens Krog” (jolleoplæg mv.) er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, og som sådan beliggende i landzone.

  Vurdering af forslaget:

  Udformningen med et plankedæk i sammenhæng med det eksisterende plankedæk nord for klubhuset, vil skabe en fin helhed. Terrasseudbygningen overskrider flugten af den nordligste bebyggelse i området med ca. 5 meter og vil i en vis udstrækning påvirke udsigten fra Strandstien.

  Selv om hegning omkring terrassen udføres med transparente plader, vil udvidelsen mod nord betyde en vis visuel afskærmning af udsigten fra baglandet ud langs nordre mole. Der bør dog henses til, at oplæg af joller på arealet ud for klubhuset i dag betyder en begrænsning af udsigten.

  Høring / udtalelser:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) har på sit møde den 26.2.2015 behandlet ansøgningen om udbygning af terrassen ud over stensætningen og flytning af flagmast hertil. BBH besluttede at kunne tilslutte sig forslaget ud fra havnetekniske forhold.

  Såfremt det besluttes, at ansøgningen skal nyde fremme, skal der efterfølgende tages stilling til vilkår i en lejeaftale, herunder også lejeøkonomi og forhold i relation til den delvist kommercielle restaurationsdrift i klubhuset.

  En lejeaftale skal i givet fald behandles og godkendes i Økonomiudvalget.”

  Som opfølgning på udvalgets beslutning er der gennemført høring af beboerne i de ejendomme ud til Strandstien, der mest direkte vil kunne se terrasseudbygningen.

  Der er ikke modtaget høringssvar.

  De stedlige søsportsklubber i ”Madsens Krog” og ved Nordre Mole er direkte blevet hørt om ansøgningen. Dragør Frømandsklub har ingen bemærkninger. I et fælles høringssvar fra Dragør Roklub, Dragør Kajakklub og Kajakklubben Pilen støttes ansøgningen med bemærkninger om udformningen af hegn (bilag).

  BBH har på sit møde den 12. november 2015 fået orientering om og drøftet udvalgets beslutning ved sagens første behandling. Det konstateredes, at den aktuelle ansøgning er identisk med den ansøgning som BBH behandlede i februar 2015.

  Drøftelsen i BBH har givet anledning til en supplerende udtalelse fra ansøger, Dragør Sejlklub, der i e-mail af 16. november 2015 bl.a. anfører, at projektet ikke findes at begrænse udsigten, og at restaurationen ikke er involveret i klubbens ønske om udvidelse af terrassen. Udvidelsen er en forudsætning for, at der kan opsættes et stort telt når klubben har events.

  Forhold omkring udlejning af kommunalt areal og lejeøkonomi mv. er beskrevet under ”Økonomi/personaleforhold”.

  LOVE/REGLER:

  Projektets planforudsætninger er beskrevet i sagsfremstillingen.

  Lovgivning mv. i forhold til lejeaftale er beskrevet under ”Økonomi/personaleforhold”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I forhold til Dragør Sejlklubs ønske om at udvide klubbens terrasse er der følgende bemærkninger og anbefalinger fra Borgmestersekretariatet af juridisk karakter:

  For at kunne udvide terrassen er det nødvendigt, at klubben lejer et areal af Dragør Kommune.

  Kommunen er forpligtet at opkræve markedspris ved udlejning af arealer.

  Markedsprisen defineres som enten fastsat gennem en sagkyndig valuarvurdering eller som højeste opnåelige pris i markedet, baseret på et offentligt udbud.

  Et udbud kommer ikke på tale i sagen, da der alene er én interesseret byder, og derfor anbefales det at markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  Det skal i den forbindelse afklares nærmere om arealet tænkes anvendt som led i driften af sejlklubbens café, eller om anvendelsen af denne del af terrassen alene har ikke-kommerciel karakter. Denne afklaring skal ske dels af hensyn til lejeaftalens nærmere vilkår og dels af hensyn til fastsættelse af markedslejen for arealet.

  Lejen skal betales årligt forud.

  Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå lejeaftale på de foran skitserede vilkår, i det omfang ansøgningen om udvidelse af sejlklubbens terrasse imødekommes.

  I forhold til anden lovgivning skal man også fremtidigt være opmærksom på, om den kommercielle del af klubbens aktiviteter medfører reduktioner i tilskud fra f.eks. folkeoplysningsloven eller reducerer muligheden for – efter ansøgning – at blive hel eller delvist fritaget for at betale grundskyld.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  2 (I+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Ad 1+2

  For stemte 6 (A+C+L+O+T)

  Imod stemte 1 (V)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra V:

  V mener, at alle forhold skal være oplyst før ansøgning imødekommes og forhandlinger optages

  Bilag

 • 9
  3. Budgetopfølgning BEPU
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 137.444 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2015 samlet set vil have et merforbrug på 137.444 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 9


  Teknik og Miljø

  Beløbet er bevillingsomplacering til BEPUs område på sektor 9 fra ØUs område mhp. dækning af udgifter til kontingent til ”Væksthuse”.

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor.

  137.444

  Afvigelse i alt

  137.444

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 137.444 kr., som tages fra kassen, men som modsvares af en tilsvarende mindreudgift på ØU’s område.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den. 1. december 2015.

  Økonomiudvalg den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning foretages bevillingsomplaceringer fra ØU’s område til BEPU’s område på 137.444 kr.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  3. Budgetopfølgning BFKU 2015
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -1.414.130 kr., som tilføres kassen og

  2.

  at

  der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BFKUs område på i alt 264.803 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU’s område i 2015 samlet set vil have en mindreudgift på 1.149.327 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3

  Folkeskole

  172.320 kr. skal fordeles til institutioner på sektor 3 fra lokallønspuljen, som ligger på sektor 9. Beløbet er en bevillingsomplacering til BFKUs område fra ØUs område

  +172.320

  Sektor 4

  Kultur og Fritid

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  0

  Sektor 5

  Børn og

  Pædagogik

  92.483 kr. skal fordeles til institutioner på sektor 5 fra lokallønspuljen, som ligger på sektor 9. Beløbet er en bevillingsomplacering til BFKUs område fra ØUs område

  +92.483

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Generelt mindreforbrug som følge af færre anbringelser – dels på kostskoler (-1,0 mio.kr.), dels anbragte i plejefamilier i andre kommuner (-0,4 mio.kr.)

  -1.414.130

  Afvigelse i alt

  -1.149.327

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.414.130 kr., som tilføres kassen, og at der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BFKUs område på i alt 264.803 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 2. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  3. Budgetopfølgning 2015, SSU
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -821.809 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2015 samlet set vil have et mindreforbrug på 821.809 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Det har ikke været muligt at indhente den effektiviseringsbesparelse, der blev lagt ind på førtidspension.

  +736.115

  Sektor 7

  Ældre og handicappede

  De Det indskrevne beløb på

   -1 -1.557.924 kr. er i princippet en budgetomplacering til Økonomiudvalgets område afdrag på et lån til finansiering af ældreboliger, som ved en fejl lå på Sektor 7.

  -1.557.924

  Afvigelse i alt

  -821.809

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -821.809 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

  Social- og Sundhedsudvalget, minus Peter Læssøe (T), anbefaler

  1.

  at

  der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 736.115 kr. som finansieres af kassebeholdningen

  2.

  at

  der foretages bevillingsomplaceringer fra SSU’s område til ØU’s område på 1.557.924 kr.

  Peter Læssøe (T) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  3. budgetopfølgning 2015 på ØU’s område
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at det forventede regnskab tages til efterretning, og

  2. at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 3.216.198 kr., som finansieres af kassebeholdningen og

  3. at der foretages bevillingsomplaceringer til ØUs område fra SSUs område på 1.557.924 og fra ØUs område til til BEPUs og BFKUs og områder på i alt 402.247 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det forventede regnskab for 2015 vedlægges til orientering som bilag 1.

  Det forventede regnskab for 2015 er udarbejdet ud fra den kendte viden om økonomien, men kan ændre sig begrundet i de hændelser, der vil ske i løbet af året.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er ØU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at ØU’s område i 2015 samlet set vil have et merforbrug på 4.371.875 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Beskæftigelsesområdet

  Beløbet skyldes en effektiviseringsbesparelse, som ikke kan realiseres.

  614.826

  Sektor 6

  Integration

  Beløbet vedr. flere flygtninge

  2.534.493

  Sektor 9

  Forvaltning

  Beløbet er en bevillingsomplacering fra ØUs område på sektor 9 til BEPUs område på sektor 9 vedr. kontingent til ”Væksthuse”.

  Merudgifter til det forpligtende samarbejde med Tårnby, delaftale 1a – vedr. hjælpemidler.

  264.803 kr. skal fordeles som en bevillingsomplacering til institutioner på BFKUs område fra lokallønspuljen, som ligger på ØUs område

  -137.444

  66.879

  -264.803

  Sektor 10

  Renter

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  0

  Sektor 11

  Finans

  Det indskrevne beløb på

  1.557.924 kr. er en bevillingsomplacering fra SSUs område til afdrag på et lån til finansiering af ældreboliger, som ved en fejl lå på sektor 7.

  1.557.924

  Afvigelse i alt

  4.371.875

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på ØU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 3.216.198 kr., som finansieres af kassebeholdningen og at der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BEPUs, BFKUs og SSUs områder på i alt 1.155.667 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Decentraliseringsoverførelser 2015-2016 BEPU
  Sagsid.: 15/2478

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der overføres et mindreforbrug/overskud på i alt 376.532 kr. på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BEPUs område. Hele beløbet finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2015 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2015.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2016 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2015. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Det opgjorte mindreforbrug vedrørende de decentrale regnskaber for Havnen og Bygningsvedligehold og det opgjorte merforbrug vedrørende Energipuljen ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan overføres ved politisk beslutning.

  Det opgjorte mindreforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Vej og Gartner ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der overføres et mindreforbrug/overskud på 376.532 kr., som finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Anlægoverførsel fra 2015 til 2016
  Sagsid.: 15/2590

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 20.624.509 kr. fra 2015 til 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2015, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 20.624.509 kr.

  Anlægsudgifter adskiller sig fra drift ved at udgifterne er tilknyttet et projekt og typisk først afregnes når projektet er afsluttet. Det vil sige, at bevillinger vedr. projekter som er igangsat, men ikke afsluttet, eller som er forskellige grunde ikke er igangsat, overføres til næste budgetår.

  Det drejer sig om projekter om 20.624.509 kr. til projekter, der fortsætter i 2016, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en bevilling i 2015 på -20.624.509 kr.. Dvs. beløbet tilgår kassen i 2015, men tages op af kassen igen i anlægsbudgettet for 2016.

  Oversigt tabellen i bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en negativ bevilling på 20.624.509 kr. til kassebeholdningen i 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Udmøntning af budget 2016 - 2019
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2016 – 2019 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2015 budget 2016 – 2019. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet. De enkelte fagudvalg skal godkende udmøntningsplanen inden for eget udvalgsområde. Formålet med udmøntningsplanen er dels at skabe tydelighed om hvordan budgettet udmøntes og dels at kunne udmelde budgetter for 2016 hurtigst muligt, forventelig i december 2015, så de enkelte institutioner/afdelinger i god tid kan indrette aktiviteterne herefter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Som de foregående år udarbejder administrationen en budgetavis, der formidler budget 2016 – 2019 til borgerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Godkendt

  Bilag

 • 16
  Forslag til procedure for budgetlægningen 2017
  Sagsid.: 15/2653

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at forslag til budgetprocedure for budget 2017-2020 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Erfaringerne fra budgetprocessen i 2016 er drøftet i administrationen og i ØU. På denne baggrund har administrationen udarbejdet forslag til budgetprocedure 2017-2020 – jf. bilag.

  Budgetprocessen for 2016 foreslås fastholdt i 2017 med følgende justeringer:

  • Planstrategien anvendes som politisk pejlemærke for administrationens formulering af budgetforslag.
  • Administrationens budgetforslag forelægges først politisk i august måned, hvor også økonomiaftalen og rammebetingelserne er kendt. Fagudvalgene drøfter således ikke budget før sommerferien.
  • Juni-budgetseminar reduceres til en tema-drøftelse med orientering om resultatet af økonomiaftalen. Evt. kan marts-seminaret også reduceres til ½ dag, hvis der ikke skal fremlægges/drøftes større analyser.
  • I programmet for august-budgetseminaret indarbejdes tid til opstart af politiske forhandlinger.
  • Der udarbejdes en kommunikationsplan med det formål at tydeliggøre budgetprocessen for alle berørte parter, så der eksempelvis er større klarhed om, at høringsmaterialet ikke er politisk besluttede forslag.
  • Der fastlægges deadline for politiske budgetforhandlinger, således at budgetaftale indgås forud for udsendelse af dagsorden til 2. behandling i ØU.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune udarbejder en ny styringsmodel. En styringsmodel beskriver typisk sammenhængen mellem politiske visioner, politikker, strategier, indsatsområder, handleplaner, konkrete aktiviteter samt evt. målepunkter og opfølgningsmetoder. Desuden beskriver en del styringsmodeller sammenhængen mellem mål og økonomi, og der er derfor ofte en kobling til budget- og regnskabsprocessen.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at forvaltningen tager udgangspunkt i eksempelvis Mariager Fjord Kommune eller Holbæk Kommune, som begge har udarbejdet nye tilgange til kommunale styringsmodeller.

  For stemte: 3 (T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 2 (I+L)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+L)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  T-gruppen finder, at den nuværende budgetprocedure er uambitiøs og utilstrækkelig til at opnå en relevant kobling mellem vision, politikker/strategier, handleplaner og økonomi.

  Bilag

 • 17
  Status på udvikling i sygefravær og konkrete indsatser
  Sagsid.: 15/2637

  ANBEFALING:

  Det indstilles,

  1. at udvikling i sygefraværet 2015 tages til efterretning,

  2. at status på indsatsen for at nedbringe sygefraværet tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Til sagens indledning vil stabschefen holde et kort oplæg om udviklingen i sygefraværet. Data fra november måned indgår ikke i sagen, men vil være kendte inden mødet og indgå i oplæg.

  Økonomiudvalget modtager kvartalsvis status på sygefraværet. Seneste status var i ØU den 20. august 2015. Den 21. maj 2015 behandlede ØU sagen ”Nedbringelse af sygefravær”.

  Denne sag omfatter sygefraværet til og med oktober 2015. Sagen indeholder desuden en status på arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

  1. Udviklingen i sygefraværet i 2015

  I forhold til 2014 var udviklingen i sygefraværet i 2015 stigende i årets første fire måneder. Fra og med maj måned er udviklingen dog vendt, således at sygefraværet måned for måned har ligget lavere end den tilsvarende måned i 2015 (august undtaget). Det samlede sygefravær til og med oktober i 2015 ligger nu på samme niveau som tilsvarende periode sidste år (5,1 pct.). I tabellen er fraværet fordelt på hovedområder.

  Tabel 1: Sygefraværet til og med oktober måned 2015.

  Okt.

  2015

  Okt.

  2014

  Året til og med

  okt. 2015

  Året til og med

  okt. 2014

  Årsværk

  Dragør Kommune total

  4,6

  5,7

  5,1

  5,1

  909

  Plan og Teknik

  3,2

  3,6

  2,3

  3,5

  125

  Social, Børn og Kultur

  - børnepasning

  - folkeskole

  - ældre og handicappede

  4,9

  3,1

  3,5

  7,4

  6,2

  3,0

  6,1

  8,0

  5,7

  4,3

  4,5

  7,8

  5,5

  5,0

  4,8

  7,0

  741

  186

  255

  251

  Stabene

  3,0

  4,6

  3,7

  3,3

  43

  Selv om udviklingen i sygefraværet det sidste halve år har været positiv, så ligger sygefraværet stadigvæk på niveau med 2014, hvor Dragør Kommune lå nr. 93 ud af 98 kommuner (data fra KRL). Der foreligger endnu ikke sammenlignelige data fra KRL for udviklingen i sygefraværet i landets øvrige kommuner i 2015.

  2. Status på konkrete indsatser

  Det ledelsesmæssige fokus på at nedbringe sygefraværet er intensiveret i anden halvdel af 2015 og vil fortsat være højt i 2016 og frem. Det gælder på alle ledelsesmæssige niveauer i kommunen.

  Sygefraværet har det seneste halve år været behandlet på direktionsmøder, chefgruppemøder, lederdag, HMU-møder og på alle arbejdsplader i forbindelse med den månedlige sygefraværsstatistik.

  Nedenstående tabel samler op på igangværende og kommende indsatser for at nedbringe sygefraværet

  Indsats

  Status

  Sygefraværspolitik

  Udarbejdet i HMU regi.

  Vedtaget i HMU den 2. december. Behandles i ØU den 10. december.

  Sygefraværsportal

  Samler alt relevant information om sygefravær på ét sted med indgang fra forsiden af intranettet.

  Det tekniske er på plads. Lanceres når sygefraværspolitik er vedtaget.

  Vejledninger

  En række korte vejledninger, som beskriver præcis, hvad man skal gøre som leder – og hvad man kan forvente som medarbejder – i alle fraværssituationer (kort, lang, gentagent osv.)

  Vejledninger er skrevet. Når sygefraværspolitikken er vedtaget lægges de på intranet (portal) og samles i håndbog, der udsendes til alle ledere.

  LUS

  Direktionen har valgt, at nedbringelse af sygefravær er obligatorisk tema i de lederudviklingssamtaler, som alle ledere gennemfører inden udgangen af januar 2016.

  Sygefraværsdata

  Hver måned får alle ledere i kommunen sygefraværsdata. Staben/HR arbejder med at optimere data og fx give automatiske adviseringer til lederne.

  Central monitorering og støtte til ledernes

  Staben/HR følger løbende, hvordan sygefraværet udvikler sig i enhederne, og hvordan lederne agerer på sygefraværsdata. Staben/HR går aktivt ud med hjælp og sparring – også hvis vejledningerne ikke følges.

  Kommunikationsplan

  Et løbende fokus på sygefraværet bidrager til indsatsen. Kommunikationsplan indeholder fx både nyheder ved aktiviteter, opmærksomhed på vejledninger og cases i løbet af året.

  3-i-1 Medarbejder og Ledelsesmåling

  Sygefravær er taget med som emne i 3-i-1 målingen. Målingen er netop gennemført, og der følges op i alle afdelinger med dialogmøder og handleplaner.

  Direktionens besøgsrunde

  Efter vedtagelsen af sygefraværspolitikken. I januar/februar vil alle enheder i kommunen få besøg af en direktør på et afdelingsmøde e.l., hvor sygefravær vil være et tema.

  Folder til alle medarbejdere

  Der er ved at blive udarbejdet en kort folder til alle medarbejdere. Folderen beskriver de væsentligste ændringer/forventninger, som medarbejderne umiddelbart vil opleve. Publiceres i januar.

  Forebyggende tiltag

  Der fokuseres på de forebyggende tiltag, som har dokumenteret effekt. Disse drøftes løbende i MED-regi (fx coach, psykolog, fitness). Sygefravær har sammenhæng med trivsel og i 2016 udrulles et projekt ”arbejdsglæde” i hele organisationen. Projekt består af forskellige temaer, som blandt andet tager afsæt i 3-i-1 målingens resultater. Staben/HR udsender temaer med materiale til alle enheder til drøftelse på afdelingsmøder e.l. Tilpasses løbende.

  Budgetforlig - sygefraværsreduktion

  I budgetforliget blev der besluttet en reduktion på driften under ØU vedrørende sygefravær på 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 og frem. Model for udmøntning er ved at blive afklaret. Måltal for enkelte enheder vil blive drøftet på LUS i 4. kvartal 2016.

  MUS

  Direktionen har besluttet en plan for obligatorisk og samtidig afholdelse af MUS. Øget fokus på medarbejderudvikling kan også have positiv effekt på trivsel og sygefraværet.

  Udover de beskrevne tiltag vil det løbende fokus på sygefraværet forventeligt føre til en række store og små indsatser. Der vil også løbende være opmærksomhed på fx erfaringer fra KL og andre kommuner samt på tendenser i Dragør Kommune, som man kan iværksætte tværgåede indsatser for at arbejde med.

  Erfaringerne fra andre kommuner viser, at selve det faktum, at der er konstruktivt fokus på sygefraværet har en positiv effekt. Samtidigt skal man være opmærksom på, at der kan være udsving og udviklinger i sygefraværet som ikke kan påvirkes. Derfor har direktionen fokus på en langsigtet flerårig indsats som har til formål at placere Dragør Kommune stabilt på et væsentligt bedre niveau end i 2014 i sammenligningen med andre kommuner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Ad 1+2

  Til efterretning

 • 18
  Sygefraværspolitik
  Sagsid.: 15/2637

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at udkast til ny sygefraværspolitik godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Hoved-MED-Udvalget (HMU) har ledelsen og medarbejdersiden i fællesskab formuleret et udkast til en ny sygefraværspolitik. Den tidligere sygefraværspolitik blev vedtaget i Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2003.

  Der er enighed i HMU om, at afsættet for politikken er en situation, hvor sygefraværet ligger for højt og skal nedbringes. Der er også enighed om, at sygefravær er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Det gælder i sidste ende om, at få kommunens samlede ressourcer bedst muligt i spil for at løse opgaverne og levere service til borgerne.

  En vigtig del af arbejdet er en åben, ærlig og hyppig dialog om sygefravær samtidigt med, at der skal være tydelighed, ensartethed og gennemsigtighed i indsatsen på tværs af organisationen.

  Sygefraværspolitikken er organisationens fælles ramme for en lang række konkret indsatser, der er i gang med at blive implementeret – eller vil blive implementeret i forlængelse af, at sygefraværspolitikken godkendes.  Status på disse indsatser behandles i selvstændig sag til Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Forslag fra L:

  L foreslår, at sagen sendes tilbage til udvalget sammen med et konkret forslag fra forvaltningen med måltal for, i hvilket omfang og over hvilken årstalsperiode det fysiske sygefravær skal være reduceret såvel samlet som indenfor hver enkelt faggruppe.

  For stemte: 5 (I+L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at sagen udsættes en måned, så de underliggende vejledninger kan fremlægges og godkendes politisk.

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 3 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Godkendt

  Bilag

 • 19
  Forslag om at Søbadet fra den 1. januar 2016 følger regler for decentralisering
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Søbadet fra den 1. januar 2016 følger regler for decentralisering.

  SAGSFREMSTILLING:

  En række decentrale enheder i Dragør Kommune følger regler for decentralisering. Målet med dette er at øge den økonomiske effektivitet i kommunens styring af drifts- og lønbudgettet ud fra den betragtning, at den decentrale leder er den bedste til at træffe de optimale beslutninger for den enkelte institution, og at man derved opnår den mest optimale udnyttelse af budgettet.

  Administrationen foreslår, at Søbadet bliver omfattet af regler for decentralisering, som i forvejen gælder for Hollænderhallen og Kongelundshallen. Hollænderhallens decentrale overførselsområde vil dermed fra 1. januar 2016 tælle følgende:

  · Hollænderhallen

  · Kongelundshallen

  · Søbadet

  Begrundelsen for at inkludere Søbadet er, at det vil give den decentrale leder af de tre områder mulighed for at udnytte ressourcerne mere optimalt og på tværs af de tre enheder - for eksempel således at personale fra Hollænderhallen i sommerperioden kan arbejde på Søbadet uden, at der skal foretages afregning af personaletimer mellem de to enheder.

  LOVE/REGLER:

  Regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Udgår

 • 20
  Dragør Tennis - ansøgning om forlængelse af aftale om brugsret
  Sagsid.: 15/2500

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at der tages stilling til, om det kan godkendes at forlænge Dragør Tennis brugsret til arealerne ved Engvej med 30 år fra den dato der foreligger bygningsattest på en tennishal.
  2. at en eventuel forlængelse betinges af, at der skal foreligge bygningsattest på hallen inden for 2 år fra denne sags behandling, i det den gældende aftale i modsat fald lægges til grund med hensyn til aftalens udløb og frist for forhandling om evt. yderligere forlængelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis Klub har en aftale om brugsret til et areal ved Engvej.

  Aftalen udløber i sin nuværende form den 1. juli 2028, og kontrakten regulerer, at der senest den 1. juli 2026 skal etableres kontakt mellem kommunen og tennisklubben om en evt. forlængelse af klubbens brugsret.

  Klubben ønsker imidlertid allerede nu at drøfte en mulig forlængelse af aftalen.

  Baggrunden er, at tennisklubben den 27. maj 2015 fik Kommunalbestyrelsens tilsagn om en kommunegaranti på kr. 400.000 for at klubben kunne optage lån til etablering af 3 nye tennisbaner.

  Klubben er ved at planlægge etableringen af de 3 nye baner, og ønsker – såfremt det er muligt – at overdække 2 af disse baner med en stålhal.

  Klubben anfører selv, at behovet for en indendørshal er stort bl.a. på grund af folkeskolereformen der medfører, at børn først kan møde til sport senere end før, ligesom klubben grundet sit høje medlemstal har behov for at kunne optimere brugen af banerne.

  Udgiften til opførelse af hallen er så stor, at det ifølge klubben alene er rentabelt at foretage investeringen, hvis den kan afskrives over en periode på 30 år.

  Derfor søger klubben nu om, at ”aftalen forlænges med 30 år fra den dato bygningsattest af hallen foreligger, og at kommunen og klubben senest 2 år før aftalens udløb tager kontakt med henblik på forhandling om yderligere forlængelse af kontrakten”.

  Plan og Teknik bekræfter, at det planretlige grundlag gør det muligt at etablere en tennishal.

  Den eksisterende kontrakt som blev forlænget pr. 1. juli 1998 indeholdt et – nu udløbet – vilkår om, at såfremt hallen blev opført inden udgangen af 2001, ville aftalen automatisk blive forlænget med yderligere 2 år til den 1. juli 2030.

  Administrationen anbefaler derfor, at forlængelsen – såfremt den godkendes – betinges af, at tennishallen er opført således at der foreligger bygningsattest inden for 2 år fra denne sags behandling.

  En forlængelse på disse vilkår vil reelt indebære at aftalen forlænges 18-20 år ud over det udløb den har i dag.

  Opføres hallen ikke inden tidsfristen, vil den eksisterende brugsretsaftale være gældende, og forhandling om en eventuel yderligere forlængelse skal i så fald indledes senest 1. juli 2026.

  Behandlingen af denne sag indebærer ingen stillingtagen til den hal som klubben oplyser at ville opføre, fordi klubben efterfølgende skal fremsende byggeansøgning til Plan og Teknik til selvstændig byggesagsbehandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tennisklubben betaler ikke for brugen af arealet, men modtager et årligt tilskud til vedligeholdelse af banerne på ca. kr. 300.000 (2015-niveau) og et årligt lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på kr. 52.000 (2015-niveau).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Ad 1

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 4 (A+C+V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Faldet

  Som konsekvens heraf bortfalder ad 2

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at der tilbydes drøftelser med Dragør tennis om muligheden for 1) etablering af baner samt hal ved området omkring Hollænderhallen, eller 2) etablering af hal ved Hollænderhals området.

  For stemte: 12 (C+O+I+L+T+V)

  Imod stemte: 3 (A)

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Kodeks for pressemeddeleser
  Sagsid.: 15/2643

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter kodeks for udsendelse af pressemeddelelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet den 19. november 2015 behandlede Økonomiudvalget sagen ”Status på pressemeddelelser”. Efter forslag fra C besluttede udvalget, at ”på næste møde i ØU drøftes kodeks for udsendelser af pressemeddelelser”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Forslag fra C og O:

  C og O foreslår, at forvaltningen fremlægger en strategi for brug af pressemeddelelser som drøftes på et kommende udvalgsmøde

  Godkendt

 • 22
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet 30. nov.
  Sagsid.: 15/1054

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Til efterretning

  Bilag

 • 23
  Meddelelse - Justering af skabelon for politiske sager (eftersyn af dagsordener)
  Sagsid.: 15/2636

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager justering af skabelonen for sager til politisk behandling til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har i efteråret 2015 gennemført et eftersyn af de politiske dagsordener. Eftersynet har omfattet både processen, indholdet og det rent formidlingsmæssige. Undervejs har Kommunalbestyrelsens medlemmer – som den vigtigste målgruppe - været inviteret til at komme med input.

  Første del af lanceringen af resultatet i forvaltningen skete på et heldagsseminar den 20. oktober 2015. Her deltog afdelingschefer og de medarbejdere, der regelmæssigt skriver sager til de politiske udvalg. Temaerne var både det formelle indhold og selve det formidlingsmæssige.

  Andel del af lanceringen sker med denne sag, som beskriver nogle justeringer i skabelonen for de politiske sager. Justeringerne træder i kraft fra årsskiftet. Parallelt med justeringerne i skabelonen udrulles en ny vejledning til at skrive gode politiske sager. Vejledningen omfatter resultaterne af eftersynet af dagsordenerne.

  Heldagsseminaret, den nye vejledning og justeringen af skabelonen er afsættet for, at der fremover løbende er fokus på at hæve og holde kvaliteten af sagerne. Der udbydes sparring og kurser i at skrive godt. Både specifikt rettet mod nye medarbejdere, enkelte afdelinger og på tværs af organisationen.

  Justeringen af skabelonen

  Skabelonen i kommunens dagsordenssystem justeres fra 1. januar 2016 med nedenstående:

  1. Den største ændring i skabelonen er, at der fremover vil være et fast afsnit kaldet ”Resumé”, som er placeret umiddelbart før indstillingspunkterne. Det vil være en kort beskrivelse (ca. 3-5 linjer) af sagens centrale indhold. Afsnittet giver politikere og borgere en mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over sagen. Det imødekommer et politisk ønske, om, at der arbejdes med en tydelig formidling af sagens kerne. Kort sagt: Hvad handler sagen om?

  2. Afsnittet ”anbefaling” omdøbes til ”indstilling”. Formuleringen af forvaltningens indstilling til udvalget fastlægges til, at ”Administrationen indstiller” (I dag bruges forskellige varianter lidt i flæng). Dette er i tråd med den almindelige brug i kommunerne (fx København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk). Indholdsmæssigt har det ingen betydning.

  3. Alle sager vil fremover indeholde de samme hovedoverskrifter i sagsfremstillingen: Love og regler, Økonomi og personaleforhold, Kommunikation og høring, Relation til politikker og Beslutningsproces. Det er de samme overskrifter, som allerede indgår i skabelonen, men hidtil har kun Økonomi og personaleforhold samt Beslutningsproces været obligatoriske. Såfremt der ikke er noget at bemærke under en given overskrift, så skrives dette kort, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan se, at der er taget stilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en udgift på ca. 2.600 kr. til tilpasning af dagsordenssystemet Acadre. Udgiften afholdes inden for Stabens budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Til efterretning

 • 24
  Meddelelse - Status på ny hjemmeside
  Sagsid.: 15/2638

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at status på ny hjemmeside tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  I aftalen om budget 2014 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til ny hjemmeside for Dragør Kommune. Forvaltningen har efterfølgende afsøgt de økonomiske muligheder og været i dialog med mulige leverandører. Denne sag giver en status på arbejdet, konceptet og tidsplanen.

  Dragør Kommune har indgået samarbejde med Skybrud.dk, som også er leverandør til kommunens nuværende hjemmeside og intranet samt til lokalarkivets og Hollænderhallens hjemmesider. Den nye hjemmeside flyttes til en mere funktionel og fleksibel platform ved navn Umbraco, som baserer sig på Open Source (åben kildekode).

  Indhold

  Den nye hjemmeside opgraderes markant i forholdt til brugervenlighed og indhold.

  Hjemmesidens indhold udvikles i dialog mellem kommunen og Skybrud.dk. Der findes en række standardfunktioner, som kan sammensættes og tilpasses til kommunens behov.

  Den nye side skal være fleksibel og brugervenlig for kommunens borgere og virksomheder. Der vil være forskellige indgange på forsiden alt efter, hvilket formål man har som bruger.

  Væsentlige funktioner på den nye hjemmeside omfatter selvbetjeningsbase, borger.dk-modul, kampagnemodul, nyhedsoversigt, bedre søgefunktion og telefonbog. Siden bliver responsiv, så visningen tilpasses fx PC, tablet eller smartphone.

  Proces

  Nu hvor leverandøren er valgt, følges en standardproces frem mod lanceringen, som i store træk er defineret af leverandøren.

  Funktionalitet og skabeloner til hjemmesiden opsættes i starten af 2016. I uge 10 undervises redaktørerne. Efterfølgende skal der arbejdes med at konvertere indhold fra den gamle hjemmeside til den nye. I denne del af processen involveres hele organisationen i opdatering og kvalitetssikring af indholdet. Den nye hjemmeside går i luften inden sommerferien (forventet uge 23).

  Fremtidig udvikling

  Umbraco er en udbredt platform. Det giver stabilitet og tryghed samtidigt med, at den åbne kildekode betyder, at der ikke skal betales licens.

  Dragør Kommune har mulighed for at vælge at deltage i et udviklings- og erfaringsfællesskab for danske kommuner, KOBRA, og dermed drage nytte af fælles kommunale webudviklingsprojekter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til hjemmesiden forventes at blive på 0,49 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af 0,2 mio. kr. som blev afsat ved vedtagelsen af budget 2014. Den resterende udgift finansieres af kommunens digitaliseringspulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Forslag fra I:

  at sagen sendes tilbage til behandling i Økonomiudvalget.

  For stemte: 12 (A+C+O+I+L+T)

  Imod stemte: 2 (Eik Bidstrup (V)+ Helle Barth(V))

  Undlod at stemme: 1 (Jan Baeré (V))

  Godkendt.

 • 25
  Meddelelser
  Sagsid.:

  Økonomi- og Planudvalget den 10. december 2015

  Forvaltningen redegjorde for finanslovens konsekvenser for Dragør Kommune.

 • 26
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Svend Mathiasen (L) spurgte til udlevering af dokumenter i forbindelse med aktindsigt vedrørende salget af Vierdiget

  Peter Læssøe (T) spurgte til lokalplan for havnen og principiel diskussion om havnerelateret virksomhed

  Peter Læssøe (T) spurgte til konkret lejeforhold på Dragør Havn

  Peter Læssøe (T) spurgte til kantinedrift på rådhuset

  Morten Dreyer (O) orienterede om status i Trafikudvalget

  Peter Læssøe (T) spurgte til ARC