Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Udbud af kommunal svømmehal - godkendelse af udbudsmateriale
  Sagsid.: 15/2513

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet udbudsmateriale for en ny kommunal svømmehal som skal godkendes før udbudsprocessen kan sættes i gang. Der har været afholdt borger- og brugermøder om den nye svømmehal og indkomne ideer og forslag er kommenteret og behandlet i forhold til program og budget for den nye svømmehal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  tilbagemeldingerne fra bruger- og borgermødet drøftes med henblik på at beslutte om der er forslag fra bruger- og borgermøderne som skal tilføjes listen over ønsker i udbudsmaterialet, i den udstrækning af ønskerne kan indeholdes inden for anlægsrammen.

  2.

  at

  udbudsmaterialet i øvrigt tages til efterretning

  3.

  at

  1 repræsentant fra hver af de brugergrupper, som var repræsenteret på mødet i januar inviteres til at deltage i rådgivning om brugeroplevelsen ved de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal:

  • Dragør Svømmeklub
  • Medarbejderrepræsentant fra Hollænderhallen
  • Hollænderhallens Bestyrelse
  • Ungdomsskolen
  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Ungdomsrådet
  • Dragør Vandaktivitet

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2015, at frigive en anlægsbevilling til udbud af en kommunal svømmehal og at nedrivning af den gamle svømmehal medtages i udbudsprocessen. Kommunalbestyrelsen tog også tids- og aktivitetsplanen til efterretning.

  Kommunalbestyrelsen skal nu godkende udbudsmaterialet, så prækvalifikationen kan sættes i gang. Resultatet at prækvalifikationen vil blive forelagt til politisk godkendelse på møderne i august.

  Tidligere var det muligt at udarbejdet udbudsmaterialet parallelt med prækvalifikationen men pga. ny udbudslov skal udbudsmaterialet være færdigt før prækvalifikationen kan igangsættes.

  Proces

  Svømmehallen udbydes i totalentreprise. Udbuddet finder sted som begrænset udbud med forhandling og forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet vil være ”det økonomisk mest fordelagtige” tilbud.

  Processen betyder, at der udvælges op til 5 entreprenører til at give tilbud på den nye svømmehal. Entreprenøren er eneansvarlig for hele bygge- og anlægsarbejdet. De 5 entreprenører udvælges efter en prækvalifikation, hvor entreprenørfirmaer ansøger om at komme i betragtning til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker på baggrund af erfaring mv med at bygge svømmehaller.

  Kommunen har udarbejdet et byggeprogram, som ligger til grund for udbuddet. I materialet beskrives de funktioner, krav og ønsker som kommunen har til den kommende svømmehal. Hver entreprenør udarbejder herefter et konkret projekt med økonomi, som deres tilbud på opgaven. De 5 projekter vil herefter blive vurderet og der vil blive gennemført forhandling før kommunen udpeger den entreprenør som vinder kontrakten på den nye svømmehal.

  Udbudsmaterialet

  Udbudsmaterialet består af 5 dokumenter:

  1. Udbudsbrev
  2. Konkurrencebetingelser
  3. Byggeprogram
  4. Særlige betingelser
  5. Tilbudsliste

  Materialet er vedlagt i bilag.

  Bilag til byggeprogrammet er under udarbejdelse, og er derfor ikke vedlagt udvalgssagen. Det er alene tale om bilag med tekniske oplysninger og analyser af jord, geoteknik og miljøfremmede stoffer i den gamle svømmehal, som skal nedrives. Bilagene vil blive udarbejdet og vedlagt udbudsmaterialet efterfølgende. Der vil også efterfølgende kunne komme mindre tekniske præciseringer til udbudsmaterialet.

  Udbudsbrev

  Udbudsbrevet er alene en orientering om udbudsmaterialet til tilbudsgiverne.

  Konkurrencebetingelser

  I konkurrencebetingelser beskrives vilkår for at deltage i konkurrencen om opgaven, krav til det materiale som skal afleveres til Dragør Kommune, hvordan Dragør Kommune vil vurdere de indkomne tilbud, og beskrivelse af forhandlingsprocessen.

  Tilbudsgiver skal bl.a fremsende beskrivelse, skitser, og situationsplaner for det tilbudte projekt samt projektets samspil med omgivelserne, Hollænderhallen samt fremtidige muligheden for eventuelt efterfølgende at etablere en cafe i tilknytning til svømmehallen og Hollænderhallen

  Tilbuddene vil blive vurderet ud fra kvalitetskriterier:

  - teknik og arkitektur 40%

  - proces, organisation og samarbejde 20%

  - Økonomi 40%

  Anlægssummen er 65 mio. kr. ved prisniveau medio 2015. Det svarer til en anlægssum til totalentreprenøren på 58 mio. kr. når udgifter til uforudseelige udgifter, bygherreleverancer, projektomkostninger mv fratrækkes. Anlægsbudgettet er nærmere beskrevet i foranalysen i bilag 7.

  Det projekt som ligger på 56 – 60 mio. kr. vil få flest point men alle projekter over 60 mio. kr. vil opnå færrest point. Alle tilbud mellem 46 og 77 mio. kr. vil få tilbud om at gå videre til forhandlingsrunden. I forhandlingsrunden kan tilbudsgiverne komme med reviderede tilbud. Herefter opgøres projekterne ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

  Byggeprogram

  Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af:

  - det tidligere udbudsmateriale for en OPP-drevet svømmehal

  - foranalyse af en kommunal svømmehal opført inden for en samlet anlægsramme på i alt 65 mio. kr. i 2015-prisniveau

  - at svømmehallen udbydes som funktionsudbud i totalentreprise med forhandling og forudgående prækvalifikation og udbydes efter princippet ”det økonomisk mest fordelagtige” tilbud.

  Byggeprogrammet består af 2 dele – krav og ønsker. Kravene omfatter de funktioner, som tilbudsgiver skal opfylde. Ønsker er de prioriterede funktioner, som Dragør Kommune ønsker, hvis det kan rummes inden for byggesummen på i alt 65 mio. kr.

  Krav

  Kravene svarer til de krav som indgår i foranalysen og som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet:

  - Svømmebassin – 15,5x25 m med 1- og 3- meters vippe

  - Varmtvandsbassin – min. 40 m2 og en dybde fra 1 til 1,4 m

  - Øvebassin – min 80 m2

  - Aktivitetsområde med plads til fx wellness, genoptræning, koldvandskar, tilskuerpladser ved stævner og andre aktiviteter

  - Omklædningsrum med sauna

  - Birum som rengøringsrum, depoter og teknikrum

  - Foyer med reception og bademesterkontor, administration, møderum mv

  - Lys og rummelig svømmehal med behageligt bademiljø

  Ønsker

  Ønsker svarer til de ønsker som indgår i foranalysen og som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet:

  - Det 3. øje

  - Vandrutsjebane

  Krav til varmtvandsbassin og øvebassin er reduceret med hhv 10 og 20 m2 for at tilpasse programmet til den økonomiske ramme på i alt 65 mio. kr. idet anlægsbudgetter ikke er prisfremskrevet i anlægsperioden. Reduktionen svarer til ca. 4 mio. kr.

  Tilbagemelding på bruger- og borgermøderne

  Der er afholdt bruger- og borgermøde i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for den nye svømmehal.

  Den generelle tilbagemelding er et ønske om en ny svømmehal med de krav til funktioner, som kommunalbestyrelsen senest har besluttet på mødet i december 2015. Der er dog kommet en række supplerende forslag:

  1. Større varmtvandsbassin – udvidelse med 10 m2 (brugermødet)

  2. Strandbred i tilknytning til øvebassin (borger- og brugermødet)

  3. Alternative saunaer i varmtvandsområdet, eksempelvis infrarød, dampbad, saltsauna(borgermødet)

  4. Boble/dysse funktion (massage) i varmtvandsbassinet (Borgermødet)

  5. Fast afskærmning af varmtvandsbassin med en glasvæg (borgermødet)

  6. Ekstra depotrum (brugermødet)

  7. Udvidelse af bredden af 25 meter bassinet fra 15,5 til 16 meter for at give mulighed for at kunne spille vandpolo på tværs af bassinet. (brugermødet)

  8. Etablering af større wellness-område med forskellige bassiner mv. (borgermødet)

  9. Indkøb af kunst til svømmehallen (Borgermødet)

  10.Etablering af supplerende klublokaler til de klubber som ikke har egne lokaler 8bruger- og borgermødet)

  Pkt 2 vedr. strandbred indgik i det oprindelige katalog over krav, men har ikke været markant efterspurgt i dialogprocessen. Det er derfor flyttet til et supplerende ønske.

  Det er forvaltningens vurdering at de første 6 punkter umiddelbart kan tilføjes listen som ønsker til den nye svømmehal, i det omfang det er muligt at opnå inden for anlægsrammen. Forvaltningen foreslår derfor at udbudsmaterialet suppleres med de 6 nye forslag til ønsker.

  Forslag nr. 7 er en betydelig udvidelse af bassinets størrelse, med deraf følgende krav til de tekniske anlæg. Det vurderes ikke realistisk inden for anlægssummen.

  De sidste 3 forslag vurderes ikke at kunne indeholdes inden for anlægssummen.

  Særlige betingelser

  Oplistning af de særlige betingelser som knytter sig til totalentreprisen og som er forskellig fra de generelle Almindelige Betingelser for Totalentrepriser (ABT 93-regler)

  Tilbudsliste

  Specificering af entreprenørens tilbudte pris samt tilbudsgivers vurdering af drift og vedligeholdelsesomkostningerne for svømmehallen over de næste 30 år.

  Udbudstidsplan

  Tidsplanen for projektet er opdateret i forhold til foranalysen og revideret tidsplan fremgår af bilag 9.

  LOVE/REGLER:

  Materialet er udarbejdet i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet for 2015 til 2019 der er afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af en kommunal svømmehal.

  Herudover er det besluttet, at udbyde nedrivning af den gamle svømmehal, som en del at udbudsprocessen for en ny svømmehal men ikke som en del af anlægsrammen på 65 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges med brugerinddragelse i forbindelse med vurdering af de enkelte tilbud. Det forslås, at 1 repræsentant fra hver af følgende brugergruppe inviteres til at deltage i rådgivning om brugeroplevelsen af de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal:

   • Dragør Svømmeklub
   • Medarbejderrepræsentant fra Hollænderhallen
   • Hollænderhallens Bestyrelse
   • Ungdomsskolen
   • Ældrerådet
   • Handicaprådet
   • Ungdomsrådet
   • Dragør Vandaktivitet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra Liste T:

  A. Liste T foreslår, at udbudssummen prisfremskrives, så varmtvandsbassin og øvebassin ikke skal reduceres med hhv 10 og 20 m2.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  B. At punkt 7 om udvidelse til vandpolo tages med som et ønske i foranalysen

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  Tilbagemelding fra bruger- og borgermødet tages til efterretning.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Til efterretning, anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  A. Liste T foreslår, at udbudssummen prisfremskrives, så varmtvandsbassin og øvebassin ikke skal reduceres med hhv 10 og 20 m2.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Underændringsforslag fra Liste T:

  Liste T fremsætter forslag om at ønske 1-10 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV fremsætter forslag om at ønske 1-8 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker.

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at ønske 1-10 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker i det endelig udbudsmateriale.

  Fsva. pkt. 9 - ”indkøb af kunst” - præciseres, at der afsættes 1 % af den samlede tilbudssum til kunst og at der ses positivt på involvering af kunstkonsulent, fundraising og involvering af Statens kunstfond.

  Fsva. pkt. 10 - ”supplerende klublokaler” - præciseres, at der ønskes etableret minimum 1 klublokale på ca. 50 m2 og ønskeligt 2 klublokaler på ca. 50 m2 hver. Klublokale(r) skal have direkte adgang til svømmebassin.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (V+A+C+I+O)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at varmtvandsbassin mindst har samme størrelse som i Stevns Badet – 8 * 14 meter = 112 m2

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (V+A+C+I+O)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Å:

  At konkurrencebetingelserne specificeres og vægtes således: Økonomi 40%, Energieffektive / vedvarende energiløsninger 20%, Arkitektur 15%, Teknik 15%, Proces, organisation og samarbejde 10%.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 2 (I+ Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  ACOV forslag om at ønske 1-8 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker

  For stemte: 10 (V+A+C+O+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det beklageligt, at et flertal ikke ønsker at prioritere en ordentlig størrelse varmtvandsbassin, ikke ønsker at prioritere kunst i forbindelse med et stort anlægsbyggeri; ikke ønsker at prioritere (OG) ordentlige klublokaler til eksempelvis Dragør Svømmeklub m.fl.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad.2

  For stemte: 10 (A+C+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 5 (I+T+Å)

  Godkendt.

  Ad. 3

  For stemte: 14 (A+C+O+V+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017
  Sagsid.: 15/985

  RESUMÉ:

  Denne sag omhandler tilbagemeldinger fra høringen af planstrategi 2015, og indstiller samtidigt Planstrategi 2015 til godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt udkast til planstrategi 2015, at der skulle gennemføres borgerrettede aktiviteter i høringsperioden og at revision af den gældende kommuneplan alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag og bemærkninger i høringssvarene indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplan eller i øvrigt indgår i konkrete projekter og planer mv. som nærmere beskrevet i sagsfremstillingen og i sammenfatning af høringssvarene.

  2.

  at

  ”planstrategi 2015” med tilhørende bæredygtighedsstrategi godkendes endeligt i henhold til planlovens § 23a.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2015 at godkende et foreliggende udkast til Planstrategi 2015 - med tilhørende bæredygtighedsstrategi - med henblik på endelig tilretning og offentliggørelse i henhold til planlovens § 23a og § 33a.

  Det blev samtidig besluttet, at revision af den gældende Kommuneplan alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring i lighed med kommuneplanrevision 2013.

  Planstrategi 2015 har været offentliggjort med mulighed for fremsendelse af bemærkninger frem til den 1. marts 2016. Der blev i høringsperioden annonceret i presse og på hjemmesiden samt afholdt et åbent borgerarrangement den 20. februar i Dragør By. Formålet med det borgerrettede arrangement var at gøre opmærksom på og debattere udkast til planstrategi 2015 indeholdende oplæg til en vision.

  Tilbagemeldinger fra høringsperioden

  I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar, og derudover er der en række korte tilbagemeldinger på postíts fra borgerarrangementet.

  Tilbagemeldingerne er sammenfattet i vedlagte bilag, og høringssvarene behandles også i forhold til planstrategi 2015 og kommende kommune- planrevision 2017.

  Tilbagemeldingerne har haft meget forskelligartede karakter og der er en del helt konkrete forslag, som enten kan indgå i revision af kommuneplan eller i øvrigt indgå i konkrete projekter og planer.

  Der har været bred opbakning til kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde med en overordnet vision for kommunen, såvel som til overskriften ”Fremtid med forankring”.

  Endelig tilretning af planstrategi 2015 efter høringsperioden

  Tilbagemeldingerne har givet anledning til følgende ændringer:

  Tydeligere opdeling af planstrategi 2015 mellem afsnit om oplæg til vision, aktuelle fokusområder, kommuneplanrevision og Agenda 21 i opsætningen af dokumentet

  Baggrund for ændring: Der har været fremført ønsker til en tydeligere opdeling af planstrategi 2015 mellem afsnit om oplæg til vision og afsnit om aktuelle fokusområder.

  Borgmesterforord s.5: omkring et oplæg til en vision

  Baggrund for tilføjelse: Tilføjelse som understreger, at det er et oplæg, idet kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med oplægget i forår 2016.

  Oplæg til vision s.9: …Vi bygger på fællesskaber, og i en åben dialog med lokalsamfundet finder vi de bedste løsninger….

  Baggrund for tilføjelse: Der har været fremført ønske om, at det skal fremgå, at kommunen vil sikre transparens i beslutningsprocesser, samt hvordan kommunen vil sikre at relevante parter inddrages i en fælles dialog. Oplæg til vision er en meget kortfattet tekst, da den forsøger at ramme essensen af workshop fra oktober, og derfor er ønsket alene imødekommet med ordet en åben dialog. Der vil derudover være mulighed for politisk drøftelse af oplæg til vision senere på foråret 2016.

  Nyt afsnit om kommunens kulturmiljøer er tilføjet under aktuelle fokusområder på s. 28.

  Baggrund for ændring: Der har været flere skriftlige og mundtlige ønsker til synliggørelse af kommunens konstante fokus på bevaring og udvikling af de unikke kulturmiljøer. Derfor er nu tilføjet et afsnit, og dele af dette er inspireret af afsnit i planstrategi 2011.

  Frivillighed og medborgerskab s.20: Der er ændret i teksten, så det bliver tydeligere, at ældreområdet er et eksempel.

  Baggrund for ændring: Der har været en bemærkning om, at afsnittet fokuserer i for høj grad på ældre borgere, og der ønskes at der sættes mål for hele spektret af livet indenfor området.

  Der kan komme mindre grafiske tilrettelser inden Planstrategi 2015 uddeles offentligt.

  Tidsplan for det videre kommuneplanarbejde

  Udarbejdelse og vedtagelse af et forslag til Kommuneplan 2017 vil finde sted i 2016 og der stiles mod en endelig vedtagelse og offentliggørelse i 3. kvartal 2017.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 587 af 27/05/2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til planstrategi 2015 har været udsendt i offentlig høring i mindst 8 uger som anvist i planloven. Formålet med borgerinddragelsen var, at kvalificere forslaget til planstrategi 2015 og vision.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at punkt 2 i forvaltningens indstilling ændres til: "Forslagene fra høringssvarene indarbejdes i udkastet til Planstrategi 2015, og en ny version sendes til godkendelse i BEPU på maj-mødet."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af BEPU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Liste T foreslår, at punkt 2 i forvaltningens indstilling ændres til: "Forslagene fra høringssvarene indarbejdes i udkastet til Planstrategi 2015, og en ny version sendes til godkendelse i BEPU på maj-mødet."

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af BEPU.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Forslag fra T:

  Hovedtrækkene i høringssvarene indarbejdes i udkast til Planstrategi 2015 og ny version fremsendes til endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I +O+V+Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad. 1

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte: 10 (A+C+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 • 3
  Overordnet proces for det videre arbejde med ”målstyring med mening”
  Sagsid.: 16/340

  RESUMÉ:

  På Kommunalbestyrelsen seminar den 18. marts 2016 blev ”målstyring med mening” i Dragør Kommune præsenteret. Det overordnede formål med målstyring er at styrke det politiske lederskab. Samtidig skal målstyringen bidrage til politisk udmøntning af visionen for Dragør Kommune, prioritering af kommunale kerneopgaver, og sikre fokus på resultater og effekt af kommunens ydelser til borgerne. Kommunalbestyrelsen ønsker således et oplæg til overordnet proces for det videre arbejde med ”målstyring med mening”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at overordnet ramme for procesplan godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  På Kommunalbestyrelsen seminar den 18. marts 2016 blev ”målstyring med mening” i Dragør Kommune præsenteret af forvaltningen. Der har været et politisk om at sætte yderligere politisk retning for kommunen samt at dette arbejde tager sit udgangspunkt i formuleringen af konkrete politiske mål, hvor resultat og effekt for borgeren er i centrum. Det overordnede formål med ”målstyring med mening” er således at styrke det politiske lederskab gennem en målstyring, som supplerer den eksisterende politiske styring og opfølgning, som fx sker gennem formuering af politikker i kommunens fagudvalg. På seminaret den 18. marts gav Kommunalbestyrelsen en positiv tilkendegivelse i forhold til at få udarbejdet et overordnet oplæg for den videre proces.

  Det bliver en central opgave for Kommunalbestyrelse at udvælge et antal overordnede kommunale kerneopgaver, som kan have sin forankring i et fagudvalg eller gå på tværs af udvalg. Kerneopgaverne skal ligeledes udmøntes i få centrale politiske mål, som fokuserer på de ønskede resultater/effekter af målene for borgerne. Omdrejningspunktet er således politiske mål, som alene er rettet mod kommunens borgere.

  Det politiske arbejde med at udvælge kerneopgaver kan fx tage udgangspunkt i kommunens vision og udfordringer. Samtidig er det centralt at drøfte, hvilke målgrupper blandt kommunens borgere, som kerneopgaverne skal være rettet imod.

  Processen starter med formel politisk godkendelse af, at ”målstyring med mening” i gangsættes. Hvis dette godkendes, vil det næste skridt være, at der på Kommunalbestyrelses miniseminar den 17. maj er en første drøftelse i forhold til udpegning af kerneopgaver og af fastlæggelse af politiske mål: Desuden skal der på seminaret være en drøftelse af den videre proces. Herefter kan der på ØU’s og KB’s møder i juni 2016 besluttes en endelig proces for de videre arbejde ”med målstyring mening” i KB, ØU og fagudvalg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Godkendt.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 4
  Budgetspørgsmål til budget 2017-2020 - ØU
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter evt. budgetspørgsmål, som ønskes besvaret som grundlag for budgetforhandlingerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsesmedlemmer har som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 mulighed for at stille spørgsmål til administrationen om forskellige emner, som ønskes belyst med henblik på at kvalificere budgetdrøftelserne. Der var på budgetseminar 18. marts mulighed for at stille mundtlige budgetspørgsmål, og der vil desuden være mulighed for at stille skriftlige budgetspørgsmål til administrationen frem til 15. april. Budgetspørgsmålene besvares forud for budgetseminar i august.

  Budgetspørgsmål skal være konkrete og til at besvare ud fra kendte budgetforudsætninger med et begrænset omfang af ressourcer. Hvis budgetspørgsmål omfatter analyser eller større undersøgelser, og dermed et større ressourcetræk, tager de enkelte udvalg stilling til om budgetspørgsmål skal besvares.

  Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den. 12. april 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Sagen drøftet.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 5
  Endelig anlægsoverførsel fra 2015 til 2016
  Sagsid.: 15/2590

  RESUMÉ:

  Der skal overføres anlægsmidler for 19.620.097 kr. fra 2015 til 2016. Midlerne vedrører politisk besluttede anlæg, som ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 19.620.097 kr. til 2016 ved tillægsbevilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Overførsel af anlæg fra 2015 til 2016 sker i to omgange. Dels en foreløbig overførsel i december 2015. Dels den endelige overførsel af ikke afholdte midler, som overføres nu.

  De overførte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at overførsler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning. Overførsler på anlæg er altså ikke udtryk for at pengene ikke skal bruges, eller at der er et overskud. Projekter over 1 mio. kr. skal afsluttes med anlægsregnskab til politisk godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2015 besluttet at overføre 20.624.509 kr. fra 2015 til 2016.

  Det endelige resultat ultimo 2015 viser at der skal overføres yderligere 19.620.097 kr.

  Det giver en samlet overførsel på i alt 40.244.606 kr.

  De væsentligste overførsler fra 2015 til 2016 er følgende:

  · 11,3 mio. kr. til forøgelse af kapaciteten på Dragør skole Nord. Projektet er startet ultimo 2015 og afsluttes sommeren 2016.

  · 8,1 mio. kr. til ESCO-vejbelysning. Projektet er i gang og vil strække sig over de næste 3 år.

  · 3,1 mio. kr. til igangværende ESCO projekter. Projekterne er i gang og afsluttes forår 2016.

  · 2,5 mio. kr. til Hollænderhallen til delvis finansiering af den kommende facaderenovering Projektet udbydes i 2016.

  · 1,7 mio. kr. til genopretning af skolerne. Genopretningsarbejderne er udført, men ikke afregnet. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til skolernes udearealer Projektet udbydes i 2016.

  · 1,6 mio. kr. til monopolbrud, igangværende digitaliseringsprojekter og hjemmeside.

  · 1,5 mio. kr. til slidlag, som udføres til foråret 2016 på Stationsvej.

  · 1,5 mio. kr. til jordlægning af luftledninger. Afsluttet.

  · 1,3 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  · 1,3 mio. kr. til igangværende renovering af Dragør Søbad.

  · 1,2 mio. kr. til igangværende renovering af gulv og badeforhold i daghjemmet på Enggården.

  · 0,9 mio. kr. til igangværende arbejde med byggemodning af pavilloner til midlertidig boligplacering.

  Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende anlægsprojekter. Se oversigt i tabellen i bilag 1

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører teknisk en tillægsbevilling til anlæg i 2016 på 19.620.097 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2015. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte facaderenovering af Hollænderhallen, når det i dag er muligt at bygge nye haller for ca. 9 mio.kr. pr. stk. Liste T ønsker, at undersøge muligheden for at bibeholde den hvide biblioteksbygning og at gentænke hal- og omklædningsfaciliteter

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 6
  Regnskab 2015 - oversendes til revisionen
  Sagsid.: 16/758

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2015 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal oversende regnskabet for 2015 til revisionen

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regnskabet for 2015 oversendes til revisionen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2015 på 213,8 mio. kr.

  Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2015, det korrigerede budget 2015 samt regnskabet for 2015.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et overskud på 4,0 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et underskud på 5,7 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og budgettet er 9,7 mio. kr. Dette dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

  Indtægterne er samlet set 3,0 mio. kr. højere end budget, hvilket kan bl.a. henføres til at vi har fået flere indtægter på integration og højere statstilskud på beskæftigelsesområdet. De skattefinansierede driftsudgifterne blev i alt 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

  Renteudgifterne blev 2,7 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes en merudgift til betaling af lån til ældreboliger. Disse lån bliver på sigt betalt af beboerne boende i ældreboligerne.

  På anlægssiden indgår salg af jord og bygninger. Anlægsudgifterne er 9,9 mio. kr. mindre end budgettet. Mindreforbruget overføres til næste års budget.

  Der har i 2015 været en likviditetsforøgelse på 113,3 mio. kr. Likviditeten er fremkommet ved følgende delposter:

  • regnskabsresultatet med 4,0 mio. kr.
  • deponering lagt i kassen 7,0 mio. kr.
  • øvrige finansforskydninger 7,1 mio. kr.
  • Salg af grunde 111,9 mio. kr.
  • Afdrag på lån -16,7 mio. kr.

  Ved udgangen af 2015 var den regnskabsmæssige beholdning 213,8 mio. kr.

  Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 321,8 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden med 16,3 mio. kr. i forhold til starten af året.

  Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 4,1 mio. kr.

  Regnskabet for 2015 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  LOVE/REGLER:

  § 45 i lov om kommunernes styrelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen yderligere bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2015 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Godkendt.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

 • 7
  Busbestilling for 2017
  Sagsid.: 15/1770

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2016 afgive bestilling af busdrift for 2017 til Movia. På møde den 1. marts 2016 har By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftet Trafikudvalgets afrapportering om fremtidig busdrift i Dragør Kommune og besluttet, at afrapporteringen skal overgå til årets budgetseminar. Til grund for busbestilling 2017 lægges således nuværende budgetramme og busdrift, idet dog Region Hovedstaden opfordres til at forlænge linje 350S og 81N til Lufthavnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  videreføre nuværende busdrift i 2017

  2.

  at

  opfordre Region Hovedstaden til at forlænge linje 350S til metrostationen i Lufthavnen

  3

  at

  opfordre Region Hovedstaden til at forlænge linje 81N til metrostationen i Lufthavnen

  4.

  at

  opfordre Movia til at afpasse busbestillingsfristen med kommunernes og regionernes budgetproces

  SAGSFREMSTILLING:

  Busbestilling for 2017 skal afgives til Movia inden den 1. maj 2016. Da det først har været muligt at behandle afrapportering fra Trafikudvalget på møderækken i marts 2016, heraf i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efter udløb af frist for sager til april måneds møder, så er nærværende sags indstilling baseret på By-, Erhvervs- og Planudvalgets drøftelser om afrapporteringen på møde den 1. marts 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede at anbefale, at der på baggrund af Trafikudvalgets afrapportering skal udarbejdes en budgetsag til årets budgetseminar, der tidsmæssigt ligger nogle måneder efter Movias busbestillingsfrist.

  På baggrund af dette indstiller administrationen, at Dragør Kommune afgiver busbestilling til Movia for 2017 baseret på nuværende busbudgetramme og i form af uændret busdrift i 2017. Dog med en samtidig opfordring til Region Hovedstaden om at forlænge linje 350S og natbussen 81N til metrostationen i Lufthavnen. Linjerne er pr 1. januar 2016 overgået til regionen.

  Region Hovedstaden har oplyst, at de ønsker at ændre deres proces, så de først foretager busbestilling efter Regionens budgetvedtagelse til efteråret. Afhængig af den konkrete bestilling kan dette medføre senere iværksættelse af ændringer end hidtil. På baggrund heraf kan det foreslås at opfordre Movia til at afpasse busbestillingsfristen bedre med kommunernes og regionernes budgetproces.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Trafikudvalgets afrapportering oversendes med budgetsag til årets budgetseminar.

  Videreførelse af budsdriften i 2017 kan ske inden for budgettet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Ændringsforslag ad 1 fra Liste T:

  Administrationens anbefaling punkt 1 erstattes af:

  Den kollektive bustransport udvides som foreslået af § 17 stk. 4-udvalget.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2 og 3 bortfalder jfr. KB beslutning den 31. marts 2016.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det uforståeligt, at anbefalingen fra et enigt § 17 stk. 4-udvalg siddes overhørigt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Administrationens anbefaling punkt 1 erstattes af:

  Den kollektive bustransport udvides som foreslået af § 17 stk. 4-udvalget.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1 og ad 4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Å)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2 og 3 bortfalder jfr. KB beslutning den 31. marts 2016 om ”Afrapportering § 17, stk. 4 Udvalget for kollektiv trafik”.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det uforståeligt, at anbefalingen fra et enigt § 17 stk. 4-udvalg siddes overhørigt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  T genfremsatte forslag fra KB den 31. marts 2016:

  Liste T foreslår – som det anbefales i afrapporteringen og i kommissoriet for §17, stk 4 udvalget - ”at forbedre forbindelsen til/fra Metroen i København Lufthavn fra primo 2017”. Et enigt §17, stk. 4 udvalg anbefaler at forbedre busdriften pr. 1.1.2017 med udgangspunkt i en samlet økonomi på ca. 11.4 mio.kr. – eller det samme beløb som Dragør Kommune brugte på kollektiv bustrafik i 2015.

  For stemte: 6 (I +T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad. 1 og Ad. 4

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 6 (I+T+Å+Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det ejendommeligt, at anbefalingen fra et enigt §17, stk.4 udvalg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, det tidligere Amagerlisten og Liste T – nu stemmes ned) af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative! – som tidligere endvidere har besluttet udvalgets kommissorium, som definerer,at udvalgets anbefaling skal ligge til grund for busbestilling 2017

  I+Å+Nye Borgerlige tilsluttede sig protokoltilføjelsen

 • 8
  Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 16/714

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 26. maj 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  2.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selska-bernes årsrapporter,

  3.

  at

  at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

  4.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

  -         Leo Larsen som bestyrelsens formand

  -         Steen Christiansen

  -         Kent Max Magelund

  -         Allan Holst

  -         Thomas Gyldal Petersen

  -         Finn Gerdes

  -         Steen Skriver Rasmussen

  -         Henrik Rasmussen

  5.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som revisor.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør Kommune er Allan Holst repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 26. maj 2016.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2015 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2015 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på t.kr. 40.793 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 89.297 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Indstillingens punkter 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemækninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Ad 1-5

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (Å)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+T+Å)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder ikke, at Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S indtræden i HOFOR-samarbejdet har været til fordel for borgerne i Dragør Kommune. Liste T ønsker en klar målsætning om, at vandpriserne (både vand og afledning af spildevand) for borgerne konvergerer mod et Tårnby-niveau og at Dragør igen bliver selvforsynende med vandproduktion.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 9
  Dialogmødestruktur for 0-18 års området, høring
  Sagsid.: 16/660

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelser om dialogmøder den 7. oktober 2015. På BFKU mødet den 2. december 2015 godkendtes dialogmøderne, men forinden endelig stillingtagen blev sagen sendt i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at sagen drøftes og at høringssvarene tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 2. december 2015:

  at der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området

  at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder med henholdsvis Dagtilbuds-  

      området, Folkeskoleområdet og Kultur- og Fritidsområdet

  at Udvalget får et oplæg til en revitalisering af Institutionssamrådet mht.

      form og indhold, som blandt andet tager udgangspunkt i Forældre-

      nævnets skrivelse til udvalget

  at sagen sendes i høring.

  Det kan oplyses, at sagen om Institutionssamrådets revitalisering blev behandlet på BFKU mødet den 3. februar 2016 og herefter sendt i høring. Denne sag behandles andet sted på denne dagsorden.

  Der er indkommet høringssvar fra følgende:

  Dagtilbudsområdet:

  Forældrebestyrelserne for Dragør Menighedsbørnehave, Integrerede institutioner Køjevænget, Høgevænget, Hollænderhus og Harevænget, Børnehaven Sansehuset, Børnehaven Kornblomsten, Forældrenævnet og Institutionssamrådet.

  Kultur og Fritidsområdet:

  Hollænderhallens Bestyrelse.

  Skoleområdet:

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole og Ungdomsskolebestyrelsen.

  I alt 12 høringssvar.

  På dagtilbudsområdet er alle positivt indstillet over for de foreløbige beslutninger, der er truffet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, og forældrebestyrelserne tilslutter sig i det store og hele Forældrenævnets fremsendte høringssvar, hvilket indebærer positivitet i forhold til at ændre dialogmødestrukturen som foreslået af BFKU.

  Forældrenævnet finder i øvrigt, at dialogmøderne fremadrettet skal være kendetegnet ved at:

  - BFKU er fuldtalligt repræsenteret.

  - Møderne er tematiserede

  - Der kan inviteres eksterne foredragsholdere til at inspirere til dialog og debat

  - Der udarbejdes et referat fra møderne der kan danne grundlag for det videre arbejde således at:

  - Resultaterne fra møderne kan inddrages i de videre politiske processer

  - Der inviteres bredt, således at alle kommunens interessenter på området får mulighed for at deltage i dialogmødet.

  Af øvrige kommentarer kan nævnes:

  - Der er tvivl om, hvorvidt der er tale om 1 eller 2 årlige topmøder for 0-18 års området, når man henser til denne høring og høringen vedr. Institutionssamrådet,

  - Bekymring for at der i den ny dialogmødestruktur ikke lægges op til inddragelse af brugerne af kommunens SFO’er og klubber, hvorfor der bør være et forum, hvor de kan gå i dialog og blive hørt,

  - Den ny dialogmødestruktur kan ikke erstatte Institutionssamrådet, og det arbejde, der foretages i samrådet, ligesom det aldrig har været et oplæg fra Forældrenævnet, at Institutionssamrådet kunne nedlægges for at blive erstattet af eksempelvis dialogmøder,

  - Positivitet i forhold til at ændringen i dialogmødestrukturen ses som et supplement til Institutionssamrådet, og som en styrkelse af de dialogmøder der allerede afholdes på området, ligesom Forældrenævnet stiller sig positivt overfor, en ændring i dialogmøde strukturen såfremt disse fremadrettet afholdes med flest mulige interessenter og giver mulighed for, at forældre fra SFO og klub også kan deltage på et selvstændigt møde ud- over et børnetopmøde.

  På Kultur- og Fritidsområdet udtrykker Hollænderhallens Bestyrelse positivitet overfor den foreslåede dialogmødestruktur, men svagheden kan være, at mødets resultater eller hovedpunkter ikke altid står klart. Bestyrelsen foreslår derfor, at dialogmødestrukturen suppleres med en struktureret opfølgning, som udover referatet kunne være et afsluttende resume om hvilke input, der er fremkommet på dialogmødet. Herudover er der bekymring for, at idrætsområdet (aldersgruppen 18+) ikke tilgodeses. Ønsker sig supplerende møder for denne aldersgruppe eller strukturerede fællesmøder for alle inden for idrætsområdet.

  På folkeskoleområdet har Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole forståelse for ønsket om at ændre dialogmødestrukturen, og ser også det hensigtsmæssige i forslaget under forudsætning af, at følgende opfyldes:

  - Der skal afholdes 2 møder årligt, da loven tilsiger det,

  - Hele Skolebestyrelsen kan deltage(samtidig) i alle møder,

  - Mulighed for at byde ind med punkter til dagsordener,

  - Ønske om at det ene møde holdes sammen med Institutionssamrådet

  Ungdomsskolebestyrelsen ser positivt på, at mødestrukturen ændres til at være mere tværgående og med højere frekvens, dog med ønske om at fastholde, at der sættes mål for skolens indsats og at der konstruktivt følges op på disse mål. Forslaget afspejler ikke om dette er tilfældet i fremtiden.

  Såfremt BFKU vedtager den nye dialogmødestruktur vil administrationen på et senere tidspunkt fremlægge sag om forslag til mødeform, mødedatoer, deltagerkreds, økonomi, mv. Der henvises dog til de tidligere sagsfremstillinger om sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være diverse udgifter til dialogmøderne. Medtages i evt. efterfølgende sag om mødeform, mødedatoer, deltagerkreds mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring er foretaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU/KB:

  at

  der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området,

  at

  der afholdes 2 årlige dialogmøder med folkeskoleområdet samt 1-2 årlige møder for dagtilbudsområdet og kultur- og fritidsområdet,

  at

  høringssvarene tages til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Godkendt.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 10
  Ændring af Institutionssamrådets mødestruktur
  Sagsid.: 15/2320

  RESUMÉ:

  På udvalgsmødet den 3. februar besluttede Børne- Fritids- og Kulturudvalget inden endelig stillingtagen at sende følgende i høring:

  ”At der afholdes to årlige møder i Institutionssamrådet samt et årligt topmøde for 0-18 års området”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at høringssvarene drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er indkommet høringssvar fra:

  Forældrebestyrelserne for Dragør Menighedsbørnehave, Integrerede institutioner Køjevænget, Høgevænget og Harevænget, Børnehaven Sansehuset, Børnehaven Kornblomsten, Forældrenævnet og Institutionssamrådet.

  I alt otte høringssvar, hvoraf tre er identiske med og tre tilslutter sig Forældrenævnets svar.

  Af Forældrenævnets høringssvar fremgår et ønske om at fastholde Institutionssamrådets nuværende mødestruktur med minimum fire årlige møder, dog med den ændring, at møderne tager udgangspunkt i mere temabaserede dagsordener. Alternativt anbefaler Forældrenævnet, at der minimum afholdes tre møder i Institutionssamrådet og at det fjerde møde erstattes af et børnetopmøde.

  Forældrenævnet og forældrebestyrelserne udtrykker generelt, at det er væsentligt at have adgang til fora med politikere, hvor udviklingen af institutionsområdet kan drøftes.

  Institutionssamrådet stiller sig generelt positive over for forslaget om at ændre samrådets mødestruktur, men mener, det skal være muligt at afholde mere end to årlige møder. Samrådet anbefaler derfor, at det fremgår af aftaleteksten, at der minimum afholdes to årlige møder i Institutionssamrådet samt et årligt topmøde. Desuden finder Institutionssamrådet det væsentligt, at samrådet indkaldes til særskilte budgetmøder, som ligger ud over de som minimum to årlige møder i samrådet og det årlige topmøde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring i forældrebestyrelserne på 0-6 års området, Forældrenævnet samt i Institutionssamrådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra ACOV:

  Foreslår tidligere beslutning, om at der afholdes 2 årlige møder i Institutionssamrådet, samt 1 årligt topmøde for 0-18 års området.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter Forældrenævnets forslag om, at der afholdes 3 årlige IS-møder og et årligt topmøde.

  Bilag

 • 11
  Museum Amager ny vedtægt 2016
  Sagsid.: 16/669

  RESUMÉ:

  Sagen handler om en ændring af Museum Amagers vedtægter. Dragør Kommune skal som hovedbidragyder til museet godkende enhver vedtægtsændring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de ændrede vedtægter for Museum Amager godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amager er i gang med en forandringsproces med henblik på at kunne leve op til Kulturstyrelsens krav til statsanerkendte museer, og har i den anledning revideret deres vedtægter.

  Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune skal godkende enhver vedtægtsændring fordi kommunen er hovedbidragyder til museet.

  De ny vedtægter ændrer bl.a. på bestyrelsessammensætningen og tilsigter at styrke Museum Amager gennem tilførsel af personer i bestyrelsen med professionelle kompetencer inden for museumsdrift.

  De ny vedtægter ændrer også på antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen som skal udpeges til museets bestyrelse, lige som kommunalbestyrelsen som hovedbidragyder skal udpege 2 personer med professionelle kompetencer for museumsdrift efter dialog med bestyrelsen.

  Der vil efterfølgende komme en sag til politisk behandling om ny udpegning, da en godkendelse af de ændrede vedtægter er en forudsætning for, at det videre arbejde med bl.a. udpegning af medlemmer fra repræsentantskabets side.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Strandparken - opfølgning på ønsket om opsigelse af anvisningspraksis i 3 afdelinger m.v.
  Sagsid.: 16/776

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder en opfølgning på Strandparkens ønske om at opsige praksis for 100% kommunal anvisningsret i afdelingerne 1, 4 og 5.

  Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til om man vil tillade boligselskabet at give beboere i Strandparken, som er folkepensionister, førtidspensionister eller har særlige helbredsmæssigt forhold og afgiver en anden bolig i Strandparken, fortrinsret til boliger i afd. 2,6,7, 8 og 9, når de bliver ledige.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det tages til efterretning, at der sker en partiel opsigelse af kommunens anvisningspraksis i afd. 1, 4, og 5; dog således at kommunen fortsat har fuld anvisningsret til lejemålet Krudt-tårnsvej 147, st.
  1. at Kommunalbestyrelsen afslår at træffe beslutning om fortrinsret for visse beboere til boliger i afd. 2,6,7, 8 og 9 på nuværende tidspunkt, og beslutter at punktet kan genbehandles når den etårige forsøgsordning med ”fredning” af visse afdelinger er gennemført.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet Strandparken blev der fremsat ønske om at etablere en étårig forsøgsordning med en fredning af afdelingerne 1, 4 og 5 i forhold til anvisning af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

  Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 29. oktober 2015 administrationen til at forhandle og indgå aftale om et étårig forsøgsordning.

  Aftalen er indgået, og den indebærer – ud over fredningen – at kommunen kan anvise i prioriteret rækkefølge til afdelingerne 5, 1 og 4 hvis der ikke i øvrige afdelinger er boliger nok.

  Ordningen evalueres på et møde inden sommerferien 2016.

  Kommunalbestyrelsen bemyndigede på samme møde administrationen til at indgå i nærmere forhandlinger med boligselskabet i forhold til ønsket om opsigelse af den hidtidige 100% anvisningsret kommunen har haft til boligerne i afd. 1, 4 og 5 – i alt 20 boliger.

  Som oplyst i sagsfremstillingen fra sagens behandling den 29. oktober 2015, ville kommunen kunne kræve, at de boliger i afdelingerne som tilgodeser indretningsmæssige behov i relation til de beboere kommunen anviser kan undtages opsigelsen.

  Det kan oplyses at administrationen har foretaget en gennemgang af boligerne i afdelingerne 1, 4 og 5, og at der ud af de i alt 20 boliger kunne være tale om 3 boliger der muligt kunne undtages fordi de er indrettet til specielle behov.

  Der har været foretaget en besigtigelse, og konklusionen er, at alene én af boligerne opfylder kravene til, at kommunen kan fordre den undtaget opsigelsen af anvisningsretten.

  Administrationen anbefaler, at det tages til efterretning, at der hermed er sket en partiel opsigelse af anvisningspraksis i afdelingerne 1, 4 og 5.

  Det indebærer, at kommunen får tilbudt hver fjerde bolig i disse afdelinger men fortsat råder 100% over boligen på Krudttårnsvej 147,st.

  Strandparken har endvidere fremsat ønske om, at måtte ændre deres interne kriterier om fortrinsret til boliger i byttesituationer.

  Det drejer sig om afdelingerne 2,6,7, 8 og 9 hvor Strandparken ønsker, ”at beboere i Strandparken, som er folkepensionister, førtidspensionister eller har særlige helbredsmæssigt forhold og afgiver en anden bolig i Strandparken, har fortrinsret til ovennævnte boliger, når de bliver ledige.”

  Før Strandparken kan iværksætte denne fortrinsret forudsætter det, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom – altså godkender det.

  Administrationen skal angive at det vil være fuldt lovligt at træffe beslutning om den foreslåede fortrinsret.

  Som oplyst er der på nuværende tidspunkt en forsøgsordning i gang, hvor der sker fredning af visse afdelinger for anvisning af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

  Så længe forsøgsordningen er i kraft, er administrationen bekymret for, at en beslutning om fortrinsret til visse boliger for specifikke borgere der allerede har en bolig i Strandparken, vil kunne forringe kommunens samlede anvisningsmuligheder for alle borgere.

  Derfor anbefaler administrationen, at kommunalbestyrelsen afslår at træffe beslutning på nuværende tidspunkt, og beslutter at sagen genbehandles når den etårige forsøgsordning er udløbet og de samlede konsekvenser af den kan overskues.

  LOVE/REGLER:

  Der er redegjort for reglerne i sagsfremstillingen i forhold til kommunens mulighed for at undtage visse almene familieboliger i afd. 1, 4 og 5 for opsigelsen af anvisningspraksis.

  I forhold til boligselskabets ønske om at ændre sine interne ventelister og give forrang - i byttesituationer – til folkepensionister, førtidspensionister eller har særlige helbredsmæssigt forhold gælder reglerne i Bekendtgørelse 2009-12-15 nr. 1303 om udlejning af almene boliger m.v. (Udlejningsbekendtgørelsen).

  I § 5, stk. 5 reguleres det, at hvis der er tale om almene familieboliger der ikke hidtil har været ”øremærket” til den beboergruppe der nu ønskes tildelt fortrinsret, så kan dette ikke besluttes uden at Kommunalbestyrelsen også har truffet beslutning herom.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 13 (A+C+O+V+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

 • 13
  Etablering af videotransmission i Kommunalbestyrelsens mødesal
  Sagsid.: 16/792

  RESUMÉ:

  Sagen belyser økonomi m.v. ved etablering af videotransmission fra møder i Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1. at det besluttes, om der i forbindelse med udskiftning af det tekniske udstyr i kommunalbestyrelsens mødesal skal etableres videotransmission fra møderne,

  2. at hvis det besluttes at etablere videotransmission, så godkendes det, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til engangsudgifter til etablering, samt at der til driften gives en tillægsbevilling på 45.000 kr. til området i 2016, og at kommende års afledte drift på 90.000 kr. medtages ved budgetlægningen som teknisk korrektion.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget behandlede den 17. marts 2016 forslag fra C om, at der ved udskiftning af lydanlæg i byrådssalen etableres videotransmission fra møderne i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages på ØU med oplysninger om økonomi m.v., hvilket sker med denne sag.

  Der er planlagt en udskiftning af det tekniske udsyr i kommunalbestyrelsens mødesal i 2016, fordi udstyret er nedslidt. Udskiftningen omfatter mikrofoner, højtalere, projektor og lydoptagelse. På baggrund af dialog med leverandører anslås det, at projektet vil have en udgift på højest 250.000 kr., der finansieres af puljen til vedligeholdelse af Rådhuset.

  Videotransmission

  Administrationen har indhentet prisoverslag fra Kommune-tv, som leverer transmission fra byrådsmøder i flere andre kommuner. Løsningen giver borgere og andre interesserede mulighed for at se møderne på pc eller mobil. Man kan også se tidligere møder i videoarkivet efterfølgende og fx springe direkte frem til et givent punkt på dagsordenen. Løsningen kræver ikke væsentlige medarbejderressourcer i kommunen. Udgiften til etablering er 100.000 kr. og den årlige driftsudgift er 90.000 kr.

  Det er vanskeligt at vurdere præcist, hvor mange seere transmissionerne vil have i Dragør Kommune. Administrationen indhentede i 2014 oplysninger fra Albertslund, Høje-Taastrup og Lyngby-Taarbæk om møderne i februar, marts og april. Tabel 1 indeholder antal visninger pr. møde forhold til antal indbyggere.

  Tabel 1 (visninger og indbyggertal 2014)

  Visninger pr. møde i snit

  Indbyggere

  Indbyggere

  Pr. visning

  Albertslund

  282

  27.721

  98

  Høje Taastrup

  188

  48.982

  261

  Lyngby Taarbæk

  181

  54.401

  301

  Gennemsnit

  217

  43.701

  220

  Systemet tæller ikke unikke brugere, så der kan være gengangere, som har fået vist videoerne flere gange. Kommune-tv har oplyst, at der gennemsnitligt var 10-50 seere, der fulgte møderne live. Hvis forholdet mellem antal indbyggere og visninger er det samme i Dragør Kommune, som i de tre undersøgte kommuners gennemsnit, så betyder det, at der vil være ca. 64 visninger af hvert møde (se tabel 2).

  Tabel 2 (estimeret antal visninger, indbyggertal 1/1 2016)

  Visninger pr. møde

  Indbyggere

  Indbyggere pr. seer

  Dragør

  64

  14.142

  220

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er etableringsudgifter på 100.000 kr. og driftsudgifter på 90.000 kr. årligt til etablering af videotransmission via Kommune-tv.

  Udover de 250.000 kr. til udskiftning af mikrofoner, højtalere projektor og lydoptagelse er der ikke ledige midler til genopretning, renovering eller vedligehold af rådhuset i 2016, idet midlerne er disponeret til andre projekter. Derfor foreslås en tillægsbevilling.

  Ved halvårsvirkning af driftsudgifterne vil der være behov for en tillægsbevilling på 45.000 kr. i 2016. De kommende års afledte driftsudgifter på 90.000 kr. årligt medtages som teknisk korrektion ved budgetlægningen for 2017 og frem.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Ad 1 For videotransmission:

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Faldet.

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen stiller forslag om at videotransmission besluttes. Finansiering sker dels inden for rammen der er afsat til renovering af byrådssal, samt dels inden for rådhusets generelle ramme for vedligehold.

  For stemte: 5 (C+T)

  Imod stemte: 8 (A+I+Nye Borgerlige+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T til punkt 2:
  Forvaltningen undersøger mulighederne for at transmittere fra kommunalbestyrelsens mødesal på mest hensigtsmæssig måde, f.eks. via Facebooks Livestream eller Kommune-tv. ​​

  For stemte: 6 (Å+T+C)

  Imod stemte: 8 (V+A+O+I+Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

 • 14
  Status på sygefravær
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Kvartalsvis status til økonomiudvalget på udviklingen i sygefraværet samt oversigt over indsatser.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at status på udviklingen i sygefraværet i 2016, samt overblik over indsatser, tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget modtager kvartalsvist status på sygefraværet. Den 28. januar 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen måltal for sygefraværet på sektorniveau. Derfor er statistikken i den kvartalsvise status tilpasset, således at den fremover opgøres på sektorniveau i lighed med måltallene.

  1. Udviklingen i sygefraværet i 2016

  Sygefraværet i 2016 er samlet set faldet med 0,3 procentpoint i forhold til samme periode i 2015. Det svarer til den procentvise nedgang, som forventes i måltallet på årsplan.

  Tabel 1: Sygefravær til og med februar måned 2016

  Fravær hele 2015

  Måltal for 2016

  Fravær jan-feb 2015

  Fravær jan-feb 2016

  Ændring fra 2015 til 2016

  Fuldtids-stillinger (middel 2016)

  Plan og Teknik

  2,3

  2,2

  3,8

  3,7

  -0,1

  108

  Sundhed og Omsorg

  7,4

  7,0

  9,5

  8,7

  -0,8

  291

  Borger og Social

  8,2

  7,8

  10,4

  11,3

  0,9

  24

  Børn og Pædagogik

  4,5

  4,3

  6,0

  5,9

  -0,1

  183

  Skole og Kultur

  4,8

  4,6

  5,6

  4,7

  -0,9

  259

  Stabene og SBK sekr.

  4,0

  4,8

  3,8

  6,4

  2,6

  56

  I alt

  5,2

  4,9

  6,5

  6,2

  0,3

  921

  Det er tilfredsstillende, at de største fald er sket på de to største sektorer målt på antal fuldtidsstillinger (Sundhed og Omsorg + Skole og Kultur). De største stigninger i sygefraværet er sket på de to sektorer med færrest fuldtidsstillinger (Stabene + Borger og Social).

  Stigningen på 2,6 procent i stabene og på 0,9 procent i Borger og Social skyldes primært langtidsfravær hos få medarbejdere. I disse tilfælde arbejdes der efter de nye vejledninger med dialog, afklaring og afsøgning af muligheder for tilbagevenden til arbejdet.

  2. Status på konkrete indsatser

  I sagen den 10. december 2015 fik økonomiudvalget en status på de forskellige indsatser. Der er fokus på en række tiltag, som prioriteres i løbet af 2016:

  Indsats

  • Ny Sygefraværspolitik
  • Nye Vejledninger til håndtering af alle typer sygefravær
  • Folder til alle medarbejdere med de væsentligste ændringer
  • Håndbog til ledere med politik og vejledninger
  • Sygefraværsportal på intranettet, som samler alt om sygefravær
  • LUS med sygefravær som obligatorisk tema
  • MUS med fokus på udvikling og trivsel
  • Sygefraværsdata til alle ledere – kvalitetssikring, udvikling
  • Central monitorering af sektorernes fravær og støtte til lederne
  • Kommunikationsplan med nyheder, cases og aktiviteter
  • 3-i-1 Medarbejder og Ledelsesmåling – opfølgning og handleplaner for alle enheder
  • Direktionens besøgsrunde med sygefravær som obligatorisk tema
  • Forebyggende tiltag – arbejdsgruppe under HMU med fokus på effekt
  • Budgetforlig – sygefraværsreduktion – model for udmøntning og måltal for sektorer
  • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere – fx gode omsorgssamtaler og konflikthåndtering.

  Udover disse indsatser er sygfravær løbende et tema for alle lederne i organisationen.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 15
  Forslag fra Å - Etablering af fælleslokale for flygtninge
  Sagsid.: 16/596

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (Å) har i mail af 7. marts 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”På vegne af Alternativet fremsættes følgende forslag, der bedes behandlet på ØU-mødet den 17. februar 2016

  Med henblik på etablering af et ”fælleslokale” for de flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret ved Hollænderhallen indhenter forvaltningen tilbud til forelæggelse for udvalget på erhvervelse (køb eller leje) af et beredskabstelt i passende størrelse (ca. 50 personers) samt en beregning af de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med interiør, vand- og elforsyning etc.

  Begrundelse

  Forvaltningen har tidligere anbefalet opstilling af en stor ’fast’ fællespavillon på stedet, dels med henvisning til de meget små /utilstrækkelige køkkenforhold i de eksisterende boligpavilloner samt muligheden for at for dyrke socialt samvær og forskellige former for aktiviteter. Forslaget blev, fortrinsvis af økonomiske årsager, nedstemt af et flertal i kommunalbestyrelsen.

  Erfaringerne fra de boligplacerede flygtninge ved Rødtjørnen viser imidlertid, at netop tilstedeværelsen af et fælles opholdslokale har vist sig stærkt fremmende, ikke mindst for flygtningene sociale virke, aktivitetsniveau og relationerne flygtningene imellem. ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Forslag fra V:

  V stiller forslag om, at forvaltningen undersøger muligheder for at leje en mobil mandskabsvogn/kontorvogn til fælleslokale for flygtninge ved Hollænderhallen.

  For stemte:

   1 (V)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+T+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  A foreslår, at en af de ledige pavilloner ved HH benyttes som fælles lokale, idet boligpavillonerne endnu ikke er fuldt udnyttet.

  For stemte:

  2 (A+V)

  Imod stemte:

  5 (C+O+T+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslaget fra Å:

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Svend Mathiasen (Å) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Forslag fra C:

  Sagen sendes til udvalgsbehandling i SSU

  For stemte: 12 (A+C+T+V+Å+Nye Borgerlige+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte: 2 (I+Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra O:

  DF foreslår et nyt samlingspunkt i Camp Dragør.

  Derfor vil vi foreslå, at der rejses en flagstang midt i lejren, så de nye beboere i fællesskab hver morgen kan hejse Dannebrog, som en påmindelse og påskønnelse af deres nye opholdsland.

  Dertil indkøb af 25 ex af Højskolesangbogen.

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+Nye Borgerlige+T+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Da der tegner sig et flertal i kommunalbestyrelsen for, at der etableres et fælleslokale ved Hollænderhallen, så bemyndiges forvaltningen til at undersøge og fremlægge relevante forslag til etablering af fælleslokale.

  For stemte:

  3 (Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Oprindelige forslag fra Å:

  For stemte:

  3 (Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

 • 16
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren informerede om budgetmøde med HMU den 19. maj 2016 og opfølgning på APV og trivselsmåling.

 • 17
  Meddelelse om likviditetsudvikling ultimo marts 2016
  Sagsid.: 16/788

  RESUMÉ:

  Likviditeten ultimo marts 2016 var på 194,0 mio. kr. Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre 129,3 mio. kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo marts 2016 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo marts 2016 var på 194,0 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 156,4 mio. kr. ultimo marts 2016.

  Graf kan ses i vedlagte bilag.

  Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre

  129,3 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel vil ifølge prognosen udgøre 206,1 mio. kr. pr. 31. december 2016.

  Budget 2016 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens

  kassebeholdning på 54,6 mio. kr. Provenuet for salg af Vierdiget er indregnet i likviditeten ultimo 2015.

  Efterfølgende beslutninger, der er truffet politisk, er indeholdt i den op-daterede status på likviditeten.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) spurgte til forvaltningens information om to- og trepartsforhandlingerne.