Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger: Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Fortsat behandling - Boligplacering af flygtninge, kvote 2016
  Sagsid.: 15/1822

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder en opfølgning på de spørgsmål/forhold som Økonomiudvalget den 11. februar 2016 besluttede skulle undersøges yderligere af forvaltningen.

  Der skal tages stilling til, hvilke boligplaceringsmuligheder administrationen bemyndiges til at iværksætte etableringen af, når behovet måtte opstå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det besluttes at bemyndige administrationen til at iværksætte etablering af 1. sals løsning på boligpavillonerne ved Hollænderhallen når ¾ af de allerede etablerede pavilloner dér er optaget og der ikke i øvrigt er plads i andre af kommunens etablerede boligplaceringsmuligheder.
  2. at det besluttes om der skal etableres en fællespavillon ved Hollænderhallen i det omfang der etableres en 1. sals løsning.
  3. at administrationen bemyndiges til at kunne indgå lejeaftaler om lejligheder, parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering inden for de rammer der er beskrevet i sagsfremstillingen.
  1. at det besluttes, ikke at indgå aftale om etablering af bofællesskaber i nogle af de større boliger i Strandparken på det foreliggende grundlag.
  1. at det besluttes om administrationen skal arbejde videre med en løsning som indebærer etablering af midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen om boligplacering af flygtninge blev senest behandlet af Økonomiudvalget den 11.februar 2016 hvor det blev besluttet at sagen skulle sendes tilbage til forvaltningen for besvarelse af diverse konkrete spørgsmål.

  Det blev tillige besluttet, at administrationen skulle rette henvendelse til Strandparken igen med henblik på at få tilsendt vilkår for etablering af bofællesskaber i nogle af de større boliger.

  Spørgsmål/forhold som administrationen skulle besvare/belyse yderligere:

  1. Administrationen skulle udarbejdes et kort over hvilke kommunale arealer der findes hvor der kan ske placering af boligpavilloner.

  Dette kort er udarbejdet og fremlægges - sammen med et notat som beskriver betingelserne for at opsætte boligpavilloner – som bilag 1.

  Administrationen vurderer, at af de belyste muligheder vil - indledningsvist – muligheden for etablering af en førstesal og en fællespavillon ved Hollænderhallen være den mest fleksible mulighed; herunder også henset til at der på dette areal allerede er foretaget den indledende byggemodning til brug for opsætningen af de pavilloner som står der i dag.

  Samtidig anbefaler administrationen at der tages stilling til – hvis 1. sals løsningen besluttes, og det i øvrigt viser sig nødvendigt at realisere den – om der skal etableres en fællespavillon.

  Fællespavillonen skulle i givet fald rumme mulighed for samvær, madlavning og indeholde de vaskefaciliteter som i henhold til lovgivningen skal være til stede. I dag er en boligpavillon inddraget til formålet med henblik på at opfylde lovgivningens krav.

  1. Administrationen skulle redegøre for, om boligpavillonerne - i det omfang de står tomme – kan udlejes til andre borgere end flygtninge.

  Administrationen kan oplyse, at boligpavillonerne ikke vil kunne anvendes til andet formål end midlertidig boligplacering af flygtninge. Dette er primært begrundet i, at pavillonerne – på baggrund af reglerne i flygtningelovgivningen - er etableret på en 5-årig dispensation som forudsætter at anvendelsen er midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Der vil heller ikke – i konsekvens heraf - kunne udstedes separate, tidsubegrænsede lejekontrakter på pavillonerne.

  1. Administrationen skulle endvidere afsøge mulighederne for midlertidig boligplacering i erhvervsområder.

  Dette har afstedkommet at administrationen har været i dialog med to borgere som ejer ejendomme, der i dag er erhverv, men som – på en 5-årig dispensation – vil kunne indrettes til midlertidig boligplacering.

  Drøftelserne med begge borgere tyder på, at de omkostninger kommunen skulle afholde pr. flygtning vil være stort set identisk med de omkostninger som allerede afholdes i dag.

  Den ene borger stiller krav om, at kommunen i den 5-årige lejeperiode – indestår for 80% af makskapaciteten i lejemålet. Dermed vil kommunen skulle betale 80% af lejen uanset om lejemålet står helt eller delvist tomt.

  Den anden borger har indledningsvist foreslået at der aftales en minimumskapacitet som udlejer forpligter sig til at etablere og som kommunen forpligter sig til at betale for i lejeperioden som vil være identisk med dispensationsperioden på 5 år.

  Det er umiddelbart administrationens vurdering, at de krav som indledningsvist er stillet fra begge borgeres side er relevante når henses til, at begge – for at realisere løsningen – vil skulle foretage investeringer for en 5-årig periode, hvorefter der må forventes at skulle stilles krav om retablering til oprindeligt formål.

  Det er imidlertid også administrationens vurdering, at et valg af at gå videre af denne vej vil kunne binde kommunen i uhensigtsmæssigt omfang. Her tænkes navnlig på, at kommunen vil skulle betale for de etablerede boligplaceringsmuligheder uanset om de benyttes eller ej.

  Den aktuelle situation er, at Dragør Kommune endnu ikke har modtaget det varslede antal flygtninge i den forudsatte takt, og at kommunen derfor i højere grad vurderes at have behov for løsninger som er fleksible og som kan etableres relativt hurtigt når behovet måtte opstå.

  1. Administrationen skulle rette fornyet henvendelse til Strandparken for at få oplyst om der kunne meddeles vilkår for etablering af bofællesskaber i nogle af de større almene boliger.

  Formand for Strandparken har svaret ved mail af 21. marts 2016. Svaret vedlægges denne sag som bilag 2.

  Svaret indeholder en række punkter som ønskes drøftet hvis der skal indgås aftale om etablering af bofællesskaber. Det eneste konkrete vilkår er fortsat dét, at én person anvist til en bolig i et bofællesskab skal tælle som én anvisning efter fjerdedelsreglen.

  Administrationen vurderer, at dette vilkår er relevant, da én persons fraflytning ikke giver hverken boligselskab eller kommune en hel lejlighed men alene ét værelse at disponere over i forhold til øvrige borgere på venteliste.

  Imidlertid er det også administrationens vurdering, at netop dette vilkår vil kunne forringe kommunens samlede anvisningsmuligheder, ikke mindst også når henses til at der i 2016 løber en étårig forsøgsordning med en fredning af visse afdelinger for anvisning af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

  Administrationen er opmærksom på, at 2-partsaftalen mellem regeringen og KL p.t. lægger op til, at det fremtidigt også skal være muligt at etablere bofællesskaber i mindre, almene boliger.

  I konsekvens heraf anbefaler administrationen at der ikke på nuværende tidspunkt indledes yderligere forhandling om etablering af bolfællesskaber i nogle af de større, almene boliger, og at yderligere drøftelse herom afventer at resultatet af 2-partsforhandlinger omsættes til de relevante lovgivningsmæssige ændringer.

  Sagsfremstilling fra sagens tidligere behandling den 11. februar 2016:

  Den 26. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle arbejde videre med 5 løsningsmuligheder i forhold til boligplacering af flygtninge.

  Løsningen om anvisning af tomme helårsejendomme under boligreguleringsloven forudsatte ikke yderligere sagsbehandling/flere oplysninger og behandles derfor ikke denne i sag.

  De øvrige 4 løsningsmuligheder behandles i det følgende under 1-4:

  1. at der skulle rettes en fornyet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren med henblik på at opnå en mulighed for at placere boligpavilloner i landzone.

  Siden sagens behandling i november 2015 har Dragør Kommune den 20. januar 2016 modtaget svar fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Svaret vedlægges som bilag 1.

  Ministeren oplyser, at der den 21. december 2015 blev vedtaget en ændring af planloven som skulle åbne mulighed for, at etablere midlertidige opholdssteder på støjbelastede arealer, og at ministeriet i særlige tilfælde kan fravige landsplandirektiver(for eksempel fingerplanen) ved boligplacering af flygtninge.

  Administrationen har – på baggrund af det modtagne svar - foretaget en umiddelbar vurdering af, om lovændringen medfører nye konkrete handlemuligheder for Dragør Kommune.

  Plan og Teknik vurderer lovændringen således:

  Lempelsen består reelt i at kommunen nu kan placere boligpavilloner på støjbelastede arealer (§ 5u stk. 4), men stadigvæk kun i byzone, og i landzone, kun indenfor St. Maglebys afgrænsning.

  Hele den øvrige landzone, som udgør den største del af kommunens område, er stadig udelukket (§ 5u stk. 3)

  Området ved Kongelundshallen (bl.a. P-pladsen) er også udelukket i forhold til etablering af midlertidige boligplaceringsmuligheder, da ca. ½ af P-pladsen samt området omkring Kongelundhallen er omfattet af både strandbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje

  Der kan kun peges på 1 konkret konsekvens af lempelsen: kommunen får lettere ved at placere boligpavilloner i byzoneområder, der er omfattet af landsplandirektivet om lufthavnens støjgener.

  Det vil foruden Hollænderhalsområdet og enkelte fuldt udbyggede villaområder, sige de 2 delområder, der er omfattet af lokalplan 27, ved lufthavn Syd.Det sydlige delområde er næsten fuldt udbygget med kontorbyggerier og det nordlige delområde henligger for den største del, ubebygget, men ejes af Københavns Lufthavn.

  Ved en eventuel dispensation til ”natophold” i disse områder, skal Erhvervsstyrelsen meddele samtykke i henhold til planlovens § 19 stk. 3, men dette samtykke kan vi med den aktuelle lempelse af ”støjbestemmelsen”, antageligvis lettere få.

  Lempelsen af Fingerplanen, som der nævnes i ministersvaret, får ingen reel betydning for Dragør Kommune.

  Administrationen anbefaler således, at ministeriets svar tages til efterretning.

  Såfremt kommunen måtte modtage henvendelser som aktualiserer en anvendelse af planlovsændringerne, fremsendes en sag til politisk behandling.

  1. at der skulle arbejdes videre med muligheden for etablering af en 1. sal på de boligpavilloner som i dag er opstillet ved Hollænderhallen; herunder særligt en nærmere belysning af økonomien forbundet hermed.

  Ved sagens behandling den 26. november 2015 blev det besluttet, at administrationen skulle foretage en nærmere belysning af økonomien forbundet med etablering af en 1. salsløsning på de boligpavilloner der i dag er opsat ved Hollænderhallen.

  Økonomien forbundet med etablering kan oplyse at fordele sig således:

  Drift pr. måned:

  Leje af pavilloner 2.967 x 25 = kr. 74.175 kr.

  Forbrug, vand, varme og el 756 x 25 = kr. 18.900

  Brandforsikring 148 x 25 = kr. 3.700

  I alt pr.måned = kr. 96.775

  Èngangsudgifter, drift:

  Støjisolering pr. pavillon 12.000 x 25 = kr. 300.000 kr.

  Inventar 5.000 pr. pavillon 5000 x 25 = kr. 125.000

  I alt, engangsudgift = kr.425.000

  Kommunens løbende driftsudgifter vil blive nedbragt med den egenbetaling på kr. 2152 pr. måned som kan opkræves pr. person der bebor en pavillon.

  Ved fuld udnyttelse af 1. salen udgør egenbetalingen kr. 53.800 pr. måned.

  Anlægsudgift:

  Byggemodning pr. pavillon 20.000 x 25 = i alt kr. 500.000

  Administrationen anbefaler, at det besluttes at iværksætte etableringen af en 1. sal med henblik på, at kommunen kan opfylde sin boligplaceringsforpligtelse.

  Det videre arbejde i sagen indebærer, at der udarbejdes en formel dispensationssag til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget i lighed med den sag som blev behandlet ved opsætningen af de første 25 boligpavilloner.

  I det omfang der meddeles dispensation vil der herefter blive indgået lejeaftale om de yderligere 25 boligpavilloner.

  1. at der skulle arbejdes videre med leje af ejendomme og at administrationen skulle fremkomme med retningslinjer for den administrative håndtering af området samt de økonomiske rammer herfor.

  De lejeaftaler som i dag er indgået om parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge har et hovedindhold om en étårig periode hvor kommunen som lejer ikke kan opsige aftalen. Efter udløbet af dette ene år er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  Nogle af de forespørgsler kommunen har fået, har blandt andet vedrørt uopsigelighedsperiodens længde, idet nogle potentielle udlejere af ejendom har givet udtryk for, at en længere uopsigelighedsperiode eventuelt ville kunne få positiv indflydelse på lejens størrelse.

  Derfor foreslår administrationen at blive bemyndiget til at kunne aftale en uopsigelighedsperiode på op til 3 år.

  Dragør Kommune har ikke krævet at lejemålene er nyistandsat ved indflytning og påtager sig således heller ikke at aflevere dem således ved fraflytning.

  Det har været aftalt med udlejerne af ejendommene, at de – som ejere af ejendommen – har stået nødvendige ombygninger/omindretninger af lejemålet.

  Disse ombygninger/omindretninger har typisk bestået i opsætning af skillevægge med henblik på tilvejebringelse af flere værelser og isætning af separate låse i de indvendige døre, således at beboerne kan aflåse eget værelse.

  Administrationen foreslår, at et lejemål maksimal må koste kr. 6.500 pr. boligplaceret person pr. måned.

  Rummer en ejendom mulighed for boligplacering af f.eks. 3 personer vil lejen således maksimalt måtte være kr. 19.500 pr. måned.

  Beløbet foreslås ud fra en skelen til, hvad der i dag betales pr. person i lejemålene.

  I Dragør Kommunes lejeudgift pr. måned fragår kr. 2152 pr. person, svarende til det beløb hver enkelt maksimalt må betale for midlertidig boligplacering.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Driftsudgifterne til etablering af 1. sal på boligpavillonerne ved Hollænderhallen skal dækkes af det afsatte budget til midlertidig boligplacering under sektor 6 i 2016

  Anlægsudgifterne anvises af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at sagen udsættes til mødet i juni måned.

  For stemte: 4 (A+C+O)

  Imod stemte: 3 (T+V+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Ændringsforslag fra C til ad 1:

  C-gruppen foreslår, at det undersøges, hvad omkostningerne vil være ved etablering af pavillon ved rådhuset omtalt som område 3 i bilaget.

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 3 (O+T+Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Afventer særskilt sag, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  Ad 3

  For stemte 6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 4

  Etablering af bofællesskaber i Strandparken medtages i styringsdialogen

  Anbefales over for KB.

  Ad 5

  Der arbejdes videre med midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler

  For stemte 3 (O+V+Å)

  Undlod at stemme 4 (A+C+T)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra C

  C gruppen foreslår at liste Ts ændringsforslag til ad 3 sendes tilbage til udvalg til behandling som lukket sag (Liste T foreslår, at forvaltningen fortsat undersøger muligheden for indkvartering af flygtninge i lejede lejligheder og parcelhuse – med en maksimal husleje på ca. 4.500 kr.pr.md.pr.flygtning. Forvaltningen bemyndiges til at aftale længere uopsigelighedsperiode end 6 måneder).

  For stemte: 9 (A+C+I+O+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme: 2 (V)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T til ad 1:

  Liste T ønsker ikke, at fortsætte med etablering af flere pavillon-løsninger til indkvartering af flygtninge. Liste T foreslår, at kommunen køber villaer til indkvartering af flygtninge. Det er klart den billigste og bedste form for løsning af boligproblemer for flygtninge.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1 (anbefaling fra ØU):

  For stemte: 7 (A+C+V)

  Imod stemte: 8 (O+I+T+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 2:

  Afventer særskilt sag, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  Ændringsforslag fra T til ad 4:

  Liste T ønsker hurtigt at fremme muligheden for at etablere bofællesskaber i almene boligforeninger. Liste T foreslår derfor, at forvaltningen indgår i en forhandling med Strandparken om at etablere 4-5 bofællesskaber i 4-5 store lejligheder. Disse lejligheder behandles særskilt i forhold til kommunens 25% anvisningsret. Til gengæld indgår kommunen et samarbejde med Strandparken om at etablere nye almene boliger på eksempelvis Rødtjørnsarealet/Eventyrhuset m.fl.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A til ad 4:

  Etablering af bofællesskaber i Strandparken medtages i styringsdialogen. Disse boligfællesskaber behandles særskilt i forhold til anvisningsreglerne.

  For stemte: 7 (A+T+Å)

  Imod stemte: 8 (C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 4 (anbefaling fra ØU):

  For stemte: 9 (A+T+V+Å)

  Imod stemte: 5 (C+I+O)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 5 (anbefaling fra ØU):

  For stemte: 9 (A+T+V+Å)

  Imod stemte: 6 (C+I+O+Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt

  Forslag fra T til nyt ad 6:

  Liste T ønsker hurtigt at fremme muligheden for at etablere flere almene boliger i Dragør Kommune jf. den nyligt indgåede 2-partsaftale mellem regeringen og KL. Liste T ønsker at udnytte den nye finansieringsmodel (75% statslig medfinansiering af kommunalt grundkapitalindskud) og at kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne. Etablering af prisbillige almene boliger vil for en stor dels vedkommende kunne tilvejebringe boliger til både flygtninge, akut husvilde og unge i Dragør Kommune. En mulig placering kunne være en boligblok på Engvejsarealet.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 2
  Delberetning nr. 17 for regnskab 2015
  Sagsid.: 16/1286

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes revision aflægger, som led i den løbende revision delberetning for regnskabsår 2015. Beretningen indeholder en redegørelse for omfanget af de udførte revisionsarbejder samt delkonklusioner og forslag til ændrede forretningsgange m.v. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at delberetning nr. 17 vedrørende løbende revision af regnskabet 2015 godkendes og oversendes til tilsynsmyndigheden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  BDO Kommunernes Revision har som led i den løbende revision for regnskabsåret 2015 aflagt besøg i kommunen. Tilbagemeldingen på den udførte revision er afgivet den 2. februar 2016 i form af delberetning nr. 17 for regnskabsåret 2015. Revisionen gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2015 først er afsluttet, når de har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

  Delberetningen indeholder en redegørelse om omfanget af de udførte revisionsarbejder samt delkonklusioner og forslag til ændrede forretningsgange m.v. Endeligt fremgår revisionens bemærkninger af delberetningens afsnit 2.2, side 502.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilsynsmyndigheden underrettes.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af årsregnskab 2014/2015 for Strandparken
  Sagsid.: 16/1359

  RESUMÉ:

  Årsregnskab 2014/2015 for Boligselskabet Strandparken fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at årsregnskab 14/15 for Boligselskabet Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  1. at det godkendes at Dragør Kommune på styringsdialogmødet har følgende dagsorden til drøftelse med boligselskabet:

  a)Drøftelse af boligselskabets og afdelingernes økonomi generelt.

  b)Opfølgning på tilstrækkelige henlæggelser og drifts- og vedligeholdelsesplanerne samt lejeniveauet.

  c)En drøftelse af anvisningsmuligheder; herunder en evaluering af den igangværende ét-årige forsøgsordning.

  d) Mulighederne for etablering af bofællesskaber i mindre boliger jf. 2-partsaftalen (permanent boligplacering af flygtninge)

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsregnskab 14/15 med tilhørende revisionsprotokollat for det almene boligselskab Strandparken er modtaget og gennemgået af administrationen i Dragør Kommune.

  Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til påtegninger eller forbehold.

  Selve boligorganisationen har i regnskabsåret haft et overskud på 334.473 kr.

  Overskuddet skyldes især at den negative arbejdskapital er færdigafviklet på et tidligt tidspunkt.

  Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 9.789.706 kr., hvoraf de 7.761.280 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 10.217.848 kr., og den samlede disponible egenkapital er 8.159.222 kr.

  Den samlede disponible egenkapital svarer til 11.499 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond 10.938 kr. samt den disponible arbejdskapital 561 kr.

  For afdelingerne gør følgende resultat sig gældende for året:

  Afd. 1: har realiseret et underskud på 121.000 kr. og har en resultatkonto på 280.000 kr.

  Afd. 2: har realiseret et overskud på 211.000 kr. og har en resultatkonto på 109.000 kr.

  Afd. 3: har realiseret et overskud på 12.000 kr. og har en resultatkonto på 106.000 kr.

  Afd. 4: Har realiseret et overskud på 886.000 kr. og har en resultatkonto på 684.000 kr.

  Afd. 5: har realiseret et overskud på 826.000 og har en resultatkonto på 900.000 kr.

  Afd. 6: har realiseret et overskud på 76.000 kr. og har en resultatkonto på 141.000 kr.

  Afd. 7: har realiseret et overskud på 81.000 kr. og har en resultatkonto på 73.000 kr.

  Afd. 8: har realiseret et overskud på 47.000 kr. og har en resultatkonto på 44.000 kr.

  Afd. 9: har realiseret et overskud på 87.000 kr., og har en resultatkonto på 147.000 kr.

  Afd. 10: har realiseret et overskud på 192.000 kr. og har en resultatkonto på 192.000 kr.

  Generelt er det administrationens vurdering, at der fortsat er tale om en positiv udvikling, i det der dog fortsat skal holdes øje med henlæggelsernes tilstrækkelighed og huslejeniveauet som angives at ligge over gennemsnittet for regionen.

  Dette er et emne som Dragør Kommune vil drøfte med boligselskabet på styringsdialogmødet som er aftalt til afholdelse den 29. juni 2016.

  Administrationen anbefaler på ovennævnte baggrund, at årsregnskabet 14/15 godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  På styringsdialogmødet foreslår administrationen også, at muligheden for anvisning af boliger drøftes nærmere i forlængelse af tidligere års styringsdialogmøder.

  På mødet skal også ske en evaluering af den igangværende ét-årige forsøgsordning med fredning af visse afdelinger for anvisning af beboere med anden etnisk oprindelse end dansk.

  Boligselskabet har tidligere tilkendegivet at være positivt indstillet på at der kan ske etablering af bofællesskaber i de større boliger med henblik på permanent boligplacering af flygtninge.

  Denne drøftelse agtes fortsat på styringsdialogmødet – dels med henblik på at forsøge at få flere konkrete vilkår på bordet, men dels også for at afdække om 2-partsaftalens mulighed for etablering af bofællesskaber i mindre boliger, kunne give øgede muligheder for permanent boligplacering.

  Strandparken har tilkendegivet fra sin side at ønske en nærmere drøftelse af bl.a. aftale om nybyggeri, bofællesskaber herunder en række forhold såsom: boligsocial indsats, velkomstmøder, anvisningsprocedure, placering af bofællesskaber med friholdelse af afd. 4, anvisning tæller en pr. flygtning i bofællesskaber, tidsbegrænsning, ingen intern opskrivning m.m.

  På styringsdialogmødet vil også kommunens flygtningekonsulent deltage.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet for Økonomiudvalget i overensstemmelse med hidtidig praksis.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som foreskriver at Kommunalbestyrelsen fører økonomisk tilsyn med de almene boliger; herunder gennem årsregnskabet ligesom kommunerne skal afholde styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 4
  Stillingtagen til udlejning af et areal på Dragør Havn til issalg
  Sagsid.: 16/1346

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om det ønskes at udleje et areal på havnen til issalg i perioden juni/juli – 30. oktober 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at der gives afslag på at udleje et areal på Dragør Havn til issalg.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har tidligere i 2013 haft udlejet et areal på 60 m2 på Dragør Havn mellem det gamle Beghus og Turistinformationen.

  Arealet blev udlejet til salg af is og drikkevarer, og der var tilladelse til opsætning af borde og stole på arealet.

  Lejer opsagde lejeaftalen, som ophørte i starten af 2014.

  Tidligere lejers forhenværende bestyrer, ansøgte i marts 2014 om at fortsætte lejeforholdet, men fik afslag på baggrund af økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. marts 2014.

  Administrationen har nu modtaget en fornyet henvendelse vedrørende arealet hvor ansøger på ny ønsker at leje 50 m2 til opstilling af en isvogn samt borde/stole.

  Lejer har brug for elektricitet og det er etableret mellem det gamle Beghus og turistinformationen i forbindelse med lejemålet i 2013, og det er derfor umiddelbart den reelt eneste mulige placering på havnen såfremt arealet udlejes.

  Baggrunden for administrationens anbefaling om, at arealet ikke skal udlejes er, at erfaringerne fra det tidligere lejeforhold har vist, at en placering dér af en vogn til issalg samt opsætning af borde og stole har været meget uhensigtsmæssig.

  Placeringen var dengang yderst uhensigtsmæssig i forhold til gennemførslen af havnens egen, daglige drift og øvrige aktiviteter på havnepladsen.

  Arealet benyttes – uden for sæsonen for issalg – til bådeoplæg og der var i forbindelse med tidligere lejemål konflikter mellem påbegyndt issalg/servering og oplagte både.

  Havnens egen drift var dengang jævnlig berørt af materiel som skulle have været fjernet fra det lejede areal ved lukketid, men ikke altid blev det, hvilket besværliggjorde/umuliggjorde havnens færdsel på/hen over arealet.

  I 2016 vil der bl.a. være arrangementer som Det Internationale Marked, Lodsens Dag, Copenhagen Triathlon og havnefesten som ville kræve at lejer af arealet skulle anvises en anden placering medens disse arrangementer afvikles, hvilket næppe vil være muligt.

  Hvis arealet ønskes udlejet, er det administrationens klare anbefaling at dette sker gennem et offentligt udbud.

  Baggrunden for denne anbefaling er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse fra august 2012 om netop udlejningen af og lejeniveauet for det omhandlede areal.

  Tidligere lejer betalte havnens takst for ”øvrigt erhverv” – dengang kr. 125,00 pr. m2 pr. år.

  En erhvervsdrivende i nærområdet, som også sælger is, klagede til styrelsen over lejeniveauet.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtalte i sagen, at når lejemålet næste gang skulle forlænges eller genudbydes, så skal markedslejen findes enten via en valuarvurdering eller gennem offentligt udbud.

  Administrationen anbefaler i givet fald offentligt udbud, som også tidligere har været gennemført ved udlejning af erhvervslokaler på havnen, da et offentligt udbud ikke fordrer at kommunen afholder udgifter til en valuarvurdering som typisk ikke koster mindre end 10.-15.000 kr.

  Administrationen anbefaler i den sammenhæng, at udbuddet ikke sker i 2016, men afventer at der i sammenhæng med realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn overvejes og tages beslutning om, hvorvidt der i det vestlige byggefelt kan/skal indplaceres et areal som giver mulighed for udleje af sæsonbetonede stadepladser.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. foreskriver at kommuner ikke må agere konkurrenceforvridende og i øvrigt er forpligtede til at opkræve markedspris i forbindelse med salg/udlejning.

  Som markedspris/markedsleje defineres enten en sagkyndig vurdering foretaget af en autoriseret valuar, eller den pris som er højest opnåelig i markedet på baggrund af et offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien ved en eventuel udlejning kan ikke opgøres i denne sag, da markedslejen ikke kendes.

  Det må dog – henset til lejemålets meget begrænsede varighed - forventes at lejeindtægten vil være af relativ beskeden størrelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn er høringsberettiget i forhold til udlejning til formål som ikke tidligere har været repræsenteret på havnen. Brugerbestyrelsen er hørt i forbindelse med den tidligere udlejning af arealet til samme formål, og høres derfor ikke i denne sag.

  Havneadministrationen er hørt i forhold til havnens drift under den tidligere udlejning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 5
  Mundtlig spørgetid inden møder i kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 16/1285

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen om et oplæg til genindførelse af den mundtlige spørgetid inden kommunalbestyrelsens møder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det godkendes, at den mundtlige spørgetid inden kommunalbestyrelsens møder genindføres efter de beskrevne retningslinjer.

  2. at den foreslåede ændring af forretningsordenen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016, at ”forvaltningen forelægger ØU en sag om mundtlig spørgetid i starten af KB-møder på baggrund af de gamle regler”.

  Det foreslås, at den nuværende skriftlige spørgetid forud for mødet suppleres med en mundligt spørgetid efter følgende retningslinjer:

  • Samlet varighed højest 20 minutter (gælder både mundtlige og skriftlige spørgsmål).
  • Korte spørgsmål, som kan fremføres på under ca. et minut og besvares på under ca. to minutter.
  • Spørgsmål besvares af bogmesteren eller et af borgmesteren udpeget kommunalbestyrelsesmedlem.
  • Spørgsmål kan af borgmesteren henvises til svar fra forvaltningen.

  Et spørgsmål skal afvises af borgmesteren, hvis det

  • vedrører sager på dagsordenen for det KB-møde som følger efter spørgetiden.
  • er en genfremsættelse af et spørgsmål, der er besvaret inden for de sidste seks måneder.
  • indeholder personangreb.
  • indeholder fortrolige forhold.
  • ikke er formuleret i en lødig tone.

  Hvis det besluttes at ændre spørgetiden, så skal kommunalbestyrelsens forretningsorden ændres.

  I den gældende forretningsorden fra 2011 står der i § 1 stk. 6, at:

  ”Forud for Kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 20 minutter. Spørgetiden afholdes på baggrund af skriftlige spørgsmål….”

  En ny formulering i forretningsordenen kunne lyde således:

  ”Forud for Kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 20 minutter. Spørgetiden afholdes på baggrund af mundtlige eller skriftlige spørgsmål. På spørgetiden før mødet kan der alene stilles spørgsmål, der ikke vedrører sager på dagsordenen.”

  De nærmere regler for spørgetiden er beskrevet i Reglement for spørgetid som vil blive tilpasset kommunalbestyrelsens endelige beslutning og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om indførelse af mundtlig spørgetid forud for mødet, vil varigheden af oplæsning og besvarelse af skriftlige spørgsmål fortsat være tre minutter som det fremgår af det nuværende reglement.

  LOVE/REGLER:

  Ændring af spørgetiden forud for møderne i kommunalbestyrelsen forudsætter en ændring af kommunalbestyrelsens forretningsorden og Reglement for spørgetid. Ændring af forretningsordenen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

 • 6
  Politisk milepælsplan
  Sagsid.: 12/1397

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får ØU og KB forelagt en oversigt over større verserende sager (milepælsplanen).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at milepælsplanen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget fik i marts 2016 forelagt den seneste milepælsplan. Det blev besluttet, at ”Aktivt knudepunkt St. Magleby” tilføjes planen og at teksten vedrørende sag nr. 11 ”Multibane og helhedsplan for skolernes udearealer” opdateres.

  Milepælsplanen indeholder større verserende sager og den opdateres af direktionen inden den politiske behandling.

  Milepælsplanen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Undlod at stemme     1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 2 (Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T finder, at milepælsplanen er for unuanceret til, at planen kan bruges effektivt. Ligeledes indeholder planen aktiviteter, hvor næste milepæl ligger for langt ud i fremtiden. Sådanne projekter bør sættes på hold indtil forvaltningen mener, at der er ressourcer til at flytte projekterne effektivt fremad.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 7
  Kommunalvalg 2017
  Sagsid.: 16/1284

  RESUMÉ:

  Formålet med sagen er en indledende drøftelse af de politiske forventninger til administrationens forberedelse af kommunalvalget i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den administrative forberedelse af kommunalvalget i 2017 drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der afholdes kommunalvalg hvert 4. år. Det næste kommunalvalg finder sted den 21. november 2017.

  Administrationen foreslår en politisk drøftelse af ønsker til den administrative forberedelse af kommunalvalget. På baggrund af drøftelserne vil administrationen forelægge udvalget en ny sag efter sommerferien.

  Den rent valgtekniske gennemførelse af valget foregår efter den sædvanlige procedure og de retslige forskrifter. I denne sag tænkes primært på en drøftelse af yderligere administrative tiltag før, under og efter valget.

  Det kunne for eksempel være:

  • Information til kandidater inden valget.
  • Principper for fordeling af lokaler på valgaftenen.
  • Udarbejdelsen af en intropjece til den nye kommunalbestyrelse.
  • Introduktion af nyvalgte KB-medlemmer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Sagen drøftet.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Sagen drøftet.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

 • 8
  Dragør Sejlklub – fritagelse for grundskyld
  Sagsid.: 16/647

  RESUMÉ:

  Dragør Sejlklub har ansøgt om fritagelse for grundskyld efter Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat § 8.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at der meddeles tilsagn til Dragør Sejlklub om delvis fritagelse for grundskyld.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Sejlklub har fremsendt ansøgning om fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

  Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal meddeles fritagelse for grundskyld, men administrationen skal gøre opmærksom på, at der er givet tilsagn til Dragør Golfklub og Søvang Sportsklub i en lignende ansøgning, og ud fra lighedsgrundsætningen skal lige ansøgninger behandles ens.

  Dragør Sejlklub var, ligesom fornævnte klubber, fritaget for grundskyld frem til 2012, hvor Kommunalbestyrelsen tilbagekaldte alle daværende § 8 fritagelser.

  I forbindelse med sagsbehandling af Dragør Sejlklubs ansøgning, er det konstateret at hele arealet i stueetagen nu er bortforpagtet til erhverv og at arealet på 1. sal lejlighedsvis benyttes til erhverv.

  Administrationen vurderer derfor, at ansøger er berettiget til at opnå delvis fritagelse efter § 8 stk. b som sports- og idrætsanlæg for arealet beliggende på 1. salen, idet dette fortrinsvis benyttes til formål der kan relateres til Dragør Sejlklub. Arealet, der kan søge fritagelse for, er opgjort til at udgøre 53 m².

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

  § 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

  b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der meddeles delvis fritagelse for grundskyld til Dragør Sejlklub vil dette medfører en omtrentlig mindre indtægt på kr. 2.399,80 årligt.

  Administrationen skal oplyse at endelig værdiansættelse suverænt foretages af SKAT.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Sejlklub er ved agterskrivelse af 7. april 2016 orienteret om ovenstående, og der er ikke fremkommet bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 14 (A+C+O+T+V+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 9
  Dragør-St.Magleby Ridecenter - ansøgning om fritagelse for grundskyld
  Sagsid.: 16/314

  RESUMÉ:

  Dragør-St. Magleby Ridecenter har ansøgt om fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at der meddeles tilsagn til Dragør-St. Magleby Ridecenter om hel fritagelse for grundskyld.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør-St. Magleby Ridecenter har fremsendt ansøgning om fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

  Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal meddeles fritagelse for grundskyld, men administrationen skal gøre opmærksom på, at der tidligere er givet tilsagn i lignende ansøgninger og ud fra lighedsgrundsætningen skal ansøgninger behandles ens.

  Dragør-St. Magleby Ridecenter var, ligesom andre klubber, fritaget for grundskyld frem til 2012, hvor Kommunalbestyrelsen tilbagekaldte alle daværende § 8 fritagelser.

  Administrationen vurderer, at ansøger er berettiget til at opnå hel fritagelse efter § 8 stk. b som sports- og idrætsanlæg for hele arealet.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

  § 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

  b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der meddeles delvis fritagelse for grundskyld til Dragør-St. Magleby Ridecenter vil dette medføre en omtrentlig mindre indtægt på kr. 11.661,82 årligt.

  Administrationen skal oplyse at endelig værdiansættelse suverænt foretages af SKAT.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 10
  IT- og mediestrategi med høringssvar
  Sagsid.: 15/1052

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler en ny IT- og mediestrategi på skoleområdet. Strategien har nu været i høring hos skolebestyrelserne og biblioteksrådet, og udvalget skal tage stilling til om strategien skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler IT- og mediestrategien overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med tilføjelse af, at indkøb sker i samråd med IT-afdelingen, forklaring på hvad medier dækker over samt tilføjelse af, at der skal sikres at elever agere sikkert på nettet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2016 at sende IT- og mediestrategien i høring hos skolebestyrelserne og biblioteksrådet.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser og biblioteksrådet. Nedenstående fremhæves de væsentligste punkter med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. Skolebestyrelsen bakker op om IT- og mediestrategien.

  2. Ønsker opmærksomhed på, at tekniske platforme vælges med omhu.

  3. Der skal afsættes de nødvendige midler til kompetenceudvikling.

  4. Det udstyr eleverne på nuværende tidspunkt får stillet til rådighed er forældet.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 2. Administrationen er enig i skolebestyrelsens bemærkning og anbefaler at der i strategien indskrives under punkt 3, at indkøb sker i koordinerende fællesskab mellem pædagogiske læringscenter, skolens ledelse og IT-afdelingen.

  Ad. 3. Administrationen er enig og vil gerne påpege, at et af de syv fokuselementer netop omhandler kompetencer.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1. Skolebestyrelsen bakker op om navneændringen, men savner en beskrivelse af hvordan ’medie’ skal opfattes.
  1. Der savnes oplysninger om retningslinjer vedrørende sociale medier.
  1. Finder fokusområdet vedrørende digital dannelse absolut nødvendig.
  1. Der savnes oplysninger om, hvordan de nye tiltag afspejles i økonomien.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1 Medier skal både forstås som audiovisuelle medier og sociale medier, som kan integreres i undervisningen, hermed også set i forhold til digital dannelse. Administrationen er enig med bestyrelsen i, at begrebet bør beskrives, og foreslår en tilføjelse af dette under indledningen.

  Ad. 2 Administrationen bifalder, at skolebestyrelserne arbejder med principper for sociale medier. Derudover er fokuselementet digital dannelse blevet tilføjet, som netop også adresserer brugen af sociale medier. Derudover anbefaler administrationen, at der tilføjes under fokuselementet ’teknik og drift’, at der skal sikres, at elever færdes sikkert på nettet og det skal være muligt at afgrænse områder.

  Høringssvar fra Biblioteksrådet:

  1. Biblioteksrådet har særligt forholdt sig til fokuselementet ’digital dannelse’, som de er meget positive overfor. De stiller gerne ressourcer til rådighed og udvikler løbende tilbud, der styrker den digitale dannelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  C forslår, at udvalget opfordrer de decentrale institutioner til at have fokus på dannelse på de sociale medier og at strategien evalueres om 12 måneder.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at udvalget får handleplanen tilbage til godkendelse i BFKU.

  Og at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  Administrationens indstilling anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  T genfremsatte forslag fra BFKU:

  For stemte 2 (T+Å)

  Imod stemte 4 (C+O+V)

  Undlod at stemme 1 (A)

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  T genfremsatte forslag fra ØU:

  Liste T foreslår, at udvalget får handleplanen tilbage til godkendelse i BFKU. Og at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning.

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 6 (C+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (A+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Liste T foreslår, at forvaltningen bemyndiges til straks at lease nyt IT-udstyr til skolerne med henblik på at afhjælpe den aktuelle situation, hvor skolerne spilder både læreres og elevers tid. Liste T vurderer, at der skal tilvejebringes ca. 0.5 mio.kr. til at gennemføre IT-opgraderingen her og nu.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 11 (C+I+O+T+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Undlod at stemme: 4 (A+Å)

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 11
  Værdighedspolitik og udmøntningsplan
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes værdighedspolitik og udmøntningsplan har været i offentlig høring. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

  Udvalget skal beslutte udmøntning af midler fra værdighedspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender værdighedspolitikken,

  2.

  at

  udvalget drøfter forslag til udmøntning af midler til øget rengøring samt mulighed for bad efter behov,

  3.

  at

  udvalget godkender endelig udmøntningsplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2016 at sende Dragør Kommunes værdighedspolitik samt udkast til en udmøntningsplan i høring.

  På mødet blev det desuden foreslået, at midlerne udmøntes til øget rengøring samt mulighed for bad efter behov, og at denne sag forelægges udvalget med forslag til konkret udmøntning.

  Offentlig høring

  Værdighedspolitikken og udmøntningsplanen har været i offentlig høring i perioden 11. maj – 24. maj 2016.

  Der er ikke modtaget høringssvar til høringsmaterialet.

  Forslag til konkret udmøntning af udmøntningsplan

  Anvendes værdighedsmidlerne til rengøring og bad, giver det mulighed for, årligt, at tilbyde 183 timers ekstra bad eller rengøring om ugen.

  Der er i Dragør Kommune aktuelt 343 borgere, der er visiteret til hjælp til rengøring samt 146 borgere, der er visiteret til hjælp til bad. Der er 377 borgere, der modtager såvel bad som rengøring.

  Forvaltningen foreslår at timerne fordeles ligeligt blandt de 377 borgere, hvilket svarer til ca. 30 minutter ekstra om ugen. Forvaltningen udarbejder plan til iværksættelse 1. september 2016, hvis forslaget godkendes.

  I 2016 udbetales midlerne for hele året i august måned. Det betyder, at der i 2016 kan fordeles timer til bad og rengøring i 4 måneder. Forvaltningen skønner det er muligt at øge aktiviteten med 50 procent i de fire måneder i 2016, svarende til 275 ekstra timer om ugen til en samlet omkostning på ca. 1.488.500 kr.

  Dette efterlader et restbeløb til engangsudgifter i 2016 på ca. 1.488.500 kr. Hvis udvalget vælger denne model, skal der udpeges projekter fra projektlisten til udførelse i 2016, da den samlede udmøntningsplan skal være ministeriet i hænde 1. juli 2016.

  Tabel med oversigt over beregninger:

  Helårlig beregning (2017, 2018 og 2019)

  Midler afsat på Finansloven

  3.048.000 kr.

  Årlige administrationsomkostninger

  71.000 kr.

  Personaletimer (gennemsnitlig bruttoløn 250 kr./time)

  11.908 timer

  Timer i hjemmet (antaget 0,8 procent når kørsel, møder mv. er fratrukket)

  9.526 timer

  Timer til ekstra bad eller rengøring om ugen

  183 timer

  2016 – øget aktivitet med 50 procent i fire måneder

  Personaletimer (gennemsnitlig bruttoløn 250 kr./time)

  5.954 timer

  Timer i hjemmet (antaget 0,8 procent når kørsel, møder mv. er fratrukket)

  4.763 timer

  Timer til ekstra bad eller rengøring om ugen

  275 timer

  Midler anvendt i 2016 til bad og rengøring

  1.488.500 kr.

  Restmidler til anvendelse i 2016

  1.488.500 kr.

  Der følges op på status primo 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen), Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningsplan for anvendelse af midler afsat på Finansloven for 2016 på 3.048.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Ad. 1+2+3 anbefales over for ØU/KB

  Et enigt udvalg protokollerer, at restmidler på ca. 1.5 mio.kr. anvendes til at gennemføre hovedrengøring/havearbejde i alle visiterede hjem og til finansiering af velfærdsteknologi eksempelvis i form af GPS-tracker og intelligente bleer til Enggården.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra T:

  ”Ligeledes kan restmidler anvendes til at støtte §18-ansøgninger, der falder ind under formålet med Værdighedsloven og i det omfang det er lovligt at anvende midlerne til frivillige eller frivillige organisationer, specifikt peges på:

  Pkt. 3 – Besøgstjenesten – ”besøgstjenesten afhjælper ensomhedsproblemer, samt tilbyder i enkelte tilfælde, støtte til familier, hvor den raske ægtefælle har brug for et frirum” – understøtter netop nu 31 borgere i kommunen – søger kr. 10.000 – forslag til udmøntning = 5.000 kr.

  Pkt. 7 – Hjernetræning – ”dette projekt har set dagens lys efter flere beretninger fra brugerne i Aktivitetshuset, der alle er pensionister, efterlønnere og førtidspensionister. Mange oplever, at der efter små hjerneblødninger eller blot med stigende alder, ’falmer’ evnen til at huske, til at koncentrere sig, til at overskue ting, til at indgå i sociale relationer m.m. ” – søger 70.000 kr. – forslag til udmøntning = 20.000 kr., som er udgiften til ekstern eksperthjælp”

  For stemte: 10 (A+C+T+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 3 (I+O)

  Undlod at stemme: 2 (V)

  Godkendt.

  Anbefalingen fra ØU:

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

 • 12
  Terrænregulering ved Sdr. Strandvej, genbehandling
  Sagsid.: 13/2416

  RESUMÉ:

  Det skal tages stilling til ansøgning om godkendelse af terrænregulering på ejendommen Strandjægervej 28, efter fremsendelse af supplerende dokumentation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at terrænreguleringen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev tilbagesendt fra KB den 26. maj 2016 til genbehandling i BEPU og at det i den forbindelse ønskes at udvalget besigtiger grunden og terrænreguleringen.

  Ved mødet i BEPU den 12.1.2016 blev 2 forhold i relation til ny bebyggelse på ejendommen Strandjægervej 28 behandlet.

  Det drejede sig dels om godkendelse af opført garage og dels om godkendelse af terrænregulering.

  I spørgsmålet om garagen blev der truffet beslutning om at godkende placeringen, men at højden skal reduceres. Denne beslutning er efterfølgende påklaget til Statsforvaltningen, hvor den pt verserer.

  I sagen om terrænregulering besluttede udvalget at udskyde en behandling af ansøgningen, indtil der foreligger ”et retvisende grundlag for terrænreguleringen, dokumenteret af en landmåler”.

  Sagen om terrænregulering vedrører en gennemført regulering af terrænet mellem den nye bebyggelse og Sdr. Strandvej, hvor genboen på den anden side af den offentlige sti mellem Strandjægervej og Sdr. Strandvej ved nabohøring har gjort indsigelse om oplevede indbliksgener.

  Terrænreguleringen og høringssvaret er beskrevet i sagsfremstillingen fra BEPU’s møde den 12.1.2016 (Bilag 1).

  Som opfølgning på sagen om terrænregulering har forvaltningen udbedt sig supplerende dokumentation i form af fx terrænsnit med højdemål langs den offentlige sti, før og efter reguleringen, udført af landinspektør, med henblik på sagens genbehandling.

  Efter flere henvendelser om denne dokumentation har forvaltningen med e-mail af 10.4.2016 modtaget bl.a. beskrivelse og tegninger af terrænreguleringen før/efter, i form af linje-koter og tværsnit med koter (Bilag 2).

  Højdeforskellen i forhold til stien er på det højeste sted 53 cm, aftagende til 0 ved skellet langs Sdr. Strandvej.

  Ansøger har i sagen tidligere anført, at håndtering af regnvand sker på egen grund.

  Terrænreguleringen vurderes således ikke at medføre gener for naboarealer med hensyn til afledning af regnvand.

  LOVE/REGLER:

  Bygningsreglementet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været gennemført høring af genboen mod nordøst, Strandjægervej 26 B, hvor høringssvaret er beskrevet i Bilag 1.

  Der foreligger accept af terrænreguleringen fra naboen mod sydvest, Strandjægervej 30.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Gokendt.

  Asger Larsen (I) begærede herefter sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra V

  V synes, at det er en kompliceret sag, og vi vil derfor foreslå, at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling, hvor vi som udvalg har mulighed for at besigtige grunden og terrænregulering.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Sagen er sendt tilbage fra KB til BEPU, og skal derfor tilbage til KB.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (I):

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag. Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  For stemte 6 (A+C+O+T+Å)

  Imod stemte 1 (V)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra Å:

  Sagen sendes tilbage til udvalget m.h.b. På forvaltningens vurdering af, hvorvidt der ville blive givet tilladelse til den nævnte terrænregulering, såfremt ansøgning herom var indgivet forud for arbejdets udførelse.

  For stemte: 3 (I+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme: 3 (C+Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU (at terrænregulering ikke godkendes)

  For stemte: 8 (A+C+T)

  Imod stemte: 7 (V+I+O+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  I videreførte protokolbemærkning fra BEPU

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag.Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 13
  Forslag fra A - KB-medlemmers roller i råd, nævn og bestyrelser
  Sagsid.: 16/1169

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 16. maj 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”A-gruppen skal bede om, at Økonomiudvalget snarest muligt meddeles hvilken rolle de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer af diverse råd, nævn og brugerbestyrelser kan/skal indtage i de pågældende bestyrelser. Det være sig eksempelvis hvorvidt KB medlemmet har stemmeret eller ikke, og hvorvidt KB medlemmet kan/bør lade sig vælge til formand/næstformand eller ikke.

  Vores motivering er, at der i BEPU møde i maj udspandt sig en diskussion om hvorvidt formanden for Havnens Brugerbestyrelse, der samtidig deltager i brugerbestyrelsen som udpeget repræsentant for KB – ikke som bruger, kan være inhabil når BEPU behandler sager vedr. Dragør Havn.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Forvaltningen belyser i ny sag, om det i vedtægter for kommunale råd og nævn mv. kan bestemmes, at det udpegede KB-medlem ikke har stemmeret i pågældende råd og nævn m.v.

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 14
  Forslag fra O - Børneattester
  Sagsid.: 16/1216

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 24. maj 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Børneattester i Dragør for alle, som har med børn at gøre.

  DF forslag:

  Dragør fastholder, at alle job ansøgere til arbejde med børn under 15 år, fortsat skal vise en anmærkningsfri Børneattest for de sidste 10 år inden ansættelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 6 (A+C+T+V+Å)

  Faldet.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 15
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren orienterede om økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

  Kommunaldirektøren orienterede om personalesituationen i Økonomiafdelingen.

 • 16
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Forvaltningen ønsker at understrege, at situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende.

  Tal på ydelses-, beskæftigelses- og aktiveringsområdet fremlægges kvartalsvis, da tallene trækkes manuelt i samarbejde med Tårnby Jobcenter. Tårnby Jobcenter fremlægger ligeledes samme orientering kvartalsvis.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Tilbagemelding på kommunernes beskæftigelsesplaner 2016
  Sagsid.: 16/1293

  RESUMÉ:

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden har den 18. april 2016 fremsendt en tilbagemelding på kommunernes beskæftigelsesplaner for 2016. Udvalget orienteres hermed om tilbagemeldingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan vedr. indsatser på beskæftigelsesområdet. Dragørs kommunalbestyrelse blev den 25. februar 2016 præsenteret for planen, som er udarbejdet af Tårnby Jobcenter og godkendt i Tårnbys Kommunalbestyrelse den 15.12.2015.

  Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen er planen indsendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden til orientering. RAR medvirker til større koordinering og samarbejde på beskæftigelsesområdet på tværs af kommuner.

  Tilbagemelding fra RAR Hovedstaden

  Helt overordnet kvitterer RAR for, at kommunernes beskæftigelsesplaner generelt fokuserer på væsentlige problemstillinger i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for 2016. Derudover vurderer rådet, at beskæftigelsesplanerne giver et godt grundlag for dialog og tværgående koordination.

  Rådets tilbagemelding behandler følgende emner:

  • Der kvitteres med tilfredshed, at der er stort fokus på rekrutteringsindsatsen og det tværgående samarbejde
  • Der anbefales, at kommunerne også inddrager a-kasserne i forhold til rekrutteringsindsatsen
  • Der skal være større fokus på en tidlig indsats til de ledige
  • Der opfordres til, at midler fra den regionale uddannelsespulje anvendes mhp. at styrke opkvalificeringsindsatsen
  • Der anbefales, at kommunerne samarbejder tæt med uddannelsesinstitutionerne mhp. at understøtte opkvalificeringsindsatsen
  • Der kvitteres for, at kommunen har fokus på tværfagligt samarbejde i rehabiliteringsindsatsen, og der opfordres til at alle redskaber bruges for at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet

  Beskæftigelsesplan 2016 for Dragør/Tårnby

  Forvaltningen vurderer, at de strategier og indsatser, der er beskrevet i beskæftigelsesplanen for 2016, behandler i høj grad ovenstående emner. Nedenstående indeholder udpluk fra beskæftigelsesplanen, der behandler ovenstående emner.

  Rekrutteringsindsatsen og det tværgående samarbejde

  Virksomhedsservice i Jobcenteret har indgået tværfagligt samarbejde med 18 andre kommuner i forbindelse med køb af uddannelse for at løfte det faglige niveau for virksomhedskonsulenterne mhp. at blive bedre til at matche de ledige ift. de aktuelle behov på arbejdsmarkedet.

  (side 22)

  Derudover har Jobcenter Tårnby i samarbejde med 16 andre jobcentre i hovedstadsområdet indgået en samarbejdsaftale og etableret Hovedstadens Rekrutteringsservice. Formålet er at hjælpe store bygge- og anlægsprojekter i deres rekruttering af ledig arbejdskraft. Målet er, at der rekrutteres på tværs af de 16 deltagende jobcentre. Der er en forventning om, at dette tværfaglige samarbejde vil styrke de lediges jobmuligheder samt styrke det tværkommunale samarbejde endnu mere. Ifølge beskæftigelsesplanen vil det tværkommunale samarbejde være i fokus i 2016. (side 23)

  Inddragelse af a-kasserne

  Jobcenter Tårnby har stort fokus på at samarbejde med a-kasserne. Jobcenteret samarbejde med cirka 25 a-kasser, som der er indgået individuelle kontrakter og aftaler med. Jobcenteret fokuserer meget på at uddanne de ledige, primært de ufaglærte, da det er den største målgruppe i kommunen, og derfor samarbejdes der især med a-kasser som f.eks. 3F, Krifa, FOA og HK. Jobcenteret afholder fællessamtaler med a-kasserne som følge af beskæftigelsesreformen, og pr. 1. juli træder kravet om endnu en fællessamtale. Jobkonsulenterne samarbejder med mange myndighedspersoner om den enkelte ledige borger. (Side 19)

  Opkvalificering og uddannelsespulje

  Jobcenter Tårnby fortsætter den nuværende strategi for nedbringelse af langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats. Jobcenteret vil fokusere på en målrettet opkvalificering og uddannelse af de ledige, således at de får de nødvendige kompetencer. Den tidlige indsats tager udgangspunkt i effektive motiverende samtaler med jobrettet fokus, virksomhedsrettede indsatser, hurtig iværksættelse af uddannelsesplaner samt hurtige indstillinger til rådighedsvurderinger. (Side 18)

  Derudover har Jobcenteret besluttet at en af jobkonsulenterne skal være uddannelsesansvarlig, således at alle konsulenter er i stand til at vejlede, men én af konsulenterne er specialist. Dette er besluttet på baggrund af beskæftigelsesreformens uddannelsespuljer til opkvalificering af de ledige. (Side 19)

  Jobcenter Tårnby har i 2015 fokuseret på opkvalificeringsindsatsen i Virksomhedsservice mhp. at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Medarbejderne er blevet opkvalificeret, samt at de har fået nye jobprofiler.

  I 2016 vil Virksomhedsservice særligt fokusere på områder, hvor der er behov for kvalificeret arbejdskraft. Der vil være behov for opsøgende virksomhedsservice, der understøtter rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af ledige og ansatte. (Side 21-22)

  I 2015 har jobcenteret også arbejdet med opkvalificering af sagsbehandlerne, således ar de fremadrettet kan identificere tværfaglige problemstillinger samt vurdere relevante indsatser tidligere i borgerens forløb. Opkvalificeringen er foretaget på baggrund af bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. (Side 4)

  Tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsindsatsen

  Jobcenter Tårnby fokuserer på det tværfaglige samarbejde med Handicap og Psykiatricenteret blandt andet via rehabiliteringsteamet og ”Projekt Fælles Mål” mhp. at prioritere en forebyggende, helhedsorienteret og faglig indsats for de borgere, der pga. f.eks. psykiske lidelser, har brug for en tværfaglig indsats for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Målet er, at flere borgere får mulighed for at deltage i virksomhedsforløb, praktikker m.v. mhp. at komme i ordinær beskæftigelse. (Side 15)

  Brevet fra RAR Hovedstaden samt beskæftigelsesplanen 2016 vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Til efterretning.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Orientering om status på scenarier vedrørende ARC
  Sagsid.: 15/2454

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomudvalgsmøde 10. september 2015 godkendte Økonomiudvalget, at borgmesteren deltager i en politisk styregruppe, som leder arbejdet med at analysere scenarier for Amager Ressource Centers (ARCs) fremtidige økonomi. Det blev samtidig godkendt at ØU løbende modtager orientering om projektet.

  Den 30. maj 2016 og den 13. juni 2016 blev der afholdt politisk styregruppemøde. Borgmesteren orienter fra møderne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 19
  Meddelelse - Status på sygefravær juni 2016
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i sygefraværet. Desuden indeholder sagen en orientering om den årlige sammenligning af kommunernes sygefravær fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget modtager kvartalsvist en status på sygefraværet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget måltal for kommunen samlet og for de enkelte sektorer.

  Sygefraværet til og med april måned fremgår af tabellen:

  Fravær hele 2015

  Måltal for 2016

  Fravær jan-apr 2015

  Fravær jan-apr 2016

  Ændring fra 2015 til 2016

  Fuldtidsstillinger

  Plan og Teknik

  2,3

  2,2

  3,0

  3,5

  0,5

  109

  Sundhed og Omsorg

  7,4

  7,0

  8,5

  8,2

  -0,3

  288

  Borger og Social

  8,2

  7,8

  10,6

  7,2

  -3,4

  24

  Børn og Pædagogik

  4,5

  4,3

  5,8

  4,8

  -1,0

  184

  Skole og Kultur

  4,8

  4,6

  5,8

  4,5

  -1,3

  259

  Stabene + SBK sekr.

  4,0

  3,8

  4,2

  4,7

  0,5

  54

  I alt

  5,2

  4,9

  6,3

  5,5

  -0,8

  916

  Det er tilfredsstillende, at der for hele kommunen samlet er en positiv udvikling i forhold til 2015, og at der er sket et fald i sygefraværet på de tre største sektorer (Sundhed & Omsorg, Skole & Kultur og Børn & Pædagogik).

  Samtidigt er der fortsat fokus på at arbejde med en bred vifte af indsatser for at nedbringe sygefraværet. Indsatserne tager afsæt i den politisk besluttede sygefraværspolitik og de tilhørende vejledninger. Nedbringelse af sygefraværet er et tema for alle ledere i organisationen.

  KRL sammenligning af alle kommuner

  Kommunernes og Regionernes Løndatakontor har offentliggjort en opgørelse over kommunernes fravær for hele 2015. Sygefraværet kan både sammenlignes på dagsværk og kalenderdage. KRL har meddelt, at de formentligt udfaser opgørelsen på kalenderdage, fordi der er mange usikkerheder forbundet med metoden i forhold til opgørelsen på dagsværk. Dragør Kommune vil derfor sammenligne på dagsværk fremadrettet.

  I 2014 var Dragør Kommune nr. 96 ud af 98 kommuner opgjort på dagsværk. I 2015 var Dragør Kommune nr. 85 ud af 98 kommuner.

  Den forbedrede placering er et udtryk for, at sygefraværet i Dragør Kommune i 2. halvdel af 2015 var i en positiv udvikling i forhold til de samme måneder i 2014, og at 2015 derfor endte med en samlet forbedring i forhold til 2014. Placeringen er desuden afhængig af udviklingen i de andre kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 20
  Eventuelt
  Sagsid.: