Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Eik Dahl Bidstrup (V)
Bemærkninger: Punkt 14 videreføres til KB.

Punkt 17 udsættes til næste ØU

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

Allan Holst (A) var ordstyrer i Eik Dahl Bidstrups (V) fravær.
 • 1
  Forslag til justering af tidsplanen for budgetlægningen 2018
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 budgettidsplanen for budget 2018-2021. Administrationen foreslår en justering af tidsplanen, således at 1. behandlingen af budgettet flyttes fra september til august måned. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til justering af tidsplanen godkendes, jf. bilag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 budgettidsplanen for budget 2018-2021. Administrationen foreslår en justering af tidsplanen, således at 1. behandlingen af budgettet flyttes fra september til august måned.  Hermed opnås længere tid mellem 1. og 2. behandlingen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Forslaget er i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 38 om, at økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Dragør Ældreboligselskab - årsregnskab 2015/2016
  Sagsid.: 17/48

  RESUMÉ:

  Årsregnskabet 2015/2016 for Dragør Ældreboligselskab skal godkendes af Kommunalbestyrelen i henhold til reglerne om almene boliger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2015/2016 for Dragør Ældreboligselskab godkendes som værende i overensstemmelse med reglerne.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet med selskabet fastlægges således:

  A) Selskabets økonomi.

  B) Drift- og vedligeholdelsesplaner.

  C) Drøftelse af boligselskabets behov for aftaler med kommunen.

  D) Drøftelse af udfordringer med B-ordningen i forhold til anviste beboere.

  E)  Evt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 16. december 2016 modtaget årsregnskab, revisionsprotokollat og styringsrapport fra Dragør Ældreboligselskab.

  I henhold til gældende regler skal årsregnskabet godkendes at tilsynsførende kommune.

  Boligselskabet har én afdeling med 34 boliger som Dragør Kommune har 100% anvisningsret til. Alle boligerne er indrettet som handicapegnede.

  Boligorganisationen har i regnskabsåret realiseret et underskud på 302 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Der er i året henlagt 18.319 kr. til dispositionsfonden som ved regnskabsårets afslutning udgjorde 159.792 kr.

  Arbejdskapitalen udgjorde ved regnskabsårets afslutning 90.521 kr.

  Boligselskabets eneste afdeling har haft realiseret et overskud på 212.417 kr. Dette beløb er overført til saldoen for opsamlet resultat som ved regnskabsårets afslutning havde en saldo på 520.923 kr.

  Revisionen er gennemført af BDO som ikke har haft anledning til at tage forbehold.

  Administrationen vurderer at økonomien må betegnes som god og anbefaler, at årsregnskabet godkendes som værende i overensstemmelse med reglerne.

  I forhold til styringsdialogmødet med selskabet foreslås dagsordenen fastlagt som anbefalet i indstillingen.

  Dragør Kommune har behov for at høre nærmere vedrørende drifts- og vedligeholdelsesplaner, og boligselskabet har i styringsrapporten tilkendegivet at have behov for drøftelse af mulige aftaler med kommunen; herunder angives det at boligselskabet har udfordringer med B-ordningen (istandsættelses-/vedligeholdelsesordning) i forhold til de lejere som anvises en bolig.

  Når der har været afholdt styringsdialogmøde med selskabet fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger om økonomisk tilsyn med almene boliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Punktet udsættes til næste ØU.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Bilag

 • 3
  Mandat til udlejning af Færgevej 9
  Sagsid.: 15/1613

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår at blive bemyndiget til at udleje ejendommen Færgevej 9 på Dragør Havn indtil ejendommen skal rives ned som led i realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at udleje Færgevej 9 på de forudsætninger og vilkår som beskrives i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejemålet Færgevej 9 har været udlejet, men står nu tomt.

  Det er en af de ejendomme som på sigt skal rives ned som led i realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn.

  Administrationen har fået forskellige forespørgsler på muligheden for at leje ejendommen; nogle vil leje ejendommen i få måneder – andre for længere perioder.

  Administrationen foreslår, at blive bemyndiget til at annoncere ejendommen til leje og udleje den på følgende vilkår uden fornyet politisk godkendelse:

  1. Ejendommen udbydes til leje med en vejledende mindsteleje på 800 kr. pr. m2 pr år, svarende til den leje som sidst blev opnået gennem udbud.
  2. Interesserede bydere skal oplyse tilbudt lejeniveau, det formål ejendommen ønskes benyttet til samt den periode/varighed man har ønske om at leje ejendommen.
  3. Der vil gælde et kort opsigelsesvarsel på 2 måneder og udlejer vil ikke foretage nogen istandsættelse, da ejendommen skal nedrives inden for en kortere tidshorisont.

  Administrationen vil herefter tildele lejemålet til højestbydende og ved flere ligestillede bud, forbeholde sig at vælge den lejer som ønsker at leje ejendommen i den længere, sammenhængende periode.

  Når administrationen ønsker at blive bemyndiget til at udleje ejendommen uden fornyet politisk godkendelse er det af hensynet til, at der kan ske en løbende udlejning, således at der om muligt er en kontinuerlig indtægt og ingen ”liggetid” uden indtægt i den periode der evt. afventes politisk behandling.

  LOVE/REGLER:

  Der er et krav i kommunalfuldmagtsreglerne om, at en kommune skal foretage udlejning til markedsprisen.

  Markedsprisen er enten fastsat af en sagkyndig valuar ud fra det formål ejendommen skal anvendes til, eller defineret som den højest opnåelige pris i markedet gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Lejemålet er på i alt 72 m2 og såfremt den vejledende mindsteleje opnås, vil der blive tale om en årlig lejeindtægt på 57.600 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

 • 4
  Dragør Havn - Frigivelse til nye bådpladser
  Sagsid.: 16/2923

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til etablering af 5 stk. nye bådpladser i den gamle fiskerihavn. Det drejer sig om 1.250.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.500.000 kr. for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.250.000 kr. til at gennemføre etableringen af ekstra bådpladser på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  I den forbindelse har administrationen udarbejdet en disponering af anlægsmidlerne som blev godkendt på mødet for By-, Erhvervs-, og Planudvalget i oktober 2016. I deponeringen af anlægsmidlerne er der afsat 2,2 mio. kr. til etablering af nye bådepladser ved eksisterende moler, da efterspørgslen på bådpladser til større både i Dragør havn er stigende.

  Administrationen har undersøgt en række muligheder i forbindelse med etableringen af nye bådpladser til større både.

  Der har været arbejdet med følgende forslag:

  - Etablering af en ny bådebro i den nye lysbådehavn til ekstra bådplader

  - Etablering af 15 nye bådpladser ved eksisterende moler i den nye lystbådehavn

  - Etablering af nye bådpladser i den gamle fiskerihavn

  Alle tre forslag forudsætter en større uddybning af havnebassinerne samt bortskaffelse af forurenet havneslam som ikke kan deponeres. Dette er meget omkostningstungt. Det er derfor ikke muligt, at gennemføre nogle af de 3 forslag inden for de afsatte anlægsmidler.

  Dragør Bådværft har indgået lejekontrakt med Dragør Kommune om leje af dele af det østlige byggefelt. I forbindelse med, at værftet flytter til det østlige byggefelt vil det samtidig være en fordel at flytte værftets håndtering af både til den gamle færgehavn.

  I dag har Dragør bådværft råderet over 25 meter af Lodsmolen som er beliggende i den gamle havn.

  Ved at flytte Dragør bådværfts håndtering af både fra den gamle fiskerihavn og hen til den gamle færgehavn vil de 25 meter mole kunne blive frigivet til etablering af 5 nye bådpladser til større både.

  For at det er muligt at håndtere både i den gamle færgehavn, vil det være nødvendigt at etablere en bølgebryder. Bølgebryderen vil blive etableret ud fra midtermolen i den gamle færgehavn. Den ene side af bølgebryderen vil blive udlejet til Dragør Bådværft og den anden side vil kunne udlejes til en større båd. En udlejning til et erhvervsfartøj kan give en merindtægt på 15.000-20.000 kr. årligt. Alternativt kan arealet benyttet til at give mere/bedre plads til gæstefortøjer i sommerhalvåret.

  Bølgebryderen vil blive udført med anker i den ene ende, så det stadigt er muligt at få besøg af større skibe i havnen.

  Etableringen af bølgebryderen vil endvidere medføre, at optagning af havnens både ligeledes vil kunne rykkes til den gamle færgehavn.

  I dag foregår bådoptagningen i den gamle fiskerihavn, som i Lokalplan 70 primært er lagt ud til havnerelaterede erhvervs-, fritids- og serviceformål, herunder værksteds-, butiks- og restaurationsvirksomhed mv.

  Havnens aktiviteter vil i forbindelse med bådehåndtering blive rykket væk fra det publikumsnære område og over i erhvervsområdet.

  Samtidig med at bådhåndteringen flyttes, kan der etableres en vaskeplads for korrekt miljømæssig håndtering af bådene. Projekt for etablering af vaskepladsen udarbejdes senere.

  I øvrigt er det i kontrakten som Dragør Bådværft har indgået med Dragør kommune, en forudsætning for værftet, at de i forbindelse med den nye placering i det østlige byggefelt har mulighed for at håndtere bådene umiddelbart i nærheden af værftet.

  Budget for etablering af nye bådpladser:

  Bølgebryder:

  900.000 kr.

  Landgang til bølgebryder:

  250.000 kr.

  Etablering af nye bådpladser:

  100.000 kr.

  I alt:

  1.250.000 kr.

  De nye bådpladser vil kunne indbringe en lejeindtægt på 25.000 kr. pr. år pr. plads hvilket giver en årlig indtægt på 125.000 kr. Dette betyder, at der for etableringen af de nye bådpladser vil være en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

  Placering af eksisterende bådhåndtering, fremtidig bådhåndtering, Lodsmolen samt ny vaskeplads fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2017 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte:             13 (A+C+O+T+V)             

  Imod stemte:           1 (I)   

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse - Genopretning af veje 2017
  Sagsid.: 16/3531

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til genopretning af veje i 2017.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.997.200 i budget 2017, til genopretning af veje, og at beløbet frigives.

  2.

  at

  der overføres kr. 800.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2017 afsat kr. 3.997.200 til genopretning af veje 2017.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 3.300.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2017.

  Heraf afsættes kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

  1. Der afsættes ca. kr. 397.200 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til akutte opgaver, reparationer mv.

  I 2017 planlægger forvaltningen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der ikke skal foregå opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Kalvebodvej mellem Skovvej og Sydvestpynten inklusiv kantforstærkning af rabatareal, samt nyt slidlag på Englandsvej. Afhængig af valg af løsning i krydset Møllevej / Bachersmindevej kan der om nødvendigt afsættes et beløb til nyt slidlag efter anlægsarbejdet dér.

  Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på afslutning af kabellægningsarbejde, således at de resterende strækninger med ca. 5 km luftledning uden forberedt jordkabel får nedgravet et jordkabel i 2017. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

  Det er en fortsættelse af omprioriteringen sidste år i forhold til hidtidig strategi, der ellers er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes endnu et år af hensyn til jordkabellægningen. Følgende veje står umiddelbart for tur og forventes at indgå i 2018 prioriteringen: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på kr. 3.997.200 til genopretning af veje 2017 er afsat i anlægsbudget 2017.

  Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 800.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til anlægssjakket (det sorte hold).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

 • 6
  Udbud drift og vedligehold af vejbelysning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/2547

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes igangværende kontrakt for drift og vedligeholdelse af kommunens vejbelysning udløber primo 2017. Ny aftale skal indgås, hvorfor der har været afholdt licitation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indgås aftale om drift og vedligehold af vejbelysningen med tilbudsgiver C for en fireårig periode med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes igangværende aftale med entreprenør for drift og vedligehold af kommunens vejbelysning udløber ved udgangen af januar 2017. Dragør kommune har derfor iværksat udbud af drift og vedligehold af vejbelysningen for en ny 4-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Der er blevet afholdt licitation den 9. december 2016. De indkomne tilbud fordelte sig med priser, som følger:

  Tilbudsgiver A: 2.596.089,67 kr.

  Tilbudsgiver B: 2.078.533,60 kr.

  Tilbudsgiver C: 1.711.860,00 kr.

  Tilbudsgiver D: 1.613.730,00 kr.

  Af de 4 tilbudsgivere har tilbudsgiver D haft forbehold i sit tilbud. Forbeholdene er evalueret i lukket bilag 1. Tilbuddene er i øvrigt gennemgået, og forvaltningen indstiller på baggrund heraf, at tilbudsgiver C tildeles opgaven, jf. i øvrigt evalueringen i lukket bilag 2.

  Kontrakten forventes igangsat pr 1. marts 2017. Forvaltningen har aftalt med nuværende kontraktholder at fortsætte en ekstra måned på nugældende betingelser.

  Samarbejdet med nuværende kontraktholder fortsættes i øvrigt under alle omstændigheder, idet denne tidligere har vundet og er i færd med entreprisen om energirenovering af kommunens vejbelysning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vindende tilbud har en størrelse, så det kan rummes indenfor forvaltningens nuværende driftsbudget til vejbelysning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Vedligeholdelse af kommunale bygninger, tildeling af opgaven
  Sagsid.: 12/1417

  RESUMÉ:

  Der er gennemført prækvalifikation, udbud og forhandling om kontrakt på vedligehold af kommunens bygninger for de næste 4 år.

  Der skal tages stilling til udbudsresultatet hvor 1 entreprenør indstilles som vinder af kontrakten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Entreprenør C tildeles opgaven med vedligeholdelse af Dragør Kommunes bygninger fra februar 2017 til udgangen af januar 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. september 2015 godkendt

  et udbud på drift og vedligehold af kommunale bygninger, i hovedentreprise med forhandling efter forudgående prækvalifikation.

  Der har været 14 firmaer som har søgt om at byde på opgaven.

  5 firmaer blev prækvalificeret og indbudt til at give tilbud.

  De 5 firmaer har herefter præsenteret deres tilbud og uddybet deres partnerskabsbeskrivelse.

  Efter vurdering blev de 3 bedste firmaer indbudt til videre forhandling, og til at afgive endeligt tilbud.

  I denne forhandlingsrunde har firmaerne haft mulighed for at forbedre deres tilbud i både pris og beskrivelse.

  De tilbud der er indkommet er alle vurderet ud fra de kriterier som er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor tilbuddene vurderes ud fra underkriterierne økonomi 50%, organisation og internt samarbejde samt CV 25% og partnerskabsbeskrivelse 25%. Det er udelukkende ud fra udbudsmaterialet, at tilbuddene kan vurderes.

  Samlet set er det entreprenør C som er kommet med det tilbud som har fået den højeste bedømmelse ud fra kriterierne ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” og derfor indstilles til at få tildelt kontrakten.

  Den samlede vurdering af tilbuddene fremgår at vedlagte notat fra Bascon A/S.

  Det kan oplyses, at udbuddet er ændret i forhold til tidligere udbud. Kontrakten omfatter nu vedligeholdelsesarbejder op til 100.000 kr. mod tidligere 300.000 kr. Det betyder at opgaver over 100.000 kr. kan udbydes i særskilt konkurrence.

  Tidligere blev ca. 85 % af alle vedligeholdelses opgaver udført inden for driftsaftalen. Fremover forventes ca. 50 % af opgaverne at blive udført inden for driftsaftalen og 50 % udbydes særskilt. Der er således mulighed for at en bredere kreds af entreprenører kan udføre opgaverne.

  LOVE/REGLER:

  Tilbudsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger. Vedligeholdelsen sker inden for de afsatte budgetter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Indkøbspolitik for Dragør kommune

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen stemmer imod, da vi ikke finder at det er det optimale valg og KB bør have en generel drøftelse af styringen af vedligehold af bygninger, samt betingelser for udbud.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra T:

  At Entreprenør C tildeles opgaven, men at aftaleperioden forkortes til 2 år og evalueres efter det første år.

  For stemte: 4 (T)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker principielt ikke, at drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme skal ske som en totalentreprise. Derudover mener vi, at en aftaleperiode på 4 år er for lang. Liste T ønsker, at drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme skal ske efter ”Gentofte-modellen”, der er karakteriseret ved større professionalisme, større fleksibilitet og meget bedre mulighed for at lokale virksomheder kan få del i opgaverne.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 12 (A+I+O+T+V)

  Imod stemte: 2 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen stemmer imod, da vi ikke finder, at det er det optimale valg, og KB bør have en generel drøftelse af styringen af vedligehold af bygninger, samt betingelser for udbud.

  Bilag

 • 8
  Forslag til lokalplan 77 -for en ny tennishal ved Engvej
  Sagsid.: 16/2755

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til lokalplan 77, der vil muliggøre opførelsen af en ny tennishal ved Strandengens SFO, ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til Lokalplan 77, for en ny tennishal ved Engvej, vedtages, i henhold til planlovens § 24, og fremlægges til offentlig debat i 8 uger, med mulighed for at kommentere forslaget.

  2.

  at

  de 2 modtagne indsigelser, behandles i sammenhæng med eventuelle øvrige kommentarer til lokalplanforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagens forhistorie

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016, at der skulle indledes en dialog med Dragør Tennis, om tilbageførsel af et tidligere aftalt mageskifte, således at en ny tennishal kunne placeres under hensyn til en optimal udnyttelse af bydelsparken og i harmoni med omgivelserne.

  Der skulle således udpeges et nyt byggefelt til en tennishal, med en anden placering end foreskrevet i den for området gældende Lokalplan 49.

  Efter drøftelser med Dragør Tennis besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016, at tilbageføre et areal, som Dragør Tennis fik brugsretten til, og som kunne anvendes som et eventuelt fremtidigt byggefelt for en ny tennishal, jf. oversigtskortet bilag 1.

  Betingelsen var at der kunne tilvejebringes det fornødne plangrundlag, som muliggjorde opførelsen af hallen.

  Tennishallens placering

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede sagen den 1. november 2016, og besluttede at der skulle udarbejdes et forslag til en ny lokalplan, der indeholdt muligheden for at opføre en ny tennishal på det pågældende byggefelt, ved Strandengens SFO.

  Tennishallens fremtræden

  Med hensyn til tennishalens omfang og fremtræden, havde kommunalbestyrelsen på mødet den 21. juni 2016 godkendt et skitseprojekt, der beskrev en hal i en højde på 11,8 m og med facade- og tagbeklædning i mørke stålplader. Kommunalbestyrelsen fandt, at den beskrevne hal fremtrådte i harmoni med omgivelserne og at hallens konstruktionsprincip samt hallens materiale- og farvevalg kunne godkendes, i henhold til den gældende Lokalplan 49, pkt. 5.2.

  Ved By-, Erhvervs- og Planudvalgets behandling af sagen den 1. november 2016 besluttede udvalget endvidere, at dette skitseprojekt for den nye tennishal, skulle lægges til grund for det kommende lokalplanforslag.

  Der fremlægges hermed Forslag til lokalplan 77 for en ny tennishal ved Engvej (bilag 2), til udvalgets behandling.

  Lokalplanforslagets videre behandling

  Den lovbestemte procedure for forslagets behandling er herefter, at kommunalbestyrelsen vedtager forslaget, med henblik på en offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger, hvor der er mulighed for at kommentere og fremsende indsigelser mod forslaget.

  Efter fristens udløb forelægges lokalplanforslaget kommunalbestyrelsen, tillige med eventuelle indkomne kommentarer og indsigelser, med henblik på en eventuel endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Lokalplanforslagets indhold

  Lokalplanforslaget indeholder de samme typer anvendelser(institutions-, sports- og fritidsformål) og de samme bebyggelsesmuligheder, som den hidtil gældende Lokalplan 49.

  Det reviderede plangrundlag består alene i en ændret placering af tennishallen, og derved en mere regulær afgrænsning af bydelsparken, der tillige forøger sit areal med ca. 3.600 m2 til sammenlagt 17.000 m2. Der henvises til lokalplanforslagets oversigtskort side 4.

  I forhold til de hidtil gældende planer for tennishallens placering, vil den nye placering, ca. 20 m fra skellet til villaområdet langs Strandjægervej, påvirke disse villaer visuelt.

  En eventuel vedtagelse af den endelige lokalplan 77 vil indebære en ophævelse af den nugældende Lokalplan 49.

  Aktuelle indsigelser

  Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 1. november 2016, om at igangsætte en ny lokalplanlægning af tennishallen, er der modtaget 2 indsigelser mod hallens planlagte placering.

  1) Grundejerforeningen Strandjægervej opponerer mod hallens placering og højde og kommenterer, dels nogle miljømæssige aspekter ved naboskabet til lufthavnen, og dels behandlingen af overskudsjord ved et eventuelt halbyggeri (bilag 3)

  2) Der er indsat en værge for ejeren af ejendommen Strandjægervej 47, som generelt opponerer mod den planlagte hal (bilag 4).

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de 2 indsigelser bør indgå på lige fod med eventuelle andre indsigelser, der kan fremkomme i forbindelse med lokalplanforslagets formelle offentliggørelse, og derved indgå i den videre behandling af sagen.

  Det skal bemærkes, at Grundejerforeningen Strandjægervej er gjort opmærksom på, at byplanvedtægt 9 blev ophævet i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 49 i 1999, og at udvalget den 1. november 2016 besluttede, at spørgsmål om håndtering af overskudsjord skulle afklares i forbindelse med lokalplanens eventuelle vedtagelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  A forslår at gældende lokalplan ændres så halbyggeri udgår.

  For stemte:

  6 (A+C+O+I+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T beklager, at den påtænkte tennishal ikke kan placeres i tilknytning til Dragør Tennis" klubhus og deres tennisbaner.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) genfremsatte protokoltilføjelse fra BEPU møde den 10. januar 2017.

  Liste T beklager, at den påtænkte tennishal ikke kan placeres i tilknytning til Dragør Tennis klubhus og deres tennisbaner.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at Dragør Tennis ikke får mulighed for at opføre en hal i tæt tilknytning til deres klubhus og udendørsbaner.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af lovlig fastsættelse af takster for vand og spildevand 2017
  Sagsid.: 17/58

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, og kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven. Indtægter fremgår af side 1 og det overordnet budget fremgår af side 5 i de 2 bilag ”Afgørelse for HOFOR Spildevand Dragør A/S” og ”Afgørelse for HOFOR Vand Dragør A/S”.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S skal i henhold til loven fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende fastsættelsen.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2017 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fremgår af bilag ”takster 2017”.

  Takstfastsættelsen for 2017 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Den samlede takst stiger med 4 % 2017 i forhold til 2016.

  Vandafledningsbidraget falder med 1,76 kr. i forhold til 2016, hvilket først og fremmest skyldes, at der i 2016 var en ekstraopkrævning som følge af for lidt opkrævet i 2014.

  Vandprisen er i 2017 4,36 kr. højere end i 2016. Dette skyldes reguleringer i forhold til tidligere år og et større investeringsbehov til renovering af ledningsnettet samt arbejdet med vandværker og kildepladser.

  Vejbidraget er budgetteret til 349.000 kr.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster er vedlagt.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  Klimatilpasning, skybrudssikring, rent drikkevand og opretholdelse af en stabil forsyning er blandt fokusområderne i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vand- og spildevandstaksterne for 2017 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt at ”hvile i sig selv”- princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Peter Læssøe (T):

  Liste T ønsker, at Dragør Kommunes vand- og vandafledningspriser konvergerer til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner og det harmonerer ikke med en stigning på 4%.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte:             9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:           5 (I+T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T beklager, at det ikke er kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune, som beslutter vand- og spildevandsprisen for borgerne. Liste T mener, at målsætningen for vand- og spildevandsprisen skal konvergere til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner og at processen vedr. prisfastsættelse skal gøres meget mere gennemskuelig.

  I tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 10
  Ejerskab af HMN Naturgas (lukket)
  Sagsid.: 17/13
 • 11
  Lærernes arbejdstid (lukket)
  Sagsid.: 14/3493
 • 12
  Nedlæggelse af "Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune"
  Sagsid.: 16/3498

  RESUMÉ:

  ”Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune” bestyres af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Omkostningerne til administration af legatet overstiger nu de årlige uddelegerede beløb og forrentningen af legatet. Administrationen indstiller derfor, at udvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til nedlæggelse af ”Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune”,

  2.

  at

  såfremt tilladelse gives, vil legatet nedlægges og udbetales i 3 portioner med ca. 26.000 kr. i 2017-2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune” uddeles årligt til enlige eller ægtepar med børn, der har haft særlige vanskelige økonomiske kår. Indtil nu er der årligt uddelt ca. 5.000 kr. fra dette legat, som udmøntes efter ansøgning. Indstilling og vurdering af ansøgere foretages af Familieteamet og ledelse i Borger og Social.

  ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune”, er en sammenlægning af flere små fonde tilbage i 1982, og består nu af et samlet depot på 86.143 kr. Uddelegeringen af legatet bestyres af Dragør Kommunes Børne-, Fritids- og Kulturudvalg.

  Dragør Kommune er af både Civilstyrelsen, kommunens revisor og Nordea anbefalet at nedlægge legatet og udbetale kapitalen. Nordea varetager generelt opgaven med at aflægge regnskaber for kommunens fonde, herunder ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune”.

  Grunden til, at Dragør Kommune anbefales at nedlægge legatet, skyldes dels legatets depotstørrelse, dels at uddelegeringen af midlerne fra legatet ikke er større, samt at administrationsomkostningerne overstiger de årlige uddelte beløb og forretningen af depotet.

  Det kræver tilladelse fra Civilstyrelsen at nedlægge fonde eller legater. Administrationen indstiller derfor, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  Såfremt Civilstyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af legatet, vil administrationen indstille, at legatet udbetales. Ved en nedlæggelse af legatet vil der, alt efter kurs og gebyrer ved opgørelse, forventes at være omkring 80.000 kr. til rådighed. Det indstilles at legatet udbetales i 3 portioner med ca. 26.000 kr. i 2017-2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen kommer med et oplæg på billigere fondsadministration og fælles administration for Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune, Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond og hvad der i øvrigt må være af fonde i Dragør.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1.+2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU den 11. januar 2017.

  Liste T foreslår, at forvaltningen kommer med et oplæg på billigere fondsadministration og fælles administration for Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune, Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond og hvad der i øvrigt må være af fonde i Dragør.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Ad. 1.+2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Anbefales over for KB

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  At forvaltningen kommer med et oplæg på billigere fondsadministration og fælles administration for Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune, Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond og hvad der i øvrigt må være af fonde i Dragør.

  For stemte: 4 (T)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU (Ad 1+2)

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Godkendt.

 • 13
  Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 16/369

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har den 3. marts 2016 godkendt og sendt kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Sagen har været behandlet den 7. april og den 9. maj 2016, hvor sagen blev besluttet udsat til værdighedspolitikken er godkendt.

  Værdighedspuljen er udmøntet og er blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne, som blev behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016. Social- og Sundhedsudvalget har her godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringsfristen er udløbet, og der er ikke indkommet høringsvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 3. marts 2016 godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  På mødet den 3. marts 2016 vedtog udvalget få justeringer i udvalgte formuleringer i kvalitetsstandarden. Disse justeringer er indarbejdet og fremgår af vedlagte kvalitetsstandard.

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter på mødet den 9. maj, i overensstemmelse med Ældrerådets høringssvar, at udsætte godkendelsen af kvalitetsstandarderne for ældreplejen for at indarbejde udmøntningen af midler afsat til en værdig ældrepleje i Finansloven for 2016. Værdighedspuljen tildeles kommunerne i 2016 til 2019. Efter endelig status i 2019 vil midlerne herefter blive tildelt via bloktilskuddet til kommunerne.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. juni 2016, at værdighedspuljen skal udmøntes til ekstra rengøring til borgere, der modtager praktisk hjælp og flere bad til borgere, der modtager personlig pleje.

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 31. oktober 2016 godkendt, at den reviderede udgave af kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet og Handicaprådet har fået tilsendt den reviderede udgave af kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring.

  Ældrerådet og Handicaprådet havde ingen bemærkninger og kvalitetstandarden anbefales hermed til endelig godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83 og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kvalitetsstandarderne er tilrettet i overensstemmelse med udmøntningen af værdighedspuljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes værdighedspolitik, ældrepolitik samt sundhedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Anbefalet over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Statsforvaltningens udtalelse vedrørende bygningstilskud til private institutioner
  Sagsid.: 16/996

  RESUMÉ:

  Statsforvaltningen, Tilsynet har i brev af 12. december 2016 udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommunes administration af reglerne i relation til bygningstilskud til privatinstitutioner ikke er i overensstemmelse med dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16. Dragør Kommune skal senest den 12. februar 2017 meddele, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at meddelelsen til Statsforvaltningen tages til efterretning

  2. at bygningsbidraget for 2014, 2015 og 2016 reguleres i henhold til afgørelsen, og at reguleringen afholdes inden for dagtilbudsområdets budget i 2016

  3. at reguleringen for 2017 behandles på 1. budgetopfølgning i 2017

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune redegjorde overfor Statsforvaltningen i august 2016 for udregning af bygningstilskud til den private daginstitution Eventyrhuset.

  Sagen var på kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2016.

  Statsforvaltningen, Tilsynet har i brev af 12. december 2016 udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommunes administration af reglerne i relation til bygningstilskud til privatinstitutioner ikke er i overensstemmelse med dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16.

  Dragør Kommune skal senest den 12. februar 2017 meddele Statsforvaltningen samt den private daginstitution Eventyrhuset, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.

  Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommunes administration af reglerne i relation til bygningstilskud til privatinstitutioner ikke er i overensstemmelse med dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16, eftersom tilbagefaldsreglen ikke finder anvendelse, når der er en selvejende daginstitution i kommunen, og denne selvejende daginstitution modtager tilskud til de ejendomsrelaterede udgifter.

  Statsforvaltningen har anmodet kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.

  Til orientering beregnes bygningstilskud i henhold til tilbagefaldsreglen med 4,1 % af bruttodriftsudgifterne. Når der er et selvejende dagtilbud i kommunen udregnes bygningstilskuddet til den private daginstitution i forhold til kommunens ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i den selvejende daginstitution.

  Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Menighedsbørnehave er en selvejende daginstitution i dagtilbudslovens forstand, og at den selvejende daginstitution har aftalt finansiering fra kommunen af de ejendomsrelaterede udgifter, hvorefter bygningstilskuddet til den private daginstitution Eventyrhuset skal fastsættes, så det svarer til kommunens ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i den selvejende daginstitution Dragør Menighedsbørnehave.

  Administrationen har på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse ændret i udregningen af bygningstilskuddet til den private daginstitution Eventyrhuset.

  Da der er en forældelsesfrist på tre år for krav som dette, regulerer Dragør Kommune de seneste tre års bygningsbidrag.

  Den samlede difference er på i alt 754.508,48 kr. (261.812,44 kr. i 2014; 234.030,16 i 2015; 258.665,88 i 2016).

  For 2016 gør sig gældende, at det er budgettal, der afregnes efter, hvorfor administrationen i forbindelse med regnskabet 2016 for den selvejende daginstitution Dragør Menighedsbørnehave justerer udbetalingen. Denne justering og udbetaling vedrørende 2017 vil indgå i første budgetopfølgning.

  Administrationen meddeler Statsforvaltningen, at afgørelsen tages til efterretning i forhold til fremtidige beregninger, og at der afregnes Eventyrhuset for de seneste tre år, som oplyst ovenfor.

  I 2017 fastsættes bygningsbidraget til den private daginstitution Eventyrhuset på baggrund af de forventede ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i den selvejende daginstitution Dragør Menighedsbørnehave.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en difference på i alt 754.508,48 kr., der afholdes indenfor det afsatte budget til dagtilbudsområdet i budget 2016.

  Reguleringen for 2017 behandles på 1. budgetopfølgning i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Punktet skal videreføres til KB.

  Anbefales overfor KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Ad 1:

  Taget til efterretning.

  Forslag fra C til Ad 2:

  At indstillingen godkendes. Sagen forelægges på ny i udvalget for sagsbehandling af tilskud for tidligere år der går mere end tre år tilbage.

  Godkendt.

  Ad. 3:

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Politisk milepælsplan
  Sagsid.: 12/1397

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelagt en oversigt over større verserende sager (milepælsplanen).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at milepælsplanen tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget fik i oktober 2016 forelagt den seneste milepælsplan, som blev taget til efterretning.

  Milepælsplanen indeholder større verserende sager og opdateres af direktionen inden den politiske behandling.

  Milepælsplanen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Milepælsplanen tages til efterretning med bemærkning om at evaluering af digitaliseringsstrategien indsættes.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Kommunaldirektøren orienterede om status for kommunesamarbejdet vedr. udligningsreformen.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

 • 17
  Meddelelse - Orientering om spørgsmål til KB postkassen i 2016
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder antallet af spørgsmål via KB-postkassen fra medlemmer af kommunalbestyrelsen til administrationen i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsens medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til administrationen via KB-postkassen.

  I 2016 blev der i alt stillet 574 spørgsmål. Der kan være flere spørgsmål i én henvendelse. Nedenstående tabel viser fordelingen af spørgsmål på de enkelte KB-medlemmer i anonymiseret form.

  Politiker

  Antal spørgsmål

  Til KB-postkassen

  1

  0

  2

  0

  3

  5

  4

  6

  5

  11

  6

  12

  7

  16

  8

  17

  9

  54

  10

  55

  11

  59

  12

  67

  13

  70

  14

  78

  15

  124

  I alt

  574

  Tallene i tabellen er gengivet som figur i bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Punktet udsættes til næste ØU møde.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - likviditetsudvikling i 2016
  Sagsid.: 16/788

  RESUMÉ:

  Pr. 31. december 2016 udgjorde likviditeten 132,6 mio. kr. opgjort pr. dags dato og 191,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo december 2016 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likvi-ditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Budget 2016 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens

  kassebeholdning på 54,6 mio. kr. inkl. provenue for salg af Vierdiget. Provenuet blev forventet modtaget primo 2016, men blev allerede mod-taget den 18. december 2015. Provenue for salg af Vierdiget indgår dermed allerede i likviditeten ultimo 2015.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. december 2016 132,6 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten påvirkes især af halvårlige indtægter vedr. ejen-domsskat på ca. 68 mio. kr. i februar og august måned.

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 191,2 mio. kr. pr. 31. december 2016. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal.

  Siden provenuet for salg af Vierdiget blev modtaget den 18. december 2015, har likviditeten opgjort efter kassekreditreglen været jævnt sti-gende. Denne tendens fortsatte frem til den 17. december 2016, da der var gået et helt år, siden provenuet blev modtaget.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Bilag

 • 19
  Meddelelse - Decisionsskrivelse for regnskab 2015
  Sagsid.: 17/73

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2015, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har før jul modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2015 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Administrationen har i uge 1 været i dialog med STAR, kommunens revisionsfirma BDO samt Tårnby Kommune.

  Efter aftale med STAR er deadline for modtagelse af redegørelsen fra Dragør Kommune rykket til 1. februar 2017.

  Administrationen vil samtidig gennemgå 26 sager, der omhandler udbetaling af ledighedsydelser.

  Der vil fortsat være løbende dialog med Tårnby Kommune og BDO omkring det videre samarbejde med Tårnby Kommune samt den videre procesoptimering på STAR’s bemærkninger.

  Administrationens besvarelse på decisionsskrivelsen forelægges til politisk orientering på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar 2017.

  Decisionsskrivelsen fra STAR er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik. 

  Lov om Aktiv Beskæftigelse. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge, der er ankommet i 2015 og 2016
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over antal familiesammenførte samt fra hvilken kvote
  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker en tur i foråret 2017, hvor de besøger alle boliger, der er indrettet til flygtninge.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Orientering om status på scenarier vedr. ARC
  Sagsid.: 15/2454

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomudvalgsmøde 10. september 2015 godkendte Økonomiudvalget, at borgmesteren deltager i en politisk styregruppe, som leder arbejdet med at analysere scenarier for Amager Ressource Centers (ARCs) fremtidige økonomi. Det blev samtidig godkendt at ØU løbende modtager orientering om projektet.

  Der er afholdt politisk styregruppemøde den 12. december 2016 og den 16. januar 2017. Borgmesteren orienterer om møderne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

 • 22
  Meddelelse - Status på sygefraværet i 2016
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter hele 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget modtager hvert kvartal en status på sygefraværet.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget måltal for kommunens sygefravær som helhed samt for enkelte sektorer.

  Måltal og sygefraværet til og med december måned 2016 fremgår af tabellen:

  Måltal for 2016

  Fravær jan-dec 2015

  Fravær jan-dec 2016

  Ændring fra 2015 til 2016

  Fuldtidsstillinger (middel 2016)

  Plan og Teknik

  2,2

  2,3

  4,0

  1,7

  139

  Sundhed og Omsorg

  7,0

  7,4

  7,0

  -0,4

  261

  Borger og Social

  7,8

  8,2

  5,2

  -3,0

  23

  Børn og Pædagogik

  4,3

  4,5

  3,2

  -1,3

  153

  Skole og Kultur

  4,6

  4,8

  4,1

  -0,7

  251

  Stabene + SBK sekretariatet

  3,8

  4,0

  3,3

  -0,7

  54

  I alt

  4,9

  5,2

  4,8

  0,4

  881

  Det er tilfredsstillende, at der for hele kommunen er en positiv udvikling i forhold til 2015, og at der er sket i fald i sygefraværet på de største sektorer. Det er også tilfredsstillende, at det er lykkes at indfri det politisk fastsatte måltal for hele kommunens sygefravær i 2016. Der er sektorer og enheder, hvor udviklingen ikke har været tilfredsstillende, og det er der løbende fokus på både centralt og lokalt. Der vil altid være udsving på tværs af en stor organisation, men det arbejdes kontinuerligt på at identificere og arbejde med årsagerne.

  Arbejdet med at nedbringe sygefraværet fortsætter, og der arbejdes med en bred vifte af indsatser. Indsatserne tager afsæt i den politisk besluttede sygefraværspolitik og de tilhørende vejledninger. Nedbringelse af sygefraværet er et tema for alle ledere i organisationen, og har været drøftet i de lederudviklingssamtaler, der gennemføres årligt for alle kommunens ledere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunens sygefraværspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  ØU den 19. januar 2017

  Peter Læssøe (T) spurgte til skolerne.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).