Skip navigationen

Referat

Torsdag den 09. februar 2017 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Kommunal svømmehal, tildeling af opgaven
  Sagsid.: 15/2513

  RESUMÉ:

  Der er gennemført udbud af en ny svømmehal til Dragør kommune. Der skal træffes beslutning om tildeling af opgaven til den tilbudsgiver der her det ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” i sit tilbud, samt at anlægsbevillingen frigives.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  tilbudsgiver E tildeles opgaven med opførelse af Dragør Kommunes nye svømmehal.

  2.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 65 mio. kr. til anlæg af ny kommunal svømmehal, og at rådighedsbeløbet for 2017 på i alt 15.7 mio. kr. frigives.

  3.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 1.6 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende svømmehal, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2015 besluttet at igangsætte udbud af en kommunal svømmehal og kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. april godkendt udbudsmaterialet. Der er en gennemført prækvalifikation, hvor 7 firmaer har ansøgt om at få mulighed for at afgive tilbud på opgaven, og kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2016, 5 firmaer til at give tilbud.

  Bruger proces

  Ud over kommunalbestyrelsen har repræsentanter fra Dragør Svømmeklub, medarbejderrepræsentanter fra Hollænderhallen, Hollænderhallens Bestyrelse, Ungdomsskolen, Ældrerådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet og Dragør Vandaktivitet, været inddraget til at rådgive om brugeroplevelsen ved de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal. Tilbagemeldingen indgår i forhandling med tilbudsgiver og i vurderingen af de enkelte tilbud jf. evalueringsrapport (bilag 1).

  Tilbuds proces

  De udvalgte firmaer har efterfølgende præsenteret og uddybet deres bud.

  Tilbuddene er herefter vurderet ud fra en helhedsvurdering efter underkriterierne:

  Teknik og arkitektur 40%.

  Proces, organisation og samarbejde 20%.

  Økonomi 40%.

  Vurderingen af de 5 tilbud fremgår af bilag 1.

  Efter den indledende vurdering blev de 3 bedste tilbud indbudt til videre forhandling, og til at afgive et endeligt bud.

  I forhandlingsrunde har de bydende haft mulighed for at forbedre deres projekt og tilbud.

  Der er fremsendt endelige tilbud fra de 3 entreprenører, og i bilag 4, 5 og 6 ses de enkelte projekter.

  De 3 tilbud er vurderet ud fra de kriterier som er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor tilbuddene vurderes ud fra de samme underkriterier som tidligere.

  Vurdering af de 3 endelige bud fremgår af bilag 1.

  Samlet set er det tilbudsgiver E som er kommet med det tilbud som har fået den højeste bedømmelse ud fra kriterierne ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” og derfor indstilles til at få tildelt kontrakten.

  Politisk proces

  Projektet forventes behandlet 7 gange før svømmehallen kan indvies til juni 2019. Nuværende proces er fremhævet med fed:

  - Frigivelse af anlægsbevilling til udbudsproces (december 2015)

  - Godkendelse af udbudsmateriale (april 2016)

  - Godkendelse af tilbudsgivere – prækvalifikation (august 2016)

  - Godkendelse af vinder af udbudsrunden og frigivelse af anlægsbevilling for 2017 (februar 2017)

  - Godkendelse af tilbud og frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af eksisterende svømmehal (februar 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2018 (december 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2019 (december 2018)

  Tidsplanen fremgår af bilag 2.

  Sagen er lukket til de lovpligtige ESPD dokumenter er modtaget fra den vindende entreprenør. ESPD dokumenter er tilbudsgiverens bekræftelse på at de vil overholde kravene i udbudsbekendtgørelsen, overenskomster og ikke har gæld til det offentlige.

  LOVE/REGLER:

  Tilbudsrunden er gennemført i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 65 mio. kr. i anlægsbudget 2015-2019 til opgaven. Herudover er det besluttet, at udbyde nedrivning af den gamle svømmehal, som en del af udbudsprocessen for en ny svømmehal men ikke som en del af anlægsrammen på 65 mio. kr. i bilag 3 er der opstillet et revideret anlægsbudget for svømmehallen.

  Entreprenøren udarbejder en betalingsplan i forbindelse med kontraktskrivningen. Denne plan kan have betydning for de årlige rådighedsbeløb.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det vindende forslag vil blive udstillet i Hollænderhallen i forbindelse med offentliggørelse af tilbuddet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalg den 1. februar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Ad. 1.+2.+3.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 2
  Udbud af ny kommunal svømmehal, udvidelse (lukket)
  Sagsid.: 15/2513
 • 3
  Dragør Ældreboligselskab - årsregnskab 2015/2016
  Sagsid.: 17/48

  RESUMÉ:

  Årsregnskabet 2015/2016 for Dragør Ældreboligselskab skal godkendes af Kommunalbestyrelen i henhold til reglerne om almene boliger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2015/2016 for Dragør Ældreboligselskab godkendes som værende i overensstemmelse med reglerne.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet med selskabet fastlægges således:

  A) Selskabets økonomi.

  B) Drift- og vedligeholdelsesplaner.

  C) Drøftelse af boligselskabets behov for aftaler med kommunen.

  D) Drøftelse af udfordringer med B-ordningen i forhold til anviste beboere.

  E)  Evt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 16. december 2016 modtaget årsregnskab, revisionsprotokollat og styringsrapport fra Dragør Ældreboligselskab.

  I henhold til gældende regler skal årsregnskabet godkendes at tilsynsførende kommune.

  Boligselskabet har én afdeling med 34 boliger som Dragør Kommune har 100% anvisningsret til. Alle boligerne er indrettet som handicapegnede.

  Boligorganisationen har i regnskabsåret realiseret et underskud på 302 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Der er i året henlagt 18.319 kr. til dispositionsfonden som ved regnskabsårets afslutning udgjorde 159.792 kr.

  Arbejdskapitalen udgjorde ved regnskabsårets afslutning 90.521 kr.

  Boligselskabets eneste afdeling har haft realiseret et overskud på 212.417 kr. Dette beløb er overført til saldoen for opsamlet resultat som ved regnskabsårets afslutning havde en saldo på 520.923 kr.

  Revisionen er gennemført af BDO som ikke har haft anledning til at tage forbehold.

  Administrationen vurderer at økonomien må betegnes som god og anbefaler, at årsregnskabet godkendes som værende i overensstemmelse med reglerne.

  I forhold til styringsdialogmødet med selskabet foreslås dagsordenen fastlagt som anbefalet i indstillingen.

  Dragør Kommune har behov for at høre nærmere vedrørende drifts- og vedligeholdelsesplaner, og boligselskabet har i styringsrapporten tilkendegivet at have behov for drøftelse af mulige aftaler med kommunen; herunder angives det at boligselskabet har udfordringer med B-ordningen (istandsættelses-/vedligeholdelsesordning) i forhold til de lejere som anvises en bolig.

  Når der har været afholdt styringsdialogmøde med selskabet fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger om økonomisk tilsyn med almene boliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Punktet udsættes til næste ØU.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 4
  Midlertidig boligplacering af flygtninge - boligpavilloner
  Sagsid.: 15/1822

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til etablering af flere boligpavilloner til midlertidig boligplacering af flygtninge samt til om den indgåede aftale om en fællespavillon skal ophæves eller fastholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at det besluttes at meddele dispensation til etablering af en 1. sals løsning på boligpavillonerne ved Hollænderhallen og at der gives en anlægsbevilling med tilhørende frigivelse af et rådighedsbeløb på 925.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen,
  2. at det besluttes på hvilke(t) af de øvrige mulige arealer som oplistes i sagen, administrationen efterfølgende kan arbejde hen imod etablering af yderligere pavilloner hvis den eksisterende kapacitet viser sig utilstrækkelig,
  3. at det besluttes om den indgåede aftale om levering af en fællespavillon med køkken-og vaskefaciliteter skal ophæves.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde den 26. januar 2017:

  1. Forvaltningen stopper videre forhandlinger med henblik på at leje parcelhuse til flygtninge.

  2. Forvaltningen fremlægger hurtigst muligt sag til beslutning i ØU vedr. leje af pavilloner til boligplacering på mulige steder i kommunen.

  3. Forvaltningen bedes henvende sig på ny til ministeren vedrørende mulighed for at boligplacere flygtninge i landzone.

  4. Forvaltningen bedes henvende sig til udlejer af pavillonerne for at, om muligt "konvertere" fællespavillonen til to boligpavilloner. Alternativt indrettes to boliger i pavillonerne. Spørgsmålet om fællespavillonerne afklares når den samlede boligplacering af flygtninge er besluttet.

  5. Forvaltningen pålægges at undersøge alternative løsninger med private firmaer der har specialiseret sig i midlertidige boliger af flygtninge/fælleslokaler for en prisbillig løsning. Dette fremlægges for ØU snarest muligt.”

  Administrationen kan oplyse, at forhandlingerne om indgåelse af lejeaftale om villaer er indstillet, og at der den 1. februar 2017 er fremsendt brev til ministeren vedrørende muligheden for boligplacering af flygtninge i landzone. Kopi af brevet vedlægges som bilag 2.

  Svaret fra ministeriet fremsendes til orientering når det foreligger.

  Denne sag omhandler beslutningspunkterne 2 og 4, i det beslutningspunkt 5 forudsætter nærmere undersøgelser og derfor kommer til særskilt behandling snarest i en efterfølgende sag.

  Der er mulighed for at opstille boligpavilloner flere steder i Dragør Kommune.

  Disse steder er oplistet i bilag 1 hvoraf også fremgår, hvilke forudsætninger som gør sig gældende for at kunne foretage opstillingen de respektive steder (byggemodning, dispensation m.v.)

  Administrationen anbefaler, at det til en start besluttes, at iværksætte en etablering af en førstesal på boligpavillonerne ved Hollænderhallen.

  Administrationens anbefaling er begrundet i, at dette er dén løsning som lader sig gennemføre hurtigst/mest smidigt henset til, at der er meddelt dispensation til den allerede etablerede løsning og at der kan arbejdes videre på den byggemodning som allerede er udført.

  I forhold til førstesalsløsningen er der ved en tidligere behandling af spørgsmålet gennemført høring af de omboende og ét høringssvar er modtaget. Dette vedlægges som bilag 4. De spørgsmål som blev stillet i høringssvaret er besvaret uden at dette har givet anledning til yderligere.

  Da kapaciteten af boligplaceringsmuligheder snart er udtømt (boligpavillonerne ved Hollænderhallen er alle beboede) er der brug for en løsning som lader sig udføre på så kort tid som muligt.

  En førstesal vil tilvejebringe 25 nye boligplaceringsmuligheder, men det er usikkert om dette vil kunne dække hele behovet for 2017 hvor den p.t. udmeldte kvote er på 31 personer.

  Derfor anbefaler administrationen også, at der tages stilling i hvilket omfang der er andre af de mulige arealer i bilag 1 som administrationen vil kunne arbejde videre med i forhold til opstilling af boligpavilloner hvis kapaciteten viser sig utilstrækkelig.

  En konkret mulighed kunne være det såkaldte ””stikhalsareal” ved Hollænderhallen (område 2) da byggemodningen kan gennemføres på baggrund af eksisterende infrastruktur. Denne løsning rummer mulighed for yderligere 25 boligpavilloner.

  Desuden vil eventuelle fællesfaciliteter – så som lovpligtige vaskefaciliteter – kunne samtænkes med naboarealet.

  Administrationen har kontaktet den virksomhed hvor kommunen har bestilt den fællespavillon (køkken og vaskemulighed) som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  Selve den bestilte pavillon kan ikke omindrettes til 2 boliger og derfor er firmaet også blevet spurgt om bestillingen kan ændres fra at vedrøre en fællespavillon til i stedet at angå 2 boligpavilloner.

  Firmaet har svaret, at det vil koste Dragør Kommune 150.000 kr. at komme ud af aftalen om fællespavillonen på nuværende tidspunkt, da denne er bestilt og sat i produktion.

  Hvis Dragør Kommune ønsker 2 boligpavilloner opstillet i stedet skal der betales fuld pris for disse i henhold til gældende priser.

  Prisen for udtrædelse af aftalen er i øvrigt betinget af fra firmaets side, at der opstilles noget andet end den bestilte fællespavillon.

  Anlægsudgifterne ved etablering af fællespavillonen er tidligere opgjort til at udgøre 500.000 kr., som éngangsbeløb, da byggemodningen (fremføring af el, vand, kloak m.v.) er den samme. Lejeudgiften udgør 8.600 kr. pr. måned.

  Det er lovpligtigt at der er vaskefaciliteter tilknyttet boligplaceringerne.

  Administrationen vurderer, at det nærmeste umiddelbare alternativ til den bestilte fællespavillon er, at etablere vaskefaciliteter i et lokale i Hollænderhallen. Denne udgift er tidligere beregnet til at udgøre ca. 200.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Integrationslovningen som forpligter kommuner til at foretage permanent boligplacering af de flygtninge som kommunerne modtager. Kan hovedforpligtelsen ikke opfyldes umiddelbart, rummer lovgivningen mulighed for at boligplacering kan ske midlertidigt – f.eks. i boligpavilloner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det kan oplyses at økonomien ved etablering af en førstesalsløsning umiddelbart beregnes således:

  Drift pr. måned:

  Leje af pavilloner 2.967 x 25 = kr. 74.175 kr.

  Forbrug, vand, varme og el 756 x 25 = kr. 18.900

  Brandforsikring 148 x 25 = kr. 3.700

  I alt pr.måned = kr. 96.775

  Èngangsudgifter, drift:

  Støjisolering pr. pavillon 12.000 x 25 = kr. 300.000 kr.

  Inventar 5.000 pr. pavillon 5000 x 25 = kr. 125.000

  I alt, engangsudgift = kr.425.000

  Kommunens løbende driftsudgifter vil blive nedbragt med den egenbetaling på kr. 2152 pr. måned som kan opkræves pr. person der bebor en pavillon.

  Ved fuld udnyttelse af 1. salen udgør egenbetalingen kr. 53.800 pr. måned.

  Anlægsudgift:

  Byggemodning pr. pavillon 20.000 x 25 = i alt kr. 500.000

  For at kunne etablere en førstesalsløsning skal der gives en anlægsbevilling på 925.000 med tilhørende rådighedsbeløb som finansieres af kassebeholdningen.

  De løbende driftsudgifter afholdes inden for rammerne af det afsatte driftsbudget til boligudgifter.

  Administrationen vil ansøge om puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration med henblik på at få bevilget tilskud til etablering af nye midlertidige boliger til flygtninge, som led i regeringens topartsaftale.

  Tilskuddet til hver kommune kan maksimalt svare til 50 pct. af de udgifter til etablering af nye midlertidige boliger.

  Beregnede omkostninger for øvrige muligheder:

  Økonomien ved en evt. opstilling af pavilloner i stueplan på naboarealet ved Hollænderhallen (delområde 2) er beregnet til ca. 106.000 kr. pr pavillon jf. bilag 3.

  De samlede byggeudgifter vil således udgøre ca. 2.6 mio. kr. for byggemodning af arealet til opstilling af 25 pavilloner.

  Hertil skal lægges lejeudgiften pr. pavillon pr. måned som hos eksisterende leverandør er 2.967 kr. pr. måned.

  For så vidt angår øvrige arealer med mulighed for opstilling af pavilloner i kommunen har administrationen ikke kunnet nå at foretage omkostningsberegninger til brug for denne sags behandling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Ad 1

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2 (førstesalsløsning Rødtjørnen + rådhuset).

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Anbefales over for KB.

  Ad 3 (C stillede forslag om ophævelse af aftalen).

  For stemte:

  2 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  2 (V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  Såfremt det besluttes at etablere en førstesal ved HH stilles forslag om, at den bestilte vaskepavillon opsættes. Dels for at overholde love, dels for ikke at afholde udgifter uden mening (betale for noget der ikke kommer).

  For stemte:

  3 (A+T)

  Imod stemte:

  2 (C+O)

  Undlod at stemme:

  2 (V)

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 5
  Fornyet henvendelse om udeserveringsmulighed på Dragør Havn - Dragør Sejlsport
  Sagsid.: 17/233

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om Dragør Sejlsport kan leje en del af krabbebroen til udeservering i forbindelse med en delvis omlægning af driften til café.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at der gives afslag på at udleje en del af krabbebroen til udeservering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Sejlsport har tidligere fremsendt ansøgning om tilladelse til en delvis omlægning af driften til café samt tilladelse til at foretage udeservering på havnen på det areal der blev stillet til rådighed i sommeren 2016.

  Sagen blev senest behandlet i Økonomiudvalget, der den 8. december 2016 traf følgende beslutning:

  Et enigt udvalg foreslår, at forvaltningen gives bemyndigelse til at ændre lejeaftalen med Dragør Sejlsport, så en del af forretningen omdannes til cafédrift.

  Med hensyn til udeservering tillades udeservering på et areal, der ligger tættest på forretningen - efter forvaltningens anvisning.

  Det indskærpes, at ovenstående er under forudsætning af at lejer efterlever forvaltningens/myndighedernes retningslinjer.”

  Afgørelsen blev meddelt ansøger, der den 14. december 2016 fremsendte en fornyet ansøgning om at måtte foretage udeservering på et andet areal end det som er omfattet af beslutningen. Ansøgning med kortbilag 1 og 2 vedlægges denne sag som bilag 1.

  Begrundelsen for den fornyede henvendelse er bl.a. at det anviste areal ligger i skygge.

  Administrationen kan oplyse, at have anvist et udeserveringsareal på ca. 29 m2 langs butiksfacaden.

  Arealet lejes i dag af Dragør Sejlsport og fremgår af sagens bilag 2.

  Ansøger oplister i sin fornyede henvendelse 2 scenarier.

  Det ene er en dispensation fra lokalplanen til at foretage udeservering på det areal der blev anvendt i sommeren 2016.

  Dette spørgsmål er der taget stilling til i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 8. december 2016, og denne sag omhandler derfor alene ansøgers scenarie 2 som handler om en dispensation fra lokalplan 70 til at ansøger kan få lov at anvende en del af krabbebroen på havnen til formålet.

  Administrationen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.

  Hovedbegrundelsen er den samme som ved sagens tidligere behandling; nemlig at en sådan disposition ikke er forenelig med Lokalplan 70 som forudsætter, at der skal ske friholdelse af kajarealerne til havneformål og at der skal være frit udsyn ved færdsel langs kajarealerne.

  Dispositionen forudsætter i givet fald en omfattende dispensation fra lokalplan 70, og af de grunde som fremgår under ”love og regler” anbefaler administrationen ikke at der gives dispensation.

  Krabbebroen er anlagt af havnen som et offentligt opholdsareal for både turister og besøgende.

  Krabbebroen er meget velbesøgt i sommermånederne af såvel havnens gæster, andre turister/besøgende som kommunens egne institutioner.

  Administrationen vurderer, at en anvendelse af en del af broen til udeservering for én erhvervsvirksomhed ikke vil være hensigtsmæssig i forhold til det påtænkte formål med krabbebroen; herunder broens tilgængelighed for de besøgende.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplan 70:

  Udendørs servering (langs havnens kajer uden for byggefelterne) strider mod bestemmelserne i lokalplan 70.

  Plan og Teknik vurderer dog, at tilladelse til udeservering vil kunne gives i form af en omfattende dispensation; altså at det ikke er nødvendigt at ændre selve lokalplanen.

  Dette forudsætter dog klart, at der ikke gives tilladelse til opførelse af bygninger/faste anlæg; herunder at inventaret til udendørsservering ikke forhindrer udsigten, og at havneadministrationen kontinuerligt skal kunne kræve inventaret bortfjernet når det er påkrævet af hensyn til havnedriften.

  En omfattende dispensation vil dog antaste en meget væsentlig del af lokalplanen; nemlig at kajarealerne skal friholdes til havneformål og at der skal være frit udsyn ved færdsel langs havnearealerne.

  En sådan dispensation vil have præcedensvirkning i forhold til kommende sager af lignende karakter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet på det foreliggende grundlag, idet der dog – såfremt ansøger måtte få tilladelse til at foretage udeservering på en del af krabbebroen – efterfølgende skal indgås en lejeaftale herom på markedsvilkår.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 6
  Vedtagelse af lokalplan 75 og kommuneplantillæg 3, for et nyt lokalcenter ved Møllevej
  Sagsid.: 16/1039

  RESUMÉ:

  Der skal ske endelig behandling efter høring af forslag til Lokalplan 75, samt forslag til kommuneplantillæg 3, for en dagligvarebutik på Møllevej 14A og 14B.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 75 og forslag til kommuneplantillæg 3, for et nyt lokalcenter på Møllevej 14A og 14B, vedtages endeligt uden ændringer, i henhold til planlovens § 27.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til lokalplan 75 og forslag til kommuneplantillæg 3, for et nyt lokalcenter ved Møllevej (bilag 1 og 2), har været fremlagt til offentlig debat i perioden 1. november 2016 til den. 9. januar 2017, og der er modtaget 1 kommentar til forslagene, der vedlægges som bilag 3.

  I kommentaren påskønnes det, at der etableres en ny dagligvarebutik i området.

  Der er indgået en aftale mellem Radius ejendomme (DONG) og Innovater (KIWI), om etablering af en cykelstiforbindelse til den nye butik, over DONGs ejendom, som beskrevet i lokalplanforslaget side 7, og illustreret på lokalplanforslagets bilag 4.

  Aftalen vil blive tinglyst på den berørte ejendom, i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse, jf. vedlagte deklarationstekst (bilag 4).

  Vurdering

  Da der ikke er fremkommet nye aspekter i forhold til indholdet i planerne, i forbindelse med deres offentlige fremlæggelse, er det administrationens vurdering, at de kan vedtages endeligt, uden ændringer.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 24 og 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslag 75 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1.november 2016 til den 9.januar 2017.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. februar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  For stemte:

  5 (A-Ole Hansen (A)+I+V+T)

  Imod stemte:

  2 (C + Ole Hansen (A))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+O)


  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab
  Sagsid.: 17/178

  RESUMÉ:

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Be-redskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger. Idet repo-forretninger jf. lånebekendt-gørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. selskabets vedtægters § 8 stk. 1 forelægges ejer-kommunerne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår af 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger, jævnfør bilag 1.

  Baggrunden herfor er, at Hovedstadens Beredskab, set i lyset af at Danmark i øjeblikket oplever en historisk lav rente – så lav at den for første gang er negativ, gerne vil optimere likviditetsstyringen. Dels ved at placere overskudslikviditet i en obligationsportefølje bestående af korte obligationer med lav risiko (dvs. kort løbetid) jf. likviditetspolitikkens afsnit 5.4 og 5.5. og dels ved likviditetsmangel at kunne foretage belåning mod sikkerhed i de købte obligationer – også benævnt som repo-forretninger jf. likviditetspolitikkens afsnit 6.3.

  En repoforretning er et spotsalg af et værdipapir (fx en obligation) og et samtidigt tilbagekøb af samme værdipapir på en fremtidig terminsdato. En repoforretning er identisk med et kort lån. Man fremskaffer således billig likviditet via et værdipapir jf. vedlagte notat om repo-modellen.

  Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. selskabets vedtægters § 8 stk. 1 forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

  I forlængelse heraf anbefales det, at interesserenterne en gang i hver kommunal valgperiode forelægges beslutning om, hvorvidt Hovedstadens Beredskab de følgende fire år må foretage repo-forretninger.

  Med henblik på at følge den kommunale valgperiode indstilles det for nærværende, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår af 2018. Forinden skal bestyrelsen og ejerkommunerne påny forelægges sagen.

  Det skal i øvrigt bemærkes, at repo-forretninger også anvendes i Dragør Kommune, samt i flere andre kommuner i Hovedstadens Beredskab. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

  Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det, dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med ca. 886.000 indbyggere svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

  Den opdaterede finansielle styringspolitik vil, når anvendelsen af repo-forretninger er godkendt af ejerkommunerne, erstatte den tidligere likviditetspolitik godkendt på bestyrelsesmøde den 13. januar 2016.

  Den finansielle styringspolitik er vedlagt som bilag til orientering jf. bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 8
  Status på Dragør Kommunes porteføljepolitik
  Sagsid.: 10/2194

  RESUMÉ:

  På baggrund af Dragør Kommunes porteføljepolitik forelægges status for kommunens låneportefølje.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af Dragør Kommunes porteføljepolitik afrapporterer administrationen én gang om året omkring kommunens låneportefølje. Porteføljepolitikken fastlægger de rammer inden for hvilken styring af kommunens lån kan foretages.

  Dragør Kommune har en samlet gæld på i alt 178,3 mio. kr. pr. 31.12.2016 (lån vedr. ældreboliger er ikke omfattet af denne opgørelse idet lån hertil fastlægges af staten). Hele gælden er optaget i danske kroner. Gælden er sammensat af en gæld på 105,1 mio. kr. i fast rente (rentesikring over 1 år) og 73,1 mio. kr. i variabel rente. Dette svarer til at 59 % af gælden er i fast rente og 41 % er i variabel rente. Dette er inden for porteføljepolitikken rammer, hvor mellem 0-50 % af gælden kan være variabel forrentet.

  Dragør Kommunes gæld og sammensætning

  Gæld i DKK

  Andel

  Fast

  105.134.440

  59 %

  Variabel

  73.178.129

  41 %

  I alt

  178.312.569

  100 %

  Som en del af den aktive gældspleje er der i 2013 indgået swap-aftaler. Med en swap-aftale indgås en aftale, der konverterer gælden fra en obligation med variabel til en obligation med fast rente med henblik på at afdække risiko. Som opfølgning på denne afrapportering pågår der i 1. kvartal en gennemgang af de nuværende swap-aftaler med henblik på at vurdere sammensætning jf. porteføljepolitikken. Swap-aftalerne har pr. 31.12.2016 en restgæld på i alt 47,9 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes porteføljepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 9
  Låneoptagelse vedr. 2016 – beslutning
  Sagsid.: 10/2194

  RESUMÉ:

  På baggrund af de låneberettigede udgifter i 2016, og dermed lånerammen, skal det besluttes, om der skal optages lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at:

  1.

  at

  der optages lån for 7,7 mio. kr.

  2.

  at

  lånet anvendes i forbindelse med en optimering af kommunens låneportefølge, således at kommunens samlede gæld ikke forøges.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunes låneramme for 2016 er per primo 2016 opgjort til 7,7 mio. kr.

  Lånerammen svarer til årets udgifter på følgende områder:

  Lån til ESCO for 2,1 mio. kr.

  Lån vedr. vejbelysning for 1,5 mio. kr.

  Lån vedrørende ejendomsskatter 4,1 mio. kr.

  Det skal bemærkes, at lån vedr. ejendomsskatter er markant lavere end forventet. Det skyldes, at tilbagebetalingen fra borgere har været markant højere end i det tidligere år.

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 80 mio. kr. På denne baggrund anbefaler administrationen, at gælden ikke forøges. Den gennemsnitlige likviditet over det sidste 365 dage er øget med 55,1 mio. kr. fra 136,1 mio. kr. pr. 31.12.2015 til 191,2 mio. kr. pr. 31. december 2016, jf. orientering af Økonomiudvalget d. 19. januar 2017.

  Administrationen har i samarbejde med rådgiver gennemgået kommunens låneportefølje. På denne baggrund anbefales det, at anvende lånemuligheden til at forenkle og optimere kommunens samlede låneportefølje. Samlet set vil dette medføre, at kommunens samlede gæld vil være uændret.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der optages lån for 7,7 mio. kr. til låneberettigede udgifter, der anvendes til optimering af låneporteføljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Anbefales over for KB

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 10
  Ældrerådsvalg 2017 - afviklingsforslag
  Sagsid.: 16/3522

  RESUMÉ:

  Udvalget har den 1. december 2016 besluttet, at administrationen skal fremlægge en plan for afvikling af fremmødevalg til ældrerådet 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om afvikling af fremmødevalg til Ældreråd 2017, med henblik på høring.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget sender forslag om afvikling af fremmødevalg til Ældreråd 2017 i høring i Ældrerådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 1. december 2016 besluttet, at administrationen skal undersøge mulighederne for at afvikle valg til Ældrerådet i 2017 som et fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget. Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet skal i samarbejde beslutte, hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune (jf. vej nr. 40 af 11/05/2011).

  En væsentlig fordel ved afvikling ældrerådsvalg som fremmødevalg på kommunalvalgsdatoen frem for brevvalg, er at de stemmeberettigede borgere bliver mere opmærksomme og interesserede i Ældrerådet (målt i stemmeprocent). Stemmeprocenten har således været væsentlig højere i de kommuner, der har afviklet ældrerådsvalget som fremmødevalg på samme dato som kommunalvalget end i de øvrige kommuner. Den gennemsnitlige stemmeprocent i 2013 var 71,4 pct. i de kommuner, hvor der blev afviklet fremmødevalg til ældreråd samme dag som kommunalvalget; mens Dragør Kommunes stemmeprocent i 2009 var 46,3 pct. ved brevvalg (mens valget i 2013 blev aflyst).

  Det er vigtigt, at når et ældrerådsvalg afholdes samtidig med kommunalvalg, at Ældrerådets fremmødevalg tilrettelægges på en måde, så samspillet med afstemningen til kommunalvalget sker på en positiv måde. I Dragør Kommune afholdes kommunalvalget på to lokationer: i Hollænderhallen og på Dragør Skole Syd. Det vurderes, at ældrerådsvalget kan afholdes i samme lokale i Hollænderhallen; mens ældrerådsvalget skal afholdes i separat lokale på Dragør Skole Syd, da lokalets størrelse ikke kan rumme begge valg samtidig.

  Forslag til proces og arbejdsdeling

  Ældrerådet planlægger og afholder opstillingsmøde maj/juni 2017, hvor kommende kandidater og andre interesserede borgere har mulighed for at komme og høre om ældrerådets arbejde, ligesom det vil være muligt til mødet at blive registreret som kandidat. Ældrerådet skal forud for opstillingsmødet give administrationen informationer om opstillingsmødet til videre formidling på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt. Kandidater har mulighed for at stille op til ældrerådsvalget indtil 14 dage efter opstillingsmødet.

  Den endelig liste over opstillede kandidater offentliggøres på hjemmeside i august samt i Dragør Nyt i oktober, Ældrerådet har ansvar for at samle oplysninger om kandidaterne, som ligger til grund for kommunens videre kommunikation.

  I midten af oktober udsender administrationen valgkort til samtlige borgere, som på valgdagen er fyldt 60 år.

  Til fremmødevalget skal der medvirke to ældrerådsmedlemmer, to administrative medarbejdere og 6-8 frivillige tilforordnede. Ældrerådet har det overordnede ansvar for afholdelse af valgdagen herunder at finde 6-8 frivillige valgtilforordnede. De medvirkende i ældrerådsvalget skal fordele sig tilnærmelsesvis ligeligt mellem de to valgsteder på selve valgdagen, således at der på hvert valgsted er én ældrerådsrepræsentant, én administrativ medarbejder samt 3-4 frivillige.

  I dagene op til valget skal Ældrerådet planlægge valgdagen herunder bestille forplejning. Det er Ældrerådet samt de frivillige tilforordnede, som har det overordnede ansvar for at opstille og oprydde valgstederne, med mulighed for praktisk bistand fra kommunen til tungere opgaver.

  På valgdagen har Ældrerådets valgsteder åbent synkront med kommunalvalgets valgsteder (kl. 8:00-20:00), alle medvirkende til ældrerådsvalg skal møde op senest en halv time før for valgstederne åbner. Det forventes, at stemmeoptælling vil være færdig ca. halvanden time efter lukning af valgstederne.

  Valgresultatet offentliggøres den 22. november 2017 på kommunens hjemmeside og efterfølgende i Dragør Nyt.

  Oversigt – den overordnede proces

  • April, Ældrerådet planlægger opstillingsmøde og videregiver informationer til Administrationen.
  • April, Administrationen sikrer kommunikation vedr. opstillingsmøde mv. på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt
  • Maj/juni, Ældrerådet afholder opstillingsmøde.
  • Juni, deadline for tilmelding som kandidat.
  • August, kandidater offentliggøres på kommunens og Ældrerådets hjemmeside.
  • Oktober, kandidater offentliggøres i Dragør Nyt.
  • Oktober, valgkort udsendes.
  • November, valg afholdes.

  Oversigt - ansvars- og opgavefordeling

  Ældrerådet skal:

  • planlægge og afholde opstillingsmøde
  • indlevere kandidatlister
  • samle og videregive oplysninger om kandidaterne til kommunikation på kommunens hjemmeside og Dragør Nyt
  • finde 6-8 frivillige valgtilforordnede (plus to ældrerådsrepræsentanter)
  • koordinere opsætning og oprydning af valgsted
  • sikre forplejning under valget (kommunen betaler 300 kr. pr. person)
  • planlægge og medvirke på valgdagen
  • evt. opsætte af plakater med kandidaternes billeder og navne på valgstedet
  • medvirke til optælling af stemmer

  6-8 frivillige tilforordnede skal:

  • hjælpe med opsætning og oprydning af valgsted
  • medvirke på valgdag - tre frivillige ved hvert valgsted
  • medvirke i optælling af stemmer


  De administrative medarbejdere skal:

  • udsende valgkort
  • medvirke på valgdag - én medarbejder ved hvert valgsted
  • medvirke i optælling af stemmer
  • sikre løbende kommunikation på ældrerådets hjemmeside, kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det foreløbige overslag over omkostninger forbundet med afholdelse af ældrerådsvalg som fremmødevalg 2017 er estimeret til ca. 52.000 kr.

  Der er ikke afsat midler til afholdelse af ældrerådsvalg i budget 2017. I det omfang udgifterne ikke kan afholdes inden for budgetter til kommunalvalget, afholdes det resterende beløb på sektor 7s samlede ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2017

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Ad. 1+2.

  For stemte:

  4 (O+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  2 (A+C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at følgende aktiviteter håndteres af forvaltningen:

  • Planlægge og afholde opstillingsmøder
  • Håndtering af kandidatlister
  • Koordinere opsætning og oprydning af valgsted
  • Sikre forplejning under valget til alle frivillige deltagere
  • Opsætte plakater med kandidat navne mm.
  • Opsætte og oprydning af valgsted

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  Forvaltningen håndterer:

  • Forplejning under valget til alle frivillige deltagere
  • Opsætning og oprydning af valgsted

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra SSU den 30. januar 2017:

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 11
  Forslag fra Asger Larsen (I) - Forslag om farveprintere
  Sagsid.: 17/94

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger larsen (I) har i mail af 11. januar 2017, bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”På vegne af Liberal Alliance stiller jeg hermed konkret forslag om at medlemmer af kommunalbestyrelsen tilbydes farveprinter til der hjemme pc.

  Forslaget skal set i lyset af den store bilagsmængde som ofte fremsendes og som er i farver. Særlig i by og planudvalget er det bilagsmateriale som ikke giver samme betydning ved ud printning når det er i sort / hvid.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Forslaget indgår i overvejelserne, når der udarbejdes forslag til samlet IT-pakke til den kommende kommunalbestyrelse.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 12
  Forslag fra C - Drøftelse af bus-dækning med Region Hovedstaden
  Sagsid.: 17/282

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 26. januar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”C foreslår at udvalget retter henvendelse til Region Hovedstaden med henblik på, at Dragør kommune ønsker en drøftelse af, hvordan det kan sikres, at Søvang også dækkes ind via natbus.

  Motivation:

  Region Hovedstaden har ændret natbusbetjeningen. For største delen af Dragør er det en bedre forbindelse men en stor del af kommunen ved Søvang er helt afskåret fra at komme til deres bydel med offentlige transportmidler om natten. Det er yderst uhensigtsmæssigt at en større bydel så tæt på en storby ikke sikres betjening af kollektiv trafik om natten og den eneste mulighed borgerne har er at komme til Søvang med taxa eller egen bil. Det rammer i høj grad de erhvervsaktive med skiftende arbejdstider der har brug for natbus og i høj grad de unge i Søvang der er brugere af bussen. ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Medtages i borgmesterens møde med regionen og ØU orienteres efterfølgende.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 13
  Forslag fra O - Gæld til Dragør Kommune vedr ejendomme
  Sagsid.: 17/299

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer har i mail den 27. januar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Gæld til Dragør Kommune vedr ejendomme.

  DF foreslår, at Dragør Kommune via brev og telefon henvendelser systematisk kontakter alle skyldnere med henblik på en afdragsordning.”

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Sagen drøftet.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 14
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 15
  Meddelelse - Samarbejdsmøde med Dragør Erhverv
  Sagsid.: 17/183

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har som noget nyt afholdt samarbejdsmøde med Tårnby Kommunes Virksomhedsservice og Dragør Erhverv den 23. november 2016, hvilket har medført et tættere samarbejde samt en god dialog. Udvalget orienteres herom.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har sammen med Tårnby Kommunes Virksomhedsservice afholdt samarbejdsmøde med Dragør Erhverv den 23. november 2016.

  Mødet blev afholdt hos Grønbech PR og kommunikation på A.P. Møllers Allé, hvor en større gruppe af Dragørs erhvervsledere var til stede.

  Dialogen foregik med god energi, og der blev delt erfaringer og ideer blandt de tilstedeværende. Der var stor interesse for Virksomhedsservice blandt Dragørs erhvervsledere, og der var en fælles lyst til at indgå et tættere samarbejde med Virksomhedsservice.

  Tårnby Kommunes Virksomhedsservice, som er en del af Jobcenter Tårnby, var inviteret til møde med Dragørs Erhverv med henblik på at informere om, hvad Virksomhedsservice kan tilbyde af hjælp til både virksomheder samt borgere i Dragør.

  Virksomhedsservice i Jobcenter Tårnby er for borgere og virksomheder i både Tårnby og Dragør, og de kan bl.a. hjælpe virksomheder med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, hjælpe med at få sygemeldte borgere tilbage på arbejdspladsen og hjælpe borgere, der har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, komme tilbage på arbejdsmarkedet.

  Borger- og Socialchef, Sara Claces, indledte med et kort oplæg om de målgrupper, der på nuværende tidspunkt kan have gavn af at komme i praktik, løntilskudsordning, fleksjob m.m. Mange af de borgere i Dragør, som er på kontakthjælp og integrationsydelse, er vurderet jobparate, men skal have hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Blandt de ledige borgere på integrationsydelse er der især tale om borgere med en baggrund indenfor håndværk eller IT samt enkelte akademikere.

  På mødet blev der opfordret til yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Virksomhedsservice (Tårnby Kommune) og Dragørs virksomheder med henblik på at hjælpe Dragørs virksomheder med at rekruttere kvalificerede medarbejdere og samtidig hjælpe ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

  De fremmødte erhvervsledere efterspurgte på mødet, at administrationen udarbejdede en folder, der på en overskuelig måde afdækkede Virksomhedsservices serviceydelser.

  Vedlagt denne sag er folder, som sendes ud til Dragør Erhverv i dette kvartal.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Svar vedr. decisionsskrivelse for regnskab 2015
  Sagsid.: 17/73

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om svarskrivelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for regnskab 2015 på baggrund af decisionsskrivelsen fra december 2016. Dragør Kommune modtager statsrefusion på beskæftigelsesområdet, og STAR har på baggrund af revisionsberetningen taget stilling til, hvorvidt administrationen har opfyldt betingelserne for at modtage statsrefusion.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 20. december 2016 modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2015 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Ministeriet har bedt Dragør Kommune redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes med henblik på, at der fremadrettet sikres korrekt sagsbehandling indenfor de omhandlende områder.

  Derudover har ministeriet bedt Dragør Kommune om at gennemgå alle sager i 2015, som omhandler ledighedsydelse, med henblik på at foretage nødvendig refusionsmæssig berigtigelse og rette eventuelle øvrige fejl.

  Dragør Kommune har anmodet kommunens revisionsfirma BDO om at foretage gennemgang af sager, hvor der er udbetalt ledighedsydelse i 2015. Der har i alt været 34 sager, hvor 3 af sagerne blev gennemgået ved BDO’s revision i 2015.

  Det fremgår af BDO’s opgørelse, at de fleste sager er korrekt konteret. I enkelte sager har der været en forkert kontering, men det har ikke refusionsmæssig betydning.

  Der er fundet 3 ud af 31 sager, hvor forkert kontering har refusionsmæssig betydning, og BDO’s vurdering er, at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse af refusionen svarende til 6.745 kr. for 2015. Berigtigelse er foretaget.

  Decisionsskrivelsen for 2015 samt administrationens besvarelse til STAR vedlægges hermed som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik.

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Beskæftigelsesplan 2017
  Sagsid.: 16/3520

  RESUMÉ:

  Hvert år udarbejder Jobcenter Tårnby en beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for jobcenterets beskæftigelsesindsats for det kommende år. Beskæftigelsesplan for 2017 forelægges hermed til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jobcenter Tårnby har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2017, som blev forelagt til politisk godkendelse i Tårnbys Kommunalbestyrelse den 13. december 2016.

  Beskæftigelsesplanen udarbejdes årligt på baggrund af Beskæftigelsesministeriets udmeldte beskæftigelsesmål for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Jobcenter Tårnby beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere fra Dragør.

  Beskæftigelsesmålene for 2017 er følgende:

  • Beskæftigelsesmål 1: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
   I beskæftigelsesplanen dækker det over indsatser for langtidsledige a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse.
  • Beskæftigelsesmål 2: Flere unge under 30 år skal tage en kompetencegivende uddannelse
  • Beskæftigelsesmål 3: En omkostningseffektiv indsats
   I beskæftigelsesplanen er der et særligt fokus på kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og personer omfattet af integrationsloven.
  • Beskæftigelsesmål 4: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
   Jobcenterets strategi er målrettet samarbejdet med Tårnbys og Dragørs virksomheder og samarbejdet internt i Jobcenteret i forhold til at formidle relevante job til ledige borgere.
  • Beskæftigelsesmål 5: Flere flygtninge og familiesammenførte skal så vidt muligt fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen
  • Beskæftigelsesmål 6: Sygemeldte borgere skal så vidt muligt fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen

  Dragør Kommunes fokuspunkter

  Administrationen vil arbejde med følgende fokuspunkter på baggrund af Tårnby Kommunes beskæftigelsesplan 2017:

  1. Langvarig ledighed

  At nedbringe antallet af borgere med lang ledighed og en svag tilknytning til arbejdsmarkedet er hovedtemaet i Beskæftigelsesplanen 2017 og også et af Dragør Kommunes hovedfokusområder.

  Administrationen vil stadig fokusere på indsatser, der tages i brug overfor de langtidsledige borgere. Der vil fortsat arbejdes med at nedbringe antallet af borgere, der er langtidsledige og på offentlig forsørgelse. Jobcenterets indsatser i 2016 har givet resultater, som ses på en stagnation i udviklingen af antal borgere, der er langvarigt ledige, og derfor vil indsatserne i 2017 bygge videre på indsatser fra 2016.

  Dragør Kommunes antal af ledige er faldende, men langtidsledige over 52 uger er på niveau med tal fra 2015, hvilket har en refusionsmæssig betydning.

  Der afholdes fortsat møder løbende på lederniveau mellem Jobcenter Tårnby og Borger og Social.

  2. Virksomhedsservice

  Administrationen vil fortsat fokusere på yderligere styrkelse af samarbejdet med Virksomhedsservice med henblik på at understøtte Virksomhedsservices indsatser.

  Administrationen vil fokusere på, at der laves aftaler med lokale virksomheder der kan være til gavn for både virksomhederne og borgerne.

  3. Virksomhedsrettede indsatser

  Administrationen vil fokusere på at understøtte Jobcenterets virksomhedsrettede indsatser i forhold til alle Dragørs borgere, der har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder også personer under integrationsloven.

  Jobcenteret har etableret et samarbejde med Integrationsnet, som hedder projekt management. Samarbejdet skal sikre at flygtninge allerede er kompetenceafklarede og sprogscreenet, inden de ankommer til Jobcenteret for første gang. Samarbejdet skal sikre en tidlig og kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.

  Som bilag vedlægges Beskæftigelsesplanen 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning for 2016
  Sagsid.: 17/76

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, udarbejder Handicaprådet en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2016.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 19
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  · Status/antal på flygtninge og familiesammenførte

  · Oversigt over nationaliteter

  · Oversigt over midlertidig boligplacering

  · Oversigt over det samlede billede på beskæftigelsesområdet

  · Oversigt over grundtilskud

  Administrationen ønsker at understrege, at oversigten over beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede, der er aktuelt pr. januar 2017.

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby og oplysningerne trækkes manuelt præsenteres statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Orientering om spørgsmål til KB postkassen i 2016
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder antallet af spørgsmål via KB-postkassen fra medlemmer af kommunalbestyrelsen til administrationen i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsens medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til administrationen via KB-postkassen.

  I 2016 blev der i alt stillet 574 spørgsmål. Der kan være flere spørgsmål i én henvendelse. Nedenstående tabel viser fordelingen af spørgsmål på de enkelte KB-medlemmer i anonymiseret form.

  Politiker

  Antal spørgsmål

  Til KB-postkassen

  1

  0

  2

  0

  3

  5

  4

  6

  5

  11

  6

  12

  7

  16

  8

  17

  9

  54

  10

  55

  11

  59

  12

  67

  13

  70

  14

  78

  15

  124

  I alt

  574

  Tallene i tabellen er gengivet som figur i bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Punktet udsættes til næste ØU møde.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) spurgte til høring af borgerne omkring de to byggefelter på havnen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til bebyggelsesplan på det østlige byggefelt på havnen.