Skip navigationen

Referat

Torsdag den 21. januar 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Ajourført kasse- og regnskabsregulativ
  Sagsid.: 16/62

  RESUMÉ:

  Kommunens eksisterende kasse- og regnskabsregulativ blev politisk godkendt den 6. april 1995. Vedlagt er kasse- og regnskabsregulativet blevet ajourført med fortrinsvis ny lovgivning og politiske beslutninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Kasse- og regnskabsregulativet godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kasse- og regnskabsregulativet beskriver på overordnet plan hvordan økonomistyring skal udføres. Kasse- og regnskabsregulativet indeholder blandt andet bestemmelser og vejledninger om:

  Bevillingsregler

  Regler om bogføring, attestation og anvisning

  Principper for budgetlægning

  Organiseringen af økonomistyringen

  Økonomistyring af anlægsprojekter

  Administrationen har revideret Kasse- og regnskabsregulativet, fordi det skal afspejle Dragør Kommunes praksis.

  De væsentligste ændringer i det nye Kasse- og regnskabsregulativ er beskrevet nedenfor.

  • Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er skrevet ind i Kasse- og regnskabsregulativet
  • Kommunalbestyrelsens porteføljepleje er der henvist til.
  • Økonomisystemet Opus er blevet implementeret i Kasse- og regnskabsregulativet.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven §42, stk. 7 om , at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige opgaves forskrifter vedrørende forretningsgangen for kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet tilstilles for den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kasse- og regnskabsregulativet beskriver på overordnet plan hvordan kommunens økonomistyring skal udføres.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regulativet har været tilsendt kommunens revision. De har ikke haft kommentarer til regulativet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  For stemte                                  6 (A+C+L+O+V)               

  Imod stemte                               1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at alle bevillinger over 200.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

  For stemte: 5 (I+L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at kasse- og regnskabsregulativet er for uambitiøst eksempelvis udtrykt ved: ”Regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest 1. maj”. Det samlede regulativ er for løst formuleret og vil ikke medføre en løbende optimering af kommunens økonomistyring og regnskabsaflæggelse

  Bilag

 • 2
  Revisionsregulativ
  Sagsid.: 16/63

  RESUMÉ:

  Ajourført revisionsregulativ

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at revisionsregulativet godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter udbud af revisionsopgaven, med politisk beslutning i december 2014, skal revisionsregulativet ajourføres med de nye aftaler der er indgået med revisionsfirmaet.

  Revisionsfirmaet er det samme, nemlig BDO kommunernes revision.

  Regulativets væsentligste ændring er indføjelsen, at der er revisionen der udøver kontrol med kommunens institutioners rådighedskasser minimum 2 gange årlig.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at aftale med ekstern revision ændres til, at kommunen selv kan foreslå et område til revidering.

  For stemte:  4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+O+V+ I)

  Faldet

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:  4 (L+T)

  Godkendt

  Bilag

 • 3
  Valg af konsulenter til analyse af ejendomsoptimering
  Sagsid.: 15/2341

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1. at den udvidede analyse fra tilbudsgiver 1 vælges
  2. at udgiften til konsulentbistand finansieres ved, at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra kassen i 2016, og at kravet til besparelsen på ejendomsudgifter samtidigt hæves med 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev det besluttet, at iværksætte en ekstern analyse af mulighederne for ejendomsoptimering med henblik på at opnå en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  I udmøntningsplanen af budget 2016 – 2019 som blev godkendt på møde i Økonomiudvalget den 10. december 2015, fremgår det, at administrationen fremlægger sag om ekstern analyse i 2016 til politisk godkendelse i ØU primo 2016.

  Administrationen har indhentet to tilbud, der vedlægges som lukkede bilag. Administrationen har forud for tilbudsafgivelsen afholdt dialogmøder med begge tilbudsgivere.

  Økonomien i de to tilbud er stort set ens, hvorfor det ikke er afgørende for valget.

  Det er administrationens vurdering, at tilbudsgiver 1 har afgivet den bedste projektbeskrivelse på gennemførelse af optimeringsanalysen.

  Tilbudsgiver 1 har også konkret erfaring med opgaven fra andre kommuner, hvilket samlet set medfører, at administrationen indstiller, at tilbudsgiver 1 vælges til opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I den politiske aftale forventes fra 2018 en årlig besparelse på 1 mio. kr. Der er ikke afsat midler til den eksterne analyse

  Der ønskes derfor en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., som finansieres af kassen.

  De 0,3 mio. kr. lægges oven i den årlige forventede besparelse således at den i 2018 reelt udgør 1,3 mio. kr. Udgiften til tillægsbevillingen indhentes således i besparelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Sagen udsættes til næste møde i ØU i februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Forslag fra ACOV:

  ACOV ønsker ikke at arbejde videre med analysen p.t., men ønsker at administrationen fremlægger en business-case til effektivisering af ejendomsdriften

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Beslutningen i ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

   3 (T)

  Undlod at stemme:

    1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T er positiv overfor forvaltningens forslag om at undersøge potentialet i ejendomsoptimering, men ønsker ikke at sætte forvaltningen i gang med en opgave, som ikke er ordentlig defineret.

 • 4
  Fritagelse for grundskyld - Søvang Sportsklub
  Sagsid.: 15/2639

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  • at der meddeles tilsagn til Søvang Sportsklub om fritagelse for grundskyld.
  • at kommunens mindreindtægt på 30.807,13 kr. årligt indgår i den første budgetopfølgning i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Søvang Sportsklub har fremsendt ansøgning om fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

  Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal meddeles fritagelse for grundskyld, men administrationen skal gøre opmærksom på, at der er givet tilsagn til Dragør Golfklub i en lignende ansøgning og ud fra lighedsgrundsætningen skal ansøgninger behandles ens.

  Søvang Sportsklub var, ligesom Dragør Golfklub, fritaget for grundskyld frem til 2012, hvor Kommunalbestyrelsen tilbagekaldte alle daværende § 8 fritagelser. Herudover modtager Søvang Sportsklub i lighed med Dragør Golfklub lokaletilskud.

  Administrationen vurderer, at ansøger er berettiget til at opnå fritagelse efter § 8 stk. b som sports- og idrætsanlæg. Arealet, der kan søge fritagelse for er opgjort til at udgøre 2134 m².

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

  § 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

  · b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der meddeles fritagelse for grundskyld til Søvang Sportsklub dette medfører en mindreindtægt på kr. 30.807,13 årligt. Kommunens mindreindtægt indgår i den første budgetopfølgning i 2016.

  Administrationen skal oplyse at endelig værdiansættelsen suverænt foretages af SKAT.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Godkendt

  Bilag

 • 5
  Naturforvaltning og budgetreduktion
  Sagsid.: 15/2772

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  de lovpligtige opgaver vedrørende naturpleje af strand- og kystarealer omfattet af bestemmelser om naturbeskyttelse i henhold til fredning og NATURA 2000 fortsættes, og at udvalget tager stilling til finansiering af aktiviteterne i forbindelse med første budgetopfølgning i 2016.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til eventuel finansiering af projekter i Naturpark Amager i relation til de konkrete projekter.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med behandling af Budget 2016 blev der vedtaget en reduktion indenfor ”naturforvaltning” på 200.000 kr.

  Denne besparelse dækker over det fulde budgetbeløb til hhv. naturpleje på 100.000 kr. og naturprojekter i tilknytning til udvikling af ”Naturpark Amager” på 100.000 kr.

  I ”Udmøntningsplan for budget 2016-2019”, der blev behandlet i BEPU den 1.12.2015 og i ØU den 10.12.2015, anføres at der skal fremlægges en særskilt sag til BEPU med beskrivelse af konsekvenser samt lovgrundlag og kommunale forpligtelser på området.

  Beløbet til naturpleje dækker de løbende omkostninger til externe ydelser og leverancer, der supplerer gartnerafdelingens driftsopgaver.

  Den mest omfattende opgave i den forbindelse er, at kystarealernes naturtilstand, i henhold til den gældende fredning med tilhørende plejeplan, samt de forpligtelser, der følger af, at områderne er omfattet af de internationale NATURA 2000-bestemmelser, skal sikres.

  Det drejer sig især om at fastholde strandengenes ”lysåbne karakter”.

  Dette gennemføres bl.a. i et samarbejde med TAMU-Center Storkøbenhavn, der vederlagsfrit varetager afgræsning med kreaturer og får på delstrækninger, hvor Dragør Kommune som ejer bl.a. finansierer hegning og til dels vandforsyning og læskure mv.

  Dertil kommer, at der som supplement til afgræsningen skal gennemføres maskinel slåning og udtynding, hvor extern entreprenør-indsats med special-maskinel kan være nødvendig.

  De beskrevne ydelser og leverancer er en afgørende forudsætning for at kunne efterleve lovkrav og fredningsbestemmelser.

  Der kan i øvrigt henvises til meddelelsessag om ”Naturpleje og afgræsning i kystnære naturområder”, der var på dagsordenen til mødet i BEPU den 6. oktober 2015 (bilag).

  Beløbet til naturprojekter i tilknytning til udvikling af Naturpark Amager har hidtil hovedsagligt været anvendt til ”grønne projekter” i tilknytning til aktiviteterne på og omkring Kongelundsfortet, fx tømmerflåder til Ungdomsskolens vandaktiviteter på Kongelundsfortet samt indkøb af badebro-elementer. Dertil kommer Dragør Kommunes bidrag til diverse driftsomkostninger i projektsamarbejdet mellem de 5 parter (fx konsulentbistand til planudarbejdelse).

  I den forbindelse kan oplyses, at der netop i partnerskabet er udarbejdet et samlet projektprogram som afsæt for ansøgninger om fondsstøtte, hvor der bl.a. er fokus på udvikling af ”blå støttepunkter” langs kysten.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes strandenge og kystlandskab er omfattet af fredning af 17.6.2004 med dertil hørende plejeplan. Kystarealerne er tillige omfattet af NATURA 2000-bestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har relation til budgetreduktion på ca. 200.000 kr. af de ”grønne puljer” til naturforvaltning/naturbeskyttelse, i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016. I budget 2015 udgjorde det samlede budget på området 207.700 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU og videreføres også til KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  For stemte                        6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte                     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at ACOV’s udmøntning af deres 2016-budget er uforståelig! ACOV sparer 200.000 kr. i budgettet, men da visse dele af de tænkte besparelser er lovpligtige, så bruger ACOV pengene alligevel!

  Bilag

 • 6
  Rengøring - beslutning om udbud eller besparelse i eget regi
  Sagsid.: 15/2684

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  besparelsen på rengøringsbudgettet 2017 på 650.000 kr. årligt realiseres ved effektivisering i den kommunale rengøringsafdeling

  2.

  at

  kommunen indkøber mindre rengøringsmaskiner for 150.000 kr. finansieret af driftsbudgettet for udbud af rengøring og at restbeløbet på 150.000 kr. indgår i første budgetopfølgning i 2016

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016 er udgiften til rengøring reduceret med 650.000 kr. fra 2017 og frem. I budgettet er der også afsat 300.000 kr. til at afsøge muligheden for at opnå besparelsen gennem konkurrenceudsættelse og til at udarbejde et kommunalt tilbud på opgaven.

  Besparelsen svarer til ca. 5 % af den samlede udgift til rengøring i Dragør Kommune. Potentialet er skønnet af Forvaltningen på baggrund af undersøgelser udført af KORA (Kommunerne og Regionernes Analyseinstitut 2011.)

  Kora har i 2015 undersøgt rengøringsudgiften blandt 8 kommuner som enten selv varetager rengøringen eller som udbyder opgaven. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitslige rengøringsudgift pr. m2 ligger på ca. 209 kr. pr. år for skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger. Der er stor varians på tallene mellem de enkelte kommuner, bygninger og typer af bygninger. Dragør Kommunes udgift ligger på 227 kr. m2 i dag og 216 kr. hvis besparelsen på 650.000 kr. gennemføres i eget regi.

  Rengøringsafdelingen har vurderet at besparelsen kan opnås ved:

  • at reducere kontorrengøringen på Rådhuset men ikke rengøringen af øvrige rum, mødelokaler mv
  • at rengøringen på skolerne påbegyndes før eleverne møder, hvorved tiden kan reduceres.
  • at rengøringen i øvrigt effektiviseres ved at anvende maskiner og tilpasse programmer mv hvorved tiden kan reduceres

  Udgiftsniveauet vil fremover ligger på niveau med gennemsnittet af de undersøgte kommuner uden at rengøringskvaliteten reduceres mærkbart.

  Tidligere udbud

  Dragør Kommune udbød i 2007 opgaven med rengøring af kommunens skoler, institutioner og andre bygninger. Den kommunale rengøring vandt opgaven, idet de afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud (pris vs kvalitet). I 2011 udløb kontrakten og Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at genudbyde opgaven men at fastholde program, kvalitet og økonomiske ramme.

  Senest i 2012 blev rengøringen på plejehjemmet Enggården udbudt i konkurrence og den kommunale rengøring vandt opgaven.

  Vurdering

  Forvaltningen vurder at potentialet for yderligere besparelser end 650.000 kr. gennem udbud er begrænset, hvis nuværende rengøringsprogram og kvalitet skal bibeholdes.

  Forslaget sikrer at besparelsen i budget 2017 kan opnås uden mærkbare ændringer i eksisterende rengøringsprogram og kvalitet samt at halvdelen af udgiften til udbud på 300.000 kr. kan spares, hvis besparelsen gennemføres i eget regi. Besparelsen kan tillige implementeres i løbet af 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budget 2017 er udgiften til rengøring reduceret med 650.000 årligt. I budget 2016 er der afsat 300.000 kr. til at gennemføre udbud af opgaven og til at den kommunale rengøring kan afgive tilbud på opgaven.

  Det er usikkert om et udbud kan give væsentlige lavere udgifter til rengøring uden at kvaliteten bliver væsentligt påvirket.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  HMU (Hoved Medarbejder Udvalg) og CMU-PT (Centrale Medarbejder Udvalg for Plan og Teknik) har behandlet spørgsmålet om udbud.

  Der foreligger skriftlige høringssvar fra medarbejdersiden i HMU og fra rengøringens medarbejdere (vedlagt i bilag).

  Høringen er gennemført i henhold til overenskomstens regler for beslutning af opgaver som kan resultere i udlicitering.

  Det er medarbejdernes ønske, at rengøringsafdelingens selv får mulighed for at finde besparelserne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Godkendt

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om udeareal på havnen og omlægning af sortiment
  Sagsid.: 15/2501

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes om der kan udlejes et havneareal på ca. 27 m2 til Dragør Sejlsport med henblik på etablering af et udeserveringsareal som skal være i drift i sommermånederne,
  1. at der – såfremt det bliver besluttet at udleje et udeserveringsareal – udarbejdes en sag til behandling i By-, Erhvervs og Planudvalget om dispensation. fra lokalplan 70,
  1. at det besluttes om udvalget vil give tilladelse til en fuldstændig omlægning af driften af forretningen fra sejlsportsforretning til havnecafé,
  1. at der tages nærmere stilling til vilkårene for lejers ombygning m.v. i en efterfølgende, særskilt sag såfremt sortimentsomlægningen til café kan accepteres og lejer måtte ønske at realisere omlægningen og ombygningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Sejlsport har siden 2005 lejet lokaler på Dragør Havn hvorfra der drives erhverv med salg af sejlsportsartikler.

  Der lejes desuden et udeareal lige foran butikken til opstilling af skilte og stativer.

  Lejer har henvendt sig til administrationen med en forespørgsel om at kommunen som udlejer tager stilling til de to følgende scenarier:

  1. Lejer ønsker at leje et mindre havneareal på ca. 27 m2 :

  På arealet, som fremgår af bilag 1 er det tanken at lejer vil etablere en terrasse med udendørsservering i perioden 1. april til 1. oktober.

  Lejer påtænker at søge spiritusbevilling til klokken 02.00 - primært til brug for at kunne holde åbent ved arrangementer på havnen.

  I det daglige vil åbningstiderne tilpasses kundernes behov, og der vil være servering af lette caféretter.

  Selve sejlsportsbutikken fortsætter med det sortiment som kendes i dag og som blev godkendt ved lejemålets indgåelse.

  1. Lejer ønsker udlejers tilladelse til at ombygge selve forretningen til en havnecafé:

  Dette scenarie indebærer, at der ikke længere drives sejlsportsforretning på stedet, og dette kræver i henhold til den indgåede kontrakt udlejers godkendelse.

  Af lejekontrakten der vedlægges som bilag 2 fremgår klart, at lejemålet alene må anvendes til salg af sejlsportsartikler.

  Lejekontrakten er forsynet med et bilag som er en sortimentsliste, godkendt af kommunen som udlejer ved lejemålets indgåelse.

  En ændring af sortimentet/anvendelsen af lejemålet kan kun ske med udlejers godkendelse.

  Lejer oplyser – såfremt en omlægning af sortimentet kan godkendes – selv at ville forestå ombygningen af lejemålet til formålet.

  Lejer har suppleret sin ansøgning, bilag 1, med fremsendelse af uddybende bemærkninger samt 2 forslag til disponering af terrassen, bilag 2.

  Administrationen skal oplyse følgende:

  Lejemålet er ikke et af de lejemål som berøres af realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  Området hvor lejemålet og det pågældende udeareal er beliggende er reguleret af lokalplan 70.

  En placering på havne/kajarealet af en terrasse til udeservering (scenarie 1) kræver dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, fordi det pågældende areal er beliggende i lokalplanens delområde D1.

  Delområde D1 er udlagt til havneformål i form af ubebygget kajareal.

  Butikslejemålet er beliggende i delområde A2 i lokalplanplan 70.

  Det betyder at en eventuel ombygning af selve butikslejemålet til café (scenarie 2) kan ske uden dispensation fra lokalplanen, da caféformålet kan rummes inden for delområde A2s anvendelsesbestemmelse.

  Denne sag omhandler i forhold til scenarie 1 alene spørgsmålet om hvorvidt kommunen som grundejer er sindet at udleje et kajareal til udeservering.

  Hvis Økonomiudvalget beslutter at være indstillet på at udleje arealet, vil den efterfølgende sagsbehandling omfatte udarbejdelse og behandling i BEPU af en dispensationssag og – såfremt dispensationen gives – udarbejdelse og behandling i ØU af en sag med stillingtagen til de nærmere lejevilkår; herunder lejebetaling m.v.

  I forhold til scenarie 2 omhandler sagen alene hvorvidt kommunen som udlejer er indstillet på at acceptere en – i forhold til lejekontrakten – ændret anvendelse af det lejede og dermed også en ændret sortimentsliste.

  Hvis Økonomiudvalget beslutter at kunne acceptere en sådan ændring vil den efterfølgende sagsbehandling omfatte modtagelse og bearbejdelse af et projekt fra lejer og udarbejdelsen og behandlingen af en sag om de nærmere vilkår for lejers ombygning af lejemålet; herunder spørgsmålet om mulige konsekvenser for lejebetalingen, krav til installationer m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for denne sag, da den alene omhandler kommunens principielle stillingtagen som udlejer til de to scenarier.

  Yderligere vilkår; herunder økonomi belyses i eventuelle efterfølgende sager.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn og havneadministrationen er hørt i sagen.

  Havneadministrationen udtrykker bekymring for, at arealet til udeservering er beliggende ud for det smalleste sted på havnen og anbefaler derfor, at kontrakten i givet fald regulerer at der skal være fri passage på havnen af hensyn til den daglige drift.

  Da der er EL-installationer ud for arealet som havnen skal kunne tilgå døgnet rundt, skal der tillige indeholdes et vilkår om, at disse skal være tilgængelige.

  Desuden anbefaler havneadministrationen at der stilles krav om, at lejer tilmelder sig en renovationsordning, da såvel scenarie 1 som 2 må antages at medføre en øget affaldsmængde.

  Lejer er efter det oplyste i dag ikke med i en renovationsordning.

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn er delt i spørgsmålet.

  3 medlemmer stemte blankt, 3 stemte imod og 3 stemte for.

  I henhold til retningslinjerne for brugerbestyrelsen er formandens stemme afgørende, og da formanden stemte i mod, indstiller Brugerbestyrelsen til et afslag på det ansøgte.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Ad 1

  Godkendt med tilføjelse af,

  • at der ikke må bygges en terrasse
  • at der skal være adkomst for kørende trafik
  • at arealet afmærkes

  Ad 2

  Godkendt

  Ad 3

  Bortfalder

  Ad 4

  Godkendt

  Bilag

 • 8
  Overdragelse af lejemål i kommunens ejendom Badstuevælen 2
  Sagsid.: 15/2697

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at overdragelsen af lejemålet til Camilla Espersen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejerne af forretningen på Badstuevælen 2 (”Sej & Sille”) ønsker at overdrage lejemålet til Camilla Espersen som i forvejen sælger tøj fra forretningen ByJosephine på Kirkevej 158, 2791 Dragør.

  I dette kommunale lejemål er der aftalt afståelsesret og det vil sige, at

  lejeren har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uforandrede vilkår.

  Det fremgår af § 13 i den nuværende lejekontrakt, at ”lejeren har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejemålet på uændrede vilkår, medmindre udlejeren har vægtige grunde – herunder den indtrædende lejers økonomi, branchekendskab eller lignende – til at modsætte sig dette”.

  Administrationen har ingen bemærkninger til de økonomiske forhold og da Camilla Espersen fortsat vil sælge tøj fra lejemålet og har erfaring inden for branchen, skal administrationen indstille, at Økonomiudvalget tager overdragelsen til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ByJosephine drives som en enkeltmandsvirksomhed hvilket betyder, at Camilla Espersen som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden hæfter personligt for de krav som kan opstå i forhold til kommunen som udlejer.

  Lejekontrakten overdrages på uændrede vilkår.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Godkendt

 • 9
  Sygefraværspolitik
  Sagsid.: 15/2637

  ANBEFALING:

  Det indstilles,

  1. at udkast til ny sygefraværspolitik godkendes.

  2. at vejledninger til håndtering af sygefravær tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015 er sagen tilføjet nye bilag i form af vejledninger til håndtering af sygefravær samt en folder målrettet til medarbejderne. Politikken og vejledningerne er en del af en bred indsats for nedbringe sygefraværet.

  Desuden er der tilføjet et indstillingspunkt nr. 2 om vejledningerne. Derudover er sagen uændret.

  Sagsfremstilling (fra ØU d. 10-12-2015 og KB d. 17-12-2015)

  I Hoved-MED-Udvalget (HMU) har ledelsen og medarbejdersiden i fællesskab formuleret et udkast til en ny sygefraværspolitik. Den tidligere sygefraværspolitik blev vedtaget i Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2003.

  Der er enighed i HMU om, at afsættet for politikken er en situation, hvor sygefraværet ligger for højt og skal nedbringes. Der er også enighed om, at sygefravær er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Det gælder i sidste ende om, at få kommunens samlede ressourcer bedst muligt i spil for at løse opgaverne og levere service til borgerne.

  En vigtig del af arbejdet er en åben, ærlig og hyppig dialog om sygefravær samtidigt med, at der skal være tydelighed, ensartethed og gennemsigtighed i indsatsen på tværs af organisationen.

  Sygefraværspolitikken er organisationens fælles ramme for en lang række konkret indsatser, der er i gang med at blive implementeret – eller vil blive implementeret i forlængelse af, at sygefraværspolitikken godkendes. Status på disse indsatser behandles i selvstændig sag til Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Forslag fra L:

  L foreslår, at sagen sendes tilbage til udvalget sammen med et konkret forslag fra forvaltningen med måltal for, i hvilket omfang og over hvilken årstalsperiode det fysiske sygefravær skal være reduceret såvel samlet som indenfor hver enkelt faggruppe.

  For stemte: 5 (I+L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at sagen udsættes en måned, så de underliggende vejledninger kan fremlægges og godkendes politisk.

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 3 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Godkendt

  Bilag

 • 10
  Model og måltal for reduktion i sygefravær
  Sagsid.: 15/2488

  RESUME:

  Sagen handler om, hvordan budgetforligets reduktion vedrørende sygefravær skal indhentes i praksis. Den fastlægger desuden måltal for sygefraværet på sektorniveau.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1. at modellen for at indhente besparelsen på reduktion i sygefraværet godkendes

  2. at måltal for forvaltningens sygefravær på sektorniveau godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetforliget indgår en reduktion vedrørende sygefravær på 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 og frem. Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2015 udmøntningsplanen for budget 2016-2019, hvor det fremgår, at principper for reduktion skal godkendes politisk, mens opfølgning og justering af måltal sker administrativt.

  Model for indhentning af reduktion

  Forvaltningen foreslår en model, som er enkel at administrere, kan implementeres fra og med 2016 og som kobler økonomien til udgifter, der er direkte relateret til sygefravær.

  Modellen går på, at reduktionerne indhentes som en del af refusionsindtægterne ved sygdom. Dragør Kommune modtager som arbejdsgiver refusion fra medarbejderens bopælskommune svarende til den aktuelle dagpengesats.

  Da sygefraværet ikke kendes på forhånd, så kan refusionsandelen fremadrettet ikke beregnes præcist, men forudsat at refusionsindtægterne ligger på niveau med 2014, så svarer reduktionen på 0,9 mio. kr. i 2016 til, at der fra centralt hold modregnes 25 procent af sygerefusionerne inden kontering til de enkelte enheders lønbudgetter. De resterende 75 pct. af sygerefusionerne tilføres som vanligt institutionernes lønbudgetter.

  Ved samme model i 2017 og frem, så svarer det til en modregning på 35 pct. af beløbet. De resterende 65 pct. tilføres som vanligt institutionernes lønbudgetter.

  Hvis refusionen afviger væsentligt fra 2014 kan det give behov for tilpasninger undervejs.

  Forvaltningens arbejde med måltal

  I fastlæggelsen af måltal har forvaltningen taget udgangspunkt i den økonomiske reduktion, der er besluttet med budgetforliget, og omregnet den til en reduktion i sygefraværsprocenter. Den politisk vedtagne økonomiske reduktion svarer til, at sygefraværet nedbringes med 7 pct. over 2 år (fordelt med 5 procent i 2016 og 2 procent i 2017).

  Med udgangspunkt i sygefraværet for hele 2015, så viser tabel 1, hvad nedbringelsen af sygefraværet med 7 pct. giver af måltal for sygefraværet i 2016 og 2017 fordelt på sektorer.

  Område

  Antal fuldtidsbeskæftigede

  Fraværs % 2015

  Måltal % 2016

  Måltal % 2017

  Plan og Teknik

  125,0

  2,3

  2,2

  2,1

  Sundhed og Omsorg

  275,0

  7,4

  7,0

  6,9

  Borger og Social

  24,0

  8,2

  7,8

  7,6

  Børn og Pædagogik

  182,0

  4,5

  4,3

  4,2

  Skole og Kultur

  260,0

  4,8

  4,6

  4,5

  Stabene + SBK sekretariat

  55,0

  4,0

  3,8

  3,7

  I alt

  921,0

  5,2

  4,9

  4,8

  Ledernes evne til at opfylde måltallene vil indgå i den løbende dialog med direktion og afdelingsledere samt i de årlige LUS samtaler. Der kan for den enkelte institution være legitime lokale forklaringer på afvigelser fra måltallene, men det samlede mål ligger fast.

  ØU vil fortsat modtage en status på sygefraværet hvert kvartal. I fremtidige status-sager vil måltallene for sygefravær indgå. Derudover vil ØU årligt blive forelagt en sag om det kommende års måltal.

  Det skal bemærkes, at uanset de eksakte måltal, så er udgangspunktet for forvaltningens arbejde med sygefraværet, at det skal reduceres mest muligt med de ressourcer og midler, der er til rådighed – inden for rammerne af sygefraværspolitikken. Det har derfor mindre betydning for den løbende indsats, hvilken decimal, der præcist fastlægges som mål, men det er et redskab til at holde fokus hos lederne.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ny sygefraværspolitik behandles i selvstændig sag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at modellen er uhensigtsmæssig, fordi den rammer enhederne vilkårligt. Enheder med tvungen vikardækning rammes meget hårdere end enheder uden tvungen vikardækning. Der bør tillige ske en relevant indarbejdelse af kompensation for langtidssygdom.

  Liste T finder, at måltallene er for generelle og for uambitiøst formuleret. Måltal bør fastsættes i en dialog mellem direktion og ledelsen af de enkelte enheder. Der bør tillige ske en relevant indarbejdelse af kompensation for langtidssygdom.

 • 11
  Ny hjemmeside
  Sagsid.: 15/2638

  RESUMÉ:

  Status på ny hjemmeside blev sendt tilbage til behandling i Økonomiudvalget på kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at ny hjemmeside drøftes.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

  Til efterretning

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2012

  Forslag fra I:

  at sagen sendes tilbage til behandling i Økonomiudvalget.

  For stemte: 12 (A+C+O+I+L+T)

  Imod stemte: 2 (Eik Bidstrup (V)+ Helle Barth(V))

  Undlod at stemme: 1 (Jan Baeré (V))

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på ny hjemmeside blev sendt tilbage til behandling i Økonomiudvalget på kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.

  I aftalen om budget 2014 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til ny hjemmeside for Dragør Kommune. Forvaltningen har efterfølgende afsøgt de økonomiske muligheder og været i dialog med mulige leverandører. Denne sag giver en status på arbejdet, konceptet og tidsplanen.

  Dragør Kommune har indgået samarbejde med Skybrud.dk, som også er leverandør til kommunens nuværende hjemmeside og intranet samt til lokalarkivets og Hollænderhallens hjemmesider. Den nye hjemmeside flyttes til en mere funktionel og fleksibel platform ved navn Umbraco, som baserer sig på Open Source (åben kildekode).

  Indhold

  Den nye hjemmeside opgraderes markant i forholdt til brugervenlighed og indhold.

  Hjemmesidens indhold udvikles i dialog mellem kommunen og Skybrud.dk. Der findes en række standardfunktioner, som kan sammensættes og tilpasses til kommunens behov.

  Den nye side skal være fleksibel og brugervenlig for kommunens borgere og virksomheder. Der vil være forskellige indgange på forsiden alt efter, hvilket formål man har som bruger.

  Væsentlige funktioner på den nye hjemmeside omfatter selvbetjeningsbase, borger.dk-modul, kampagnemodul, nyhedsoversigt, bedre søgefunktion og telefonbog. Siden bliver responsiv, så visningen tilpasses fx PC, tablet eller smartphone.

  Proces

  Nu hvor leverandøren er valgt, følges en standardproces frem mod lanceringen, som i store træk er defineret af leverandøren.

  Funktionalitet og skabeloner til hjemmesiden opsættes i starten af 2016. I uge 10 undervises redaktørerne. Efterfølgende skal der arbejdes med at konvertere indhold fra den gamle hjemmeside til den nye. I denne del af processen involveres hele organisationen i opdatering og kvalitetssikring af indholdet. Den nye hjemmeside går i luften inden sommerferien (forventet uge 23).

  Fremtidig udvikling

  Umbraco er en udbredt platform. Det giver stabilitet og tryghed samtidigt med, at den åbne kildekode betyder, at der ikke skal betales licens.

  Dragør Kommune har mulighed for at vælge at deltage i et udviklings- og erfaringsfællesskab for danske kommuner, KOBRA, og dermed drage nytte af fælles kommunale webudviklingsprojekter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til hjemmesiden forventes at blive på 0,49 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af 0,2 mio. kr. som blev afsat ved vedtagelsen af budget 2014. Den resterende udgift finansieres af kommunens digitaliseringspulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Hjemmesiden gennemføres med det nuværende oplæg:

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra L:

  At sagen sendes tilbage til udvalget.

  For stemte: 3 (Jens Passarge (V)+I+L)

  Imod stemte: 9 (Helle Barth (V)+Eik Dahl Bidstrup (V)+A+C+O)

  Undlod at stemme: 3 (T)

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 14 (A+C+I+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (L)

  Godkendt

 • 12
  Retningslinjer for pressemeddelelser
  Sagsid.: 16/35

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at det beskrevne forslag til brug af pressemeddelelser godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2015 et forslag fra C og O om, at ”forvaltningen fremlægger en strategi for brug af pressemeddelelser, som drøftes på et kommende udvalgsmøde”.

  På den baggrund kommer forvaltningen med forslag til, hvordan der arbejdes med pressemeddelelser fremover.

  Formål

  Formålet med en pressemeddelelse er at fortælle borgerne, hvad der sker i kommunen. Det vil typisk være i forbindelse med væsentlige beslutninger truffet i KB eller på et udvalgsmøde. Pressemeddelelser kan også omhandle begivenheder i kommunen.

  Initiativ

  Pressemeddelelser skrives på forvaltningens initiativ. Det grundlæggende kriterium for indhold og vinkling er relevans for borgerne.

  Pressemeddelelser skrives primært af kommunens kommunikationskonsulent, som også har en lang række andre kommunikationsopgaver.

  Enighed eller flertal

  Hvis en pressemeddelelse udspringer af en politiske beslutning, så vil det fremgå om beslutningen er truffet af en enig kommunalbestyrelse eller af et flertal i kommunalbestyrelsen.

  Citater

  En pressemeddelelse kan indeholde et citat fra borgmesteren og/eller udvalgsformanden. I enkelte tilfælde kan der være citater fra flere – eksempelvis fra gruppeformænd for partier, som deltager i budgetforlig. Der kan også være et citat fra en administrativ medarbejder, der har den faglige indsigt i pressemeddelelsens indhold.

  Der vil ikke altid være citater. Det er en vurdering fra gang til gang.

  Proces for offentliggørelse

  Kommunalbestyrelsen orienteres om pressemeddelelsen ved udsendelsen, og den lægges på kommunens hjemmeside. Pressemeddelelsens indhold er altid godkendt af en direktør.

  I nogle sager, eksempelvis afskedigelsessager, kan der være behov for, at medarbejdere orienteres før pressemeddelelsen offentliggøres.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Forslag fra Liste T:

  Såfremt forvaltningen vælger at medbringe citater i en pressemeddelelse, så tilbydes alle partier at medvirke med citat, såfremt de måtte ønske det.

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  Såfremt forvaltningen vælger at medbringe citater i en pressemeddelelse, så tilbydes alle partier at medvirke med citat, såfremt de måtte ønske det.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Anbefalingen:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (L+T)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Det er uforståeligt, at Konservative stemmer ”nej” til et forslag, som de selv stillede i Økonomiudvalget.

 • 13
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- og KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2015

  Forslag fra Liste T:

  Der puljes en række principielle spørgsmål som gennemgås på yderligere et temamøde

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  Sagen oversendes til KB for endelig beslutning

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

  Forslag fra I:

  Sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til fagudvalgsbehandling

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 1 (Eik Bidstrup (V))

  Undlader: 2 (Helle Barth (V)+ og Jan Baeré (V))

  SAGSFREMSTILLING:

  Delegationsplanen blev taget af dagsordenen i kommunalbestyrelsen den 17. december 2015 og sendt tilbage til fagudvalgsbehandling.

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015

  Økonomiudvalget den 20. august 2015

  Temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår, at SSU gennemgår og beslutter delegationsplan for SSU på miniseminar d. 22. februar 2016.

  For stemte:

  4 (I+L+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens forslag blev herefter sat til afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra Ebbe Kyrø (T):

  T-gruppen foreslår, at følgende ting afklares i forhold til den endelige udformning af delegationsplanen – inden at planen besluttes:

  1. Høringsberettigede bør fremgå. Planen kan netop løse den udfordring, som SSU/Borgmesteren har med Ældrerådet, hvor man endnu ikke er nået frem til en liste over emner/sager, hvor Ældrerådet gerne vil høres. Planen bør indeholde oversigt, der for hver sagstype beskriver hvem, der skal/kan høres

  2. Samtlige punkter i planen bør entydigt nummereres, så opdatering og operationel brug af plan smidiggøres

  3. Planen vil tillige kunne indeholde markering, som kan bruges til at danne et årshjul for både udvalg og roller i forvaltningen

  4. Planen bør indeholde markering af, hvem der skal informeres om beslutningen. Dette kunne indarbejdes ved at tilføje en overbliksside i planen, hvor alle potentielle aktører er listet og med reference til samtlige de punkter, hvor den enkelte aktør skal informeres

  5. Hvordan får vi indarbejdet borgernes (m.fl.) klageadgang i plan? (plan bør vise hvem der er klageinstans og konkret link til indsendelse af klage)

  6. Vi bør forholde os til de steder, hvor der ikke er klageadgang; skal borgeren i nogle situationer have adgang til at mødes med rette udvalg?

  7. Helt særligt bør kommunen forholde sig borgernes klageadgang i relation til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Dragør Kommune bør facilitere borgerens dialog med Tårnby Kommune, når der opstår tvivl hos den enkelte borger

  8. Borgeres klagebehandling over forvaltningen bør også fremgå af delegationsplanen og kommunens hjemmeside bør indeholde link og oversigt over behandlingen

  9. Ad. side 4 – ØU ”har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges KB til beslutning” – forvaltningen bør beskrive afgrænsning af hvad ”økonomiske og almindelige administrative forhold” er og hvad det ikke er

  10. Ad. side 4 – indgåelse af leasingaftaler – bør godkendes af ØU

  11. Ad. side 5 – hvilken bemyndigelse har kommdir. i dag fsva. ”administrative udgifter på ØU’s budgetområde”?

  12. Ad. side 5 – ”konvertering af lån, hvor restløbetid ikke forlænges” – dette bør besluttes af ØU

  13. Ad. side 5 – ”Oprettelse og nedlæggelse af stillinger” – adm. indstiller og ØU beslutter – fsva. niveauet afdelingschef/souschef og opefter. Dette bør også gælde organisatoriske omstruktureringer

  14.

  Ad. side 5 – nyt vedrørende økonomi og bevillinger

  Jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse:

  § 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

  Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

  Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

  Kommunen bør fastlægge præcise regler, der understøtter ”foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet, må ikke iværksættes, før KB har meddelt den fornødne bevilling.” Det er uacceptabelt med den nuværende praksis, der blot specificerer, at bevillinger sker ”indenfor rammen”. Forvaltning og stående udvalg kan ikke ud fra nogle totale sumposter bevilge penge til nye foranstaltninger/aktiviteter, som ikke er eksplicit nævnt i årsbudgettet.

  KB bør beslutte nogle bagatelgrænser for at skabe en operationel og fornuftig praksis på dette område.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra Annette Nyvang (T):

  1. Side 48: BFKU godkender igen fremover de pædagogiske handleplaner samt beslutter, om der skal yderligere handlinger til.

  2. side 49, 50 og 53: At BFKU beslutter lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, både i daginstitutioner og fritidstilbud (SFO?) samt i klubtilbud. SBKU besluttede en forlængelse af lukning 3. februar 2011, punkt 2.

  3. Side 51: At punktet ’Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, fx fastlæggelse af ferieplan’ tages ud, idet fastlæggelse af ferieplan netop er et KB-anliggende ifølge den nye folkeskolelov.

  4. Side 51: Udarbejdelse af kvalitetsrapport (forvaltningsbeslutning) bør tages ud. Det er et lovkrav, at den skal udarbejdes og ikke noget, forvaltningen kan beslutte, om den vil.

  5. Side 52: Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. Dette besluttes ikke af forvaltningen, men af BFKU jf. paragraf 42, stk. 10 i folkeskoleloven

  Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Ole Svendsen (A):

  Delegationsplanen anbefales overfor ØU/KB

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Peter Læssøe (T) begærede separat afstemning om punkterne 1-14 fra BFKU.

  Borgmesteren foreslog en samlet afstemning om punkterne 1-14:

  For stemte                        5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Godkendt

  Herefter samlet afstemning af punkterne 1-14 fra BFKU:

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  T genfremsatte ændringsforslagene fra BFKU den 13. januar 2016 (spørgsmål 1-14 fra ændringsforslag 1 og spørgsmål 1-5 fra ændringsforslag 2). Forslagene blev sat til afstemning samlet.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 9 (Helle Barth (V), Eik Dahl Bidstrup (V)+A+C+O)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (V)+I)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at delegationsplanen godkendes i sin helhed, dog med den præcisering, at større organisatoriske omlægninger, eller ændringer i ledelsesstruktur altid skal godkendes politisk i ØU efter eventuel indstilling fra fagudvalg. SSU bemyndiges til på deres temamøde at godkende delegationsplanen alene med det fokus på, hvem der har kompetence til beslutninger og udvalgets beslutning forelægges KB til orientering.

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 4 (L+T)

  Godkendt

  T-gruppen finder ACOV’s modvilje mod at forbedre delegationsplanen uforståelig. Det virker eksempelvis ulogisk, at ACOV ikke ønsker indarbejdelse af høringsberettigede

  Bilag

 • 14
  Forslag fra A - Skoleledelsessituationen i Dragør
  Sagsid.: 16/11

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af den 21. december 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”"Henset til seneste melding om skoleledelsessituationen i Dragør, skal jeg anmode om, at BFKU tilstilles en redegørelse snarest og i sit møde drøfter den aktuelle situation, hvorfor den er opstået, og forventning til hvorledes ledelsessituationen håndteres frem til at to nye skoleledere er ansat og påbegyndt. Dette andragende handler altså om ledelsessituationen på begge skoler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Sagen drøftet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Sagen drøftet.

 • 15
  Forslag fra C - udsendelse af dagsorden
  Sagsid.: 16/39

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har i mail den 6. december 2015 bedt om at få følgende forslag på dagsordenen:

  C gruppen foreslår, at dagsordener til kommunens 3 stående udvalg udsendes mandag i ugen før mødets afholdelse. Beslutningen er gældende fra marts 2016.

  Som motivation skal anføres at den nuværende praksis giver de politiske grupper meget dårlig tid til at drøfte og vurdere indholdet på dagsordener, hvilket kan udgøre et kvalitetsmæssig problem i beslutningerne. En ændring af nuværende praksis bør kunne gennemføres, da dette blot vil medføre en ændret administrativ praksis i forvaltningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  C ændrede forslaget til tirsdag i ugen før mødets afholdelse:

  Godkendt

 • 16
  Forslag fra C - Skolebyggeri på Nord
  Sagsid.: 16/99

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 23. december 2015 anmodet om at følgende drøftes på ØUs førstkommende møde:

  Forvaltningen har på forespørgsel oplyst følgende om skolebyggeriet på Dragør Skole Nord:

  Entreprenøren har oplyst, at de ikke har bestilt betonbjælker og søjler, fordi de ikke har fået byggetilladelsen som forudsat i udbuddet (ca. 7 uger senere). Årsagen til forsinkelsen er at ansøgningen har hængt i et IT-system (den nationale portal Byg og Miljø), og ikke har været synlig for byggesagsbehandler. Fejlen er rettet.

  Kravene til betonbjælker og søjler følger bygningsreglementets regler og ikke bliver gjort til genstand for speciel byggesagsbehandling, ud over at vi påser at der er dokumentation for beregningerne. Derfor står vi lidt uforstående overfor at entreprenøren ikke har bestilt materialerne. Det er vi i dialog om.

  Det betyder, at byggeriet er forsinket ca. 7 uger.

  C mener at det er meget beklageligt at byggeriet udsættes 7 uger. Det kan i værste fald og formentlig medføre, at vi må leje pavilloner længere tid end planlagt og en merudgift. Der ud over skaber det problemer efter skoleferien.

  C ønsker sagen på ØU for vi orienteres om sagen, økonomisk konsekvens og drøftelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

 • 17
  Orientering om likviditetsudvikling ultimo december 2015
  Sagsid.: 15/767

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo december 2015 var på 207,0 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 136,1 mio. kr. ultimo december 2015.

  I december måned har Dragør Kommune modtaget salgsprovenuet for salg af Vierdiget-grunden på 89,5 mio. kr. Da der er 25 % moms på salgsprovenuet, er der tilgået kassen 22,4 mio. kr. yderligere, som vil blive betalt til momsudligningen i 2016.

  Derudover er det en forudsætning for salget, at en del af provenuet bruges til at indfri en byggekredit på 35,0 mio. kr. til skolebyggeri. Det vil ligeledes blive gjort i løbet af januar 2016.

  Reelt set udgjorde likviditeten ultimo december 149,7 mio. kr.:

  Faktisk likviditet pr. 31/12-2015

  207,0 mio. kr.

  - Ikke indfriet kassekredit

  -35,0 mio. kr.

  - Moms af provenu fra køber

  -22,4 mio. kr.

  Korrigeret likviditet pr. 31/12-2015

  149,7 mio. kr.

  Budget 2015 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 15,0 mio. kr. Hertil er følgende ændringer:

  2015 / 1.000 kr.

  Indflydelse på serviceudgiftsrammen

  (X): Påvirker service- rammen

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Anlæg

  Jordbundsundersøgelser ifm. salg af ejendommen Vierdiget

  Byggemodning v. Rødtjørnen SFO og areal Hollænderhallen

  Dragør Søbad (fremrykning af budget fra 2016)

  Foreløbig overførsel fra 2014 til 2015

  Endelig overførsel fra 2014 til 2015

  Foreløbig overførsel fra 2015 til 2016

  I alt tillægsbevilling anlæg

  -400

  -3.335

  -1.290

  -22.245

  -3.578

  20.625

  -10.223

  Tillægsbevilling (kassefinansieret)

  Drift

  Overførsel fra 2014, ØU

  Overførsel fra 2014, BKFU

  Midlertidig husning af flygtninge

  2. budgetopf. BKFU

  2. budgetopf. BEPU

  2. budgetopf. SSU

  2. budgetopf. ØU (Serviceramme)

  2. budgetopf. ØU (Renter)

  Ny ledelsesstruktur på skoleområdet

  3. budgetopf. BKFU

  3. budgetopf. BEPU

  3. budgetopf. SSU

  3. budgetopf. ØU (Serviceramme)

  3. budgetopf. ØU (ikke service-

      ramme

  Foreløbig overførsel fra 2015 til 2016

  I alt tillægsbevilling drift

  -1.543

  1.105

  -1.133

  -43

  -939

  9

  213

  220

  -1.083

  -1.149

  137

  -821

  -335

  4.707

  377

  -280

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  I alt KB godkendt

  -10.503

  + = forøgelse, - = forbrug

  Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 10,5 mio. kr. i 2015 som forbrug af kassen.

  Udover de vedtagne tillægsbevillinger er der følgende finansielle forhold, som har påvirket kassebeholdningen i 2015:

  · Som følge af salget af Vierdiget-grunden skulle kassen forøges med netto 54,5 mio. kr. (provenu på 89,5 mio. kr. fratrukket den optagne kassekredit på skoleområdet på 35 mio. kr.). Som tidligere nævnt har man modtaget 25 % moms af salgsprovenuet svarende til 22,4 mio. kr., som betales til momsudligningen i 2016, ligesom kassekre-ditten på 35 mio. kr. først indfries i januar 2016.

  · Der var oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse hos Kommu-nekredit på 16,3 mio. kr. Dette lån vil ikke blive optaget, hvilket har reduceret kassebeholdningen med 16,3 mio. kr.

  · I stedet for at låneoptage har man valgt at tilbageføre en deponering på 7,2 mio. kr. til kassen, hvilket er sket pr. 17/8.

  · Dragør Kommune har modtaget i alt 14,8 mio. kr. i udestående momsrefusion fra Staten. Den første rate på 3,9 mio. kr. blev udbe-talt i august, og den anden rate på 10,9 mio. kr. blev udbetalt i no-vember 2015.

  Økonomi- og Planudvalget besluttede d. 13. juni 2012, at styre likvidite-ten ved hjælp af obligationssalgs- og tilbagekøbsaftaler (REPO forretnin-ger). Økonomiafdelingen foretog som følge deraf det første køb af obli-gationer d. 9. juli 2012 på 80 mio. kr. På møde den 24. oktober 2013 besluttede Økonomi- og Planudvalget at forhøje beholdningen af obliga-tioner med 20 mio. kr. til 100 mio. kr.

  Den 22. oktober 2015 blev Økonomiudvalget orienteret om, at Økono-miafdelingen efter anbefaling fra Nordea havde øget Dragør Kommunes beholdning af REPO obligationer med 65 mio. kr. til 165 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Afskrivningsoversigt 2015
  Sagsid.: 16/49

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 28. februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunens afskrivningspolitik.

  Økonomiafdelingen fremlægger en opgørelse til orientering om de eftergivelser

  og afskrivninger af tilgodehavender for Dragør Kommune, der er sket i 2015.

  Afskrivningerne af tilgodehavender er opdelt på tilgodehavender der er under inddrivelse hos SKAT og øvrige tilgodehavender. Samlet afskrives 771.772 kr.

  I 2015 er der hos SKAT afskrevet 81.732 kr. som følge af forældelse. I 2014 var der til sammenligning afskrevet 0 kr. som følge af forældelse. Det bemærkes, at det af SKAT afskrevne beløb i 2015 kan omfatte krav, der allerede var forældet i 2014 og burde være afskrevet i 2014.

  Tabel: Afskrevne beløb i 2015, kr.

  Tilgodehavende frem-sendt til inddrivelse hos SKAT

  Øvrige tilgodehavender

  I alt

  Uerholdelige tilgodehavender

  274.384,92

  246.478,72

  520.863,64

  Forældede og bortfaldende krav i henhold til sociale love

  81.731,00

  169.177,28

  250.908,28


  I alt

  356.115,92

  415.656,00

  771.771,92

  Anm. Uerholdelige tilgodehavender er krav, hvor det i praksis er konstateret, at kravet ikke kan inddrives, eksempelvis som følge af dødsfald.

  LOVE/REGLER:

  Afskrivningspolitik for Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

 • 19
  Meddelelse - Orientering om status på scenarier vedr. ARC
  Sagsid.: 15/2454

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomudvalgsmøde 10. september 2015 godkendte Økonomiudvalget, at borgmesteren deltager i en politisk styregruppe, som leder arbejdet med at analysere scenarier for Amager Ressource Centers (ARCs) fremtidige økonomi. Det blev samtidig godkendt at ØU løbende modtager orientering om projektet.

  18. december 2015 blev der afholdt politisk styregruppemøde. Borgmesteren orienter fra mødet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

 • 20
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 15/1054

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Taget til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) deltog ikke i dette meddelelsespunkt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Nye landstal for antal flygtninge i 2016
  Sagsid.: 15/2757

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udmeldte den 11. december 2015 et nyt landstal for antal flygtninge, som kommunerne skal modtage i 2016.

  Det oprindelige landstal, der blev fastsat 1. april 2015, var på 12.000 flygtninge i 2016. Tallet er nu hævet til 17.000 flygtninge på landsplan i 2016. Det opjusterede landstal bygger på den prognose, der anvendes i finansloven for 2016.

  Hidtil har Dragør Kommune forventet at modtage 48 flygtninge i 2016 jf. Udlændingestyrelsens tidligere kvoteudmelding. Antallet er nu opjusteret til en flygtningekvote på 64 personer, som Dragør Kommune nu kan forvente at modtage i 2016.

  Beregningsmodellen er revideret

  Regeringen har ændret beregningsmodellen, der bruges til fordeling af flygtninge til kommunerne, således at f.eks. udenlandske arbejdstagere, studerende, forskere, au pairs m.v. ikke længere tæller med. Modellen er revideret på baggrund af, at kommunerne ikke har et integrationsansvar for ovenstående målgrupper udover eventuel danskuddannelse. Derudover vil kun familiesammenførte til flygtninge indgå i beregningen fremadrettet i modsætning til tidligere, hvor familiesammenførte til f.eks. danske statsborgere også indgik i beregningsmodellen. Den nye beregningsmodel bruges til fordeling af kvoteflygtninge, som modtages i 2016.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 22
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Borgmesteren informerede om møde vedrørende infrastruktur i hovedstadsregionen den 21. januar 2016

  Kommunaldirektøren redegjorde for den foreløbige planlægning af budgetprocessen, herunder muligheden for afholdelse af budgetseminar over 1½ dag

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Peter Læssøe (T) oplyste om muligheden for fundraising i kommunerne

  Morten Dreyer (O) spurgte til konkret projekt om fundraising i EU-regi