Skip navigationen

Referat

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Afdrag på langfristet gæld
  Sagsid.: 17/976

  RESUMÉ:

  På baggrund af den udarbejdede prognose for Dragør Kommunes likvidi-tet frem til 2020 indstilles det, at der afdrages for 40 mio. kr. på Dragør Kommunes langfristede gæld således at den gennemsnitlige likviditet i højere grad afspejler Kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomi-ske politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der afdrages langfristet gæld for 40 mio. kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår, at gælden nedbringes som foreslået, samt at grundskylden nedsættes svarende til det økonomiske råderum der skabes.

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+T)

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagsfremstilling pr. 20. april:

  Dragør Kommunes likviditet har gennem en årrække været stigende. Den gennemsnitlige likviditet, målt ved 365 dages gennemsnit, var pr. 31.12.2016 på 191,2 mio. kr. Administrationen har pr. 28. februar 2017 opdateret kommunens likviditetsprognose frem til 2020. Prognosen viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2020 forventes at udgøre 150 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på baggrund af budget 2017-2020, dvs. på baggrund af de budgetterede serviceudgifter, med tilhørende servicer-amme og de budgetterede anlægsudgifter, med tilhørende anlægsram-me.

  Sammenlignes Dragør Kommunes likviditet med andre kommuner har Dragør 13.000 kr. pr. indbygger, som er den 5. højeste likviditet på landsplan. Landsgennemsnittet er på 6.900 kr. pr. indbygger. Ved et afdrag på 40. mio. kr. vil Dragør have landets 11. højeste likviditet pr. indbygger på 10.200 kr. og der vil fortsat være mulighed for politiske prioriteringer.

  Der kan peges følgende forhold omkring afdrag på langfristede lån:

  Afdrag på langfristede lån vil medføre, at der er bedre overensstemmel-se mellem kommunens likviditet og Kommunalbestyrelsens målsætning om en likviditet på 80 mio. kr.

  En lavere gældsætning vil reducere kommunens sårbarhed omkring eventuelle fremtidige rentestigninger.

  Kommunen vil reducere sine renteudgifter idet indlånsrenten på nuvæ-rende tidspunkt er ca. 0 (nul kr.), mens udlånsrenten er ca. 1,8 pct. i gennemsnit for kommunens låneportefølje.

  Kommunens vil med at afdrag på 40 mio. kr. reducere de budgetterede udgifter til afdrag og rente med ca. 3,5 mio. kr. årligt og dermed øge det strukturelle råderum, som indgår i budgetlægningen for 2018-2021. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender at afdrage på kommunens langfristede gæld vil administrationen i overensstemmelse med kommu-nens porteføljepolitik i samråd med kommunens finansielle rådgiver im-plementere beslutningen.

  Tilføjelse til sagsfremstillingen af 20. april 2017:

  Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 20. april 2017 at udsætte sagen til maj 2017 med henblik på belysning af 50/50-fordeling på tilba-gebetaling af lån og fastfrysning/nedsættelse af grundskyld.

  Som det fremgår af sagens indstilling, er fokus i sagen at anvende en del af kassebeholdningen til at afdrage på kommunens gældsforpligtigelser, så der opstår et økonomisk råderum. Sagens fokus er således ikke, hvordan det økonomiske råderum kan anvendes, hvilket med fordel kan indgå i de politiske i forbindelse med budgettet for 2018-2021.

  Det skal bemærkes, at der efter sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 20. april 2017 er indgået et forlig på boligbeskatningsområdet mellem et flertal af folketingets partier.  Konsekvenserne for hvorledes kommunernes fastlæggelse af grundskatterne sker fremover er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men kan forventes at blive afklaret i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

  Desuden skal det bemærkes, at KL har gjort opmærksom på, at temaet omkring kommunernes historisk set høje likviditet forventes at blive et tema i de igangværende økonomiforhandlinger.

  I forhold til ovenstående spørgsmål skal man være opmærksom på, at såfremt likviditeten anvendes til nedsættelse af skatteniveauet kan dette kun ske i en afgrænset periode.  Afdrages der derimod på kommunens gæld vil der ske en reduktion i kommunens fremtidige betalinger til renter og afdrag i en længere årrække.

  Administrationen har som eksempler beregnet, at såfremt grundskylden nedsættes i 10 år og de reducerede udgifter til renter og afdrag også anvendes kan, grundskylden nedsættes fra 25,02 promille til 24,28 promille, dvs. 0,74 promillepoint. Efter de 10 år skal promillen hæves til 24,75 for at kunne fastholde uændret indtægtsniveau. Den årlige gennemsnitlige budgeteffekt kan ses i tabel 1.

  Tilsvarende er beregnet, at indkomstskatten kan nedsættes med 0,14 procentpoint, fra 24,80 procent til 24,66 procent. Efter 10 år skal indkomstskatten hæves med 0,09 procentpoint til 24,75 procent for at fastholde et uændret indtægtsniveau.

  Endelig skal det nævnes, at såfremt der afdrages for 40 mio. kr. medfører det en reduktion af udgifter til renter og afdrag på 3,5 mio. kr. årligt. Det svarer til en permanent nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,55 eller en nedsættelse af indkomstskatten med 0,10 procentpoint.

  Tabel 1: Budgeteffekt ved anvendelse af 40 mio. kr. til afdrag på lån.

  Mio. kr.*

  2018-2027

  i gns. pr. år

  2028-

  Sparede udgifter til renter og afdrag*

  -3,50

  -3,50

  Samlet budgeteffekt pr. år*

  -3,50

  -3,50

  * Negativt fortegn (-) betyder sparede udgifter og dermed øget økonomisk råderum.

  Tabel 2: Budgeteffekt ved anvendelse af 20 mio. kr. til afdrag på lån og 20 mio. kr. til skattenedsættelse i 10 år.

  Mio. kr.*

  2018-2027

  i gns. pr. år

  2028-

  Reduktion i skatteindtægter**

   3,75

   1,75

  - Sparede udgifter til renter og afdrag

  -1,75

  -1,75

  Samlet budgeteffekt pr. år

   2,00

   0,00

  * Negativt fortegn (-) betyder sparede udgifter og dermed øget økonomisk råderum.

     Positivt fortegn (+) betyder færre indtægter og et reduceret økonomisk råderum.

  ** Der er 2 valgmuligheder:

  Grundskylden kan sænkes med 0,74 promillepoint i 2018 og hæves med 0,47 promillepoint igen i 2028.

  Eller indkomstskatten kan sænkes med 0,14 procentpoint i 2018 og hæves med 0,09 procentpoint igen i 2028.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge § 9 i Lånebekendtgørelsen for kommunerne skal en kommunes gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage udgøre mindst 0 (nul kr.).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afdrag på gæld finansieres af kassebeholdningen. Såfremt der afdrages for 40 mio. kr. reduceres de samlede udgifter til renter og afdrage med ca. 3,5 mio. kr. pr. år. Renter og afdrag indgår ikke i servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Bilag

 • 2
  Endelig anlægsoverførsel 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3168

  RESUMÉ:

  Sag vedr. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017, for politisk besluttede anlæg, som ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på i alt 5.835.790 kr. til 2017 ved tillægsbevilling.

  2.

  at

  der gives en bevilling til rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2017 til den nye svømmehal

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en samlet betalingsplan (og en oversigt over dag-til-dag likviditeten) for alle anlægsprojekter større end 1 mio. kr.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er stærkt kritisabelt, at ACOV ikke ønsker, at borgmesteren udarbejder en betalingsplan (inkl. en oversigt over dag-til-dag likviditeten) for alle anlægsprojekter større end 1 mio. kr.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Overførsel af anlæg fra 2016 til 2017 sker i to omgange. Dels en foreløbig overførsel i december 2016, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at overføre 25 mio. kr. fra 2016 til 2017.

  Det endelige resultat ultimo 2016 viser at der skal overføres yderligere 5.835.790 kr. Det giver en samlet overførsel på i alt 31.047.176 kr.

  De væsentligste overførsler fra 2016 til 2017 er følgende:

  • 7,6 mio. kr. til ESCO-vejbelysning.

  • 4,3 mio. kr. til genopretning af Hollænderhallen.

  • 3,8 mio. kr. til udearealer.

  • 3,4 mio. kr. til forøgelse af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 på Dragør skole.

  • 1,2 mio. kr. til igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter.

  • 1,2 mio. kr. til igangværende ESCO projekter.

  • 1,1 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  Kommunalbestyrelsen fik i august 2016 udleveret en budgetmappe for budget 2017-2020, som under faneblad 7 har et notat om en revideret anlægsplan. I notatet blev der redegjort for, at administrationen med baggrund i en teknisk faglig vurdering havde revideret anlægsplanen fra budgetforliget 2016-2019 ved at flyttet rådighedsbeløb for den nye svømmehal mellem årene. Ændringerne indebar, at rådighedsbeløbet i 2016 skulle øges med 2 mio. kr.. Anlægsplanen blev revideret med henblik på at reducere kommunens udfordringer med anlægsloftet. Den reviderede anlægsplan blev vedtaget med tiltrædelse af Budget 2017 – 2020; men korrektionen på 2 mio. kr. vedrørende Budget 2016 blev ved en fejl ikke indregnet.

  For at skabe overensstemmelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges der om en teknisk tillægsbevilling til rådighedsbeløb til den nye svømmehal på 2 mio. kr., således, at der bliver bragt overensstemmelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Tillægsbevillingen finansieres af kassen. Denne beslutning ændrer ikke på det samlede anlægsbudget for svømmehallen, men er alene udtryk for en forskydning mellem årene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører teknisk en tillægsbevilling til anlæg i 2017 på 5.835.790 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2016. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.        

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.        

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 3
  Frigivelse genopretning af bygninger 2017
  Sagsid.: 17/1025

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragør Kommunes bygninger for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 624.600 kr. til genopretning af Dragør Kommunes bygninger og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1,2 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende:

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Udgiften fordeler sig således

  Lovliggørelse,           kr. 475.000

  Sikkerhedskrav,       kr.   50.000

  Brugerønske,           Kr. 100.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse og prioritering Trafiksikkerhedsprojekter 2017
  Sagsid.: 17/731

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter, med ønske om forbedring af trafiksikkerheden ved krydsningen af Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle og krydset Fælledvej / Søndergade. Samt beslutning i By-, Erhvervs- og Planudvalget om samtidig belysning af forbedrede trafikforhold ud for Dragør Skole Nord.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og at beløbet frigives til

  - Etablering af vejindsnævring med busstoppested på Ndr Dragørvej og

  - etablering af korttidsparkering på den forreste del af parkeringspladsen på Dragør Skole Nord

  2.

  at

  der anvendes op til 500.000 kr. fra anlægsprojektet Genopretning af veje 2017 til en sideforskydning af krydset Fælledvej/Søndergade og at eventuelle udgifter til arealerhvervelse ligeledes afholdes af Genopretning af veje 2017

  3.

  at

  etablering af Kys & Kør lomme ved Dragør Skole Nord oversendes til budgetlægning for 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB således at der gives den samlede anlægsbevilling på 250.000 kr. ad indstillingens punkt 1 og at beløbet frigives, men at igangsættelse af etablering af trafiksikkerhedsprojekt ved Ndr Dragørvej afventer endelig behandling i BEPU. Projekt vedr. kortidsparkering ved Dragør Skole Nord gennemføres som anbefalet af BEPU.

  C genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  C gruppen foreslår at kys og kør klares i 2017 og Søndergade/Fælledvej udskydes til 2018.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ad. 1

  a. Punktet om Ndr Dragørvej sendes tilbage til forvaltningen for yderligere belysning/undersøgelser.

  b. Godkendt, men at korttidsparkeringen flyttes nærmere indgangen til skolen, og længere væk fra indkørslen til parkeringspladsen.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at kys og kør klares i 2017 og Søndergade/Fælledvej udskydes til 2018.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  3 (I+T+V)

  Faldet.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra T

  At der indføres 40 km/t zone i området ved Søndergade/Fælledvej.

  For stemte:

  5 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (A+I)

  Godkendt.

  Ad. 3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med borgerhøring om trafiksikkerhed og tryghed i trafikken i Dragør Kommune og efterfølgende vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2016 er der udpeget lokaliteter, hvor trafiksikkerheden og trygheden kan forbedres. I budgetaftalen for 2017-2020 er der blevet plads til at prioritere trafiksikkerhed i krydset Møllevej/Krudttårnsvej samt en pulje til trafiksikkerhedsprojekter ved Ndr Dragørvej/D B Dirchsens Alle og Søndre Kinkelgade/Fælledvej – en pulje på 250.000 kr. i 2017.

  Endvidere har By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017 besluttet, at administrationen samtidig med forslag til forbedring af trafiksikkerheden på Ndr Dragørvej også skal fremkomme med forslag til opgradering af trafiksikkerheden ved krydset Hartkornsvej/Køjevænget ved Dragør Skole Nord.

  Krydsningen på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle:

  Krydsningen med fodgængerfeltet på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle er udpeget både i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen og også efterfølgende i høringssvar til trafiksikkerhedsplanen. Dels som følge af for høj fart på Ndr Dragørvej og dels som følge af overhalinger af fx busser, der holder ved stoppestedet tæt på fodgængerfeltet og samtidig skjuler, at fodgængere herunder skolebørn passerer fodgængerfeltet.

  Kommunens trafikrådgiver har tidligere peget på følgende fem forslag til håndtering af problematikken:

  1. Flytte stoppestedet længere mod øst
  2. Flytte stoppestedet længere mod øst og etablere midterhelle i fodgængerfeltet.
  3. Bevare stoppestedet og etablere spærrelinje på strækningen
  4. Bevare stoppestedet, etablere spærrelinje på strækningen og en hævet flade
  5. Placere stoppestedet i en indsnævring

  Forslag 5 (vejindsnævring med stoppested skitseret i bilag 1) vil både medvirke til at dæmpe farten på Ndr Dragørvej og til at undgå overhaling af holdende busser samtidig med, at der er fodgængere i fodgængerfeltet. Der kører i dag ca. 2.700 biler i døgnet på strækningen (2.676 ÅDT målt i 2016). Det er en løsning, der også er anvendt i andre kommuner, se bilag 2. Anlægsoverslag ca. 150.000-200.000 kr.

  De øvrige forslag vurderer administrationen umiddelbart ikke bør iværksættes af følgende årsager:

  - De prisbillige forslag 1 og 3 er fravalgt, fordi løsningerne næppe vil matche borgernes forventninger til løsning af trafiksikkerheden, farten og utrygheden.

  - Forslag 2 med en midterhelle i fodgængerfeltet har vist sig ikke mulig at etablere på grund af de fysiske forhold på lokaliteten.

  - Forslag 4 med en hævet flade vil give væsentlige gener for busdriften på strækningen.

  Opgradering af trafiksikkerheden på Hartkornsvej ved Dragør Skole Nord:

  Problematikken omhandler primært trafikafviklingen i morgenmyldretiden med pendlere ad Hartkornsvej samtidig med forældres aflevering af børn i skole og institutioner i området. Efter besigtigelser kan det foreslås, at der etableres korttidsparkering på den første del af skolens parkeringsplads. Endvidere at der etableres en Kys & Kør lomme syd for nuværende buslomme på østsiden af Hartkornsvej ud for Dragør Skole Nord. Såfremt disse tiltag ikke er tilstrækkelige, kan der yderligere etableres en Kys & Kør lomme på vestsiden af Hartkornsvej nord for krydset (alle tre forslag ses i bilag 3).

  Forslaget om korttidsparkering tættest på ind/udkørslen skyldes, at disse p-pladser i dag primært optages af skolens personale. Dette er ikke hensigtsmæssigt, når hurtigt ind/hurtigt ud kan prioriteres, så omsætningen på de nærmeste p-pladser kan øges. Anlægsoverslag under 20.000 kr.

  Forslaget om Kys & Kør lomme med plads til syv biler ud for skolen syd for nuværende buslomme forventes at aflaste selve krydset en del, ligesom der reelt er en reserve i nuværende buslomme, der allerede i dag af nogen benyttes til afsætning. Anlægsoverslag ca. 400.000-500.000 kr. blandt andet på grund af usikkerhed omkring afvandingsforholdene.

  Umiddelbart forventes det ikke nødvendigt at iværksætte etablering af en lomme i vestsiden nord for krydset.

  I forbindelse med energirenoveringen af kommunens vejbelysning kan det undersøges, om der med den nye LED belysning vil være behov for yderligere belysning af krydset og i så fald om muligt medtage det i ESCO projektet.

  Krydset Fælledvej/Søndergade:

  Der er dårlige oversigtsforhold i krydset, som er den eneste lokalitet i Dragør Kommune, der på grund af trafikuheld er tæt på at være kategoriseret som en såkaldt sort plet, altså et uheldsbelastet kryds. Krydset er også udpeget som utrygt og med manglende oversigt i forbindelse med borgerinddragelsen før vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen.

  Af bilag 4 ses to forslag til bedring af trafiksikkerheden i krydset.

  1. Sideforskydning af vejen mod vest

  2. Hævet flade og 40 km/t hastighedszone

  Sideforskydning af vejen:

  Ved en sideforskydning af vejen mod vest bliver vejudmundingen af Søndergade trukket så langt ud i krydset, at der kan skabes oversigt for bilister kommende fra Søndergade. Det vil i øvrigt være anbefalelsesværdigt også at indføre en 40 km/t hastighedszone i området.

  Før løsningen eventuelt kan iværksættes skal skelforholdene ind mod Fælledvej 2 dog berigtiges. Det kan ikke ud fra kommunens grundkort vurderes, om løsningen muligvis kræver ekspropriation af et mindre grundareal, der dog fremstår som græsrabat på vejarealet. Administrationen har bedt landinspektør om en hurtig udredning, som pt. afventes. Anlægsoverslag eksklusiv eventuel ekspropriation ca. 500.000 kr.

  Hævet flade og hastighedszone:

  Ved etablering af en hævet flade vil det grundlæggende problem med manglende oversigt ikke blive løst. En hævet flade etableret i en hastighedszone vil til gengæld sikre lav hastighed i krydset, hvorved eventuelle uheld vil ske med lav hastighed. Anlægsoverslag ca. 200-400.000 kr.

  Administrationen vil foreslå løsningen med sideforskydning af vejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2017.

  Det foreslås at etablere en vejindsnævring på Ndr Dragørvej til anslået 200.000 kr. samt etablere korttidsparkering på de forreste p-pladser på Dragør Skole Nord til under 20.000 kr. I alt ca. 220.000 kr.

  Løsning af trafiksikkerhedsprojektet ved Fælledvej/Søndergade fordrer en ekstrabevilling eller omprioritering fx af midler fra Genopretning veje 2017.

  Løsning af trafikafviklingen ved Dragør Skole Nord foreslås oversendt til årets budgetlægning for 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 5
  Café Blink - ansøgning om udeservering på Dragør Havn
  Sagsid.: 17/1191

  RESUMÉ:

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2017 har Café Blink ansøgt om tilladelse til i 2017 at foretage udeservering på havnen.

  Der skal tages stilling til ansøgningen og evt. vilkårsfastsættelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Café Blinks ansøgning om tilladelse til udeservering på areal nr. 2 imødekommes på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Ændringsforslag fra C og V:

  C og V foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ansøgerne om etablering af et mindre serveringsareal ved arealet på gl. Havn som tidligere har været udlagt til serveringsareal (ved turistkontoret). Tilladelsen gives for 2017.

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+O+Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (T))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C og V:

  C og V undrer sig over at nogle af kommunalbestyrelsens partier med fuldt overlæg forskelsbehandler Dragørs virksomheder. Vi mener at såfremt en virksomhed nyder tilladelse til ekstraindtjening i sommersæsonen skal alle virksomheder have mulighed for samme vilkår.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  Imod stemte:

  3 (A+O+Peter Læssøe (T)

  Undlod at stemme:

  4 (C+V+Svend Mathiasen (T))

  Faldet.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017:

  At der for sæson 2017 åbnes for mulighed for servering langs kajkanten på Dragør Havn, under forudsætning af, at det ikke er til gene for de sejlende, havnens drift eller færdslen på havnen.

  Arealer til udeservering udlejes fortsat gennem ansøgning til forvaltningen, med behandling og fastsættelse af vilkår i Økonomiudvalget.”

  På den baggrund har Café Blink indgivet ansøgning om tilladelse til udeservering på et af to arealer i sæsonen 2017.

  Havneadministrationen er hørt i sagen og kan tilslutte sig udlejning af areal 2 (jf. kortbilaget, bilag 2) som også er det areal ansøger selv foretrækker.

  Administrationen anbefaler at udlejning sker på følgende vilkår:

  • At tilladelsen gives til og med den 30. september 2017 i lighed med den tilladelse der er givet til Café Havslapning/Dragør Sejlsport.
  • At lejen fastsættes til 145,- kr. pr. m2 svarende til havnens takst til øvrigt erhverv. Lejen opkræves forud for perioden ved tilladelsens ikrafttræden.
  • Arealet opmåles og markeres af kommunen som udlejer.
  • Ved brugen af arealet skal der sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.
  • Lejer skal være indstillet på – uden kompensation – at måtte vige for større arrangementer på Dragør Havn.
  • Der må ikke opføres terrassedæk på arealet.
  • Der tillades alene inventar i form af let flyttelige borde og stole som skal bortfjernes dagligt når der ikke forekommer servering.
  • Der må ikke etableres faste installationer eller bygninger/serveringsstationer som forudsætter forsyning med el og vand.
  • Lejer er forpligtet til at efterkomme alle henstillinger fra havneadministrationen i forhold til havnens drift.
  • Ved væsentlig misligholdelse kan aftalen om udeserveringsarealet ophæves.
  • Lejer er selv ansvarlig for at søge alle fornødne tilladelser og for at overholde alle myndighedskrav.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Arealet er ca. 35 m2 og Dragør Kommune vil i lejeperioden have en indtægt på 145 kr. pr. m2 svarende til ca. 5000kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen er hørt i forhold til ansøgningen; herunder ansøgers ønske om placering på havnen.

  Høringssvaret er indskrevet i sagsfremstillingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

  Bilag

 • 6
  Dragør Strandhotel - Ansøgning om udeservering på Dragør Havn
  Sagsid.: 17/1198

  RESUMÉ:

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2017 har Dragør Strandhotel ansøgt om tilladelse til i 2017 at foretage udeservering på Dampskibsbroen på Dragør Havn.

  Der skal tages stilling til ansøgningen og evt. vilkårsfastsættelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at Ansøgningen afslås for så vidt angår ønsket om udeservering på Dampskibsbroen, og

  2. at Ansøger i stedet tilbydes en placering på slæbestedet jf. bilag 3 og at udlejning i øvrigt kan finde sted på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Ændringsforslag fra C og V:

  C og V foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ansøgerne om etablering af et mindre serveringsareal ved arealet på gl. Havn som tidligere har været udlagt til serveringsareal (ved turistkontoret). Tilladelsen gives for 2017.

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C og V:

  C og V undrer sig over at nogle af kommunalbestyrelsens partier med fuldt overlæg forskelsbehandler Dragørs virksomheder. Vi mener at såfremt en virksomhed nyder tilladelse til ekstraindtjening i sommersæsonen skal alle virksomheder have mulighed for samme vilkår.

  Administrationens indstilling ad 1:

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+V)

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  3 (C+V)

  Faldet.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017:

  At der for sæson 2017 åbnes for mulighed for servering langs kajkanten på Dragør Havn, under forudsætning af, at det ikke er til gene for de sejlende, havnens drift eller færdslen på havnen.

  Arealer til udeservering udlejes fortsat gennem ansøgning til forvaltningen, med behandling og fastsættelse af vilkår i Økonomiudvalget.”

  På den baggrund har Dragør Strandhotel indgivet ansøgning om tilladelse til udeservering på Dampskibsbroen i sæsonen 2017.

  Havneadministrationen er hørt i sagen, men kan ikke tilslutte sig at der gives tilladelse til etablering af udeservering på selve Dampskibsbroen, idet en placering dér væsentligt vil forringe bådejernes adgang til og fra broen når man skal til/fra sit fartøj.

  Havneadministrationen peger i stedet på, at der kan ske udlejning af det gamle, historiske slæbested ved Nordre Mole der i dag ikke er i brug jf. bilag 3.

  Derfor anbefaler administrationen, at ansøgningen ikke imødekommes i forhold til en placering på dampskibsbroen (bilag 2), men at ansøger i stedet tilbydes slæbestedet.

  Såfremt dette besluttes – og ansøger kan acceptere den alternativt foreslåede placering, anbefaler administrationen, at udlejning sker på følgende vilkår:

  • At tilladelsen gives til og med den 30. september 2017 i lighed med den tilladelse der er givet til Café Havslapning/Dragør Sejlsport.
  • At lejen fastsættes til 145,- kr. pr. m2 svarende til havnens takst til øvrigt erhverv. Lejen opkræves forud for perioden ved tilladelsens ikrafttræden.
  • Arealet opmåles og markeres af kommunen som udlejer.
  • Ved brugen af arealet skal der sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.
  • Lejer skal være indstillet på – uden kompensation – at måtte vige for større arrangementer på Dragør Havn.
  • Der må ikke opføres terrassedæk på arealet.
  • Der tillades alene inventar i form af let flyttelige borde og stole som skal bortfjernes dagligt når der ikke forekommer servering.
  • Der må ikke etableres faste installationer eller bygninger/serveringsstationer som forudsætter forsyning med el og vand.
  • Lejer er forpligtet til at efterkomme alle henstillinger fra havneadministrationen i forhold til havnens drift.
  • Ved væsentlig misligholdelse kan aftalen om udeserveringsarealet ophæves.
  • Lejer er selv ansvarlig for at søge alle fornødne tilladelser og for at overholde alle myndighedskrav.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil blive tale om en indtægt på 145 kr. pr. m2 i lejeperioden. Arealet opmåles endeligt senere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen er hørt i sagen, og høringssvaret fremgår af sagsfremstillingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

  Bilag

 • 7
  Busk Is - ansøgning om areal til salgsbod på Dragør Havn
  Sagsid.: 17/1192

  RESUMÉ:

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2017 har Busk Is ansøgt om tilladelse til i 2017 at foretage etablering af en salgsbod og udeservering på et areal på havnen, tæt ved cykelfærgen.

  Der skal tages stilling til ansøgningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at ansøgningen afslås med begrundelse om, at den ønskede placering ikke kan imødekommes under hensyn til havnens drift.

  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå aftale om leje af et andet areal på de vilkår der er beskrevet i sagsfremstillingen, såfremt ansøger måtte være interesseret i det.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Ad 1

  For stemte:

  4 (A+O+V+Peter Læssøe (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+Svend Mathiasen (T))

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra C og V:

  At indstillingen ad 2 godkendes, samt at forvaltningen pålægges at optage drøftelser med Dragør Erhverv, samt gadelauget om der er behov for ændringer i kommunens regelsæt vedrørende salg fra stader der ikke ligger i umiddelbart tilknytning til en butik. Sagen forelægges på ny vedrørende fremtidige stadesalg.

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+O+Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (T))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C og V:

  C og V beklager at et flertal ikke vil imødekomme ansøgningen og det viser at der er behov for en ny samlet langsigtet erhvervspolitik og plan for Dragør Havn.

  Ad 2

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+O+Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (T))

  Faldet.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017:

  At der for sæson 2017 åbnes for mulighed for servering langs kajkanten på Dragør Havn, under forudsætning af, at det ikke er til gene for de sejlende, havnens drift eller færdslen på havnen.

  Arealer til udeservering udlejes fortsat gennem ansøgning til forvaltningen, med behandling og fastsættelse af vilkår i Økonomiudvalget.”

  På den baggrund har Busk Is indgivet ansøgning om tilladelse til etablering af egentlig salgsbod samt et område til udeservering i sæsonen 2017.

  Ansøger ønsker, at arealet ligger ved cykelfærgen jf. bilag 3.

  Ansøger har supplerende oplyst til administrationen:

  • At salget påtænkes at ske fra en fast salgsbod f.eks. en træhytte, ombygget container eller lign. Dvs. den vil stå fast på pladsen i de 3 måneder.
  • At der vil være behov for forsyning af el og vand (campingplads lignende installation).
  • At ansøger ønsker at leje ca. 15-20 m2 (hus) samt 15-20 m2 til venteområdet.

  Havneadministrationen er hørt i sagen og kan ikke tilslutte sig, at der sker udlejning af arealer i dette område.

  Dels skal der i henhold til reglerne etableres et terrorsikringshegn i forhold til cykelfærgens afgange/ankomster, og dels etablerer kommunen selv snart en vaskeplads i det ønskede område.

  Endvidere støder det østlige byggefelt op til det ønskede areal, og de to lejere skal have adgang til at foretage byggemodning, hvilket forudsætter at der rundt om det østlige byggefelt er fri passage for større vogne/entreprenørmateriel.

  Dette vil etableringen af en salgsbod forhindre.

  Endelig skal bådeværftet inden for de næste ca. 2 måneder til at betjene skibe fra dette område når bølgebryderen er etableret.

  Dette forudsætter fri passage med en lastbil, hvilket en etablering af en salgsbod vil forhindre.

  Umiddelbart adskiller denne ansøgning sig også fra de øvrige 2 ansøgninger på dagsordenen, idet der i denne sag ansøges om etablering af en egentlig bygning.

  I andre, lignende sager om udeservering er et af grundvilkårene at der sker bortfjernelse af udeserveringsstedet/inventaret når der ikke sker servering. Dette krav vil ikke kunne stilles i denne sag.

  Samlet set anbefaler administrationen at denne ansøgning afslås med begrundelse om, at den ønskede placering ikke kan imødekommes under hensyntagen til havnens drift.

  Administrationen anbefaler også at blive bemyndiget til at indlede forhandling med ansøger samt at indgå aftale om en anden placering (på havnen eller uden for) såfremt ansøger måtte være interesseret i det.

  Såfremt administrationen bliver bemyndiget anbefales vilkårene at være:

  • At tilladelsen gives til og med den 30. september 2017 i lighed med den tilladelse der er givet til Café Havslapning/Dragør Sejlsport.
  • At lejen fastsættes til 145,- kr. pr. m2 svarende til havnens takst til øvrigt erhverv. Lejen opkræves forud for perioden ved tilladelsens ikrafttræden.
  • Arealet opmåles og markeres af kommunen som udlejer.
  • Ved brugen af arealet skal der sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.
  • Lejer skal være indstillet på – uden kompensation – at måtte vige for større arrangementer på Dragør Havn.
  • Der må ikke opføres terrassedæk på arealet.
  • Der tillades alene inventar i form af let flyttelige borde og stole som skal bortfjernes dagligt når der ikke forekommer servering.
  • Der må ikke etableres faste installationer eller bygninger/serveringsstationer som forudsætter forsyning med el og vand.
  • Lejer er forpligtet til at efterkomme alle henstillinger fra havneadministrationen i forhold til havnens drift.
  • Ved væsentlig misligholdelse kan aftalen om udeserveringsarealet ophæves.
  • Lejer er selv ansvarlig for at søge alle fornødne tilladelser og for at overholde alle myndighedskrav.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen er hørt i sagen og høringssvaret fremgår af sagsfremstillingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

  Bilag

 • 8
  Ændring af lejeberegning og opkrævning - antennepositioner
  Sagsid.: 17/1172

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse om ændret lejeberegning/lejeopkrævning for to antennepositioner på kommunale ejendomme.

  Der skal tages stilling til om kommunen ønsker at ændre beregningsgrundlaget og dermed lejeopkrævningen for samtlige antennepositioner på kommunale ejendomme.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at der tages stilling til, om grundlaget for beregning og opkrævning af leje for alle antenne positioner på kommunale ejendomme skal ændres som foreslået af Telecon.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Økonomiudvalget er ikke indstillet på at imødekomme ansøgningen.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra Telecon der ønsker en ændring af den måde Dragør Kommune beregner lejen på for de to mobilantenneanlæg Telecon har placeret på kommunale ejendomme (vandtårnet i Nyby og på Hollænderhallen).

  I dag har Dragør Kommune i alt 6 aftaler vedrørende antenner til telekommunikation med en placering på kommunale ejendomme.

  Lejen er i alle tilfælde opkrævet som markedslejen på tidspunktet for aftaleindgåelse, og spændet i lejeindtægten ligger fra ca. 20.000 – ca. 44.000 kr. årligt.

  I 2017 er den forventede lejeindtægt således ca. 220.000 kr. for alle 6 aftaler til sammen.

  Region Sjælland har vedtaget en ny beregningsmodel for lejeopkrævning for antennepositioner som led i regionens retningslinjer for digital infrastruktur.

  Administrationen bekendt er der ikke vedtaget tilsvarende retningslinjer i region Hovedstaden.

  Administrationen er heller ikke bekendt med om andre kommuner i hovedstadsområdet anvender den ny beregningsmodel.

  Den ny model indebærer at lejen beregnes og opkræves på baggrund af en værdifastsættelse af arealet som antennen er placeret på. Der sker en beregning af den gennemsnitlige kvadratmeterpris for erhvervslejemål i området (lager, kælderlokaler, produktionslokaler eller lignende) og udlejer kan i tillæg hertil opkræve kr. 1500,- årligt til administration af aftalen + 100 kr. pr. m2   til drift og vedligehold.

  For de to antennepositioner der er søgt om ændring for, vil den ny bereg ningsmetode indebære at lejen i alt falder fra ca. 83.000 kr. til ca 23.000 kr.

  Ansøgers argument for ansøgningen om et ændret lejeberegningsgrundlag er blandt andet:

  • Det er vigtigt vi får optimeret på infrastrukturen i Dragør Kommune og sikret tidssvarende vilkår for infrastrukturen.
  • Teknologien udvikles så hurtigt i dag og udfordre konstant samfundet (herunder teleoperatørerne), hvilket igen stiller store krav til investeringer i nye positioner og nye teknologier. Teleselskaberne ønsker at udbygge den digitale infrastruktur og sikre dækning alle steder. Hvis vi skal nå ud alle steder, så handler det også om at fjerne barrierer og reducere omkostninger så meget som muligt, så når vi længst for vores investeringer.
  • Værdien af et hurtigt 4G og 5G netværk for kommunen er enorme, med besparelser på mange områder bla. hjemmepleje, gadebelysning, affald, parkering, alarmberedskab og meget mere. Alle i Jeres kommune vil kunne kapitaliserer på et godt netværk, det er Teleselskaberne indstillet på at støtte op omkring, derfor har vi behov for at fremtidssikre infrastrukturen gennem et tæt samarbejde.
  • I takt med opgradering af de eksisterende teknologier, og implementering af nye IoT og 5G netværk, vil der skabes endnu flere nye funktioner og muligheder indenfor optimering af drift, sikkerhed, optimering af ressourceudnyttelse og naturligvis daglig kommunikation.

  Ansøgers samlede argumentation og henvendelse er vedlagt denne sag som bilag.

  Såfremt det besluttes at ændre beregningsgrundlaget for de to konkrete antennepositioner har det præcedensvirkninger for de øvrige 4 aftaler af samme karakter, idet disse aftaleparter i givet fald har krav på at opnå samme retsstilling.

  For disse 4 aftaler er der i 2017 en forventet lejeindtægt på nuværende tidspunkt på ca. 137.000 Kr.

  Administrationen har ikke foretaget præcise beregninger på konsekvenserne for lejeniveauet for disse aftaler, men det er forventeligt – da der er tale om de samme placeringer – at også disse lejeindtægter vil falde til ca. ¼ af det niveau der opkræves i dag; altså til ca. 34.000 Kr.

  Den ny beregningsmetode er lovlig, og derfor anbefaler administrationen at der tages stilling til om Dragør Kommune fastholder det nuværende lejeberegnings og opkrævningsniveau eller om der skal ske overgang til ny beregningsmetode.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er på nuværende tidspunkt en forventet lejeindtægt på alle 6 antennelejeaftaler på ca. 220.000 Kr. i 2017.

  En beslutning om at ændre beregningsgrundlaget som foreslået af lejer forventes at medføre at lejeindtægten falder til ca. ¼ af det nuværende niveau, hvilket i givet fald indebærer at lejeindtægten for alle 6 lejeaftaler falder til ca. 55.000 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Strandparken afd. 1
  Sagsid.: 17/1270

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ønsker at omlægge et ældre lån til et nyt med en lavere ydelse.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelsen og tinglysningen af det ny lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebrev som ansøgt i forbindelse med omlægningen af et lån i Strandparken afd. 1.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af udstedelse af et nyt pantebrev i forbindelse med omlægningen af et ældre lån.

  Ansøgningen vedrører omlægningen af et lån på oprindeligt 5.564.000 kr. til et nyt med en hovedstol på 4.825.000 kr.

  Restløbetiden er uændret og er 9 år og 9 måneder og der udbetales ikke provenu ved omlægningen.

  Efter omlægningen vil 1. års ydelse falde med 15.576 kr.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at udstedelsen af det ny pantebrev godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægning i Boligselskabet Strandparken og i Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29.

  Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Bilag

 • 10
  Nedlæggelse af "Fælles legatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune"
  Sagsid.: 17/959

  RESUMÉ:

  ”Fælleslegatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune” bestyres af Økonomiudvalget. Omkostningerne til administration af legatet overstiger de årlige udloddede beløb og forrentningen af legatet. Administrationen anmoder derfor om bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  administrationen gives bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge ”Fælleslegatet for unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune”,

  2.

  at

  Hvis Civilstyrelsen tillader at legatet nedlægges, udbetales der til ansøgerne i år 2017.

  3.

  at

  det resterende beløb overføres til Ungerådets budget i år 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Det præciseres, at det resterende beløb overføres til Ungdomsrådet.

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Ad. 1+2+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Fælleslegatet for unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune” udbetales årligt til unge mennesker, der er under uddannelse af hver art. Dragør Kommune har tidligere annonceret i Dragør Nyt og opfordret unge mennesker, der er under uddannelse, til at søge legatet. Indstilling og vurdering af ansøgere foretages af administrationen.

  Fælleslegatet er en sammenlægning af 2 legater pr. 1. januar 1982 og består nu af et samlet depot på kr. 40.768. Der er blevet uddelt følgende beløb de sidste tre år:

  2014: 1x 500 kr.

  2015: 3x 500 kr.

  2016: 1x 500 kr.

  Nordea varetager opgaven med at aflægge regnskaber for kommunens fonde, herunder Fælleslegatet. Udgiften til administration overstiger uddelingerne.

  Anbefaling om at nedlægge

  Dragør Kommune er af Civilstyrelsen, kommunens revisor og Nordea blevet anbefalet at nedlægge legatet og udbetale kapitalen. Det begrundes dels i legatets depotstørrelse, dels at udlodningen af midlerne fra legatet ikke er større, samt at administrationsomkostningerne overstiger de årlige uddelte beløb og forrentningen af depotet.

  Det kræver tilladelse fra Civilstyrelsen, at nedlægge fonde og legater. Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  Hvis Civilstyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af legatet, vil administrationen indstille, at legatet udbetales. Ved nedlæggelse af legatet vil der, efter kurs og gebyr være omkring kr. 34.000 til rådighed.

  Anvendelse af de resterende midler

  Det indstilles, at der udbetales legater til de indkomne ansøgninger i år 2017. Legatet annonceres i Dragør Nyt. Administrationen har på nuværende tidspunkt modtaget to ansøgninger. Det resterende beløb overføres til Ungerådets budget i 2018. Det resterende depot kunne være med til at fremme projekter for unge i byen.

  Ungerådet kunne fx uddele en pulje eller en pris. Ungerådet er med til at sikre det demokratiske liv i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

 • 11
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  .

 • 12
  Meddelelse - Orientering om status på økonomisk genopretning i ARC
  Sagsid.: 17/784

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren orienterer fra ARCs politisk styregruppemøde 27. april 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

 • 13
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  INDSTILLING:

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte 
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelsesområdet fordelt efter ydelser/selvforsørgelse
  • Oversigt over grundtilskud

  Administrationen skal understrege, at sagsantallet for flygtninge er uændret fra sidste måned, da der ikke er visiteret nogen flygtninge til Dragør Kommune i maj.

  Desuden har Udlændingestyrelsen den 18. april 2017 meddelt, at styrelsen har ændret deres vurdering over det antal flygtninge, der forventes at blive visiteret til kommunerne i 2017. Antallet af asylansøgere er nedjusteret fra 10.000 personer til 5.000 personer, og det forventes, at 4.000 personer vil få opholdstilladelse. Dragør Kommune skal jf. den nye kvoteudmelding for 2017 modtage 16 personer fremfor 31 personer jf. den tidligere kvoteudmelding. Oversigt over nye landstal for 2017 vedlægges som bilag.  

  Administrationen skal desuden fremhæve, at statistikken, i forhold til beskæftigelsesområdet, på nuværende tidspunkt trækkes i systemet på baggrund af indkomstforhold. Derfor fremgår der nu, hvem der er på integrationsydelse eller i selvforsørgelse og ikke hvorvidt der er iværksat praktikforløb, mentorforløb eller lignende.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.: