Skip navigationen

Referat

Torsdag den 08. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Der optages et nyt punkt på dagsordenen om reduktioner i driften på natbuslinje 81N. Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  1. behandling af budget 2017-2020
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de kommende 3 år.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2017-2020, som danner grundlag for budgetforslaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
  2. at administrationen bemyndiges til at foretage de i sagen skitserede tekniske korrektioner, når disse foreligger

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2017-2020, med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2017-2020. Indtægtssiden er indregnet på baggrund af KL’s modeller.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2017-2020 følgende budgetforslag:

  I mio. kr. (2017-prisniveau)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Driftsudgifter

  785,7

  797,0

  812,8

  830,3

  Indtægter

  -812,5

  -831,6

  -861,4

  -890,6

  Ordinær drift i alt

  -26,8

  -34,6

  -48,6

  -60,3

  Anlægsudgifter

  36,1

  47,4

  29,7

  10,6

  Skattefinansieret område i alt

  9,3

  12,8

  -18,9

  -49,7

  Lån og øvrige finansforskydninger

  11,0

  13,2

  15,9

  14,4

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  20,3

  26,1

  -3,1

  -35,3

  Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

  + = Udgift, - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 20,3 mio. kr. i 2017, 26,1 mio. kr. i 2018, og en kasseforbedring på 3,1 mio. kr. i 2019 og 35,3 mio. kr. i 2020.

  I forhold til servicerammen og anlægsrammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2017-2020 således:

  I mio. kr.

  Teknisk

  budget

  Mål

  Difference

  Serviceramme

  635,5

  622,2

  13,3

  Anlægsramme

  36,1

  40,4

  -4,3

  Driftsudgifter

  Budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2016. Derefter er budgettet korrigeret for Lov- og cirkulæreprogrammet, Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning, demografiudviklingen, beslutninger i kommunalbestyrelsen samt økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Indtægter

  I budgetforslag 2017-2020 er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget for 2017-2020 er der ikke budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2016, dog er dækningsafgiften på forretningsejendomme med henvisning til budgetvedtagelsen for budget 2014-2017 nedsat til 9,0 promille i 2017 og 8,5 promille i 2018 og frem.

  Anlæg

  Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i den reviderede anlægsplan. I forhold til det vedtagne budget 2016-2019 er anlægsplanen korrigeret med flytning af rådighedsbeløb til svømmehallen mellem årene – ændringerne går i 0 på tværs af årene, flytning af rådighedsbeløb til Hollænderhallen fra 2018 til 2019, samt indsat rådighedsbeløb i 2020 ud fra en administrativ vurdering af, hvilke projekter der er fortløbende.

  Tekniske korrektioner

  Der udestår som nævnt på budgetseminaret den 29.-30. august 2016 stadig enkelte udeståender i forhold til det endelige tekniske budget. De vedrører endeligt budget for Eventyrhuset (privat institution), medfinansiering og eventuelle berigtigelser.

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober, vil bestå af 1. behandlingsforlaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen samt de tekniske korrektioner der udestår.

  Som uddybende materiale og bilag til sagen ligger budgetmappen for 2017-2020 tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes sendt til Kommunalbestyrelsen, samt indkomne høringssvar, der er vedlagt denne sag som bilag.

  Den videre proces

  Budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2017 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015. Tidsfristen for de politiske forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er den 20. september 2016.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016

  2. behandling:

  Økonomiudvalget den 29. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august. Høringssvarene er fremsendt på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer, samt vedlagt sagen som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Ad 1 og 2

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (T+ Jens Passarge (Løsgænger)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at et teknisk budget bør tage udgangspunkt i realiserede tal. Med dette som udgangspunkt bør alle forøgelser af det tekniske budget udover pris- og lønstigninger godkendes politisk. Ligeledes bør forvaltningen fremlægge korrigerende handlinger for alle poster, der er steget mere end 5 % på 12 måneder.

  Liste T ønsker ikke at godkende et teknisk budget, der tager udgangspunkt i et budget. Det vil alt andet lige altid give et teknisk budget, der på samtlige poster vil stige.

  Bilag

 • 2
  Anlægsregnskab ESCO 2010-2013
  Sagsid.: 16/1160

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab ESCO bygninger 2010 – 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab ESCO 2010 – 2013 vedr. energiforbedringer i kommunale ejendomme godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  ESCO bygninger 2010 – 2013

  Samlet anlægsbevilling: 18.228.200 kr.

  Anlægsudgift: 16.336.202 kr.

  Mindre udgift: 1.891.998 kr.

  Overførsel til andet projekt: 1.500.000 kr.

  Mindreudgift: 391.998 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 16.336.202 kr., hvilket er 1.891.998 kr. mindre end bevilget. Der er i ESCO projektet afsat 1.500.000 kr. til isolering af Hollænderhallens klimaskærm, og beløbet indgår som en del af projekt modernisering af Hollænderhallen jf. frigivelse af 23.04.2013. Restbeløb til kassen udgør således 391.998 kr.

  Anlægsbevillingen er lånefinansieret, og de opnåede energibesparelser finansierer lånene. Energirenoveringerne i kommunens bygninger i perioden 2010 -2013 har primært omfattet varme-, ventilations- og belysningsanlæg samt efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer.

  Den årlige energibesparelse i 2013 i forhold til 2009 er beregnet til ca. 2 mio. kr., hvilket er en reduktion af energiudgiften på ca. 20 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse-og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførsel til projekt modernisering af Hollænderhallen: 1.500.000 kr.

  Mindreudgift til kassen: 391.998 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 3
  Anlægsregnskab for kunstgræsbane
  Sagsid.: 16/2416

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af kunstgræsbane ved Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for kunstgræsbane godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for anlægsbevillig til anlæg af kunstgræsbane.

  Samlet anlægsbevilling: 5.178.000 kr.

  Anlægsudgift: 5.074.648 kr.

  Mindre udgift: 103.352 kr.

  Indtægter i form af donation fra boldklubben: 1.858.148 kr.

  Fondsmoms til staten: 262.500 kr.

  Mindreforbrug: 1.699.000 kr.

  Bevilling reduceret ifm budget2016,

  jf budgetaftalen: 1.200.000 kr.

  Til kassen   499.000 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 5.074.648 kr., hvilket er 103.352 kr. mindre end bevillingen. Der er modtaget kontante donationer på i alt 1.858.148 kr., og der er afholdt fondsmoms på i alt 262.500 kr. til staten. Dragør Kommunes samlede andel til projektet er på i alt 3.216.500 kr.

  Projektet er gennemført som et fællesprojekt mellem Dragør Kommune og Dragør Boldklub som bl.a. har opnået donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Entreprenør Kjær & Lassen A/S. Herudover har leverandøren af kunstgræsbanen doneret måltavlen.

  I budgettet for 2016-2019 er anlægsbevillingen reduceret med 1.200.000 kr. Der er således en samlet mindreforbrug på i alt 499.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreudgift til kassen: 499.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 4
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2012
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2012.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2012 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2012:

  Anlægsbevilling: 3.141.500 kr.

  Anlægsudgift: 3.167.175 kr.

  Merforbrug: 25.675 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.167.175 kr. hvilket er 25.675 kr. mere end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og slidlag på følgende veje i Dragør Kommune: Møllegade, Fælledvej mellem Bachersmindevej og Søvej, Fasanvænget mellem Møllevej og Stærevænget, Duevænget og Stærevænget nord for Fasanvænget samt D B Dirchsens Alle nord for Ndr Dragørvej.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbrug fra kassen: -25.675 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 5
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2013
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2013 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2013:

  Anlægsbevilling: 2.610.927 kr.

  Anlægsudgift: 2.511.909 kr.

  Mindre forbrug: 99.018 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.511.909 kr., hvilket er 99.018 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og asfaltslidlag på Strandjægervej, Øresunds Alle mellem Løkkevej og Dagmarsvej, cykelstien på Banestien, del af Wiedersvej og Batterivej ved Batterisøen samt Prins Knuds Dæmning.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 99.018 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 6
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2014
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2014.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2014:

  Anlægsbevilling: 2.092.400 kr.

  Anlægsudgift: 2.086.490 kr.

  Mindre forbrug: 5.910 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.086.490 kr., hvilket er 5.910 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og asfaltslidlag på følgende veje i Dragør Kommune: Jægervej mellem Fasanvænget og Lundevej, Stubvænget, Skyttevænget og del af Færgevej/havnearealet.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 5.910 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 7
  Anlægsregnskab Omlægning af Færgearealet
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Omlægning af Færgearealet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Omlægning af Færgearealet godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Omlægning af Færgearealet:

  Anlægsbevilling: 2.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 1.999.797 kr.

  Mindreforbrug: 203 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.999.797 kr., hvilket er 203 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 203 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 8
  Dragør Havn - Frigivelse til renovering af toiletter og bade
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til renovering og udbygning af sejlertoiletter og bade beliggende Gammel Havn 2. Det drejer sig om 1.075.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. for 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.075.000 kr. til at gennemføre totalrenovering af sejlertoiletter og bade på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget afsat 2.5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019, til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Renovering af toiletter og bade er et af de anlægsprojekter som der er afsat midler af til i budgettet.

  Toiletter og bade på Gammel havn 2 bliver primært benyttet af sejlere samt gæstesejlere. Faciliteterne fremstår slidte og i deres oprindelige stand. Samtidig er der et øget behov for flere toiletter og bade.

  Toiletterne totalrenoveres og den eksisterende indretning ændres. Dette gøres for at skabe plads til et ekstra bad og toilet på dametoilettet samt et ekstra bad på herretoilettet. Der uføres nye tekniske installationer i alle rum og alle overflader renoveres. Al sanitet og tilbehør skiftes så toiletterne efter renoveringen fremstår tidssvarende.

  Projektet er udbudt og der er indhentet tilbud fra 3 entreprenører. Renoveringen af toiletterne forventes at starte op i oktober 2016 og afsluttet i januar 2017 således at projektet er gennemført inden sejler sæson 2017 opstarter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2016 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Godkendt.

 • 9
  Vedtagelse af trafiksikkerhedsplan
  Sagsid.: 15/134

  RESUMÉ:

  Trafiksikkerhedsplanen skal vedtages. Den er udarbejdet på baggrund af omfattende borgerinddragelse samt diverse trafikanalyser. Den samlede plan har været udsendt i fire ugers offentlig høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Trafiksikkerhedsplan ”Trafiksikker i Dragør” med bilag vedtages.

  2.

  at

  nyt kapitel med ”Resultater fra høringsfasen” indarbejdes i den endelige trafiksikkerhedsplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet i maj 2016 at forslag til trafiksikkerhedsplan ’Trafiksikker i Dragør’ skulle udsendes i fire ugers høring. Der er indkommet 30 høringssvar.

  De 30 høringssvar ændrer ikke på den generelle status for trafiksikkerheden i Dragør, og derved ikke på planens konklusioner og anbefalinger. Status for trafiksikkerhed er blandt andet skabt med hjælp fra over 500 borgere og 1000 udpegninger på kort. Kortfattet status for trafiksikkerheden i Kommunen er:

  • Generel stor sikkerhed
  • Generel stor tryghed
  • Ønske om max 40 km/t i boligområder
  • Ønske om flere tiltag for cyklister
  • Ønske om mere tryghed for skolebørn
  • Enkelte kryds og ulovligt parkerede biler gør folk utrygge

  Resultater fra høringen

  De 30 høringssvar afslører en meget bred vifte af udfordringer og bekymringer. Der er særligt fire trafikale udfordringer, som har stor opbakning blandt de 30 høringssvar.

  Forvaltningen foreslår derfor, at trafiksikkerhedsplanen godkendes med tilføjelse af et ekstra kapitel ”Resultater fra høring”. Her vil de fire trafikale udfordringer fra høringen beskrives kort med følgende handlinger:

  • Fodgængerovergangen ved Ndr Dragørvej

  Høringssvarene handler om frygt for skolebørns og voksnes færdsel i fodgængerovergangen. Problemet er, at biler ikke stopper ved fodgængerovergangen, kører for stærkt eller overhaler hinanden i fodgængerovergangen. Borgerne har forskellige idéer til løsninger, hvor der blandt andet indgår flytning af fodgængerovergang og busstop, omlægning af kørselsretninger i området, etablering af bump, lysregulering med tryk, stitunnel mv.

  Denne udfordring er muligvis større end først antaget. Det kan være at udpegningerne i tidligere borgerinddragelse har været spredt ud på forskellige lokaliteter, hvor de i stedet kan være udtryk for ét samlet problem med sikkerhed for bløde trafikanter i området. Derfor vil forvaltningen udarbejde økonomisk overslag for en løsning, som kan indgå i budgetbehandling i 2017.

  • Krydset Krudttårnsvej/Møllevej
   Høringssvarene handler om dårlig oversigt og et gadespejl, som forværrer situationen. Flere høringssvar påpeger, at løsningen med at forlægge krydset ca.5 meter mod syd ikke er tilstrækkeligt. Borgerne har forskellige idéer til løsninger, hvor der blandt andet indgår ændring af forkørselsret, fodgængerovergang, trafiklys, rundkørsel mv.

  Der er udarbejdet økonomisk overslag til udarbejdelse og implementering af løsning, som indgår i budgetforhandlingen i efteråret 2016.

  • Ulovlig parkering og manglende oversigt Vestgrønningen
   Høringssvarene handler om ulovlig parkering, som giver dårlig oversigt på Vestgrønningen. Dette er særlig farligt for skolebørn og cyklister. Høringssvarene peger på løsninger med nedsættelse af hastighed på Vestgrønningen, andre parkeringsløsninger fx med belægning og bede, fuldt optrukne gule striber og bedre skiltning.

  Denne udfordring var også stor i den tidligere borgerinddragelse. Forvaltningen vil derfor udarbejde økonomisk overslag, som kan indgå i budgetbehandling i 2017.

  • Generel bekymring om for høj hastighed på forskellige lokaliteter
   Mange høringssvar omhandler for høj hastighed på forskellige strækninger og borgerne er bekymrede for sikkerheden. Udfordringen med høj hastighed fyldte også meget i den tidligere borgerinddragelse, hvor mange strækninger også er udpegede.

  For høj hastighed er en politiopgave, som dog har kommunens bevågenhed. Kommunen følger politiets arbejde, laver anlægstiltag, bestiller fartmålinger samt opsætter ”din fart”-tavler.

  Endelig har ældrerådet foreslået en fælles gennemgang af lyskryds for at sikre tid til overgang for ældre, og forvaltningen vil arrangere dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler i budget 2016-19 til trafiksikkerhedsprojekter, men administrationen har udarbejdet to A-skemaer for trafiksikkerhedsprojekter til brug for budget 2017. Det drejer sig om:

  - A-skema for forbedring af krydset Møllevej/Krudttårnsvej

  - A-skema for flere trafiksikkerhedsprojekter prioriteret efter projektlisten fra trafiksikkerhedsplanen (projektlisten med størst effekt i forhold til omkostninger)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der blev i 2015 gennemført en digital borgerundersøgelse og et åbent hus arrangement om trafikanternes tryghed og sikkerhed. Over 500 mennesker deltog i undersøgelsen, og udpegede over 1000 steder på kort. Viden fra borgerundersøgelsen 2015 har suppleret eksisterende viden i kommunen.

  Derudover er der gennemført en fire ugers høring af forslag til ” Trafiksikker i Dragør” med annoncering på hjemmeside og i pressen.

  Forvaltningen har i høringsperioden afholdt et uformelt høringsmøde med de trafikansvarlige på skolerne.

  Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige plan forventer administrationen at lægge det endelige materiale på kommunens hjemmeside og uddele trykte eksemplarer fx i borgerservice.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Trafiksikkerhedsplanen indordner sig trafikpolitikken i Kommuneplanrevision 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB, med fokus på høringssvar nr. 14 (cyklister ved D.B. Dirchsens Alle og Nordre Strandvej).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Ændringsforslag fra V:

  At den oprindelige indstilling fra forvaltningen godkendes.

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Orientering om status på midlertidig boligplacering - flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/2512

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede i august 2016 en sag om mandat for administrationen til – ved behov – at indgå lejeaftaler om villaer/lejligheder til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Efter sagens behandling i Kommunalbestyrelsen har direktionen tilkendegivet at ville give Økonomiudvalget en status på den midlertidige boligplacering.

  Denne sag indeholder den forudsatte status pr. 1. september 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nedenfor gives status pr. 1. september 2016 på hvor mange personer der er midlertidigt boligplaceret og hvor.

  Der angives aktuel status på ledig kapacitet på de enkelte lokaliteter.

  Ejendommen Aghtsvej 10:

  Ejendomme kan rumme i alt 4 personer, og pr. 1. september 2016 er kapaciteten fuldt udnyttet.

  Ejendommen Harevænget 8:

  Ejendommen kan rumme i alt 5 personer.

  Pr. 1. september 2016 er 4 personer midlertidigt boligplaceret dér, og der er således ét ledigt værelse.

  Ejendommen Rødtjørnen:

  Ejendommen Rødtjørnen kan rumme i alt 17 personer, og der er aktuelt foretaget midlertidig boligplacering af 16 personer på stedet.

  Der er ét ledigt værelse pr. 1. september 2016.

  Boligpavilloner ved Hollænderhallen:

  Ved Hollænderhallen er opsat 25 boligpavilloner, idet én dog er indrettet til vaskeri.

  Der er dermed en kapacitet på i alt 24 boligpavilloner.

  Heraf er 12 beboede pr. 1. september 2016, og dermed er der en ledig kapacitet på 12 boligpavilloner.

  Pr. 1. september 2016 er der således en samlet ledig kapacitet på 14 enkeltværelser/boligpavilloner hvor der kan ske midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Det er oplyst, at kommunen pr. 1. oktober 2016 modtager yderligere 4 personer som skal boligplaceres. Det betyder samtidig, at 40 ud af kommunens 50 boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge er udnyttet. Dette svarer til, at godt ¾ af boligerne er udnyttet.

  Forvaltningen har tidligere fremlagt sager om midlertidig boligplacering af flygtninge, herunder om muligheden for leje og køb af ejendomme, leje af yderligere boligpavilloner m.m.

  Forvaltningen har dog ikke på nuværende tidspunkt politisk mandat til at foretage sig yderligere i forhold midlertidig boligplacering på flygtningeområdet.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Til efterretning.

 • 11
  Forslag fra A - Forslag til boligplaceringmuligheder
  Sagsid.: 16/2491

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 26. august 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Henset til KB"s behandling den 25. august 2016 vedr. boligplacering af flygtninge, skal A bede om, at der i første kommende ØU møde sættes en sag på med forvaltningens forslag til boligplaceringsmuligheder.

  Jeg mener ikke KB"s beslutning den 25. august 2016 afdækkede hvilke handlemuligheder forvaltningen har for boligplacering. Beslutningen indeholde alene en bestemmelse om, at naboer og genboer skal høres. Men uden konkrete forslag om boligplacering, mener jeg ikke vi kan udpege hvilke naboer og genboer, der faktisk skal høres.

  Konkret foreslår jeg,

  - at boligplacering indtil videre sker i pavillonerne ved Hollænderhallen og Sydstranden, samt i de lejemål, der allerede er indgået.

  - at anden boligplacering kan ske når 3/4 af pavillonerne er anvendt

  - at forvaltningen fremlægger konkrete forslag til lejemål, som kan indeholdes inden for den fastsatte økonomiske ramme

  - at lejemål i privatejede parcelhuse indgås for maksimalt 2 år

  - at ØU hver måned orienteres om det forventede boligplaceringsbehov med henblik på stillingtagen til boligplaceringsmuligheder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår at sagen fra KB den 25. august 2016 genoptages mhp. fornyet politisk behandling mhp. beslutning om boligplaceringer.

  For stemte:

  6 (A+C+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt.

 • 12
  Reduktioner i driften på natbuslinje 81A
  Sagsid.: 16/2641

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget den 8. september 2016 var der i udvalget enighed om, at optage et forslag fra A på dagsordenen.

  Forslag fra A:

  A anbefaler, at KB tilskriver Regionen Hovedstaden om, at reduktioner i driften på natbuslinjen 81A vil have særlig negativ betydning for Dragørs borgere, idet der til Dragør ikke er alternative transportmuligheder, herunder S-tog og Metro.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Godkendt.

 • 13
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren orienterede om seminar vedrørende kommunal udligning.

 • 14
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen

  udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Ældre- og Sundhedsministeriet har godkendt Dragør Kommunes udmøntning af 3,048 mio. kr. i værdighedsmidler i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i juni 2016 behandlet udmøntningen af velfærdspuljen. Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet den 9. juni 2016.

  Ældre- og Sundhedsministeriet har i august 2016 godkendt Dragør Kommunes redegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje og plan for udmøntning af 3,048 mio. kr. i 2016.

  Ministeriet har godkendt at midlerne bliver anvendt til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning i forhold til øget rengøring og bad, hovedrengøring, velfærdsteknologi samt frivilligt socialt arbejde i forhold til hjernetræning.

  Ministeriet godkendte ikke beslutningen om at anvende værdighedspuljemidlerne til havearbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilsagn om 3,048 mio. kr. øremørket til udmøntning af velfærdspolitikken. I 2016 vil 1,789 mio kr. blive anvendt til løn til medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse: Referat fra styringsdialogmøde 2016 med Strandparken
  Sagsid.: 16/1359

  RESUMÉ:

  Referatet fra det årlige styringsdialogmøde med Strandparken fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har afholdt styringsdialogmøde med Strandparken, og referatet fremlægges i sin helhed som bilag til denne sag til orientering for Økonomiudvalget.

  I overskriftsform kan oplyses, at følgende blev drøftet/konkluderet på mødet:

  Økonomi/vedligeholdelse m.v.:

  Økonomien er god og der vil på tredje år ikke ske huslejestigninger.

  Der planlægges gennemført større renoveringer af bl.a. afd. 5 (Rødtjørnen 1-161, 34-56, 62-88).

  Anvisningsmuligheder/ den ét-årige forsøgsordning:

  Parterne blev på baggrund af en drøftelse enige om, at omstændighederne bevirker at der nok ikke er basis for at forlænge den ét-årige forsøgsordning, hvor visse afdelinger ikke får anvist beboere med anden etnisk oprindelse end dansk.

  Ordningen udløber herefter pr. 31. december 2016.

  Etablering af bofællesskaber og nybyggeri:

  Strandparken ønsker kun at indgå i yderligere drøftelser om etablering af bofællesskaber/vilkårene herfor, hvis der samtidigt gives Strandparken tilsagn om opførelse af nye almene boliger.

  Fortrinsret for ældre/gangbesværede til visse boliger:

  Sagen har tidligere været behandlet og Strandparken tilkendegav – i overensstemmelse med den politisk trufne beslutning – at ville genfremsende ansøgningen i det ny år, når den ét-årige forsøgsordning er udløbet.

  Trafikafvikling i forbindelse med byggeri på Vierdiget:

  Strandparkens spørgsmål blev drøftet, og det blev aftalt at den videre kontakt i sagen sker til kommunens vejingeniør med henblik på besvarelse af de spørgsmål der er.

  Konsekvenser af kontanthjælpsloft/integrationsydelse:

  Det blev drøftet at de nye regler på sigt kunne give udfordringer i forhold til anvisning af boliger som borgerne kan betale.

  Integration af flygtninge i forbindelse med indflytning i boligselskabet:

  Det blev bl.a. drøftet hvilke muligheder der er for bistand og opfølgning når borgere med anden etnisk oprindelse end dansk flytter ind i et alment boligselskab.

  Dragør Kommune bistår Strandparken i at oversætte en kort version af husordenen til arabisk, somalisk og farsi således at de nye beboere kan få et overblik i de gældende regler.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Strandparken har godkendt referatet den 25. august 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.: