Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Borgmesteren foreslog at punkt 24 og 29 behandles først.
Det blev godkendt.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punkt 1-4, 24 og 29.
 • 1
  1. budgetopfølgning 2017, BEPU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Overordnet forventes, et mindreforbrug på BEPU’s område. I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’ område til BEPU’s område. På baggrund af det forventede mindreforbrug indstilles der til, at -3.615.000 kr. tilgår kassen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der i forbindelse med 1. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’s område til BEPU’s område.

  2.

  at

  der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -3.615.000 kr., som tilgår kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1 + 2

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder generelt, at 1. budgetopfølgning er utilstrækkelig og vi finder det uforståeligt, at kommunalbestyrelsen først medio juni modtager 1.opfølgning. Budgetopfølgningen indeholder ingen kvalitative vurderinger af positive og negative afvigelser i udvalgenes samlede budget. Eksempelvis viser bilaget, at det specialiserede voksenområde en forventet afvigelse på ca. 4.2 mio.kr. – den er ikke nævnt i sagsfremstillingen for SSU.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BEPU’s området gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral bevillingsomplacering og tillægsbevilling ved 1. budgetopfølgning imødekommes.

  Budgetneutral bevillingsomplacering

  Der søges om en budgetneutral bevillingsomplacering til Fælles funktioner Vej og Gartner vedr. det sorte sjak på 749.193 kr. på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2017, eventuel difference findes indenfor området.

  Fra sektor

  Til

  sektor

  Fra

  udvalg

  Til

  udvalg

  Beløb i DKK

  Budgetneutral bevillingsomplacering til ”Fælles funktioner Vej og Gatner” til det sorte sjak.

  9

  2

  ØU

  BEPU

  749.193

  I alt

  749.193

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Tillægsbevilling

  Der søges om en tillægsbevilling som tilgår kassen på samlet -3.615.000 kr. beløbet består af:

  Merindtægt vedr. udlejning af Kommandørgården og Brandstationer på -818.000 kr.

  Grønne områder, mindreforbrug på udgift til rengøring (budgetkorrektion) på -97.000 kr.

  Kollektiv trafik. Budgetteret voldafgiftssag afholdt i 2016, samt korrektion af budget til det forventede udgiftsniveau på -2.700.000 kr., som følge af faldende brændstofpriser. 

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Merindtægt vedr. udlejning af Kommandørgården og Brandstationer

  2

  BEPU

  -818.000

  Grønne områder, mindreforbrug på udgift til rengøring (budgetkorrektion).

  2

  BEPU

  -97.000

  Kollektiv trafik. Budgetteret voldafgiftssag afholdt i 2016, samt korrektion af budget til det forventede udgiftsniveau.

  2

  BEPU

  -2.700.000

  I alt

  -3.615.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er,

  1. at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’s område til BEPU’s område. Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2017.

  2. at der gives en tillægsbevilling, fra BEPU’s område, på -3.615.000 kr. som tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Plan og- Erhvervsudvalget den. 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 2
  1. budgetopfølgning 2017, BFKU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der vurderes et merforbrug på 2.569.000 kr., som finansieres fra kassen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 2.569.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder generelt, at 1. budgetopfølgning er utilstrækkelig og vi finder det uforståeligt, at kommunalbestyrelsen først medio juni modtager 1.opfølgning. Budgetopfølgningen indeholder ingen kvalitative vurderinger af positive og negative afvigelser i udvalgenes samlede budget. Eksempelvis viser bilaget, at det specialiserede voksenområde en forventet afvigelse på ca. 4.2 mio.kr. – den er ikke nævnt i sagsfremstillingen for SSU.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BFKU’s området gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om tillægsbevilling ved 1. budgetopfølgning imødekommes.

  Der søges om en tillægsbevilling som finansieres fra kassen på 2.569.000 kr., hvoraf 713.000 kr. er indenfor servicerammen og 1.856.000 kr. er udenfor servicerammen.

  Børneområdet forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr., som dog ikke vedrører en generel øget aktivitet fx med stigning i dyre enkeltsager. Udgiftsniveauet har således været stabilt de senere år; men relativt store nedjusteringer af budgettet har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau. Udviklingen følges forsat.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Budgettilpasning i forhold til tidligere nedjusteringer af budgettet, der har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau.

  6

  BFKU

  2.569.000

  I alt

  2.569.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 2.569.000 kr., som er finansieret fra kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 3
  1. budgetopfølgning 2017, SSU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Overordnet forventes, at budgettet overholdes på SSU’s område. I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling til 3 eksternt finansierede projekter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.122.473 kr. og udgifter på 4.122.473 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra eksterne puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder generelt, at 1. budgetopfølgning er utilstrækkelig og vi finder det uforståeligt, at kommunalbestyrelsen først medio juni modtager 1.opfølgning. Budgetopfølgningen indeholder ingen kvalitative vurderinger af positive og negative afvigelser i udvalgenes samlede budget. Eksempelvis viser bilaget, at det specialiserede voksenområde en forventet afvigelse på ca. 4.2 mio.kr. – den er ikke nævnt i sagsfremstillingen for SSU.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder 1. budgetopfølgning for SSU som værende utilstrækkelig. Den indeholder ingen kvalitative vurderinger af positive og negative afvigelser i SSU’s samlede budget. Eksempelvis viser bilaget, at det specialiserede voksenområde en forventet afvigelse på ca. 4.2 mio.kr. – den er ikke nævnt i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SSUs område gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral tillægsbevilling ved 1. budgetopfølgning imødekommes.

  Tillægsbevillinger

  Der søges om budgetneutral tillægsbevilling til 3 eksternt finansierede projekter: Værdighedsmilliarden, Klippekort til plejehjemsbeboere og pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning. De 3 eksternt finansierede projekter indebærer en samlet bevilling til indtægter på -4.122.473 kr. og udgifter på 4.122.473 kr. samt nettoudgifter på 0 kr.

  Der søges en budgetneutral tillægsbevilling til Værdighedsmilliarden sammensat af en indtægtsbevilling på -3.096.000 kr. og en udgiftsbevilling på 3.096.000 kr. Bevillingen skal bruges til at afholde indtægter fra Værdighedsmilliarden og at anvende midlerne i henhold til den Værdighedspolitik, der blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016 og vedtaget i punkt 13 på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016.

  Derudover søges der en budgetneutral tillægsbevilling til Klippekort til plejehjemsbeboere sammensat af en indtægtsbevilling på -945.000 kr. og en udgiftsbevilling på 945.000 kr. Sundheds- og Ældreministeriet har givet Dragør Kommune tilsagn om støtte fra pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. Bevillingen skal bruges til at afholde indtægter fra puljen og udgifter knyttet betingelserne for modtagelsen af tilskuddet.

  Der søges endvidere en budgetneutral tillægsbevilling til nedbringelse af ventetid til genoptræning sammensat af en indtægtsbevilling på -81.473 kr. og en udgiftsbevilling på 81.473 kr. Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget puljemidlerne i november 2016.

  Budgetneutrale tillægsbevillinger gives med budgetvirkning i budget 2017.

  De ansøgte bevillingsomplacering fremgår af tabellen nedenfor.

  Fra sektor

  Til

  sektor

  Fra

  udvalg

  Til

  udvalg

  Beløb i DKK

  Indtægter fra Værdighedsmilliarden

  Udgifter iht. Vedtagen Værdighedspolitik

  7

  7

  SSU

  SSU

  -3.096.000

   3.096.000

  Indtægter fra pulje til klippekort til plejehjemsbeboere

  Udgifter til klippekort til plejehjemsbeboere

  7

  7

  SSU

  SSU

  -945.000

   945.000

  Indtægter fra pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

  Udgifter til pulje nedbringelse af ventetid til genoptræning

  7

  7

  SSU

  SSU

  -81.473

   81.473

  I alt

  0

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.122.473 kr. og udgifter på 4.122.473 kr. til at modtage indtægter fra eksterne puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning 2017, ØU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Overordnet forventes, at budgettet overholdes på ØU’s område. I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’ område til BEPU’s område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’s område til BEPU’s område.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder generelt, at 1. budgetopfølgning er utilstrækkelig og vi finder det uforståeligt, at kommunalbestyrelsen først medio juni modtager 1.opfølgning. Budgetopfølgningen indeholder ingen kvalitative vurderinger af positive og negative afvigelser i udvalgenes samlede budget. Eksempelvis viser bilaget, at det specialiserede voksenområde en forventet afvigelse på ca. 4.2 mio.kr. – den er ikke nævnt i sagsfremstillingen for SSU.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er ØU’s området gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral bevillingsomplacering ved 1. budgetopfølgning imødekommes.

  Der søges om en budgetneutral bevillingsomplacering vedr. det sorte sjak på 749.193 kr. på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2017, eventuel difference findes indenfor området.

  Fra sektor

  Til

  sektor

  Fra

  udvalg

  Til

  udvalg

  Beløb i DKK

  Budgetneutral bevillingsomplacering vedr. det sorte sjak.

  9

  2

  ØU

  BEPU

  -749.193

  I alt

  -749.193

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’s område til BEPU’s område. Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

  Bilag

 • 5
  Fremrykning af anlægsprojekter
  Sagsid.: 17/1434

  RESUMÉ:

  Udvalget skal behandle en fremrykning af mulige anlægsprojekter til udførelse i 2017, med henblik på bedst mulig udnyttelse af anlægsrammen i 2017 og 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvorvidt følgende seks anlægsprojekter ønskes fremrykket til udførelse i 2017:

  1.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1.5 mio. kr. til anlæg af en ny badeplatform ved fortet og at rådighedsbeløbet frigives

  2.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0.2 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Dragør Søbad og at rådighedsbeløbet frigives

  3.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. til facaderenovering af Hollænderhallens sidebygninger med bibliotek og at rådighedsbeløbet frigives

  4.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1.8 mio. kr. til anlæg af kombineret cykel/gangsti langs Bachersmindevej og at rådighedsbeløbet frigives

  5.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0.34 mio. kr. til anlæg af flere P-pladser ved daginstitutionen ved Køjevænget og at rådighedsbeløbet frigives

  6.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0.25 mio. kr. til genopretning af Enggården og at rådighedsbeløbet frigives

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1+2+3+4+5+6

  Anbefales over for KB.

  Ad 7

  A og T’s tillægsforslag fra BEPU.

  For stemte:

  3 (A+T)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (O+V)

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad. 1+2+3+4+5+6

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra A + T:

  A + T foreslår, at forvaltningen – inden udgangen af 2017 og efter dialog med grundejerforeningen Strandjægervej – anlægger 2-3 asfaltbump eller vejsidebede i den ende af Strandjægervej, hvor omsorgscenter Enggården ligger.

  Der forventes en maksimal anlægsramme på kr. 100.000, som hermed frigives.

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I økonomiaftalen for 2017 er der udmeldt en samlet anlægsramme for kommunerne. Dragør Kommunes andel udgør ca. 40 mio. kr. Det må forventes at der også indgår en begrænsning på anlæg i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018.

  Med Dragør Kommunes byggeri af ny svømmehal og ambitiøse anlægsprogram i øvrigt, er anlægsrammen under pres i budgettet frem mod 2020. Anlægsbudgettet for 2018 er på ca. 53 mio. kr. før stillingtagen til nye anlægsprojekter ifm budget 2018.

  Samtidig er der projekter som er sat til udførsel i 2017, men som ikke kan gennemføres og faktureres. Det gælder eks. udearealer, som først kan opstartes i 3. kvartal.

  Forvaltningen har derfor kigget på muligheden for at fremrykke anlægsprojekter til udførsel i 2017, med henblik på at optimere udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen vurderer at seks projekter er mulige at gennemføre i 2017. Det forudsætter dog at projekterne godkendes og at anlægsbevillinger meddeles senest i juni måned.

  Projekt A - ny badeplatform ved fortet. Den eksisterende badeplatform ved fortet også kaldet pontonerne er nedslidt og i dårligere stand end antaget. Det vurderes at badeplatformen ikke kan opstilles igen i 2018. Det forslås derfor at der indkøbes en ny i 2017 som opstilles til badesæsonen 2018. Projektet indgår ikke i kommunalbestyrelsens anlægsbudget for 2017 til 2020, men vil indgå i budgetlægningen for 2018-2021.

  Projekt B - færdiggørelse af renoveringen af søbadet. Gennem de sidste 4 år er søbadet renoveret - fra dæk og ned. I 2017 og 2018 gennemføres renovering af tag og facader på bygningerne i herre- og dameafdelingen på søbade. Der er afsat 0.8 mio. kr. i 2017 og 0.2 mio. kr. i 2018. Det er muligt at gennemføre renoveringen i en proces i 2017. Den øgede renovering vil ikke påvirke badegæsternes mulighed for at benytte badeanstalten i badesæsonen. Projektet indgår i anlægsbudgettet for 2017-2020.

  Projekt C - facaderenovering af sidebygninger som rummer bibliotek og indgang til Hollænderhallen. Projektet omfatter facaderenovering og udskiftning af vinduer. Facaderenovering af selve Hollænderhallen er opstartet og gennemføres i 2017. I anlægsbudgettet er renoveringen af sidebygningen sat til 2019. Det er muligt at fremrykke renoveringen så den udføres ifm den igangværende facaderenovering. Det vurderes også muligt at gennemføre projektet samtidigt med opførsel af den nye svømmehal. Projektet indgår i anlægsbudgettet for 2017-2020.

  Projekt D - anlæg af kombineret cykel/gangsti langs Bachersmindevej fra Fælledvej til Krudttårnsvej. T-krydset Krudttårnsvej/ Bachersmindevej /Møllevej skal ombygges i 2017. Det er muligt at udvide projektet med anlæg af en kombineret cykel/gangsti langs Bachersmindevej, hvorved et af hullerne i kommunens hovedstinet udfyldes. Projektet indgår ikke som et konkret projekt i anlægsbudgettet for 2017-2020 men er et prioriteret projekt for sikker skolevej i kommunens Trafiksikkerhedsplan 2016 og et ønske i den gældende kommuneplan.

  Projekt E - flere P-pladser ved daginstitutionen Køjevænget. Der er pres på parkeringer ved daginstitutionen, specielt ved aflevering og ved afhentning af børn.

  Det er muligt umiddelbart at etablere 8 nye parkeringspladser i forlængelse af de eksisterende ved institutionen.

  Projektet indgår ikke i anlægsbudgettet for 2017-2020, men har længe været et ønske fra institutionens brugere.

  Projekt F - genopretning af Enggården. Der er årligt afsat 0.25 mio. kr. til genopretning af Enggården, dog ikke for 2017. Udskiftning af vinduer i den gamle del af Enggården er prioriterede projekter i genopretningsplanen og en aktivitet som kan gennemføres i 2017.

  Forslagene beløber sig til i alt 6.09 mio. kr. Det er en forudsætning for at projekterne kan udføres i 2017 at projekterne godkendes og anlægsbevillinger frigives senest på kommunalbestyrelsens møde i juni.

  Der vil i forbindelse med budget 2018-21 blive fremlagt forslag til anlægsplan under hensyn til de rammer som forventes udmeldt med økonomiaftalen i juni 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er muligt at fremrykke projekterne uden at det har konsekvenser for beslutningen om at have en kassebeholdning på mindst 60 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

 • 6
  Dragør Havn - frigivelse til vaskeplads
  Sagsid.: 17/1409

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevilling til udvikling af Dragør Havn, til etablering af vaskeplads til både ved den gamle færgehavn. Det drejer sig om 250.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 250.000 kr. til at gennemføre etableringen af vaskeplads på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ændringsforslag fra ACOTV:

  At det tilstræbes, at det bliver en dobbelt vaskeplads inden for en bevillingsramme for op til 300.000 kr.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB,

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2016 afsat 2.5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019, til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Etablering af vaskeplads er et af de anlægsprojekter som der er afsat midler af til i budgettet.

  I forbindelse med at bådhåndteringen flyttes fra det publikumsnære område i den gamle fiskerihavn til den gamle færgehavn, etableres der en vaskeplads for korrekt miljømæssig håndtering af bådene.

  Vaskepladsen udføres efter gældende regler.

  Projektet forventes udbudt snarest og arbejderne forventes udført inden sæson for bådoptagning i 2017 opstarter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2017 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 7
  Frigivelse genopretning af daginstitutioner 2017
  Sagsid.: 17/1389

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Dragørs daginstitutioner for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 624.600 kr. til genopretning af Dragørs daginstitutioner og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 624.600 kr. til genopretning af daginstitutionerne.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2017 prioriteret aktiviteter på 5 ud af 21 af kommunes daginstitutioner. På de 5 daginstitutioner er følgende aktiviteter prioriteret:

  Hollænderhuset

  • Opsætning af hegn omkring ny boldbane

  Elisenborg

  • Nyt tagpap på mellembygning

  Nordstrandens vuggestue

  • Nye tage på krybberum

  Sansehuset

  • Renovering af vinduer
  • Udskiftning af lysarmaturer og lofter

  Strandengens SFO

  • Behandling af træfacader

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en forløbelig udgift for årene 2017-2021 på ca. 1.3 mio. kr.  I 2017 udarbejdes der ny genopretningsplan for daginstitutionerne hvor nye aktiviteter løbende vil blive tilføjet planen i takt med at bygningerne gennemgås af administrationen.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyresen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse genopretning af skoler 2017
  Sagsid.: 17/1022

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.514.700 kr. til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 1.514.700 kr. til genopretning af skolerne.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2016 har Hovedstadens beredskab foretaget brandeftersyn på Dragørs to skoler beliggende på 3 matrikler.

  I brandsynsrapporten stilles der krav om dokumentation for drift og servicering af de brandtekniske forhold. I den forbindelse har administrationen foretaget gennemgang af disse på skolerne.

  Gennemgangen har vist, at der ikke er tale om ulovlige forhold, men at de brandtekniske forhold på Dragør Skole Syd er væsentligt udfordret og bør forbedres snarest, samt at der er enkelte forhold på St. Magleby Skole, som skal udbedres.

  Derfor er der i 2017 prioriteret udbedring af de brandmæssige forhold på de 2 skolematrikler. Følgende aktiviteter er prioriteret:

  St. Magleby Skole:

  • Etablering af 2 ekstra branddøre i gymnastiksal

  Dragør Skole Syd:

  • Etablering af branddøre fra hovedtrappen ud på alle 3 etager
  • Etablering af branddøre fra gangene ind mod festsalen
  • Etablering af særskilt flugtvej fra 1. salsgangen til det fri

  Endelig valg af brandteknisk løsning vi ske i samarbejde med Hovedstadens Beredskab

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2017 – 2021 på ca. 13.7 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 9
  Kommuneplanrevision 2017
  Sagsid.: 16/2770

  RESUMÉ:

  På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at den kommuneplanrevision, der skal gennemføres i indeværende valgperiode, alene skal omfatte en planteknisk ajourføring, har forvaltningen udarbejdet et samlet planforslag med henblik godkendelse til offentlig høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til Kommuneplanrevision 2017 godkendes med henblik på offentliggørelse i henhold til planlovens regler,

  2.

  at

  forvaltningen delegeres til at foretage tekstmæssige/sproglige tilretninger og foretage endelige billedvalg i det planforslag, der sendes i høring.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planloven i første halvdel af sin 4 årige funktionsperiode vedtage en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi), og i den forbindelse tage stilling til behovet for revision af den gældende kommuneplan.

  I forbindelse med godkendelse af Dragør Kommunes Planstrategi 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen den 17.12.2015 at revision af den gældende Kommuneplan 2009, med tilhørende ajourføring af Kommuneplanrevision 2013, alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, i lighed med revisionen i 2013, idet der ikke fandtes behov for omfattende ændringer af kommuneplanen. Den gældende kommuneplan blev således fundet tilstrækkelig ”robust” til at være gældende endnu en 4-årig periode frem til næste beslutning om planrevision.

  Indhold i og disponering af planrevisionen

  Forslaget til kommuneplanrevision ajourfører udvalgte afsnit og emner i Kommuneplanrevision 2013 med hensyn til status, målsætninger og retningslinjer, i den udstrækning der siden sidste revision er ændret væsentlige forudsætninger eller sket beslutninger mv.

  Dertil kommer, at planrevisionen medtager et ”beretningsafsnit”, der i kortfattet form beskriver hvad der er ”sket siden sidst”, for derved at anvende revisionen til at formidle et overblik over den aktuelle udvikling og aktuelle projekter.

  Kommuneplanrevision 2017 kan betragtes som et ”rettelsesblad”, hvor stort set alle retningslinjer og rammebestemmelser for lokalplanlægningen i den gældende kommuneplan fortsat vil være gældende.

  Planforslaget er disponeret med følgende indhold:

  1. Indledning

  En introduktion til planforslagets disponering – en ”læsevejledning”.

  2. ”Siden sidst” – en beretning

  Her beskrives planens afsæt i Planstrategi 2015 og en kortfattet status i en række verserende projekter, der har fulgt op på bl.a. den hidtidige kommuneplanlægning.

  Afsnittet omtaler også de seneste behandlinger og beslutninger vedrørende mulighed for boligudbygning på boldbanearealet ved Engvej og på den tidligere institutionsgrund ved Rødtjørnen, hvor der aktuelt er midlertidige flygtningeboliger.

  Afsnittet indeholder en henvisning til de såkaldte ”perspektivplaner” i den gældende kommuneplan, der udtrykker kommunalbestyrelsens ønske om en begrænset byudvikling i kommunen, der aktuelt ikke er planlægningsmæssigt grundlag for at realisere. Det drejer sig om:

  · Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd

  · Nyt boligområde nord for Kirkevej

  · Permanent helårsbeboelse i sommerhusområdet Rosenlund

  Afsnittet har tillige en oversigt over gældende politikker og strategier.

  3. Ajourføring af 2 afsnit

  Et par afsnit i den gældende kommuneplan foreslås mere gennemgribende ajourført i forhold til den planlægning og projektudvikling, der har fundet sted.

  Det drejer sig om følgende 2 afsnit/emner:

  · Det åbne land / Klimatilpasning og kystbeskyttelse.

  Afsnittet om ”Klimastrategi og Grøn/blå plan” i Kommuneplan 2009, er opdateret i forhold til den gennemførte planlægning siden 2009, herunder klimatilpasningsplan, risikostyringsplan og de seneste tiltag og beslutninger omkring kystbeskyttelse og digeplanlægning.

  · Havnen

  Det meste fra afsnittet i Kommuneplan 2009 er overført, specielt beskrivelse af målsætninger og den gældende helhedsplan for havnens udvikling. Statusbeskrivelsen er ajourført og de seneste tiltag omkring realisering af helhedsplanen med hensyn til omlægninger, forberedelse af byggeri og ændret anvendelse, er beskrevet. Der er bl.a. tilføjet et kort afsnit om ”Madsens Krog”

  Retningslinjerne for den fremtidige udvikling er på enkelte punkter redigeret og reduceret i forhold til den gældende kommuneplan.

  4. Det formelle om kommuneplanrevision

  Planforslaget afsluttes med en kortfattet beskrivelse af planlovsmæssige rammer for kommuneplanarbejdet og en forklaring på den formelle opbygning af dokumentet.

  Dertil kommer en præcisering af høringsperioden og den videre behandling.

  Den videre proces

  Efter vedtagelse af et forslag til planrevision skal planforslaget offentliggøres i en periode på mindst 8 uger, hvor der er mulighed for at fremsende bemærkninger og ændringsforslag.

  Ved den efterfølgende endelige vedtagelse af kommuneplanrevisionen tages stilling til eventuelle ændringsforslag.

  Endelig vedtagelse forventes at kunne finde sted ultimo 2017. Høringsperioden forventes at ligge i august/september

  Mindretalsudtalelser

  I henhold til planloven kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, forlange, ”at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget, tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.”

  Kommuneplantillæg

  Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter o. lign., der ikke er indeholdt eller beskrevet i selve den planrevision der gennemføres hver 4. år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægningen.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplaner fremgår af planloven, jfr. den indledende beskrivelse i sagsfremstillingen.

  Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens §§ 23 og 24.

  Regeringens igangværende revision af planloven har ingen indflydelse på den aktuelle revisionsproces.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Offentliggørelse og høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planforslaget indeholder en liste over gældende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 10
  Supplerende busbestilling 2018
  Sagsid.: 17/373

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017 at få undersøgt, hvordan der skabes bedre dækning end timedrift mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen i tidsrummet ca. kl. 18:00 - 00:30. Movia oplyser, at det er muligt at ændre busdriften på linje 35 til minimum ½ times drift mellem ca. kl. 7-24 på alle ugens dage.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  linje 35 med virkning fra 2018 udvides til ½ times drift mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen om aftenen i tidsrummet ca. kl. 18-24 for en pris på driftsudvidelsen på 65.000 kr. årligt.

  ELLER

  2.

  at

  linje 35 med virkning fra 2018 udvides til ½ times drift mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen alle ugens dage inkl. søndage i tidsrummet ca. kl. 7-24 for en pris på driftsudvidelsen på 210.000 kr. årligt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad. 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017 at få undersøgt, hvordan der skabes bedre dækning end timedrift (½ times drift) mellem Dragør og metroen i lufthavnen i tidsrummet ca. kl. 18:00 - 00:30.

  Udvidet drift på linje 35 om aftenen:

  Movia oplyser, at det er muligt at ændre busdriften på linje 35 om aftenen mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen til ½ times drift i stedet for timedrift, uden det medfører behov for ekstra busser. Movia vurderer, at det vil medføre en passagertilskrivning på ca. 60.000 rejsende årligt. Udvidelsen vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 35.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 30.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 65.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  Udvidet drift på linje 35 om søndagen:

  Movia oplyser endvidere, at der i dag også er timedrift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen om søndagen. Denne drift kan tilsvarende udvides til ½ times drift, således at der minimum er ½ times drift på linje 35 alle ugens dage i tidsrummet ca. kl. 7-24. Movia vurderer, at det vil medføre en passagertilskrivning på ca. 75.000 rejsende årligt. Udvidelsen vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 90.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 120.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 210.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  Movia har brug for Dragør Kommunes endelige beslutning om eventuel driftsudvidelse hurtigst muligt efter Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017 af hensyn til den videre planlægning. Movia oplyser, at det er vigtigt, at beslutningen også inkluderer, at Dragør Kommune dækker Tårnby Kommunes del af udgiften for udvidelsen, da Tårnby Kommune ikke umiddelbart er villige til at dække omkostningen for udvidelsen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En driftsudvidelse til ½ times drift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen om aftenen vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 35.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 30.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 65.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  En driftsudvidelse til minimum ½ times drift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen alle dage ca. kl. 7-24 (inklusive søndage) vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 90.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 120.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 210.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  Administrationen vurderer, at det er muligt at afholde udgiften inden for eksisterende budget til offentligt transport, idet der er budgetteret konservativt med et råderum, der fx kan rumme opståede prisstigninger på diesel eller faldende passagertal.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen påtænker at drøfte driftsudvidelsen med Tårnby Kommune og forespørge til Tårnby Kommunes interesse i medfinansiering i driftsudvidelsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Driftsudvidelse til/fra lufthavnen om aftenen er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

 • 11
  Genbehandling Forslag til ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  Genbehandling af forslag til ændring af krydset Møllevej / Krudttårnsvej med fokus på bløde trafikanter. Udvalget skal tage stilling til en ændring af krydset Møllevej / Krudttårnsvej, med henblik på at opnå større trafiksikkerhed og –tryghed.  Der er afsat midler i anlægsbudget 2017 til en ombygning af krydset.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1a

  at

  krydset Møllevej/Krudttårnsvej ombygges til en rundkørsel uden cykelbane

  ELLER

  1b

  at

  krydset Møllevej/Krudttårnsvej ombygges ved sideforskydning

  2.

  at

  detailprojektering af valgt løsning iværksættes og projektet sendes i udbud

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Forslag fra A:

  At der etableres en rundkørsel uden cykelsti

  For stemte:

   3 (A+O+V)

  Imod stemte:

   4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1b

  For stemte:

  4 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad 1a

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  4 (C+I+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1b

  For stemte:

  4 (C+I+O+T)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. april 2017 at tilbagesende forslag til ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej til administrationen med ønske om forslag til:

  1) Rundkørsel med cykelsti og en mulig konsekvensberegning af ændret adfærd og med særlig fokus på bløde trafikanter.

  2) Forslag til sideforskydning med fokus på bløde trafikanter og overgangsforhold.

  De ønskede forslag er indarbejdet i nedenstående afsnit for henholdsvis rundkørsel og sideforskydning.

  I forbindelse med Kommunens Trafiksikkerhedsplan 2016 blev der gennemført undersøgelse af borgernes utryghed. Her blev krydset Møllevej / Krudttårnsvej udpeget som utrygt af markant flere end noget andet sted i kommunen.

  Der foreligger skitseforslag for følgende tre mulige løsninger, hvoraf administrationen er bedt om at belyse sideforskydning og rundkørsel yderligere:

  1. Udbygning af vigepligtsreguleret kryds ved sideforskydning af krydset mod syd
  2. Ombygning af krydset til en rundkørsel
  3. Signalregulering af krydset

  Trafikrådgiver har for Dragør Kommune undersøgt, hvordan krydset mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejdet anlægsoverslag for de tre løsningsforslag. Notat herom fremgår af notat (bilag 1).

  Til genbehandlingen har trafikrådgiver suppleret med belysning af forholdene for de bløde trafikanter samt vurdering af mulig ændret adfærd som følge af krydsombygningen. Dette fremgår af notat bilag 2.

  1. Sideforskydning

  En sideforskydning vil ikke nødvendigvis have samme trafiksikkerhedsmæssige effekt som en rundkørsel. Den vil dog udbedre oversigtsforholdene. Etablering af midter-helleanlæg vil endvidere virke hastighedsdæmpende, men ikke i samme grad som en rundkørsel.

  Løsningen vil forbedre de bløde trafikanters krydsning af Krudttårnsvej – Bachersmindevej. Midterhellerne anlægges, så de kan benyttes som støttepunkter for krydsende fodgængere. Se bilag 3 (tegning 1). Det østlige helleanlæg suppleres som det mest benyttede med fodgængerfelt. De øvrige benyttes knap så meget og etableres med midterheller men uden fodgængerfelt. Der kan senere etableres fodgængerfelter, hvis behovet skulle vise sig. Cyklister kan vælge at benytte helleanlæggene på vej på tværs.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet på nordsiden af Bachersmindevej. Administrationen skønner ikke at et egentligt fortov på nordsiden er nødvendigt pt i forhold til brugen af stoppestedet.

  1. Rundkørsel

  En rundkørsel vil udbedre oversigtsproblemerne og har en god fartdæmpende effekt samt opretholde en god trafikafvikling. Løsningen er samlet set god for både bilister og fodgængere. Forholdene for cyklister afhænger af løsningsvalg.

  Der er skitseret to rundkørselsløsninger én med cykelbane (bilag 4 – tegning 2) og én uden cykelbane (bilag 5 – tegning 3). Når der ikke er en cykelbane bliver biler/busser blandet med cyklister. Det er mere utrygt for cyklisterne, men også mere trafiksikkert, hvorfor det frarådes at etablere rundkørsler med cykelbaner. Erfaringsmæssigt kan etablering af rundkørsler medføre et forøget antal cyklistulykker. Ved en krydstælling ved Møllevejskrydset i myldretiderne blev der dog ikke konstateret cyklister i krydset. Dette indikerer et lavt antal cyklister i krydset, hvorfor risikoen vurderes at være begrænset. En kommende forlængelse af fællesstien langs Krudttårnsvej og en evt. fremtidig videreførelse af stien til Fælledvej vil endvidere bevirke, at antallet af cyklister i krydset må forventes at være lavt.

  Rundkørselsløsningerne er udformet med midterheller som støttepunkter og fodgængerfelter i alle tre tilfarter. Dette vil tydeliggøre rundkørslen og dens hastighedsdæmpende effekt.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1,75 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet på nordsiden af Bachersmindevej. Administrationen skønner ikke at et egentligt fortov på nordsiden er nødvendigt pt i forhold til brugen af stoppestedet.

  Ændret adfærd:

  De nuværende dårlige oversigtsforhold i krydset vurderes ikke at have en større betydning for trafikanternes rutevalg i området. Ændring af krydset til en rundkørsel med bedre oversigt vurderes kun i begrænset omfang at flytte trafik. En evt. ændring i trafikken vil dog være en fordel, da det vil betyde, at uønsket gennemkørende trafik i fx Vængekvarteret mindskes. Se evt. uddybning i notat bilag 2, side 2 om ændret adfærd.

  1. Signalregulering

  Et signalreguleret kryds vil nedsætte fleksibiliteten i krydset i forhold til, hvor trafikbelastet krydset vil være. Trafikmængden i krydset vurderes at være for lille til at berettige en signalregulering. Signalregulering vil ikke have en fartdæmpende effekt. Administrationen anbefaler derfor at der ikke arbejdes videre med denne løsning.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1,25 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet på nordsiden af Bachersmindevej.

  Udbudsresultatet vil blive forelagt for udvalget, når det foreligger.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Vej & Gartnerafdelingen i den kommende vinterperiode påtænker at forlænge den SF stens belagte fællessti langs Krudttårnsvej fra Store Magleby Strandvej hen forbi Grundejerforeningen Kålmarken til Møllevejskrydset, nu hvor poplerne er blevet fældet. Herved dannes der en sikker cykel gangsti fra krydset Møllevej / Krudttårnsvej og hele vejen til Søndre Tangvej.

  Endvidere kan der fra Møllevejskrydset til Fælledvej etableres en fællessti for cyklende/gående, hvilket er i tråd med ønske i gældende kommuneplan om udfyldning af et af hullerne i hovedstinettet i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.500.000 kr. til krydset Møllevej/Krudttårnsvej er afsat i anlægsbudget 2017.

  Anlægsbudget på 250.000 kr. til trafikregulering på Møllevej er endvidere afsat i anlægsbudget 2017.

  I alt er der således afsat 1.750.000 kr. i anlægsbudget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ombygning af krydset har været et stort ønske for mange i forbindelse med elektronisk borgerundersøgelse af oplevet utryghed på kommunens veje forud for vedtagelsen af Trafiksikkerhedsplanen i 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 12
  Udbudsstrategi for indsamling af affald
  Sagsid.: 16/3582

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune har indledt en proces i samarbejde med ARC med henblik på at forbedre ARC"s økonomi ved at overdrage indsamlingen af affald ti ARC. I forbindelse med processen er en række fordele og ulemper afdækket, som peger på, at der ved hjemtagning af indsamlingsopgaven er mulighed for at forbedre kommunens økonomi, skabe synergier ARC"s kommuner i mellem, optimere serviceniveauet over for borgerne i et transparent samarbejde med renovatøren, men at der samtidig er en økonomisk risiko forbundet ved indtrædelse i et selvstændigt selskab, sammen med ARC og Tårnby Kommune. Med den baggrund skal Dragør Kommune revurdere udbudsstrategien for indsamling af affald.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune i samarbejde med Tårnby Kommune overdrager indsamling af affald mv. til ARC.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ændringsforslag fra O og T:

  O og Liste T foreslår, at ARC præsenterer et bedre beslutningsgrundlag for fremtidig indsamling af affald - og for status for affaldssortering.

  For stemte:

  3 (O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (A+C+V)

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  At indsamlingen af affald sendes i udbud.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde den 2. marts 2017 vedtog BEPU, at udbudsprocessen i forbindelse med indsamling af affald i Dragør Kommune blev igangsat i samarbejde med Tårnby Kommune. Den 2. maj er BEPU blevet orienteret om, at Tårnby Kommune agter at overdrage opgaven til ARC med henblik på at øge omsætningen og dermed den samlede økonomi i ARC, ligesom samarbejdet om at optimere ordningerne forventes at kunne foregå i et gensidigt tillidsfuldt forhold til fordel for Tårnby Kommune. Dragør Kommune vurderede med baggrund i de gennemførte beregninger, at Dragør Kommune vil kunne opnå en besparelse på mellem 4-8% af renovationsgebyret, såfremt kommunen overdrager opgaven til ARC på samme vilkår som Tårnby Kommune.

  ARC har afklaret, at ARC fremadrettet lovligt kan udvide sit forretningsområde ved at indgå aftaler med en eller flere ejerkommuner om at tilbyde at indsamle affald. Det kræver en vedtægtsændring, som skal besluttes i interessentkommunerne, som er i proces, som blandt andet omfatter dannelse af et selvstændigt selskab i ARC med henblik på adskillelse af økonomien.

  En hjemtagning af indsamlingsopgaven er allerede implementeret hos flere kommuner, som typisk overdrager opgaven til forsyningen. Frederiksberg Kommune har hjemtaget indsamlingen, ligesom Halsnæs Forsyning nu løser opgaven for Halsnæs Kommune, Hillerød er i en proces om samme løsning, ligesom Hvidovre Kommune har hjemtaget indsamlingen af pap og Rødovre Kommune har vurderet de økonomiske konsekvenser ved hjemtagning.

  Ved en hjemtagning vil Dragør Kommune jævnligt evaluere om ordningen er konkurrencedygtig i samarbejde med ARC og Tårnby Kommune. Det forventes at det etablerede selskab vil være åbent omkring samarbejde med andre ARC-kommuner, herunder at afsøge synergier mellem ARC"s øvrige interessent-kommuner for at optimere drift og økonomi i forbindelse med indsamlingen.

  Dragør Kommune vurderer, at ARC kan løse den nye opgave på samme niveau og muligvis med en højere service end den nuværende renovatør. Ud over energianlægget har ARC hjemtaget følgende opgaver for interessentkommunerne: Drift af genbrugspladser, omlastning og afsætning af genanvendeligt affald fra kommunernes indsamlingsordning, drift af SMOKA med afsætning og transport af farligt affald.

  Dragør Kommune skal derfor nu revurdere beslutningen fra mødet den 2. marts og træffe en beslutning om at Dragør Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet med Tårnby Kommune om indsamling af affald, eller om Dragør skal udbyde indsamlingsopgaven i et separat udbud på markedsvilkår i en 5-årig aftale. Mulighederne er:

  1 Udbud uden Tårnby Kommune – forventet stigning på renovationstaksterne på ca. 10% ift. nuværende

  2 Direkte tildeling af opgaven til ARC – besparelsespotentiale 4-8% af nuværende pris – låne i kommunekredit og hvile i sig selv – beregning fra ARC

  Der er således et økonomisk potentiale mellem at udbyde eller overdrage opgaven til ARC på mellem 14-18%.

  Følgende parametre vil have indflydelse på valg af udbudsstrategi:

  • Økonomien vil være påvirket af stordriftsfordele ved særydelser, finansiering hos Kommunekredit og ordningen skal hvile i sig selv
  • Optimering og sparring med leverandør fremmes ved et gensidigt kommunalt samarbejde
  • Økonomisk transparens ved ændring af ydelser i forbindelse med kontraktperioden
  • Annullering af kontrakt kan medføre en ekstraordinær økonomisk belastning af renovationsbudgettet i Dragør Kommune
  • Risiko for at vedtægtsændringer ikke bliver godkendt
  • Manglende erfaring hos ARC kan påvirke opstartsperioden

  For at opnå den forbedret økonomi og synergi ved overdragelse af ordningen til ARC i et fælles selskab må det forventes, at ordningerne kommunerne med tiden bliver mere ensrettet.

  Såfremt opgaven hjemtages kan det betyde at skraldebilerne skal indkøbes af Dragør Kommune, som kan påvirke låneramme. Omfanget vurderes at udgøre maksimalt 2 mio. kr. Bilerne vil blive overdraget til ARC"s nystiftede selskab ved opstart og vil derved blive tilbageført til Dragør Kommune.

  Uanset valg af udbudsstrategi vil Dragør Kommune investere i indsamlingsmateriel tilpasset de nye ordninger ved haveboliger. Investeringen forventes at udgøre ca. 1.3 mio. kr. til to-kammerbeholdere og dobbeltstativer til sække ved boliger med særlige adgangsforhold, som vil blive finansieret af opsparingen på renovationsbudgettet. Større beholdere og maxicontainere vil blive lejet af containerleverandør. 

  Såfremt Dragør Kommune beslutter at overdrage opgaven til ARC vil en samarbejdsaftale skulle besluttes på august mødet ad hensyn til bestilling af biler.

  Samtidig ønsker forvaltningen at forlænge kontrakten med den nuværende renovatør til 1. december 2018 ad hensyn til tidsplanen for ARC"s indkøb af skraldebiler.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbuddet af indsamling af affald har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, da ordningen er takstfinansieret.

  Det forventes at taksten vil kunne reduceres med ca. 4-8% i forhold til de nuværende takster, såfremt ARC overtager ydelsen, men at den stiger med op til 10%, såfremt indsamlingen udbydes til ekstern leverandør.

  Der er risiko for at kommunens låneramme vil blive påvirket med indkøb af skraldebiler, såfremt vedtægtsændringerne ikke er færdigbehandlet hos ARC"s interessentkommuner senest august 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-2024.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

 • 13
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 2
  Sagsid.: 17/819

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommune og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget har behandlet og godkendt ændringer i delaftale 2, men præsenteres hermed for bilag med evaluering fra Tårnby Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at bilag med evaluering fra Tårnby Kommune tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Taget til efterretning.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det er hensigtsmæssigt for Dragør Kommune at fastholde eller ændre på indholdet af delaftalerne.

  Afrapportering af ”resultater vedr. såvel mål som økonomi” er ikke fyldestgørende og nævner eksempelvis ingen kvalitative vurderinger af den udvikling, der er sket - og heller ikke nævner målopfyldelse.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 blev sagen vedr. ”Det forpligtende samarbejde – Delaftale 2” behandlet og godkendt. Der er tilføjet bilag til sagen efter behandling af sagen.  

  Tidligere sagsfremstilling:

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)

  Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-,fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)

  Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  Delaftalen består af to elementer:

  1. Kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5
  2. Pædagogisk Psykologisk rådgivning

  Administrationen vurderer, at der skal foretages ændringer af aftalen vedr. kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5.

  Dragør Kommunalbestyrelse indgik aftale med Tårnby Kommune i 2007

  i delaftale 2 om specialklassetilbuddet med 30 elever. Aftalen er løbende ændret til henholdsvis 25 og senest 7 elever i 2014.

  Administrationen foreslår, at de 7 pladser opsiges. Opsigelsen sker med baggrund i, at der næsten ingen elever er i tilbuddet længere, og heller ikke i fremtiden forventes det at benytte sig af tilbuddet i et omfang som tidligere. Tilbagegangen i brugen af pladserne skyldes primært iværksættelse af målrettede inklusionstiltag.

  Aktuelt betaler Dragør Kommune en fast pris på 1.741.681 kr. for 7 faste kommunale specialklassepladser. Aktuelt er der to 10.-klasse-elever, der går ud af skolen inden sommer, og en enkelt elev, der skal starte i 8. kl.

  Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at der fremadrettet købes pladser til specialundervisning efter behov fremfor at have 7 faste pladser til rådighed. Prisen pr. plads er pt. 250.000-300.000 kr.

  Hvis Dragør Kommune opsiger aftalen, så vil evt. elever, der tidligere ville være visiteret til Kastrupgårdskolen, ikke være garanteret en plads på skolen. Hvis ikke der er plads, så vil eleverne blive visiteret til andre skoler med ledige pladser indenfor netværk 6 i Region Hovedstaden. Det er Dragør Kommune som godkender og betaler for foranstaltningen, hvorimod det er Tårnby Kommune, som udvælger og visiterer til det konkrete tilbud.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgettet afsat 5.762.148 kr. til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 2 om specialundervisning samt PPR, herunder lønudgifter, overhead, etableringsudgifter, mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Bilag

 • 14
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 3
  Sagsid.: 17/807

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at delaftale 3 vedr. Natur og Miljø fortsætter uændret.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke sker indholdsmæssige ændringer af delaftale 3 vedr. Natur og Miljø.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det er hensigtsmæssigt for Dragør Kommune at fastholde eller ændre på indholdet af delaftalerne.

  Afrapportering af ”resultater vedr. såvel mål som økonomi” er ikke fyldestgørende og nævner eksempelvis ingen kvalitative vurderinger af den udvikling, der er sket - og heller ikke nævner målopfyldelse.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget 20. april 2017 blev det besluttet, at sagen vedr. ”Det forpligtende samarbejde – Delaftale 3” udsættes, således at den suppleres med bilag vedr. evaluering fra Tårnby Kommune. Bilag er vedlagt. 

  Tidligere sagsfremstilling:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalerne revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/ serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby Kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 3, og anbefaler derfor, at fortsætte det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 1.553.024 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Natur og Miljø, herunder lønudgifter og overhead.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 13. juni 2017

  Bilag

 • 15
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 4 og 5
  Sagsid.: 17/817

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 4 og 5 vedr. forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (det specialiserede børnehandicapområde).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 4 og 5 vedr. Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personager (det specialiserede børnehandicapområde).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det er hensigtsmæssigt for Dragør Kommune at fastholde eller ændre på indholdet af delaftalerne.

  Afrapportering af ”resultater vedr. såvel mål som økonomi” er ikke fyldestgørende og nævner eksempelvis ingen kvalitative vurderinger af den udvikling, der er sket - og heller ikke nævner målopfyldelse.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget 20. april 2017 blev det besluttet, at sagen vedr. ”Det forpligtende samarbejde – Delaftale 4 og 5” udsættes, således at den suppleres med bilag vedr. evaluering fra Tårnby Kommune. Bilag er vedlagt. 

  Tidligere sagsfremstilling:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgave-varetagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalerne revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/ serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby Kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 4 og 5 (det specialiserede børnehandicapområde), og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 5.471.578 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser på det specialiserede børnehandicapområde, herunder lønudgifter, overhead og inventar.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Bilag

 • 16
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 6
  Sagsid.: 17/822

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 6 vedr. Beskæftigelse og integration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 6 vedr. Beskæftigelse og integration.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det er hensigtsmæssigt for Dragør Kommune at fastholde eller ændre på indholdet af delaftalerne.

  Afrapportering af ”resultater vedr. såvel mål som økonomi” er ikke fyldestgørende og nævner eksempelvis ingen kvalitative vurderinger af den udvikling, der er sket - og heller ikke nævner målopfyldelse.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget 20. april 2017 blev det besluttet, at sagen vedr. ”Det forpligtende samarbejde – Delaftale 6” udsættes, således at den suppleres med bilag vedr. evaluering fra Tårnby Kommune. Bilag er vedlagt. 

  Tidligere sagsfremstilling:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalerne revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby Kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 6, og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 11.202.857 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om beskæftigelse og integration, herunder lønudgifter, overhead og aktiveringsprojekter.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 13. juni 2017.

  Bilag

 • 17
  Det forpligtende samarbejde - delaftaler med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 17/666

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det sociale voksenområde).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5.  

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det er hensigtsmæssigt for Dragør Kommune at fastholde eller ændre på indholdet af delaftalerne.

  Afrapportering af ”resultater vedr. såvel mål som økonomi” er ikke fyldestgørende og nævner eksempelvis ingen kvalitative vurderinger af den udvikling, der er sket - og heller ikke nævner målopfyldelse.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social og Sundhedsudvalget 4. maj 2017 blev det besluttet, at sagen vedr. ”Det forpligtende samarbejde – delaftaler med Tårnby Kommune” udskydes til næstkommende møde med henblik på, at bilag rettes. Bilag er hermed rettet og vedlagt.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over delaftaler

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det specialiserede voksenområde), og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Delaftale 1a: Der er afsat 3.612.339 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om hjælpemidler, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter.

  Delaftale 1b: Der er afsat 1.417.348 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om genoptræning og vedligeholdelsestræning, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter.

  Delaftale 4 og 5: Der er afsat 5.471.578 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om det specialiserede voksenområde, herunder lønudgifter, overhead, bofællesskabet Wiedergården og inventar.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Bilag

 • 18
  Godkendelse af Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
  Sagsid.: 17/1370

  RESUMÉ:

  Beredskabsplanen for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge er blevet revideret. Udvalget præsenteres hermed for den opdaterede udgave af beredskabsplanen med henblik på godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Siden 1. oktober 2013 har det været et lovkrav, at alle kommuner udarbejder et skriftligt dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge jf. servicelovens § 19, stk. 5.

  Beredskabsplanen skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

  Beredskabsplanen skal revideres løbende efter behov dog med maksimalt fire års mellemrum.

  Dragør Kommunes beredskabsplan blev sidst udarbejdet i 2013, og derfor har administrationen i samarbejde med Socialstyrelsen revideret beredskabsplanen og præsenterer hermed en opdateret udgave.  

  Beredskabsplan

  Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsen og tager udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledningsmateriale ”Kommunalt beredskab – Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge”.

  Beredskabsplanen skal formidle viden om forebyggelse, tegn og reaktioner og beskrive handleveje, så man som medarbejder, leder eller andre der er i kontakt med børn og unge under 18 år ved, hvordan man skal handle, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

  Samarbejdet med Socialstyrelsen

  Administrationen kan også oplyse, at der i forlængelse af vores samarbejde med Socialstyrelsen omkring revideringen af beredskabsplanen, er der også indgået et samarbejde om at sætte fokus på området vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

  Forløbet med Socialstyrelsen har involveret:

  • Sparring, gennemlæsning og tilbagemelding på beredskabsplan
  • Udsendelse af spørgeskemaundersøgelse til almenområdet samt myndighedsområdet
  • Observation af gruppemøde på myndighedsområdet samt 2 ressourceteammøder
  • 3 afholdte fokusgruppeinterviews med myndighedsområdet, fagpersoner på tværs af almenområdet samt ledere på tværs af almenområdet.
  • Disse forløb (forundersøgelse af kommunens børne- og ungeområde) danner grundlag for, at der efter sommerferien afholdes udviklingsforløb for kommunens medarbejdere og ledere, som har kontakt med børn og unge under 18 år.

  Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 19, stk. 5.

  Beredskabsplanen revideres hver 4. år, således at administrationen præsenterer en revideret version senest juni 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samarbejdet med Socialstyrelsen har været gratis, men medarbejdernes tid skal lægges ind i forhold til fokusgruppeinterview samt udviklingsforløb, der afholdes efter sommerferien og forventes at være én undervisningsdag.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 19
  0-6 års politik - høring
  Sagsid.: 16/2057

  RESUMÉ:

  Den 27. marts 2017 blev 0-6 års politikken sendt i høring. Administrationen har modtaget fire høringssvar til politikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringssvar

  2.

  at

  udvalget vedtager 0-6 års politikken

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1. høringssvar drøftet.

  2 ændringsforslag fra Liste T:

  a. At det fremgår af politikken, at institutionerne opfordrer og støtter forældre i at deltage aktivt i institutionens liv og bakker op om sociale arrangementer, så alle forældre og børn oplever at føle sig velkomne, set, hørt og en del af fællesskabet, idet det fremmer trivslen for børnene.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 A

  Faldet.

  b. At det tilføjes, at overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave er et fokusområde.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 A

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU den 7. juni 2017:

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ad. 1. høringssvar drøftet.

  4 ændringsforslag fra Liste T:

  a. At det fremgår af politikken, at institutionerne opfordrer og støtter forældre i at deltage aktivt i institutionens liv og bakker op om sociale arrangementer, så alle forældre og børn oplever at føle sig velkomne, set, hørt og en del af fællesskabet, idet det fremmer trivslen for børnene.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  b. At det tilføjes, at overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave er et fokusområde.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  c. At der lægges vægt på både lege- og læringsmiljøer i politikken.

  Godkendt.

  d. At udvalget får en D-skema med konsekvenserne af en normering på 3 voksne til 10 børn i vuggestuerne, og 3 voksne til 20 børn i børnehaverne.

  Godkendt.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I august 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der skal udarbejdes en politik for 0-6 års området.

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til en politik. Oplægget tager udgangspunkt i en inddragende proces med forældrebestyrelser, institutionsledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt repræsentanter fra BUPL. Alle parter er kommet med input til temaer og værdier i politikken. 

  Den 27. marts 2017 blev 0-6 års politikken sendt i høring med svarfrist den 1. maj 2017.

  Administrationen har modtaget fire høringssvar fra:

  • Ledelsen, personalet og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave
  • Ledelsen i Børnehaven Sølyst
  • Forældrebestyrelsen i Børnehaven Sølyst
  • BUPL

  Ledelserne, personalet og forældrebestyrelserne i Dragør Menighedsbørnehave samt Børnehaven Sølyst udtrykker en generel tilfredshed med 0-6 års politikken, og mener, at den inddragende proces har været et godt grundlag for politikken.

  Repræsentanterne fra Dragør Menighedsbørnehave og Børnehaven Sølyst anser det som positivt, at politikken sætter en retning for 0-6 års området. De foreslår, at der i politikken tilføjes en beskrivelse af, hvordan der bliver arbejdet med overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave, på lige fod med beskrivelsen af overgangen fra børnehave til SFO/skole.

  Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at 0-6 års området har fokus på overgangen fra 0-3 år til 3-6 år. Der bliver udarbejdet en drejebog for overgangen, tilsvarende drejebogen for overgangen fra børnehave til SFO/skole. 

  Forældrebestyrelsen i Børnehaven Sølyst mener, det er positivt, at Dragør Kommune lægger vægt på høj faglighed hos det pædagogiske personale, men ønsker en nærmere beskrivelse af, hvordan dette sker i praksis, ligesom de ønsker, at praksis omkring ”Den røde tråd” uddybes.  

  BUPL anser også den inddragende proces som et godt fundament for 0-6 års politikken, og er overordnet set enige i ordlyden i politikken, herunder de temaer og de værdier, som politikken bygger på.

  BUPL opfordrer til, at der i politikken anlægges et højere ambitionsniveau for børns udvikling og dannelse, og at børneperspektivet styrkes. Desuden mener BUPL, at legens egenværdi bør have en mere fremtrædende plads og foreslår, at bruge betegnelsen ”lege- og læringsmiljø”, frem for ”læringsmiljø”. Endvidere anbefaler BUPL, at det i højere grad fremgår, at Dragør Kommune understøtter et stærkt fagligt refleksionsmiljø i institutionerne, og at det afsluttende afsnit om opfølgning og evaluering suppleres med mere uddybende begrundelser. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  0-6 års politikken har været i høring hos alle høringsberettigede parter.   

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

  Bilag

 • 20
  Fremtidssikring af de kommunale tandplejeopgaver
  Sagsid.: 17/460

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen vedtog i budgetforliget i oktober 2016, en undersøgelse af tandplejens resurseudnyttelse og fremtidige opgavevaretagelse til brug for budgetprocessen i 2017. Udvalget har på møde den 9. marts 2017 besluttet, at administrationen skal fortsætte med at analysere de tre opstillede scenarier for fremtidssikring, hvorfor de detaljerede analyser hermed præsenteres med henblik på beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler en løsning for de kommunale tandplejeopgaver, som herefter indgår i budgetprocessen for budget 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ændringsforslag fra Liste T

  Liste T foreslår, at forvaltningen mere grundigt undersøger muligheden for at samarbejde mere aktivt med de lokale tandlæge- og tandplejeklinikker. Den nuværende sagsbehandling undersøger reelt ikke denne mulighed.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet

  Forslag fra A

  At Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Ændringsforlag fra I:

  I foreslår model C, dog således at opgaven udliciteres til privat leverandør.

  For stemte:

  4 (I+T)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. marts præsenteret for tre scenarier til fremtidssikring af de kommunale tandplejeopgaver:

  a) Lokal løsning: Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik.

  b) Lokal løsning med privat leverandør: Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til privat leverandør.

  c) Opgaven varetages af andre: Børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen udliciteres til privat leverandør eller anden kommunal virksomhed.

  På mødet vedtog udvalget, at administrationen skulle fortsætte med at analysere alle tre scenarier. Resultaterne af analyserne med eventuelle forventede omkostninger (i 2017-priser) fremlægges hermed med henblik på beslutning af en fremtidssikret løsning for de kommunale tandplejeopgaver. I scenarie a og b er der ikke grundlag for at hjemtage omsorgstandplejen (målrettet ældre borgere) grundet omfang og specialisering af denne opgave, hvorfor denne forventes fortsat at skulle leveres af privat udbyder.

  a) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik i Dragør.

  De samlede anlægsomkostninger forventes at være 4,4 mio. kr. for samling af den kommunale tandpleje i en klinik. Anlægsomkostningerne består af nedbrydning- og genopbrydningsarbejde, etablering af to tandlægestole samt øvrigt udstyr.

  De daglige driftsudgifter forventes ikke at blive ændret som følge af sammenlægning af den kommunale tandpleje. Dog vil udgifter til fremtidig opdatering af især klinikudstyr være lavere end i dag, eks. ved indførelse af digital røntgen.

  Sammenlægningen af tandplejen i en klinik vil betyde, at skolebørnene skal transportere sig til den centrale klinik. Tandplejen har ikke oplevet, at der var problemer med dette fra nedlæggelse af den utidssvarende klinik på Dragør Skole Syd til St. Magleby Skoles klinik. Enkelte familier og børn kan have problemer med transport mv., dette vil blive vurderet ud fra en individuel og konkret sagsbehandling.

  b) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til anden leverandør.

  De samlede anlægsomkostninger forventes at være 4,4 mio. kr. for samling af tandplejen i en klinik, da anlægsprojektet ikke er påvirket af, om tandreguleringen foretages af anden leverandør.

  Årlige driftsudgifter til Tandreguleringen i Hvidovre vil være 1,4 mio. kr. om året for at varetage tandregulering for Dragør Kommunes børn- og unge. Tandreguleringen er en fælleskommunal tandreguleringsklinik, som Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk er gået sammen om at etablere. Alternativ til at anvende denne klinik, kan der evt. indgås aftale med en eller flere lokal privatpraktiserede tandlæge til en fastlagt takst pr. barn. Administrationen har ikke været i kontakt med de lokale privatpraktiserende tandlæger herom.

  Den kommunale tandpleje har i 2017 0,7 mio. kr. i udgifter til løn og tandlægekonsulent i forbindelse med tandreguleringsopgaverne, hvorfor en aftale med Tandreguleringen i Hvidovre vil medføre en årlig merudgift på 0,7 mio. kr. Det må forventes, at denne specialiserede virksomhed med det aktuelle udstyr indenfor tandreguleringsområdet vil kunne give en bedre service indenfor tandregulering end den kommunale klinik, som er mindre specialiseret.

  Sammenlægningen af tandplejen i en klinik vil betyde, at skolebørnene skal transportere sig til den centrale klinik. Tandplejen har ikke oplevet, at der var problemer med dette fra nedlæggelse af den utidssvarende klinik på Dragør Skole Syd til St. Magleby skoles klinik i 2016.

  25 % af børnene skal have tandregulering og vil skulle transporteres og følges af forældre til Tandreguleringen i Hvidovre, hvor behandlingen foregår indenfor normal dagarbejdstid. Enkelte familier og børn kan have problemer med transport mv., dette vil blive vurderet ud fra en individuel og konkret sagsbehandling.

  c) Børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen udliciteres til privat leverandør eller anden kommunal virksomhed.

  Administrationen har undersøgt andre kommuner, som har (eller har overvejet) udlicitering til privat leverandør. Generelt har kommunernes erfaringer været, at der har været et stort juridisk og administrativt arbejde forbundet med udliciteringen.

  Det har ikke været muligt at anskaffe en indikator for et forventeligt prisniveau efter udbud af Dragør Kommunes tandplejeopgaver til en privat leverandør; de føromtalte kommuner er alle store jyske kommuner, hvorfor deres pris efter udbud ikke er direkte sammenlignelig med en pris, som en privat leverandør vil give Dragør Kommune, grundet stordriftsfordele og regionale prisforskelle. Dragør Kommune vil altid have en myndighedsforpligtelse i forhold til tandplejeopgaver, hvorfor kommunen fortsat skal have ansat en tandlægefaglig konsulent hertil.

  Tårnby Kommune har givet udtryk for, at de har den fysiske kapacitet til at rumme Dragør Kommunes børn og unge på deres tandplejeklinik. Tårnby Kommune kunne ikke angive en gennemsnitspris pr. barn. Såfremt udvalget ønsker at fortsætte med en fremtidssikret løsning, som indbefatter samarbejde med Tårnby Kommune, skal der foruden afklaring af de økonomiske vilkår også ske en formel beslutning på politisk niveau, om Tårnby ønskerat påtage sig opgaven og hvilket serviceniveau der kan leveres. For betydningen for børn og forældre henvises til bemærkninger under scenarie a og b.

  Såfremt udvalget vælger ikke at ændre på den nuværende kommunale tandpleje, skal der foretages en anlægsinvestering på anslået 1,3 mio. kr. til to stole, udstyr og digital røntgen.

  LOVE/REGLER:

  Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. 2006.

  Dragør Kommunes Budgetaftale 2017-2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi

  a) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik i Dragør.

  • Anlægsomkostninger 4,4 mio. kr.
  • Driftsudgifter ingen ændring

  b) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til anden leverandør.

  • Anlægsomkostninger 4,4 mio. kr.
  • Driftsudgifter merforbrug på 0,7 mio. kr. årligt

  c) Børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen udliciteres til privat leverandør eller anden kommunal virksomhed.

  • Anlægsomkostninger 0 kr.
  • Driftsudgifter beror på en konkret kontrakt

  Personaleforhold

  Der vil være konsekvenser for personalet ved udlægning af opgaverne til andre, afhængigt af den valgte løsning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

 • 21
  Tilbud på administration af pleje- og ældreboliger
  Sagsid.: 16/3099

  RESUMÉ:

  Opgaven med administration af pleje- og ældreboliger har været i udbud og der skal vælges en tilbudsgiver blandt de indkomne tilbud således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. januar 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  der indgås kontrakt med tilbudsgiver 1 om administration af 117 pleje- og ældreboliger i Dragør Kommune.

  2.

  at

  der indgås kontrakt med tilbudsgiver 1 om administration af servicearealerne tilknyttet boligerne.

   

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 udbudsmateriale for administration af pleje- og ældreboliger og opgaven har herefter været i udbud. Tilbudsfristen udløb den 5. maj 2017 og der skal vælges en tilbudsgiver således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. januar 2018. Der er modtaget to tilbud.

  Kontrakten skal tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. De opnåede point for pris ganges med 60 % og det opnåede antal point for kvalitet ganges med 40 %.

  Administrationen har udarbejdet et evalueringsskema (lukket bilag 1), hvor der i vurderingen af tilbuddenes pris er anvendt en lineær pointmodel til at omregne priser til point ud fra et fastsat prisspænd på 50 %. Laveste samlede tilbudssum tildeles 8 point. En samlet tilbudssum, der svarer til laveste samlede tilbudssum + 50 % tildeles 0 point.

  For kriteriet kvalitet har en arbejdsgruppe bestående af indkøbskonsulenten, centerleder for Omsorgscentret Enggården, projektmedarbejder i Plan & Byg og chefjuristen vurderet tilbuddene og tildelt dem point efter en pointskala fra 0-8, hvor 8 point svarer til bedst mulige opfyldelse af kriteriet.

  Tilbudsgiverne har i forbindelse med udbuddet afgivet tilbud på administrationen af servicearealerne tilknyttet boligerne som en option for kommunen.

  Det fremgår af evalueringsskemaet, at tilbudsgiver 1 har opnået den højeste samlede pointscore og har dermed afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud – både med og uden option på servicearealer.

  Administrationen skal derfor anbefale, at der indgås kontrakt med tilbudsgiver 1 både for så vidt angår administration af pleje- og ældreboliger, men også for de tilknyttede servicearealer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationsbidraget indgår i lejefastsættelsen og påvirker som udgangspunkt kun kommunen i form af udbetaling af boligstøtte.

  Udgiften til administration af servicearealerne tilknyttet boligerne er en ren kommunal udgift.

  Se yderligere om økonomi i lukket bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 22
  Tilbud på almindelig skolekørsel og SFO-kørsel
  Sagsid.: 16/2810

  RESUMÉ:

  Opgaven med almindelig skolekørsel og SFO-kørsel har været i EU-udbud og der skal vælges en tilbudsgiver, således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. august 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til, efter fremlæggelse af korrekt dokumentation, at indgå kontrakt med tilbudsgiver 1.

  3.

  at

  mindreudgiften i 2017 medtages ved en kommende budgetop-følgning, og at mindreudgiften i 2018 og fremefter indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ad. 1+2+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 udbudsmateriale for almindelig skolekørsel og SFO-kørsel og opgaven har herefter været i EU-udbud. Tilbudsfristen udløb den 5. maj 2017, og der er modtaget ét tilbud.

  Tilbudsgiver har udfyldt det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som er et foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal fremsende fuld dokumentation.

  I udbudsmaterialet var tildelingskriteriet angivet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet ”pris”.

  Det betyder, at den tilbudsgiver som byder den laveste pris får tildelt opgaven.

  Udbudsloven angiver, at ordregiver før beslutning om tildeling af kontrakt skal bede om dokumentation for ESPD-oplysningerne fra den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at tildele kontrakten til.

  Det indkomne tilbud fremgår af lukket bilag 1. Administrationen skal på den baggrund anbefale, at tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet i form af serviceattest, gyldig køretilladelse og seneste offentliggjorte årsregnskab.

  Efter fremlæggelse af korrekt dokumentation og efter udløbet af standstill-peroden vil administrationen indgå kontrakt med tilbudsgiver 1. Bemyndigelsen gives som en beslutning i denne sag.

  Med hensyn til udbudsresultatet set i forhold til det afsatte budget foreslås det, at administrationen medtager mindreudgiften i kommende budgetopfølgning for 2017 og at mindreudgiften indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se lukket bilag 1.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 23
  Tilbud på kørsel til og fra daghjem
  Sagsid.: 16/2810

  RESUMÉ:

  Opgaven med befordring af daghjemsgæster har været i EU-udbud og der skal vælges en tilbudsgiver blandt de indkomne tilbud, således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. august 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til, efter fremlæggelse af korrekt dokumentation, at indgå kontrakt med tilbudsgiver 1.

  3.

  at

  merudgiften i 2017 medtages ved en kommende budgetop-følgning, og at merudgiften i 2018 og fremefter indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det ikke fornuftigt at indgå i en 4-årig aftale med leverandøren, når kommunen kan løse opgaven mere fleksibelt og bedre til mindre eller samme omkostning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 udbudsmateriale for befordring af daghjemsgæster og opgaven har herefter været i EU-udbud. Tilbudsfristen udløb den 5. maj 2017, og der er modtaget to tilbud.

  Begge tilbudsgivere har udfyldt det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som er et foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal fremsende fuld dokumentation.

  I udbudsmaterialet var tildelingskriteriet angivet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet ”pris”.

  Det betyder, at den tilbudsgiver som byder den laveste pris får tildelt opgaven.

  Det fremgår af det lukkede bilag, at tilbudsgiver 1 har budt den laveste pris.

  Udbudsloven angiver, at ordregiver før beslutning om tildeling af kontrakt skal bede om dokumentation for ESPD-oplysningerne fra den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at tildele kontrakten til.

  Administrationen skal på den baggrund anbefale, at tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet i form af serviceattest, gyldig køretilladelse og seneste offentliggjorte årsregnskab.

  Efter fremlæggelse af korrekt dokumentation og efter udløbet af standstill-peroden vil administrationen indgå kontrakt med tilbudsgiver 1. Bemyndigelsen gives som en beslutning i denne sag.

  Med hensyn til udbudsresultatet set i forhold til det afsatte budget foreslås det, at administrationen medtager merudgiften i kommende budgetopfølgning for 2017 og at merudgiften indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se lukket bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 24
  Stillingtagen til udbudsbetingelser - kommunens daglige bankforretninger (lukket)
  Sagsid.: 17/1702
 • 25
  Besparelse på ejendomsdrift 2018 og frem
  Sagsid.: 17/1737

  RESUMÉ:

  I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at der skulle gennemføres en ejendomsanalyse og at der skulle opnås en årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2018. Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre analysen men har anmodet om en business-case som grundlag for at belyse muligheden for at gennemføre besparelsen.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at besparelsen på ejedomsdrift 1.044.788 kr. på sektor 9 tages ud af budget 2018 og frem.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ændringsforslag fra C:

  At sagen udsættes.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en ejendomsanalyse af de kommunale ejendomme mhp at afdække mulighederne for en optimering af kommunens ejendomsudgifter. Samtidigt blev det besluttet at der skulle indarbejdes en besparelse i driftsbudgettet på 1 mio. kr. årligt fra 2018. Efter prisfremskrivning er beløbet steget til 1.044.788 kr.

  På kommunalbestyrelsesmødet den 25.2.2016 blev det besluttet, at der ikke skulle udarbejdes en analyse af den kommunale ejendomsportefølje pt men at forvaltningen fremlægger en business-case til effektivisering af ejendomsdriften.

  Det er forvaltningens vurdering af det ikke er muligt at pege på tiltag inden for ejendomsdrift, som kan give en besparelse på driften på 1 mio. kr. årligt uden at ændre brugen af de enkelte kommunale bygninger og dermed fx ændret daginstitutionsstruktur mv.

  Ejendomsdrift omfatter:

  -         Drift og vedligehold

  -         Modernisering (genopretningspuljer)

  -         Rengøring

  -         Indkøb af el, vand og gas

  -         Forsikringer og ejendomsskatter

  -         Pedeller og gårdmænd

  Drift, vedligehold og modernisering er udbudt og prisniveauet er stort set uændret. Rengøringen er beskåret fra budget 2017 og frem med 650.000 kr. årligt. Indkøb af el og gas sker efter udbud og driftsbudgetterne tilpasses løbende til ændret markedspriser.  Der gennemføres ESCO-projekter (energirenoveringer) som pr har betydet en reduktion på årligt ca. 2.5 mio. kr. Besparelsen indarbejdes årligt i driftsbudgetterne for de enkelte ejendomme. Forsikringer udbydes løbende og besparelser er indregnet i det eksisterende driftsbudget for forsikringer.

  Det kan oplyses, at det årlige driftsbudget til drift og vedligehold er på ca. 4 mio. kr. og genopretningspuljerne er ca. 3 mio. kr.   Det er forvaltningens vurdering, at budgetterne svarer til nedslidningen set over en 10 årig periode.

  Der er ansat 3 pedeller på skolerne og 3 gårdmænd på Vej- og gartnerafdelingen, som tager hånd om de resterende institutioner og klubber. Der arbejdes med effektivisering i form af at der lægges flere og flere håndværksmæssige opgaver over på pedellerne og gårdmændene så driftsbudgetterne udnyttes bedre. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at overflytte pedellerne fra skolerne til Vej- og Gartnerafdelingen, da deres arbejdsopgaver er stedbundne og specifikke ift de enkelte skoler og deres drift. Fx tekniske anlæg mv.

  Gartneropgaven på Enggården er ligeledes overflyttet fra Enggården til Vej og gartner

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

 • 26
  Sammenlægning af Biblioteksråd og Lokalarkivråd
  Sagsid.: 17/1407

  RESUMÉ:

  Forslag om sammenlægning af Biblioteksråd og Lokalarkivråd.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T kan ikke se, hvordan de vidt forskellige interesseområder i lokalarkivet og på biblioteket kan forenes i et samlet råd. Vi frygter, at det vil skade den store og værdifulde frivillighed omkring lokalarkivet.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T kan ikke se, hvordan de vidt forskellige interesseområder i lokalarkivet og på biblioteket kan forenes i et samlet råd. Vi frygter, at det vil skade den store og værdifulde frivillighed omkring lokalarkivet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Bibliotekerne og Dragør Lokalarkiv foreslår at sammenlægge deres to respektive råd, Biblioteksrådet og Lokalarkivrådet.

  Med en sammenlægning af de to råd ønsker man at styrke organisationens fælles identitet, styrke repræsentationen af relevante partnere i rådet, samt at samle og kvalificere brugen af både ansattes og frivillige ressourcer.

  Der foreslås en sammensætning med i alt 11 medlemmer, fem udpeget af Dragør bibliotekerne, fem udpeget af Dragør Lokalarkiv og ét udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Der lægges op til afholdelse af fire faste årlige møder; et samlet møde for hele rådet, et åbent dialogmøde og to separate møder for hhv. lokalarkivets repræsentanter og bibliotekernes repræsentanter.

  Det foreslås at det nye råd træder i funktion fra 1. januar 2018.

  Forslag til nye samlede vedtægter har været drøftet med henholdsvis Lokalarkivrådet og Biblioteksrådet og er kvalificeret på baggrund af kommentarer herfra.

  De nye vedtægter er vedlagt som bilag.

  Nuværende forretningsordning/vedtægter for de to råd er ligeledes vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

  Bilag

 • 27
  Alkoholbevilling - Cykelfaergen.com
  Sagsid.: 17/1345

  RESUMÉ:

  Stoltz ApS søger om alkoholbevilling til Cykelfaergen.com, M/S Elephanten, Dragør Havn, Færgevej, 2791 Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning fra Stoltz ApS om alkoholbevilling til Cykelfaergen.com, M/S Elephanten, Dragør Havn, Færgevej, 2791 Dragør imødekommes,

  2. at bevillingen gives for perioden 1. juni til 31. august 2017,

  3. at Rikke Vallentin Stoltz godkendes som bestyrer.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Stoltz ApS søger om alkoholbevilling til Cykelfaergen.com, M/S Elephanten, Dragør Havn, Færgevej, 2791 Dragør.

  Der søges om alkoholbevilling til drift af cafe ombord på færgen i rutefart mellem Dragør og Limhamn i Sverige. Der skal holdes åbent dagligt mellem kl. 9.00 og 17.30, i perioden 1. juni til den 31. august 2017.

  Ansøgers finansielle forhold fremgår af lukket bilag.

  Da restaurationslovens øvrige betingelser ses opfyldt, skal politiet ikke udtale sig imod en bevillingsperiode på det ansøgte, fra 1. juni til 31. august 2017.

  På baggrund af ovenstående indstilles det, at ansøgning fra Stoltz ApS imødekommes under forudsætning af, at Søfartsstyrelsen godkender lokalernes anvendelse til restauration, og at der sker anmeldelse til Hovedstadens Beredskab og Fødevarestyrelsen med henblik på godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Restaurationsloven § 10a, stk. 4 og § 12.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 28
  Mulighed for at abonnere på nyheder, dagsordener og referater på kommunens hjemmeside
  Sagsid.: 17/1700

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der på kommunens hjemmeside skal oprettes mulighed for at abonnere på nyheder, dagsordener og referater.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes, om der på kommunens hjemmeside skal oprettes mulighed for at abonnere på nyheder, dagsordener og referater.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Forslag fra T

  At der skal oprettes mulighed for at abonnere på nyheder, dagsordner og referater.

  For stemte:

   2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget behandlede den 23. marts 2017 forslag fra liste T om muligheden for at abonnere på målrettede nyhedsmails fra kommunens hjemmeside. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en sag med økonomi.

  Administrationen har haft en dialog med leverandøren af hjemmesiden. På den baggrund vurderes det, at der kan oprettes en funktionalitet, hvor man kan vælge at abonnere på:

  1. Alle kommunens nyheder.

  2. Dagsordener og referater fra politiske udvalg (ved afkrydsning af ønskede udvalg).

  Det vurderes ikke, at kommunens nyhedsproduktion har en tilstrækkelig stor volumen til, at det er relevant at investere i en funktionalitet, hvor man kan vælge at modtage nyheder, der er yderligere opdelt på emner/områder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Prisen for at oprette funktionaliteten estimeres til ca. 33-40.000 kr.

  Der er ikke budgetteret med denne udgift, som dog håndteres inden for Stabens budget.

  En funktionalitet, som muliggør en yderligere opdeling af nyhederne i emner vil give en ekstraudgift på ca. 4-7.000 kr. Det anbefales dog ikke, da mængden af nyheder, som kommunen producerer, er for lille til, at en underopdeling giver mening.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni. 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

 • 29
  Udlejning af 8-10 P-pladser på Dragør Havn
  Sagsid.: 17/1604

  RESUMÉ:

  Der skal tages principilet stilling til, om Dragør Kommune er indstillet på at udleje 8-10 P-pladser på Dragør Havn til servicering af autocampere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det afslås at udleje P-pladser på havnen, med begrundelse om, at en udlejning af P-pladser til ét formål vil modvirke en fleksibel udnyttelse af parkeringsfaciliteterne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med behandlingen i By,- Erhvervs,- og Planudvalget den 2. maj 2017 af ”valg af projekt for vækstmiljø Ny Skurby på Dragør Havn” blev det bl.a. besluttet at lejemålet Færgevej 15 skulle opsiges.

  Lejemålet er hele tiden forudsat at skulle nedrives som led i realiseringen af helhedsplanen for havnen under lokalplan 70.

  Lejeaftalen indeholder et opsigelsesvarsel på 6 måneder – enten til den 1. juni eller til den 1. januar.

  På den baggrund er der nu formelt foretaget ophævelse af lejemålet.

  I forbindelse med korrespondance med lejer af Færgevej 15, Dragør Hotel- og Ferieudlejning om opsigelsen, har lejer fremsat ønske om at få afklaret, om Dragør Kommune kunne være indstillet på, at udleje 8-10 P-pladser på havnen med henblik på servicering af autocampere.

  Lejer ønsker optimalt det eksisterende lejemål bevaret, men kunne efter omstændighederne også være interesseret i en anden placering på havnen – men fortsat med leje af et fast antal P-pladser.

  Lejer beskriver projektet således:

  Jeg har lavet følgende overvejelser for at bidrage til et købekraftigt turisme mv på havneområdet.

  Ønsket om dette beskedne tilltag vil ikke fremadrettet forhindre fremtidige projekter for arealet.

  Først og fremmest ønsker jeg, hvis det er muligt, at bevare mit lejemål på Færgevej 15.

  Herudover vil jeg gerne varetage service for 8-10 autocampere ( ikke campingvogne og dermed antydning af campingplads ).

  Planlægger derfor en standplads med tidsbegrænsning på maximalt 2 døgn i lighed med internationale og nationale standpladser

  I tæt forbindelse med by og havn.

  Dette vil naturligvis betyde at jeg ud over ønsket om forlænget lejemål af det nuværende, ønsker at leje yderligere parkeringsplads til

  Ovenstående i forlængelse af nuværende lejemål.

  Jeg har forberedt dette i form af strømforsyning, vand og tømning af toilet (kasette) mv allerede på nuværende tidspunkt pga.

  tidligere tilkendegivelser om dette ønske uden at det har været en formel henvendelse.

  Projektet støttes af Dragør Havns erhvervsforening.”

  Administrationen skal bemærke, at en udlejning af et fast antal P-pladser til én virksomhed efter administrationens opfattelse vil påvirke en fleksibel og optimal udnyttelse af parkeringsfaciliteterne i Dragør negativt.

  I forbindelse med forhandlingerne om udlejning af det østlige byggefelt (udflytning af 2 lejemål) blev et ønske om reservation af et fast antal pladser til én lejer ikke imødekommet af administrationen ud fra en vurdering af, at de etablerede parkeringsfaciliteter på havnen bør stå til rådighed for alle besøgende.

  Såfremt kommunen måtte være indstillet på at indgå yderligere drøftelse om udlejning af P-pladser på havnene vil det videre forløb bl.a. indebære en fastlæggelse af markedslejen for P-pladser til dette formål, idet kommunen ikke må agere konkurrenceforvridende i forhold til private udbydere af lignende services så som f.eks. campingpladsen.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som – af relevans for denne sag – bl.a., slår fast at en kommune ikke må agere konkurrenceforvridende.

  Det vil derfor – såfremt det besluttes at gå videre med sagen - være nødvendigt at få fastlagt den korrekte leje mellem kommunen og lejer, således at kommunen ikke indirekte medvirker til (ved en for lav leje) at optimere indtjeningsgrundlaget for lejer i forhold til andre udbydere af lignende ydelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Bilag

 • 30
  Orientering om status på strukturel tilpasning vedrørende I/S Amager Ressourcecenter
  Sagsid.: 17/1740

  RESUMÉ:

  I forlængelse af aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning har ejerkommunerne ved inddragelse af de berørte selskaber gennemført et analysearbejde om strukturel tilpasning. Analysen viser, at der kan opnås de største gevinster i forhold til ARCs økonomi ved en fusion mellem ARC og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR). På den baggrund er der rettet henvendelse til de øvrige ejere af CTR. Der gives en status for dialogen.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at orientering om status på strukturel tilpasning vedrørende I/S Amager Ressourcecenter tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at ARC og PWC hurtigst muligt præsenterer det lukkede notat for kommunalbestyrelsen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Udgangspunktet for genopretningen var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet. Kommunalbestyrelsen har senest på temamødet den 9. februar 2016 fået en orientering om arbejdet med strukturtilpasning. Senest blev det bl.a. meddelt, at der forventedes en politisk behandling af sagen i de berørte kommuner inden sommerferien 2017.

  I forlængelse af aftalen fra 2016 er de berørte selskaber inddraget i en gennemført analyse, som har taget udgangspunkt i de skitserede modeller i aftalen:

  1)   Fusion mellem ARC og Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR)

  2)   Servicefællesskab mellem ARC og HOFOR,

  3)   Fusion mellem ARC, HOFOR og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

  4)   Servicefællesskab mellem ARC, HOFOR og CTR eller

  5)   Fusion mellem ARC og CTR.

  Analysen viser, at en sammenlægning af ARC og CTR (model 5) i kraft af et højere grundlag for ekstern omsætning giver en bedre samlet økonomi end de alternative modeller (bilag 2). Den øgede omsætning muliggør afbrænding af større mængder af biomasse eller affald, der ikke er produceret i ejerkommunerne, og gør ARCs økonomi mere robust over for fald i mængderne fra eget opland. Desuden rummer modellen perspektiver i forhold til en videre strukturel udvikling vedrørende energiproduktion, varmedistribution og affald.

  På baggrund af analysen har borgmestrene i ARC-kommunerne den 10. marts 2017 fremsendt en fælles henvendelse til henholdsvis Gentofte og Gladsaxe Kommuner (bilag 3 og 4). Status er, at de to kommuner har udsat sagerne, der i Gentofte Kommune var på dagsordenen i Kommunalbestyrelsen den 27. marts og i Gladsaxe Kommune i Økonomiudvalget den 4. april. ARC-kommunerne afventer indtil videre en tilbagemelding fra de to kommuner.

  Sammenlignet med grundlaget for aftalen fra sommeren 2016 er det beregnet, at en strukturel tilpasning kan forventes at give en forbedring af ARC’s økonomi. Også uden en strukturel tilpasning retter aftalen op på selskabets økonomi. Fremlæggelse af nærmere konsekvenser ved forskellige modeller for samarbejde eller fusion afventer indtil videre dialog med de berørte parter.

  Der vil ske en opdatering af konsekvenserne for business casen i forbindelse med ARC’s plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Ejerkommunerne skal. jf. aftalen (bilag 1), træffe beslutning om plan for genanvendelse og CO2- reduktion senest 1. marts 2018.

  Forvaltningens vurdering

  På baggrund af den gennemførte analyse vurderes det, at de største økonomiske gevinster kan opnås ved at gennemføre en fusion mellem ARC og CTR, hvilket anses for at være en relevant model, ligesom der kan være yderligere perspektiver for samarbejde inden for affalds- og varmeområdet.

  Når dialogen med alle de berørte ejerkommuner er afsluttet, vurderes der at være grundlag for at fremlægge et beslutningsoplæg med nærmere redegørelse for de forventede effekter og beregninger af konsekvenser ved forskellige modeller.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Selskabernes økonomi er uafhængig af kommunerne, dog sådan at interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabernes forpligtelser over for tredjemand og indbyrdes i henhold til vedtægterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 31
  Teknisk udstyr til kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget 2017
  Sagsid.: 17/1703

  RESUMÉ:

  Sagen beskriver det tekniske udstyr, som kommunalbestyrelsens medlemmer får udleveret i 2018, samt det udstyr, der kan tilvælges.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at pakken med it-udstyr til medlemmer af kommunalbestyrelsen i 2018 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med kommunalvalget udleveres teknisk udstyr til medlemmerne af den nye kommunalbestyrelse.

  Det foreslås, at alle medlemmer automatisk får udleveret:

  · iPad Pro (9,7”, 32 GB, m. simkort)

  · PC (HP Probook 640)

  Dette udstyr er nødvendigt for at kunne arbejde med de elektroniske dagsordener og referater til de politiske udvalg.

  Derudover har nogle medlemmer af kommunalbestyrelsen tidligere ønsket yderligere udstyr til arbejdsbrug. Dette er imødekommet efter aftale med den enkelte.

  Det foreslås, at alle medlemmer får mulighed for at tilvælge:

  · iPhone (iP7, 32 GB)

  · Farveprinter (HP LasetJet Pro M252n)

  Udstyret kan tilvælges fra starten eller på et senere tidspunkt i perioden. Hvis der opstår behov for andet udstyr, så håndteres det løbende ved at politikerne tager kontakt til administrationen.

  Nye PC’ere

  I første omgang får politikerne udleveret den nævnte HP Probook 640, som anvendes af den nuværende kommunalbestyrelse. Det er den mest udbredte bærbare PC blandt kommunens medarbejdere, hvilket sikrer erfaren support og stabil drift fra start.

  Kommunen er i gang med at forberede indkøb af nye PC-enheder i starten af 2018. Når de nye enheder er indkøbt og klargjort, vil kommunalbestyrelsens medlemmer også få udleveret de nye modeller.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til det tekniske udstyr afhænger af prisen på indkøbstidspunktet samt mængden af udstyr, der tilvælges. Det vurderes, at investeringen bliver på op til 300.000 kr. inkl. de nye PC’ere, PC-tasker, panserglas, cover og abonnementer. Som udgangspunkt forventes udstyret at holde frem til næste kommunalvalg.

  Udgiften finansieres inden for det afsatte budget til it-udstyr til hele kommunen. Det gælder også driftsudgifterne.

  Såfremt der politisk besluttes et væsentligt anderledes niveau for IT-udstyret, så vil det være nødvendigt at lægge sag op om finansiering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

 • 32
  Meddelelser
  Sagsid.:

  ØU den 13. juni 2017

  Borgmesteren orienterede om muligheden for en valgcafé i forbindelse med TV-Lorrys optagelse af valgprogram i Dragør Kommune. Der udsendes mail med nærmere info.

 • 33
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering

  Administrationen skal understrege, at sagsantallet for flygtninge er uændret fra sidste måned, da der ikke er visiteret nogen flygtninge til Dragør Kommune i juni.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Bilag

 • 34
  Eventuelt
  Sagsid.:

  ØU den 13. juni 2017

  Peter Læssøe (T) spurgte til skurvogne i skurbyen – hvad med de runde tage overholder de lokalplanen?

  Peter Læssøe (T) spurgte til Øresunds Alle 67 – og franske altaner i den gamle by.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).