Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
 • 1
  Tilsyn med Enggården i 2015
  Sagsid.: 16/204

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 26. november 2015 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 26. november 2015 gennemførte Rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2016 og 2017. Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2015

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk af Omsorgscenteret Enggården er, at der er tale om et omsorgscenter med gode og tilfredsstillende forhold.’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  -

  Enggården arbejder på at sikre beboerne den pleje og omsorg, de har behov for, ud fra individuelle hensyn til ønsker og vaner.

  -

  Den sundhedsfaglige indsats leveres med fokus på beboernes medinddragelse og medindflydelse i hverdagen.

  -

  Fokus på at sikre og højne de sundhedsfaglige kompetencer

  -

  Beboerne oplever generelt at trives og giver generelt udtryk for, at de får den pleje og omsorg, de har behov for.

  -

  Enggården tilbyder gode rammer og tryghed for beboerne.

  -

  Der arbejdes målrettet med at forbedre beboernes oplevelse og livskvalitet i forbindelse med mad og måltider og beboerne giver generelt udtryk for tilfredshed med maden.

  -

  Beboerne tilbydes en bred vifte af aktivitetstilbud såvel indendørs som udendørs.

  -

  Ledelse og medarbejdere er kommet godt i gang med processer, der medvirker til at udvikle det faglige samarbejde og miljø på Enggården.

  -

  Omgangstonen er præget af venlighed og høflighed og medarbejderne har en respektfuld kommunikation med beboerne.

  -

  Medarbejderne har fokus på at inddrage beboernes ressourcer i forhold til personlig pleje og beboerne oplever, at de selv hjælper til og anvender egne ressourcer i dagligdagen.

  -

  Rengøringsstandarden på fællesarealerne og i beboernes boliger er god.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  -

  Opkvalificering af den sundhedsfaglige dokumentation

  -

  Bedre rengøring af hjælpemidler

  -

  Forbedring af de fysiske rammer, for at sikre bedre orientering uden for den enkelte afdeling og opmærksomhed på at sikre frie og ryddelige brandveje samt overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter udarbejdet en handleplan, se bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og

  16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Til efterretning.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) var ikke til stede under afstemningen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • 2
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 15/1054

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  Bilag