Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. april 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Jerrik Walløe (C), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandlingen af punkterne 1, 18 og 19.

 • 1
  Regnskab 2016 - oversendes til revisionen
  Sagsid.: 17/983

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2016 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2016 til revisionen

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det samlede regnskab 2016 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne som fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabet indeholder dels et traditionelt udgiftsbaseret regnskab dels en omkostningsbaseret balance, som også omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar mv.

  Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2016 på 128,2 mio. kr.

  Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2016, det korrigerede budget 2016 samt regnskabet for 2016.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et overskud på 3,5 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et overskud på 102,5 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og budgettet er 99,0 mio. kr. Dette dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

  På anlægssiden indgår salg af jord og bygninger. Anlægsudgifterne er 98,9 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært indtægten for salget af Vierdiget, som var budgetteret i 2016; men indtægtsført i 2015 i henhold til revisionens anbefaling.

  Indtægterne er samlet set 2,7 mio. kr. højere end budget, hvilket kan bl.a. henføres til ikke budgetteredeindtægter fra forskerskat og dødsboskat. De skattefinansierede driftsudgifterne blev i alt 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

  Renteudgifterne blev 4,3 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket primært skyldes indfrielse af SWAP-lån, der ikke var budgetteret.

  Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 182,1,8 mio.kr. ekskl. lån til ældreboliger ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden med 16,2 mio. kr. i forhold til starten af året.

  Regnskabet for 2016 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af § 45 i Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2016 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen yderligere bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2016 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget d. 24. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2016

  Bilag

 • 2
  Afdrag på langfristet gæld
  Sagsid.: 17/976

  RESUMÉ:

  På baggrund af den udarbejdede prognose for Dragør Kommunes likvidi-tet frem til 2020 indstilles det, at der afdrages for 40 mio. kr. på Dragør Kommunes langfristede gæld således at den gennemsnitlige likviditet i højere grad afspejler Kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomi-ske politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der afdrages langfristet gæld for 40 mio. kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  Sagen udsættes til ØU/KB i maj 2017 med henblik på belysning af 50/50-fordeling på tilbagebetaling af lån og fastfrysning/nedsættelse af grundskyld i forlængelse af denne sag.

  For stemte:

  5 (C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes likviditet har gennem en årrække været stigende. Den gennemsnitlige likviditet, målt ved 365 dages gennemsnit, var pr. 31.12.2016 på 191,2 mio. kr. Administrationen har pr. 28. februar 2017 opdateret kommunens likviditetsprognose frem til 2020. Prognosen viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2020 forventes at udgøre 150 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på baggrund af budget 2017-2020, dvs. på baggrund af de budgetterede serviceudgifter, med tilhørende serviceramme og de budgetterede anlægsudgifter, med tilhørende anlægsramme.

  Sammenlignes Dragør Kommunes likviditet med andre kommuner har Dragør 13.000 kr. pr. indbygger, som er den 5. højeste likviditet på landsplan. Landsgennemsnittet er på 6.900 kr. pr. indbygger. Ved et afdrag på 40. mio. kr. vil Dragør have landets 11. højeste likviditet pr. indbygger og der vil fortsat være mulighed for politiske prioriteringer.

  Der kan peges følgende forhold omkring afdrag på langfristede lån:

  Afdrag på langfristede lån vil medføre, at der er bedre overensstemmelse mellem kommunens likviditet og Kommunalbestyrelsens målsætning om en likviditet på 80 mio. kr.

  En lavere gældsætning vil reducere kommunens sårbarhed omkring eventuelle fremtidige rentestigninger.

  Kommunen vil reducere sine renteudgifter idet indlånsrenten på nuværende tidspunkt er ca. 0 (nul kr.), mens udlånsrenten er ca. 1,8 pct. i gennemsnit for kommunens låneportefølje.

  Kommunens vil med at afdrag på 40 mio. kr. reducere de budgetterede udgifter til afdrag og rente med ca. 3,5 mio. kr. årligt og dermed øge det strukturelle råderum, som indgår i budgetlægningen for 2018-2021. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender at afdrage på kommunens langfristede gæld vil administrationen i overensstemmelse med kommunens porteføljepolitik i samråd med kommunens finansielle rådgiver implementere beslutningen.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge § 9 i Lånebekendtgørelsen for kommunerne skal en kommunes gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage udgøre mindst 0 (nul kr.).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afdrag på gæld finansieres af kassebeholdningen. Såfremt der afdrages for 40 mio. kr. reduceres de samlede udgifter til renter og afdrage med ca. 3,5 mio. kr. pr. år. Renter og afdrag indgår ikke i servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af analyser til budget 2018-2021
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Som en del af budgetforberedelsen til budget 2018-2021 skal det besluttes, hvilke analyser administrationen skal udarbejde og som derefter skal indgå i budgetmappen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at nedenstående analyser udarbejdes til budget 2018-2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Tillægsforslag fra V:

  Venstre ønsker en beregning på tilbygning af lokaler til musikskolen i forbindelse med beregning af mulighed for stikhal ved Hollænderhallen.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår, at det belyses hvad ekstra plejeboligpladser ved placering på Engvej vil koste.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget godkender, at nedenstående analyser udarbejdes til budget 2018-2021

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforberedelsen til budget 2018-2021 udarbejder administrationen analyser og besvarer budgetspørgsmål, som indgår i budgetforberedelsen. Budgetspørgsmål besvares på baggrund af tilgængeligt materiale og med en begrænset arbejdsindsats på få timer. Analyser kan involvere nye undersøgelser eller indhentning af informationer dog under hensyntagen til administrationens begrænsede ressourcer og tidshorisont for budgetprocessen. Analyserne udarbejdes i løbet af foråret og forsommeren, således at de kan indgå i budgetmappen, der udsendes medio august.

  Det er på nuværende tidspunkt vedtaget, at udarbejde 5 analyser, nr. 1-5, jf. tabel 1. Analyserne er besluttet af hhv. BFKU, SSU og Kommunalbestyrelsen. Analyse nr. 4 er iværksat af direktionen, som lovet på budgetseminaret i august 2016.

  I forbindelse med budgetseminaret d. 10. marts 2017 blev det aftalt at yderligere ønsker til analyser skulle være fremsendt til administrationen senest d. 31. marts 2017, således at der er tid til udarbejdelse. Der er efterfølgende indkommet ønsker til yderligere 5 analyser samt en række budgetspørgsmål. Analyserne fremgår af tabel 1, som nr. 6-10, samt af bilag.

  Tabel 1: Oversigt over analyser til budget 2018-2021

  Nr.

  Analysens titel

  Bestiller

  Besluttet

  1.

  Etablering af musik og kulturhus- krudthus 2

  BFKU

  1. februar 2017

  2.

  Muligheder og økonomien ved ekstra hal eller stikhal ved Hollænderhallen

  BFKU

  1. februar 2017

  3.

  Tandplejen – ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse

  KB

  Oktober 2016

  4.

  Opdatering af kapacitetsanalyser vedr. skole-, og dagtilbud- og ældreområdet

  Direktionen

  2. kvt. 2016

  5.

  Plejekapacitetsanalyse

  SSU

  3. oktober 2016

  6.

  Omsorgspladser på Enggården for borgere der hjemsendes fra hospital

  Ønsket af Liste T

  7.

  Etablering af 9. skolespor. Krav til anlæg og ressourcer

  Ønsket af Liste T

  8.

  3 skoler på 3 matrikler med max 24 elever pr. klasse

  Ønsket af Liste T

  9.

  Udgifter ved indførelse af madskole på skolerne med begrænset brugerbetaling

  Ønsket af Liste T

  10.

  Udgifter til hjemmehjælp hvis mindre fast team af hjælpere og døgnsygepleje

  Ønsket af Liste T

  Note: Analyse forslag nr. 6-10 kan ses i bilag

  På baggrund af de vedtagne og indkomne analyser drøfter Økonomiudvalget, hvilke analyser der skal arbejdes videre med som forberedelse af budget 2018-2021.

  Analyserne foretages under hensyn til administrationens ressourceforbrug og de fremlagte beregninger vil have overslagsmæssig karakter. Såfremt analyserne fører til politiske aftaler i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil der således være behov for yderligere kvalificering før igangsætning af projekterne.

  De øvrige budgetspørgsmål, der er indkommet fra Liste T, jf. bilag, vil ligeledes indgå i budgetmappen.

  Såfremt der er yderligere politiske spørgsmål, skal der for god ordens skyld bemærkes, at der opfordres til, at de fremsendes hurtigst muligt og inden sommerferien, således at de kan indgå i budgetmappen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Analyserne og besvarelse af budgetspørgsmål indgår i budgetmappen, og indgår dermed i høringsmaterialet til budget 2018-2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Bilag

 • 4
  Budget til udskiftning af IT-udstyr i hele kommunen
  Sagsid.: 17/1005

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler udskiftning af samtlige kommunens PC’ere (ca. 575 stk.) og tilhørende nødvendige softwareændringer m.m. Udskiftningen omfatter hele kommunen, dvs. både rådhus, skoler, dagsinstitutioner, plejehjem osv.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1. at der afsættes 2,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til løbende udskiftning af IT-udstyr

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal med jævne mellemrum udskifte den samlede mængde PC’ere (ca. 575 stk.) fordelt på alle kommunens arbejdspladser, dvs. både rådhus, skoler, daginstitutioner, plejehjem osv.

  Den seneste udskiftning skete i 2013, og det er nødvendigt at skifte udstyret igen i starten af 2018. Arbejdet med udskiftningen af udstyret startes op nu, for at kunne iværksætte den rette indkøbsprocedure.

  Administrationen vurderer, at hvis PC’erne ikke udskiftes i 2018, så vil brugeroplevelsen blive dårlig pga. mangler i både software og hardware. I sammenhæng med udskiftningen af PC’erne er der en række nødvendige udgifter til software, netværk, konfigurationer m.m. En mindre del af udskiftningen omfatter nyt IT-udstyr til den nye kommunalbestyrelse efter valget.

  Finansiering

  Tidligere har udskiftningen været finansieret med et fast årligt budget til leasing, men ved seneste udskiftning i 2013 blev budgettet ændret til en samlet engangsinvestering. For at sikre, at der ikke fremover løbende skal tages stilling til finansieringen, så foreslås det, at der igen lægges et fast beløb årligt ind i budgettet til leasing af udstyr.

  Alternativet ville være en engangsinvestering på ca. 8,7 mio. kr. i 2018, hvilket ville være en udfordring i forhold til det pres, der allerede er på anlægsrammen. Derfor foreslås en model med leasing, der holdes på omtrent samme budget fordelt på 4-årig cyklus for udskiftning.  Der vil være tale om en driftsudgift inden for servicerammen. Administrationen anbefaler denne model med et fast årligt budget, så der løbende kan planlægges den mest optimale proces og timing i udskiftningen af IT-udstyret.

  Uanset valget af model, så gælder det,

  · at indkøbene sker billigst muligt og under hensyntagen til eksisterende indkøbsaftaler.

  · at såfremt der kan indkøbes billigere end det afsatte budget, så tilfalder overskydende midler kassen og beløbet nedjusteres fremadrettet i budgettet.

  · at udskiftningen af alle kommunens PC’ere bør ske inden for et komprimeret tidsrum af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, udrulningen af identiske programmer og ensartetheden på tværs af kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være en årlig udgift på 2,2 mio. til udskiftning/leasing af IT-udstyr fra 2018 og frem.  Det er en driftsudgift inden for servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

 • 5
  Dragør Søbad, renovering af skure
  Sagsid.: 13/1844

  RESUMÉ:

  Efter afslutning på renovering af de nederste dele af søbadet skal skurene renoveres. Det er dette rådighedsbeløb der søges frigivet.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af skure på Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I perioden 2013-16 er alt fra dæk og ned blevet renoveret på Dragør Søbad.

  Skurene indgik ikke i dette projekt, men er opført samtidigt med resten af badet for ca. 30 år siden og er derfor meget slidt. Især trænger tagpaptagene og træbeklædningen til en udskiftning.

  Samlet vurderes det, at søbadet har en restlevetid på 20-30 år, efter endt renovering.

  Derfor er der ansøgt om en samlet anlægsbevilling til renovering skure på badeanstalten, i budgettet for 2017 og 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgettet for renovering af Dragør Søbad er der afsat følgende rådighedsbeløb:

  Til renovering af skure er der afsat følgende:

  2017. 600.000 kr.

  2018. 200.000 kr.

  Der er tidligere forbrugt:

  2012. 520.000 kr.

  2013. 1.184.000 kr.

  2014. 1.596.200 kr.

  2015. 1.290.000 kr.

  2016. 1.290.000 kr.

  I alt 5.880.200 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På samme måde som tidligere år vil søbadets brugere blive orienterede på møde og ved opslag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

 • 6
  Frigivelse - renovering af Hollænderhallen- etape 1
  Sagsid.: 16/2354

  RESUMÉ:

  I budget 2016-2019 er der afsat 13,3 mio. kr. til moderniseringen af Hollænderhallen over de næste 3 år. Herudover er der afsat ca. 2,5 mio. kr. i ESCO projektet til renoveringen.

  Der er udført udbud af opgaven og der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af facaderne på Hollænderhallen – etape 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til at gennemføre renovering af Hollænderhallen - etape 1 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der skal over de næste 3 år ske en gennemgribende renovering af Hollænderhallens facader og indvendige overflader i idrætshallen.

  Renoveringen er delt op i 3 etaper.

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. september 2016 godkendte udvalget skitseforslaget som administrationen havde fået udarbejdet.

  Administrationen har udarbejdet endeligt projekt på etape 1 og projektet er blevet udbudt til 4 entreprenører.

  Renovering af Hollænderhallen – etape 1, omfatter efterisolering af facaderne på hallen, nyt vinduesbånd mod nord samt perforeret aluminiumsfacade mod syd.

  Udbuddet er udført i begrænset licitation uden prækvalifikation iht. til tilbudsloven, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. 3 entreprenører afgav tilbud og det var Hald og Halberg A/S som var billigst.

  Indkommende tilbud fremgår af bilag. Tilbuddet er i overensstemmelse med det forventede budget til denne fase af renoveringen.

  Projektet forventes udført i perioden 26. juni 2017 til 15. september 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 13,3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2019 og der er afsat 2,5 mio. kr. i projektet ESCO til facadeprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 7
  Ny tennishal ved Engvej -anmodning om genbehandling
  Sagsid.: 16/2755

  RESUMÉ:

  Behandling af en henvendelse fra Dragør Tennis, der dels anfægter retsgrundlaget for at ophæve muligheden for en ny tennishal ved Engvej, og dels anmoder om at der indledes forhandling om en forlængelse af gældende aftale, mellem Dragør Tennis og Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager administrationens vurdering til efterretning, hvorefter kommunalbestyrelsen kan hindre nyt halbyggeri i området, som besluttet, men at dette har betydning for den brugsretsaftale som er indgået med tennisklubben.

  2.

  at

  tennisklubbens anmodning, dels om et fysisk møde, og dels om at der indledes forhandlinger om forlængelse af den gældende aftale med tennisklubben, forlægges Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  Sagen udsættes til BEPU har behandlet sag om ny tennishal ved Hollænderhallen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har fremsendt en skrivelse af 22. februar 2017 (bilag 1), hvori det gøres gældende, at beslutningen om at eliminere muligheden for at klubben kan opføre en ny tennishal ved Engvej, er i strid med den skriftlige aftale af 28. juni 1999, med tillæg af 1. juli 2014, der er indgået mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis.

  Tennisklubben gør blandt andet gældende, at den tidligere fremsendte ansøgning om halbyggeri bør imødekommes.

  Administrationen opfatter den fremsendte indsigelse som en anmodning om genbehandling.

  Administrationen har svaret tennisklubben med skrivelse af 3. marts 2017 (bilag 2).

  Vurdering

  Det planretlige grundlag:

  Det er administrationens vurdering, at der intet planretligt er til hinder for at kommunalbestyrelsen kan ændre plangrundlaget for engvejsarealet, således at der ikke længere kan opføres en tennishal i området.

  Administrationens vurdering baseres på, at planlægning som hovedregel er erstatningsfri, og at der ikke er nogle forhold i sagen som rent planretligt skulle udløse en erstatning for kommunen ved en ændring af lokalplanen som indebærer, at halbyggeri ikke vil være muligt.

  Det aftaleretlige grundlag:

  Den gældende aftale med tennisklubben giver klubben mulighed for at opføre en hal.

  Af bilag 3 til kontrakten fremgår det, at halbyggeri kan opføres enten i byggefelt C eller D.

  Det er administrationens opfattelse at tennisklubben ved sit seneste arealbytte har tilkendegivet, på byggefelt D alene at ville opføre baner.

  Dette indebærer, at det gældende aftalegrundlag fortsat rummer en mulighed for, at tennisklubben kan opføre en hal på byggefelt C hvor klubbens baner 1, 2 og 3 i dag er beliggende.

  En ændring af plangrundlaget som indebærer at denne mulighed bortfalder, vil af tennisklubben efter omstændighederne kunne betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen fra kommunens side.

  Dette vurderes at kunne afstedkomme en tvist mellem kommunen og klubben om misligholdelsesspørgsmålet og evt. krav om erstatning.

  Tennisklubben har en tidsbegrænset brugsret som udløber den 1. juli 2028, og kan i henhold til kontraktens bestemmelser (bilag 3) anmode om en genforhandling af kontrakten/forlængelse af brugsretten inden den 1. juli 2026.

  Det er denne anmodning tennisklubben fremsætter nu.

  Spørgsmål om at indlede forhandlinger med Dragør Tennis, om en eventuel forlængelse af brugsretsaftalen mellem kommunen og tennisklubben, forelægges Økonomiudvalget til behandling, tillige med tennisklubbens ønske om et fysisk møde.

  LOVE/REGLER:

  Brugsaftale mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Bilag

 • 8
  Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 17/916

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 24. maj 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  2.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,

  3.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

  4.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud. 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Ad 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke at Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S indtræden i HOFOR-samarbejdet har været til fordel for borgerne i Dragør Kommune. Liste T ønsker en klar målsætning om, at vandpriserne konverterer til Tårnby niveau og at Dragør igen bliver selvforsynende med vandproduktion.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør Kommune er Allan Holst repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 24. maj 2016.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2016 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2016 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på t.kr. 28.492 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 48.172 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås, at Dragør Kommune stemmer for den revisor, der vinder det igangværende udbud. De prækvalificerede i udbudsrunden er: BDO, PWC, EY og Deloitte. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil kommunen blive orienteret herom.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 9
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 2
  Sagsid.: 17/819

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende ændringer i delaftale 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ændringer af delaftale 2 vedr. Specialundervisning og PPR, således at de 7 faste specialklassepladser opsiges med virkning fra 1. januar 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at alle aftaler udskydes med en måned så alle udvalg får mulighed for at læse og godkende Tårnby Kommunes evalueringer af sagsbehandlingen i alle sager.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finde det uacceptabelt at skulle tage stilling til fremtidige delaftaler med Tårnby Kommune uden - som aftalen forudsætter- at have modtaget evaluering af det forudgående års resultat af såvel mål som økonomi.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB, idet udvalget samtidigt tilkendegav at have fokus på, at elever, som er i tilbud fortsætter i nuværende tilbud.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  Delaftalen består af to elementer:

  1. Kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5
  2. Pædagogisk Psykologisk rådgivning

  Administrationen vurderer, at der skal foretages ændringer af aftalen vedr. kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5.

  Dragør Kommunalbestyrelse indgik aftale med Tårnby Kommune i 2007

  i delaftale 2 om specialklassetilbuddet med 30 elever. Aftalen er løbende ændret til henholdsvis 25 og senest 7 elever i 2014.

  Administrationen foreslår, at de 7 pladser opsiges. Opsigelsen sker med baggrund i, at der næsten ingen elever er i tilbuddet længere, og heller ikke i fremtiden forventes det at benytte sig af tilbuddet i et omfang som tidligere. Tilbagegangen i brugen af pladserne skyldes primært iværksættelse af målrettede inklusionstiltag.

  Aktuelt betaler Dragør Kommune en fast pris på 1.741.681 kr. for 7 faste kommunale specialklassepladser. Aktuelt er der to 10.-klasse-elever, der går ud af skolen inden sommer, og en enkelt elev, der skal starte i 8. kl.

  Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at der fremadrettet købes pladser til specialundervisning efter behov fremfor at have 7 faste pladser til rådighed. Prisen pr. plads er pt. 250.000-300.000 kr.

  Hvis Dragør Kommune opsiger aftalen, så vil evt. elever, der tidligere ville være visiteret til Kastrupgårdskolen, ikke være garanteret en plads på skolen. Hvis ikke der er plads, så vil eleverne blive visiteret til andre skoler med ledige pladser indenfor netværk 6 i Region Hovedstaden. Det er Dragør Kommune som godkender og betaler for foranstaltningen, hvorimod det er Tårnby Kommune, som udvælger og visiterer til det konkrete tilbud.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgettet afsat 5.762.148 kr. til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 2 om specialundervisning samt PPR, herunder lønudgifter, overhead, etableringsudgifter, mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen 27. april. 2017.

 • 10
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 3
  Sagsid.: 17/807

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at delaftale 3 vedr. Natur og Miljø fortsætter uændret.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke sker indholdsmæssige ændringer af delaftale 3 vedr. Natur og Miljø.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  Punktet udsættes til evalueringen er modtaget fra Tårnby Kommune.

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+I)

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/ serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 3, og anbefaler derfor, at fortsætte det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 1.553.024 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Natur og Miljø, herunder lønudgifter og overhead.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

 • 11
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 4 og 5
  Sagsid.: 17/817

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 4 og 5 vedr. forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (det specialiserede børnehandicapområde).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 4 og 5 vedr. Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personager (det specialiserede børnehandicapområde).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  Punktet udsættes til evalueringen er modtaget fra Tårnby Kommune.

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Anbefales over for ØU.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 4 og 5 (det specialiserede børnehandicapområde), og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 5.471.578 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser på det specialiserede børnehandicapområde, herunder lønudgifter, overhead og inventar. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

 • 12
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 6
  Sagsid.: 17/822

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 6 vedr. Beskæftigelse og integration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 6 vedr. Beskæftigelse og integration.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  Punktet udsættes til evalueringen er modtaget fra Tårnby Kommune.

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 6, og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 11.202.857 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om beskæftigelse og integration, herunder lønudgifter, overhead og aktiveringsprojekter.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

 • 13
  Ansøgning om visitering af særlige flygtningegrupper for 2017
  Sagsid.: 16/1807

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 7. marts modtaget flygtningeprofil samt visiteringsskema for 2017 fra Udlændingestyrelsen.

  På baggrund af flygtningeprofilen for 2017, skal der besluttes hvilke målgrupper af flygtninge der ønskes visiteret til Dragør Kommune i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at Dragør Kommune ønsker følgende målgrupper af flygtninge visiteret i 2017:

  1. Enlige mænd og kvinder fra Syrien, Iran og Eritrea
  2. Personer med erfaring inden for byggebranchen
  3. Personer med erfaring inden for servicefaget
  4. Højtuddannede personer inden for f.eks. IT-branchen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Forslag fra C:

  Behandlingen af punktet stoppes.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  Behandlingen af punktet stoppes.

  For stemte:

  3 (A+C+I)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra formanden:

  Punktet sendes videre til ØU/KB uden indstilling.

  For stemte:

  4 (T+O)

  Imod stemte:

  2 (A+C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede under afstemningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016 blev sagen vedr. visiteringsønsker af bestemte målgrupper af flygtninge behandlet. Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder ny sag primo 2017 med henblik på, at der ansøges om visitering af særlige flygtningegrupper.

  Baggrund

  Hvert år fremsender Udlændingestyrelsen en generel beskrivelse af den forventede flygtningeprofil for året samt et visiteringsskema til kommunerne. På baggrund af flygtningeprofilen kan kommunerne ansøge om tildeling af prioriteret målgruppe af flygtninge, såfremt kommunerne har særlige ønsker eller mulighed for at skabe gode rammer for integrationen for den ønskede målgruppe.

  Visiteringsskemaet skal indsendes til Udlændingestyrelsen senest 1. maj 2017.

  Udlændingestyrelsen opfordrer dog alle kommuner til løbende at indsende ønsker, såfremt der skulle forekomme ændringer i forhold til arbejdsmarkedet og mangel på arbejdskraft inden for bestemt fagområde i kommunen.

  Udlændingestyrelsen forsøger så vidt muligt at imødekomme kommunernes ønsker, men der tages udgangspunkt i den enkeltes flygtnings beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Der garanteres derfor ikke for, at ønskerne opfyldes.  

  Som følge af styrelsens fokus på beskæftigelsesmuligheder i kommunerne samt for at sikre en mere målrettet visitering, skal kommunerne i visiteringsskemaet oplyse hvilke arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold kommunen har, herunder om der er virksomheder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

  Flygtningeprofilen for 2017

  Ifølge Udlændingestyrelsen er der en forventning om, at der vil blive visiteret 8.500 flygtninge til kommunerne i 2017. Størstedelen af disse personer forventes at stamme fra Syrien, Iran og Afghanistan. Dragør Kommune forventer at modtage 31 flygtninge i 2017.

  Udlændingestyrelsen kan oplyse følgende om målgrupperne i flygtningeprofilen:

  Syrien

  Lidt under halvdelen af ansøgere er mænd, hvoraf hovedparten er i alderen 18-42 år. Hovedparten af kvinderne er i alderen 18-42 år.

  Lidt under halvdelen af ansøgere har gået i skole i 10 år eller mere, mens knap den anden halvdel har gået i skole i under 10 år. Omkring 10 % har ikke nogen skolegang.

  Målgruppen begår sig på arabisk.

  Iran

  82 % af ansøgerne er mænd i alderen 18-50 år. 18 % er kvinder.

  52 % ansøgere har gået i skole i 10 år eller mere, heraf har 18,5 % en uddannelse på mere end 13 år.

  Målgruppen begår sig på farsi.

  Afghanistan

  80 % af ansøgerne er mænd, mens 20 % af ansøgerne var kvinder. 47 % er uledsagede mindreårige.

  Knap ¾ af ansøgerne har gået i skole, heraf har omkring 1/3 gået i skole under 10 år, 1/3 har gået i skole over 10 år, mens 1/3 ikke har gået i skole.

  Målgruppen begår sig på dari eller pashto.

  Det skal understreges, at 20 % af alle asylansøgere i løbet af 2016 var fra uledsagede mindreårige asylansøgere. Derfor er der en forventning om, at en væsentlig andel af de flygtninge, der visiteres til kommunerne, vil være uledsagede mindreårige.

  Dragør Kommunes erfaringsgrundlag

  Administrationen kan oplyse, at kommunen indtil videre primært har modtaget flygtninge fra Syrien, Eritrea og Afghanistan, og enkelte fra Iran, Irak, Kosovo, Serbien og Ghana.

  Kommunen modtager stadigvæk primært enlige mænd, men der er også modtaget kvinder og familier.

  Administrationen har følgende overvejelser i forhold til visiteringsønsker:

  • På baggrund af nuværende erfaringer af modtagelse af enlige mænd fra Syrien og Eritrea er der et ønske om fortsat modtagelse af målgruppen, da de fokuserer på hurtigere selvforsørgelse. Herudover er der også et ønske om at modtage flere personer fra Iran, da de er veluddannede og har gode forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Derudover kunne det være hensigtsmæssigt at modtage flere enlige kvinder, da de kan være med til at bidrage med andre ressourcer samt være med til at balancere kønsfordelingen.
  • Ifølge nuværende erfaringer er flygtninge med eventuel baggrund inden for byggebranchen og servicefaget hurtigere i arbejde end andre, da der er gode muligheder for beskæftigelse i Københavnsområdet.
  • Derudover kunne det være hensigtsmæssigt at efterspørge personer, der er højtuddannede og med erfaring fra f.eks. IT-branchen eller lignende, der er inden for flaskehalsområder på arbejdsmarkedet for højtuddannede.

  Flygtningeprofil 2017, brev vedr. visiteringsskema samt visiteringsskema vedlægges som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 14
  KKR-mål for Sundhed 2017-2018
  Sagsid.: 17/746

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden har udarbejdet udkast til fælles kommunale mål for sundhed (se bilag), som er sendt til politisk godkendelse i kommunerne. Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 15. maj 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender KKR-mål for sundhed.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at høringskredsen - udover ældrerådet - udvides med følgende:

  - ÆldreSagen i Dragør

  - Wiedergårdens brugerråd

  - Beboer og pårørenderådet på Enggården

  - Handicaprådet.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  Det foreslås, at KKR mål for sundhed 2017-2018 medtages i det videre arbejde med Dragør Kommunes Sundheds Politik med tilhørende borgerinddragelse.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme over for samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

  KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

  KKR-mål for sundhed

  Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne sammen sætter fælles dagsorden på aktuelle områder, hvor tværkommunalt samarbejde kan yde en bedre indsats til borgerne. KKR-mål for sundhed giver ligeledes bedre mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

  KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

  • Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
  • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
  • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

  Disse tre mål vil være i fokus i det tværkommunale samarbejde de kommende år, og der arbejdes ikke med netop disse mål i regi af allerede etablerede aftaler fx sundhedsaftalen. Men målene omhandler ikke nødvendigvis Dragør Kommunes største sundhedsudfordringer.

  På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard. Kommunerne i hovedstadsregionen vil sammen udforme en fælles og entydig profil for den kommunale akutfunktion, som kan danne fælles udgangspunkt for aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. En fælles kommunal profil for akutfunktionerne vil også styrke mulighed tværkommunale samarbejde herunder eventuel fælles drift af akutfunktionerne.

  På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Fokus for kommuner er at være på forkant med udviklingen også med henblik på at definere kommunernes rolle. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil blive etableret tværkommunale videndelingsaktiviteter for de kommuner, som arbejder med tilbud på området.

  På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal derfor sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner.

  Forudsætninger for implementering

  Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de skal implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

  Opfølgning på KKR-mål for sundhed

  KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, hvorfor der årligt vil blive gjort status på proces og mål. Således at papiret løbende kan blive tilpasset i forhold til udvikling på området og politiske prioriteringer.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 15
  Ældrerådets Årsberetning for 2016
  Sagsid.: 17/677

  RESUMÉ:

  I henhold til ældrerådets vedtægter, § 2 stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen sendes til kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2016.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 6. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 16
  Ældrerådsvalg 2017 - afviklingsforslag
  Sagsid.: 16/3522

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar vedr. forslag til afvikling af ældrerådsvalg 2017 har givet anledning til at udarbejde følgende reviderede afviklingsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at valg til ældrerådet 2017 afvikles som brevstemmevalg.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefaling fra SSU:

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T+V)

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Afvikling af Ældrerådsvalg år 2017 afholdes som fremmødevalg samme dag som kommunalvalget.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlagde forslag om afvikling af ældrerådsvalget som fremmødevalg i januar–februar 2017.

  Den 23. februar 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Ældrerådet ved fremmødevalg skulle varetage nedenstående opgaver. Forslaget blev herefter sendt i høring hos Ældrerådet.

  Ældrerådets opgaver:

  • planlægge og afholde opstillingsmøde
  • indlevere kandidatlister
  • samle og videregive oplysninger om kandidaterne til kommunikation på kommunens hjemmeside og Dragør Nyt
  • finde 6-8 frivillige valgtilforordnede (plus to ældrerådsrepræsentanter)
  • planlægge og medvirke på valgdagen
  • evt. opsætte af plakater med kandidaternes billeder og navne på valgstedet
  • medvirke til optælling af stemmer

  Ældrerådet har den 6. marts 2017, meddelt at:

  • Ældrerådet ikke har mulighed for at varetage de opgaver, som Kommunalbestyrelsen har foreslået varetaget af Ældrerådet i forberedelsen af ældrerådsvalget
  • Ældrerådet meget gerne vil deltage i selve valghandlingen den 21. november 2017, både m.h.t. ældrerådsmedlemmers og frivilliges indsats.

  Administrationen har på og omkring valgdagen primært fokus på en sikker afvikling af kommunalvalget, hvorfor der ikke kan afsættes yderligere ressourcer til ældrerådsvalget i forhold til planlægning og afholdelse opstillingsmøde, indsamle kandidatlister og -oplysninger forud for valget samt planlægning af selve valgdagen.

  Administrationen anbefaler derfor, at der afholdes brevvalg til ældrerådet i 2017, som kan foretages udenfor spidsbelastningsperioden omkring den 21. november 2017.

  Dragør Kommune kan bidrage til et højt informationsniveau om valghandlingen, gennem presse og kommunikation til målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler til afholdelse af ældrerådsvalg i budget 2017. I det omfang udgifterne ikke kan afholdes inden for budgetter til kommunalvalget, afholdes det resterende beløb på sektor 7s samlede ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 17
  Ansøgning om udeservering på Dragør Havn
  Sagsid.: 17/942

  RESUMÉ:

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2017 har Dragør Sejlsport/Café Havslapning ansøgt om tilladelse til i 2017 at foretage udeservering på arealer på havnen, som ligger ud over det allerede godkendte.

  Der skal tages stilling til vilkårsfastsættelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at administrationen bemyndiges til, når der er givet ibrugtagningstilladelse på ombygningen af butikslejemålet, at give ansøger tilladelse til udeservering på Dragør Havn i 2017 på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017:

  At der for sæson 2017 åbnes for mulighed for servering langs kajkanten på Dragør Havn, under forudsætning af, at det ikke er til gene for de sejlende, havnens drift eller færdslen på havnen.

  Arealer til udeservering udlejes fortsat gennem ansøgning til forvaltningen, med behandling og fastsættelse af vilkår i Økonomiudvalget.”

  Indehaveren af Dragør Sejlsport/Café Havslapning har på den baggrund indgivet fornyet ansøgning om, at måtte leje det areal på Dragør Havn som han i sommeren 2016 lejede til udeservering.

  Cafe Havslapning har i december 2016 fået tilladelse til udeservering på et mindre areal der ligger nærmest forretningen.

  Den nye ansøgning ligger ud over det tidligere godkendte areal. Det nye areal som er 30 m2, fremgår af bilag 1. til denne sag.

  Administrationen anbefaler, at tilladelsen først gives når der kan gives ibrugtagningstilladelse på den ombygning ansøger er i færd med at gennemføre af butikslejemålet.

  Øvrige vilkår for tilladelsen anbefales at være:

  • At tilladelsen gives til og med den 30. september 2017 i lighed med 2016.
  • At lejen fastsættes til 145,- kr. pr. m2 svarende til havnens takst til øvrigt erhverv. Lejen opkræves forud for perioden ved tilladelsens ikrafttræden.
  • Arealet opmåles og markeres af kommunen som udlejer.
  • Ved brugen af arealet skal der sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.
  • Der må ikke opføres terrassedæk på arealet.
  • Der tillades alene inventar i form af let flyttelige borde og stole som skal bortfjernes dagligt når der ikke forekommer servering. 
  • Lejer er forpligtet til at efterkomme alle henstillinger fra havneadministrationen i forhold til havnens drift.
  • Ved væsentlig misligholdelse kan aftalen om udeserveringsarealet ophæves.
  • Aftalen om udeserveringsarealet bortfalder automatisk såfremt lejer misligholder lejeaftalen om butikslejemålet i et omfang som måtte medføre ophævelse af dén aftale.
  • Lejer er selv ansvarlig for at søge alle fornødne tilladelser og for at overholde alle myndighedskrav.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen vil oppebære en lejeindtægt på 145,- kr. pr. m2 i lejeperioden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Bilag

 • 18
  Beslutning om kondemnering af lejemålet Møllevej 9A
  Sagsid.: 16/3658

  RESUMÉ:

  Der skal træffes beslutning om kondemnering af lejemålet Møllevej 9A fordi der er konstateret vækst af skimmelsvamp i et omfang, som gør boligen uegnet til ophold og beboelse, indtil de forhold som forårsager skimmelvæksten er fjernet.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at lejemålet Møllevej 9A, Dragør erklæres uegnet til ophold og beboelse (kondemneres) pr. 1. maj 2017 med samtidig frist for fraflytning (flytning af lejers indbo) senest pr. 1. juli 2017, og med frist for udlejer til at søge kondemneringen ophævet inden for 6 måneder fra forbuddets udstedelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for ØU.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har fået en henvendelse fra Lejernes LO på vegne af lejer af lejemålet Møllevej 9A, Dragør hvori der blev udtrykt bekymring for, at der er skimmelsvamp i lejemålet.

  Kommunen rekvirerede en mikrobiologisk undersøgelse og resultatet heraf forelå den 8. marts 2017.

  Rapporten konkluderer, at der på overflader i køkken, vindfang, badeværelse, soveværelse og på vinduer er fundet synlige tegn på skimmelsvamp.

  Desuden er der ved oplukning af gulvkonstruktionen påvist vækst af skimmelsvamp på undersiden af gulvbrædder og på betondæk, og det vurderes som værende overvejende sandsynligt, at niveauet af skimmelsvamp er enslydende for den resterende del af boligens gulvkonstruktion.

  Det vurderes, at boligen som den fremstår i dag, ikke er egnet til beboelse før skimmelsvampen er fjernet.

  I henhold til lov om byfornyelse er kommunen myndighed på området, og en konklusion som den der træffes i rapporten, giver kommunen en pligt til at kondemnere boligen ved at udstede forbud mod, at boligen anvendes til beboelse og ophold for personer jf. byfornyelsesloven § 76, stk. 1.

  Forbuddet mod beboelse og ophold vil indebære, at lejer skal tilbydes en permanent erstatningsbolig af kommunen.

  Kommunen råder ikke lige nu over en egnet bolig som kan anvises lejer.

  Lejer bor i dag ikke i lejemålet, men valgte selv at flytte på Dragør Fort før årsskiftet, grundet bekymringen for indeklimaet i boligen.

  Således er der ikke umiddelbar og direkte fare for lejers helbred, og forbuddet anbefales derfor udstedt med virkning pr. 1. maj 2017.

  Der er indledt drøftelser med lejer om, at kommunen deltager i betalingen for opholdet i fortet som midlertidig bolig, indtil lejer enten selv finder en egnet erstatningsbolig eller kommunen kan anvise en permanent erstatningsbolig jf. reglerne i byfornyelsesloven.

  Formelt skal der dog fastsættes en frist for fraflytning/rømning af lejemålet – i den konkrete sag svarende til, at lejers indbo skal flyttes.

  Denne frist foreslås fastsat til senest 2 måneder fra forbuddets udstedelse – altså senest 1. juli 2017.

  Udlejer udtrykker i sit høringssvar ønske om, at fristen gøres kortere.

  Kommunen er endvidere forpligtet til at dække dokumenterede, almindelige omkostninger forbundet med flytningen af lejers indbo.

  Udlejer må på sin side ikke udleje lejemålet før de forhold som er årsagen til udstedelse af forbuddet mod ophold og beboelse er udbedret.

  Byfornyelseslovens § 79 giver mulighed for, at kommunen i forbindelse med udstedelse af forbud mod beboelse, giver udlejer en frist for at søge kondemneringen ophævet, såfremt udlejer ønsker dette.

  En ansøgning om ophævelse af kondemneringen kan kun imødekommes hvis udlejer fremsender forslag til ombygning/renovering over for kommunen. Renoveringen skal afhjælpe de forhold, der har begrundet kondemneringen, jf. § 76, stk. 4. Kondemneringen ophæves kun efter gennemført renovering og besigtigelse.

  Administrationen anbefaler, at udlejer får en frist på 6 måneder fra forbuddets udstedelse til at fremsende ansøgning.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne i byfornyelsesloven som angiver at kommunen er myndighed på området.

  Der er redegjort i sagsfremstillingen for de regler i loven som er af central relevans for denne sag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen vil have økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune, men disse kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

  Det kan bl.a. nævnes at kommunen er forpligtet til at anvise erstatningsbolig og at kommunen – hvis lejen i den ny bolig er højere – kan blive forpligtet til at deltage økonomisk i en såkaldt ”indfasningsstøtte”.

  I forhold til den konkrete sag vil der indledningsvist blive tale om refusion af forskellen mellem den leje der betales i det lejemål som kondemneres og den leje der betales på Dragør Fort.

  Det kan oplyses at lejer i dag betaler 4.400 kr. om måneden for sit nuværende lejemål.

  Udgifterne til flytning af indbo m.v. er også ukendte p.t.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Byfornyelsesloven stiller krav om, at lejer, udlejer og panthavere i ejendommen høres før der udstedes forbud.

  Reglerne i forhold til høring af panthaver har bl.a. afsæt i, at kondemneringen skal tinglyses på lejemålet/ejendommen og at lejemålet – så længe forbuddet opretholdes – ikke kan prioriteres yderligere, med mindre prioriteringen skal dække omkostninger til afhjælpning af de forhold som var årsagen til at forbuddet blev udstedt.

  Administrationen udsendte den 28. marts 2017 høringsbrev til alle parter og ved høringsfristens udløb den 6. april 2017 var modtaget svar fra Udlejer og lejer.

  Høringssvarene vedlægges denne sag som bilag i henhold til reglerne i byfornyelsesloven.

  Det bemærkes særligt at udlejer ønsker en kortere frist end 2 måneder til bortfjernelse af lejers indbo, i det udlejer ønsker adgang til lejemålet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Bilag

 • 19
  Strandparken - godkendelse af låneoptagelse
  Sagsid.: 17/929

  RESUMÉ:

  Boligselskabet Strandparken, afdelingerne 1,2,4,7,9 og 10 skal have udført en omfattende murerentreprise som bl.a. finansieres gennem låneoptagelse.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at Boligselskabet Strandparken optager lån på 24.135.128 kr. til murerentreprise i afdelingerne 1,2,4,7,9 og 10.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har på vegne Strandparken afdelingerne 1,2,4,7,8,9 og 10 fremsendt ansøgning om, at Dragør Kommune godkender at der kan ske låneoptagelse for 24.135.128 kr.

  Låneoptagelsen skal dække murreparationer, murafstivninger, udvendig efterisolering, opfriskning af facader og udskiftning af vinduer m.m. i afdelingerne.

  Anlægsbudget for de enkelte afdelinger er vedlagt.

  Låneoptagelsen medfører ingen lejeforhøjelse, da arbejderne i sidste ende finansieres af henlæggelserne i dispositionsfonden.

  Der stilles ikke krav om kommunal garantistillelse.

  Bekendtgørelse om drift af almene boliger foreskriver i § 116, stk. 1 nr. 4 og 10 at låneoptagelse med pantebrevsudstedelse ikke kan ske uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da der er tale om nødvendig og hensigtsmæssige dispositioner i forhold til renovering og modernisering af bygningerne, anbefaler administrationen, at låneoptagelsen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen som bl.a. foreskriver at låneoptagelse med samtidig pantebrevsudstedelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen før dispositionen kan finde sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  Der stilles ikke krav om kommunal garantistillelse for lånet, og låneoptagelsen medfører ingen huslejestigning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 20
  SMS-kampagne for en højere valgdeltagelse til kommunalvalg 2017
  Sagsid.: 16/1471

  RESUMÉ:

  I sagen lægges der op til, at kommunen iværksætter en SMS-kampagne i forbindelse med kommunalvalg 2017 for at opnå en højere valgdeltagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at der udsendes en SMS dagen før brevstemmeafgivningens begyndelse med oplysning om muligheden for at brevstemme.

  2.

  at der udsendes en SMS dagen før valgdagen med oplysning om, at valgstederne åbner kl. 08.00 og vælgerne skal huske valgkortet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  KL vil i forbindelse med kommunalvalget i 2017 gøre en indsats for at fastholde den høje valgdeltagelse fra sidste kommunalvalg. I samarbejde med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet relancerer KL den fælles kampagne ”Tænk dig om før du ikke stemmer”.

  Kampagnen er designet, så den er nem at bruge lokalt. Den kan stå alene eller integreres i en lokal indsats. Administrationen vil som i 2013 benytte de elementer i kampagnen som er gratis, eksempelvis webbannere, plakater, roll ups og eventuelt facadebannere.

  I Dragør Kommune har der ikke været tradition for administrativt at iværksætte selvstændige tiltag for en højere valgdeltagelse. Siden 2001 har valdeltagelsen ligget pænt over landsgennemsnittet ved de kommunale valg.

  2001

  2005

  2009

  2013

  Dragør (%)

  90,6

  77,7

  72,7

  78,7

  Landsgennemsnit

  85,0

  69,5

  65,8

  71,9

  Forskel

  5,6

  8,2

  6,9

  6,8

  Fra 2005 ses en svag aftagende forskel mellem stemmeprocenten på landsplan og i Dragør Kommune.

  I bilaget ”Inspirationskatalog – Kommunalvalg 2017” er der eksempler på kommunale tiltag og nogle af de vigtigste konklusioner fra den seneste valgforskning. Her fremgår det blandt andet, at SMS-indsatser er omkostningseffektive.

  Det foreslås derfor, at der udsendes en eller flere SMS’er med opfordring til at stemme.

  I 2013 var der 10.712 stemmeberettigede vælgere og med en pris på 0,20 kr. pr. SMS kan samtlige vælgere i kommunen modtage en SMS med opfordring til at stemme for under 2.200 kr.

  Det er administrationens vurdering, at antallet af SMS’er skal holdes på et lavt niveau, dels for ikke at skabe utilfredshed hos borgerne og dels for at SMS-kampagnen skal have effekt.

  Pr. 1. april 2016 er valglovgivningen blevet ændret på en række områder. Eksempelvis åbner valgstederne allerede kl. 08.00 og begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning er ændret fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret til tirsdagen 6 uger før valgdagen.

  Det foreslås derfor, at der dagen før vælgerne kan brevstemme, udsendes en SMS til samtlige stemmeberettigede vælgere med oplysning om, at det er muligt at brevstemme m.v.

  Desuden foreslås det, at der udsendes en SMS dagen før valgdagen med oplysning om, at valgstederne åbner kl. 08.00 og man skal huske valgkortet m.v.

  Der afsættes op til 5.000 kr. til dækning af udgifterne til SMS-kampagnen og beløbet afholdes inden for valgbudgettet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der afsættes op til 5.000 kr. til dækning af udgiften til udsendelse af sms, og beløbet afholdes inden for valgbudgettet (den forventede udgift er ca. 4.200 kr.).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 21
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren orienterede om drøftelse med regionrådsformanden om busbetjeningen i Dragør Kommune.

 • 22
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte  
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Bilag

 • 23
  Meddelelse - Afskrivningsoversigt 2016
  Sagsid.: 15/1643

  RESUMÉ:

  På baggrund af kommunens afskrivningspolitik fremlægger Økonomiafdelingen årligt en opgørelse til orientering om de eftergivelser og afskrivninger af tilgodehavender for Dragør Kommune, der er sket i året.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 28. februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunens afskrivningspolitik.

  På baggrund af kommunens afskrivningspolitik fremlægger Økonomiafdelingen årligt en opgørelse til orientering om de eftergivelser og afskrivninger af tilgodehavender for Dragør Kommune, der er sket i 2016.

  Afskrivningerne af tilgodehavender er opdelt på tilgodehavender der er under inddrivelse hos SKAT og øvrige tilgodehavender. Samlet afskrives for 2016 i alt 528.705 kr. Til sammenligning blev der i 2015 afskrevet for i alt 771.772 kr.

  I 2016 er der hos SKAT afskrevet i alt 1.312 kr. og heraf 0 kr. som følge af forældelse, hvor der i 2015 blev afskrevet i alt 356.115,92 kr. og heraf 81.731 kr. som følge af forældelse.

  Dragør Kommune modtager besked fra SKAT såfremt, der sker afskrivning af tilgodehavende der er under inddrivelse hos SKAT.

  Tabel: Afskrevne beløb i 2016, kr.

  Tilgodehavende frem-sendt til inddrivelse hos SKAT

  Øvrige tilgodehavender

  I alt

  Uerholdelige tilgodehavender

  1.312

   278.643,16

   279.955,16

  Forældede og bortfaldende krav i henhold til sociale love

   0,00

  248.750,27

  248.750,27

  I alt

   1.312,00

  527.393,43

   528.705,43

  Anm. Uerholdelige tilgodehavender er krav, hvor det i praksis er konstateret, at kravet ikke kan inddrives, eksempelvis som følge af dødsfald.

  LOVE/REGLER:

  Afskrivningspolitik for Dragør Kommune

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

 • 24
  Meddelelse - Orientering vedr. ejendomsskatter
  Sagsid.: 17/982

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget orienteres om ændringen af den overordnede opgavevaretagelse vedrørende ejendomsskatter.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Siden september 2015, hvor SKAT standsede alle automatiserede inddrivelsesskridt som følge af problemerne med EFI-systemet, har ansvaret for inddrivelsen af ejendomsskat været uafklaret.

  Som en konsekvens af usikkerheden omkring inddrivelse af ejendomsskat samt risikoen for forældelse af restancer valgte Dragør Kommune at indføre en procedure med telefonisk kontakt til både borgere med restancer registreret hos SKAT samt senere skyldnere. Denne procedure har været effektiv og har tilsikret, at niveauet for skyldnere og restancer for ejendomsskat har været under kontrol siden da.

  I forhold til den overordnede opgavevaretagelse har en afklaringsproces - med deltagelse af SKAT, Skatteministeriet og KL – lagt til grund, at ansvaret for inddrivelsen af ejendomsskat skal overgå til kommunerne.

  Med dette udgangspunkt har Regeringen i efteråret 2016 fremsat lovforslag (vedtaget 2. januar 2017), hvor det forudsættes, at kommunerne forestår inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra og med 1. februar 2017. Dette indebærer samtidig, at kommunerne fra dette tidspunkt får mulighed for at iværksætte de nødvendige inddrivelsesskridt, herunder at begære skyldners ejendom solgt på tvangsauktion, på baggrund af et udlæg som loven giver mulighed for.

  Det bemærkes, at lovforslaget indebærer en foreløbig overførelse af opgaveansvaret til kommunerne – og ikke en permanent som ønsket af KL – samt en tilbageførelse af ansvaret til SKAT formentlig i 2019.

  Konsekvenser for Dragør Kommune

  Som følge af den allerede igangværende praksis i Dragør Kommune vedr. inddrivelse af ejendomsskat forventes lovforslaget ikke, at få umiddelbar betydning for niveauet for skyldnere og restancer vedr. ejendomsskat.

  Muligheden for og opgaven med at foretage udlægsforretninger er dog ny, og vil være en udvidelse af opgaver relateret til inddrivelse af ejendomsskat. Det er på nuværende tidspunkt usikkert at forudsige antal og omfang af udlægsforretninger; men det forventes overordnet at være af mere begrænset karakter.

  Der er aftalt en kompensation af kommunerne over DUT-reguleringen for kommunernes overtagelse af opgavevaretagelsen – for Dragør Kommune svarende til forventeligt ca. 38. t.kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

 • 25
  Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo marts 2017
  Sagsid.: 17/984

  RESUMÉ:

  Pr. 31. marts 2017 udgjorde likviditeten 166,5 mio. kr. opgjort pr. dags dato og 183,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2017 udgøre 99,0 mio. kr. pr. dags dato og 175,3 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo marts 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Budget 2017 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 18,9 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. marts 2017 166,5 mio. kr.

  Ifølge en ny prognose vil dag til dag likviditeten pr. 31. december 2017 udgøre 99,0 mio. kr. pr. dags dato.

  Dag til dag likviditeten påvirkes især af halvårlige indtægter vedr. ejendomsskat på ca. 68 mio. kr. i februar og august måned.

  Prognosen bygger på det vedtagne budget for 2017 justeret for politisk vedtagne tillægsbevillinger samt forventede overførsler af anlæg fra 2016. 

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 183,2 mio. kr. pr. 31. marts 2017. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal.

  Ifølge prognosen vil likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgøre 175,3 mio. kr. pr. 31. december 2017.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

 • 26
  Meddelelse - Ændring af beskatningen for statsskoven Kongelunden i Dragør
  Sagsid.: 17/991

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om, at administrationen indleder proces med henblik på at ændre opkrævningen af skat for statsskoven Kongelunden i Dragør Kommune, således at opkrævningen sker i overensstemmelse med reglerne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af sager i andre kommuner med statsskovdistrikter er administrationen blevet opmærksom på, at Dragør Kommune formentlig ikke beskatter statsskoven Kongelunden på et korrekt grundlag.

  Gældende regler:

  Ejendomme tilhørende staten er som udgangspunkt undtaget fra grundskyld i henhold til ejendomsbeskatningsloven § 7.

  Statens ejendomme opkræves i stedet offentlig dækningsafgift i henhold til ejendomsbeskatningsloven § 23.

  En undtagelse herfra er de statsejendomme – herunder skove – som anvendes erhvervsmæssigt.

  Disse ejendomme kan ikke undtages fra grundskyld men skal i stedet betale almindelig ejendomsskat.

  Dragør Kommunes opkrævning:

  Dragør Kommune beskatter nu Kongelunden som værende erhvervsmæssigt drevet – det vil sige at der opkræves ejendomsskat som for produktionsjord.

  Ændret praksis i andre kommuner med statsskov:

  Andre kommuner med statsskov (bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune hvor Jægersborg Dyrehave er beliggende) har inden for den seneste tid indledt procedurer til en afklaring af, om statsskovene drives erhvervsmæssigt.

  Det har vist sig, at dette ikke har været tilfældet og derfor har kommunerne ændret skatteopkrævningen for statsskovene, således at opkrævningen sker i overensstemmelse med reglerne.

  Det betyder at statsskovene i de kommuner ikke betaler ejendomsskat for produktionsjord, men i stedet er pålignet offentlig dækningsafgift.

  Den videre proces:

  Med henblik på en afklaring af om Kongelunden anvendes erhvervsmæssigt skal der ske en høring af Naturstyrelsen.

  Styrelsen har mulighed for at fremkomme med høringssvar og fremlægge dokumentation for i hvilket omfang – om noget – Kongelunden drives erhvervsmæssigt.

  Såfremt Naturstyrelsen i høringen dokumenterer den erhvervsmæssige anvendelse, fastholder Dragør Kommune den eksisterende beskatning.

  Såfremt der ikke kan dokumenteres at ske erhvervsmæssig anvendelse af Kongelunden, vil opkrævningen blive ændret således at Kongelunden pålægges offentlig dækningsafgift.

  LOVE/REGLER:

  Ejendomsbeskatningsloven. Der er redegjort i sagsfremstillingen for de bestemmelser som er centralt relevante for denne sag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt betaler Kongelunden ejendomsskat primært som produktionsjord med et beløb på ca. 70.000 Kr.

  Såfremt det viser sig at Kongelunden rettelig skal pålægges offentlig dækningsafgift forventes en skattebetaling på ca. 500.000 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der skal ske høring af Naturstyrelsen forinden der evt. sker ændring af opkrævningsgrundlaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

 • 27
  Meddelelse - Movias Trafikplan 2016 vedtaget
  Sagsid.: 15/1091

  RESUMÉ:

  Movias udkast til Trafikplan 2016 er efter politisk høring blevet endeligt vedtaget af Movias bestyrelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget Movias Trafikplan 2016, der bl.a. fastlægger det fremtidige strategiske busnet. Vedtagelsen er sket efter forudgående politisk høring i kommuner og regioner, hvor Movia har noteret sig ejerkredsens høringssvar i forhold til udkastet til Trafikplan 2016. Den vedtagne udgave af Trafikplan 2016 er vedlagt som bilag 1 og en kort version er vedlagt som bilag 2.

  Et høringsbrev med tilhørende notat med hovedsynspunkter og overblik over den politiske høring kan ses i bilag 3, 4 og 5 inklusive Movias besvarelse af høringssvar. I forhold til Dragør Kommunes høringssvar skal nævnes følgende:

  - Det strategiske busnet fra 2016-2019 i Region Hovedstaden:

  Dragør Kommunes ønske om en forlængelse af nuværende linje 350S til Lufthavnen skal afklares mellem kommunen og regionen.

  - Det strategiske busnet efter 2019 i Region Hovedstaden:

  Dragør Kommunes ønske om en forlængelse af fremtidige linje 250S til Lufthavnen samt forlængelse af linje 500S fra Ørestad St. til Tårnby St. skal afklares mellem kommunen og regionen. Endvidere oplyser Movia, at Region Hovedstaden ønsker linje 250S i rute via København H og ikke som nu via Nørreport.

  Trafikplanen fastlægger kun det strategiske busnet og er udgangspunktet for planlægningen af det øvrige busnet. Et arbejde som påbegyndes nu i et samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 28
  Meddelelse - Status på sygefraværet 1. kvt. i 2017
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter 1. kvartal 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget modtager hvert kvartal en status på sygefraværet.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget måltal for kommunens sygefravær som helhed i 2017 samt for enkelte sektorer. Måltal og sygefraværet til og med marts måned 2017 fremgår af tabellen:

  Måltal for 2017

  Fravær jan-mar 2016

  Fravær jan-mar 2017

  Ændring fra 2016 til 2017

  Jan-mar

  Fuldtidsstillinger (middel 2017)

  Plan og Teknik

  2,1

  3,5

  5,5

  2,0

  80

  Sundhed og Omsorg

  6,9

  8,5

  7,0

  -1,5

  272

  Borger og Social

  7,6

  8,7

  7,9

  -0,8

  25

  Børn og Pædagogik

  4,2

  4,8

  3,7

  -1,1

  162

  Skole og Kultur

  4,5

  4,4

  5,1

  0,7

  319

  Stabene + SBK sekretariatet

  3,7

  5,1

  2,6

  -2,5

  56

  I alt

  4,8

  5,8

  5,4

  -0,5

  914

  Note: Biblioteket, Hollænderhallen og lokalarkivets i alt 87 medarbejdere (svarende til 60 fuldtidsstillinger) er fra den 1. februar 2017 blevet flyttet fra området Plan og Teknik til området Skole og Kultur.

  Det er tilfredsstillende, at der i første kvartal 2017 er en positiv udvikling i fraværet for hele kommunen i forhold til samme periode sidste år. Ikke mindst på baggrund af, at sygefraværet er faldet både fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016. Der er dog i første kvartal i 2017 sket en stigning på områderne Plan og Teknik samt Skole og Kultur. Der vil derfor være fokus på disse områder i det videre arbejde med sygefraværet.

  Arbejdet med at nedbringe sygefraværet i hele kommunen fortsætter, og der arbejdes med en bred vifte af indsatser. Indsatserne tager afsæt i den politisk besluttede sygefraværspolitik og de tilhørende vejledninger. HMU er involveret i at udvikle indsatsen i 2017. Nedbringelse af sygefraværet er et tema for alle ledere i organisationen, og har været drøftet i de lederudviklingssamtaler, der gennemføres årligt for alle kommunens ledere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

 • 29
  Eventuelt
  Sagsid.: