Skip navigationen

Referat

Torsdag den 17. november 2016 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Opfølgning på politisk vision og målstyring
  Sagsid.: 16/956

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med de igangsatte projekter om hhv. politisk vision og målstyring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udkast til politisk vision godkendes, som et oplæg til en ny kommunalbestyrelse.
  2. at udviklingen af en samlet model for politisk målstyring (Målstyring Med Mening) afventer en ny kommunalbestyrelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens miniseminar den 17. maj 2016 drøftede kommunalbestyrelsen det videre arbejde med politisk målstyring i Dragør Kommune, samt det seneste udkast til vision. På baggrund af tilbagemeldingerne har administrationen revurderet begge projekter.

  Politisk vision

  Kommunalbestyrelsen har i juni 2015 igangsat udviklingen af en politisk vision for Dragør Kommune, i forbindelse med planstrategi 2015. Den politiske vision er tænkt som en ramme for det langsigtede, strategiske politiske arbejde, f.eks. med målstyring, budgetlægning og sektorpolitikker. Visionen vil være en retningspil for administrationen, både i forberedelsen af sager til politisk niveau og i den daglige administration.

  Oplægget til vision er drøftet på temamøde oktober 2015 i Havnepakhuset, i kommunalbestyrelsen i december 2015, på budgetseminar i marts 2016 og til temamøde i maj 2016. Planstrategien er godkendt i endelig form den 28. april 2016 og indeholder et foreløbigt udkast til vision.

  Administrationen anbefaler at kommunalbestyrelsen nu godkender en endelig vision, som et oplæg til en ny kommunalbestyrelses strategiske arbejde.

  Det fremlagte udkast er en viderebearbejdning af udkastet i planstrategien, på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelser. Versionen er uændret siden temamødet i maj.

  Politisk målstyring

  Kommunalbestyrelsen har sideløbende drøftet muligheden for at udmønte en vision mere konkret, under overskriften "Målstyring med mening". Ønsket har været en stærkere politisk retningsangivelse og politisk ledelsesinformation om de store velfærdsområder.

  Målstyring med mening har været drøftet på budgetseminar i marts 2016 og til temamøde i maj 2016.

  På baggrund af disse drøftelser, anbefaler administrationen, at der pt. ikke arbejdes videre med målstyring, men at en ny kommunalbestyrelse drøfter hvordan arbejdet med udvikling af politisk målstyring kan genoptages.

  Fokus på resultater og effekter for borgerne, og afrapportering heraf til det relevante fagudvalg, vil dog blive indarbejdet i forbindelse med udvikling af sektorpolitiker, strategier, politiske mål o.l.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planstrategi 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 2
  Forslag til tidsplan budgetlægningen 2018
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  På baggrund af erfaringerne fra budgetlægningen for budget 2017-2020 har administrationen justeret og tydeliggjort budgettidsplanen for budget 2018-2021, som fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til tidsplan godkendes, jf. bilag.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra forløbet med budgettidsplanen for budget 2017-2021 har administrationen udarbejdet forslag til budgettidsplan for budget 2018-2021, jf. bilag. Overordnet set fastholdes tidsplanen for budget 2017-2020, med enkelte justeringer og korrektioner.

  I forhold til tidsplanen for budget 2017 er planen justeret og tydeliggjort på følgende punkter:

  • At politiske ønsker til serviceniveau for det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune afgives i maj, med henblik på at indgå i økonomibehandlingen i Tårnby Kommune.
  • At det tekniske budget forelægges i august, hvor økonomiaftalen og de økonomiske rammebetingelser er kendt.
  • At dato for Budgetseminaret fastlægges således, at høringsperioden er afsluttet.
  • At der i programmet for budgetseminaret indarbejdes tid til opstart af de politiske forhandlinger.
  • At der fastlægges deadline for politiske forhandlinger, således at budgetaftale indgås forud for udsendelse af dagsorden til 2. behandling i ØU.

  Tidsplanen for budget 2018-2021 er således tilrettelagt, at høringsperioden er afsluttet inden budgetseminaret, således at opstarten af de politiske forhandlinger kan ske efter alle høringssvar et indkommet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Forslag fra Liste T:

  At der indarbejdes et temamøde for det forpligtende samarbejde.

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 3
  Mødeplan 2017
  Sagsid.: 16/2931

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2017 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2017 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2017. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 5. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-18.00.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2017 indlagt 1 budgethøringsmøde. Datoen den 22. august 2017. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Miniseminar:

  I 2016 var der indlagt 3 miniseminarer i februar, maj og november. I 2017 indlægges der kun 2 miniseminarer, den 20. februar og den 15. maj 2017 fra kl. 17-20. Seminaret i november droppes i 2017 pga. Kommunalvalget. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne så aflyses de.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. juni er en tirsdag.

  Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00.

  Mødet den 9. januar og den 30. januar og 2. oktober 2017 er en mandag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Budgetseminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 10. marts og den 4.-5. september 2017.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 16. marts og fredag den 17. marts 2017.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og unge Topmøde torsdag den 2. februar og fredag den 3. februar 2017.

  Social- og Sundheds politisk Topmøde:

  KL afholder Social- og Sundheds politisk Topmøde onsdag den 10. maj og torsdag den 11. maj 2017.

  Teknik og Miljø´17 Topmøde:

  KL afholder Teknik og Miljø´17 konference tirsdag den 25. april og onsdag den 26. april 2017 i Horsens Statsfængsel.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 12. januar og fredag den 13. januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2016

  Anbefalet for så vidt angår SSUs egne møder.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Følgende dialogmøder indarbejdes i mødekalenderen:

  Dialogmøde 1, skoler onsdag den 19. april

  Dialogmøde 2, skoler mandag den 18. september

  Fælles Elevråd, onsdag den 8. november.

  Herefter udestår dato for dialogmøde 0 – 6 års området.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Dialogmødet for 0-6 årsområdet bliver den 31. maj 2017 kl. 19-21.

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 4
  Udkast til kommissorium for Det Rådgivende Havneråd
  Sagsid.: 16/3083

  RESUMÉ:

  Udkast til kommissorium for et rådgivende havneråd, som bestilt af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016, fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1.

  at

  udkast til kommissorium godkendes

  2.

  at

  der udpeges 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen til Det Rådgivende Havneråd

  3.

  at

  der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i rådet, udpeges en formand for Det Rådgivende Havneråd

  4.

  at

  der tages stilling til om der skal tilknyttes vederlag til rådets formand eller medlemmer

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2016 følgende forslag:

  ”At der nedsættes et rådgivende havneråd, som skal bidrage til udvikling af Dragør Havn. Havnerådet skal have fokus på den strategiske udvikling af havnen, i samspil med byens erhvervsliv og turisme.

  Den nuværende brugerbestyrelse for havnen nedlægges, og repræsentanter for brugerne (erhvervs, forenings- og fritidsbrugere) inviteres til at deltage det rådgivende havneudvalg, sammen med museet, turistforeningen m.fl.

  Den politiske repræsentation udpeges af kommunalbestyrelsen, og består af tre medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger rådets formand.

  ACOV foreslår at forvaltningen på førstkommende møde i BEPU fremlægger forslag til kommissorium og tidsplan for etablering af et rådgivende havneråd.”

  Administrationen har udarbejdet udkast til kommissorium, som beskriver havnerådets kompetencer.

  Det anbefales at det rådgivende havneråd nedsættes for en foreløbig 2-årig periode, med virkning fra 1. januar 2017, og at kommunalbestyrelsen derefter tager stilling til rådets fortsatte arbejde.

  Udvalget nedsættes som et udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4. Funktionsperioden tilsvarer de to tidligere § 17. stk. 4-udvalg om hhv. folkeskolereformen og kollektiv trafik i denne valgperiode.

  Tidsplan

  Rådets opstart pr. 1. januar 2017 forudsætter at kommissoriet godkendes i kommunalbestyrelsen i november. Forvaltningen vil herefter bede de respektive medlemsorganisationer om at udpege repræsentanter.

  Det forventes at være muligt at holde det første møde inden udgangen af februar 2017.

  Kommunalbestyrelsens udpegninger

  Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober besluttet, at der skal udpeges tre medlemmer af kommunalbestyrelsen til rådet.

  E af disse medlemmer skal udpeges som formand.

  Fordelingen af poster sker således, at valggruppe 1 udpeger to medlemmer og valggruppe 2 udpeger et medlem.

  Vederlag

  Der er ikke i budgettet afsat midler til betaling af vederlag for nye udvalg. Set i lyset af udvalgets betydelige størrelse og brede sammensætning, anbefaler administrationen at der ikke udbetales vederlag til samtlige medlemmer.

  LOVE/REGLER:

  Udvalget nedsættes efter styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  Spørgsmålet om vederlag fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1

  Liste T foreslår, at denne passus indføjes i kommissoriet:

  "Det Rådgivende Havneudvalg skal på sit første møde udarbejde en plan for sit arbejde, der snarest derefter godkendes af BEPU. Planen skal sikre, at udvalget:

  • er en inspirerende og aktiv partner for administrationen med fokus på fremme af et alsidigt erhvervsliv på havnen

  • kommer med forslag til forbedring af infrastrukturen, herunder til finansiering af sådanne forbedringer

  • lægger retningslinjer for samarbejdet med aktuelle og fremtidige interessenter på havnen."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  3 (A+O)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  At der ikke tilknyttes vederlag til rådets formand eller medlemmer.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C+T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Anbefales til beslutning i ØU/KB.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Ad 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 5
  Udpegning til bestyrelser, nævn og råd
  Sagsid.: 16/2776

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler de råd, nævn og bestyrelser, som kommunalbestyrelsen på sit konstituerende møde udpeger repræsentanter til. I sagen foreslås det, at kommunalbestyrelsen – efter kommunalvalget i 2017 -undlader at udpege repræsentanter til en række bestyrelser, råd og nævn. Desuden foreslås Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe nedlagt.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1. at det besluttes, at kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde i december 2017 udpeger repræsentanter til de bestyrelser råd og nævn, der oplistes i sagen.

  2. at det besluttes, at kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde i december 2017 ikke udpeger repræsentanter til de kommunale institutioner, og kommunalt nedsatte organer, som er oplistet i sagen.

  3. at Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe nedlægges.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede i august 2016 en sag om stemmeret i bestyrelser, råd og nævn. Som en udløber af behandlingen har borgmesteren bedt administrationen om at udarbejde denne sag.

  Forskellige udpegningsformer

  Der er en lang række bestyrelser, råd og nævn, som kommunalbestyrelsen enten kan eller skal udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer eller eksterne repræsentanter til. I nogle tilfælde følger det af lovgivning eller vedtægter. I andre tilfælde er det kommunalbestyrelsen selv, der har nedsat organet og selv kan beslutte, om man vil udpege en repræsentant. Der er en komplet liste over organerne og udpegningsformene i bilaget.

  Forslag til ændring

  Med udgangspunkt i konstitueringen efter kommunalvalget i 2013 foreslås det, at kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke organer der fortsat udpeges repræsentanter til, og hvilke der ikke længere udpeges til.

  Det foreslås, at der efter kommunalvalget i 2017 ikke udpeges repræsentanter til en række organer, som enten er nedsat af kommunalbestyrelsen selv eller som er en del af den kommunale organisation, og derfor på anden vis er omfattet af de politiske drøftelser.

  Det er tale om organer som alle refererer til, er rådgivende for og/eller afgiver høringssvar til de politiske udvalg. Selv om det udpegede kommunalbestyrelsesmedlem skal repræsentere hele kommunalbestyrelsen i organet, så indebærer det en uhensigtsmæssig dobbeltrolle som eksempelvis både afgiver og modtager af høringssvar.

  Yderligere er der sket en væsentlig udvikling de senere år, hvor nye dialogformer er blevet mere udbredte. Fx høringsrunder, møder, digital inddragelse, workshops m.v. i forbindelse med større projekter som trafiksikkerhedsplan, svømmehal, lokalplan, havn og budget. De stående udvalg holder desuden dialogmøder med institutioner, bestyrelser og interessenter på de respektive områder. På børn- og ungeområdet afholdes der fx et årligt topmøde for 0-18 års området samt flere årlige dialogmøder på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og kultur- og fritidsområdet. Der holdes også et årligt dialogmøde med det fælles elevråd og to årlige institutionssamrådsmøder.

  Organer der ikke længere udpeges til

  Konkret foreslås det, at der ikke udpeges repræsentanter til forældrebestyrelser i daginstitutioner og klubber, skolebestyrelser, bestyrelsen i ungdomsskolen, bestyrelsen for Musikskolen, Beboer og Pårørende råd for Enggården, Biblioteksrådet, Brugerbestyrelsen for Dragør Havn, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Idrætshallernes brugerråd, Institutionssamråd og Lokalarkivrådet.

  For nogen bestyrelsers vedkommende vil det kræve en vedtægtsændring.

  Det foreslås desuden, at Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe nedlægges som følge af manglende aktivitet i en årrække.

  Organer der fortsat udpeges til

  Det foreslås, at der fortsat udpeges repræsentanter til Beredskabskommissionen, Dragør bevaringsnævn, Dragør Erhverv, Bestyrelsen for Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Dragør Turistråd, Bestyrelsen for Dragør Ældreboligselskab, Folkeoplysningsudvalg, HMN Naturgas repræsentantskabet, Bestyrelsen for HOFOR, Bestyrelsen for ARC, KL’s delegerede, KL’s repræsentantskab stedfortræder for borgmesteren, KKR, Museum Amagers Bestyrelse, Store Magleby bevaringsfond, Brugergruppe for vildtreservater indenfor Jægersborg Statsskovdistrikt, Brugerråd for skovarealerne på Amager, Grønt Råd og Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn.

  Derudover udpeges fortsat repræsentanter til de lovpligtige organer:

  Beboerklagenævn, Børne- og ungeudvalget, Distriktsudvalg for hjemmeværnet, Fredningsnævn, Grundlisteudvalg, Handicapråd, Hegnsynsmænd, Ekspropriations- og taksationskommissioner, Kredsråd vedrørende politiets virksomhed stedfortræder for borgmesteren, Mark og vejfredslov vurderingsmænd, Taksations, og overtaksationskommissioner, Skatte- og vurderingsankenævn, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger og Valgbestyrelse ved kommunale valg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Ad 1-3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 6
  Endelig godkendelse af budget 2017-2020
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Det vedtagne budget for 2017-2020 er indberettet i økonomisystemet og forelægges til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det nuværende budget for SSP-konsulent, som en konsekvens af budgetforliget, omplaceres fra ØUs budget og til BFKUs budget i 2017 og frem,

  2. at de genberegnede fritvalgspriser på ældreområdet godkendes,

  3. at det indberettede budget for 2017-2020 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budget 2017-2020 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016.

  Budgettet er nu teknisk indberettet i økonomisystemet, herunder også med konsekvenserne af forældrebetalingen på daginstitutionsområdet. Sidstnævnte dog med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af taksterne, som indgår som selvstændig sag på dette kommunalbestyrelsesmøde den 24. november 2016.

  På baggrund af den endelige indberetning ser hovedtallene i budget 2017-2020 ud som følger:

  I mio. kr. (2017-prisniveau)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Driftsudgifter

  780,1

  789,4

  809,2

  825,6

  Indtægter

  -812,5

  -831,5

  -861,4

  -890,6

  Ordinær drift i alt

  -32,4

  -42,1

  -52,2

  -65,0

  Anlægsudgifter

  40,2

  53,1

  35,8

  13,2

  Skattefinansieret område i alt

  7,8

  11,0

  -16,4

  -51,8

  Lån og øvrige finansforskydninger

  11,0

  13,2

  15,9

  14,5

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  18,9

  24,2

  -0,5

  -37,3

  Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

  + = udgift, - = indtægt

  For hele perioden er der et overskud på den ordinære drift på mellem 32,4 og 65,0 mio. kr.

  Det vedtagne budget medfører et kassetræk på 18,9 mio. kr. i 2017, 24,2 mio. kr. i 2018, og en kasseforbedring på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 37,3 mio. kr. i 2020.

  Samlet set er der balance over de 4 år i budgettet.

  I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 3,6 mio. kr. i 2017.

  Omplacering af budget fra ØU til BFKU, som konsekvens af budgetforlig

  I budgetforliget er vedtaget et råderumsforslag på en fuldtids SSP konsulent. Forslaget er vedtaget på BFKUs budget. Den nuværende deltidsstilling som SSP konsulent ligger budgetmæssigt under ØU. Der søges i denne sag om omplacering af eksisterende budget til SSP under ØU, således at SSP fremadrettet har hele budgettet liggende under BFKU.

  Genberegning af fritvalgspriser på ældreområdet

  På baggrund af det vedtagne budget for 2017 er der blevet beregnet nye priser til private leverandører af hjemmepleje i 2017. Praktisk hjælp afregnes med 422 kr. pr. time, personlig pleje i hverdagstimer afregnes med 422 kr. pr. time, og personlig pleje øvrig tid afregnes med 517 kr. pr. time.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Ad 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

 • 7
  Godkendelse af takster til budget 2017 - BFKU
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 den 6. oktober 2016, at taksterne for 2017 fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget, hvorefter de genberegnede takster sendes til behandling i de respektive udvalg og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Daginstitutionstype

  Takst 2017

  Dagpleje

  2.529

  Vuggestue

  3.018

  Børnehave

  1.741

  SFO

  1.044

  Fritidsklub

  491

  Frokostordning, vuggestuer

  880

  Alle daginstitutionstakster opkræves fra 1. januar 2017 på månedsbasis. I 2016 var der opkrævning over 11 mdr., hvor juli var betalingsfri.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, hvilket er den maksimale forældrebetalingsandel der må opkræves, jævnfør gældende lovgivning.

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2016 er fremskrevet til 2017-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven § 32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2017-2020 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2017 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne generelt offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 24. november 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af takster til budget 2017 - SSU
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 den 6. oktober 2016, at taksterne for 2017 fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget, hvorefter de genberegnede takster sendes til behandling i de respektive udvalg og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

  På Social- og Sundhedsudvalgets område er der ingen genberegnede takster. Der er dog ændringer i tekstbeskrivelsen på området, som herved sendes til godkendelse.


  Tekstændringerne er markeret med rød skrift i bilaget og vedrører takstdefinitionerne på Daghjemsophold og Servicepriser for beboere på Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Taksterne generelt offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 24. november 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2016

  Anbefalet, for så vidt angår SSUs område.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 9
  Teknisk udmøntning af barselsfond 3. kvartal 2016
  Sagsid.: 16/307

  RESUMÉ:

  Barselsudligningsordningen indebærer, at der skal udlignes lønudgifter for ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Pengene overføres fra Økonomiudvalgets bevillingsområde til arbejdsstedernes konti hvert kvartal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at i alt 839.228 kr. bevillingsomplaceres fra barselspuljen på sektor 9 til sektor 2 Teknik og Miljø, sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde, og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

  Der søges for perioden juli 2016 til og med september 2016 i alt 839.228 kr. omplaceret fra barselspuljen til sektor 2 Teknik og Miljø, sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til tabellen nedenfor.

  Det kan konstateres, at antallet af barsler er stigende og at budgettet ikke dækker de forventede udgifter. Merforbruget søges dækket indenfor det samlede sektor 9 område og/eller ved dækning af den samlede driftsøkonomiske ramme.

  Fordeling på sektorer i kr.:

  Sektor 2 i alt

  3.880

  Sektor 3 i alt

  379.048

  Sektor 4 i alt

  37.446

  Sektor 5 i alt

  55.780

  Sektor 6 i alt

  0

  Sektor 7 i alt

  301.181

  Sektor 9 i alt

  61.893

  TOTAL

  839.228

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse er at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering af i alt 839.228 kr. fra barselspuljen på sektor 9 til sektor 2 Teknik og Miljø, sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børnepasning, sektor 7 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Godkendt.

 • 10
  Ændring af regelsæt om overførsler
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Som en del af den løbende gennemgang og optimering af den økonomiske styring i Dragør Kommune, er der gennemført et servicetjek af reglerne for overførsler.

  I denne sag indstilles forslag til en række ændringer af overførselsreglerne, med ikrafttræden ved overførslerne mellem 2017 og 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at revideret regelsæt for overførsler godkendes med ikrafttræden ved overførslerne mellem 2017 og 2018

  2. at der med virkning fra 2017 ikke foretages foreløbige decentraliseringsoverførsler

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af den løbende gennemgang og optimering af den økonomiske styring i Dragør Kommune er der gennemført et servicetjek af reglerne for økonomisk decentralisering og overførsler.

  Reglerne for økonomisk decentralisering og overførselsregler er for nuværende beskrevet i 3 forskellige regelsæt. At beskrivelsen strækker sig over flere dokumenter, har vist sig ikke hensigtsmæssig. Der mangler overblik og ensretning i forhold til fortolkningen af eksisterende regelgrundlag. Ydermere har uklare definitioner og regelundtagelser medført usikkerhed om fortolkning af det faktiske regelgrundlag.

  En samlet og opsummeret skitsering af eksisterende regelsæt og praksis er til orientering vedlagt sagen som bilag 1.

  Revideret regelsæt for overførsler er delt op i 3 dele. Nedenfor skitseres kort de 3 elementer.

  1) En harmonisering af hvilke institutioner, der har overførselsadgang. Det foreslås, at alle institutioner jf. bilag 2 får overførselsadgang.

  2) En simplificering af hvilke udgiftstyper der er indbefattet.

  Der lægges op til, at alle konti indenfor enhederne er inkluderet. Det vil sige, at enhederne i praksis får ”en pose penge”. Udgifter til Det Forpligtende Samarbejde med Tårnby Kommune, Ældreråd og Handicapråd og tilskud er dog undtaget for overførsel.

  3) Forslag til kort og klar definition af overførselsregelgrundlaget.

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål. Kommunalbestyrelsen godkender efter direktionens indstilling.

  · Mindreforbrug/merforbrug over 3 pct. – administrativ håndtering.

  Ved mindreforbrug over 3 pct. er der pligt til en dialog om anvendelsesformål med direktionen.

  Ved merforbrug over 3 pct. er der pligt til dialog om initiativer til nedbringelse med direktionen.

  Det reviderede forslag til regelsættet med angivelse af inkluderede enheder og konti er vedlagt sagen som bilag 2.

  Det er for indeværende sådan, at der ikke kan overføres mellem de enkelte enheder med samme ledelse. Det vil sige, at fx en skole og en SFO ses hver for sig trods samme ledelse og at en del af personalet arbejder i begge enheder. Det har vist sig upraktisk og uhensigtsmæssigt. Derfor anbefales følgende at være gældende på skole/SFO området samt biblioteket og Lokalarkivet fremadrettet:

  Det anbefales, at SFO’er og skoler samt Bibliotek og Lokalarkiv fremadrettet fortsat har hver deres budgetramme, men at man i forbindelse med overførsler ser skole/SFO’s og Bibliotek/Lokalarkivs budgetramme under et. På samme måde som det i dag er gældende for Hollænderhalen, Kongelundshallen og Søbadeanstalten.

  Det indstilles desuden, at der med virkning fra 2017 ikke foretages foreløbige decentraliseringsoverførsler. Det vurderes, at gevinsten ved at foretage en foreløbig overførsel ikke står mål med den arbejdsindsats, dette påfører administrationen og enhederne samt, at den tættere månedlige økonomiopfølgning har skabt større vished omkring forventede overførelser hos enhedernes budgetansvarlige.

  Såfremt de foreslåede ændringer godkendes vil Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ og Dragør Kommunes Regler for økonomisk decentralisering konsekvensrettes med revideret regelsæt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Alle Dragør Kommunes leder oplyses efter vedtagelsen om de reviderede regler for overførsler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ konsekvensrettes med revideret regelsæt.

  Dragør Kommunes Regler for økonomisk decentralisering konsekvensrettes med revideret regelsæt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 11
  Genopretning af Omsorgscenteret Enggården - frigivelse
  Sagsid.: 16/2974

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af Omsorgscenteret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 91.837 kr. til udarbejdelse af tilstandsvurdering, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Omsorgscenteret er i forbindelse med udbygning og modernisering omdannet til et alment boligselskab, men Dragør Kommune er fortsat ejer af en del af bygningerne. Det drejer sig om daghjemmet, køkken og administrationsbygningen, som er 40-50 år gammel.

  Som grundlag for det videre arbejde foreslås det, at der udarbejdes en tilstandsvurdering med en 10 årig plan for vedligeholdelse og genopretning af disse bygninger. Udgift til tilstandsvurdering skønnes at kunne udføres inden for årets anlægsbudget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen indgår i anlægsbudget 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over for KB.

 • 12
  Genopretning af Hollænderhallen - frigivelse
  Sagsid.: 16/2859

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives en bevilling på 195.000 kr. til udskiftning af vandledning i Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et koldtvandsrør i Hollænderhallen, som forsyner motionsklubben, skal udskiftes på grund af fremskredne tæringer. Den samlede udgift til udskiftning af vandledning over loft i forrum og motionsklub er overslagsmæssigt beregnet til ca. 150.000 kr. En mindre rørstrækning i Motionsklubbens kontor er udskiftet tidligere i år, og den samlede rørudskiftning beløber sig til ca. 200.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen indgår i anlægsbudget 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over for KB.

 • 13
  Dragør Havn - Frigivelse til byggemodning af østlige byggefelt
  Sagsid.: 16/2618

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse til byggemodning af det østlige byggefelt på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives anlægsbevilling på i alt 1,12 mio. kr. til at gennemføre byggemodning af det østlige byggefelt og at rådighedsbeløbet frigives.

  2.

  at

  der gives indtægtsbevilling på i alt 450.000 kr. for lejernes egenbetaling af byggemodningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019 til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Byggemodning af det østlige byggefelt er et af de anlægsprojekter som der er afsat midler til i budgettet.

  I forbindelse med udlejning af det østlige byggefelt skal Dragør kommune forestå intern byggemodning af området.

  Byggemodningen indebærer etablering af vand- og kloakledninger til byggefeltet samt omlægning af eksisterende regnvandsledninger.

  Omlægningen af regnvandsledningerne udføres i 2 etaper hvoraf etape 1 indgår i denne sag.

  Etape 1 omfatter det areal hvor Café Espersen forventes genopført. Etape 2 omfatter arealet hvor Dragør bådværft forventes genopført. Etape 2 forslås anlagt og tilpasset det aktuelle byggeprojekt på grunden hvorfor etape 2 udføres når der foreligger klarlagt byggeprojekt fra lejer.

  I forbindelse med byggemodningen etableres der endvidere vand- og kloakledning frem til ny vaskeplads, placeret på det gamle færgeleje og til ny tømmestation til toilet/spildevand fra både, placeret ved den eksisterende servicepontonbro på havnen.

  Anlægsudgifterne til byggemodningen af det østlige byggefelt skal fordeles imellem de to lejere og Dragør Kommune. De 2 lejer betaler halvdelen af anlægsudgifterne og Dragør Kommune betaler den anden halvdel. Når arbejderne er færdige opgøres den endelige økonomi for lejerne.

  Byggemodningen forventes startet op inden 1. december 2016 hvorefter kommende lejer kan blive tilsluttet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet hvert år i årene 2016-2019 til udvikling af Dragør Havn. Kommunens andel af byggemodning finansieres af denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1+2

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over for KB.

 • 14
  Udmøntning af lån til Fonden Amager Bakke
  Sagsid.: 15/2082

  RESUMÉ:

  Af teksten til budgetforliget for 2015-18 fremgår det, at Dragør Kommune skal indgå en låneaftale med Fonden Amager Bakke om et lån fra kommunen til Fonden på 0,8 mio. kr. Med henblik på udbetaling af lånet anmodes om en tillægsbevilling på beløbet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der, jf. budgetforlig 2015 – 18, ydes et ansvarligt lån til Fonden Amager Bakke på 0,8 mio. kr. gennem en tillægsbevilling til ØU’s område, som finansieres af kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som tidligere behandlet så er Amager Ressource Center er i forbindelse med etablering af det nye forbrændingsanlæg ved at skabe et rekreativt område med bl.a. skibakke.

  Af teksten til budgetforliget for 2015 – 18 fremgår det, at Dragør Kommune sammen med en række andre kommuner deltager i projekt Amager Bakke med en lånefinansiering på 0,8 mio. kr.

  På den baggrund underskrev Dragør Kommune og Fonden Amager Bakke en låneaftale om et ansvarligt lån fra kommunen til Fonden. Lånet på 0,8 mio. kr. skal udbetales i 4 kvartal i år. Som konsekvens heraf indstiller administrationen, at der gives en tillægsbevilling fra kassen med henblik på udbetaling af lånet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af forslaget er, at der i overensstemmelse med teksten til budgetforliget for 2015 – 18 ydes en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til ØUs område, som finansieres fra kassen i 2016. Tillægsbevillingen påvirker kassen men ikke service- eller anlægsrammen.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over for KB.

 • 15
  Revision af Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/2780

  RESUMÉ:

  Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune skal revideres, idet vilkår om forbud mod parkering med henblik på overnatning ikke må fremgå af bekendtgørelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at revision af Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Transport- og Bygningsministeriet har den 14. september 2016 afgjort en klage over Justitsministeriets fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer”. Transport- og Bygningsministeriet er i den forbindelse blevet opmærksom på, at der i kommunale bekendtgørelser er anvendt formuleringer, som ikke harmonerer med ministeriets fortolkning af færdselsloven. Ministeriet har på baggrund heraf orienteret kommunerne om ministeriets afgørelse og fortolkning med henblik på, at kommunerne kan bringe retstilstanden i overensstemmelse med ministeriets fortolkning af loven.

  Baggrunden er en klage fra Autocamperrådet over Justitsministeriets fortolkning af ”særligt indrettede køretøjer”. Her har Justitsministeriet hidtil fortolket ”særligt indrettede køretøjer” til at omfatte køretøjer som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af behov for parkere, f.eks. med henblik på overnatning. Transport- og bygningsministeriet vurderer, at denne tolkning ikke harmonerer med færdselsloven.

  Ministeriet bemærker desuden, at generelle bestemmelser om, at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på overnatning, som f.eks. Dragør Kommune har indskrevet i sin gældende parkeringsbekendtgørelse (bilag 1), er i strid med bestemmelsen.

  Ovenstående fortolkning betyder, at Dragør Kommune ikke har mulighed for at benytte formuleringen om overnatning i den lokale bekendtgørelse. Derfor påtænker administrationen at revidere bekendtgørelsen som angivet i bilag 2, for så vidt angår ordlyden i bekendtgørelsens § 4, hvor ordene ”eller overnatning” skal udgå.

  Ministeriet understreger, at deres fortolkning alene gælder muligheden for at offentliggøre foranstaltningerne i en lokal bekendtgørelse. Dragør Kommune har således stadig mulighed for med politiets samtykke at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning af fx autocampere, som tilkendegives ved afmærkning.

  LOVE/REGLER:

  Færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den reviderede Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt. Endvidere vil den blive sendt til Justitsministeriet med tanke på offentliggørelse også på deres hjemmeside.

  Forinden skal politiets samtykke til bekendtgørelsen indhentes, hvilket er sket.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 16
  Regional Udviklingsstrategi (ReVUS) 2017-2018
  Sagsid.: 15/1035

  RESUMÉ:

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave, som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum. Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 ReVUS under overskriften ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad.

  Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS.

  Puljen fra 2017-2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS. Handlingsplanen vil sætte rammerne for, hvilke initiativer i ReVUS som region og kommuner kan prioritere og igangsætte i løbet af 2017-2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter de foreslåede fyrtårne i den kommende handlingsplan.

  2.

  at

  Dragør Kommune deltager i initiativet ”Madfællesskabet”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 og 3 er tilføjet efter behandling i BEPU den 1. november 2016.

  Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien. Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

  Dragør Kommune deltager i 2016-2017 i initiativet ”Flere Kinesiske Turister til Greater Copenhagen”. Der er ikke forpligtet nogen økonomi ind i projektet, og primært har Dragør fokus på videnstilførsel om de efterhånden mange kinesiske turister, som via busser besøger byen.

  Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

  Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

  Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet administrativt med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer

  1. Trafikplan for hovedstadsregionen

  2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse

  3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter

  4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser

  5. Living Lab for klimatilpasning

  6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi

  7. Madfællesskabet

  8. Smart Greater Copenhagen

  9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen

  10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

  Politisk er forslagene til fyrtårne blev drøftet på mødet i KKR Hovedstaden den 13. september og i Vækstforum Hovedstaden den 14. september.

  KKR Hovedstaden pegede på, at:

  – Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene

  – Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse

  – Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

  I Vækstforum Hovedstaden blev det besluttet, at der ind til videre arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

  For at sikre bredest mulig kommunal forankring og indflydelse foreslås det, at de enkelte kommuner politisk (enten i kommunalbestyrelse eller i relevante udvalg) frem til primo december tager stilling, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne.

  Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

  Administrationen vurderer efter møder med Region Hovedstaden, at initiativet ”Madfællesskabet” vil kunne understøtte erhvervs- og turismestrategien med et stærkt fokus på lokale fødevaremarkeder, forbedret leveringssikkerhed for restaurationsbranchen og styrkelse af lokale madoplevelser. En deltagelse på niveau med ”Flere Kinesiske Turister til Greater Copenhagen” vil være mulig.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I forhold til Dragør Kommune understøtter den regionale udviklingsstrategi primært erhvervs- og turismestrategien.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over KB.

  Bilag

 • 17
  Movia Trafikplan 2016 høring
  Sagsid.: 15/1091

  RESUMÉ:

  Movia har sendt Trafikplan 2016 i høring hos kommuner og regioner på Sjælland. Forslaget til trafikplan beskriver hovedlinjerne i Movias strategiske udviklingsarbejde i de kommende år, herunder i forhold til metrocityringens åbning i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til høringssvar til Trafikplan 2016 fra Dragør Kommune (bilag 1) godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har ved høringsbrev af 15. september 2016 (bilag 2) sendt forslag til Trafikplan 2016 (bilag 3) i politisk høring i kommuner og regioner på Sjælland frem til 5. december 2016. Medsendt er endvidere brochuren Forslag til Trafikplan 2016 – kort fortalt (bilag 4).

  I henhold til trafikselskabsloven skal Movia mindst en gang hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia skal sikre, at trafikplanen bliver udarbejdet i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne og således, at planen danner grundlag for en god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

  At skabe god sammenhæng i den kollektive trafik har været særlig central i Trafikplan 2016, idet der har været behov for at se på modeller for, hvordan det strategiske net skal se ud, når effekten af de store baneinvesteringer slår igennem i de kommende år. Således lægges der i Trafikplan 2016 op til tilpasninger af det strategiske busnet. Dels tilpasninger i Region Sjælland til den nye Ringstedbane og nye Køge Nord Station. Og dels i Region Hovedstaden, hvor der skal gennemføres en større omlægning af nettet, når den nye metrocityring åbner i 2019. Det er en særlig opgave for de kommuner, der ligger dér, hvor der kommer mere metro eller tæt ved, og det påvirker hele regionen.

  Desuden fremlægger Movia forslag til en grøn omstilling af bustrafikken på en økonomisk bæredygtig måde, og der foreslås en grundlæggende ændring af måden, vi betragter bustrafikkens effektivitet på, således at den hidtidige målsætning om passagervækst i busserne erstattes af nye målsætninger om produktivitet. Desuden lægges op til strategiske indsatser i forhold til blandt andet betjening i tyndt befolkede områder ude på Sjælland, til terminaler og stoppesteder samt Movias højklassede buskoncept +Way.

  I høringsbrevet til Trafikplan 2016 opfordrer Movia kommuner og regioner til i høringssvar at forholde sig til de anbefalinger fra Movia, som er centrale elementer i planen, og som fremgår af bilag til høringsbrevet.

  Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar i bilag 1. Det skal bemærkes, at Movia i det fremlagte forslag til strategisk net foreslår linje 350S omlagt under arbejdstitlen linje 250S. Linjen vil betjene strækningen Bagsværd Station – Dragør Stationsplads via Gladsaxe Trafikplads og Nørreport Station. Linjen vil på strækningen mellem Nørreport Station og Dragør Stationsplads svare præcis til den nuværende linje 350S, og vil derfor være genkendelig for passagerne. Der vil fortsat være mulighed for transport til Herlev Hospital ved en omstigning, fx på Gladsaxe Trafikplads i stedet som i dag fx på Herlev Station. Linjen vil på strækningen mellem Gladsaxe Trafikplads og Dragør Stationsplads have en frekvens på 6 afgange i timen i myldretiden, 4 afgange i timen i dagtimerne og 2 afgange i timen om aftenen. Ved forslaget har Movia i øvrigt fulgt administrationens anmodning om en fortsat direkte opkobling fra Dragør til København centrum. Derimod er administrationens forslag om en forlængelse af linjen til Københavns Lufthavn via Kystvejen ikke imødekommet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med forslaget til Trafikplan 2016 er der ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune i forhold til nuværende busdrift.

  Movias forslag til miljøkrav med mål om fossilfrihed i 2030 kan medføre øgede udgifter til busdriften. Størrelsesordenen er indenfor den sikkerhedsmargin, som under alle omstændigheder knytter sig til fremtidige udgifter ved bustransport. Angiveligt en størrelsesorden for Dragør Kommune på 0,3 mio. kr. årligt i 2030, men også helt afhængigt af de kommende operatørudbud. Administrationens forslag, om at Movia følger Region Hovedstadens regionale vækst og udviklingsstrategi (REVUS), hvor sigtet er fossilfrihed i 2050, er ikke fulgt. Derimod har Movia forpligtet sig på dialog med de berørte kommuner og regioner om finansiering af den aktuelle nettoudgift fra udbud til udbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Trafikplan 2016 har forinden nærværende høring været i administrativ høring i kommuner og regioner og er blevet tilrettet på baggrund heraf.

  På temamøde om busdrift i Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 vil Movia blandt andet også orientere om Trafikplan 2016.

  Administrationen har sendt Trafikplan 2016 i høring hos Dragør Ældreråd og Dragør Handikapråd. Dragør Ældreråd har afsendt høringssvar (bilag 5), hvori de anbefaler, at linje 350S/250S forlænges til Københavns Lufthavn 2 gange i timen, udenfor linje 35s minuttal. Alternativt foreslår Ældrerådet, at linje 5A/5C fortsættes fra lufthavnen til Dragør Stationsplads via Kystvejen, og på strækningen erstatter linje 35. Endvidere anbefaler de, at linje 500S forlænges fra Ørestad Station til minimum Tårnby Station, hvorfra der er forbindelse til Dragør. Endelig er det et ønske fra Ældrerådet, at buslinjerne i lufthavnen igen får stoppested i umiddelbar nærhed af terminal 3.

  Høringssvaret flugter med administrationens indstilling for så vidt angår linje 350S. Forslag om forlængelse af linje 500S medtages i høringssvar. Forholdet om flytning af stoppested i lufthavnen er et anliggende med Københavns Lufthavn, hvorfor dette ikke foreslås medtaget i høringssvar til Movias trafikplan 2016. Movia og administrationen er i øvrigt enige i Ældrerådets ønske om stoppestedet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra Helle Barth (V):

  Venstre foreslår at der umiddelbart rettes henvendelse til lufthavnen for at sikre at stoppestedet for buslinje 35 genplaceres i nærhed af metro, tog og de øvrige buslinjer i Københavns Lufthavn, som det har været tidligere. Lufthavnen er det nærmeste trafikknudepunkt for den kollektive trafik til og fra Dragør, og der bør sikres god sammenhæng for brugerne.

  Som midlertidigt alternativ opfordres til, at der gives mulighed for påstigning på linie 35s sidste stop ved lufthavnens metrostation, ligesom i den anden ende af samme rute.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Anbefales over KB.

  Bilag

 • 18
  Dragør Røgeri - ansøgning om forlængelse og sammenlægning af kontrakter
  Sagsid.: 16/2950

  RESUMÉ:

  Dragør Røgeri ansøger om at få forlænget lejeaftalen på røgeriet med 20 år samt at få sammenlagt lejeaftalerne om røgeriet og arealet til terrasse/fiskecafé til én kontrakt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at lejeaftalen med Dragør Røgeri forlænges med en ny uopsigelighedsperiode på 20 år fra den 1. august 2018, og

  2. at lejeaftalen om udearealet sammenlægges med hovedkontrakten således at også denne aftale opnår 20 års uopsigelighed.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Røgeri har indgået lejeaftale med Dragør Kommune om dels selve røgeriet og dels et areal hvor der i dag er en terrasse med borde/bænke. Begge aftaler vedlægges denne sag som bilag.

  Lejeaftalen om røgeriet blev påbegyndt den 1. august 1998 og aftalen indeholder et vilkår om en uopsigelighedsperiode på 20 år som udløber den 1. august 2018.

  I aftalen er indeholdt et vilkår om, at lejerne senest den 1. august 2017 er berettigede til at indlede forhandlinger om en fornyelse af kontrakten.

  Dragør Røgeri påtænker at foretage investeringer i det lejede, og ønsker derfor på nuværende tidspunkt at ansøge om en fornyelse af aftalen, indeholdende et vilkår om en ny uopsigelighedsperiode på 20 år.

  Investeringerne består i en ombygning af butiksarealet med henblik på bedre/ hurtigere kundebetjening samt en udvidelse af sortimentet til også at omfatte ferskvarer.

  Dragør Røgeri har 2010 indgået lejeaftale om et areal på havnen med henblik på opførelse af en fiskecafé. Aktuelt er der en terrasse på arealet som røgeriets kunder kan benytte til spisning.

  Denne aftale er ikke uopsigelig, men kan opsiges med et varsel på 6 måneder.

  Dragør Røgeri ansøger om, at aftalen om udearealet sammenlægges med lejeaftalen om røgeriet således at de samme grundvilkår er gældende.

  Administrationen anbefaler at ansøgningen om en forlængelse af aftalen med en ny 20-årig uopsigelighedsperiode fra den 1. august 2018 imødekommes, samt at der sker sammenlægning af de to aftaler.

  LOVE/REGLER:

  Området hvor lejemålene er beliggende er omfattet af lokalplan 70.

  Hverken røgeriet eller arealet til udeservering berøres af den besluttede realisering af helhedsplanen for Dragør Havn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udearealet som lejes er på 149,2 m2 og udlejes til havnens takster for ”areal til øvrigt erhverv” aktuelt 140kr. pr. m2 pr. år.

  For dette areal har Dragør Kommune aktuelt en årlig lejeindtægt på 20.888 kr.

  Lejeaftale om røgeriet består af to dele – en vedrørende bygningen på 186 m2 som der betales kr. 186 kr. pr. m2 pr. år for – og udearealet ved selve røgeriet på 104,8 m2 som der betales 140 kr. pr. m2 pr. år for.

  Den samlede årlige lejeindtægt i henhold til denne aftale er 122.380kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Økonomiudvalget er positivt indstillet over for ansøgningen, men endelig stillingtagen afventer udviklingsprocessen af det vestlige byggefelt.

  Bilag

 • 19
  Opsigelse af lejemål på Dragør Havn - skurgrund
  Sagsid.: 16/3142

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om lejemålet vedrørende den ubebyggede skurgrund nr. 49 på Dragør Havn skal opsiges fordi lejer ikke har efterkommet havneadministrationens påbud om oprydning.

  INDSTILLING:

  Havneadministrationen og Brugerbestyrelsen for Dragør Havn indstiller at lejemålet vedr. skurgrund nr. 49 opsiges med 6 måneders varsel.

  SAGSFREMSTILLING:

  Siden 1. december 2002 har skurgrundene nr. 49 og 50 været udlejet til samme person.

  Skurgrund nr. 50 er bebygget medens der i strid med regulativ for udlejning af skurgrunde på Dragør Havn er et oplag på den ubebyggede grund nr. 49.

  Oplaget består af en mængde fiskekasser og en gammel gaffeltruck.

  Havneadministrationen har gennemgået skurbyen generelt med henblik på at få ryddet op og bortfjernet de effekter som henstår i strid med regulativets bestemmelser.

  Indledningsvist har havneadministrationen mundtligt henstillet til lejer at fiskekasserne og gaffeltrucken skulle bortfjernes.

  Da henstillingen var resultatløs blev der ved brev af 19. september 2016 på ny rettet henvendeles til lejer, og da der ikke fremkom en reaktion herpå fik lejer ved brev af 21. oktober 2016 en frist til den 31. oktober 2016 til at fjerne effekterne.

  Da lejer ikke har fjernet effekterne fra arealet anbefaler havneadministrationen at lejemålet vedrørende skurgrund 49 opsiges med 6 måneders varsel i henhold regulativet for udlejning af skurgrunde.

  LOVE/REGLER:

  Regulativ for udlejning af kommunale skurgrunde på Dragør Havn.

  Regulativet foreskriver bl.a. i pkt. B at

  Områdets karakter skal være skurby med tilknytning til fiskeri og lignende. Bebyggelsen må ikke antage karakter af værksteder, lysthuse eller kolonihaveområde. Områdets brug er reguleret i lokalplan 15. Arealer mellem skure skal i videst muligt omfang friholdes for opbevaring af grej, således at passage mellem skurene er mulig.”

  Lejers opbevaring af grej på skurgrund 49 vurderes af havneadministrationen, ikke at opfylde regulativets bestemmelser.

  I henhold til regulativet træffer Økonomiudvalget beslutning om hvorvidt lejemålet – på baggrund af Brugerbestyrelsens/havneadministrationens indstilling – skal opsiges eller ej.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Lejer betaler i dag årligt 3.920 Kr. for skurgrund nr. 49.

  En opsigelse forventes ikke umiddelbart at medføre et indtægtstab for Dragør Kommune, da der aktuelt er 49 personer på venteliste til en skurgrund.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Engparken - Årsregnskab 2015
  Sagsid.: 16/3160

  RESUMÉ:

  Årsregnskab 2015 for det almene boligselskab Engparken skal i henhold til reglerne herom godkendes af kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at årsregnskab 2015 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 1. december 2016 godkendes med følgende hovedindhold:

  A) Gennemgang af udviklingen i boligselskabets økonomi; herunder henlæggelser

  B) Drift og vedligehold

  C) Anvisning af boliger fra kommunens side

  D) Status i sag om vejbumpsordning

  E) Status i sag om gavlvinduer

  F) Helhedsplan og renovering af hele afdelingen

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2015.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Administrationen i Dragør Kommune kan konstatere, at den besluttede genopretningsplan følges og snart er opfyldt.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på 546.000 Kr. og boligorganisationen har realiseret et overskud på 145.466 Kr.

  Organisationens overskud er begrundet i et mindreforbrug på kontorholdsudgifter og besparelse – i forhold til budget – på forretningsførelse.

  Dispositionsfonden udgjorde 8.536.767 Kr. ved regnskabsårets afslutning. Heraf er 2.532.845 Kr. disponibel dispositionsfond.

  Arbejdskapitalen er – i modsætning til sidste regnskabsår – nu positiv med 216 Kr. pr. lejemålsenhed og dermed er den negative arbejdskapital nedbragt.

  Boligselskabet har dog ikke nået sin målsætning for arbejdskapitalen på 836.992 Kr. endnu, og boligselskabets videre arbejde med at nå målsætningen vil blive drøftet nærmere på styringsdialogmødet.

  Den samlede egenkapital udgør 8.780.101 Kr. og heraf udgør 2.592.640 Kr. disponibel egenkapital.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2015 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 1. december 2016 og administrationen anbefaler at dagsordenen godkendes som anført i indstillingens pkt. 2 A-F.

  Punkterne C-F udgør de punkter som Engparkens ønsker at drøfte med kommunen på styringsdialogmødet.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Det præciseres under punkt C, at der også drøftes anvisning af boliger til flygtninge inklusiv boligfællesskaber.

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 21
  Forslag fra C - UFF containere på Dragørs genbrugsplads
  Sagsid.: 16/3074

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 14. oktober 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget drøfter kommunens holdning til UFF containere på Dragørs genbrugsplads.

  Motivation:

  http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/ECE3251337/hovedstaden-sender-dit-gamle-toej-videre-til-paastaaet-tvind-selskab/

  UFF regnskabet 2015 viser, at de har tjent 8,4 mill på det indsamlede tøj (efter at have købt det af ARC) og har brugt 4,3 mill til personaleomkostninger, og så er der doneret 1,1 mill kr til ulandsprojekter.

  UFF er tidligere blevet smidt ud af samarbejder med detailhandelskæder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Punktet oversendt til behandling på ØU.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  C-gruppen foreslår, at udvalget retter henvendelse til ARC og opfordrer ARC til at undersøge på hvilke vilkår aftalen med UFF kan ophæves.

  Godkendt.

 • 22
  Forslag fra T - Kasse- og regnskabsregulativ i forhold til anlægsregnskaber
  Sagsid.: 16/2929

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 5. oktober 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Jeg vil gerne have Kasse- og regnskabsregulativet op til behandling på først kommende ØU-møde. Her kan forvaltningen få lejlighed til at forklare og tydeliggøre, hvad det er politikerne kan forvente i fremtiden ifm aflæggelse af anlægsregnskaber.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Liste T trækker sagen og fremsender et nyt forslag, jf. styrelseslovens § 11.

 • 23
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren orienterede om aftale mellem KL og Regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

  Kommunaldirektøren orienterede om fælles indsats vedrørende udligningsreformen.

  Stabschefen orienterede om status på arbejdet med handleplan på skoleområdet.

  Stabschefen orienterede om status på den nye hjemmeside.

 • 24
  Status på Amager Bakke
  Sagsid.: 16/3242

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen orienter om status på Amager Bakke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Til efterretning.

 • 25
  Meddelelse - Ændring af regional busdrift 2017
  Sagsid.: 16/850

  RESUMÉ:

  Region Hovedstaden har besluttet at nedlægge buslinje 81N fra 2017. I stedet for vil Dragør Kommune blive betjent af linje 350S om natten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har i forbindelse med vedtagelse af regionens budget 2017 besluttet at nedlægge hovedparten af natbuslinjerne, herunder buslinje 81N mellem Dragør og Ballerup. Nedlæggelsen er en del af en omlægning af natbusserne i hovedstadsregionen, hvor der spares natbusser, dér hvor der er andre transportmuligheder, som fx S-tog, S-busser og regionaltog.

  I stedet for natbuslinje 81N kan passagerer til/fra Dragør køre med linje 350S, som fremover skal køre én gang i timen hele natten og på alle ugens dage. Kongelundsvej i Tårnby og Søvang i Dragør mister betjeningen. Til gengæld reduceres rejsetiden mellem Nørreport og Dragør med 13 minutter.

  Besparelserne på natbusserne var en del af et større sparekatalog for regionens kollektive trafik.

  Region Hovedstaden har endvidere besluttet, at deres administration til brug for afgivelse af trafikbestilling for 2018 skal undersøge mulighederne for en ny buslinje, der skal lette transporten for borgere på Amager og mellem Amager og Hvidovre Hospital i et samarbejde om finansiering med Dragør, Tårnby, København og Hvidovre Kommuner.

  Endvidere har Region Hovedstaden besluttet, at deres administration til brug for afgivelse af trafikbestilling for 2018 skal gå i dialog med Dragør Kommune om natbusbetjeningen til Sydamager og metrolinjerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Til efterretning.

 • 26
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016
  • Oversigt over nationaliteter  
  • Oversigt over antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote
  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede
  • Oversigt over det samlede billede på beskæftigelsesområdet inden for den 3-årige integrationsperiode; eksempelvis praktik, løntilskud, ordinært arbejde m.v. fordelt på kvote 2014, 2015 og 2016
  • Oversigt over grundtilskud for 2015 og 2016

  Administrationen ønsker at understrege, at oversigten over beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede, der er aktuelt pr. medio oktober 2016.

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby og oplysningerne trækkes manuelt præsenteres statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2016

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 27
  Meddelelse - Status på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen
  Sagsid.: 16/1924

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om den foreløbige opgørelse over berørte borgere af henholdsvis kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i Dragør Kommune.    

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  På møde i Økonomiudvalget 13. oktober 2016 blev der drøftet andel af kontanthjælpsmodtagere, der rammes af kontanthjælpsloftet, i henholdsvis Dragør og Tårnby Kommune samt andel af borgere, der rammes af 225-timersreglen. I forlængelse af drøftelsen vil forvaltningen give en foreløbig status på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

  Kontanthjælpsloftet

  Den nye lovgivning, der fik virkning fra 1. oktober 2016, betyder at der er et loft for, hvor meget borgere kan modtage i samlede offentlige ydelser, dvs. kontanthjælp, boligstøtte samt særlig støtte jf. § 34. Hvis den samlede ydelse er højere end loftet, reduceres den særlige støtte og derefter boligstøtten. Selve grundydelsen reduceres ikke.

  Det er Udbetaling Denmark, der administrerer særlig støtte og boligstøtte, og derfor er det også Udbetaling Danmark, der laver beregninger på hver enkel borger med henblik på at vurdere, om og hvor meget særlig støtte og/eller boligstøtte skal reduceres. På baggrund af at Udbetaling Danmark har myndighedsopgaven, er det vanskeligt for administrationen at give et bud på, hvor mange borgere der bliver berørt af kontanthjælpsloftet.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på baggrund af data fra KMD lavet en foreløbig opgørelse over antallet af personer, der bliver berørt af kontanthjælpsloftet i oktober måned.

  Dragør Kommune kan ikke umiddelbart selv tilgå data fra KMD.

  De foreløbige tal viser, at 44 personer i Dragør Kommune vil få foretaget en foreløbig nedsættelse af særlig støtte og/eller boligstøtten i oktober måned. I Tårnby Kommune vil 195 personer få foretaget en foreløbig nedsættelse af særlig støtte og/eller boligstøtte.

  Forvaltningen har på møde i Økonomiudvalget 18. august under behandling af sag vedr. ”Konsekvenser af udmøntningen af integrationsydelse, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen” vurderet, at fire til seks borgere vil blive ramt af kontanthjælpsloftet i så stor grad, at de ikke vil kunne afholde husleje i deres nuværende bolig.

  Det skal understreges, at antallet af personer, som bliver berørt af loftet, vil tidligst kunne opgøres mere præcist efter medio november, hvor loftsreduktionen for oktober måned beregnes på ny på baggrund af bl.a. den faktisk udbetalte kontanthjælp for oktober.

  225-timersreglen

  Den nye lovgivning, der også fik virkning fra 1. oktober 2016, betyder at borgere, der er på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp i sammenlagt et år inden for tre år skal arbejde 225-timer (svarende til 6-7 ugers arbejde med 37 timer om ugen) i ordinært arbejde om året for at undgå, at kontanthjælpen, integrationsydelsen eller ud-dannelseshjælpen bliver reduceret.

  Borgere der ikke opfylder kravet om 225-timers arbejde mister mellem 500 kr. og 1000 kr. pr. mdr. i ydelse. Samlevende og ægtepar mister hele den ene ydelse (f.eks. kontanthjælpen for den ene ægtefælle), hvis de ikke lever op til arbejdskravet.

  Nogle borgere kan blive undtaget for 225-timersreglen, f.eks. borgere på SU, borgere der er på vej i fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension samt borgere med en begrænset arbejdsevne. Jobcenter Tårnby foretager en individuel og konkret vurdering i hver enkel sag, når de træffer beslutning om borgere, der skal undtages fra reglen.

  Ifølge STAR’s foreløbige opgørelse for oktober måned har Dragør Kommune 107 borgere, der pr. 1. oktober har modtaget kontanthjælp, inte-grationsydelse eller uddannelseshjælp i sammenlagt et år, som vil kunne blive sat ned. Ud af de 107 borgere er 74 borgere undtaget fra reglen. Sammenlignet med Tårnby Kommune, hvor 631 borgere er indenfor målgruppen, hvor ydelsen kan blive reduceret, og 470 borgere er undtaget. På baggrund af data fra STAR kan der konkluderes at Tårnby både har flere borgere, der falder ind under målgruppen men samtidig også flere borgere, der bliver undtaget. I Dragør er 69 % undtaget og i Tårnby 74 %.

  Undtagelserne er opgjort pr. 28. september, og det skal understreges, at der kan komme efterreguleringer.

  Samme talmateriale er anvendt i artiklen fra Information fra 1. oktober 2016, som var grundlag for drøftelsen ved møde i Økonomiudvalget 13. oktober 2016.

  STAR’s opgørelser vedlægges som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 28
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) spurgte til manglende udsendelse af brev om midlertidige boliger.

  Peter Læssøe (T) spurgte til procedure vedrørende lukning af talerliste og fremsendelse af forslag på kommunalbestyrelsens møder.