Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  BEPU, Endelig decentraliseringsoverførelse fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 17/483

  RESUMÉ:

  På BEPU’s område med overførelsesadgang er der netto et overskud/ mindreforbrug på driftsbudgettet på 418.852 kr., der anbefales overført fra den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på BEPU’s område med overførelsesadgang overføres et underskud/merforbrug på 71.202 kr. til budget 2017. Beløbet tilføres den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der på BEPU’s område uden overførselsadgang foretages en formålsbestemt overførsel af et overskud/mindreforbrug på 490.054 kr. til budget 2017. Beløbet finansieres af den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er tidligere overført 353.977 kr. på BEPU’s område i forbindelse med den foreløbige overførelsessag i december 2016.

  Det indstilles nu, at der yderligere overføres et overskud/ mindreforbrug på driftsbudgettet på 418.852 kr. på BEPU’s område, jf. bilag 2

  På BEPU’s område med overførselsadgang er der netto et underskud-/merforbrug på driftsbudgettet på 71.202 kr. Derudover indstiller administrationen, at der foretages en formålsbestemt overførsel på 490.054 kr.

  Mindreforbruget på BEPU’s område er sammensat af mindreforbrug for Havnen og Vej og Gartner, samt et merforbrug for Energipuljen og bygningsvedligehold.

  Det opgjorte mindreforbrug for Vej & Gartner ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres. Det samme gælder merforbruget for bygningsvedligehold.

  Det opgjorte mindreforbrug for Havnen og merforbruget på Energipuljen ligger udenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning

  Som følge af direktionens annoncering af ”gult flag” medio 2016 er der generelt udvist tilbageholdenhed i organisationen samt udskudt forbrug til senere. Opgørelsen over decentrale overførelser på BEPU’s område fremgår af bilag 1. Specifikke forklaringer for overførelser ved politisk beslutning fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Kommunalbestyrelsen har i november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  Indeværende sag er behandlet efter de eksisterende regler for decentraliseringsoverførelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet netto overføres 418.852 kr. fra den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 2
  BFKU - Endelige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 17/483

  RESUMÉ:

  På BFKU’s område med overførselsadgang er der netto et overskud/ mindreforbrug på driftsbudgettet på 3.641.846 kr., der anbefales overført fra den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på BFKU’s område med overførselsadgang overføres et overskud/mindreforbrug på 1.261.936 kr. til budget 2017.  Beløbet overføres fra den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der på BFKU’s område uden overførselsadgang foretages en formålsbestemt overførsel af et overskud/mindreforbrug på 2.379.910 kr. til budget 2017.  Beløbet finansieres af den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er tidligere overført -872.428 kr. på BFKU’s område i forbindelse med den foreløbige overførselssag i december 2016.

  Det indstilles nu, at der yderligere overføres 3.641.846 kr. på BFKU’s område jf. bilag 1.

  På BFKU’s område med overførselsadgang er der netto et overskud-/mindreforbrug på driftsbudgettet på 1.261.936 kr.  Derudover indstiller administrationen, at der foretages en formålsbestemt overførsel på 2.379.910 kr.

  Det opgjorte forbrug på den formålsbestemte overførsel skyldes primært generel tilbageholdenhed som følge af direktionens annoncering af ”gult flag” samt udskydelser i forbindelse med igangværende aktiviteter jf. bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Kommunalbestyrelsen har i november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  Indeværende sag er behandlet efter de eksisterende regler for decentraliseringsoverførelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2017 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at BFKU’s område i budget 2017 tilføres 3.641.846 kr. fra denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1+2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 3
  SSU - endelige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 17/483

  RESUMÉ:

  På SSU’s område med overførselsadgang er der netto et under-skud/merforbrug på driftsbudgettet på 36.902 kr., der anbefales over-ført til den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  Derudover er der et overskud/mindreforbrug på Værdighedsmilliarden på 1.165.962 kr. uden automatisk overførselsadgang, der anbefales overført fra den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  der på SSUs område med overførselsadgang overføres et un-derskud/merforbrug på 36.902 kr. til 2017. Beløbet tilføres den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  2.

  at

  der på SSUs område uden overførselsadgang foretages en formålsbestemt overførsel af et overskud/mindreforbrug på 1.165.962 kr. fra Værdighedsmilliarden. Beløbet finansieres af den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er tidligere overført 146.054 kr. på SSU’s område i forbindelse med den foreløbige overførelsessag i december 2016.

  Det indstilles nu, at der yderligere overføres 1.129.060 kr. på SSU’s område, jf. bilag 1.

  På SSU´s område med overførselsadgang er der netto et underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 36.902 kr.

  Derudover indstiller administrationen, at der foretages en formålsbestemt overførsel af 1.165.962 kr. fra Værdighedsmilliarden til 2017. Det fremgår af bilag 2, hvorledes midlerne ønskes anvendt.

  Dragør Kommune har i 2016 modtaget 3.048.000 kr. fra Værdighedsmilliarden. Det beløb, der søges overført til 2017 er uforbrugte midler, som kun må bruges i overensstemmelse med Dragør Kommunes Værdighedspolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  Såfremt der ikke er bevilling til at bruge de overskydende midler fra Værdighedsmilliarden fra 2016 i 2017, vil Dragør Kommune skulle betale pengene tilbage til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Opgørelsen over de endelige decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på SSU’s område fremgår af bilag 1.

  Som følge af direktionens annoncering af ”gult flag” medio 2016 er der generelt udvist tilbageholdenhed i organisationen samt udskudt forbrug til senere. På SSU´s område var denne tilbageholdenhed allerede indarbejdet i den foreløbige overførselssag.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen har i november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  Indeværende sag er behandlet efter de eksisterende regler for decentraliseringsoverførelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2017 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at SSU´s område i budget 2017 tilføres 1.129.060 kr. fra denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad.1+2.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 4
  ØU - endelige driftsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 17/483

  RESUMÉ:

  På ØUs område med overførelsesadgang er der netto et overskud/ mindreforbrug på driftsbudgettet på 1.428.477 kr., der anbefales overført til 2017 fra den i 2017 afsatte pulje til overførelser. Af de 1.428.477 kr. finansieres de 111.754 kr. fra den afsatte pulje til overførsler i budget 2017. De resterende 1.316.723 kr. finansieres fra kassen i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der på ØUs område med overførelsesadgang overføres et overskud/mindreforbrug på 1.428.477 kr. til budget 2017. Af de 1.428.477 kr. finansieres de 111.754 kr. fra den afsatte pulje til overførsler i budget 2017. De resterende 1.316.723 kr. finansieres fra kassen i 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring overføres mindre-/merforbrug på Rådhusets løn automatisk til kommende regnskabsår.

  Det indstilles, at der overføres 1.428.477 kr. på ØUs område, jf. bilag 1

  Mindreforbruget på 1.428.477 kr. vedrører primært løntilskud til forsikrede ledige.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring overføres mindre-/merforbrug på Rådhusets løn automatisk til kommende regnskabsår efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen har i november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  Indeværende sag er behandlet efter de eksisterende regler for decentraliseringsoverførelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 afsat en pulje på i alt 5 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2016 til 2017.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på ØUs område er, at der samlet overføres 1.428.477 kr. fra 2016 til 2017.

  Af disse kan de 111.754 kr. finansieres af puljen, som dermed vil være opbrugt som følge af driftsoverførsler på andre udvalgsområder.

  De resterende 1.316.723 kr. finansieres fra kassen i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den. 30. marts 2017

  Bilag

 • 5
  Befolkningsprognose 2017-2027
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Administrationen har i konsultation med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2017-2027. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytninger for borgere i Dragør Kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2018-2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2017-2027. Befolkningsprognosen udarbejdes på grundlag af følgende parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger i den historiske periode 2004-2016. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode for Dragør Kommune for det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

  UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE

  Følgende udviklingstendenser i ovennævnte parametre er lagt til grund for befolkningsprognosen 2017:

  Mortalitet, som dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og historikken viser, at der fremadrettet vil være en stigende levealder over årene samt et stadigt let stigende mortalitetsniveau.

  Flytninger, som opdeles i tilflytning og fraflytning i befolkningens interne flytninger, hvilket er inden for kommunen og eksterne flytninger, hvilket er en flytning til og fra andre kommuner samt udlandet. Særligt rækkehusprojektet på Vierdiget-grunden vil have indflydelse på fremskrivningen af dette parameter. Flygtninge tælles med i denne parameter.

  Fertilitetsniveauet vedrørende fødsler i Dragør for kvinder i den fertile alder (15 – 49 år). Det skal bemærkes, at fremskrivningen af denne paramter følger den mest aktuelle tendens i Dragør, hvor der ses et fertilitetsniveauet, der er betragteligt over landsgennemsnittet.

  BEFOLKNINGSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER

  Det forventes, at Dragør Kommunes folketal vil stige frem til år 2021, hvorefter det forventes at stabiliseres imod prognosens slutår. Det forventede folketal i prognosens slutår 2027 er 14.870 personer.

  I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2017-21 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2017 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2017-2021 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

  Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2017-2021

  Aldersgruppe

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  0-5 år

             953

             956

             957

             952

             955

  6-16 år

          2.123

          2.155

          2.174

          2.210

          2.212

  17-64 år

          7.807

          7.813

          7.863

          7.909

          7.933

  65-84 år

          3.044

          3.081

          3.126

          3.148

          3.182

  85+ år

             362

             376

             382

             394

             408

  Hovedtotal

       14.289

       14.380

       14.502

       14.614

       14.690

  *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

  Antallet af 0 – 5 årige forventes generelt at forblive på et stabilt niveau med små stigninger og fald henover den opgjorte periode.  De 6 – 16 årige forventes at stige de næste fire år, det samme gør sig gældende for antallet af hhv. de 17 – 64 årige, 65 – 84 årige samt de 85+ årige. Stigning er størst iblandt den ældre del af befolkningen.

  Samlet set betyder udviklingen, at der sker en generel stigning af unge i skolealderen samt voksne i den erhvervsdygtige alder, samt en forsat forskydning mod en ældre befolkning i kommunen.

  Elevprognose

  Elevprognosen er ligeledes udarbejdet i samarbejde med COWI på baggrund af befolkningsprognose for 2017 – 2027. Befolkningsprognosen kombineres med de sidste 9 års data fra kommunens elevadministrationssystem.

  Den 31. december 2016 var der 2.096 skoleelever i Dragør Kommune. Af disse gik 1.937 i kommunens skoler, mens 159 benyttede andet tilbud jf. tabel 2.

  Tabel 2: Forventet elevtalsudvikling skoleår 2016/17-2020/21

  2016/2017

  2017/2018

  2018/2019

  2019/2020

  2020/2021

  Dragør Skole

  1193

  1218

  1245

  1269

  1268

  St. Magleby Skole

  744

  761

  764

  772

  786

  Andre

  tilbud*

  159

  149

  143

  138

  138

  Hovedtotal

  2096

  2128

  2152

  2179

  2193

  *Andre tilbud omfatter bl.a. efterskole, privatskole og skoler i andre kommuner

  Kilde: Kommunens elevadministrationssystem

  Elevtalsprognosen venter en stabil stigning i elevtallet de kommende fire år mod skoleåret 20/21. Denne udvikling i elevtallet ses at komme fra et stigende antal elever i kommunens folkeskoler, hvorimod elever der benytter sig af andre tilbud ser et lille fald.

  Dragørs skolestruktur og distrikter

  I Dragør er der to kommunale skoler: St. Magleby Skole og Dragør skole, sidstnævnte er fysisk placeret på to matrikler. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 18. december 2014 blev skoledistriktsgrænserne ændret for bedre at benytte kapaciteten på Dragørs Skoler.

  Dataindsamlingen til elevprognosen er baseret på disse distriktsgrænser samt de seneste fire skoleårs søgemønsterhistorik. Det skal bemærkes, at Dragør Skole ses som én skole med ét samlet søgemønster trods sin fysiske opdeling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Befolknings- og elevprognosen for 2017-2027 anvendes i forbindelse med årets budgetlægning herunder som forudsætning i beregningen af budgettets finansiering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Bilag

 • 6
  Udmøntning af besparelser på voksenområdet 2017
  Sagsid.: 17/477

  RESUMÉ:

  På baggrund af udmøntningen af budget 2017-2020 skal der være en besparelse på voksenområdet svarende til en servicereduktion på 200.000 kr.

  Udvalget præsenteres for forslag til besparelse med henblik på at træffe beslutning om, hvordan besparelsen udmøntes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der spares 200.000 kr. på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. Lov om social service § 96.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke – på baggrund af dr.dk’s oplysninger omkring Ankestyrelsens afgørelser – at der er basis for at ændre kommunens budget på dette område. Det er tydeligt, at der er en årsag til, at en korrekt sagsbehandling kræver et forøget budget på dette område.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af udmøntning af budget 2017-2020 skal administrationen finde besparelser svarende til 200.000 kr. på voksenområdet.

  I den forbindelse har administrationen gennemgået sager på voksenområdet for 2016, og kan oplyse udvalget om, at Borger og Social i løbet af 2016 har haft to sager vedr. BPA jf. Lov om social service § 96, hvoraf den ene er afsluttet, da personen er afgået ved døden og den anden overgået til anden foranstaltning; plejehjem.

  I forlængelse af dette vurderer administrationen, at der kan spares 200.000 kr. på BPA jf. Lov om social service § 96.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en forventning om, at der kan ske en budgetreduktion på 200.000 kr. på BPA jf. Lov om social service § 96.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU.

 • 7
  Udbetaling af midlertidige ydelser til udsættelsestruede lejere
  Sagsid.: 16/1924

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler status vedr. udbetaling af midlertidige ydelser til udsættelsestruede borgere, der er ramt af kontanthjælpsloftet i en sådan grad, at de er udsættelsestruede.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke gives dispensation til udbetaling af midlertidige ydelser til udsættelsestruede borgere udover de maksimale seks måneder, som er fastsat i lovgivningen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Forslag fra A:

  A foreslår, at der fortsat udbetales midlertidig ydelse til udsættelsesramte borgere.

  For stemte:

  3 (A+T)

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  A begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget den 18. august 2016 blev det i sagen vedr. ”Konsekvenser af udmøntningen af integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timersregel” besluttet, at der gives dispensation til udbetaling af midlertidige ydelser jf. § 81a i Lov om Aktiv Socialpolitik i en periode på maks. tolv måneder til udsættelsestruede lejere. Det formodes, at der er større sandsynlighed for, at udsættelsestruede borgere kan finde en billigere bolig inden for tolv måneder fremfor maks. seks måneder, som normalvis bevilges jf. lovgivningen.

  Økonomiudvalget besluttede også, at der skulle gives en tilbagemelding efter seks måneder, og at sagen samtidig genbehandles.

  Status efter seks måneder

  Administrationen har gennemgået sagerne og kan oplyse udvalget om, at der i alt har været fire sager, hvor der er bevilget midlertidige ydelser jf. § 81a i Lov om Aktiv Socialpolitik.

  I to ud af de i alt fire sager var der bevilget midlertidige ydelser i en periode på seks måneder svarende henholdsvis til i alt 6.100 kr. og 12.880 kr. Begge borgere er fraflyttet Dragør Kommune.

  I de to resterende sager er der bevilget midlertidig ydelser i en periode på tolv måneder, hvor der i alt vil ske udbetaling på 10.200 kr. og 12.000 kr.

  Det skal understreges, at begge borgere i udgangspunktet blev bevilget for seks måneder med efterfølgende forlængelse i yderligere seks måneder, da de i perioden ikke havde formået at finde en billigere bolig.

  Administrationen vurderer, at der i begge sager er tale om kommende udsættelser også i tilfælde af, at borgerne kommer i arbejde, da huslejeniveaet er for højt til, at borgerne selv kan afholde huslejen. Borgerne vil modtage ydelser jf. § 81a i dispensationsperioden med yderligere seks måneder. Der er sendt varslingsbrev vedr. udsættelse til borgerne.

  Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke skal ske forlængelse af dispensationsmuligheden udover de allerede maksimale 6 måneder jf. lovgivningen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om aktiv socialpolitik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i alt brugt 41.180 kr. vedr. udbetaling af midlertidige ydelser jf. § 81a.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017

 • 8
  Dragør Kommune Busbestilling 2018
  Sagsid.: 17/373

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2017 afgive busbestilling for busdrift i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune bestiller uændret busdrift hos Movia for 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Liste T genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU. (Tillægsforslag fra A, C og V) med den tilføjelse, at tidsrummet udvides til 18-00.30.

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU. (Administrationens indstilling).

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det ejendommeligt, at anbefalingen fra et enigt § 17, stk.4 udvalg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, det tidligere Amagerlisten og Liste T – nu stemmes ned af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative! – som tidligere endvidere har besluttet udvalgets kommissorium, som definerer, at udvalgets anbefaling skal ligge til grund for kommunens busbestilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2017 afgive bestilling til busdriften i Dragør Kommune gældende fra 2018.

  I den forbindelse er det værd at bemærke, at Metrocitytringen åbner i 2019. Det er forventeligt, at åbningen vil medføre ændringer i såvel økonomi som linjebetjening for mange kommuner, heriblandt også for Dragør Kommune. Dragør Kommunes bestilling af busdrift for 2019 skal afgives inden den 1. maj 2018 og vil medføre ændringer i busdrift og / eller økonomi. Movia planlægger i foråret 2017 at udarbejde forslag til et samlet busnet efter metroens åbning. Administrationen er stillet i udsigt at høre nærmere herom inklusiv økonomi henover sommeren 2017.

  Set i lyset af dette anbefaler administrationen at bestille uændret busdrift til 2018. Dels så busbrugerne ikke skal omstille sig til nye ændringer af flere omgange, og dels for at undgå, at eventuelle økonomiske udfordringer som følge af Metroens åbning medfører fx nedlæggelse af netop iværksatte linjetiltag året forinden. Erfaringsmæssigt er genkendelighed og stabilitet i busnettet højt prioriteret blandt busbrugerne, hvorimod hyppige ændringer medfører færre passagerer og dermed indtægtsnedgang for busdriften.

  Linje 350S varetages af Region Hovedstaden. Regionen har for nyligt på møde oplyst, at regionen ikke har ressourcer til en forlængelse af linje 350S til Københavns Lufthavn. Endvidere er det regionen, der varetager natbusbetjeningen, som netop er blevet omlagt, så 81N er nedlagt og natbusdriften i Dragør i stedet for håndteres med linje 350S. Administrationen afventer nærmere herom fra regionen, ligesom administrationen afventer dialog med regionen baseret på beregninger fra Movia på en hospitalsbus mellem Amager og Hvidovre Hospital.

  Det kan oplyses, at Region Hovedstaden har ændret sin procesplan for bestilling af busdrift. Dette indebærer, at regionen først til efteråret 2017 foretager sin bestilling af busdrift for 2018. Dialog med eventuelt berørte kommuner vil således forløbe forår/sommer 2017. Dette ligger alt andet lige senere end kommunernes deadline for bestilling af busdrift.

  Der vedlægges kort visende nuværende busdrift (bilag 1).

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår – som det anbefales i afrapporteringen og i kommissoriet for § 17, stk.4 udvalget – ”at forbedre forbindelsen til/fra Metroen i København Lufthavn”. Et enigt § 17,stk.4 udvalg anbefaler at forbedre busdriften med udgangspunkt i en samlet økonomi på ca. 11.4 mio.kr. – eller det samme beløb som Dragør Kommune brugte på kollektiv bustrafik i 2015.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Tillægsforslag fra A, C og V

  A, C og V foreslår at Movia undersøger, hvordan der skabes bedre dækning end timedrift (1/2 times drift) mellem Dragør og Metro i Lufthavnen i tidsrummet 20-24.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Administrationens indstilling.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det ejendommeligt, at anbefalingen fra et enigt §17, stk.4 udvalg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, det tidligere Amagerlisten og Liste T – nu stemmes ned af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative! – som tidligere endvidere har besluttet udvalgets kommissorium, som definerer, at udvalgets anbefaling skal ligge til grund for kommunens busbestilling

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 9
  Øget antal affaldskurve i Dragør By- og Havneområde
  Sagsid.: 16/2490

  RESUMÉ:

  BEPU har anmodet om oplæg på opstilling eller hyppigere tømning af affaldskurve i Dragør By- og Havneområde i sommermånederne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Havn i sommerperioden fra maj til september foretager tømning i weekenderne af 17 affaldskurve i området Neels torv, Strandlinien og stejlparkeringen

  2.

  at

  finansieringen af bevillingen på i alt 20.000 kr. til Dragør Havn, til at løse opgaven i sommeren 2017, findes ved første budgetopfølgning.

  3.

  at

  den fremtidige finansiering med 20.000 kr. pr år indgår i budget 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU har på mødet den 6. september anmodet om et oplæg om mulighed og økonomi ved, at der opstilles flere affaldskurve eller hyppigere tømning af affaldskurve i Dragør by- og havneområde samt at forvaltningen henstiller til Irma om at opstille affaldskurv til pap i forbindelse med postudleveringen i Irma.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er affaldskurvene i området Neels Torv, Kongevejen, Strandlinien og Stejleparkeringen, hvor der er mere affald i weekenderne i sommermånederne end der kan være i affaldskurvene. En tømning lørdag og søndag vil løse problemet, se bilag 1.

  Det vurderes at tømning af de 17 affaldskurve vil tage ca. 2 timer pr. gang.

  Dragør Havn har bemanding i weekenderne, hvor de tømmer affaldskurve og stativer på Dragør Havn. Dragør Havn kan udvide weekendvagten med 2 timer og varetage tømningen. Det vurderes, at være den billigste måde, idet Vej- og Gartnerafdelingen ikke har medarbejdere på weekendarbejde.

  Det vurderes, at weekendtømning vil koste ca. 20.000 kr. i lønudgifter.

  Forvaltningen har henstillet til Irma om opsætning af papaffaldskurv i forbindelse med postudleveringen i Irma. Irma har meldt tilbage at de vil skilte med, at Irma modtager papemballage fra posten.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler på driftsbudgetterne til en udvidelse af weekendvagten på Dragør Havn eller på vej- og gartnerområdet. Ordningen kan starte pr. maj 2017, såfremt der meddeles en tillægsbevilling. Alternativt kan ordningen indgå i budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 10
  Bevilling af fondsmidler til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset
  Sagsid.: 17/425

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget fondstilsagn fra tre fonde til finansiering af træningskøkken i Aktivitetshuset. Disse fondstilsagn søges hermed politisk bevilget, således at byggeriet af træningskøkkenet kan udføres i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 587.000 kr. til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset og

  2.

  at

  der til finansiering af anlægsudgifterne gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 til indtægterne på i alt 587.000 kr. fra Nordea Fonden, AP Møller Fonden og Veluxfon-den.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Anbefales overfor KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes Aktivitetshus har modtaget fondstilsagn til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset. Formål, anvendelse og indhold af træningskøkkenet har tidligere været præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014, den 5. marts 2015 og den 4. juni 2015.

  Dragør Kommune har fået fondstilsagn til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset samlet 711.355 kr. (586.868 kr. efter betaling af fondsskat).

  Fondstilsagn er givet fra:

  • Nordea Fonden 61.355 kr.
  • AP Møller Fonden 250.000 kr.
  • Veluxfonden 400.000kr.

  Veluxfonden har givet tilsagn under forudsætningen, at Aktivitetshuset kan benytte lokalet i 10 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etableringen af et træningskøkken i Aktivitetshuset er udgiftsneutral idet anlægsudgifterne på 587.000 kr. finansieres af fondsindtægter.

  Indtægterne er fordelt med 61.355 kr. fra Nordea Fonden, 250.000 kr. fra AP Møller Fonden og 400.000 kr. fra Veluxfonden og den samlede indtægt udgør efter fondsskat 586.868 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+I)

  Anbefales overfor ØU/KB.

 • 11
  Bygningstilskud vedrørende den private daginstitution Eventyrhuset
  Sagsid.: 16/996

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. januar 2017, at udregning af bygningstilskud til den private daginstitution Eventyrhuset skal forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget med henblik på sagsbehandling af tilskud for perioden fra maj 2011 til og med 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at bygningstilskuddet for perioden maj 2011 til og med 2013 fastholdes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. januar 2017 at godkende indstillingen og at sagen forelægges på ny i udvalget for sagsbehandling af tilskud for tidligere år der går mere end tre år tilbage.

  Dragør Kommune har meddelt Statsforvaltningen, at Dragør Kommune tager udtalelsen til efterretning i forhold til fremtidige beregninger af bygningstilskud til private daginstitutioner. Samt at Dragør Kommune regulerer de seneste tre års bygningsbidrag og afregner den private daginstitution Eventyrhuset i forhold til dette.

  Beregningerne for årene maj 2011 til og med 2016 fremlægges som bilag til denne sag.

  Beregningerne for maj 2011 til og med 2013 udviser en difference i institutionens favør på:

  2011: 106.091,02 kr.

  2012: 214.526,59 kr.

  2013: 230.977,25 kr.

  I alt: 551.594,86 kr.

  I forhold til spørgsmålet om eventuelt at foretage efterbetaling af tilskud for en periode som går længere tilbage end 3 år, kan administrationen oplyse følgende:

  Dagtilbudsloven indeholder ingen forældelsesfrist som gælder tilskud til private institutioner.

  Spørgsmålet om forældelse skal derfor vurderes efter forældelsesloven som fastslår, at der er 3 års forældelse på fordringer af denne type.

  Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt.

  Det betyder for den konkrete sag umiddelbart, at forældelsesfristen principielt startede fra dét tidspunkt institutionen kunne kræve det første tilskud udbetalt.

  At der indtræder forældelse betyder, at fordringshaveren ikke har et retskrav på at få betaling for år, der rækker ud over den 3-årige periode. Det betyder imidlertid ikke, at det er forbudt, for den der skylder pengene, at betale for en længere periode end 3 år.

  Administrationen kan imidlertid ikke anbefale, at der sker tilbagebetaling ud over de 3 år og dermed forældelsesfristen, da dette vil have præcedensvirkning i forhold til alle eventuelle kommende sager, som omhandler tilbagebetalingskrav.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16.

  Forældelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at bygningstilskuddet for 2011, 2012 og 2013 også udbetales til Eventyrhuset jf. Forældelsesloven paragraf 3 stk. 2 - og at beløbet efterfølgende reguleres, når beregningen har været gennem revision.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACV:

  ACV foreslår at der efterreguleres i tilskud for 2011-2016, men at udbetaling afventer revisionens endelige beregning af tilskuddet.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 12
  Godkendelse af udbudsmateriale for administration af ældreboliger
  Sagsid.: 16/3099

  RESUMÉ:

  Den eksisterende aftale for administration af ældreboliger udløber 31. december 2017. Kommunen skal derfor udbyde opgaven igen således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. januar 2018. Sagen omhandler godkendelse af udbudsmateriale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris (60 %) og kvalitet (40 %).
  1. at kontrakten indgås for en periode på 4 år.
  1. at udbudsmaterialet godkendes i sin helhed således at opgaverne kan bringes i EU-udbud.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB med præcisering af, at opgaverne alene bringes i udbud.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kontrakten for administration af ældreboliger udløber den 31. december 2017. Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale som skal godkendes politisk.

  Der er tale om i alt 117 almene pleje- og ældreboliger, alle beliggende på Enggården. Udbuddet omfatter levering af ejendomsadministration vedrørende almene pleje- og ældreboliger samt administration af servicearealer.

  Når værdien af en tjenesteydelseskontrakt ligger under tærskelværdierne for EU-udbud, kan kommunen anvende udbudslovens mere fleksible regler ved indgåelse af kontrakten.

  Det kommer blandt til udtryk ved et mindre omfattende udbudsmateriale, færre krav til annoncering og principielt kortere tilbudsfrist.

  Som ved sidste udbud i 2013 efter de dagældende regler i tilbudsloven vil der kun ske annoncering på kommunens hjemmeside og på udbud.dk.

  Udbudsmaterialet er stort set identisk med sidste udbud. Der er foretaget en ændring i vægtningen mellem pris og kvalitet (tidligere 50/50 mod nu 60/40). Herudover er der foretaget enkelte sproglige præciseringer og to bilag udgår da de ikke længere er relevante. Et nyt bilag om databehandling er medtaget.

  Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. De opnåede point for pris ganges med 60 % og det opnåede antal point for kvalitet ganges med 40 %.

  I forhold til arbejdsklausuler besluttede kommunalbestyrelsen i august 2015, at der i kontrakter om bygge- og anlægsopgaver altid skal anvendes arbejdsklausuler, mens der i eksempelvis kontrakter om tjenesteydelser kun skal anvendes arbejdsklausuler, hvor det er hensigtsmæssigt.

  I det der er tale om opgaver, hvis løsning kræver indgående kendskab til dansk ret og et højt niveau af danske sprogkundskaber, vurderes det ikke relevant at anvende arbejdsklausuler i kontrakten.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ikke forlænges.

  Tilbudsfristen udløber den 5. maj 2017 og de indkomne tilbud vil blive fremlagt til politisk behandling i juni 2017.

  LOVE/REGLER:

  Udbuddet foretages efter udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad.1+2+3.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af udbudsmateriale for personbefordring
  Sagsid.: 16/2810

  RESUMÉ:

  De eksisterende aftaler for befordring af elever og daghjemsgæster udløber den 31. juli 2017. Kommunen skal derfor udbyde opgaverne igen således at der kan indgås nye kontrakter med opstart 1. august 2017. Sagen omhandler godkendelse af udbudsmateriale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet pris.

  2.

  at

  kontrakten indgås for en periode på 4 år.

  3.

  at

  udbudsmaterialet godkendes i sin helhed således at opgaverne kan bringes i EU-udbud.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kontrakterne indgås for en periode på 2 år.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kontrakterne for transport af elever og daghjemsgæster udløber den 31. juli 2017. Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale som skal godkendes politisk.

  Udbudsmaterialet lægger op til, at der afholdes et offentligt EU-udbud hvilket betyder, at alle tilbudsgivere kan byde ind på opgaven på lige vilkår. Materialet stiller dog nogle mindstekrav til tilbudsgiverne. Tilbudsgiver skal eksempelvis have gyldig køretilladelse, jf. lov om trafikselskaber samt lov om taxikørsel og/eller lov om buskørsel.

  En af de nye ting i forhold til sidste udbudsrunde i 2011 er tildelingskriteriet, hvor administrationen denne gang foreslår, at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet pris. Det betyder, at den tilbudsgiver som afgiver det laveste bud får tildelt opgaven.

  I kontrakten er der indarbejdet en arbejdsklausul, som betyder, at leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger til enhver tid, har løn, arbejdstid og andre ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ikke forlænges.

  Tilbudsfristen udløber den 5. maj 2017 og de indkomne tilbud vil blive fremlagt til politisk behandling i juni 2017 således at der kan underskrives kontrakt i juli 2017 og leverandørens varetagelse af kørselsordningen træder i kraft den 1. august 2017.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kontraktperioden indgås for en 2 årig periode.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kontrakten indgås for en periode på 2 år.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad. 1+3.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 14
  Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
  Sagsid.: 17/450

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 1. december 2016 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at der er sket relevante og markante fremskridt i den kommunale hjemmepleje siden sidste tilsyn ultimo 2015. Liste T ønsker hurtigere fremdrift på gennemførelse af korrigerende handlinger i forhold til tilsynsrapportens konklusioner – ikke mindst i forhold til dokumentation og indførelse af elektronisk registrering af borgernes behov m.m.  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. december 2016 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2016

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk er, at forholdene hos Den Kommunale Hjemmepleje karakteriseres som jævnt tilfredsstillende.’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  • Der er generelt oprettet relevante fokusområder i alle journalerne, som beskriver problematikker og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.
  • Der observeres generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser, den leverede hjælp og borgerens tilstand.
  • Tilsynet observerer ingen risici, der ikke bliver taget hånd om i den daglige omsorg for borgerne. Tilsynet konstaterer, at der foreligger aktuelle medicinskemaer i borgernes hjem.
  • Borgerne udtrykker generel tilfredshed med kvaliteten af den personlige pleje og praktiske hjælp. Medarbejderne kan generelt redegøre for borgernes individuelle behov for personlig pleje og praktisk hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at den hygiejniske tilstand i borgernes boliger generelt er tilfredsstillende.
  • Borgerne giver udtryk for, at der bliver taget hånd om deres bekymringer af helbredsmæssig karakter.
  • Borgerne oplever, at medarbejderne er imødekommende og hjælpsomme og udviser respekt, når de kommer i deres bolig. De medarbejdere tilsynet møder under besøget i borgernes bolig, udviser alle en respektfuld og anerkendende adfærd over for borgerne.
  • Medarbejderne kan generelt redegøre for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats hos de borgere, de plejer at komme hos. Ligesom de kan beskrive eksempler på, hvilken indsats der gøres for at fastholde/udvikle borgernes funktionsniveau.
  • De medarbejdere, der har med hjælp til medicinindtagelse at gøre, har de nødvendige kompetencer, og kan redegøre for observationer i forbindelse hermed.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation hos de udvalgte borgere fortsat er mindre tilfredsstillende og har betydelige mangler.
  • Plejeplanerne giver generelt ikke et samlet handlevejledende overblik over indsatserne i hjemmet og indeholder ikke konsekvent oplysninger om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.
  • Helbredsoplysningerne er udfyldt i ca. halvdelen af de journaler, og de udfyldte bærer præg af, at de ikke er blevet ajourført i forhold til borgernes nuværende funktionsniveau gennem en længere periode. Udfordringer ved at få fokusområderne evalueret og afsluttet korrekt.
  • Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp ikke konsekvent svarer til behovet - specielt henvises til aftenhjælpen.
  • Tilsynet konstaterer, at der ikke konsekvent er signeret for medicingivningen.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen underviser og vejleder medarbejderne i, hvorledes plejeplanerne skal udarbejdes, således at disse indeholder:
   1. Relevante og aktuelle oplysninger omkring borgernes behov for hjælp og støtte
   2. Handlingsvejledende indsatser i forhold til borgernes fysiske, psykiske og sociale behov for pleje og omsorg
   3. Beskrivelser af den praktiske hjælp og støtte
   4. Beskrivelser af borgernes resurser
  2. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en systematisk egenkontrol til kvalitetssikring af dokumentationen i borgernes journaler.
  3. Tilsynet anbefaler, at der er fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse, skal have udarbejdet helbredsoplysninger.
  4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at fokusområder løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  5. Tilsynet anbefaler, at der i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og leverede ydelser.
  6. Tilsynet anbefaler, at der fortsættes med at have fokus i forhold til at skabe størst mulig kontinuitet i plejen for borgerne. Herunder anbefales det, at der sker refleksion af, hvorledes hjælpen om aftenen i højere grad kan kvalificeres.

  Handleplan for opfølgning

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 15
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg 2016 (privat leverandør)
  Sagsid.: 17/376

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 30. november 2016 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn hos den private leverandør Dragør Pleje Omsorg. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Dragør Pleje Omsorgs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder umiddelbart, at den private leverandør reagerer relevant på rapportens konklusioner, men grundlaget for konklusionerne i rapporten er mere end tvivlsomt. Liste T finder det useriøst at konkludere på baggrund af interview med 3 borgere og 2 fra personalet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 30. november 2016 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn hos den private leverandør Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2016

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk er, at forholdene hos Dragør Pleje Omsorg karakteriseres som jævnt tilfredsstillende.’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  • Borgerne får den pleje og omsorg og hjælp til praktisk støtte, som de har behov for.
  • Borgerne oplever tilfredshed med kvaliteten i den personlige pleje og hjælpen til praktisk støtte.
  • Der er generelt sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren modtager, og borgerens behov for hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt er kompetente og har indsigt i borgernes behov for pleje og praktisk hjælp.
  • Der kan overalt konstateres en god hygiejnisk tilstand.
  • Medarbejderne har relevante overvejelser i forhold til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  • Det er tilsynets oplevelse, at medarbejderne har opmærksomhed på borgernes individuelle resurser, og medinddrager disse i hverdagens praksis.
  • Den daglige kommunikation med medarbejderne opleves af borgerne som respektfuld og anerkendende.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt mangelfuld.
  • Tilsynet oplever, at enkelte medarbejdere mangler viden om borgers helhedssituation og helbredstilstand.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg igangsætter initiativer, der sikrer, at medarbejderne i endnu højere grad er bevidste om tilbagemeldingspligten ved ændringer i borgernes behov for hjælp, således at borgeren er korrekt visiteret.
  2. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg sikrer, at dokumentationen er opdateret, således at borgernes aktuelle tilstand, helbredsoplysninger og behov fremgår.
  3. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg i højere grad sikrer, at medarbejderne introduceres og oplæres i at oprette og vedligeholde dokumentationen, således at den fremstår opdateret med beskrivelser af borgernes helbredstilstand, hjælpebehov, ressourcer og handleanvisende plejeplan.

  Handleplan for opfølgning

  Den private leverandør Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+T-Jens Passarge)

  Imod stemte:

  1 (Jens Passarge (T))

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 16
  Kommunalt tilsyn med Enggården 2016
  Sagsid.: 16/3677

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 29. november 2016 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 29. november 2016 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2016

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk af Omsorgscenter Enggården er, at der er tale om et omsorgscenter med gode og tilfredsstillende forhold’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  -

  Der arbejdes målrettet på at imødekomme beboernes ønsker og behov.

  -

  Beboerne er generelt trygge og tilfredse med at bo på Omsorgscenter Enggården.

  -

  Der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra 2015, og i den forbindelse igangsat indsatser til udvikling og sikring af den sundhedsfaglige dokumentation.

  -

  Der er udarbejdet et fagligt relevant værdigrundlag, som ledelsen har fokus på at implementere i det daglige arbejde på omsorgscentret.

  -

  Beboerne er velsoignerede, og det er tilsynets vurdering, at beboerne modtager den nødvendige personlige pleje. Beboerne tilbydes faglig støtte og faciliteter i forhold til træning.

  -

  Medarbejderne har en rehabiliterende tilgang i udførelsen af hjælpen til såvel personlig pleje som praktisk hjælp, og kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes plejen skal udføres. Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne ligeledes har detaljeret kendskab til beboernes særlige ønsker, vaner og behov.

  -

  De interviewede beboere giver udtryk for at være tilfredse med kommunikationen og omgangstonen på omsorgscentret. Medarbejdere såvel som beboere har fokus på, at der skal være en imødekommende og respektfuld kommunikation på omsorgscentret.

  -

  Tilsynet vurderer, ar der er et godt tværfagligt samarbejde på omsorgscentret, og at de nødvendige strukturer for tværfagligt samarbejde er til stede.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  -

  Udfordring i forhold til at sikre korrekt sundhedsfaglig dokumentation, særligt hvad angår fokusområder og specialark

  -

  Kvaliteten i døgnplejeplanerne er meget svingende i forhold til det handlevejledende og individuelt beskrivende.

  -

  Generelt lever de måltider, tilsynet observerer, ikke op til de beskrivelser, som medarbejderne giver under gruppeinterviewet, og det er tilsynets vurdering, at der kan udvikles på måltidsvært-skabet og den rehabiliterende og inddragende tilgang ved måltiderne.

  Tilsynets anbefalinger:

  1) Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, der skal sikre korrekt og ajourført dokumentation af helbredsoplysninger, fokusområder og specialark. Tilsynet anbefaler herunder, at omsorgscentret underviser og oplærer medarbejderne i, hvorledes den sundhedsfaglige dokumentation sker fyldestgørende.

  2) Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret fortsætter med de målrettede indsatser, hvad angår implementering af de nye døgnplejeplaner, således at der sikres høj kvalitet i døgnplejeplanerne for alle omsorgscentrets beboere.

  3) Tilsynet anbefaler, at der iværksættes tiltag, der sikrer implementeringen af værdigrundlaget, samt at der med udgangspunkt i omsorgscentrets værdigrundlag sker faglig drøftelse af, hvorledes der til enhver tid sikres respektfuld og anerkendende tilgang i kommunikationen med beboerne.

  4) Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret iværksætter indsatser, der sikrer, at alle beboere oplever tilfredshed med hjælpens omfang. Herunder anbefaler tilsynet, at der i forhold til en konkret beboer, som har klager vedrørende kvaliteten af plejen, tages en forventningsafstemning med denne med henblik på i højere grad at sikre beboerens tilfredshed.

  5) Tilsynet anbefaler, at der iværksættes de nødvendige indsatser for at sikre de gode måltider, både hvad angår den rehabiliterende tilgang, støtte til beboerne, indretning og medarbejdernes værtskab.

  6) Tilsynet anbefaler, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinhåndtering/medicinadministration overholdes.

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og

  16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 • 17
  Kvalitetsrapport 2015/16 med høringssvar
  Sagsid.: 16/3602

  RESUMÉ:

  Udvalget skal – efter høring - tage stilling til om kvalitetsrapporten for Dragør skolevæsen 2015-2016 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsrapporterne for Dragør skolevæsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Ad 1:

  Til efterretning.

  Ad 2:

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunalbestyrelsen får en opdateret plan for "Opfølgning på kvalitetsrapport 2015" (december 2015).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+V)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde den 11. januar 2017, at sende kvalitetsrapporterne for Dragør skolevæsen i høring hos skolebestyrelserne.

  Kvalitetsrapporten består af 3 rapporter og dertil hørende 2 fortrolige bilag. Hovedrapporten omfatter status og resultater for det samlede skolevæsen, mens de mere detaljerede resultater fremgår af henholdsvis Dragør- og St. Magleby Skoles kvalitetsrapport. Hertil er der et fortroligt bilag til begge skoler med resultaterne fra de nationale test.

  Grundet ministerrokade har Undervisningsministeriet ikke gjort tallene for andelen af unge der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse tilgængelige. Undervisningsministeriet har oplyst, at det endnu er uvist, hvornår tallene bliver tilgængelige.

  Kort oprids af høringssvar fra Skolebestyrelserne:

  St. Magleby Skoles skolebestyrelse påpeger bl.a., at Dragør skolevæsen klare sig over landsgennemsnittet på langt de fleste faktorer, upåagtet af den uro, der har hersket på skoleområdet de seneste år. Skolebestyrelsen ønsker et større fokus på trivsel og specifikt fokus på elevtrivslen i forhold til ”støtte og inspiration”. Der udtrykkes bekymring for nogle af de opstillede skolepolitiske mål.

  Dragør Skoles skolebestyrelse påpeger bl.a., at der er sket et fald i kvaliteten på Dragør Skole og fremhæver også et ønske om fokus på elevtrivslen i forhold til ”støtte og inspiration”. Skolebestyrelsen ønsker også et større fokus på den socioøkonomiske reference, da det kan konstateres, at Dragør skole ligger under denne ved alle prøver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Liste T foreslår: I lyset af, at der på landsplan er påvist stærke forbindelser mellem social/faglig trivsel og gode resultater i de nationale test, ønsker Liste T, at udvalget får en analyse af, om samme mønster gør sig gældende i Dragør – og hvad der kendetegner de klasser, der har god social og faglig trivsel, idet et præcist billede af faktorer, der giver god trivsel, vil betyde, at vi målrettet kan sætte ind de steder, hvor trivslen er knapt så god.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 18
  Legepladspulje på daginstitutionsområdet
  Sagsid.: 16/1908

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til ”retningslinjer for den gode legeplads”,

  og frigivelse af anlægsbevilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  retningslinjerne for den gode legeplads godkendes

  2.

  at

  administrationen i samarbejde med lederne fordeler de afsatte midler til fornyelse af legepladserne

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og bevillingen frigives

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2+3

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder retningslinjerne for en god legeplads mangelfulde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2017 bevilget 0,5 mio. kr. til renovering og fornyelse af daginstitutionernes legepladser.

  Legepladspuljen i 2016 blev anvendt til genopretning af 0-6 årsområdets legepladser, således at alle legepladser lever op til de sikkerhedsmæssige krav.

  Administrationen har bedt souscheferne på området om at udarbejde et oplæg til retningslinjer for legepladser i Dragør Kommune. Udvalget har blandt andet taget afsæt i et oplæg fra Københavns Kommune.

  Legepladsudvalgets anbefalede retningslinjer for en god legeplads er, at den har plads til fysiske udfordringer, en grad af risici, naturoplevelser, rumlig variation, plads til leg og sanselige oplevelser og plads til fordybelse.

  Administrationen vil invitere til en drøftelse med lederne om organisering af legepladserne og fordelingen af midlerne. Det vil ske på baggrund af en vurdering af de enkelte legepladsers nuværende muligheder i forhold til legepladsudvalgets anbefalinger.

  Legepladsudvalgets vurdering er, at de fleste anbefalinger er forholdsvis nemme at gøre noget ved. I forhold til sanselighed er det overvejende variation i beplantning, der i øvrigt også kan give plads til uforstyrrede rum og plads til fordybelse. I forhold til fysiske udfordringer er det muligheder for at klatre, svinge og balancere, det kan gøres med rebstiger, tov og balancebomme. Derudover er der ønsker om bålhytter, udekøkkener og udeværksteder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.
  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.
  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at retningslinjerne for den gode legeplads godkendes på næste møde, hvor de lægges som bilag til sagen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad.2+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

 • 19
  Skolernes udearealer- høringssvar, godkendelse af forslag og frigivelse
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Projektet ”De åbne skolegårde” har været sendt i høring hos Skolebestyrelserne og Hollænderhallens brugerbestyrelse.

  Denne udvalgssag omhandler behandling af de indkommende høringssvar, godkendelse af dispositionsforslaget, samt frigivelse af midler til tekniske undersøgelser/færdiggørelse af projekt til udbud og gennemførsel af udbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  de indkomne høringssvar tages til efterretning, og muligheden for realisering af sansehaven til de små elever på Dragør Skole Nord undersøges i forlængelse af dette projekt.

  2.

  at

  dispositionsforslaget for skolernes udearealer godkendes.

  3.

  4.

  at

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til tekniske undersøgelser og færdiggørelse af projekt til udbud, og at rådighedsbeløbet frigives.

  der gennemføres et udbud indenfor en økonomisk anlægsramme af 7,5 mio. kr. for dele af dispositionsforslaget (se bilag 1), herunder at det undersøges om dele af projektet med fordel kan udføres i eget regi.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Tillægsforslag fra A+C+O+V:

  ACOV foreslår, at forvaltningen udarbejder et A-skema på de ikke prioriterede områder til de kommende budgetforhandlinger.

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 23-03-2017

  Ad.1+2+3+4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Svend Mathiasen (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Peter Læssøe var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget besluttede 1.februar 2017 at dispositionsforslaget ’De åbne Skolegårde’ skulle sendes i høring hos skolebestyrelserne og Hollænderhallens brugerbestyrelse.

  Administrationen har efterfølgende fremlagt projektet for de tre høringsparter til høringsmøder. Der er indkommet høringsvar, som er vedlagt som bilag. Derudover er der udarbejdet et bilag, hvor høringssvarene er opsummeret, og kommenteret af forvaltningen.

  Administrationen indstiller at høringssvarene tages til efterretning. Derudover indstiller administrationen at muligheden for realisering af sansehaven til de små elever på Dragør Skole Nord undersøges i forlængelse af dette projekt. Med det forstås, at der holdes fast i arbejdsgruppernes prioritering af projekter til anlæg, men at administrationen derudover vil søge at arbejde for at finde midler til sansehaven. I første omgang vil administrationen sørge for at der indhentes pris på denne.

  Med henblik på at anskueliggøre det samlede anlægsoversalg vedr. projektet ”De åbne skolegårde” er der udarbejdet et bilag til at belyse dette (bilag 8).


  Sagsfremstilling af 1.februar:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget besluttede 25. august 2016 at frigive 500.000 kr. til undersøgelse af udearealerne. Alle skolematrikler skulle indgå i undersøgelsen og bevillinger til projektet skulle samles under et budgetpunkt.

  I efteråret 2016 har repræsentanter fra skolerne, fritidsbrugere, forvaltningen og rådgiver udviklet idéer til skolernes udearealer, og resultatet er en dispositionsplan. Arbejdsgrupperne har mødtes tre gange i efteråret med fokus på udendørs læring, bevægelse og lokale identiteter. Der har været hentet faglig inspiration udefra, men også fra kommunens eget lokalarkiv.

  Prioritering af dispositionsforslaget

  Dispositionsforslaget er udarbejdet så de væsentligste dele af forslaget kan realiseres indenfor projektets budget

  I bilag 1 kan man se hvilke dele af dispositionsplanen, som arbejdsgrupperne og rådgiver i fællesskab har ønsket at prioritere indenfor det afsatte budget, og dermed sende i udbud. Det foreløbige overslag viser at der er anlæg for omkring 7,5 mio. kr. i de viste områder i bilag 1.

  Det har været svært at få midlerne til at række, særligt på Dragør Skole Nord, fordi der er meget store udendørsarealer omkring skolen.

  Administrationen ønsker derfor at afsøge, om der er dele af dispositionsforslaget, som med fordel kan udføres i eget regi, så skolerne kan få mere for pengene.

  Derudover har forvaltningen været i dialog med fonde, og vil fortsat arbejde for at trække midler til projektet. Det har ikke givet resultater i første omgang.

  Endelig kan dele af forslaget eventuelt gennemføres gennem skolernes eget budget.

  Frigivelse

  Administrationen indstiller at der frigives 250.000 til tekniske undersøgelser og færdiggørelse af projekt til udbud. Dette beløb skal primært dække landmåler, forurening, ledninger mv. på grundene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Efter politisk godkendelse vil materialet være offentligt tilgængeligt via referatet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet ligger i overensstemmelse med gældende plangrundlag og ”Aktivt knudepunkt i St. Magleby” i Planstrategi 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 23. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  Bilag

 • 20
  Regler for foreningstilskud på Folkeoplysningsområdet
  Sagsid.: 16/3555

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for revideret tilskudsregler på folkeoplysningsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender de reviderede tilskudsregler.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Liste T genfremsatte forslag fra BFKU:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB, dog med den præcisering, at reglerne først håndhæves fra den 1. januar 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. juni 2016, at administrationen i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og idrætssammenslutninger i Dragør Kommune, skulle kigge på reglerne for tilskud til foreninger på Folkeoplysningsområdet.

  Folkeoplysningsudvalget

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i august at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget og administrationen. Arbejdsgruppen har mødtes et par gange og har arbejdet med reglerne for foreningstilskud.

  Dragør Kommune yder på nuværende tidspunkt de tilskud som Folkeoplysningsloven som minimum foreskriver. Arbejdsgruppen har vurderet, at der ikke skal laves om på reglerne, og har i stedet valgt at gennemskrive reglerne så de er mere klare og forståelige.

  Folkeoplysningsudvalget behandlede tilskudsreglerne på deres møde den 8. februar og besluttede:

  1. FOU drøftede retningslinjerne, og havde bl.a. følgende kommentarer:

  A.

  Det giver god mening at ændre deadlines for trænertilskud til de samme deadlines som for ”puljen til særlige formål”, samt at sikre en fordelingspraksis, der ikke forløber efter ”først til mølleprincippet”, da dette forfordeler foreninger, hvis trænere, ledere eller instruktører deltager i kurser sidst på året.

  B.

  Vigtigt at få aktivitetstimer tilføjet, da loven foreskriver at foreningerne skal oplyse dette. Dog bedes administrationen skrive det endnu tydeligere hvad der forstås ved en aktivitetstime.

  C.

  I bilag 2, bedes administrationen udspecificere hvilke type forsikringer der gives tilskud til.

  D.

  På baggrund af input fra Dragør vandaktivitet, omkring støtte til medlemshvervning, manglende mulighed for tilskud til voksne medlemmer og øvrige måder foreningslivet modtager kommunal støtte på, ønsker FOU på et senere møde at have en mere dybdegående drøftelse omkring eventuelle nye målgrupper for tilskud, støtte muligheder m.m.

  2. Retningslinjerne, med administrative tilrettelser ift. kommentar B og C, anbefales til godkendelse af BFKU.

  Vedlagt findes nuværende regler samt udkast til nye med indskrevet rettelser fra Folkeoplysningsudvalget.

  Administrationen har afholdt møde med Dragør Vandaktivitet om tilskudsreglerne den 2. februar 2017 og de har efterfølgende fremsendt følgende:

  Generelt for alle foreninger:

  1.

  Overvej størrelsen af fremtidige FOU budgetter:

  a)

  I budget 2017-20 er FOU midler budgetteret med ca 2,8 mio kr pr år i alle år.

  b)

  Når svømmeklubben genetableres vil den tage en stor del af FOU midlerne, hvilket vil forringe andre klubbers tilskud.

  2.

  Overvej nye støtteordninger til foreningers investering i ungdomsaktiviteter:

  a)

  De nuværende FOU tilskud præmierer en stor ungdomsafdeling ‘på bagkant’.

  b)

  Lav nye tilskud til investering i at etablere større ungdomsafdelinger.

  3.

  Det er svært for foreninger med primært voksne medlemmer at opnå tilskud.

  4.

  Det er svært at finde og forstå tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet.

  5.

  Det kan være frustrerende at være lejer af kommunens lokaler, særligt ift vedligehold og forbedringer, da det er uigennemskueligt hvad og hvornår kommunen vil foretage dette, og samtidig ikke giver mulighed for at foreninger selv at varetage det.

  6.

  Overvej at bringe Dragør Kommune på minimum landsgennemsnit i forhold til støtte af kultur, fritids- og idrætsaktiviteter.

  Specifikt i forhold til DVA foreninger:

  a.

  Undersøg idrætsforeningers eksisterende tilskudsforhold (FOU midler og øvrige sektor 2, 4 og 12 midler) og gennemfør justeringer af tilskudsregler for at sikre lige vilkår og muligheder på tværs af foreningerne. Sammenlign i den forbindelse DVA foreninger med de større ‘landbaserede’ idrætsforeninger som fodbold, tennis, badminton, håndbold, svømning.

  b.

  Invester i aktiviteter og faciliteter i DVA foreninger med henblik på at øge antallet af unge medlemmer, samt udvikling af yderli-gere aldersrelateret aktivering af medlemmerne.

  Indgå gensidigt forpligtende udviklingsaftaler med DVA foreninger for at sikre en merværdi, der står i forhold til de ydede tilskud.

  c.

  Lad punkt 1+2 afspejle i et revideret 2017-2020 budget for sektor 2, 4 og 12.

  d.

  Supplér den målrettede profilering af Dragør Kommune (nær-heden til natur og fritidsaktiviteter ved havet) baseret på DVA foreningernes tilbud til borgere og gæster.

  Overblik over ændringer

  Folkeoplysende voksenundervisning – på nuværende tidspunkt findes ”retningslinjer for tilskud m.m. til folkeoplysende voksenundervisning” gældende fra 1. januar 2008. Disse regler er ikke ændret.

  Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – på nuværende tidspunkt findes ”retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven”, sidst revideret i 2012. Heri fremgår også reglerne for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

  Administrationen har valgt at dele dette dokument i to, således at der er et dokument med regler for hvordan man bliver godkendt som en folkeoplysende forening, og et dokument med regler for tilskud.

  Godkendelse af folkeoplysende forening – reglerne for at blive godkendt er ikke ændret, der er i stedet tilføjet tekst til, hvad foreningens vedtægt skal indeholde af oplysninger for at gøre det mere tydeligt for nye foreninger.

  Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – disse regler består af fire forskellige tilskud:

  1. Aktivitetstilskud: reglerne for aktivitetstilskud er ikke ændret, men er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, hvad foreningen kan få tilskud til og hvordan tilskuddet skal anvendes.
  2. Lokaletilskud: reglerne er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, at foreninger skal oplyse afholdte aktivitetstimer, og hvad der forstås ved en aktivitetstime. Der er valgt at fjerne muligheden for supplerende lokaletilskud, da der efter udbetalt lokaletilskud er få midler tilbage i puljen, og det resterende beløb i stedet søges overført til næste regnskabsår. For at gøre det mere gennemskueligt, hvordan tilskuddet beregnes er der lavet et bilag med eksempler, samt en oversigt over hvad der er tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter.
  3. Tilskud til særlige formål: disse regler er ikke ændret.
  4. Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse: ansøgningsfristen er ændret, således at denne kan søges tre gange årligt på samme tid som tilskud til særlige formål, samt at det er FOU som behandler ansøgningerne. Dette foreslås, da der de seneste år er modtaget flere ansøgninger, end der har været mulighed for at tilgodese, og det dermed ikke er en administrativ opgave at til- og fravælge ansøgere, og ej heller hensigtsmæssigt at puljen har fungeret efter et ’først-til-mølle princip’.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven § 8 om voksenundervisning, § 15 om aktivitetstilskud og § 25 om lokaletilskud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Liste T foreslår, at DVA mødes med FOU om en yderligere afklaring af reglerne, inden de vedtages af BFKU.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  Udvalget ønsker at der til budgetvedtagelsen 2018-2021 fremlægges et budgetnotat på konsekvenser for foreningstilskud når svømmeklubben etableres.

  Udvalget forelægges sag om forsikringsforhold vedr. foreningsudstyr.

  Bilag

 • 21
  Fra milepælsplan til projektformidling på hjemmesiden
  Sagsid.: 17/777

  RESUMÉ:

  Sagen handler om, at udfase den kvartalsvise milepælsplan til fordel for en projektformidlingsside på kommunens hjemmeside, som foruden politikere er målrettet borgere og andre interessenter.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1. at det godkendes, at den nuværende kvartalsvise fremlæggelse af en milepælsplan erstattes af en side på hjemmesiden, hvor større projekter formidles.

  2. at det godkendes at siden startes op med de i sagsfremstillingen nævnte projekter.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelagt en opdateret oversigt over større verserende sager (milepælsplanen).

  Milepælsplanen giver et overblik over kommunens større projekter. Milepælsplanen er primært et redskab til orientering om status på projekterne. Planen giver et øjebliksbillede uden nærmere beskrivelse af forhistorien eller planer for det videre forløb. Politisk er der givet udtryk for, at milepælsplanen ikke giver et tilstrækkeligt overblik over de konkrete projekter. Planens indhold og formuering er ikke velegnet til at borgerne kan følge med i projekterne. Alt i alt vurderes det, at administrationens ressourceforbrug med at opdatere planen ikke står i mål med udbyttet.

  Det kunne være relevant at orientere borgerne om flere af disse projekter, da de ofte er projekter med synlighed og interesse i offentligheden. Derfor foreslås det, at milepælsplanen erstattes af en side på hjemmesiden, hvor status på større projekter formidles.

  Indholdet på hjemmesiden

  Der vil være overordnet være tale om en side, som samler projekterne på en overskuelig måde med overskrifter og en kort tekst. Til hvert projekt vil der være en underside, som giver en umiddelbar status på det enkelte projekt. På disse undersider vil relevante dokumenter (beslutninger, tidsplaner mv.) i relation til projektet blive samlet og/eller linket til. Opbygningen med en hovedside og underliggende projektsider kendes fra andre kommuner som f.eks. Roskilde Kommune og Herning Kommunes. Løsningen vil blive tilpasset de tekniske rammer på Dragør Kommunes hjemmeside (se skitse af konceptet i bilag).

  I forhold til den eksisterende milepælsplan vil indholdet på hjemmesiden være mere målrettet til borgere og andre interessenter, der får mulighed for løbende at orientere sig i projekternes status og fremdrift, og politikerne vil have lettere adgang til et samlet overblik over projektets historik, status og planer.

  Projekter som formidles

  Af hensyn til ressourcebelastningen foreslås det, at der udvælges et mindre antal projekter, som det er meningsfuldt at bruge ressourcer på at informere om (fx4-5 projekter). Det skal være større projekter, som har væsentlig interesse for politikere og/eller borgere. På den baggrund foreslås det, at følgende projekter som udgangspunkt formidles på siden:

  • Svømmehal
  • Udvikling af Havnen
  • Skolernes udearealer og multibane
  • Renovering af Hollænderhallen
  • Trafiksikkerhed

  Administrationen vil løbende udfase afsluttede projekter og tilføje nye, når det er relevant.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017

  Bilag

 • 22
  Afklaring af deltagelse i partnerskab om regelforenkling
  Sagsid.: 17/776

  RESUMÉ:

  Det skal besluttes, om Dragør Kommune skal indsende ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriets projekt om proces – og regelforenkling i kommunerne. Projektet vedrører kun kommunernes egne beslutninger om regler og processer.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at Dragør Kommune undlader at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om blive en af de to kommuner, der skal deltage i et projekt om regelforenkling med bistand fra KORA.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Indenrigsministeren har sendt et brev til borgmestrene i alle landets kommuner med en invitation til at indgå i et ”partnerskab om regelforenkling”. På baggrund af ansøgninger fra kommunerne udvælges to kommuner til at få bistand til at gennemgå egne regler og procedurer. Formålet er at finde ideer og forslag til administrative lettelser, der kan anvendes som inspiration i andre kommuner. De to udvalgte kommuner får bistand fra Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse (KORA).

  I udvælgelsen lægger ministeriet vægt på, ”at kommunen er motiveret til at indgå i partnerskabet og kan pege på nogle relevante udfordringer med et potentiale for afbureaukratisering”. Samt at ”projektet har både politisk og ledelsesmæssig opbakning i kommunen, herunder i forhold til at følge op på resultaterne af analysen”.

  Projektet omhandler kun de regler og procedurer, som kommunen selv har besluttet. Statslige regler er således ikke omfattet. Ansøgning sker ved at udfylde et standardiseret skema (se bilag). Uanset om Dragør Kommune selv ansøger om at deltage, så vil administrationen følge projektet og i relevant omfang implementere brugbare forslag.

  Det er administrationens vurdering, at Dragør Kommune, som er en mindre kommune med kort afstand mellem enheder og sagsbehandlere, kan have et potentiale for afbureaukratisering, men langt fra i samme omfang, som i større kommuner. Blandt andet derfor vurderes det, at der er lav sandsynlighed for, at kommunen bliver udvalgt som repræsentativt eksempel.

  Det er desuden administrationens vurdering, at det vil kræve et betydeligt ressourceforbrug at udfylde ansøgningen, hvor der skal identificeres konkrete udfordringer, redegøres for igangværende arbejde med regelforenkling samt beskrives det forventede opfølgningsarbejde. Hvis kommunen udvælges, vil der være et ressourceforbrug i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen med bistand fra KORA (svare på spørgsmål, finde materiale, deltage i møder og workshops m.m.). Der vil også være ressourceforbrug til implementering af forslag.

  Ressourceforbruget sammenhold med en formentligt lav sandsynlighed for at blive udvalgt er baggrunden for, at administrationen anbefaler, at kommunen ikke ansøger om at deltage.

  Der er ansøgningsfrist den 31. marts 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se beskrivelse i sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017

 • 23
  Forslag fra O - Afskaffelse af opgørelse af måltal
  Sagsid.: 17/506

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 11. februar 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Dragør sparer den årlige opgørelse af måltal for andelen af ikke-vestlige ansatte væk.

  I en række kommuner og regioner har man brugt ressourcer på at lave årlige opgørelser over antallet af ansatte med ikke-vestlig baggrund. Ligeledes laves måltal på ansatte med ikke-vestlig baggrund med henblik på, at denne andel skal afspejle befolkningssammensætningen. Dermed risikerer den bedst egnede til et job at blive overhalet af en ansøger med ikke-vestlig baggrund, for at kommunen kan opfylde måtallene.

  Det er en ikke nødvendig administrativ øvelse, som med fordel kan spares væk til fordel for andre relevante opgaver.

  KL har tidligere hævdet, at det var et lovkrav.

  KL har nu erkendt, at der ikke er noget krav, men der er bare tale om et ønske fra KL om oplysningerne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

 • 24
  Forslag fra O - Flagning på Grønlands og Færøernes nationaldage
  Sagsid.: 17/642

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (A+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  "Dragør Kommune skal fra 2017 hylde Rigsfælleskabet ved officielt at flage ved rådhuset med henholdsvis Grønlands og Færøernes flag på deres nationaldage".

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

 • 25
  Forslag fra T - Målrettede nyhedsmails
  Sagsid.: 17/505

  INDSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 15. februar 2017. anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Forslag fra T om målrettede nyhedsmails

  På Dragør Kommunes hjemmeside udvikles en mail-funktion, så borgere og virksomheder kan abonnere på nyt fra udvalgene og fra kommunen i almindelighed. Ved hjælp af en afkrydsningsfunktion vælges relevante områder. Inspiration kan hentes fra f.eks. http://www.hvidovre.dk.

  Baggrund:

  Funktionen med målrettede abonnementer er tænkt som en måde at servicere borgere og virksomheder med relevante nyheder direkte i mail in-boksen. Desuden kan den give øget borgerinteresse i forbindelse med den demokratiske meningsdannelse i kommunen.”

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Forvaltningen udarbejder sag med priser m.v.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

 • 26
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 27
  Meddelelse - Orientering om bestyrelsesarbejdet i ARC
  Sagsid.: 17/784

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren orienterer om bestyrelsesmødet i ARC den 14. marts 2017 og konsekvenser heraf.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

 • 28
  Meddelelse - Indgået aftale om lærernes arbejdstid
  Sagsid.: 14/3493

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, at administrationen har indgået aftale med DLF Kreds 13 om lærernes arbejdstid.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. januar 2017 at give administrationen mandat til at forhandle med Danmarks Lærerforening Kreds 13 med henblik på indgåelse af en ny 2-årig lokalaftale om lærernes arbejdstid. Økonomiudvalget ønskede at blive orienteret om resultatet af forhandlingerne.

  Forhandlingerne er nu afsluttet og en ny arbejdstidsaftale er faldet på plads for de kommende to skoleår, og gælder dermed indtil sommeren 2019. De involverende parter er alle tilfredse med den nye aftale, hvor udgangspunktet har været at fastholde Dragør Kommunes skoler som attraktive arbejdspladser og understøtte udviklingen i skolerne.

  Der er med den nye aftale foretaget en ændring, hvor der tidligere var afsat 50 timer til fælles kompetenceudvikling, skal lærerne med den nye aftale være 50 timer yderligere til stede, svarende til 7 arbejdsdage. timerne skal anvendes til fælles forberedelse, kompetenceudvikling samt overordnet individuel planlægning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Bilag

 • 29
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering

  Administrationen skal understrege, at sagsantallet for flygtninge er uændret fra sidste måned, da der ikke er visiteret nogen flygtninge til Dragør Kommune i marts.  

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 • 30
  Meddelelse - Nyt forslag til lokalplan for Engvejsarealet
  Sagsid.: 17/312

  RESUMÉ:

  Orientering om planproces med henblik på ikke at muliggøre halbyggeri.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017:

  ”At den gældende lokalplan (Lokalplan 49) ændres så halbyggeri udgår”

  Det fremgår af Lokalplan 49, at et formål med planen var at muliggøre opførelsen af en tennishal i den nordlige del af området.

  Udlæg af et areal til en tennishal udgør et af planens principper, hvilket indebærer, at den gældende Lokalplan 49 kun kan ophæves ved at udarbejde en ny lokalplan, der udtrykkelig ophæver den gamle plan, jf. planloven § 19 stk. 2.

  For at effektuere kommunalbestyrelsens beslutning, agter administrationen at udarbejde et nyt forslag til lokalplan, der udtrykkelig eliminerer muligheden for halbyggeri i området.

  Forslaget til en ny lokalplan agtes forelagt til politisk behandling i maj måned 2017.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 stk.2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 31
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Svend Mathiasen (T) spurgte til udbud på fødevareområdet.

  Peter Læssøe (T) spurgte til nye ansættelser i administrationen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til flygtningeområdet.

  Peter Læssøe (T) spurgte til konkret klagesag på det sociale område.

  Peter Læssøe (T) spurgte til to sager i ankestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til inddrivelse i forhold til ejendomsskatter.