Skip navigationen

Referat

Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Genoptagelse af sag: Forhandlingsmandat til administrationen - indgåelse af lejeaftaler
  Sagsid.: 16/1847

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører bemyndigelse af administrationen til at indgå lejeaftaler om villaer/lejligheder med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Der gives også status i forhold til beslutningen om at arbejde videre med omindretning af erhvervslokaler i privat eje til boligplacering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at status på drøftelserne om omindretning af erhvervslokaler til midlertidig boligplacering tages til efterretning,

  2. at administrationen bemyndiges til at kunne indgå lejeaftaler om lejligheder og parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering inden for de rammer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Ad 1

  Til efterretning.

  C foreslår, at sagen genoptages når 3/4 af nuværende boliger er udlejet.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  4 (A+T+V+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  For stemte:

  3 (A+V+Å)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (O+T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 25-08-2016

  Forslag fra I:

  At sagen går tilbage til økonomiudvalget.

  For stemte: 5 (I+T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 8 (A+C+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (O)

  Faldet.

  Forslag fra C+I:

  at sagen udsættes indtil 3/4 af pavillonerne er besat og der herefter arbejdes for yderligere pavilloner ved Kongelundshallen eller andre ledige arealer.

  For stemte: 4 (C+ I+Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 4 (O+V)

  Faldet.

  Forslag fra O:

  DF foreslår ,at ved placering af flygtningebosteder ved leje eller køb af ejendomme rundt om i kommunen, skal borgerne i de berørte områder forinden høres. Det være sig naboer, genboer og grundejerforeninger. I den aktuelle sag betyder det, at der skal foretages en høring inden beslutning træffes.

  For stemte: 8 (O+I+T+ Svend Mathiasen (løsgænger) Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 7 (A+C+V)

  Godkendt.

  Sagsfremstilling:

  Økonomiudvalget besluttede den 8. september 2016:

  Sagen fra KB den 25. august 2016 genoptages mhp. Fornyet politisk behandling mhp beslutning om boligplaceringer.”

  På den baggrund fremlægges sagen på ny.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016 følgende i sagen om boligplacering af flygtninge:

  at liste Ts ændringsforslag til ad 3 sendes tilbage til udvalg til behandling som lukket sag (Liste T foreslår, at forvaltningen fortsat undersøger muligheden for indkvartering af flygtninge i lejede lejligheder og parcelhuse – med en maksimal husleje på ca. 4.500 kr.pr.md.pr.flygtning. Forvaltningen bemyndiges til at aftale længere uopsigelighedsperiode end 6 måneder).

  Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes.

  Der arbejdes videre med midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler.

  I forhold til beslutningen om at arbejde videre med midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler, så har administrationen på ny kontaktet de to borgere med hvem denne løsning har været drøftet.

  Erhvervsejendommen på Kirkevej – ”Møbelgården” er i mellemtiden blevet fuldt udlejet til andet formål, og står således ikke længere til rådighed for løsningen.

  Ejeren af ejendommen har imidlertid 3 parcelhuse til salg som kommunen er blevet tilbudt at leje – i det omfang ejendommene ikke er solgt.

  I forhold til erhvervsejendommen på A.P. Møllers Allé så har ejeren indledt en forhandling til anden side om en mulig 100% udlejning til erhvervsformål.

  Resultatet af forhandlingerne forventes at foreligge ved udgangen af august 2016, og det er aftalt at ejer af ejendommen kontakter administrationen til den tid med oplysning om, om der er indgået lejeaftale til anden side, eller om der kan indledes mere konkrete forhandlinger med kommunen.

  I forhold til beslutningen om, at undersøge muligheden for indkvartering af flygtninge i ledige lejligheder og parcelhuse med en maksimal husleje på kr. 4.500 pr. måned pr. boligplaceret person, så har administrationen undersøgt dette nærmere, og kan oplyse følgende:

  Dragør Kommune har modtaget tilbud om at kunne leje 3 parcelhuse som i dag er sat til salg.

  De 2 af villaerne vil – efter en mindre ombygning som udlejer foretager – hver især kunne rumme 7 personer, den sidste 6 personer.

  Ejendommene fremgår af bilag 1 (markeret med gult), og den månedlige leje som udlejer forlanger medfører, at det vil koste 3.429 kr. – 4000 kr. pr. boligplaceret person pr. ejendom.

  Administrationen har – for sammenlignelighedens skyld – fundet 3 andre villaer samt 2 lejligheder som er til salg i Dragør for at beregne om der gennemsnitligt kan påregnes et lejeniveau på ikke over 4.500 kr. pr. boligplaceret person pr. måned.

  Det skal understreges at ejendommene – ud over de 3 ejendomme som kommunen har fået tilbudt – er taget direkte fra salgsoplysninger på internettet og uden at der har været kontakt med ejerne, da boligerne alene er udvalgt med henblik på at foretage beregninger på forventet lejeniveau.

  De foretagne beregninger viser, at et lejeniveau på ikke over 4.500 kr. pr. måned pr person ikke er urealistisk, og på den baggrund anbefaler administrationen at blive bemyndiget til at indgå lejeaftaler om villaer/lejligheder til midlertidig boligplacering på følgende vilkår:

  1. Kommunens maksimale lejeudgift pr. boligplaceret person sættes på nuværende tidspunkt til 4.500 pr. person pr. måned.

  Såfremt efterfølgende forhandlinger med kommende udlejere måtte vise, at det er nødvendigt at hæve dette beløb, vil der blive fremsendt ny sag til politisk behandling.

  Forbrug af el- vand m.v. betales af kommunen separat ud over lejen efter forbrug.

  1. Det er kommunen der lejer ejendommene og som derfor påtager sig det overordnede ansvar som lejer over for udlejer.

  I henhold til lejelovgivningen er der pligter som påhviler henholdsvis udlejer og lejer i lejeforholdet.

  De pligter som typisk påhviler lejer er bl.a. indvendig vedligeholdelse af det lejede, men også vedligeholdelse af ejendommens udearealer hvis der f.eks. følger en have med lejemålet.

  At kommunen har ansvaret over for udlejer betyder alene, at det i sidste ende er kommunens pligt at sørge for, at den fornødne vedligeholdelse sker – kommunen vælger selv hvordan vedligeholdelsen skal udføres op til kontraktmæssig standard.

  1. Det påhviler udlejer at foretage den fornødne ombygning af lejemålet.

  Det har hidtil været gældende for de villaer som kommunen i dag lejer, at udlejer har forestået den fornødne ombygning af lejemålene med henblik på en optimeret benyttelse; herunder opsætning af skillevægge, separate låse til enkeltværelserne m.v.

  1. Administrationen bemyndiges til at aftale en uopsigelighedsperiode på op til 3 år.

  De lejeaftaler som i dag er indgået om parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge har et hovedindhold om en étårig periode hvor kommunen som lejer ikke kan opsige aftalen. Efter udløbet af dette ene år er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  Nogle af de forespørgsler kommunen har fået, har blandt andet vedrørt uopsigelighedsperiodens længde, idet nogle potentielle udlejere af ejendom har givet udtryk for, at en længere uopsigelighedsperiode eventuelt ville kunne få positiv indflydelse på lejens størrelse.

  Derfor foreslår administrationen at blive bemyndiget til at kunne aftale en uopsigelighedsperiode på op til 3 år.

  1. Der stilles fra kommunens side ikke krav om, at lejemålene skal være nyistandsatte ved indflytning.

  Dragør Kommune har ikke hidtil krævet at lejemålene er ny-istandsatte ved indflytning.

  Det hænger blandt andet sammen med, at en udlejer ikke kan fordre at lejemålet – når det ophører – skal afleveres i en bedre stand end ved lejemålets påbegyndelse.

  Administrationen anbefaler at dette udgangspunkt fastholdes, idet udgangspunktet dog ikke skal forhindre at der indgås lejeaftale om nyistandsatte lejemål, såfremt det er dét kommunen tilbydes.

  De 3 konkret tilbudte villaer er for eksempel alle nyistandsatte.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om boligplacering af flygtninge som foreskriver, at kommunerne skal foretage midlertidig boligplacering af flygtninge indtil hovedforpligtelsen, at anvise en permanent bolig kan løftes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt lejen pr. boligplaceret person udgør det maksimale beløb på 4.500 kr. pr. måned, vil kommunens udgift til husleje udgøre 2.348 pr. person pr. måned, idet beløbet på 2.152 kr. pr. måned - svarende til det beløb hver enkelt maksimalt må betale for midlertidig boligplacering – skal fradrages.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Administrationens indstilling ad 1:

  Til efterretning.

  Forslag fra T:

  Nr.1:

  Liste T foreslår, at forvaltningen beregner den månedlige omkostning pr. flygtning i tilfælde af, at kommunen erhverver de 3 omtalte villaer.

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Nr.2:

  Liste T foreslår, at kommunen køber villaer til indkvartering af flygtninge. Det er klart den billigste og bedste form for løsning af midlertidig indkvartering af flygtninge.

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Nr.3: (administrationens punkt 2 med ændringsforslag til punkt D)

  Liste T foreslår en maksimal uopsigelighed på 1 år.

  For stemte:

  5 (A+C+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (O+V)

  Godkendt.

  Nr.4:

  Liste T ønsker hurtigt at fremme muligheden for at etablere flere almene boliger i Dragør Kommune jf. den indgåede 2-partsaftale mellem regeringen og KL. Liste T ønsker at udnytte finansieringsmodellen med 75% statslig medfinansiering af kommunalt grundkapitalindskud og at kommunen har fuld anvisningsret til boligerne. Etablering af prisbillige almene boliger vil for en stor dels vedkommende kunne tilvejebringe boliger til både flygtninge, akut husvilde og unge i Dragør Kommune. En mulig placering kunne være på Engvejsarealet.

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A+O)

  Faldet.

  Forslag fra V:

  Administrationen arbejder videre med boligplacering af flygtninge i pavilloner på allerede eksisterende placeringer samt andre mulige områder.

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Forslag fra C:

  C gr. foreslår at kommunen retter henvendelse til staten mhp. drøftelse af mulighed for etablering af pavilloner på nogle af deres ledige grunde i Dragør såfremt behovet opstår.

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

 • 2
  Etablering af fællesfaciliteter til flygtninge ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/2290

  RESUMÉ:

  På møde i Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016 blev der behandlet etablering af en fællespavillon ved boligpavillonerne ved Hollænderhallen. Forslaget om opstilling af en fællespavillon blev udsat til nærmere drøftelse, når ¾ af flygtningeboliger ved Hollænderhallen var beboet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der besluttes et af følgende:

  1. at der besluttes etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen indeholdende fælleskøkken, vaskerum og opholdsrum, eller

  1.a Såfremt indstilling 1 besluttes, skal der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til opstilling og etablering af fællespavillon, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  1. at der besluttes etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen indeholdende fælleskøkken og vaskerum, eller

  2.a Såfremt indstilling 2 besluttes, skal der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til opstilling og etablering af fællespavillon, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  1. at der besluttes etablering af vaskerum i Hollænderhallen.

  3.a Såfremt indstilling 3 besluttes, skal der gives en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til etablering af vaskerum i Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund
  På møde i Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016 blev følgende forslag besluttet:

  ”Forvaltningen undersøger mulighed for placering og pris for et fælleslokale ved Hollænderhallen med henblik på etablering når ¾ af flygtningeboligerne ved Hollænderhallen er beboet.”

  På møde i Økonomiudvalget 8. september 2016 blev udvalget orienteret om, at der pr. 1. oktober 2016 er 40 ud af kommunens 50 boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge fuldt udnyttet. Dette svarer til, at godt ¾ af boligerne er udnyttet. Administrationen indstiller derfor til, at udvalget beslutter hvilke funktioner fællesområderne skal rumme.

  Fællespavillon med køkken, vaskerum og opholdsrum

  Administrationen har tidligere indstillet til etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen med konkret forslag til placering og indretning som vist på bilag 1 og 2.

  Anlægsudgifterne ved etablering af den beskrevne fællespavillon udgør 500.000 kr., som éngangsbeløb, og lejeudgiften udgør 13.100 kr. pr. måned.

  Beløbet på 500.000 kr. indeholder:

  • Levering og montage kr. 125.000,-

  • Indretning af køkken m.m. kr. 167.500,-

  • Hårde hvidevarer (cirka) kr. 100.000,-

  • Demontage kr. 105.000,-

  Fællespavillonen vil bestå af tre sammensatte pavilloner, som indrettes til et fælleskøkken, vaskerum samt opholdsrum. Pavillonens samlede størrelse er på 80 kvm, og afhængigt af indretningen vil pavillonen kunne rumme alle 25 beboere.

  Fællespavillon med køkken og vaskerum

  Administrationen har undersøgt muligheden for, at der etableres en fællespavillon, der består af to sammensatte pavilloner, som indrettes til et fælleskøkken samt vaskerum.

  Anlægsudgifterne ved etablering udgør 500.000 kr., som éngangsbeløb, da byggemodningen (fremføring af el, vand, kloak m.v.) er den samme. Lejeudgiften udgør 8.600 kr. pr. måned.

  Vaskerum i Hollænderhallen

  Administrationen har undersøgt mulighed for etablering af et vaskerum i Hollænderhallens tidligere postrum.

  Estimat på anlægsudgifterne ved etablering af vaskerum udgør cirka 200.000 kr.

  Administrationens vurdering

  Indstillingens pkt. 1 og 2 er administrationens prioriterede anbefaling til, hvilken beslutning der bør tages for at tilvejebringe muligheder for en hensigtsmæssig boligplacering samt integration af flygtninge. På nuværende tidspunkt har flygtninge, som er boligplaceret ved Hollænderhallen, begrænsede køkkenfaciliteter.

  Det skal derudover understreges, at det forventes, at boligplaceringen i boligpavillonerne bliver mere langvarig end oprindeligt forventet som følge af bl.a. indførelse af integrationsydelsen.

  Som tidligere oplyst er administrationen udfordret i forhold til at kunne anvise billige boliger, og det er især begrænset med handlemuligheder efter at integrationsydelsen ikke rækker til, at flygtninge kan afholde huslejen i permanente boliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi ift. forslag 1 og 2

  Der indstilles til, at såfremt udvalget ønsker etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen, at der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til opstilling og etablering af fællespavillon, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  Den løbende lejeudgift til fællespavillon dækkes af det allerede afsatte driftsbudget til boligudgifter.

  Økonomi ift. forslag 3
  Såfremt udvalget ønsker etablering af vaskerum i Hollænderhallen, indstilles der til, at der gives en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til etablering, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at indstilling nr. 3 forelægges udvalget på ny med specificering af udgiften til etablering på det specifikke sted og samtidig vurdere om vaskesøjle kan etableres andet sted I HH med færre udgifter

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ad 2

  For stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ad 3

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  3 (C+O)

  Faldet.

  Bilag

 • 3
  Evaluering af udeservering, Dragør Sejlsport
  Sagsid.: 15/2501

  RESUMÉ:

  Dragør Sejlsport fik i marts 2016 – via en tidsbegrænset dispensation fra lokalplan 70 – tilladelse til at foretage udeservering på et mindre areal på Dragør Havn.

  Det blev samtidig besluttet at ordningen skulle evalueres i oktober 2016. Denne sag indeholder evalueringen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at evalueringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Sejlsport fik i marts 2016 tilladelse til – på baggrund af bl.a. en ét-årig dispensation fra lokalplan 70 – at foretage udeservering på et mindre areal på Dragør Havn i perioden 1. april – 1. oktober 2016.

  Det blev ved sagens behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet at ordningen skal evalueres på udvalgets møde i oktober 2016 efter sæsonophør.

  Dragør Sejlsport har nu fremsendt ansøgning om at gøre ordningen permanent og om tilladelse til en sortimentsomlægning. Ansøgningen behandles som særskilt punkt på dagordenen i såvel BEPU som ØU, hvorfor denne evalueringssag også forelægges begge udvalg. ØU er ansvarlig for spørgsmål vedrørende vilkår for lejemålet. BEPU er ansvarlig for spørgsmål der knytter sig til dispensationer fra lokalplanen og for havnens drift.

  Tilladelsen til udeservering blev meddelt på følgende vilkår:

  1. At udeserveringen skulle foregå på det areal ansøger selv har oplyst at ville benytte til formålet.
  2. At der ikke må opføres terrassedæk på arealet.
  3. At serveringsarealet markeres med stifter i belægningen.
  4. At der alene tillades inventar i form af let flyttelige borde og stole, der fjernes når der ikke foretages servering.
  5. Der skal sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.

  Indgåelse af lejeaftale om udearealet nødvendiggjorde samtidig at indgå et tillæg til lejeaftalen om selve butiksarealet.

  Aftale med kortbilag om leje af udearealet samt tillæg til aftale om butikslejemål vedlægges sagen som bilag 1.

  Grundvilkårene til tillægget til aftalen om butiksarealet var følgende:

  1. At lejer er berettiget til at opstille det løsøre som er fornødent for at udøve cafédriften på udearealet – så som køleskab, kaffemaskine, fadølsanlæg og lignende.
  2. At lejer ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra kommunen må foretage nogen form for bygningsindgreb/opsætning af faste installationer.

  Administrationen kan oplyse følgende i forhold til lejers overholdelse af vilkårene:

  Ad 1. Kravet om at holde udeserveringen på det areal, lejer selv ansøgte om er ikke opfyldt.

  Lejer kan – jf. denne sags bilag 2 - konstateres også at have foretaget udeservering langs butikkens facadeareal, og det er ikke omfattet af tilladelsen.

  Ad 2. Kravet er opfyldt – lejer har ikke opført terrassedæk på arealet.

  Ad 3. Vilkåret er overholdt idet udlejer i henhold til aftalen har foretaget opmarkering af arealet.

  Ad 4. Vilkåret vurderes ikke at være opfyldt fra lejers side.

  Lejer har i sæsonen afgrænset arealet med plantekummer og skærme som ikke kan betegnes som let flytbart inventar jf. bilag 3.

  Materialerne har ikke været bortfjernet men maksimalt været rykket sammen når der ikke blev foretaget servering.

  Ad 5.Vilkåret har overvejende været opfyldt fra lejers side, idet der dog én gang er rettet henvendelse til havneadministrationen med klage om, at det var svært fremkommeligt at transportere en båd til reparation.

  Foruden ovenstående har havneadministrationen oplyst at have modtaget klager over, at caféens gæster benytter toiletterne til havnens betalende gæster.

  Havneadministrationen oplyser, at lejer udleveret sit kort til havnens toiletter til gæsterne.

  Denne brug medfører forringet service for havnens betalende brugere og medfører øgede udgifter til rengøring.

  Havneadministrationen har henstillet over for lejer, at caféens gæster kunne benytte de offentlige toiletter på havnen, men denne henstilling har lejer efter det oplyste, ikke imødekommet.

  Havneadministrationen har også bedt lejer om at tilmelde sig en renovationsordning.

  Dette har lejer ikke imødekommet.

  I forhold til overholdelse af vilkårene i tillægget til lejeaftalen om butikslokalet kan følgende oplyses:

  Ad A. Vilkåret må forventes at være overholdt.

  Ad B. Dette vilkår er/har ikke været overholdt.

  Ved et tilsynsbesøg i butikslejemålet kunne administrationen konstatere, at lejer uden forudgående ansøgning/skriftlig tilladelse fra udlejer var i færd med, selv at udføre kloakarbejder.

  Tilsynsnotatet vedlægges denne sag som bilag 4.

  Lejer har efterfølgende fremsendt en henvendelse til byggemyndigheden idet lejer ønsker at opføre et køkken i lejemålet.

  Ansøgningen er ikke fulgt op fra lejers side med de relevante projektmaterialer som kræves.

  Ud fra lejers høringssvar til brug for denne sag må det lægges til grund, at køkkenet er udført uden de fornødne tilladelser.

  Dette baseres på lejers oplysning om, at der er sket godkendelse fra fødevaremyndighedernes side samt det faktum at der i sæsonen har været reklameret for, at der serveres mad i caféen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lejer er blevet hørt i sagen – både til brug for denne sag samt den ansøgning som behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

  Administrationens spørgsmål til lejer var således:

  ”I oktober 2016 skal der ske evaluering af den periode, du har haft udeservering på havnen, og til dén brug - og også til brug for behandlingen af din nye ansøgning -skal jeg venligst bede dig om at oplyse mig følgende:

  1) Hvordan du i den forgangne sæson har indfriet myndighedskravet om adgang til toiletter?

  2) En redegørelse for hvordan du fremtidigt agter at indfri myndighedskravet om adgang til toilet hvis din ny ansøgning imødekommes?

  3) En redegørelse for hvordan du - hvis der etableres en terrasse/belægning - mener at havneadministrationens krav om tilgængelighed/fremkommelighed kan tilgodeses såvel i åbningstiden som efter.

  4) En redegørelse for, om der - såfremt din ansøgning imødekommes - skal produceres mad på stedet.

  5) du bedes oplyse aktuel status i forhold til den byggeansøgning du har indgivet; herunder om der aktuelt produceres mad i ejendommen.”

  Lejers svar på de stillede spørgsmål er følgende:

  ” 1) De kunder der har haft brug for at benytte toilet, og som ikke selv har haft nøgle til havnens toiletter, har jeg henvist til handicap toilettet som Dragør Sejlsport har fået udleveret nøgle til. Handicap toilettet fungerer som butikkens toilet. Café Havslapnings kundegrundlag er lokale sejlere og gæstesejlere, som alle selv har købt nøgle til havnens toiletter. Derfor er det er kun ca. 2-10 gæster om dagen der kommer og spørger om nøglen til toilettet.

  Jeg har desuden talt med rengøringsmanden og han siger, at der ikke er nogen forskel på toilettet før og efter jeg har åbnet cafeen.

  2) Der er to muligheder 1) at havnen etablere et toilet i/ ved butikken samtidigt med den forestående renovation og udbygning af de eksisterende toiletter. Herudover vil jeg pointere, at Dragør Sejlsport/ Café Havslapnings lokale er der eneste af kommunens bygninger som ikke har et eget tilhørende toilet. 2) at det bliver muligt at jeg gennem Dragør Sejlsport/ Café Havslapning kan leje havnens toiletter, så kunderne kan låne en nøgle i cafeen ved behov. Dette vil være den nemmeste og billigste løsning og ikke være til gene for de øvrige brugere da 90 % af caféens kunder har deres egen nøgle da de i forvejen færdes på havnen.

  3) En etablering af en terrasse foran butikken vil ikke forandre noget med hensyn til tilgængelighed/fremkommelighed da det jo er gågade og desuden lejer jeg i forvejen udendørsarealet foran butikken, og der er vel ikke mere brug for tilgængelighed/fremkommelighed her end ved sejlklubbens nye terrasse eller Espersens orangerie.

  4) Der vil forsat blive produceret lette café retter som består af sandwich, smørrebrød og tapas.

  5) Der produceres lette café retter som består af sandwich, smørrebrød og tapas.

  6) Det er godkendt af sundhedsmyndighederne uden bemærkninger.

  7) Mit ønske er at få samme regler og muligheder som andre erhvervsdrivende på og omkring havnen så jeg kan genopbygge min butik.”

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Udvalget tog evalueringen til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning om permanent udeservering m.m. for Dragør Sejlsport
  Sagsid.: 16/384

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til ansøgninger fra Dragør Sejlsport om permanent og udvidet udeservering på Dragør Havn samt delvis omlægning af driften i butikslejemålet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives afslag på at meddele dispensation fra Lokalplan 70 til den ansøgte permanente udeservering,

  2.

  at

  der gives afslag på, at der må indrettes og drives café i en del af butikslejemålet.

  3.

  at

  forslaget om overtagelse af nuværende havnekontor med tilhørende gårdareal ikke imødekommes, for derved at respektere havnens helhedsplan og den igangværende disponering i overensstemmelse med Lokalplan 70 og havnens helhedsplan.

  4.

  at

  ansøger – såfremt der ønskes yderligere café/restaurationsdrift på Dragør Havn – henvises til at søge en placering i det vestlige byggefelt når realiseringen heraf påbegyndes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i BEPU den 1.3.2016 godkendtes en ansøgning fra Dragør Sejlsport, som dispensation fra Lokalplan 70, om etablering af udeservering på arealet ud til kajen, foran sejlsportsbutikken, under forudsætning af en række vilkår om bl.a. placering og udformning, og af at der sker en evaluering til behandling til behandling i BEPU i oktober 2016.

  Selve evalueringen behandles som særskilt punkt i såvel BEPU som ØU, hvorfor denne sag også forelægges begge udvalg. ØU er ansvarlig for spørgsmål vedrørende vilkår for lejemålet. BEPU er ansvarlig for spørgsmål der knytter sig til dispensationer fra lokalplanen og for havnens drift.

  Borgmestersekretariatet har med e-mail af 25.8.2016 (bilag) modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlsport om følgende:

  1) Permanent tilladelse til udeservering på arealet ved kajen ud for butikken, og i den forbindelse at udvide indretning af café i en del af den lejede butiksbygning,

  2) tilladelse til at bygge en træterrasse foran butikken til udvidet udeservering, på det areal, der i dag bruges til vareudstilling,

  3) at få flisebelagt udeserveringsarealet ved kajen,

  Ansøgningen indeholder tillige et forslag/en vision om at Dragør Sejlsport overtager havnekontorets nuværende bygninger og gårdareal, med henblik på indretning og anvendelse til ”krohave”.

  Plangrundlag og vurdering i forhold til ansøgning om udeservering:

  Realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn er igangsat jf. bestemmelserne i lokalplan 70 samt kommuneplanen.

  Lokalplan 70 foreskriver bl.a. at det område der ansøges om udeservering på, skal friholdes for en hver form for bebyggelse og anlæg, idet der skal sikres manøvreplads for forsyningstrafik, bådoptagning og – isætning o. lign.”.

  Et væsentligt element i helhedsplanen, er også at fastholde byggefelternes afgrænsning mod nord ud mod den gamle havns kajer, i en gennemgående flugt fra byen mod Øresund.

  Hermed sikres:

  - en hensigtsmæssig funktionsadskillelse mellem de primære havnefunktioner langs kajerne og aktiviteter i tilknytning til bebyggelsen på byggefelterne, og

  - en visuel åbenhed ved færdsel langs kajen – med udsigt til havnebassiner og Øresund.

  En imødekommelse af permanent etablering af et serveringsareal langs kajen, som ansøgt, vil dermed være i strid med de hensyn som varetages i kommuneplanens helhedsplan og Lokalplan 70.

  Såfremt der ønskes yderligere restauranter/caféer på havnen vil en placering i det vestlige byggefelt være mere hensigtsmæssig, da man her – i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser vil kunne håndhæve, at alt byggeri og evt. udeservering skal holdes inden for byggefeltet.

  Vurdering i forhold til ansøgning om omindretning af butikslejemålet og delvis omlægning af sortimentet:

  Selve den ansøgte udvidede indretning af café i den kommunalt ejede butiksbygning, forudsætter - foruden byggetilladelse - også at kommunen som udlejer tillader en delvis omlægning af driften i butikken.

  I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen blev der oprindeligt udarbejdet en forholdsvis detaljeret sortimentsliste som tydeligt angiver, at kommunen som udlejer dengang ønskede tilstedeværelsen af en sejlsportsbutik på havnen til facilitering af havnens brugere/betalende gæster.

  Havneadministrationen har i deres høringssvar tilkendegivet, fortsat at have et ønske om, at den facilitering bevares.

  Selve bygningen er – efter administrationens vurdering – ikke egnet til cafédrift.

  Der er bl.a. ikke et toilet i bygningen, og det køkken som lejer har etableret er ikke etableret på baggrund af en godkendt byggeansøgning.

  Forslaget om overtagelse af nuværende havnekontor med tilhørende gårdareal kan ikke kombineres med den igangværende planlægning for disponering af det vestlige byggefelt, med flytning af havnekontoret og realisering af den fulde parkeringsplads, i overensstemmelse med Lokalplan 70.

  LOVE/REGLER:

  Arealerne der indgår i ansøgningen er omfattet af Lokalplan 70 samt kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke i forhold til den konkrete ansøgning/sag.

  Dog anbefaler administrationen klart, at hvis der tillades en delvis omlægning af driften skal der ske en vurdering af, hvilke konsekvenser dette kan få i forhold til den leje som i dag betales for lejemålet, da kommunen er forpligtet til at opkræve markedsleje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen og Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) er hørt i sagen.

  Høringssvarene vedlægges denne sag som bilag i deres helhed.

  Havneadministrationen anfører overordnet at have et ønske om en sejsportsforretning på stedet og opfatter bygningen som uegnet til cafédrift.

  BBH er imod at der kan etableres en permanent café på lokaliteten, idet BBH mener at det ikke er i overensstemmelse med Lokalplan 70 og den besluttede realisering af helhedsplanen for havnen.

  I forbindelse med såvel evalueringssagen (behandlet som særskilt punkt på dagsordenen) som denne sag, er ansøger blevet hørt og spørgsmål/svar fremgår af sag om evaluering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra O:

  At der meddeles permanent tilladelse til at drive servering ude og inde.

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår som alternativ til punkt 1, at der meddeles tilladelse under forudsætning af a) sejlernes toiletter ikke kan anvendes og b) lejer tilmeldes en renovationsordning og efterlever havneadm. øvrige anvisninger. Tilladelsen gives midlertidigt for 1 år frem til udbud af det vestlige byggefelt, hvor det må vurderes om lejer kan etablere sig andet sted.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at der tillades en sommerforretning 2017 under forudsætning af at kommunens anvisninger følges.

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3

  For stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Borgmesteren foreslog, at sagen belyses yderligere af administrationen med henblik på genbehandling i ØU.

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Flotel i Dragør havn - og tidligere høringssvar om havnens udvikling
  Sagsid.: 16/1287

  RESUMÉ:

  Genbehandling af forslag om etablering af hotelskibe (”flotel”) i Dragør Havn, i relation til tidligere høringssvar om udvikling af Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle videre tiltag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved kommunalbestyrelsens møde den 15. september behandledes sagen om ”Hotelskibe (flotel) i Dragør havn”.

  Det blev besluttet ”at sagen udsættes og genbehandles hvor alle 16 forslag fra tidligere borgerhøring fremlægges til politisk behandling, således at de behandles under ét”.

  Vedlagte notat af 4.12.2015 indeholder en status for behandlingen af de indkomne 13 høringssvar til den ”indkaldelse af idéer og forslag til havnens udvikling” som blev iværksat i 2013.

  Det skal bemærkes,

  - at det samlede statusnotat om ”Udvikling af Dragør havn - projektforslag, projekter og gennemførelse” tillige indeholder status for projekterne om omlægning af færgearealet (parkering og tilkørsel), ændringer i havnens infrastruktur samt genplacering af eksisterende havneerhverv. Disse 3 projekter er enten afsluttet eller behandles i andet regi.

  - at notatet beskriver de politiske beslutninger der er truffet i relation til de 13 høringssvar, samt den opfølgning, der har fundet sted.

  Samtlige 13 høringsvar med diverse forslag, med tilhørende referater fra dialogmøder med forslagsstillerne, indgår som bilag til den første behandling i BEPU den 4. marts 2014 (”Udvikling af Dragør havn – interessetilkendegivelser og forslag”), sagsnr.13/1526, pkt. 2 på dagsordenen.

  En sammenfatning af de 13 høringssvar fremgår af vedlagte Planlægningsnotat 03.13.

  LOVE/REGLER:

  Planforudsætningerne for realisering af projekter på Dragør havn udgøres af helhedsplanen for havnens udvikling i kommuneplanen samt Lokalplan 70.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til havneudvikling stammer fra en høring i 2013 om ”interessetilkendegivelser”.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Forslag fra C og V:

  At administrationen arbejder videre med vurdering af, hvor husbåde og flotel kan etableres

  For stemte:

  3 (C+I+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra C og V:

  At  administrationen arbejder videre med om der kan etableres havnebad.

  Godkendt.

  Forslag fra A:

  At forvaltningen udarbejder et forslag til plangrundlag for etablering af et Flotel på Dragør Havn.

  For stemte:

  4 (A+I+O)

  Imod stemte:

  2 (V+C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Peter Læssøe (T):

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  C+V genfremsatte ændringsforslag:

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU om etablering af havnebad:

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU om udarbejdelse af plangrundlag for etablering af et Flotel:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Liste T protokol:

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn. Behovet for overnatningskapacitet i Dragør er mindsket grundet udbydere som Airbnb m.fl.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) tilsluttede sig protokollen.

  Bilag

 • 6
  Godkendelse af forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstaden Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+ (RBD 2017+). Forslaget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Det følger af § 8 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at planen skal godkendes af samtlige 8 ejerkommuner, for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2017. I forbindelse med den RBD 2017+ får Dragør to nye kapacitetsområder og skal fremover varetage overfladeredning og vandforsyning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+ godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fastlæggelse af serviceniveau

  Alle kommuner skal mindst en gang i hver kommunal valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen fastlægger med deres vedtagelse serviceniveauet for beredskabet i kommunerne, på baggrund af risikoprofilen i ejerkommunerne.

  Med etableringen af Hovedstadens Beredskab er opgaven med at udarbejde en risikobaseret dimensionering - gældende for det samlede beredskabsområde - overdraget til Hovedstadens Beredskab.

  Hovedstadens Berdskab har således udarbejdet en risikoprofil for alle ejerkommunerne, der indeholder en identifikation og analyse af kommunernes lokale risici f.eks. farlige virksomheder, hospitaler og infrastruktur. Redningsberedskabets dimensionering dvs. størrelsen af beredskabet, herunder bl.a. antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og uddannelsesniveau, er fastsat på baggrund af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.

  Af § 1 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om rikobaseret kommunalt redningsberedskab fremgår det, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger i forhold til de lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

  Serviceniveauet i Hovedstadens Beredskab er defineret i 3 dimensionerende parametre:

  • Tryghed, første køretøj er fremme og kan begynde indsatsen.

  • Kapacitet, der beskriver det nødvendige mandskab og materiel til indsatsen.

  • Robusthed, der er evnen til at kunne håndtere flere og/eller komplekse hændelser.

  Med RBD 2017+ opnås følgende mål

  • Sikrer at beredskabets indsats til stadighed er tilpasset og optimereret i forhold til relevante risici i hovedstadsområdet.

  • Fastholder og styrker muligheden for at håndtere flere samtidige terrorhændelser.

  • Gennem et stærkt fokus på forebyggelse og fortsat drift, skabes kapacitet til, at beredskabet kan håndtere flere komplekse hændelser.

  • Sikrer samspil mellem det forebyggende arbejde, myndighedsopgaver (f.eks. brandsyn og byggesagsbehandling) og det operative arbejde for at forhindre eller begrænse omfang af hændelser ved koordineret forberedelse og planlægning samt sikrer en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. Herunder kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder og derved sikre en effektiv forebyggende og operativ indsats.

  • Optimering af organisationen til løsning af nye udfordringer og opgaver, bl.a. ved at sikre og udnytte større fleksibilitet i udrykningssammensætning, køretøjer og planlægning af uddannelse, opgaver, mv.

  • Styrker og systematiserer arbejdet med kvalitet, evaluering og læring, bl.a. i form af brandstedsevaluering, således at kvaliteten i kerneydelserne kan forbedres, herunder sikre at de mest effektive tekniske og taktiske metoder anvendes.

  • Forbedret operativ IT-understøttelse, bl.a. til understøttelse af fleksibilitet og effektiv ressourceudnyttelse, herunder også de lovgivningsmæssige krav til fri disponering.

  • Understøtter kommunernes robusthed gennem risikoovervågning og krisestyring.

  Nye ansvarsområder på stationerne

  I forbindelse med den risikobaserede dimensionering for 2017+ får flere stationer nye kapacitetsområder. Frederiksberg skal fremover varetage røgdykning og overfladeredning. Dragør skal varetage overfladeredning og vandforsyning. Østerbro skal fremover også varetage overfladeredningsopgaven. Desuden vil CBRNE-beredskabet (kemi) blive flyttet fra Østerbro til Glostrup. Herudover vil kapacitet til at håndtere indsatser ved politiaktioner (SIKS) også blive en kompetence på Christianhavn, station H og Frederiksberg.

  Større fleksibilitet

  Den risikobaserede dimensionering for 2017+ medfører, at Hovedstadens Beredskab vil arbejde for at skabe en større grad af fleksibilitet inden for det eksisterende serviceniveau, der kan anvendes til længerevarende uddannelse, øvelser, forebyggende arbejde, myndighedsopgaver i form af brandsyn, mv.

  Fleksibiliteten hentes ved at enkelte stationer får en forlænget responstid dvs. mere end 30 minutter, fordi de er optaget af uddannelse, øvelser eller forebyggende arbejde. For at sikre samme serviceniveau og responstid i kommunerne i Hovedstadens Beredskab, vil operationscheferne foretage en løbende risikovurdering og i nødvendigt omfang omplacere ressourcer i forhold til risikobilledet, således at robustheden i forbindelse med indsatser bevares.

  Under afdækning

  Der er to særlige beredskabsmæssige opgaver, der fortsat er under afdækning. Den ene vedrører håndteringen af brand i depottankanlægget på Prøvestenen. Den anden vedrører håndteringen af olieforurening i havn og på strand.

  Derudover iværksætter Hovedstadens Beredskab, som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa, i efteråret 2016 analyser af konsekvenserne for beredskabet, herunder fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bruxelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opgaverne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved årsskiftet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Selvfinansieret

  Som udgangspunkt vil forslagene i RBD2017+ være selvfinansierede inden for det eksisterende serviceniveau og økonomi. Dette sikres gennem øget fleksibilitet og omstillinger i beredskabet, der ikke påvirker serviceniveauet. Hvis der opstå yderligere investeringsbehov, som følge af nye operative udfordringer eller ændringer i risikoprofilen, der ikke kan løses inden for det eksisterende serviceniveau, kan det blive nødvendigt at tilføre ekstra økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (I+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 7
  Anlægsregnskab Projekt Nye PC
  Sagsid.: 16/2865

  RESUMÉ:

  Der blev afsat en anlægsbevilling 4 mio. kr. på møde i KB den19 december 2013 til indkøb af nye PCere til administrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at anlægsregnskab for Nye PC godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev afsat 4 mio. kr. på møde i KB den 19. december 2013 til indkøb af nye PC’ere til administrationen.

  Midlerne til indkøb var oprindeligt placeret på driftsbudgettet, men blev ved beslutningen d. 19 december 2013 omplaceret til anlægsudgifter med en teknisk omplacering fra drift til anlæg på 2 mio. kr. i 2013 og en teknisk omplacering på 2 mio. kr. i 2014.

  Formål med indkøbet har været it opkvalificering af administrationen.

  Indkøbene af pc´er og tilhørende udstyr startede i december 2013 og sluttede i august 2015.

  Økonomi fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Nye PC:

  Anlægsbevilling

  4.000.000 kr.

  Anlægsudgift

  3.982.894 kr.

  Mindre forbrug

  17.106 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.982.894 kr., hvilket er 17.106 kr. mindre end bevilget.

  Anlægsudgiften på 3.982.894 kr. er anvendt til køb af nye PC til Dragør Kommune – administrative formål.

  Ud af den samlede anlægsudgift er 3.733.835 kr. anvendt til indkøb af 630

  stationære PC med tilhørende skærme, tastatur og mus, mens der er indkøbt 270 bærbare PC’ere.

  De resterende 249.069 kr. er anvendt til køb af supplerende udstyr til pc´erne nødvendigt for deres funktion.

  Det ekstra indkøbte udstyr nødvendigt for pc´ernes drift har været SSD diske, HSPA diske, mobilt bredbånd til bærbare PC, Eaton nødstrømsforsyning samt Mcafee virus beskyttelse.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører et mindre forbrug til kassen: 17.106 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 8
  Anlægsregnskab for Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 12/2246

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for Dragør Skole Nord.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Dragør Skole Nord godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Ombygning af Dragør Skole Nord:

  Anlægsbevilling: 5.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 5.181.841 kr.

  Merforbrug -181.841 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 5.181.841 kr., hvilket er 181.841 kr. mere end bevilliget, svarende til 3,5 %.

  Projektet omfatter ombygning af fag- og klasselokaler, SFO lokaler m.m.

  Merforbruget skyldes udgifter til tekniske anlæg, som var i dårligere stand end forventet og derfor krævede en mere omfattende renovering.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 9
  Anlægsregnskab for Dragør Skole Syd
  Sagsid.: 12/2246

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for Dragør Skole Syd.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Dragør Skole Syd godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Ombygning af Dragør Skole Syd:

  Anlægsbevilling: 7.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 7.275.847 kr.

  Merforbrug -275.847 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 7.275.847 kr., hvilket er 275.847 kr. mere end bevilliget, svarende til 3,8 %.

  Projektet omfatter ombygning af gammelt fysik- og biologilokaler til ny science center.

  Merforbruget skyldes udgifter til tekniske anlæg, som var i dårligere stand end forventet.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansernes af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 10
  Anlægsregnskab for institutionen Køjevænget
  Sagsid.: 16/2619

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for institutionen Køjevænget.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for institutionen Køjevænget godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Etablering af institutionen Køjevænget:

  Anlægsbevilling: 17.101.000 kr.

  Anlægsudgift: 17.200.723 kr.

  Merforbrug -99.723 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 17.200.723 kr., hvilket er 99.723 kr. mere end bevilliget.

  Projektet omfatter anlæg af en ny integreret institution til ca. 150 børn fra 0 til 6 år. Grunden er på 2921 m² og det bebyggede areal er på 1217 m²

  Merforbruget svarende til 0,6 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 11
  Anlægsregnskab for køkken, Enggården
  Sagsid.: 11/977

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for køkken, Enggården.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for køkken, Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Køkken Enggården:

  Anlægsbevilling: 4.100.000 kr.

  Anlægsudgift: 4.302.868 kr.

  Merforbrug -202.868 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 4.302.868 kr., hvilket er 202.868 kr. mere end bevilliget, svarende til 4,7 %.

  Projektet omhandler ombygning og modernisering af køkkenet på Enggården, merforbruget skyldes at de tekniske anlæg krævede en mere omfattende renovering end først antaget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 12
  Politisk milepælsplan
  Sagsid.: 12/1397

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelagt en oversigt over større verserende sager (milepælsplanen).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at milepælsplanen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget fik i juni 2016 forelagt den seneste milepælsplan, som blev taget til efterretning.

  Milepælsplanen indeholder større verserende sager og opdateres af direktionen inden den politiske behandling.

  Milepælen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Igen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Igen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Igen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Igen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at den politiske milepælsplan præciseres og at der tilføjes navn på projektleder, tidsplan og ressourceestimater til hvert enkelt projekt.

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 13
  Forberedelse af kommunalvalg 2017
  Sagsid.: 16/2783

  RESUMÉ:

  Forberedelserne til kommunalvalget 2017 er gået i gang og der ønskes en politisk stillingtagen til konkrete aktiviteter og nærmere beskrevne principper.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der afholdes kandidataften som beskrevet,

  2. at principper for fordeling af mødelokaler på valgaftenen godkendes,

  3. at de beskrevne introforløb godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 21. juni 2016 ønsker til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget 2017. På den baggrund skal administrationen foreslå følgende:

  Kandidataften

  Der holdes en kandidataften for de opstillede kandidater, det vil sige for de helt nye kandidater og ikke nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen.

  Kandidataftenen vil vare ca. 2½ time og tænkes opdelt i en generel del og en mere specifik del. Den generelle del vil indeholde emner som: Hvad er en kommunes opgaver og rammer, hvad er KB og udvalgenes opgaver og arbejdsform, hvad kan man beslutte samt gennemgang af overordnede temaer om økonomi og planlægning.

  Under den specifikke del vil der blive lejlighed til at dykke ned i fagområderne sammen med den ansvarlige direktør.

  Principper for fordeling af mødelokaler på valgaftenen

  Borgmesteren har sit eget kontor og kan bruge KB-mødesalen til sine partifæller.

  De øvrige mødelokaler på rådhuset fordeles efter stemmetal ved sidste kommunalvalg og under forudsætning af, at partiet opstiller. Det betyder, at der vælges mødelokaler i følgende rækkefølge:

  T, A, C, O, (L), I, (B).

  Der kan vælges mellem fem lokaler: Havnestuen, Dragør Stuen, St. Magleby Stuen, Søvang Stuen og kantinen.

  Mødelokalet i forhallen anses ikke for anvendeligt på grund af støj fra valgcafeen, der afholdes som normalt på valgaftenen.

  Introforløb for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer

  De nye medlemmer, der ikke var medlem af den afgående kommunalbestyrelse, foreslås introduceret på flere måder:

  Tilbud om at deltage på Kattegatkursus (januar-marts 2017)

  Kattegatkurserne varer tre dage og omhandler arbejdet i kommunalbestyrelsen, politikerrollen, kommunen som politisk og administrativ organisation.

  Intropjece og formiddagsmøde med praktiske informationer (januar 2017)

  Der udarbejdes en pjece med praktiske informationer, og der holdes et formiddagsmøde forud for seminaret for hele kommunalbestyrelsen (se nedenfor), hvor der informeres om fx vederlag, diæter, it-udstyr, it-systemer og adgang til rådhus.

  Busrundtur (april)

  Der arrangeres en busrundtur i Dragør Kommune med kommunal guide.

  Introforløb for den samlede kommunalbestyrelse

  Intromapper (november/december/januar)

  Der udarbejdes intromapper til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Intromapperne vil indeholde oplysninger om kommuneplan, styrelsesvedtægt, forretningsorden, kasse- og regnskabsregulativ, økonomisk politik, relevante strategier og politikker m.v.

  Opstartsseminar (ultimo januar)

  Der afholdes et opstartsseminar af 1½ dags varighed. Seminaret begynder med en ½ dags intro for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer (alle medlemmer er dog velkomne), hvor grundlæggende regler og procedurer for arbejdet i kommunalbestyrelsen gennemgås.

  Resten af seminaret vil være for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer med fokus på kommunens visioner, økonomiske rammer, overordnede udfordringer, kommunens styringsprincipper og politikerrollen.

  Kommunalpolitisk topmøde 2017 (marts)

  Hele kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i KLs kommunalpolitiske topmøde. Her afholdes blandt andet delegeretmøde, og der vælges ny bestyrelse for KL.

  Introforløb for Økonomiudvalget

  Kommunaløkonomisk Forum (KØF) Januar 2017

  Hele økonomiudvalget inviteres til KØF med henblik på at få kendskab til den kommunale økonomi i sammenhæng med den fælleskommunale verden og KL.

  Introforløb for de enkelte udvalg.

  Intromøde (januar)

  Før det første møde vil der i hvert udvalg blive holdt et intromøde i form af en slags temamøde for udvalget, hvor udvalgets område og opgaver præsenteres nærmere.

  På det første møde vil der være en drøftelse af, hvilke ønsker og forventninger medlemmer har til emner, der skal behandles. På et efterfølgende møde vil udvalgsformanden – efter samråd med områdets direktør – fremlægge et forslag til et årshjul og prioritering af opgaverne i udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Til alle arrangementer efter 1. januar 2018 inviteres hele den nyvalgte kommunalbestyrelse.

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår at ad 1 ikke godkendes, da dette er en opgave der henhører under partiforeningerne.

  For stemte:

  4 (C+O+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  2 (T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-3

  Anbefales over for KB.

 • 14
  Forslag fra Svend Mathiasen (Løsgænger) og Liste T - Gennemsigtighed i beslutningsprocesser
  Sagsid.: 16/2724

  SAGSFREMSTILLING:

  Liste T og Svend Mathiasen (Løsgænger) har i mail af 15. september 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen.

  ”På vegne af Liste T og Svend Mathiasen (Løsgænger) fremsættes hermed følgende forslag til vedtagelse på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen:

  Med henblik på at sikre størst mulig indsigt og gennemsigtighed i de beslutningsprocesser, der vedkommer kommunens borgere foreslås det:

  1. At dagsorden og godkendt referat for alle møder i HovedMed-udvalget offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside.
  1. At dagsordener og godkendte referater fra alle møder i de centrale medarbejder udvalg (CMU) vedr.:

  a) Sundhed og Omsorg

  b) Undervisning

  c) Kultur og Fritid

  d) Daginstitutioner

  ligeledes offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside.

  1. Såfremt et af ovennævnte referater indeholder direkte personfølsomme ’sager’ kan punktet efter vedtagelse af et flertal i udvalget udelades fra det officielle referat med henvisning til, at det pågældende punkt er behandlet som et ’lukket punkt’ på dagsorden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Ad 1-3

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

 • 15
  Forslag fra T - Andel af kontanthjælpsmodtagere der rammes af kontanthjælpsloftet i henholdsvis Dragør og Tårnby kommuner
  Sagsid.: 16/2873

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 2. oktober 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”I information er der lørdag den 1. oktober et kort over andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er undtaget fra 225-timers reglen (og som derfor ikke bliver beskåret i kontanthjælpen pr. 1. oktober). Der fremgår heraf, at en mindre del af kontanthjælpsmodtagerne i Tårnby rammes af kontanthjælpsloftet, end i Dragør. Hvad skyldes det?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Der rettes henvendelse til Tårnby Kommune med henblik på afklaring af spørgsmålet.

  For stemte:

  4 (A+O+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

 • 16
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 17
  Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo september 2016
  Sagsid.: 16/788

  RESUMÉ:

  Pr. 30. september 2016 udgjorde likviditeten 161,0 mio. kr. opgjort pr. dags dato og 184,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre 127,1 mio. kr. pr. dags dato og 192,5 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo september 2016 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Forklaring af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Budget 2016 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens

  kassebeholdning på 54,6 mio. kr. inkl. provenue for salg af Vierdiget. Provenuet blev forventet modtaget primo 2016, men blev allerede modtaget den 18. december 2015. Provenue for salg af Vierdiget indgår dermed allerede i likviditeten ultimo 2015.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 30. september 2016 161,0 mio. kr.

  Ifølge en ny prognose vil dag til dag likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre 127,1 mio. kr. pr. dags dato.

  Prognosen bygger på det vedtagne budget for 2016 justeret for politisk vedtagne tillægsbevillinger og en forventet tillægsbevilling på 2 mio. kr. til fremrykning af svømmehalsbyggeriet fra 2017. Desuden er der korrigeret for det forhold, at provenuet for salg af Vierdiget mod forventning allerede blev modtaget i december 2015. 

  Det har fra 1. januar 2004 været obligatorisk at indberette oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen til Social- og Indenrigsministeriet.

  Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af likvide aktiver (inkl. obligationsbeholdninger) fratrukket eventuelle kassekreditter og byggelån.

  Ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne må likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ikke være negativ.

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 184,2 mio. kr. pr. 30. september 2016. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal.

  Ifølge prognosen vil likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgøre 192,5 mio. kr. pr. 31. december 2016.

  Siden provenuet for salg af Vierdiget blev modtaget den 18. december 2015, har likviditeten opgjort efter kassekreditreglen været jævnt stigende. Denne tendens vil fortsætte frem til den 17. december 2016, når der er gået et helt år, siden provenuet blev modtaget.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) kunne ikke tage meddelelsen til efterretning.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Status på sygefravær oktober 2016
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget modtager hvert kvartal en status på sygefraværet.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget måltal for kommunens sygefravær i 2016 som helhed samt for enkelte sektorer.

  Måltal og sygefraværet til og med september måned fremgår af tabellen:

  Fravær hele 2015

  Måltal for 2016

  Fravær jan-sep 2015

  Fravær jan-sep 2016

  Ændring fra 2015 til 2016

  Fuldtidsstillinger (middel 2016)

  Plan og Teknik

  2,3

  2,2

  2,2

  3,5

  1,3

  108

  Sundhed og Omsorg

  7,4

  7,0

  7,7

  6,8

  -1,0

  283

  Borger og Social

  8,2

  7,8

  7,2

  4,2

  -3,0

  24

  Børn og Pædagogik

  4,5

  4,3

  4,5

  3,4

  -1,1

  173

  Skole og Kultur

  4,8

  4,6

  4,6

  3,8

  -0,8

  251

  Stabene + SBK sekretariatet

  4,0

  3,8

  3,9

  4,6

  0,7

  53

  I alt

  5,2

  4,9

  5,0

  4,4

  -0,6

  892

  Det er tilfredsstillende, at der for hele kommunen er en positiv udvikling i forhold til 2015, og at der er sket et fald i sygefraværet på de tre største sektorer (Sundhed & Omsorg, Skole & Kultur og Børn & Pædagogik).

  Der er løbende fokus på at nedbringe sygefraværet med en bred vifte af indsatser. Indsatserne tager afsæt i den politisk besluttede sygefraværspolitik og de tilhørende vejledninger. Nedbringelse af sygefraværet er et tema for alle ledere i organisationen, og vil blive drøftet på de lederudviklingssamtaler som gennemføres for alle kommunens ledere i fjerde kvartal af 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Til efterretning.

 • 19
  Meddelelse - Nye landstal for antal flygtninge i 2016
  Sagsid.: 15/2757

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om, at Udlændingestyrelsen har nedjusteret landstallet for antal flygtninge i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i september udmeldt nye landstal for flygtninge i 2016.

  Udlændingestyrelsens skøn over det antal flygtninge, der i 2016 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne, nedjusteres til 7.500 personer.

  Styrelsens vurdering af det nye antal er beregnet på baggrund af antallet af asylansøgere, der hidtil er indrejst i Danmark i 2016, og det antal flygtninge, der er boligplaceret i år, samt styrelsens aktuelle forventninger til antallet af afgørelser om visiteringer for resten af 2016.

  Derudover, som følge af faldet i antallet af indrejsende asylansøgere samt styrelsens forventninger til antallet af afgørelser i 2017, vurderer Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2017 justeres til 8.500 personer.

  Hidtil har Dragør Kommune forventet at modtage 64 flygtninge i 2016 jf. Udlændingestyrelsens tidligere kvoteudmelding. Antallet er nu nedjusteret til en kvote på 30 personer.

  I 2017 forventede Dragør Kommune at modtage 54 flygtninge, men antallet er nu nedjusteret til 31 personer i 2017.

  De nye kommunekvoter er vejledende.

  Oversigt over regions- og kommunekvoter for 2016 og 2017 vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2016

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen

  udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i

  kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2016

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) og Morten Dreyer (O) spurgte til kommunens hjemmeside.