Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelse - Nye regler på udlændingeområdet
  Sagsid.: 16/682

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om ændring af udlændingeloven ift. retten til fami-liesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus jf. § 7 stk. 3. Efter de nye regler kan udlændinge først familiesammenføres efter 3 års ophold i Danmark fremfor 1 år, som hidtil.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Den 5. februar 2016 trådte nye regler i kraft vedr. familiesammenføring for udlændinge, der har midlertidig beskyttelsesstatus jf. § 7, stk. 3.

  Loven gælder også de personer, der har ansøgt om familiesammenføring inden den 5. februar.

  Midlertidig beskyttelsesstatus

  Midlertidig beskyttelsesstatus efter § 7, stk. 3 meddeles tidsbegrænset og til at begynde med for 1 år. Når den 1-årige periode udløber, skal sagen tages op til fornyet behandling. Hvis der stadig er behov for beskyttelse, forlænges den med 2 år.

  Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus kan i reglen kun opnå familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges og først efter 3 års ophold i Danmark i modsætning til 1 år, som det har været hidtil.

  Såfremt der er ganske særlige forhold, der taler for en dispensation, som f.eks. syge børn eller uledsagede mindreårige, kan der ansøges tidligere end de 3 år.

  Dragør Kommunes situation

  Udskydelse af retten til familiesammenføring har ikke umiddelbart nogen betydning for Dragør Kommune på nuværende tidspunkt. Aktuelt modtager kommunen fortsat flest enlige mænd, der typisk får opholdstilladelse efter § 7, stk. 1, som er konventionsstatus, eller efter § 7, stk. 2, som er beskyttelsesstatus. Disse flygtninge har mulighed for at ansøge familiesammenføring med det samme.

  På nuværende tidspunkt har Dragør Kommune modtaget én kvinde pr. 1. marts 2016, som har fået midlertidig opholdstilladelse efter § 7 stk. 3. Derudover modtager vi yderligere en kvinde pr. 1. april og en pr. 1. maj 2016, som begge også har fået midlertidig opholdstilladelse efter § 7, stk. 3.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

 • 2
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Hvilken ydelse er vores nuværende flygtninge på?

  • Hvilken aktivering er de i gang med – eksempelvis praktik m.m.

  • Hvor mange er kommet i beskæftigelse?

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Forvaltningen ønsker at understrege, at oversigten over beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede, der er aktuelt pr. medio marts 2016.

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende.

  Tal på beskæftigelses- og aktiveringsområdet fremlægges fremadrettet kvartalsvis, da tallene trækkes manuelt i samarbejde med Tårnby Jobcenter. Tårnby Jobcenter fremlægger ligeledes samme orientering kvartalsvis.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse – Toparts-aftalen, ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”
  Sagsid.: 16/528

  RESUMÉ:

  Regeringen har sammen med KL indgået To-partsaftalen: ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Konsekvenserne af denne aftale for Dragør Kommune er ved at blive afdækket, og vil blive endeligt forelagt for ØU i en senere meddelelsessag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har sammen med KL indgået To-partsaftalen: ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Konsekvenserne af denne aftale for Dragør Kommune er ved at blive afdækket, og vil blive endeligt forelagt for ØU i en senere meddelelsessag.

  Den økonomiske betydning af aftalen vil blive indarbejdet i det opdaterede notat vedr. flygtningen og økonomi, som vil tilgå Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetmaterialet for Budget 2017.

  På nuværende tidspunkt står det dog klart, at aftalen indebærer et ekstraordinært integrationstilskud for Dragør Kommune i 2016 på 780.000 kr.

  Aftalen giver også kommuner udvidede muligheder ift. boligplacering af flygtninge. Det drejer sig fx om udvidelse af mulighederne for almene bofællesskaber, idet krav til antal værelser lempes, samt at tomme almene og ældreboliger skal kunne anvendes til flygtninge. Tiltaget kan ikke udelukkes at give muligheder for Dragør Kommune, men forventes dog at få en begrænset betydning.

  Vedlagt er To-partsaftalen, ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske betydning af aftalen vil blive indarbejdet i det opdaterede notat vedr. flygtningen og økonomi, som vil tilgå Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetmaterialet for Budget 2017.

  På nuværende tidspunkt står det dog klart, at aftalen indebærer et ekstraordinært integrationstilskud for Dragør Kommune i 2016 på 780.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Trepartsaftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet
  Sagsid.: 16/966

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om trepartsaftalen, som er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter mhp. at finde gode løsninger på integrationsudfordringen, således at flygtninge og familiesammenførte bliver hurtigere integreret på arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgende. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 17. marts 2016 indgået aftale om 32 initiativer, der skal sikre, at flere flygtninge og familiesammenførte - med de rette opkvalificeringer - kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. Det samlede fokus for initiativerne handler om, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud i virksomhederne, således at de hurtigere kan lære sproget og kulturen at kende via tilknytningen til arbejdsmarkedet. Regeringens målsætning er, at hver anden flygtning og familiesammenført kommer i ordinært arbejde.

  Hovedelementerne i aftalen er bl.a.:

  2-årig integrationsuddannelse (IGU)

  Oprettelse af en 2-årig integrationsuddannelse skal muliggøre, at flygtninge og familiesammenførte får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet som følge af et grundforløb. Formålet med IGU er at opkvalificere flygtninge, således at de kan ansættes i elevstillinger i virksomheder i en 2-årig periode til en elevløn svarende til integrationsydelsen.

  Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte mellem 18-40 år, der er under integrationsloven.

  Bedre danskundervisning

  Danskundervisning skal være mere ensrettet og erhvervsrettet. Derudover kan virksomheder, der ansætter flygtninge i enten ordinært job eller praktik, fremadrettet organisere og etablere danskundervisning på arbejdspladsen.

  Bedre og mere ensartet screening af kompetencer

  Screening af kompetencer skal allerede foretages i asylfasen, således at jobmuligheder tænkes ind fra starten, inden der gives asyl eller visiteres til kommunen. Flygtninge skal fremadrettet visiteres til den kommune, hvor jobmuligheden er.

  Derudover skal oplysninger vedr. sprog, uddannelse og erhvervserfaring være uddybende.

  Flygtninge er jobparate

  Kommunerne skal fremadrettet som udgangspunkt vurdere, at flygtninge generelt er jobparate medmindre de pga. helbredsmæssige årsager ikke kan varetage et ordinært job.

  Virksomhedsopsøgende indsats styrkes

  Fremadrettet skal kommunerne, herunder jobcentre, være opsøgende i deres arbejde ved at kontakte virksomheder og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser mhp. at etablere stillinger.

  Bonusordning til virksomheder

  Private virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær beskæftigelse, belønnes med en bonus på op til 40.000 kr.

  Ordningen er gældende i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019, og bonussen udbetales, såfremt der er tale om sammenhængende ordinær beskæftigelse i en periode på 6 - 12 måneder.

  Trepartsaftalen vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Aftalen indeholder ikke nogen økonomiske konsekvenser. Aftalen udmøntes i topartsaftalen mellem regeringen og KL. Forvaltningen fremlægger den økonomiske betydning i forbindelse med sagsfremstillingen af topartsaftalen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Fortsat behandling - Boligplacering af flygtninge, kvote 2016
  Sagsid.: 15/1822

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder en opfølgning på de spørgsmål/forhold som Økonomiudvalget den 11. februar 2016 besluttede skulle undersøges yderligere af forvaltningen.

  Der skal tages stilling til, hvilke boligplaceringsmuligheder administrationen bemyndiges til at iværksætte etableringen af, når behovet måtte opstå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det besluttes at bemyndige administrationen til at iværksætte etablering af 1. sals løsning på boligpavillonerne ved Hollænderhallen når ¾ af de allerede etablerede pavilloner dér er optaget og der ikke i øvrigt er plads i andre af kommunens etablerede boligplaceringsmuligheder.
  2. at det besluttes om der skal etableres en fællespavillon ved Hollænderhallen i det omfang der etableres en 1. sals løsning.
  3. at administrationen bemyndiges til at kunne indgå lejeaftaler om lejligheder, parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering inden for de rammer der er beskrevet i sagsfremstillingen.
  1. at det besluttes, ikke at indgå aftale om etablering af bofællesskaber i nogle af de større boliger i Strandparken på det foreliggende grundlag.
  1. at det besluttes om administrationen skal arbejde videre med en løsning som indebærer etablering af midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen om boligplacering af flygtninge blev senest behandlet af Økonomiudvalget den 11.februar 2016 hvor det blev besluttet at sagen skulle sendes tilbage til forvaltningen for besvarelse af diverse konkrete spørgsmål.

  Det blev tillige besluttet, at administrationen skulle rette henvendelse til Strandparken igen med henblik på at få tilsendt vilkår for etablering af bofællesskaber i nogle af de større boliger.

  Spørgsmål/forhold som administrationen skulle besvare/belyse yderligere:

  1. Administrationen skulle udarbejdes et kort over hvilke kommunale arealer der findes hvor der kan ske placering af boligpavilloner.

  Dette kort er udarbejdet og fremlægges - sammen med et notat som beskriver betingelserne for at opsætte boligpavilloner – som bilag 1.

  Administrationen vurderer, at af de belyste muligheder vil - indledningsvist – muligheden for etablering af en førstesal og en fællespavillon ved Hollænderhallen være den mest fleksible mulighed; herunder også henset til at der på dette areal allerede er foretaget den indledende byggemodning til brug for opsætningen af de pavilloner som står der i dag.

  Samtidig anbefaler administrationen at der tages stilling til – hvis 1. sals løsningen besluttes, og det i øvrigt viser sig nødvendigt at realisere den – om der skal etableres en fællespavillon.

  Fællespavillonen skulle i givet fald rumme mulighed for samvær, madlavning og indeholde de vaskefaciliteter som i henhold til lovgivningen skal være til stede. I dag er en boligpavillon inddraget til formålet med henblik på at opfylde lovgivningens krav.

  1. Administrationen skulle redegøre for, om boligpavillonerne - i det omfang de står tomme – kan udlejes til andre borgere end flygtninge.

  Administrationen kan oplyse, at boligpavillonerne ikke vil kunne anvendes til andet formål end midlertidig boligplacering af flygtninge. Dette er primært begrundet i, at pavillonerne – på baggrund af reglerne i flygtningelovgivningen - er etableret på en 5-årig dispensation som forudsætter at anvendelsen er midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Der vil heller ikke – i konsekvens heraf - kunne udstedes separate, tidsubegrænsede lejekontrakter på pavillonerne.

  1. Administrationen skulle endvidere afsøge mulighederne for midlertidig boligplacering i erhvervsområder.

  Dette har afstedkommet at administrationen har været i dialog med to borgere som ejer ejendomme, der i dag er erhverv, men som – på en 5-årig dispensation – vil kunne indrettes til midlertidig boligplacering.

  Drøftelserne med begge borgere tyder på, at de omkostninger kommunen skulle afholde pr. flygtning vil være stort set identisk med de omkostninger som allerede afholdes i dag.

  Den ene borger stiller krav om, at kommunen i den 5-årige lejeperiode – indestår for 80% af makskapaciteten i lejemålet. Dermed vil kommunen skulle betale 80% af lejen uanset om lejemålet står helt eller delvist tomt.

  Den anden borger har indledningsvist foreslået at der aftales en minimumskapacitet som udlejer forpligter sig til at etablere og som kommunen forpligter sig til at betale for i lejeperioden som vil være identisk med dispensationsperioden på 5 år.

  Det er umiddelbart administrationens vurdering, at de krav som indledningsvist er stillet fra begge borgeres side er relevante når henses til, at begge – for at realisere løsningen – vil skulle foretage investeringer for en 5-årig periode, hvorefter der må forventes at skulle stilles krav om retablering til oprindeligt formål.

  Det er imidlertid også administrationens vurdering, at et valg af at gå videre af denne vej vil kunne binde kommunen i uhensigtsmæssigt omfang. Her tænkes navnlig på, at kommunen vil skulle betale for de etablerede boligplaceringsmuligheder uanset om de benyttes eller ej.

  Den aktuelle situation er, at Dragør Kommune endnu ikke har modtaget det varslede antal flygtninge i den forudsatte takt, og at kommunen derfor i højere grad vurderes at have behov for løsninger som er fleksible og som kan etableres relativt hurtigt når behovet måtte opstå.

  1. Administrationen skulle rette fornyet henvendelse til Strandparken for at få oplyst om der kunne meddeles vilkår for etablering af bofællesskaber i nogle af de større almene boliger.

  Formand for Strandparken har svaret ved mail af 21. marts 2016. Svaret vedlægges denne sag som bilag 2.

  Svaret indeholder en række punkter som ønskes drøftet hvis der skal indgås aftale om etablering af bofællesskaber. Det eneste konkrete vilkår er fortsat dét, at én person anvist til en bolig i et bofællesskab skal tælle som én anvisning efter fjerdedelsreglen.

  Administrationen vurderer, at dette vilkår er relevant, da én persons fraflytning ikke giver hverken boligselskab eller kommune en hel lejlighed men alene ét værelse at disponere over i forhold til øvrige borgere på venteliste.

  Imidlertid er det også administrationens vurdering, at netop dette vilkår vil kunne forringe kommunens samlede anvisningsmuligheder, ikke mindst også når henses til at der i 2016 løber en étårig forsøgsordning med en fredning af visse afdelinger for anvisning af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

  Administrationen er opmærksom på, at 2-partsaftalen mellem regeringen og KL p.t. lægger op til, at det fremtidigt også skal være muligt at etablere bofællesskaber i mindre, almene boliger.

  I konsekvens heraf anbefaler administrationen at der ikke på nuværende tidspunkt indledes yderligere forhandling om etablering af bolfællesskaber i nogle af de større, almene boliger, og at yderligere drøftelse herom afventer at resultatet af 2-partsforhandlinger omsættes til de relevante lovgivningsmæssige ændringer.

  Sagsfremstilling fra sagens tidligere behandling den 11. februar 2016:

  Den 26. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle arbejde videre med 5 løsningsmuligheder i forhold til boligplacering af flygtninge.

  Løsningen om anvisning af tomme helårsejendomme under boligreguleringsloven forudsatte ikke yderligere sagsbehandling/flere oplysninger og behandles derfor ikke denne i sag.

  De øvrige 4 løsningsmuligheder behandles i det følgende under 1-4:

  1. at der skulle rettes en fornyet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren med henblik på at opnå en mulighed for at placere boligpavilloner i landzone.

  Siden sagens behandling i november 2015 har Dragør Kommune den 20. januar 2016 modtaget svar fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Svaret vedlægges som bilag 1.

  Ministeren oplyser, at der den 21. december 2015 blev vedtaget en ændring af planloven som skulle åbne mulighed for, at etablere midlertidige opholdssteder på støjbelastede arealer, og at ministeriet i særlige tilfælde kan fravige landsplandirektiver(for eksempel fingerplanen) ved boligplacering af flygtninge.

  Administrationen har – på baggrund af det modtagne svar - foretaget en umiddelbar vurdering af, om lovændringen medfører nye konkrete handlemuligheder for Dragør Kommune.

  Plan og Teknik vurderer lovændringen således:

  Lempelsen består reelt i at kommunen nu kan placere boligpavilloner på støjbelastede arealer (§ 5u stk. 4), men stadigvæk kun i byzone, og i landzone, kun indenfor St. Maglebys afgrænsning.

  Hele den øvrige landzone, som udgør den største del af kommunens område, er stadig udelukket (§ 5u stk. 3)

  Området ved Kongelundshallen (bl.a. P-pladsen) er også udelukket i forhold til etablering af midlertidige boligplaceringsmuligheder, da ca. ½ af P-pladsen samt området omkring Kongelundhallen er omfattet af både strandbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje

  Der kan kun peges på 1 konkret konsekvens af lempelsen: kommunen får lettere ved at placere boligpavilloner i byzoneområder, der er omfattet af landsplandirektivet om lufthavnens støjgener.

  Det vil foruden Hollænderhalsområdet og enkelte fuldt udbyggede villaområder, sige de 2 delområder, der er omfattet af lokalplan 27, ved lufthavn Syd.Det sydlige delområde er næsten fuldt udbygget med kontorbyggerier og det nordlige delområde henligger for den største del, ubebygget, men ejes af Københavns Lufthavn.

  Ved en eventuel dispensation til ”natophold” i disse områder, skal Erhvervsstyrelsen meddele samtykke i henhold til planlovens § 19 stk. 3, men dette samtykke kan vi med den aktuelle lempelse af ”støjbestemmelsen”, antageligvis lettere få.

  Lempelsen af Fingerplanen, som der nævnes i ministersvaret, får ingen reel betydning for Dragør Kommune.

  Administrationen anbefaler således, at ministeriets svar tages til efterretning.

  Såfremt kommunen måtte modtage henvendelser som aktualiserer en anvendelse af planlovsændringerne, fremsendes en sag til politisk behandling.

  1. at der skulle arbejdes videre med muligheden for etablering af en 1. sal på de boligpavilloner som i dag er opstillet ved Hollænderhallen; herunder særligt en nærmere belysning af økonomien forbundet hermed.

  Ved sagens behandling den 26. november 2015 blev det besluttet, at administrationen skulle foretage en nærmere belysning af økonomien forbundet med etablering af en 1. salsløsning på de boligpavilloner der i dag er opsat ved Hollænderhallen.

  Økonomien forbundet med etablering kan oplyse at fordele sig således:

  Drift pr. måned:

  Leje af pavilloner 2.967 x 25 = kr. 74.175 kr.

  Forbrug, vand, varme og el 756 x 25 = kr. 18.900

  Brandforsikring 148 x 25 = kr. 3.700

  I alt pr.måned = kr. 96.775

  Èngangsudgifter, drift:

  Støjisolering pr. pavillon 12.000 x 25 = kr. 300.000 kr.

  Inventar 5.000 pr. pavillon 5000 x 25 = kr. 125.000

  I alt, engangsudgift = kr.425.000

  Kommunens løbende driftsudgifter vil blive nedbragt med den egenbetaling på kr. 2152 pr. måned som kan opkræves pr. person der bebor en pavillon.

  Ved fuld udnyttelse af 1. salen udgør egenbetalingen kr. 53.800 pr. måned.

  Anlægsudgift:

  Byggemodning pr. pavillon 20.000 x 25 = i alt kr. 500.000

  Administrationen anbefaler, at det besluttes at iværksætte etableringen af en 1. sal med henblik på, at kommunen kan opfylde sin boligplaceringsforpligtelse.

  Det videre arbejde i sagen indebærer, at der udarbejdes en formel dispensationssag til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget i lighed med den sag som blev behandlet ved opsætningen af de første 25 boligpavilloner.

  I det omfang der meddeles dispensation vil der herefter blive indgået lejeaftale om de yderligere 25 boligpavilloner.

  1. at der skulle arbejdes videre med leje af ejendomme og at administrationen skulle fremkomme med retningslinjer for den administrative håndtering af området samt de økonomiske rammer herfor.

  De lejeaftaler som i dag er indgået om parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge har et hovedindhold om en étårig periode hvor kommunen som lejer ikke kan opsige aftalen. Efter udløbet af dette ene år er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  Nogle af de forespørgsler kommunen har fået, har blandt andet vedrørt uopsigelighedsperiodens længde, idet nogle potentielle udlejere af ejendom har givet udtryk for, at en længere uopsigelighedsperiode eventuelt ville kunne få positiv indflydelse på lejens størrelse.

  Derfor foreslår administrationen at blive bemyndiget til at kunne aftale en uopsigelighedsperiode på op til 3 år.

  Dragør Kommune har ikke krævet at lejemålene er nyistandsat ved indflytning og påtager sig således heller ikke at aflevere dem således ved fraflytning.

  Det har været aftalt med udlejerne af ejendommene, at de – som ejere af ejendommen – har stået nødvendige ombygninger/omindretninger af lejemålet.

  Disse ombygninger/omindretninger har typisk bestået i opsætning af skillevægge med henblik på tilvejebringelse af flere værelser og isætning af separate låse i de indvendige døre, således at beboerne kan aflåse eget værelse.

  Administrationen foreslår, at et lejemål maksimal må koste kr. 6.500 pr. boligplaceret person pr. måned.

  Rummer en ejendom mulighed for boligplacering af f.eks. 3 personer vil lejen således maksimalt måtte være kr. 19.500 pr. måned.

  Beløbet foreslås ud fra en skelen til, hvad der i dag betales pr. person i lejemålene.

  I Dragør Kommunes lejeudgift pr. måned fragår kr. 2152 pr. person, svarende til det beløb hver enkelt maksimalt må betale for midlertidig boligplacering.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Driftsudgifterne til etablering af 1. sal på boligpavillonerne ved Hollænderhallen skal dækkes af det afsatte budget til midlertidig boligplacering under sektor 6 i 2016

  Anlægsudgifterne anvises af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at sagen udsættes til mødet i juni måned.

  For stemte: 4 (A+C+O)

  Imod stemte: 3 (T+V+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Ændringsforslag fra C til ad 1:

  C-gruppen foreslår, at det undersøges, hvad omkostningerne vil være ved etablering af pavillon ved rådhuset omtalt som område 3 i bilaget.

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 3 (O+T+Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Afventer særskilt sag, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  Ad 3

  For stemte 6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 4

  Etablering af bofællesskaber i Strandparken medtages i styringsdialogen

  Anbefales over for KB.

  Ad 5

  Der arbejdes videre med midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler

  For stemte 3 (O+V+Å)

  Undlod at stemme 4 (A+C+T)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra C

  C gruppen foreslår at liste Ts ændringsforslag til ad 3 sendes tilbage til udvalg til behandling som lukket sag (Liste T foreslår, at forvaltningen fortsat undersøger muligheden for indkvartering af flygtninge i lejede lejligheder og parcelhuse – med en maksimal husleje på ca. 4.500 kr.pr.md.pr.flygtning. Forvaltningen bemyndiges til at aftale længere uopsigelighedsperiode end 6 måneder).

  For stemte: 9 (A+C+I+O+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme: 2 (V)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T til ad 1:

  Liste T ønsker ikke, at fortsætte med etablering af flere pavillon-løsninger til indkvartering af flygtninge. Liste T foreslår, at kommunen køber villaer til indkvartering af flygtninge. Det er klart den billigste og bedste form for løsning af boligproblemer for flygtninge.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1 (anbefaling fra ØU):

  For stemte: 7 (A+C+V)

  Imod stemte: 8 (O+I+T+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 2:

  Afventer særskilt sag, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  Ændringsforslag fra T til ad 4:

  Liste T ønsker hurtigt at fremme muligheden for at etablere bofællesskaber i almene boligforeninger. Liste T foreslår derfor, at forvaltningen indgår i en forhandling med Strandparken om at etablere 4-5 bofællesskaber i 4-5 store lejligheder. Disse lejligheder behandles særskilt i forhold til kommunens 25% anvisningsret. Til gengæld indgår kommunen et samarbejde med Strandparken om at etablere nye almene boliger på eksempelvis Rødtjørnsarealet/Eventyrhuset m.fl.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A til ad 4:

  Etablering af bofællesskaber i Strandparken medtages i styringsdialogen. Disse boligfællesskaber behandles særskilt i forhold til anvisningsreglerne.

  For stemte: 7 (A+T+Å)

  Imod stemte: 8 (C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 4 (anbefaling fra ØU):

  For stemte: 9 (A+T+V+Å)

  Imod stemte: 5 (C+I+O)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 5 (anbefaling fra ØU):

  For stemte: 9 (A+T+V+Å)

  Imod stemte: 6 (C+I+O+Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt

  Forslag fra T til nyt ad 6:

  Liste T ønsker hurtigt at fremme muligheden for at etablere flere almene boliger i Dragør Kommune jf. den nyligt indgåede 2-partsaftale mellem regeringen og KL. Liste T ønsker at udnytte den nye finansieringsmodel (75% statslig medfinansiering af kommunalt grundkapitalindskud) og at kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne. Etablering af prisbillige almene boliger vil for en stor dels vedkommende kunne tilvejebringe boliger til både flygtninge, akut husvilde og unge i Dragør Kommune. En mulig placering kunne være en boligblok på Engvejsarealet.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 6
  1. Budgetopfølgning 2016, ØU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 105.794 kr. til ØUs område, som finansieres af kassebeholdningen, og at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØUs område til SSUs område på 31.801 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det forventede regnskab tages til efterretning, og
  2. at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 105.794 kr., som finansieres af kassebeholdningen og
  3. at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØUs område til SSUs område på 31.801 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forventet regnskab:

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 1.

  Det forventede regnskab for 2016 er udarbejdet ud fra den kendte viden om økonomien, men kan ændre sig begrundet i de hændelser, der vil ske i løbet af året.

  1.budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er ØUs område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at ØUs område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 105.794 kr.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 9

  Forvaltning

  I budgetforliget er indlagt en forventet besparelse på 1,6 mio. kr. i 2016 som følge af udbud af forsikringer. Besparelsen har imidlertid vist sig at blive ca. 75.000 kr. mindre end forventet.

  Budgetneutral bevillingsomplacering: Fra sektor 9 til sektor 7. Tandplejen: Budget til pension for ny deltids-medarbejder som efterfølger for en pensioneret tjenestemand.

  74.987

  -31.801

  Sektor 11

  Finans

  Fritagelse for grundskyld til Søvang Sportsklub

  30.807

  Merforbrug i alt

  105.794

  Budgetneutral bevillingsomplacering i alt

  -31.801

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på ØU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 105.794kr., som finansieres af kassebeholdningen, og at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØUs område til SSUs område, på 31.801 kr. Tillægsbevillingen og bevillingsomplacering gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen og budgetomplaceringen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ad 1-3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Anbefaling fra ØU

  For stemte:          11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:         3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation.

  Bilag

 • 7
  1. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1 budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til BEPU’s område. Beløbet gives til naturforvaltning og finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning

  gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til naturpulje., som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte

  budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 100.000 kr.

  Tillægsbevilling gives som følge af beslutning truffet i Kommunalbestyrelsen på møde d. 28. januar 2016. Det blev her tiltrådt at øge budgettet til lovpligtige opgaver under Naturpulje.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor


  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 2

  Teknik & Miljø

  På møde i Kommunalbestyrelse d. 28. januar 2016 blev det tiltrådt at øge budgettet til lovpligtige opgaver under Naturpulje.

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor

  100.000

  Afvigelse i alt

  100.000

  Som en del af udmøntningsplanen for budgetforliget kommenteres særligt status vedr. besparelse på vintertjeneste og øget indtægt på havneleje, erhvervsareal. Efter 1. kvt. er status som følgende:

  Vintertjeneste: Besparelse forventes realiseret.

  Havneleje, øget indtægt: Den forudsatte merindtægt i 2016 kan vise sig at være urealistisk at realisere. Udviklingen følges og opdateret status gives i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til lovpligtige opgaver under Naturpulje, som tages fra kassen. Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den. 10. maj 2016.

  Økonomiudvalg den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)                     

  Imod stemte:           3 (T)            

  Undlod at stemme:   1 (Å)  

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation.

  Bilag

 • 8
  1. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1 budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 60.885 kr. til BFKU’s område. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 60.885 kr., som finansieres fra kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunes budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

   I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BFKU´s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU´s område i 2016 samlet set vil have en merudgift på 60.885 kr.

  Der er tale om tekniske justeringer til budgettet. Alle punkterne har budgetvirkning.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug       +

  Mindreforbrug  -

  Sektor 3

  Folkeskole

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Sektor 4

  Kultur og fritid

  På OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal er afsat et budget på 24.115 kr., som ikke skal anvendes til formålet.

  Hollænderhallens budget mangler 75.000 kr., som vil blive ændret ved en teknisk justering.

  -24.115

  75.000

  Sektor 5

  Børn og pædagogik

  Teknisk korrektion af rammebesparelse til Dragør Menighedsbørnehave.

  10.000

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Afvigelser i alt

  60.885

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BFKU´s område er, at der gives en tillægsbevilling på 60.885 kr., som finansieres fra kassebeholdningen.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj. 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj. 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Formanden foreslog at tilbagesende sagen til administrationen med henblik på at den kan indgå i 2. budgetopfølgning.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:            14 (A+C+I+O+T+V+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme:   1 (Å)

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  1. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 31.801 kr. fra ØU´s område til SSU’s område. Beløbet bevilges til Tandplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område til SSU´s område på i alt 31.801 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 31.801 kr. Det er dog budgetneutralt, idet det kan finansieres ved en bevillingsomplacering fra ØU´s område.

  Bevillingsomplaceringen foretages i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020. Bevillingsomplaceringen er budgetneutral.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Sektor 7

  Sundhed og Omsorg

  Budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område:

  Pensionsudgift til medarbejder, der har erstattet en pensioneret tjenestemand.

  +31.801

  Afvigelse i alt

  +31.801

  Som en del af udmøntningsplanen for budgetforliget kommenteres særligt status vedr. nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet samt reduktion i budgettet til botilbud efter § 107/108:

  Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet: Den forudsatte besparelse kan vise sig vanskellig at realisere. Udviklingen følges og opdateret status gives i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

  Botilbud efter § 107/108: Besparelse forventes realiseret.

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område på 31.801 kr.

  Bevillingsomplaceringen foretages i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Bevillingsomplaceringen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalg den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalg den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  For stemte:

  3 (A+C +Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (I+O+Å)

  Godkendt og anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)                     

  Imod stemte:           3 (T)            

  Undlod at stemme:   1 (Å)  

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation

  Bilag

 • 10
  Teknisk udmøntning af barselsfond 1. kvartal 2016
  Sagsid.: 16/307

  RESUMÉ:

  Barselsudligningsordningen indebærer, at der skal udlignes lønudgifter for ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Pengene overføres fra Økonomiudvalgets bevillingsområde til arbejdsstedernes konti hvert kvartal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at i alt 816.540 kr. bevillingsomplaceres fra barselspuljen på sektor 9 til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde, og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

  Der søges for perioden januar 2016 til og med marts 2016 i alt 816.540 kr. omplaceret fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til tabellen nedenfor.

  Det kan konstateres, at antallet af barsler er stigende og udgifterne hertil er budgetteret lavt. Administrationen følger udviklingen tæt og vurderer behov for at tilføre yderligere midler til området i 2. budgetopfølgning.

  Sektor 3 i alt

  369.446

  Sektor 4 i alt

  48.084

  Sektor 5 i alt

  62.765

  Sektor 7 i alt

  272.759

  Sektor 9 i alt

  63.487

  TOTAL

  816.539

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse er at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering af i alt 816.540 kr. fra barselspuljen på sektor 9 til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Godkendt.

 • 11
  Genopretning af bygninger - frigivelse
  Sagsid.: 16/901

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for opfyldelse af lov- og sikkerhedsmæssige krav.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 624.600 kr., og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1,1 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende :

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Udgiften fordeler sig således

  Lovliggørelse, kr. 500.000

  Sikkerhedskrav, kr. 50.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Genopretning af daginstitutioner 2016 - Frigivelse
  Sagsid.: 16/907

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for genopretning af daginstitutioner

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 624.600 kr. og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens daginstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til almindelig vedligeholdelse.

  Der er i 2016 prioriteret aktiviteter på Nordstrandens Vuggestue, Strandengens SFO og Blushøj SFO. Herudover skal alle daginstitutioner energimærkes i 2016. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en samlet udgift for årene 2016 til 2018 på ca. 1,5 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Genopretning af skoler 2016 - Frigivelse
  Sagsid.: 16/932

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for genopretning af skolerne.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr., og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat 1.100.000 kr. til genopretning af skolerne

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2016 prioriteret aktiviteter på alle 3 skoler. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2016 – 2020 på ca. 11 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Skolernes udearealer, frigivelse af midler fra anlægsbudget
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Frigivelse af midler til udvikling af skolernes udearealer

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvikling af skolernes udearealer koncentreres omkring Store Magleby Skole og Dragør Skole Nord

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektudvikling og forundersøgelser og at beløbet frigives

  3.

  at

  bevillinger til projektet samles under et budgetpunkt i ”Skolernes udearealer”

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I juni 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget helhedsplanen for skolernes udearealer til efterretning. Planens formål var at give input til, hvordan man kunne udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer. Både for at skabe bedre muligheder for en varieret skoledag og bevægelse, samt at være ”åben skole” og skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen, herunder ved at inkludere en multibane. Planen var udarbejdet på et overordnet niveau med vægt på at afdække forventningerne blandt brugerne.

  Prioritering af samlet projekt på to matrikler

  Skole- og kulturforvaltningen har i samarbejde med Plan og Teknik arbejdet videre med, hvordan projektet bedst kan realiseres. Det vurderes, at det giver mest kvalitet for de bevilgede midler hvis to matrikler prioriteres, og at disse to sendes i udbud som et samlet projekt.

  Der er behov for udvikling på alle tre matrikler, men som det fremgik af anlægsskemaet til budgetforslag for 2016-19 ”BFKU A, 02”, var gennemførslen af udviklingen af skolernes udearealer oprindeligt budgetteret til 17,8 millioner kr., hvilket helhedsplanen tog sit udgangspunkt i. Da der i alt er afsat 8,5 millioner kroner i budget 2016-19 til udviklingen, har det været nødvendigt at koncentrere indsatsen på færre områder.

  Det anbefales at områderne omkring St. Magleby Skole og ved Dragør skole Nord prioriteres. Da St. Magleby Skole er den skole, som har størst efterslæb på vedligehold anbefales det at begynde der. Derudover kan udearealerne bidrage til udviklingen af ”Aktivt knudepunkt St. Magleby” og etableres forud for svømmehalsbyggeriet, så der ikke er flere byggepladser i gang samtidigt.

  Dragør Skole Nord anbefales som det andet udviklingsområde, da der er en udvidelse af skolen i gang, hvor nuværende udearealer opbrydes, hvorfor der er brug for genetablering og nyudvikling af disse.

  Som det fremgår af tids- og aktivitetsplanen (bilag), vil det med start dette forår være realistisk, at de nye udearealer kan indvies i henholdsvis december 2017 på St. Magleby Skole og august 2018 på Dragør Skole Nord.

  Der er herudover afsat 450.000 kr. til en multibane. Sag om multibanen forelægges for udvalget i juni mødet.

  Økonomi

  De afsatte midler består af 3 forskellige bevillinger/sager, men det vil gøre projektarbejdet lettere om bevillingerne kan samles under et budgetpunkt benævnt ”Skolernes udearealer” med særlige midler øremærket miniarena ved Hollænderhallen. Det drejer sig om følgende bevillinger:

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  Administrationen foreslår at frigive 600.000 kr. til første fase som omhandler projektudarbejdelse, miljøundersøgelser mv. Projektforslaget vil blive fremlagt til BFKU i efteråret 2016 til godkendelse før udarbejdelse af udbud. Se i øvrigt tid- og aktivitetsoversigt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er bevilget følgende midler til udvikling af ”Skolernes udearealer” og ”miniarena” på budget 2016-19.

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ad.1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad.3.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra C

  C gr. Foreslår, at sagen forelægges udvalget på ny for en prioritering og der i prioriteringen tages aktivt stilling til om der er behov for (og i hvilket omfang) Dragør skole Syd også har et behov. Samtidig fremlægges forslag til en mindre udgift til ekstern rådgiver end det foreslåede.

  For stemte:             13 (A+C+I+O+T+Å+Nye Borgerlige)                 

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at Dragør Skole Syd også tilgodeses – og at pengene fordeles med 2,78 mio. kr. til Store Magleby. 3,77 mio. til Dragør Nord. 1,64 mio. til Dragør Syd.

  Idet overslaget sidste år lød på hhv. 3,4 – 4,6 og 2,0 mio. kr. i helhedsplanen, og budgetrammen er 18 procent lavere, så barberes den enkelte skoles budget med 18 procent i forhold til helhedsplanen. Der ses kritisk på udgifterne til projektudvikling, og de fordeles forholdsmæssigt på de tre skolematrikler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV foreslog at sagen behandles igen i august med indstilling fra forvaltningen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Ældrerådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/605

  RESUMÉ:

  I henhold til ældrerådets vedtægter, § 2 stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Handicaprådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/606

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, udarbejder Handicaprådet en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Handicaprådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Lukkedag for SFO
  Sagsid.: 14/3517

  RESUMÉ:

  Udvalget skal træffe beslutning om at flytte SFO’ens lukkedag som konsekvens af elevernes ferieplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget flytter SFO’ens lukkedag for skoleåret 2016/2017 fra den 2. januar 2017 til den 22. december 2016 som konsekvens af elevernes ferieplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med udarbejdelsen af elevernes ferieplan for skoleåret 2016/17 har Administrationen ikke været opmærksom på, at SFO’erne har lukkedag den 2. januar.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. februar 2016 at godkende elevernes ferieplan for skoleåret 2016/2017, hvor det fremgår, at børnene skal begynde i skole igen efter juleferien mandag den 2. januar.

  Administrationen foreslår at flytte SFO’ens lukkedag i 2017 fra den 2. januar 2017 til den 22. december 2016, da eleverne har juleferie fra skole allerede fra den 17. december til 1. januar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at 0-6 års området tilpasses, jf. administrationens bemærkninger herom.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

 • 18
  Godkendelse af fritidspas for sårbare børn og unge
  Sagsid.: 15/2543

  RESUMÉ:

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2016 blev det besluttet, at administrationen arbejder videre med Høje-Taastrup modellen for at opstarte en fritidspas-ordning i Dragør Kommune. Administrationen ønsker hermed at orientere udvalget om modellen med henblik på godkendelse.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at model for fritidspas-ordningen i Dragør Kommune godkendes med start pr. 1. august 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Høje-Taastrup modellen går ud på, at børn og unge mellem 6 – 17 år, der i forvejen ikke går til fritidsaktiviteter, kan få betalt kontingent i en periode på 3 – 6 måneder. Kontingentet må være på max 1000 kr. Kontingentet gælder fra 3 – 6 måneder afhængigt af kontingentets størrelse.

  Med afsæt i ovenstående model kan børn og unge i Dragør Kommune i alderen 6 – 18 år, som i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter få et økonomisk tilskud på max 1000 kr. i en periode på 6 måneder til en selvvalgt fritidsaktivitet.

  Derudover skal husstandens årlige indkomst være lavere end 172.992 kr. pr. år for at komme i betragtning til et økonomisk tilskud. Dette foreslås på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, herunder også Høje-Taastrup Kommune.

  Såfremt modellen for fritidspas-ordningen godkendes, vil den blive forankret i Skole og Kultur afdelingen.

  Ansøgninger vil kunne indsendes elektronisk via kommunens hjemmeside, og startdatoen for ordningen vil være 1. august 2016.

  Ordningen evalueres efter et år.

  Udkast til ansøgningsskema samt vejledning er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at omfanget vil være på ca. 50.000 kr., som afholdes inden for egen ramme, nærmere bestemt forebyggelsesrammen i Borger og Social.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at køgemodellen implementeres.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB

  Protokol:

  Liste T mener, at Køge-modellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Køgemodellen implementeres.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at Køge-modellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra T

  Liste T foreslår, at Køgemodellen implementeres.

  For stemte: 5 (T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (T+Å+Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T mener, at Køgemodellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  Bilag

 • 19
  Fortsat behandling af Hollænderhallens styrelsesvedtægter med høringssvar
  Sagsid.: 16/228

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler Hollænderhallens styrelsesvedtægter. Udvalget skal tage stilling til om styrelsesvedtægterne skal anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget anbefaler styrelsesvedtægten overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med den ændring, at §4 stk. 3 ændres fra ”Ordinære møder afholdes 4 gange årligt” til ”Brugerrådet planlægger og fastsætter selv sin mødeaktivitet”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag ”Styrelsesvedtægt 2016” er blevet erstattet efter behandling i BFKU den 10. maj 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede sagen om at ændre Hollænderhallens styrelsesvedtægter på mødet den 2. marts 2016 og besluttede at sende denne i høring.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra Hollænderhallens brugerbestyrelse. Høringsvaret vedlægges denne sag som bilag.

  Dragør Vandaktivitet føler sig ikke berettiget til at kommentere sagen og har dermed ikke indsendt et høringssvar, men kommenterer, at de er glade for indsigten.

  Nedenstående fremhæver de væsentligste punkter fra brugerbestyrelsens høringssvar med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Hollænderhallens brugerbestyrelse:

  1. Der er uklarhed om bestyrelsens reference forhold til de politiske udvalg.
  2. Der er uklarhed omkring beføjelser og ansvar på økonomiområdet.
  3. Der er uklarhed om resultatkontrakt.
  4. Ønske om, at det fremtidige brugerråd bliver etableret lignende det lovbundne koncept om forældrebestyrelse på skolerne.
  5. Brugerbestyrelsen er enig i ændringerne vedrørende ansættelser og afskedigelser, men finder det utilsigtet kun at være høringsberettiget i forhold til forpagteraftaler.
  6. Brugerbestyrelsen er enig i antallet af medlemmer, men ønsker at ændre teksten fra 4 ordinære årlige møder til ”der afholdes minimum 4 ordinære årlige møder”.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1. Brugerrådet refererer ikke til noget politisk udvalg, men i stedet til Hollænderhallens ledelse. Brugerrådet er høringsberettiget i forhold til tildeling af haltider samt andre sager, der vedrører idrætshaller.

  Ad. 2. Brugerrådet har ikke noget selvstændigt økonomisk ansvar, dette ansvar påhviler udelukkende Hollænderhallens ledelse.

  Ad. 3. Brugerrådet kan i samarbejde med ledelsen aftale, hvordan det fremadrettede samarbejde skal planlægges, herunder drøfte udviklingsmål.

  Ad. 4. Skolebestyrelserne og disses beføjelser er fastsat ved lov i modsætning til brugerbestyrelsen, som er et høringsberettiget organ, men som Dragør Kommune bl.a. ikke kan delegere sine myndighedsbeføjelser til.
  Brugerbestyrelsen kan ikke i denne form tildeles et selvstændigt bestyrelsesansvar i selskabsretlig forstand.

  Ad. 5. Administrationen ønsker med den foreslået ændring af styrelsesvedtægten at skabe klarhed over ansvarsforholdet i forhold til de nævnte områder.

  Det daglige ansvar for kontraktindgåelse- og overholdelse med forpagter forbliver hos Dragør Kommune og Hollænderhallens ledelse.

  Brugerrådet er høringsberettiget i forhold til ønsker i forbindelse med evt. fremtidige udbud af forpagteraftaler.

  Ad. 6. Administrationen har genovervejet formuleringen og er enige med brugerbestyrelsen. Administrationen anbefaler dermed, at § 4 stk. 3 ændres fra ”Ordinære møder afholdes 4 gange årligt” til ”Brugerrådet planlægger og fastsætter selv sin mødeaktivitet”.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Forslag fra Liste T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Forslag fra T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  · Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  · Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  · Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte: 4 (T + Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme:  1 (Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder ikke, at de nye vedtægter giver nok kompetence til brugerrådet og brugerne af hallerne. I en tid, hvor kommunen ønsker aktivt medborgerskab, er dette den forkerte vej at gå.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 20
  Orientering om status på scenarier vedrørende ARC
  Sagsid.: 15/2454

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomudvalgsmøde 10. september 2015 godkendte Økonomiudvalget, at borgmesteren deltager i en politisk styregruppe, som leder arbejdet med at analysere scenarier for Amager Ressource Centers (ARCs) fremtidige økonomi. Det blev samtidig godkendt at ØU løbende modtager orientering om projektet.

  Den 25. april 2016 og den 9. maj 2016 blev der afholdt politisk styregruppemøde. Borgmesteren orienter fra møderne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

 • 21
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 22
  Meddelelse - Flextur stoppested nedlægges i Københavns Lufthavn
  Sagsid.: 10/2161

  RESUMÉ:

  Movias bestyrelse nedlægger Flextur stoppested i Københavns Lufthavn.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med introduktionen af Flextur i Dragør Kommune tilbage i 2010 arrangerede Movia, at Dragør Kommune fik et stoppested ved metroen i Københavns Lufthavn, selvom Tårnby Kommune ikke har tilvalgt Flexturordningen. Som følge af anden kommunes utilfredshed med betaling for ture mellem egen kommune og lufthavnen har Movias bestyrelse besluttet at nedlægge stoppestedet i lufthavnen pr 2. maj 2016. Dog således, at allerede forudbestilte ture vil blive kørt, så ingen kunder lades i stikken i forhold til indgåede aftaler.

  Movia har undersøgt muligheden for at oprette andet stoppested for Dragør Kommune ved en af de andre metrostationer. Dette ser desværre ikke ud til at være muligt.

  I 2015 har der været 482 rejser til/fra lufthavnen med Flextur, heraf har de 56 været til/fra boliger i Dragør Kommune. For Dragør Kommune har det betydet en månedlig udgift i størrelsesordenen 1.500-1.600 kr. ud af en samlet årlig Flextur udgift for Dragør Kommune på godt 80.000 kr.

  Tiltaget med nedlæggelse af Flextur stoppestedet i lufthavnen er en af flere ændringer, som Movias bestyrelse har besluttet den 21. april 2016 (se bilag). Heraf kan nævnes, at der bliver indført forhøjet takst for lange rejser, som overskrider kommunegrænser, for at begrænse attraktiviteten af meget lange Flexture. Dette indføres fra januar 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Nedlæggelsen af stoppestedet i lufthavnen forventes at betyde et mindreforbrug på Flextur for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movia har orienteret administrationen i Dragør Kommune og udsendt pressemeddelelse om sin beslutning. Administrationen offentliggør Movias beslutning på Kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 23
  Meddelelse - Jobreform fase I
  Sagsid.: 16/1032

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler regeringens Jobreform fase I, der trådte i kraft pr. 1. april 2016 og bl.a. indfører et kontanthjælpsloft, der skal øge incitamentet for at modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp kommer i ordinært arbejde og bliver selvforsørgende.

  Hovedelementerne i aftalen er, at der fremadrettet skal være et loft over, hvor meget borgeren maksimalt kan få udbetalt i offentlige ydelser som boligstøtte og særlig støtte. Derudover genindføres 225-timersreglen, hvor borgere, der har modtaget offentlige ydelser i et år, skal arbejde 225 timer inden for det år for at undgå reducering af ydelsen. Derudover ændres retten til ferie fra fem til fire uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Ifølge regeringen er der ikke på nuværende tidspunkt en mærkbar økonomisk gevinst ved at komme i arbejde fremfor at være på kontanthjælp. På baggrund af dette indføres kontanthjælpsloftet pr. 1. april 2016, der skal sikre en forskel mellem arbejdsindkomst og overførselsindkomst og på den måde sikre en økonomisk gevinst for at blive selvforsørgende. For eksempel vil gevinsten for et ægtepar med tre børn stige fra 1.400 kr. til 3.700 kr. pr. mdr. efter skat. Gevinsten for en enlig med 3 børn vil stige fra 600 kr. pr. mdr. til 4.400 kr. pr. mdr.

  Kontanthjælpsloft

  Der lægges et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager for eksempel maksimalt kan modtage af de samlede offentlige ydelser: kontanthjælp, boligstøtte eller særlig støtte. Loftet varierer efter, om man er enlig, gift/samlevende eller forsørger. Såfremt det samlede beløb for offentlig forsørgelse overstiger loftet, reduceres der i boligstøtte og særlig støtte. Der reduceres altså ikke i børnerelaterede ydelser eller i selve kontanthjælpssatsen.

  For enlige betyder loftet en forskel på 2.500 - 3.800 kr. pr. mdr. afhængig af antallet af børn.

  Ægtepar vil opleve en forskel på 1.500 - 2.300 kr. pr. mdr. afhængig af antal børn.

  Samlevende vil opleve en forskel på 500 - 1.600 kr. pr. mdr. afhængig af antal børn.

  Kontanthjælpsloftet får virkning fra 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye modtagere af ovenstående ydelseskategorier.

  225-timersregel

  225-timersreglen bliver genindført og betyder, at modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år, såfremt de har modtaget offentlig ydelse i sammenlagt et år. 225 timer svarer til omkring seks ugers fuldtidsarbejde. Såfremt kravet ikke opfyldes reduceres ydelsen.

  Tidligere var det kun ægtepar på kontanthjælp, der skulle stå til rådighed jf. 225-timersreglen, men regeringen udvider hermed målgruppen til at omfatte alle inden for ovenstående ydelseskategorier, såfremt de er i stand til at arbejde. Ugifte borgere på SU eller integrationsydelse er undtaget samt borgere med begrænset arbejdsevne.

  For et ægtepar, hvor en eller begge ikke lever op til reglen, reduceres kontanthjælpsydelsen svarende til en person.

  For ugifte personer på kontanthjælp bliver støtten reduceret med 1000 kroner, såfremt de ikke lever op til kravet.

  Ret til fire ugers ferie fremfor fem

  Retten til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skærpes fra fem til fire uger pr. år. Derudover er der et krav om, at der maks. holdes to sammenhængende ugers ferie ud af de fire uger.

  Status i Dragør Kommune

  Forvaltningen kan oplyse, at der aktuelt er 197 borgere i alt i Dragør Kommune, der bliver berørt af kontanthjælpsloftet pr. 1. oktober 2016.

  Der er aktuelt 51 borgere, der modtager integrationsydelsen, der bliver berørt af loftet.

  Der er aktuelt 115 borgere, der modtager kontanthjælp, der bliver berørt af loftet.

  Der er aktuelt 31 borgere, der modtager uddannelseshjælp, der bliver berørt af loftet.

  Derudover kan forvaltningen oplyse, at der aktuelt er 145 borgere i alt i Dragør Kommune, der bliver berørt af 225-timersreglen.

  På udlændingeområdet drejer det sig om i alt 41 borgere. Mere specifikt drejer det sig om 25 enlige og 16 med gensidig forsørgelse.

  På kontanthjælpsområdet drejer det sig i alt om 88 borgere, hvoraf 69 er enlige og 19 med gensidig forsørgelse.

  På uddannelseshjælpsområdet drejer det sig om i alt 16 borgere, hvoraf 14 er enlige og 2 med gensidig forsørgelse.

  Forvaltningen ønsker at understrege, at ovenstående er et øjeblikbillede pr. medio april 2016.

  Udfordringen i Dragør Kommune er, at huslejeniveauet på almene boliger er højt, hvilket kan betyde, at borgere på offentlige ydelser ikke længere har råd til at afholde boligudgiften i deres nuværende boliger. Dette kan medføre ansøgninger om huslejerestancer og/eller udsættelser. Derudover bliver det en udfordring for forvaltningen at anvise borgere til boliger, hvor det vurderes, at de selv kan betale lejemålet.

  Forvaltningen har herudover en forventning om, at Borger og Social vil modtagere et stigende antal ansøgninger vedr. enkeltydelser.

  Indsatsen overfor de berørte borgere består på nuværende tidspunkt af at fremsende varslingsbrev samt råd og vejledning om lovændringen og dens virkninger.

  Oversigt over de nye loftstørrelser vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om aktiv socialpolitik

  Lov om individuel boligstøtte

  Integrationsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 24
  Meddelelse: Genoptagelse af aftale med Danske Bank om initiativpris
  Sagsid.: 12/786

  RESUMÉ:

  Efter et års pause i 2015 genoptages uddelingen af Dragør Kommunes Initiativpris.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 21. juni 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen fundatsen for Dragør Kommunes initiativpris.

  Baggrunden for initiativprisen var en aftale med Danske Bank, som i årene 2012-2014 årlig har uddelt et sponsorat til vinderen af prisen på 25.000 kr.

  Efter en pause i 2015 genoptages aftalen nu, og det forventes at prisen vil blive uddelt i forbindelse med Frivillig Fredag i september måned 2016 i overensstemmelse med fundatsen.

  Aftalen løber frem til 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Understøtter politik for Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 19. maj 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 25
  Eventuelt
  Sagsid.: