Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Forslag fra Liste T:
At punkt 11 tages af dagsordenen.
For stemte 2 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))
Imod stemte 5 (A+C+O+V)
Faldet

Dagsorden herefter godkendt
 • 1
  Fortsat behandling - Boligplacering af flygtninge, kvote 2016
  Sagsid.: 15/1822

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler opfølgning på de punkter som Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015 besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med og belyse nærmere i forhold til boligplacering af flygtninge og den udmeldte kvote for 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at Erhvervs- og Vækstministeriets svar af 20. januar 2016 om en gennemført ændring af planloven tages til efterretning.
  2. at det besluttes at iværksætte etablering af 1. sals løsning på boligpavillonerne ved Hollænderhallen.
  3. at administrationen bemyndiges til at kunne indgå lejeaftaler om lejligheder, parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering inden for de rammer der er beskrevet i sagsfremstillingen.
  1. at det besluttes, ikke at indgå aftale om etablering af bofællesskaber i nogle af de større boliger i Strandparken på det foreliggende grundlag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 26. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle arbejde videre med 5 løsningsmuligheder i forhold til boligplacering af flygtninge.

  Løsningen om anvisning af tomme helårsejendomme under boligreguleringsloven forudsatte ikke yderligere sagsbehandling/flere oplysninger og behandles derfor ikke denne i sag.

  De øvrige 4 løsningsmuligheder behandles i det følgende under 1-4:

  1. at der skulle rettes en fornyet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren med henblik på at opnå en mulighed for at placere boligpavilloner i landzone.

  Siden sagens behandling i november 2015 har Dragør Kommune den 20. januar 2016 modtaget svar fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Svaret vedlægges som bilag 1.

  Ministeren oplyser, at der den 21. december 2015 blev vedtaget en ændring af planloven som skulle åbne mulighed for, at etablere midlertidige opholdssteder på støjbelastede arealer, og at ministeriet i særlige tilfælde kan fravige landsplandirektiver(for eksempel fingerplanen) ved boligplacering af flygtninge.

  Administrationen har – på baggrund af det modtagne svar - foretaget en umiddelbar vurdering af, om lovændringen medfører nye konkrete handlemuligheder for Dragør Kommune.

  Plan og Teknik vurderer lovændringen således:

  Lempelsen består reelt i at kommunen nu kan placere boligpavilloner på støjbelastede arealer (§ 5u stk. 4), men stadigvæk kun i byzone, og i landzone, kun indenfor St. Maglebys afgrænsning.

  Hele den øvrige landzone, som udgør den største del af kommunens område, er stadig udelukket (§ 5u stk. 3)

  Området ved Kongelundshallen (bl.a. P-pladsen) er også udelukket i forhold til etablering af midlertidige boligplaceringsmuligheder, da ca. ½ af P-pladsen samt området omkring Kongelundhallen er omfattet af både strandbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje

  Der kan kun peges på 1 konkret konsekvens af lempelsen: kommunen får lettere ved at placere boligpavilloner i byzoneområder, der er omfattet af landsplandirektivet om lufthavnens støjgener.

  Det vil foruden Hollænderhalsområdet og enkelte fuldt udbyggede villaområder, sige de 2 delområder, der er omfattet af lokalplan 27, ved lufthavn Syd.Det sydlige delområde er næsten fuldt udbygget med kontorbyggerier og det nordlige delområde henligger for den største del, ubebygget, men ejes af Københavns Lufthavn.

  Ved en eventuel dispensation til ”natophold” i disse områder, skal Erhvervsstyrelsen meddele samtykke i henhold til planlovens § 19 stk. 3, men dette samtykke kan vi med den aktuelle lempelse af ”støjbestemmelsen”, antageligvis lettere få.

  Lempelsen af Fingerplanen, som der nævnes i ministersvaret, får ingen reel betydning for Dragør Kommune.

  Administrationen anbefaler således, at ministeriets svar tages til efterretning.

  Såfremt kommunen måtte modtage henvendelser som aktualiserer en anvendelse af planlovsændringerne, fremsendes en sag til politisk behandling.

  1. at der skulle arbejdes videre med muligheden for etablering af en 1. sal på de boligpavilloner som i dag er opstillet ved Hollænderhallen; herunder særligt en nærmere belysning af økonomien forbundet hermed.

  Ved sagens behandling den 26. november 2015 blev det besluttet, at administrationen skulle foretage en nærmere belysning af økonomien forbundet med etablering af en 1. salsløsning på de boligpavilloner der i dag er opsat ved Hollænderhallen.

  Økonomien forbundet med etablering kan oplyse at fordele sig således:

  Drift pr. måned:

  Leje af pavilloner 2.967 x 25 = kr. 74.175 kr.

  Forbrug, vand, varme og el 756 x 25 = kr. 18.900

  Brandforsikring 148 x 25 = kr. 3.700

  I alt pr.måned = kr. 96.775

  Èngangsudgifter, drift:

  Støjisolering pr. pavillon 12.000 x 25 = kr. 300.000 kr.

  Inventar 5.000 pr. pavillon 5000 x 25 = kr. 125.000

  I alt, engangsudgift = kr.425.000

  Kommunens løbende driftsudgifter vil blive nedbragt med den egenbetaling på kr. 2152 pr. måned som kan opkræves pr. person der bebor en pavillon.

  Ved fuld udnyttelse af 1. salen udgør egenbetalingen kr. 53.800 pr. måned.

  Anlægsudgift:

  Byggemodning pr. pavillon 20.000 x 25 = i alt kr. 500.000

  Administrationen anbefaler, at det besluttes at iværksætte etableringen af en 1. sal med henblik på, at kommunen kan opfylde sin boligplaceringsforpligtelse.

  Det videre arbejde i sagen indebærer, at der udarbejdes en formel dispensationssag til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget i lighed med den sag som blev behandlet ved opsætningen af de første 25 boligpavilloner.

  I det omfang der meddeles dispensation vil der herefter blive indgået lejeaftale om de yderligere 25 boligpavilloner.

  1. at der skulle arbejdes videre med leje af ejendomme og at administrationen skulle fremkomme med retningslinjer for den administrative håndtering af området samt de økonomiske rammer herfor.

  De lejeaftaler som i dag er indgået om parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge har et hovedindhold om en étårig periode hvor kommunen som lejer ikke kan opsige aftalen. Efter udløbet af dette ene år er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  Nogle af de forespørgsler kommunen har fået, har blandt andet vedrørt uopsigelighedsperiodens længde, idet nogle potentielle udlejere af ejendom har givet udtryk for, at en længere uopsigelighedsperiode eventuelt ville kunne få positiv indflydelse på lejens størrelse.

  Derfor foreslår administrationen at blive bemyndiget til at kunne aftale en uopsigelighedsperiode på op til 3 år.

  Dragør Kommune har ikke krævet at lejemålene er nyistandsat ved indflytning og påtager sig således heller ikke at aflevere dem således ved fraflytning.

  Det har været aftalt med udlejerne af ejendommene, at de – som ejere af ejendommen – har stået nødvendige ombygninger/omindretninger af lejemålet.

  Disse ombygninger/omindretninger har typisk bestået i opsætning af skillevægge med henblik på tilvejebringelse af flere værelser og isætning af separate låse i de indvendige døre, således at beboerne kan aflåse eget værelse.

  Administrationen foreslår, at et lejemål maksimal må koste kr. 6.500 pr. boligplaceret person pr. måned.

  Rummer en ejendom mulighed for boligplacering af f.eks. 3 personer vil lejen således maksimalt måtte være kr. 19.500 pr. måned.

  Beløbet foreslås ud fra en skelen til, hvad der i dag betales pr. person i lejemålene.

  I Dragør Kommunes lejeudgift pr. måned fragår kr. 2152 pr. person, svarende til det beløb hver enkelt maksimalt må betale for midlertidig boligplacering.

  1. at administrationen skulle rette henvendelse til de almene boligselskaber for en afklaring af om – i bekræftende fald på hvilke vilkår – boligselskaberne måtte ønske at indgå aftale om etablering af bofællesskaber i nogle af de større lejemål.

  Administrationen har rettet henvendelse til Engparken og Strandparken med en forespørgsel om, hvorvidt boligselskaberne måtte være indstillet på at indgå aftale om etablering af bofællesskaber i nogle af de større lejemål.

  Der ville i givet fald være tale om permanent boligplacering da hver person i bofællesskabet får en separat lejekontrakt.

  Engparken har gennem forretningsfører, Boligkontoret Danmark, oplyst, ikke at være interesseret i at indgå en sådan aftale.

  Boligselskabet Strandparken har gennem forretningsfører, Boligkontoret Danmark den 21. januar 2016 oplyst at være positivt stemt for at indgå aftale, og at Boligkontoret Danmark ville vende tilbage i starten af den efterfølgende uge.

  Administrationen har ikke modtaget forslag til vilkår for etablering af bofællesskaber fra hverken Boligkontoret Danmark eller Strandparken, men administrationen er bekendt med, at formand for Strandparken, Søren Keldorff, den 28. januar 2016 har fremsendt en mail til medlemmerne af Økonomiudvalget.

  Mailen indeholder – administrationen bekendt – ikke forslag til konkrete vilkår for en eventuel etablering af bofællesskaber.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke på det foreliggende grundlag arbejdes videre med denne løsning.

  Hvis Strandparken fremkommer med forslag til konkrete vilkår på et senere tidspunkt, genoptages drøftelserne om denne løsning.

  LOVE/REGLER:

  Der er redegjort for love og regler i bilag og sagsfremstilling ved sagen behandling den 26. november 2015. beslutningsreferat og bilag vedlægges denne sag som bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Driftsudgifterne til etablering af 1. sal på boligpavillonerne ved Hollænderhallen skal dækkes af det afsatte budget til midlertidig boligplacering under sektor 6 i 2016

  Anlægsudgifterne anvises af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Forslag fra A:

  Administrationen kontakter Strandparken angående etablering af bofællesskaber

  For stemte 3 (A+T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Undlod at stemme 4 (C+O+V)

  Godkendt

  Forslag fra A:

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen for besvarelse af diverse konkrete spørgsmål

  For stemte 4 (A+T+V+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Undlod at stemme 3 (C+O)

  Godkendt

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Engparken
  Sagsid.: 16/262

  RESUMÉ:

  Der skal gives formel tilladelse til pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning i Engparken, Dragør Almene Boligselskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebrev som i ansøgt af Nykredit i forbindelse med omlægning af lån i Engparken.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nykredit har på vegne Engparken søgt om godkendelse af ny pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning som boligselskabet gennemfører.

  Denne ansøgning vedrører omlægning af et lån på opr. 2.722.000 kr. til nyt lån 1.980.000 kr.

  Låneomlægningen sker med samme restløbetid som eksisterende lån, og omlægningen vil medføre en årlig besparelse på 25.138 kr.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at udstedelsen af det ny pantebrev godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægning i Boligselskabet Strandparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29.

  Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ingen høringsberettigede.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • 3
  Valg af konsulenter til analyse af ejendomsoptimering
  Sagsid.: 15/2341

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1. at den udvidede analyse fra tilbudsgiver 1 vælges
  2. at udgiften til konsulentbistand finansieres ved, at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra kassen i 2016, og at kravet til besparelsen på ejendomsudgifter samtidigt hæves med 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev det besluttet, at iværksætte en ekstern analyse af mulighederne for ejendomsoptimering med henblik på at opnå en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  I udmøntningsplanen af budget 2016 – 2019 som blev godkendt på møde i Økonomiudvalget den 10. december 2015, fremgår det, at administrationen fremlægger sag om ekstern analyse i 2016 til politisk godkendelse i ØU primo 2016.

  Administrationen har indhentet to tilbud, der vedlægges som lukkede bilag. Administrationen har forud for tilbudsafgivelsen afholdt dialogmøder med begge tilbudsgivere.

  Økonomien i de to tilbud er stort set ens, hvorfor det ikke er afgørende for valget.

  Det er administrationens vurdering, at tilbudsgiver 1 har afgivet den bedste projektbeskrivelse på gennemførelse af optimeringsanalysen.

  Tilbudsgiver 1 har også konkret erfaring med opgaven fra andre kommuner, hvilket samlet set medfører, at administrationen indstiller, at tilbudsgiver 1 vælges til opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I den politiske aftale forventes fra 2018 en årlig besparelse på 1 mio. kr. Der er ikke afsat midler til den eksterne analyse

  Der ønskes derfor en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., som finansieres af kassen.

  De 0,3 mio. kr. lægges oven i den årlige forventede besparelse således at den i 2018 reelt udgør 1,3 mio. kr. Udgiften til tillægsbevillingen indhentes således i besparelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Sagen udsættes til næste møde i ØU i februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Forslag fra ACOV:

  ACOV ønsker ikke at arbejde videre med analysen p.t., men ønsker at administrationen fremlægger en business-case til effektivisering af ejendomsdriften

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Beslutningen i ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

   3 (T)

  Undlod at stemme:

    1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T er positiv overfor forvaltningens forslag om at undersøge potentialet i ejendomsoptimering, men ønsker ikke at sætte forvaltningen i gang med en opgave, som ikke er ordentlig defineret.

 • 4
  Decisionsskrivelse for regnskab 2014
  Sagsid.: 16/149

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om svarskrivelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for regnskab 2014 på baggrund af decisionsskrivelsen fra den 21. december 2015. Dragør Kommune modtager statsrefusion på beskæftigelsesområdet, og STAR har på baggrund af revisionsberetningen taget stilling til, hvorvidt administrationen har opfyldt betingelserne for at modtage statsrefusion.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen samt svarskrivelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 21. december 2015 modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2014 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Ministeriet har bedt administrationen redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes, mhp. at der fremadrettet sikres korrekt sagsbehandling indenfor de omhandlende områder og gerne i tæt samarbejde med Jobcenter Tårnby.

  Efter aftale med STAR er deadline for modtagelse af redegørelsen fra Dragør Kommune rykket til fredag den 26. februar 2016, således at meddelelsessagen kan behandles politisk på KB den 25. februar 2016.

  Administrationen har efterfølgende haft kontakt med kommunens revisionsfirma BDO vedr. Årsberetning fortaget på bagrund af besøgsnotat 2014. I henhold til det vedlagte bilag 2 er BDO’s vurdering af de sociale regnskaber for 2014 væsentlig anderledes end STAR’s decisionsskrivelse. Ifølge BDO er der ikke anledning til genbehandling af sager, da de omtalte områder vurderes afsluttet efter udført berigtigelse. Dette fremgår også i Årsberetningen samt bilag 2.

  STAR har desuden orienteret administrationen om, at ministeriet generelt har fokus på kommuner, der indgår i et forpligtende samarbejde, som følge af kommunalreformen 2010.

  Som administrationen tidligere har orienteret Kommunalbestyrelsen om, er der et tæt samarbejde mellem Dragør Kommunes ydelseskontor, der har udbetalingsforpligtelsen, og Jobcenter Tårnby, der har sagsbehandlingsforpligtelsen. Der afholdes ledermøder og afdelingsledermøder en gang pr. måned, samt at der afholdes møder i den større ledelsesgruppe i jobcenteret en gang i kvartalet. Derudover er der indgået aftale om, at der udføres ledelsestilsyn en gang pr. måned, hvor udtrukne cpr. numre sendes til Dragør Kommune, således at der kan foretages ledelsestilsyn af udbetalingsdelen.

  Besvarelsen på decisionsskrivelsen indeholder flere gentagelser fra Årsberetningen 2014, udført af BDO.

  Decisionsskrivelsen, BDO’s vurdering samt administrationens besvarelse vedlægges hermed som bilag. Derudover vedlægges BDO’s Årsberetning 2014, som er udarbejdet på baggrund af besøgsnotat.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik

  Lov om Aktiv Beskæftigelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Frikommuneforsøg 2016-2019
  Sagsid.: 16/171

  RESUMÉ:

  Social- og indenrigsministeren har i brev af 15. januar 2016 inviteret landets kommuner til at søge om at deltage i et nyt frikommuneforsøg.

  Økonomiudvalget skal drøfte om Dragør Kommune skal deltage i frikommuneforsøget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

  Til forskel fra det tidligere frikommuneforsøg skal de nye frikommuner fokusere deres forsøg inden for ét tema, som de sammen i netværk af kommuner vælger at stille skarpt på. Det kan for eksempel være:

  • Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgeren
  • Mere sammenhængende indsatser på velfærdsområderne
  • Hvordan en kommune skaber vækst

  Ved udvælgelsen af frikommunenetværk vil der blive lagt vægt på ambitionsniveauet med fokus på beskrivelsen af målsætninger, forventede resultater og forsøgenes landsdækkende perspektiv i forhold til at kunne omsætte gode erfaringer til praksis i alle kommuner, herunder i form af lovændringer.

  De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

  Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.

  Det er administrationens vurdering, at der i Dragør Kommune ikke umiddelbart foreligger forslag til forsøg som vil være egnede for en ansøgning.

  Det er endvidere administrationens vurdering, at deltagelse i frikommuneforsøget vil kræve væsentlige ressourcer i form af ansøgning, forhandlinger og løbende evalueringer.

  Administrationen vil løbende følge resultaterne af frikommuneforsøget med henblik på implementering af nye løsninger og vil nøje vurdere, om der er i forbindelse med frikommuneforsøget opstår mulige samarbejder med relevante kommuner.

  På den baggrund indstiller administrationen, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunen identificerer potentielle områder og kommuner, som vil indgå i et frikommunenetværk med Dragør Kommune

  For stemte 2 (T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Administrationens anbefaling:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune på kommunaldirektørniveau tager kontakt til andre relevante kommuner i Københavnsområdet med henblik på at identificere relevante samarbejdsprojekter med relevant potentiale, som gør at Dragør Kommune kan indgå i frikommuneordningen

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det beklageligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke kan se potentialet i, at Dragør Kommune indgår i frikommuneforsøget. Liste T vurderer, at Dragør Kommunes størrelse og organisering gør det oplagt, at Dragør Kommune bør deltage i relevante projekter med frikommunestatus. Det kunne være indenfor det nære sundhedsvæsen eller indenfor skolevæsenet.

  Bilag

 • 6
  Teknisk udmøntning af barselsfond 4. kvartal 2015
  Sagsid.: 16/307

  RESUMÉ:

  Barselsudligningsordningen indebærer, at der skal udlignes lønudgifter for ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Pengene overføres fra Økonomiudvalgets bevillingsområde til arbejdsstedernes konti hvert kvartal.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at i alt 1.020.254 kr. omplaceres fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde, og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

  Barselsfonden har en bevilling i 2016 på kr. 1.623.185 kr.

  Der søges for perioden oktober 2015 til og med december 2015 i alt 1.020.254 kr. omplaceret fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til tabellen nedenfor.

  Der resterer herefter et budget på kr. 602.931 kr. i puljen.

  Sagen om barselspuljen for 4. kvartal 2015 fremlægges for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2016, fordi udmøntningen af barselsfonden sker forskudt af kalenderåret.

  Sektor

  DKK

  3 Folkeskolen

  569.716

  4 Kultur og Fritid

  49.481

  5 Børnepasning

  55.127

  7-8 Sundhed og Ældre

  222.433

  9 Forvaltning

  123.497

  TOTAL

  1.020.254

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Godkendt

 • 7
  Opfølgning på 3-i-1 Medarbejder og Ledelsesmåling
  Sagsid.: 16/345

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i efteråret 2015 gennemført en 3-i-1 Medarbejder og Ledelsesmåling for alle ansatte. Denne sag orienterer om opfølgningen på målingen.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at orienteringen om opfølgningen på 3-i-1 Medarbejder- og Ledelsesmålingen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev i efteråret 2015 gennemført en 3-i-1 Medarbejder- og Ledelsesmåling i hele organisationen. Målingen omfatter arbejdspladsvurdering, trivsel og ledelse. Målingen er et vigtigt redskab til at udvikle organisationen.

  Denne sag giver en status på gennemførelsen af målingen samt på opfølgningen med fokus på de tværgående temaer og indsatser.

  Om 3-i-1 målingen

  Hoved-MED-Udvalget (HMU) har drøftet både koncept, spørgeskema og opfølgning på målingen. Konceptet er udarbejdet i samarbejde med Rambøll, som udfører lignende undersøgelser i mere end 25 andre kommuner.

  Gennemførelsen af målingen

  Målingen blev gennemført i efteråret 2015. 71 procent af medarbejderne har besvaret spørgeskemaet (797 svar). Resultatrapporterne blev udsendt til alle ledere ultimo november.

  Opfølgning på målingen

  Det væsentligste udbytte af målingen kommer fra den lokale dialog om resultaterne. Alle enheder har i december og januar haft dialog om resultaterne, og der er udarbejdet handleplaner for de temaer, som ledere og medarbejdere er blevet enige om at arbejde videre med lokalt. Handleplanerne kan både omhandle styrker og udfordringer.

  Opfølgningen er understøttet med talrige tiltag, og den har været drøftet i MED-systemet og i chefgrupperne. Opfølgningen har været tema på en lederdag for alle kommunens ledere, der er udsendt opfølgningsguide til alle ledere, der har været hotline til Rambøll i forhold til resultatrapportenes indhold og Staben/HR har stået til rådighed med rådgivning i hele forløbet. Alle de lokale rapporter blev også gennemgået af Staben/HR inden udsendelsen.

  Resultaterne af 3-i-1 målingerne indgår desuden i alle lederudviklingssamtaler.

  Tværgående temaer og indsatser

  Selv om det lokale arbejde med opfølgningen er den væsentligste del af indsatsen, så er der også temaer, hvor det giver mening, at iværksætte en tværgående indsats. HMU har drøftet resultaterne og prioriteret fire tværgående temaer og indsatser i forhold til disse. Status fremgår nedenfor.

  Tema A: Medarbejderudviklingssamtaler og opfølgning på udviklingsplan

  · HMU har i juni 2015 besluttet, at det fremover er obligatorisk, at der afholdes MUS for alle medarbejdere i første kvartal, hvilket sker i 1. kvartal 2016.

  · Der skal i forlængelse af alle MUS udarbejdes en udviklingsplan. Afholdelse og udarbejdelse af plan skal dokumenteres.

  Tema B: Mobning og chikane samt konflikthåndtering

  Hvert enkelt tilfælde af mobning eller chikane er alvorligt og skal håndteres lokalt. I alle tilfælde er der tilbudt særlig støtte i forbindelse med udsendelse af resultatrapporterne. Samtidigt iværksættes tværgående indsatser:

  · Der arbejdes med kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere i forhold til at håndtere konflikter, mobning og chikane. F.eks. kursus i kursuskatalog, tema på lederdag og tema på seminar for MED-repræsentanter. Håndtering af relationer og konflikter er del af rollen som leder og MED-repræsentant – også i de mange tilfælde, hvor der ikke er tale om mobning og chikane.

  · Det kommunikeres tydeligt, at man som medarbejder kan gå til både leder, tillidsrepræsentant og Staben/HR, hvis man oplever mobning eller chikane.

  Tema C: Stoltheden over at være ansat i kommunen, og om man vil anbefale andre at søge arbejde i Dragør kommune

  · Kommunikation med fokus på historier, som er med til at synliggøre værdien for borgerne af kommunens og medarbejdernes indsats. F.eks. på intranettet.

  · Direktionens og chefgruppens synlighed i forhold til at lytte til medarbejderne og understøtte, at kommunen er en samlet organisation med fælles værdier og retning. F.eks. når direktionen i starten af 2016 besøger alle enheder for at drøfte sygefravær og andre tværgående temaer

  · Projekt ”arbejdsglæde”, hvor Staben/HR sender materiale til alle afdelinger, som de kan vælge at bruge til drøfte arbejdsglæde og trivsel på afdelingsmøder og lignende.

  Tema D: Balance mellem opgaver og tid, samt tilstrækkelig tilbagemelding fra lederen

  · Det er et vigtigt fokuspunkt i MUS, og i den løbende dialog, at få drøftet sammenhæng i arbejdsdagen, herunder de løbende tilbagemeldinger fra nærmeste leder. Det omfatter også forventningsafstemning om prioriteringer og kvalitet i arbejdsopgaven.

  · Styrket ledelseskommunikation omkring, hvad der er givne vilkår (fx lovgivning og beslutninger i KB), og hvad man kan påvirke.

  · Projekt ”arbejdsglæde” vil i anden halvdel af 2016 have fokus på at støtte en dialog mellem ledere og medarbejdere om, hvordan balancen i arbejdsdagen er.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

 • 8
  Kortlægning af frivillighed og udmøntning af politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  RESUMÉ:

  Administrationen fremlægger kortlægning over aktivt medborgerskab samt udkast til indsatser i den handleplan, der udmønter politik for aktivt medborgerskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kortlægningen af aktivt medborgerskab og udkastet til indsatser i handleplan tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i Dragør Kommune besluttede alle på møder i november, at der i forbindelse med udmøntningen af politik for aktivt medborgerskab skulle iværksættes en kortlægning af aktiviteter på området.

  Administrationen har i den mellemliggende tid udarbejdet vedlagte overblik, der dog ikke kan siges at være udtømmende, fordi medborgerskab ud over organiseret frivillighed også kan bestå i, at naboer hjælper hinanden med f.eks. at klippe hæk, eller at der samles affald på stranden. Denne underskov af aktiviteter kan ikke kortlægges.

  Listen består derfor af eksempler på initiativer og foreninger, som berører et større antal borgere, og som i et eller andet omfang har haft dialoger med Dragør Kommune. Således er den samlede viden indhentet via interview med afdelingscheferne i Dragør Kommune og samtaler med frivillige i byen.

  Administrationen arbejder desuden på baggrund af disse interview og samtaler med følgende udkast til handleplan for udmøntning af politikken for Aktivt Medborgerskab:

  • Lette adgangen til udlån af kommunens lokaler
  • Oprette en fælles aktivitets- og eventkalender
  • Uddele og synliggøre initiativpris og fejre ”Frivillig Fredag”
  • Afsøge muligheden for at lave en on-line ”børs” for frivillighed
  • Synliggøre mulighederne for at involvere sig i lokalsamfundet på den nye www.dragoer.dk og skabe én indgang til dialog med kommunen
  • Kompetenceudviklingsforløb

  Desuden er der løbende dialog om mulighederne for at styrke samarbejdet mellem kommune og frivillige på de enkelte fagsektorområder, f.eks. ved samarbejde mellem Wiedergårdens frivilliggruppe og Enggården om liv på Enggården i eftermiddags- og aftentimerne, historieløbet, eller beskyttelse af planter som brændeskærmen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelse af udmøntningsplanen den 10. december 2015, at administrationen udmønter midlerne på baggrund af drøftelser af udkast til handleplaner i de enkelte fagudvalg primo 2016. Der er afsat kr. 200.000 til udmøntning af politik for aktivt medborgerskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke planlagt høringer, men forvaltningen er i dialog med grupper af frivillige, og vil fortsætte denne indsats for at sikre tilpasning af de beskrevne initiativer til de frivilliges ønsker.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen relaterer sig til Politik for Aktivt Medborgerskab, som er vedtaget 22. juni 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 2. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget 11. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Sagen tages til efterretning for så vidt angår eget udvalg.

  For stemte:

  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  Liste T foreslår:

  At forvaltningen undersøger, hvad en halvtids Frivillighedskonsulent kan bidrage med til frivillighedspolitikken.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Formanden foreslår at sagen forelægges på ny med en mere deltaljeret udmøntningsplan.

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU at sende sagen tilbage.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Sagen forelægges på ny med en mere deltaljeret og ambitiøs udmøntningsplan.

  For stemte:

  2 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  2(I+O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+C+V)

  Faldet.

  Afstemning om indstillingen:

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  4 (I+ Svend Mathiasen (Løsgænger)+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Sagen sendes tilbage til administrationen og forelægges på ny for ØU med en mere deltaljeret udmøntningsplan.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse fortov på Hartkornsvej nord
  Sagsid.: 16/180

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2016 skal etableres fortov på østsiden af Hartkornsvej på strækningen mellem Maglebytorv og Dragør Skole Nord. Anlægsbeløbet ønskes frigivet, så arbejdet kan udføres i eget regi af Vej- og Gartnerafdelingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 80.000 kr. til fortov på Hartkornsvej mellem Maglebytorv og Dragør Skole Nord og at bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2016 afsat 80.000 kr. til etablering af et fortov på østsiden af Hartkornsvej på strækningen mellem Maglebytorv og Dragør Skole Nord.

  Administrationen påtænker at iværksætte anlægsarbejdet i samarbejde med Vej- og Gartnerafdelingen i løbet af vinteren 2016 og indstiller derfor, at beløbet frigives.

  Strækningen er på ca. 210 meter, med eksisterende kantsten mod kørebane og med et bredt grønt beplantet rabatareal. Fortovet tænkes udført som fortov etableret syd for Kirkevej på Hartkornsvej i 2015 med en fliserække lagt på den brede led og en asfaltbort på fortovets yderside mod kantstenen. Bag ved fortovsfliserne bevares det grønne rabatareal med beplantning.

  LOVE/REGLER:

  Vejlovgivningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på 80.000 kr. til anlæg af fortov på Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Omfanget og udformningen af fortovet sendes i høring hos Ældrerådet og Handikaprådet i Dragør Kommune.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

 • 10
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer
  Sagsid.: 16/235

  RESUMÉ:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til Dragørs vand- og spildevandsselskaber på henholdsvis 18,4 mio. kr. og 25,8 mio. kr.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 18,4 mio. kr. til garantistillelse for HOFOR Vand Dragør A/S’ låneoptagelse.
  1. at kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 25,8 mio. kr. til garantistillelse for HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S for deres låneoptagelse til anlægsinvesteringer. Se bilag 1

  Vand- og spildevandsselskaberne har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, fordi anlægsudgifterne ikke kan finansieres over årets takster på grund af prislofterne, der hvert år fastsættes af Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

  I 2013 godkendte kommunen garantistillelse for lån til investeringer for anlægsårene 2011–2014. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse for perioden 2015-2019.

  Garantirammer 2015–2019

  HOFOR Vand Dragør

  18,4 mio. kr.

  HOFOR Spildevand Dragør

  25,8 mio. kr.

  En specifikation af de aktuelle garantirammer fremgår af bilag 2 for HOFOR Vand Dragør A/S og bilag 3 for HOFOR Spildevand Dragør A/S.

  Kommunen kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, uden at det påvirker kommunens låneramme. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er 40 år.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af lånegarantierne er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

  Kommunen skal opkræve en garantiprovision på 0,3 % af restgælden for lån med garantier stillet for HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse.

  Forbrugerne betaler for garantiprovisionen gennem taksterne, men får en større økonomisk fordel gennem låneoptagelsen med garantistillelse, fordi taksterne bliver lavere.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

  Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Ad 1-2

  For stemte 6 (A+C+O+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  For stemte:

  12 (A+O+T+V+Jerrik Walløe(C))

  Imod stemte:

   1 (I)

  Undlod at stemme:

   1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt

  Kenneth Gøtterup (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • 11
  Sammensætning af bestyrelserne i HOFOR
  Sagsid.: 16/282

  RESUMÉ:

  Ejerkommunerne skal i 2016 træffe beslutning om hvorvidt sammensætning og størrelse af bestyrelsen i HOFOR skal ændres. Bestyrelsen har fremsendt en anbefaling om, at nuværende sammensætning og størrelse bibeholdes. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning i sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune tilslutter sig bestyrelsens anbefaling af, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR bibeholdes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er vedlagt et ekstra bilag (bilag 4) efter behandling af punktet i Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  I forbindelse med dannelsen af HOFORs vand- og spildevandskoncern i 2012 aftalte ejerkommunerne, at evaluere størrelse og sammensætning af koncernens bestyrelser i 2016.

  Koncernen består af 19 selskaber, fordelt på 2 holdingselskaber, 1 serviceselskab og 16 netselskaber.

  Bestyrelsen i de 2 Holdingselskaber HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S består i dag af 8 ejerrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter. Derudover er der 6 observatører fra andre kommuner.

  Bestyrelsen i serviceselskabet HOFOR A/S består af formand og næstformand fra holdingselskaberne, 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejderrepræsentanter.

  Bestyrelserne i netselskaberne består af den administrative direktør i holdingselskaberne, 2 forbrugerrepræsentanter og 4 direktører og områdechefer i serviceselskabet.

  Der pågår flere undersøgelser om fusioner af vandforsyningsselskaber i hovedstadsområdet, og HOFOR er interesseret i at være en del af denne udvikling. Derfor ønsker HOFOR at fastholde tilbuddet om observatører til bestyrelsesmøderne.

  Bestyrelsen i HOFOR anbefaler, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne opretholdes.

  Forvaltningen vurderer, at bestyrelserne i HOFOR har en god bred repræsentation med både ejerrepræsentanter, eksterne bestyrelsesmedlemmer, forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, og forvaltningen har ingen bemærkninger til bestyrelsens anbefaling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Liste T stillede forslag om at sagen udsættes:

  For stemte 2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Administrationens anbefaling:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra T:

  I forbindelse med at ejeraftalerne for vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR er oppe til revision, så foreslår Liste T, at Dragør Kommune udtræder som ejerkommune i HOFOR.

  For stemte:

  4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

   4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T og Svend Mathiasen (Løsgænger):

  Liste T og Svend Mathiasen finder, at Dragør Kommunes vandselskabers indtræden i HOFOR-koncernen har været en fejl og at HOFOR ikke har levet op til de forventninger, som er blevet stillet i udsigt. Dragør Kommune bør udtræde som medejer af HOFOR og indlede et samarbejde med bl.a. Tårnby Kommune, som i dag leverer en stor del af vandet til Dragørs borgere.

  Bilag

 • 12
  Forslag til ny struktur for markedsførings- og kulturpulje
  Sagsid.: 16/169

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. august 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til en ny struktur for markedsførings- og kulturpuljen. Dette foreligger nu, og har til hensigt at sikre en mere sammenhængende sagsbehandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Markedsføringsgruppen nedlægges, og fremtidige bevillinger uddeles løbende af administrationen

  2.

  at

  den fremtidige markedsføringspulje udelukkende bruges til markedsføringsaktiviteter, mens aktiviteter samles under kulturpuljen, der omdøbes til kultur- og eventpuljen

  3.

  at

  der sker en omfordeling af midlerne, således at markedsføringspuljen fremover er på 70.000 kr., mens kultur- og eventpuljen er på 154.805 kr.

  4.

  at

  der gives en tillægsbevilling til Sektor 04 Kultur og Fritid på 43.269 kr. og ligeledes en tillægsbevilling til Sektor 09 Forvaltning på 43.269 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. august 2015 at der skulle udarbejdes et forslag til ny administrativ praksis i forbindelse med markedsførings- og kulturpuljen.

  Der har hidtil eksisteret henholdsvis en administrativt styret kulturpulje på ca. 110.000 kr./år og en markedsføringspulje på et tilsvarende niveau, som er blevet uddelt af en politisk nedsat markedsføringsgruppe via tre årlige uddelinger.

  De to puljer er blevet administreret vidt forskelligt. Således har kulturchefen i samarbejde med bibliotekets ledelse forestået en løbende uddeling af kulturpuljen, med udgangspunkt i den vedtagne kulturpolitik. Markedsføringspuljen har haft en særlig nedsat markedsføringsgruppe, som via tre årlige ansøgningsfrister og politisk udarbejdede dagsordner har tildelt midler til projekter, som synliggør Dragør.

  I budget 2016-19 er der i lighed med tidligere afsat en markedsføringspulje lydende på 113.269 kr. under sektor 09 Forvaltningen(ØU) og 111.536 kr. til en kulturpulje under sektor 04 Kultur og Fritid(BFKU).

  Det foreslås, at de to hidtidige puljer tænkes sammen i en ny struktur, og at der for begge puljer sker en løbende administrativ udmøntning.

  Der er i høj grad blevet givet tilskud til lignende projekter i de to puljer, og visse projekter har endda nydt støtte fra begge. Endvidere har markedsføringspuljens fokus været noget bredere end decideret markedsføring, og navnet har været delvis misvisende. Reelt har det vist sig, at behovet for støtte til aktiviteter har været større end behovet for markedsføring. En ny praksis kunne derfor med fordel se således ud:

  · Dragør Kommune offentliggør udmøntningen af en ny ”Kultur- og Event-pulje”, som tilsvarer den eksisterende, men kan bevilge bredere til eventprægede aktiviteter, og i det hele taget har fokus på aktiviteter.

  · Puljen uddeles af kulturchefen, og er på samlet 154.805 kr.

  · De resterende 70.000 kr. uddeles af erhvervschefen i dialog med kulturchefen, og går til ren markedsføring af Dragør – dvs. ikke til aktiviteter.

  · Kriterierne for tildeling er fokuseret på nye aktiviteter, som skaber liv i Dragør, kulturelle oplevelser for borgerne og synlighed i hovedstadsregionen.

  · Puljerne kan hermed understøtte de mange begivenheder og events, som Dragør skal være yderligere kendt for.

  · Begge puljer afrapporteres årligt til BEPU/BFKU

  Puljestruktur:

  Puljenavn

  Beløb i dag 2016

  Administration i dag

  Foreslået

  beløb

  Foreslået administration

  Markeds-føringspuljen

  113.269 kr.

  Markeds-

  Førings-

  gruppen

  70.000 kr.

  Erhvervschef/

  kulturchef

  Kulturpuljen

  111.536 kr.

  Bibliotekslederen

  154.805 kr.

  Kulturchef/

  biblioteksleder

  LOVE/REGLER:

  Ændringen betyder nedlæggelse af markedsføringsgruppen, som er et udvalg under § 17 stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye struktur forudsætter, at der flyttes 43.269 kr. fra Sektor 09 Forvaltning(ØU) til Sektor 04 Kultur og Fritid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ændringen understøtter erhvervs- og turismestrategien, idet der sikres en mere konsistent eventudvikling og markedsføring af Dragør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at BFKU tildeler midler fra ”Kultur- og Event-puljen”, mens BEPU uddeler midler fra ”Markedsføringspuljen”, og ordningen evalueres efter 1 år.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Udvalget følger anbefalingen fra BEPU.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Drejer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefaling fra BEPU samt ad 2+3+4

  For stemte 6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme 1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt med en præcisering af, at markedsføringsgruppen nedlægges som et § 17, stk. 4 udvalg.

 • 13
  Elevernes ferieplan 2016-17
  Sagsid.: 14/3517

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget godkender ferieplanen 16/17.

  SAGSFREMSTILLING:

  Elevernes ferieplan 2016/17 har nu været i høring hos skolebestyrelserne, som ikke har nogen bemærkninger til denne.

  Administrationen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender udkastet og anbefaler den overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelse den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Anbefales overfor ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Stabschefen orienterede om indkøb af teknisk anlæg til kommunalbestyrelsens mødesal

  Borgmesteren informerede om møde med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen den 10. februar 2016 om støjgrænser og kystbeskyttelsesområder

  Borgmesteren informerede om møde med formanden for Miljø- og trafikudvalget under regionsrådet Jens Mandrup Rasmussen den 11. februar 2016 om bustrafikken

 • 15
  Meddelelse - Beskæftigelsesplan 2016
  Sagsid.: 16/302

  RESUMÉ:

  Hvert år udarbejdes der en beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for kommunens beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplan for 2016 forelægges hermed Økonomiudvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jobcenter Tårnby har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2016, som blev forelagt til politisk godkendelse i Tårnbys Kommunalbestyrelse den 15.12.2015.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Jobcenter Tårnby beskæftigelsesindsatsen overfor ledige og sygemeldte Dragørborgere.

  Beskæftigelsesplanen belyser både det samlede tal for Jobcenter Tårnby men også særskilt for begge kommuner, hvor det giver mening.

  Dragør Kommunes fokuspunkter

  Administrationen vil arbejde med følgende fokuspunkter på baggrund af Tårnby Kommunes Beskæftigelsesplan 2016:

  1. Sygedagpenge:
   På baggrund af OPP-samarbejdet med Falck Jobservice har antallet af sygedagpengemodtagere været faldende de seneste år. Administrationen vil derfor fortsat arbejde med at sikre, at antallet af sygedagpengemodtagere forbliver reduceret. Der vil fortsat afholdes møder løbende på lederniveau mellem Jobcenter Tårnby og Borger og Social.
  1. Ledighed over 52 uger:
   Som følge af refusionsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016, vil administrationen fokusere på indsatser, der tages i brug overfor de langtidsledige borgere. Der vil fortsat afholdes møder løbende på leverniveau mellem Jobcenter Tårnby og Borger og Social.
  1. Virksomhedsservice:
   Administrationen vil fokusere på at etablere et tættere samarbejde mellem Dragørborgere og Dragørvirksomheder. Der vil afholdes møder med afdelingslederen i Virksomhedsservice i et fast interval.

  Som bilag vedlægges sagsfremstillingen fra Tårnby Kommune samt

  Beskæftigelsesplanen 2016.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  Peter Læssøe (T) kunne ikke tage beskæftigelsesplanen til efterretning

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) spurgte til strømforhold ved Hollænderhallen

  Peter Læssøe (T) spurgte til overblik over flygtningeøkonomien