Skip navigationen

Referat

Torsdag den 18. august 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Tillæg til aftale om I/S Amager Ressourcecenter
  Sagsid.: 15/1644

  RESUMÉ:

  På baggrund af et analysearbejde og efterfølgende drøftelse mellem borgmestrene i interessentkommunerne forelægges et tillæg til den politiske aftale fra 2012 om I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Aftalen genopretter økonomien og sikrer miljøet. Ændring af aftalen kræver enighed mellem alle 5 interessentkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARCs ledelse har på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2015 og senest i redegørelsen af 4. juni 2015 oplyst, at faldende affaldsmængder og el-priser vil betyde en negativ likviditet for selskabet fra 2023. Økonomiudvalget behandlede redegørelsen på mødet den 20. august 2015. Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet den 10. september 2015 godkendt, at Dragør Kommune deltager i et analysearbejde af 4 forskellige scenarier for ARC’s fremtid mhp at forbedre selskabets økonomi.

  Borgmesteren har løbende på møderne i økonomiudvalget orienteret om arbejdet med analyser og forhandlingerne mellem kommunerne om at finde en løsning på den økonomiske udfordring. Og der er senest den 12. maj 2016 afholdt en tema-drøftelse i kommunalbestyrelsen, hvor status og hovedpunkterne i sagen blev præsenteret.

  Én af de gennemførte analyser er en advokatundersøgelse. Undersøgelsen forholder sig dels til ansvaret for, hvorfor den oprindelige business case ikke er blevet realiseret som forudsat, dels til ansvaret fremadrettet, hvis der ikke handles ud fra de foreliggende oplysninger. Analysen konkluderer, at der ikke kan gøres ansvar gældende i forhold til, at den oprindelige business case ikke er blevet realiseret som forudsat. Vedrørende det fremadrettede ansvar påhviler der ejerne, herunder de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, en forpligtelse til at skabe grundlag for, at selskabet kan genoprette økonomien.

  Ligeledes er der gennemført en analyse af konsekvenserne ved en eventuel fusion mellem Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og ARC. Analysen har påvist synergigevinster ved etablering af servicefællesskab mellem de tre selskaber. Der er desuden påvist synergier ved en fusion mellem CTR og ARC.

  Analyserne vedrørende ændringer af den politiske aftale viser, at der i henhold til livscyklusbetragtninger opnås en positiv effekt for klimaet ved import af affald. Det skyldes, at forbrænding med effektiv udnyttelse af el og varme erstatter deponering. Desuden kan forbrænding af importeret affald tilrettelægges, så det ved forbrænding i vinterperioden fortrænger fossile brændsler i hovedstadens varmesystem.

  På baggrund af analyserne er der udført supplerende beregninger med henblik på at påvise en tilstrækkelig robust økonomi. Beregningerne viser, at der kan opnås en positiv nutidsværdi og likviditet ved at gennemføre en række ændringer i forhold til den gældende aftale fra august 2012.

  Efter forhandlinger i en politisk styregruppe på tværs af de 5 ejerkommuner bag ARC blev der den 13. juni 2016 opnået enighed om, at en aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning forelægges til behandling i de respektive kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentatio-nen i august. Aftalen er et tillæg til den nuværende aftale fra 31. august 2012.

  Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

  1. Tilladelse til CO2-fortrængende import af affald og biomasse

  2. Plan for genanvendelse og CO2-reduktion

  3. Strukturel tilpasning

  4. Omlægning af lån og krav til effektiviseringer

  5. Selskabets implementering af aftalen.

  I henhold til aftalen får ARC mulighed for at importere affald til forbrænding, hvis det fortrænger mere CO2-belastende brændsler i hovedstadens varmesystem. Mens den nuværende aftale begrænser afbrænding på ARC til ca. 400.000 ton pr. år, får selskabet med den nye aftale som udgangspunkt mulighed for at brænde op til 440.000 ton affald om året svarende til anlæggets nuværende forbrændingstilladelse. Aftalen forholder sig til de nuværende rammebetingelser, men ved ændringer heraf eller ved faldende mængder fra oplandet er ejerkommunerne indstillet på at genforhandle aftalen. Desuden gives mulighed for afbrænding af biomasse.

  Som et væsentligt element i aftalen skal der udarbejdes en plan for øget genanvendelse og CO2-reduktion. Planen omfatter etablering af anlæg og skal forelægges, så der kan træffes beslutning om planen i både kommuner og ARC senest den 1. marts 2018 med henblik på ibrugtagning af anlæg i 2020. Planen skal endvidere indeholde finansieringsforslag og vurdering af rentabilitet.

  Idet analyserne har påvist synergigevinster ved strukturel tilpasning, skal der i henhold til aftalen gennem-føres en strukturel tilpasning og hjemtages effektiviseringsgevinster. Under forudsætning af aftalen godkendes, undersøges forskellige muligheder i samarbejde med de berørte selskaber og øvrige ejere med henblik på beslutning senest den 1. marts 2017.

  Dernæst rummer aftalen bestemmelser over for ARC vedrørende omlægning af lån og krav til effektiviseringer.

  Endelig er interessenterne forpligtet til at gøre status på aftalen senest den 1. juli 2018 i forhold til økonomi, CO2-målsætninger m.m. Ligeledes er interessenterne forpligtiget til at genforhandle aftalen, hvis der sker væsentlige ændringer i det lovgivningsmæssige grundlag, eller hvis der i øvrigt opstår behov herfor for eksempel ved en uventet udvikling i selskabets økonomi.

  Under forudsætning af aftalens godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser, træder den i kraft den 1. oktober 2016.

  Med en godkendelse af den politiske aftale forpligter interessenterne sig gennem interessenternes kommunalbestyrelser og ved instruktion af respektive bestyrelsesmedlemmer i selskabet til at gennemføre de nærmere angivne beslutninger, jf. ovenfor og jf. bilag.

  På Økonomiudvalgets møde den 18. august 2016 vil Frederiksbergs Kommunaldirektør og konsulent fra PWC deltage og give en introduktion til sagen og besvare spørgsmål før udvalget drøfter sagen. Borgmesteren inviterer de øvrige medlemmer i Kommunalbestyrelsen til at deltage i denne del af mødet.

  Forvaltningens vurdering

  Forvaltningen vurderer, at der med aftalen er fundet en løsning, som giver selskabet mulighed for at rette op på økonomien samtidig med, at klima og miljø styrkes. Samtidigt er det Forvaltningens vurdering, at Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 22. oktober 2015 om at give selskabets mulighed for bedre at udnytte anlæggets kapacitet og energiudnytte affald er sikret i aftalen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen vedrører ARCs økonomi og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen. Interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser og herunder eventuel gæld.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over KB.

  Birger Larsen (O) var til stede under forhandlingerne i Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra T

  Liste T foreslår, at det fremlagte beslutningsgrundlag reviewes og analyseres af relevant og kompetent 3. part. Review/analyse skal i særdeleshed fokusere på konsekvenser af import af affald, genanvendelse af affald og ikke mindst på relevante følsomhedsberegninger i relation til bl.a. affaldsmængder, el-prisen, forurening ved naturgasopvarmning m.m. Liste T foreslår, at ARC her og nu fokuserer på låneomlægning

  For stemte: 4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+C+I+V+ Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme: 2 (Birger Larsen (O)+ Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 8 (A+C+V+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte: 5 (I+ T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (Birger Larsen (O)+ Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Ved beslutning om opførelsen af Amager Bakke forelå kritiske analyser af grundlaget for gennemførelse af projektet. Det valgte direktion og bestyrelse at negligere og det er ikke dokumenteret, at alle kritiske analyser er forelagt hele bestyrelsen forud for en endelig beslutning om opførelse af Amager Bakke. Liste T ønsker ikke at gentage denne proces ved ikke at gennemføre en kritisk gennemgang af beslutningsmaterialet før der tages omsiggribende bindende beslutninger om import af affald, fusioner af selskaber m.m. Liste T ønsker, at beslutningsgrundlaget gennemgås og analyseres af en relevant og kompetent 3. part.

  Svend Mathiasen (løsgænger) tilsluttede sig protokoltilføjelsen fra T.

  Bilag

 • 2
  Forhandlingsmandat til administrationen - indgåelse af lejeaftaler (lukket)
  Sagsid.: 16/1847
 • 3
  Dragør Tennis - tilbageførsel af areal m.v.
  Sagsid.: 16/1810

  RESUMÉ:

  Der skal træffes formel beslutning om tilbageførsel af et areal som Dragør Tennis får brugsret til med henblik på opførelse af en tennishal.

  Der skal tages principielt stilling til forlængelse af brugsretsaftalen med 18 år.

  Der skal tages principiel stilling til om Dragør Kommune vil være positivt indstillet på at give tilsagn om 100% kommunal garanti for et lånebeløb på maksimalt 5,5 mio. kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. At det besluttes at tilbageføre brugsretten til et areal på Engvej til Dragør Tennis på betingelse af, at et fornødent plangrundlag for at opføre tennishallen kan tilvejebringes.
  1. At det besluttes at forlænge klubbens brugsretsaftale med 18 år, således at den får en løbetid på i alt 30 år, betinget af at der opføres en tennishal.
  1. At der tages principiel stilling til, om Dragør Kommune vil være positivt indstillet over for at give tilsagn om 100% garanti for et lån på maksimalt 5,5, mio. kr. til opførelse af tennishallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016:

  ”at der indledes dialog med tennisklubben om tilbageførsel af det tidligere aftalte mageskifte, således at en ny tennishal kan placeres under hensyn til en optimal udnyttelse af bydelsparken og i harmoni med omgivelserne”.

  Administrationen har indledt dialogen med Tennisklubben.

  Tennisklubben er positivt indstillet over for tilbageførslen, men ønsker i den sammenhæng nogle forhold afklaret af hensyn til sagens videre forløb og klubbens videre dispositioner.

  Ad indstillingens pkt. 1:

  Dragør Tennis ønsker, at der formelt træffes beslutning om, at der kan ske tilbageførsel af det areal, klubben tidligere havde brugsret til.

  Arealerne fremgår af sagens bilag 1.

  Tilbageførslen ønskes betinget af, at der kan tilvejebringes et fornødent plangrundlag for at opføre en hal på arealet, således at hvis plangrundlaget måtte vise sig, ikke at kunne tilvejebringes, så opretholdes brugsretten som den er i dag.

  Der vil blive fremlagt separat sag om plangrundlaget til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Ad indstillingens pkt. 2:

  Dragør Tennis ansøgte i 2015 om at få forlænget brugsretsaftalen med 30 år.

  Dette blev afslået ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 28. januar 2016.

  Tennisklubbens aftale har d.d. en restløbetid på 12 år, og da det vil være en stor investering for klubben at opføre en tennishal ansøger klubben nu om, at aftalen forlænges med 18 år, således at den i alt har en samlet restløbetid på 30 år.

  Klubben argumenterer også for, at en aftale som har en længere løbetid end 12 år må forventes at have en gunstig effekt på muligheden for at kunne opnå finansiering.

  Administrationen anbefaler, at brugsretsaftalen forlænges såfremt tennishallen opføres.

  Ad indstillingens pkt. 3:

  Dragør Tennis ønsker i forhold til deres videre arbejde med projektet, på nuværende tidspunkt at få en tilkendegivelse på, om Dragør Kommune vil være positivt indstillet over for, at give tilsagn om 100% kommunal garanti for det lån, klubben skal optage for at opføre tennishallen.

  Lånebeløbet vil udgøre maksimalt 5.5 mio.kr., have en løbetid på 20 år og der forventes en forrentning på ikke over 2,5% p.a.

  Der er ikke indhentet konkret lånetilbud endnu, men såfremt der tilkendegives en positiv indstilling over for at give tilsagn om 100% garanti for maksimalt kr. 5.5 mio. kr., vil der senere blive udarbejdet en sag til politisk behandling på baggrund af et konkret lånetilbud.

  Administrationen henviser til det under ”økonomi/personaleforhold” anførte, og anbefaler at der tages principiel stilling til, om Dragør Kommune er positivt indstillet i forhold til et garantistilsagn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis Dragør Kommune giver tilsagn om 100% kommunal garanti for lån til opførelsen af tennishallen, vurderer administrationen, at dette vil påvirke kommunens låneramme.

  Lånebekendtgørelsen for kommuner § 3, stk. 1 nr. 8 har følgende ordlyd:

  ”Til en kommunes låntagning henregnes:

  Lån eller aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der ikke er omfattet af nr. 1-7, i det omfang kommunen

  meddeler garanti eller anden sikkerhed for lånet eller aftalen, og lånet anvendes til finansiering af

  anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+O+T+V+Å)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  3 (A+C)

  Undlod at stemme:

  2 (O+V)

  Faldet.

  Ad 3

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra C:

  At der indledes drøftelser med Tennisklubben om etablering af hal ved Hollænderhallen.

  For stemte: 3 (I+C)

  Imod stemte: 9 (A+O+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 3 (V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte: 11 (A+O+T+V+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (C+ I)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra A+O+T:

  At det besluttes at forlænge klubbens brugsretsaftale med 8 år, således at den får en løbetid på 20 år, betinget af at der opføres en tennishal.

  For stemte: 11 (A+O+T+V+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (C+ I)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra V:

  V foreslår en genforhandling af vedligeholdelsesaftalen som en del af forlængelse af brugsretsaftalen ved indgåelse af kontrakt.

  For stemte: 2 (V)

  Imod stemte: 12 (A+C+I+O+T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet

  Forslag fra A+O+T:

  At driftstilskud til tennisklubben genforhandles efter 12 år, hvor den nuværende aftale udløber.

  For stemte: 9 (A+O+T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 5 (C+I+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune giver 100 % kommunal garanti for et lån på maksimalt 5.5 mio.kr.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder at idrætten bør samles ved Hollænderhallen og har tidligere stillet flere forslag om, at der indledes drøftelser med Tennisklubben om etablering af hal ved Hollænderhallen, uden at dette har kunnet finde et politisk flertal.

  Bilag

 • 4
  Revisionsberetning vedr. regnskab 2015
  Sagsid.: 16/758

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2015.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberegning (revisionsberetning nr. 18) vedrørende regnskabet 2015 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,
  2. at årsregnskabet 2015 med de anbefalede ændringer godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2016 årsregnskabet 2015 til revisionen.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 518, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er retvisende, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

  Årsregnskabet 2015 er blevet ændret i forhold til det tidligere fremsendte på følgende områder: Kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender, materielle anlægsaktiver, hensatte forpligtigelser, langfristet gæld, egenkapitalen og driftsregnskabet.

  Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, jf. afsnit 1.5.2.

  Revisionen henstiller til at der sker en opstramning af kvalitetskontrol og

  ledelsestilsyn af regnskabsaflæggelsen inden den overgives til revisionsmæssig

  gennemgang.

  På områder med statsrefusion, at der konstateret fejl på en række sagsområder som alle administreres af Tårnby Kommune. Det er revisionens vurdering, at administrationen heraf fortsat er fejlbehæftede, og det anbefales at der iværksættes tiltag, som sikrer, at området administreres korrekt fremadrettet.

  Jobcenter Tårnby har generelt oplyst for alle områder, at der på baggrund af deres udførte ledelsestilsyn er iværksat en række initiativer med henblik på at rette op på de konstaterede forhold.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på møde i Økonomiudvalget d. 25. august.

  Regnskab 2015 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Social- og Indenrigsministeriet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  2. Budgetopfølgning 2016, ØU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning indstilles, at budget til rengøring reduceres med 150.000 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Der er ydermere et opmærksomhedspunkt vedrørende Barselspuljen, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor ØUs egen budgetramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgettet til rengøring reduceres med 150.000 kr. i 2016, som tilgår kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er ØUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug på Barselspuljen på 2.200.000 kr. i år. Merforbruget forventes dækket indenfor ØUs egen budgetramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Herudover indstilles, at budgettet til rengøring reduceres med 150.000 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2016. Reduktionen er en konsekvens af beslutning om udbud eller besparelse på rengøring (ØU d. 21. 1.), hvor det blev besluttet, at der af budgettet på 300.000 kr. afsat til at afsøge mulighederne for udbud af rengøring, skulle indgå restbeløb på 150.000 kr. i budgetopfølgningen.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +

  Mindreforbrug -

  Sektor 9

  Forvaltning

  Restbeløb vedr. budget afsat til udbud af rengøring

  -150.000

  Afvigelser i alt

  -150.000

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelsen af 2. budgetopfølgning på ØU’s område er, at budgettet til rengøring reduceres med 150.000 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2016.

  Budgetreduktionen vedrører et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Asger Larsen var ikke til stede.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 6
  2. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til BEPU’s område. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til Havnen, som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BEPUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overskrides med 250.000 kr.

  Som en del af budgetforliget for budget 2016 indgik en forudsat forøgelse af udleje af kommunale grunde og bygninger på 500.000 kr. i 2016 samt 1.500.000 kr. i 2017, 2018 og 2019. Det forventes overordnet, at den forudsatte merindtægt i 2016 samt 2017-2019 er urealistisk at realisere fuldt ud, hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2016. Forvaltningen vil primo 2017 vurdere mulighederne for lejeindtægter i forhold til budgetkravet om en merindtægt på 1,5 mio. kr. pr. år fra 2017.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +

  Mindreforbrug -

  Sektor 2

  Teknik & Miljø

  Manglende indtægt på arealleje, Havnen

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor.

  250.000

  Afvigelser i alt

  250.000

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til dækning af manglende indtægter på arealleje, som tages fra kassen. Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den. 9. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra Jerrik Walløe (C)

  C foreslår at budget 17-20 budgetkorrigeres for manglende indtægter i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 7
  2. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKUs område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at budgettet overholdes. Der er imidlertid et opmærksomhedspunkt vedrørende skoleområdet, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor BFKUs egen budgetramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BFKUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug på Skoleområdet. Merforbruget forventes dækket indenfor BFKUs egen budgetramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 8
  2. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSUs område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at budgettet overholdes. Der er imidlertid et opmærksomhedspunkt vedrørende hjemmeplejen, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor SSUs egen budgetramme eller alternativt indenfor kommunens samlede driftsøkonomiske ramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SSUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3.600.000 kr. i hjemmeplejen. Merforbruget forventes dækket indenfor SSUs egen budgetramme eller alternativt indenfor kommunens samlede driftsøkonomiske ramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  Til denne SSU sag er desuden vedlagt bilag, notat med uddybning af årsager til det forventede merforbrug på hjemmeplejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 11 (A+C+O+I+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 9
  Halvårsregnskab 2016
  Sagsid.: 16/2184

  RESUMÉ:

  Der fremlægges et halvårsregnskab for 1. halvår 2016 samt et forventet regnskab for 2016, som skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det aflagte halvårsregnskab godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2016 viser hovedtallene for det skat-tefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

  Regnskabsopgørelsen for 1. halvår 2016 viser et underskud på 5,2 mio. kr.

  Det forventede regnskabsresultat for hele det skattefinansierede område, dvs. udgifter til drift og anlæg samt indtægter fra skat, tilskud og udligning viser pt. et underskud på 9,4 mio. kr.

  For de skattefinansierede driftsudgifter forventes overholdelse af budget 2016 med de forslag til tillægsbevillinger, der er indeholdt i 2. budgetopfølgning.

  På anlægsområdet indeholder budgettet en indtægt for slag af Vierdiget på ca. 90 mio. kr., som allerede blev realiseret i 2015. Ser man bort fra dette, er det korrigerede anlægsbudget på 57,3 mio. kr. Med et forven-tet regnskab for anlæg på 38,9 mio. kr. forventes der dermed et min-dreforbrug på 18,4 mio. kr. på anlæg, som forventes overført til 2017.

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårs-regnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2016 inklusiv det forventede regn-skab 2016.

  I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2016 til kommunalbestyrelsen.

  Tidsfristen for indsendelse af halvårsregnskabet er 1. september.

  Halvårsregnskabet består af to elementer:

  • Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2016, samt
  • Forventet regnskab 2016

  og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 797 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kom-munalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det politisk godkendte halvårsregnskab indsendes umiddelbart efter godkendelse i kommunalbestyrelsen til Social- og Indenrigsministeriet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Orientering om program til budgetseminar for Kommunalbestyrelsen – budget 2017-2020
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Som en del af Dragør Kommunes budgetproces afholder Kommunalbe-styrelsen budgetseminar ultimo august måned. Administrationen frem-lægger program for budgetseminaret til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af Dragør Kommunes budgetproces afholder Kommunalbe-styrelsen budgetseminar ultimo august måned.

  På budgetseminaret vil administrationen gennemgå de administrative budgetforslag, de økonomiske rammer samt udvalgte problemstillinger. Der vil derudover blive mulighed for opstart af de politiske drøftelser så-ledes, at der foreligger et afsæt for de politiske forhandlinger, hvor der er aftalt første møde mellem de politiske partier den 31. august.

  I det vedhæftede bilag fremgår rammeprogrammet for budgetsemina-ret, hvor der ud over oplæg også vil være god mulighed for spørgsmål og dialog i løbet af dagen. Hertil vil der i det endelige program blive ind-lagt pauser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 11
  Teknisk udmøntning af barselsfond 2. kvartal 2016
  Sagsid.: 16/307

  RESUMÉ:

  Barselsudligningsordningen indebærer, at der skal udlignes lønudgifter for ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Pengene overføres fra Økonomiudvalgets bevillingsområde til arbejdsstedernes konti hvert kvartal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at i alt 777.330 kr. bevillingsomplaceres fra barselspuljen på sektor 9 til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde, og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

  Der søges for perioden april 2016 til og med juni 2016 i alt 777.330 kr. omplaceret fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til tabellen nedenfor.

  Det kan konstateres, at antallet af barsler er stigende og at budgettet ikke dækker de forventede udgifter. Merforbruget søges dækket indenfor det samlede sektor 9 område og/eller ved dækning af den samlede driftsøkonomiske ramme.

  Fordeling på sektorer i kr.:

  Sektor 3 i alt

  384.543

  Sektor 4 i alt

  75.785

  Sektor 5 i alt

  82.891

  Sektor 7 i alt

  186.057

  Sektor 9 i alt

  48.054

  TOTAL

  777.330

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse er at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering af i alt 777.330 kr. fra barselspuljen på sektor 9 til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Godkendt.

 • 12
  Stemmeret i bestyrelser, råd og nævn
  Sagsid.: 16/1169

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har bedt administrationen om at belyse, om det i vedtægter for kommunale råd og nævn mv. kan bestemmes, at det udpegede KB-medlem ikke har stemmeret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2016 at administrationen skal belyse, om det i vedtægter for kommunale råd og nævn mv. kan bestemmes, at det udpegede KB-medlem ikke har stemmeret i pågældende råd og nævn m.v.

  Administrationen har taget udgangspunkt i dagsordenen for kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2013.

  Udgangspunktet for undersøgelsen er, at der er tale om egne kommunale bestyrelser, råd og nævn med nogle få undtagelser, hvor kommunen stiller sekretærbistand til rådighed eller er hovedbidragsyder, og det er kommunalbestyrelsesmedlemmer som er udpeget dertil.

  Lokalt beskæftigelsesråd og Grønt Råd som begge er fælles med Tårnby Kommune indgår ikke i undersøgelsen. Det samme gælder diverse valgbestyrelser.

  Organ

  Stemmeret

  Kan ændres ensidigt af kommunalbestyrelsen*

  Beboer- og pårørenderåd for Enggården

  Nej

  Bestyrelsen i Hollænderhallen

  Nej

  Biblioteksrådet

  Ja

  Ja

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn

  Ja

  Ja

  Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus

  Nej

  Dragør Bevaringsnævn

  Ja

  Nej

  Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe

  Ja

  Ja

  Handicapråd

  Ja

  Nej

  Institutionssamråd

  Ikke i praksis

  Er ikke reguleret

  Lokalarkivrådet

  Nej

  Musik- og Kulturskolens bestyrelse

  Nej

  Museum Amagers bestyrelse

  Ja

  Nej

  Store Magleby Bevaringsfond

  Ja

  Nej

  Ungdomsskolens bestyrelse

  Ja

  Formentligt nej**

  *Det vil sige uden høring eller indstilling fra pågældende organ.

  **Kræver nærmere undersøgelse i rette ministerium.

  Herudover deltager kommunalbestyrelsens medlemmer uden stemmeret i skolebestyrelser og forældrebestyrelser i daginstitutioner.

  Da det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget af kommunalbestyrelsen har det pågældende medlem som udgangspunkt til opgave, at varetage kommunalbestyrelsens interesser.

  Administrationen indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Forslag fra A:

  A forslår, at i de kommunalt nedsatte råd og nævn kan KB repræsentanten ikke påtage formandsskab/næstformandsskab uden at det er politisk besluttet.

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra T:
  At sagen sendes tilbage til ØU for en kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag

  For stemte:             5 (T+Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  A forslår, at i de kommunalt nedsatte råd og nævn kan KB repræsentanten ikke påtage formandsskab/næstformandsskab uden at det er politisk besluttet.

  For stemte:             10 (A+C+O+V+ I)             

  Imod stemte:           4 (T+Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme:   1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at sagen indeholder mange aspekter, som kalder på en grundigere udvalgsbehandling. Såvel interne kommunale poster som eksterne poster i råd, nævn og bestyrelser bør være med i oversigten.

 • 13
  Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund 2016
  Sagsid.: 16/2200

  RESUMÉ:

  Som følge af trepartsaftalen for 2007 fastsætter kommunalbestyrelsen hvert år et samlet måltal for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i kommunen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at afrapportering for 2015 godkendes

  2. at målsætningen for 2016 godkendes (fastholde nuværende andel)

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal som følge af trepartsaftalen 2007 opstille måltal for hvor stor andel af de kommunale medarbejdere, der skal være have ikke-vestlig baggrund (indvandrere eller efterkommere).

  Formålet med måltallene er, at sammensætningen af medarbejdere i den enkelte kommune i videst muligt omfang skal afspejle det omkringliggende samfund.

  Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. Måltallene besluttes politisk i en politik eller i et møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere drøfte opfyldelsen af måltallene én gang årligt.

  Andel af medarbejder med ikke-vestlig baggrund

  I Dragør Kommune var andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i 2015 på 7,8 procent. Tabel 1 viser udviklingen år for år.

  Tabel 1: Andel af medarbejdere med ikke-vestlige baggrund i.

  År

  Andel (pct.)

  2011

  6,4

  2012

  6,5

  2013

  6,1

  2014

  7,4

  2015

  7,8

  Kilde: Baseret på særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL

  I faktiske tal er der tale om 88 ansatte med ikke-vestlig baggrund ud af kommunens 1.136 medarbejdere i alt.

  Den næste tabel viser fordelingen på fagområder i kommunen 2015.

  Tabel 2: Ikke-vestlig baggrund i 2015, fordelt på områder.

  Område

  Andel (pct.)

  Administration

  2,4

  Børn og Unge

  4,2

  Teknisk

  13,9

  Undervisning

  2,4

  Ældre og Sundhed

  13,5

  I alt

  7,8

  Kilde: Baseret på særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL

  Tabel 3 viser andelen af medarbejdere og andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund.

  Tabel 3: Ikke-vestlig baggrund, medarbejdere og borgere

  Andel af

  Medarbejdere (pct.)

  Andel af

  borgere (pct.)

  Dragør Kommune

  7,8

  3,7

  Region Hovedstaden

  11,2

  17,5

  Hele Danmark

  6,1

  11,6

  Kilde: Kilde: Baseret på særkørsel fra Danmarks Statistik og KRLog Danmarks Statistik: ”Indvandrere i Danmark 2015”

  Note: Data i de to kolonner er fra forskellige publikationer, og kan derfor ikke sammenlignes 100 pct., men de giver en indikation om forholdet mellem medarbejderandel og borgerandel.

  Måltal for 2016

  Det er administrationens vurdering, at kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund i tilfredsstillende grad afspejler det omkringliggende samfund. På den baggrund anbefales det som målsætning for 2016 at fastholde det nuværende niveau.

  LOVE/REGLER:

  Trepartsaftalen 2007.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+T+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Morten Dreyer (O):

  DF mener, at vi finder andelen af ansatte med ikke vestlig baggrund for høj og skal bringes ned til den laveste procent, som opfylder 3 partsaftalens minimum.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte:             12 (A+C+T+V+ Jens Passarge (løsgænger)+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte:           3 (I+O)

  Godkendt.

 • 14
  Etablering af virksomhedspraktik til flygtninge
  Sagsid.: 16/1969

  RESUMÉ:

  På KB temamøde vedr. flygtninge 9. juni 2016 blev der ønsket, at administrationen undersøger mulighed for iværksættelse af beskæftigelsestiltag som f.eks. nyttejobs eller virksomhedspraktik på kommunale arbejdspladser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at der besluttes, at der kan oprettes op til 10 virksomhedspraktikpladser internt i Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Der er generelt et behov for at styrke integrationsindsatsen i landets kommuner, således at så mange flygtninge og familiesammenførte som muligt kommer i job og bliver en aktiv del af det danske samfund. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner samt møde med Michael Casse, leder af Virksomhedsservice i Jobcenter Tårnby, foreslår administrationen, at der arbejdes på at oprette virksomhedspraktikpladser internt i kommunen fremfor nytteindsats, fordi der her at et større fokus på at opkvalificere borgeren, med det formål at hjælpe ledige ud på arbejdsmarkedet.

  Nytteindsatsen består af udførsel af samfundsnyttige opgaver på offentlige arbejdspladser i en periode på 13 uger. Derudover gives tilbud om nytteindsats med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse, dvs. det primært er borgere, hvor der er tale om langvarigt ledighedsforløb, hvor borgerne ikke medvirker aktivt eller er til rådighed for arbejdsmarkedet. Der kræves altså ikke et specifikt beskæftigelsesfremmende formål med indsatsen.

  Dermed adskiller nyttejobs sig fra eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskudsordningen, som har til

  Oprettelse af virksomhedspraktik

  Virksomhedspraktik varer normalvis 13 uger med mulighed for forlængelse. Virksomhedspraktik afvikles uden lønudgift, det må ikke være konkurrenceforvridende, og der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte medarbejdere på ordinære vilkår og antallet af personer i virksomhedspraktik.

  Rimelighedskravet for virksomhedspraktik er, at der maksimalt må være en person i praktik for hver fem ordinært ansatte. Rimelighedskravet skal sikre, at den ledige opnår erfaring på arbejdsmarkedet i samarbejde med andre (ordinært ansatte).

  Administrationen foreslår, at der kan oprettes op til 10 virksomhedspraktikpladser internt i kommunen, som administrationen vil formidle videre til Virksomhedsservice, der sørger for at matche praktikanten og arbejdspladsen.

  Beskæftigelsesrettede tiltag via Jobcenter Tårnby

  Flygtninge omfattes af et obligatorisk integrationsprogram af tre års varighed, hvor de skal tage imod tilbud om danskundervisning og beskæftigelsesrettede tiltag som f.eks. uddannelsesforløb, virksomhedspraktik, løntilskud m.v. Der laves et integrationsprogram, som Jobcenter Tårnby (Integrationsteam) skal følge op på hver tredje måned. Udover beskæftigelsesrettede tiltag, som følger integrationsprogrammet og iværksættes af Integrationsteamet, så arbejder Virksomhedsservice også mhp. at skabe en vellykket integration på flygtningeområdet. Forvaltningen kan oplyse, at Virksomhedsservice arbejder på følgende tre initiativer:

  1. Oprettelse af Hotline

  2. Overvejelser omkring eventuel etablering af en flygtningegruppe

  3. Deltagelse i møde med Dragør Erhverv

  1. Oprettelse af Hotline

  Hotlinen i Virksomhedsservice i Jobcenter Tårnby oprettes, således at virksomheder, der ønsker at engagere sig i indsatsen for at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, kan kontakte Hotlinen direkte. Hotlinen skal bl.a. hjælpe med spørgsmål som f.eks. omhandler etablering af virksomhedspraktik til flygtninge. Hotlinen opstarter efter sommerferien, og Dragør Kommune skal også have et direkte link til Hotlinen på kommunens hjemmeside.

  2. Eventuel etablering af flygtningegruppe

  Aktuelt er der en drøftelse i gang vedr. en eventuel nedsættelse af en flygtningegruppe i Virksomhedsservice, der skal have flygtninge som fokusområde. Såfremt der nedsættes en flygtningegruppe, skal den også understøtte det tætte samarbejde med Integrationsteamet.

  3. Deltagelse i møde med Dragør Erhverv

  Leder af Virksomhedsservice fra Tårnby vil i samarbejde bed Borger og Socialchef deltage ved det næstkommende møde med Dragør Erhverv for at sikre et stærkt fokus på samarbejdet med lokale virksomheder samt inddrage virksomheder til at bidrage til den gode integration af flygtninge, ved at stille op med løntilskudsordninger og virksomhedspraktikker, da det i høj grad er vejen frem til beskæftigelse og selvforsørgelse.

  Derudover kan forvaltningen oplyse, at Virksomhedsservice har stor fokus på virksomhedssamarbejde, og aktuelt er der indgået virksomhedspartnerskab med bl.a. Hilton Copenhagen Airport ApS og Danske Supermarkeder. I praktikforløbet modtager flygtninge sprogundervisning på arbejdspladsen tre gange om ugen, således at sprogundervisningen også bliver mere erhvervsrettet.

  Case fra Hilton vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  Lov om aktiv socialpolitik.

  Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Sagen udgår.

  Bilag

 • 15
  Konsekvenser af udmøntningen af integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timersregel
  Sagsid.: 16/1924

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler, at der pr. 1. juli 2016 trådte nye regler i kraft for integrationsydelse (opholdskrav for modtagelse af kontanthjælp og ud-dannelseshjælp). Derudover træder nye regler om kontanthjælpsloft og 225-timersregel i kraft pr. 1. oktober 2016.

  Det forventes, at den nye lovgivning vil medføre markante reduktioner i rådighedsbeløbet, og dermed medføre økonomiske udfordringer for borgere f.eks. i forhold til at afholde boligudgiften i deres nuværende bolig m.v.

  Der skal tages stilling til, hvordan administrationen skal håndtere konsekvenserne af udmøntningen af den nye lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal udbetale midlertidige ydelser til udsættelsestruede lejere jf. § 81a i Lov om Aktiv Socialpolitik udover de almene tre til seks måneder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Opholdskrav (Udvidelse af modtagerkredsen for integrations-ydelse)

  Pr. 1. juli 2016 skal alle modtagere eller ansøgere af kontanthjælp og uddannelseshjælp opfylde opholdskravet. Det betyder, at borgere skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Såfremt borgeren ikke opfylder opholdskravet, overgår borgeren til integrationsydelse. Loven omfatter både danske statsborgere og udlændinge. Første udbetaling af integrationsydelse sker pr. 1. juli 2016.

  Eksempelvis vil en enlig uden børn, der er fyldt 30 år, fremover modtage 6.010 kr. før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag 10.968 kr. før skat i kontanthjælp om måneden.

  Et ægtepar, der er fyldt 30 år, med børn vil fremover modtage i alt 16.822 kr. før skat i integrationsydelse mod i dag 29.150 kr. før skat i kontanthjælp om måneden.

  Borgere, der overgår til integrationsydelse kan ansøge om tillæg til integrationsydelsen på op til 1.517 kr., hvis de har bestået Dansk 2 eller tilsvarende eller højere eksamen.

  Derudover skal det fremhæves, at borgere på integrationsydelse også berøres af kontanthjælpsloftet, men fordi integrationsydelsen allerede er reduceret markant, berøres disse borgere kun i mindre omfang.

  Konsekvenser som følge af integrationsydelsen (opholdskravet)

  De nye regler forstærker den allerede eksisterende mangel på billige boliger i Dragør Kommune. Administrationen er i forvejen udfordret i forhold til at kunne anvise billige boliger, og det er især begrænset med handlemuligheder i forhold til at anvise flygtninge til permanente boliger.

  Derudover er der borgere, som på nuværende tidspunkt bor i boliger med et huslejeniveau, der kun er muligt at afholde på en kontanthjælpssats, men som ikke kan afholdes på satsen for integrationsydelse.

  Administrationen vurderer, at nogle borgere vil være i fare for udsættelser, som vil medføre administrative og økonomiske konsekvenser som f.eks. udbetaling af enkeltydelser og midlertidig ydelser jf. § 81a.

  Efter en manuel sagsgennemgang af borgere på integrationsydelse, kan det oplyses, at der på nuværende tidspunkt er fire sager, hvor borgerne ikke vil kunne afholde huslejen. I dette tilfælde kan administrationen bevilge midlertidige ydelser jf. § 81a, i Lov om Aktiv Socialpolitik, i en kortere periode på omkring tre til max. seks måneder. Den midlertidige ydelse skal forebygge, at børnefamilier, socialt udsatte m.v. bliver udsat af deres lejebolig, og udbetales kun hvis det vurderes, at udsættelsen på sigt kan forebygges eller der er udsigt til, at borgeren kan finde en billigere bolig.

  Administrationen foreslår, at på baggrund af den korte varsling af lovændringer i forhold til integrationsydelsen, bør Dragør Kommune anvende muligheden for at give  en midlertidig dispensation af perioden for ydelser jf. § 81a til en periode mellem tre og tolv måneder, da der vil være større sandsynlighed for, at borgeren kan finde en anden bolig inden for tolv måneder.

  Kontanthjælp

  Der lægges et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager for eksempel maksimalt kan modtage af de samlede offentlige ydelser: kontanthjælp, boligstøtte eller særlig støtte. Loftet varierer efter, om man er enlig, gift/samlevende eller forsørger. Såfremt det samlede beløb for

  offentlig forsørgelse overstiger loftet, reduceres der i boligstøtte og særlig støtte. Der reduceres altså ikke i børnerelaterede ydelser eller i selve

  kontanthjælpssatsen.

  For enlige betyder loftet en forskel på 2.500 - 3.800 kr. pr. mdr. afhængig af antallet af børn.

  Ægtepar vil opleve en forskel på 1.500 - 2.300 kr. pr. mdr. afhængig af antal børn.

  Samlevende vil opleve en forskel på 500 - 1.600 kr. pr. mdr. afhængig af antal børn.

  Kontanthjælpsloftet får virkning fra 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye modtagere af ovenstående ydelseskategorier.

  Konsekvenser som følge af kontanthjælpsloft

  Da det er Udbetaling Danmark, der administrerer boligstøtte og særlig støtte, er det også Udbetaling Danmark, der laver individuelle beregning på hver enkel borger, således at der kan vurderes, hvad loftet betyder for den enkelte borger. Det forventes, at kommunerne pr. 15. september 2016 har kendskab til konsekvenserne af udmøntningen af kontanthjælpsloftet. Borgerne vil derfor inden 1. oktober 2016 modtage brev om konsekvenserne af loftet.

  På baggrund af dette er det vanskeligt for administrationen at oplyse, hvor mange der forventes at blive ramt af kontanthjælpsloftet i så stor en grad, at de ikke kan afholde husleje i nuværende bolig.

  Dog er administrationens skøn, på baggrund af sagsgennemgang, at i fire til seks sager, vil borgerne ikke kunne afholde husleje.

  Der henvises til ovenstående procedure jf. § 81a.

  225-timersregel

  225-timersreglen bliver genindført og betyder, at modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp skal dokumentere, at de

  står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer

  inden for et år, såfremt de har modtaget offentlig ydelse i sammenlagt et år. 225 timer svarer til omkring seks ugers fuldtidsarbejde. Såfremt kravet ikke opfyldes reduceres ydelsen.

  Tidligere var det kun ægtepar på kontanthjælp, der skulle stå til rådighed jf. 225-timersreglen, men regeringen udvider hermed målgruppen

  til at omfatte alle inden for ovenstående ydelseskategorier, såfremt de er i stand til at arbejde. Ugifte borgere på SU eller integrationsydelse er undtaget samt borgere med begrænset arbejdsevne.

  For et ægtepar, hvor en eller begge ikke lever op til reglen, reduceres kontanthjælpsydelsen svarende til en person.

  For enlige personer, over 30 år, på kontanthjælp bliver støtten reduceret med 1000 kr. pr. mdr. pr. 1. oktober 2016, såfremt de ikke lever op til kravet.

  Konsekvenser som følge af 225-reglen

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke noget kendskab til antallet af borgere, der vil blive reduceret i ydelsen, fordi Jobcenter Tårnby er i gang med en manuel sagsgennemgang.

  Administrationens skøn er dog, at en del borgere bliver fritaget.

  Ret til fire ugers ferie fremfor fem

  Retten til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skærpes fra fem til fire uger pr. år. Derudover er der et krav om, at der maks. holdes to sammenhængende ugers ferie ud af de fire uger.

  Borgere på integrationsydelse har ikke ret til at holde ferie.

  LOVE/REGLER:

  Folketingets vedtagelse af lovforslag L 113 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love.

  Folketinget vedtagelse af lovforslag L 111 om udvidelse af personkredsen for integrationsydelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for administrationen at beregne de økonomiske konsekvenser forbundet med udbetaling af midlertidige ydelser jf. § 81a, da hver ydelse udbetales efter en konkret og individuel økonomisk vurderingen. Administrationen forventer dog, at udgiften er mindre karekter, men at der vil blive fulgt tæt op budgetrammen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Udbetaling af midlertidige ydelser godkendes med tilføjelse af, at der gives en tilbagemelding til Økonomiudvalget om seks måneder og sagen genbehandles samtidig hermed.

  Bilag

 • 16
  Kvalitetsstandarder genoptræning og vedligeholdende træning § 86
  Sagsid.: 16/388

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 blev sendt i høring på mødet den 9. maj 2016 og fremlægges nu til godkendelse.

  Kvalitetsstandarden skal godkendes en gang årligt af kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter Ældrerådets høringssvar på kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

  Her fremlægges kvalitetsstandarden efter Servicelovens § 86 til drøftelse og af høringssvar og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Kvalitetsstandarden er opdateret og politisk godkendt i Tårnby Kommune i 2016 og er uændret siden sidste godkendelse. Kvalitetsstandarden fremgår af bilag.

  Ældrerådet har afgivet høringssvar, se bilag. Hovedpunkter i Ældrerådets svar med forvaltningens bemærkninger er følgende:

  Ældrerådet ønsker at målsætning om at træning skal være påbegyndt inden 2 uger fra modtagelse af henvisningen, skal være 100 procent opfyldt.

  Administrationen har ikke beregnet de økonomiske konsekvenser af en ændring fra målsætning til krav, som i givet fald skal behandles i budgetprocessen.

  Ældrerådet ønsker at afgørelser sendes skriftligt.

  Administrationen oplyser at afgørelser altid sendes skriftligt og med klagevejledning.

  Ældrerådet ønsker mulighed for fri transport efter visitation. Fri transport til træning vil medføre en budgetudvidelse og vil skulle behandles i budgetprocessen. Administrationen har ikke kendskab til om, der er et behov og har ikke beregnet konsekvenser.

  Ældrerådet har ønsker til arbejdets udførelse, eks. at det udføres af uddannet personale.

  Administrationen oplyser at kompetencekrav og krav om at arbejdet skal udføres forsvarligt mv. følger lovgivningen på området.

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarden for træning under Serviceloens § 86.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen ændringer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet er hørt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 11. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Forslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår, at administrationen beregner de økonomiske konsekvenser af, at genoptræning/vedligeholdelsestræning igangsættes indenfor 2 uger og at det estimeres hvad transport efter behov udgør.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+V)

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  SFO mål og indholdsbeskrivelser med høringssvar
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i Dragør. Mål og indholdsbeskrivelserne har nu været i høring hos skolebestyrelserne og udvalget skal tage stilling til sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender SFO mål og indholdsbeskrivelser med de foreslåede ændringer/tilføjelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede den 11. maj 2016 at sende mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i høring hos skolebestyrelserne. Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser, som begge bakker op om mål og indholdsbeskrivelserne.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. Skolebestyrelsen på Dragør Skole bakker op om forslaget til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO og har ikke yderligere bemærkninger.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1. Der ønskes klarere formuleringer i forbindelse med evalueringer, således at disse gøres mere målbare.
  1. Foreslår at ændre overskriften ”dokumentation og evaluering” til ”metode og evaluering”.
  1. Forslag til ændring af tekst fra ”vi kan lave samtaler med børn” til ”børnene bliver i stand til at deltage i samtaler om deres aktiviteter”.
  1. Ønsker at samarbejdet vedrørende 1. maj børn starter tidligere.
  1. Ønsker en uddybelse af billeddokumentation til internt brug.
  1. Savner indhold i forhold til evaluering af inklusion.

  Administrationen har konsulteret de pædagogiske afdelingsledere for St. Maglebys SFO’er og har følgende bemærkninger:

  Ad. 1 + 6 Indsatsen evalueres i forbindelse med formuleringen af en kommende mål og indholdsplan. Her vil effekten af de nye tiltag, der er iværksat i perioden blive gennemgået.

  Ad. 2 + 3 Enig i ændringen af tekst.

  Ad. 4 På nuværende tidspunkt er projektet ”Den røde Tråd – styrkelse af overgange fra børnehave til skole” i gang, som afslutningsvis vil ende ud med en rapport med forslag til styrkelse af overgangene. Nogle af delprojekterne i ”Den røde tråd” omhandler bl.a. et tidligere samarbejde på tværs, men i forhold til at ændre i mål og indholdsbeskrivelserne afventes projektets afslutning.

  Ad. 5 Forslag til tilføjelse: ”Billeddokumentation benyttes til internt brug til samtaler med børnene omkring hverdagen og aktiviteter. Vi understøtter den fælles hukommelse og oplevelser, fortæller den fælles historie, som arbejdet med bl.a. relationer og inklusion er bygget op om.

  Vi fotograferer, printer og hænger billeder op. Vi taler med børnene. Børnene taler med hinanden og når forældrene kommer, kan de bruge billederne til at tale sammen om dagens oplevelser.”

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4 – Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Et enigt udvalg ønsker at punkt 2 + 3 fra Store Magleby skole indarbejdes.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Skolernes udearealer
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bad på sit møde den 8. juni 2016 administrationen om at genfremsætte sagen om skolernes udearealer i august med henblik på, at det vurderes om der også er et behov på Dragør Skole Syd og i hvilket omfang. Samtidig fremlægges forslag til en mindre udgift til ekstern rådgiver end det foreslåede.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en rådgivende undersøgelse af udearealerne

  2.

  at

  Alle skolematrikler indgår i undersøgelsen af deres udearealer, dog vil undersøgelsen ikke indeholde tekniske undersøgelser.

  3.

  at

  bevillinger til projektet samles under et budgetpunkt i ”Skolernes udearealer”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolernes udearealer

  I juni 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget helhedsplanen for skolernes udearealer til efterretning. Planens formål var at give input til, hvordan det kunne være muligt at udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer, for at skabe bedre muligheder for en varieret skoledag hvor bevægelse indgår. Derudover er det også ønsket at tænke dette sammen med ambitionen om at være en ”åben skole”, der kan skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen, herunder ved at inkludere en multibane. Planen var udarbejdet på et overordnet niveau med vægt på at afdække forventningerne blandt brugerne.

  Administrationen foreslår at frigive 500.000 kr. til første fase som omhandler projektudarbejdelse på de tre skolematrikler i kommunen. Da rammen er mindre end den først forslåede ramme vil disse undersøgelser ikke indeholde tekniske undersøgelser, da de vil blive udskudt til en eventuel projektering. Projektforslaget vil blive fremlagt til BFKU i efteråret 2016 til godkendelse før udarbejdelse af udbud.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er bevilget følgende midler til udvikling af ”Skolernes udearealer” og ”miniarena” på budget 2016-19.

  -  Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

     2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  -  Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

     15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

     2015 til 2016).

  -  Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

     år fra 2014 til 2020)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Ændringsforslag fra Liste T til ad. 1:

  Der indhentes tre tilbud på rådgivning og tekniske undersøgelser af udearealer med efterfølgende politisk godkendelse af valg af rådgiver.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2+3.

  Godkendt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-3

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til udvalg.

  For stemte: 7 (I+O+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+C+V)

  Undlod at stemme 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Liste T genfremsatte forslag fra ØU:

  Der indhentes tre tilbud på rådgivning og tekniske undersøgelser af udearealer med efterfølgende politisk godkendelse af valg af rådgiver.

  For stemte: 5 (I+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 13 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (I+Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 3:

  For stemte: 13 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (I+Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:
  Liste T finder processen med forbedring af skolernes udearealer kritisabel. Først bruges mange penge på at indhente inspiration; så skal der nu bruges mange penge på projektbeskrivelser; sluttelig skal der laves udbud på projekterne. Det kan gøres billigere og bedre ved at forvaltningen selv udbyder både projektbeskrivelse og udmøntning.

 • 19
  Styrelsesvedtægt på skoleområdet, august 16
  Sagsid.: 14/2086

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler styrelsesvedtægter på skoleområdet. Udvalget skal tage stilling til om styrelsesvedtægterne skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender styrelsesvedtægten,  

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på sit møde den 8. juni at udsætte sagen med henblik på, at administrationen yderligere belyser sagen.

  Administrationen påpegede i sidste sagsfremstilling, at styrelsesvedtægten blev konsekvensrettet for korrektur heriblandt at fjerne ordet ”fremadrettet” i § 6 samt at afdelingslederens med særligt ansvar for SFO omtales som pædagogisk afdelingsleder for indskolingen i bilag 6. Efterfølgende har administrationen foretaget yderligere konsekvensrettelser, blandt andet:

  • Repræsentanter fra lokale erhvervsliv, ungdomsskoleuddannelser eller foreninger har stemmeret og en funktionsperiode på 1 år.
  • Tilføjelse af, at dagsordenen fastsættes i samarbejde med skolelederen i § 4 stk. 3.
  • Bilag 4.2 opdatering af skolelederens funktioner
  • Bilag 4.9 at ferieplanen senest besluttes i november.

  Se eventuelt vedlagte styrelsesvedtægt.

  For yderligere belysning af hørringssvarene, fremhæves her de væsentligste punkter igen med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. § 5 ønskes tilføjet, at det udelukkende er på den relevante skoles hjemmeside, at referater offentliggøres.

  2. § 6 fjernelse af ordet ”fremadrettet”.

  3. Bilag 4 afsnit 4.2. Følgende tilføjes:

  a. Skolelederen ansætter og afskediger skolens øvrige personale

  b. Skoleleder kan indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid indenfor skolens budget

  c. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  4. Bilag 4 afsnit 4.3 tilføjelse af at fritidsklubbens medarbejdere indgår i den understøttende undervisning på mellemtrinet.

  5. Bilag 4 afsnit 4.6 rettelse af klasselærer til kontaktlærer.

  6. Ønsker en omskrivning af afsnittet om skolefritidsordninger.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1, 2 og 5 Som en del af konsekvensrettelsen er disse blevet rettet, se vedlagte styrelsesvedtægt.

  Ad. 4 Administrationen foreslår at dette konsekvensrettes.

  Ad. 6 Administrationen er ikke enig i, at afsnittet bør omskrives da styrelsesvedtægten ikke skal have en sådan detaljeringsgrad.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1.

  § 1 ønskes uddybet, at repræsentanter fra erhvervsliv/foreningsliv ikke erstatter forældrerepræsentanter.

  2.

  § 1 stk. 3 ønsker en tilføjelse af, at øvrige afdelingsledere kan deltage efter aftale med skolebestyrelsen.

  3.

  Ønsker at reglerne om skolebestyrelsesvalg er beskrevet i et særskilt bilag.

  4.

  § 4 stk. 1 tilføjelse af ”Forholdene omkring indkaldelse til ekstra-ordinære møder beskrives i en forretningsorden. Herunder beskrives også varsler for mødets afholdelse”.

  5.

  § 4 stk. 9 tilføjelse af ”Det er formanden, eller et flertal af medlemmerne, der afgør, hvem der inviteres”.

  6.

  Bilag 4 afsnit 4 tilføjelse af ”Den understøttende undervisning udgør den del af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når der er afsat tid til undervisning i fagene og pauser”.

  7.

  Bilag 4 afsnit 10 tilføjelse af bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

  8.

  Bilag 5 afsnit 5 tilføjelse af ”Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste”.

  9.

  Ønsker tilføjelse vedrørende skolebestyrelsesvalg.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1 Da det fremgår af styrelsesvedtægten, at det er muligt for Kommunalbestyrelsen at udpege to pladser til repræsentanter for erhvervsliv/foreningsliv ser administrationen det ikke nødvendigt at uddybe at disse ikke erstatter forældrerepræsentanter.

  Ad. 3 + 9 Der efterstås et arbejde med udarbejdelse af nye valgregler. Disse forventes at blive præsenteret for udvalget i november, da administrationen ønsker at inddrage skolebestyrelserne i udarbejdelsen af nye valgregler.

  Ad. 4 Bestyrelsen udarbejder selv deres forretningsorden.

  Ad. 7 Administrationen foreslår at det nuværende bilag 4 afsnit 10 omskrives, således at det er den gældende bekendtgørelse for pædagogiske læringscentre, der fremgår – se vedlagte styrelsesvedtægt.

  Ad. 8 Af bilag 5.5 fremgår det, at supplerende undervisning eller anden faglig støtte tilbydes i henhold til Folkeskolelovens § 5 stk. 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV foreslår, at styrelsesvedtægten godkendes med tilføjelse af at pkt. 4 i Dragør skoles høringssvar indarbejdes, at regler for valghandling udarbejdes i et samspil med skolebestyrelser, samt afsnit om pædagogiske læringscentre konsekvensrettes.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Liste T foreslår, at bilag 4 afsnit 4.2 tilføjes: A. Skolelederen ansætter og afskediger skolens øvrige personale. B. Indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid inden for skolens budget. C. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A Ole Svendsen)+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A Allan Holst)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At paragraf 14 stk 2 – minimumshøringsfristen ændres fra 14 dage til 3 uger

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Ad 3.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Anbefalingen fra ØU (ad 1 og 3):

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra liste T:

  Liste T foreslår, at bilag 4 afsnit 4.2 tilføjes: A. Indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid inden for skolens budget. B. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  For stemte:             4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))       

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)    

  Undlod at stemme:   1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Bilag

 • 20
  12 måneders opkrævning af daginstitutionstakst
  Sagsid.: 16/1923

  RESUMÉ:

  Januar 2016 trådte de nye regler for økonomisk fripladstilskud i kraft. En væsentlig ændring er, at det økonomiske fripladstilskud genberegnes hver måned. Det har økonomisk betydning for de borgere, der får feriepenge udbetalt.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at udvalget godkender, at taksten for dagtilbud opkræves med 12 rater årligt fra januar 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Januar 2016 trådte de nye regler for økonomisk fripladstilskud i kraft. En væsentlig ændring er, at det økonomiske fripladstilskud genberegnes hver måned.

  Borgere, der får feriepenge udbetalt i april/maj, får reguleret det økonomiske fripladstilskud på baggrund i indtægten i april/maj plus feriepengene.

  Det betyder, at borgerne betaler op mod fuld institutionstakst i den pågældende måned.

  I juli, hvor de fleste holder ferie, har borgeren ferie uden løn, feriepengene, der blev indregnet som indtægt i april/maj, er til udbetaling i juli.

  Da juli er opkrævningsfri, sker der ikke en regulering af det økonomiske fripladstilskud.

  Det betyder, at borgeren havde den fulde udgift i april/maj, men ikke opnår økonomisk fripladstilskud i juli, trods borgeren ikke har en indtægt i juli, da den blev indregnet i april/maj.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at taksten for dagtilbud opkræves med 12 rater årligt fra januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

 • 21
  Prioritering af legepladspulje
  Sagsid.: 15/421

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2016 bevilget 250.000,- til renovering og fornyelse af daginstitutionernes legepladser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til genopretning af Høgevængets integrerede institutions legepladser, og at bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget legepladsrapporter for samtlige dagtilbud fra Legepladseftersynet ved Knud Birkedal Nielsen. Legepladsrapporterne anvender farvemarkører, der indikerer risikovurdering i tre niveauer: små/ingen fejl, reparation kan vente og repareres snarest.

  I prioriteringen af ressourcerne indstiller administrationen, at første prioritet er udbedringer af sikkerhedsrisici med efterfølgende prioritering af genopretning. Er der herefter midler tilbage, tager forvaltningen initiativ til møde med lederne om prioritering af fornyelse på legepladserne.

  Der er seks dagtilbud, der har i alt 16 risikomarkerede områder, der skal udbedres snarest.

  De fire af markeringerne er umiddelbart til at udbedre ved fx at fjerne eller udskifte klatretov. Derudover er der en del af udbedringerne, som kan udbedres af Dragør Kommunes medarbejdere.

  Dragør Menighedsbørnehave og Høgevænget har hovedparten af de risikobetonede markeringer med fire og fem røde markeringer. I Dragør menighedsbørnehave er der taget hånd om de fleste af de risikomarkerede områder.

  Det er derfor administrationens anbefaling, at de 250.000,- der er afsat i anlægsbudgettet til legepladser på dagtilbudsområdet prioriteres til Høgevænget.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat et anlægsbudget på 250.000 i 2016.

  Herudover er der afsat yderligere 500.000 kr. i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker et overslag på forskellige modeller for etablering af mobilvideoovervågning samt

  omfanget af hærværk.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 22
  Forslag fra ACOV - Hospitalsbus
  Sagsid.: 16/2292

  SAGSFREMSTILLING:

  ACOV har anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Forslag til beslutningspunkt fra ACOV på ØU:

  Dragør stiller sig positiv overfor en eventuel medfinansiering af en regional hospitalsbus fra Dragør Station til Hvidovre Hospital via Amager Hospital under forudsætning af, at der stoppes ved metroen i lufthavnen undervejs.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Godkendt.

 • 23
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 24
  Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo juni 2016
  Sagsid.: 16/788

  RESUMÉ:

  Likviditeten ultimo juni 2016 var på 126,8 mio. kr. Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre 128,8 mio. kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo juni 2016 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten ultimo juni 2016 var på 126,8 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 172,1 mio. kr. ultimo juni 2016.

  Graf kan ses i vedlagte bilag.

  Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre

  128,8 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel vil ifølge prognosen udgøre 195,9 mio. kr. pr. 31. december 2016.

  Budget 2016 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens

  kassebeholdning på 54,6 mio. kr. Provenuet for salg af Vierdiget er ind-regnet i likviditeten ultimo 2015.

  Efterfølgende beslutninger, der er truffet politisk, er indeholdt i den op-daterede status på likviditeten.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 25
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Hvilken aktivering er de i gang med – eksempelvis praktik m.m.

  • Hvor mange er kommet i beskæftigelse?

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Administrationen ønsker at understrege, at oversigten over beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede, der er aktuelt pr. medio juli 2016.

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet fremadrettet præsenteres en gang i kvartalet. 

  Derudover skal administrationen understrege, at oversigt over ydelser, som flygtninge modtager, ikke længere vedlægges, da alle flygtninge overgår til integrationsydelse pr. 1. juli 2016.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 26
  Eventuelt
  Sagsid.: